European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2971

26.4.2024

РЕШЕНИЕ НА КОЛЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

от 7 февруари 2024 г.

За изменение и допълнение на Вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура

(C/2024/2971)

Колегията на Европейската прокуратура,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (1) (наричан по-долу „Регламентът за създаване на Европейска прокуратура“), и по-специално член 21 от него,

като взе предвид предложението, изготвено от европейския главен прокурор,

като има предвид, че:

1.

почти три години след началото на дейността и като се има предвид уникалната ѝ структура, е приета нова организационна схема на Европейската прокуратура, в която се създава, наред с другото, секретариат на колегията,

2.

след приемането на организационната схема на Европейската прокуратура е необходимо да се премине към актуализиране на вътрешния правилник, по-специално във връзка с новосъздадения секретариат на колегията,

3.

необходимо е във вътрешния процедурен правилник да се предвиди възможността за създаване на работни и консултативни групи към колегията/европейския главен прокурор,

4.

процедурата за назначаването на европейските делегирани прокурори и подновяването на петгодишния им мандат се определя подробно в решението на колегията относно условията за работа на европейските делегирани прокурори,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение № 3/2020 на колегията на Европейската прокуратура относно вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура, както е изменено и допълнено с решения №№ 85/2021 и 26/2022 на колегията на Европейската прокуратура, се изменя и допълва, както следва:

1)

Член 13 се изменя, както следва:

„Член 13

Секретариат на колегията

1.   Секретариатът на колегията, който работи в консултация с европейския главен прокурор, подпомага колегията в подготовката на заседанията ѝ.

2.   Наред с другите отговорности, секретариатът на колегията, присъства на заседанията на колегията, записва и води протоколи от заседанията на колегията, съставя обобщения на резултатите от заседанията и води подробен регистър на дейностите на колегията.

3.   Ръководителят на секретариата на колегията, действащ като секретар на колегията, се назначава от колегията.“

2)

след Член 14 се добавя нов член 14а със следното съдържание:

„Член 14а

Работни групи

1.   Колегията и европейският главен прокурор могат да сформират работни групи и консултативни съвети, които да предоставят на колегията или на европейския главен прокурор консултации и експертни мнения.

2.   Мандатът, съставът и практическото функциониране на структурите, посочени в параграф 1, се определят в конкретното решение на колегията или на европейския главен прокурор, с което се сформира всяка работна или консултативна група.“

3)

в Член 24 третата алинея се изменя, както следва:

3.   „Ако в срока, определен от председателя, не постъпи възражение от постоянен член на постоянната камара или от наблюдаващия европейски прокурор, решението се счита за прието.“

4)

Член 33 се изменя, както следва:

„Член 33

Назначаване на европейски делегирани прокурори и подновяване на петгодишния им мандат

Колегията взема решение за назначаване на европейските делегирани прокурори и за подновяване на петгодишния им мандат въз основа на предложение на европейския главен прокурор в съответствие с член 17 от Регламента за Европейската прокуратура и правилата, предвидени в решението на колегията относно условията за работа на европейските делегирани прокурори.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 7 февруари 2024 г.

От името на колегията

Laura Codruța KÖVESI

Европейски главен прокурор


(1)   В L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2971/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)