European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2732

29.4.2024

Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 29 януари 2024 година – Р. К. / К. Ч., Д. К., Е. К.

(Дело C-67/24, Амозов  (1) )

(C/2024/2732)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски районен съд

Страни в главното производство

Ищец: Р. К.

Ответници: К. Ч., Д. К., Е. К.

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли съображение 15 от Регламент (ЕО) № 4/2009 (2) г. на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, да се тълкува в смисъл, че

допуска национална съдебна практика, според която международната компетентност на съдилищата, които разглеждат искове за издръжка на лица, които обичайно пребивават в трета страна (в случая Канада), се определят по реда на националното право, а не на Регламента?

2.

Следва ли чл. 3 и чл. 8 от Регламент (ЕО) № 4/2009 г. да се тълкуват в смисъл, че

допуска национална съдебна практика, според която понятието „иск за издръжка“ не включва иск за намаляване на издръжка, като приема разпоредбите на чл. 3—6 от Регламента се прилагат само за искове за търсене на издръжка?

3.

Следва ли чл. 6 от Регламент (ЕО) № 4/2009 г. да се тълкува в смисъл, че понятието „общо гражданство“ се прилага и в случай, когато една или повече от страните имат двойно гражданство, или се прилага само в случаите на пълна идентичност на гражданствата?

4.

Следва ли чл. 7 от Регламент (ЕО) № 4/2009 г. да се тълкува в смисъл, че

допуска по претенции за намаляване на издръжка по иск на длъжника да се разглеждат като „изключителен случай“, когато взискателят за издръжка има обичайно местопребиваване в трета държава и няма друга връзка със Съюза освен гражданството си?


(1)  Името на настоящото дело е измислено. То не съвпада с истинското име на никоя от страните в производството.

(2)   OB L 7, 2009 г., стр. 1


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2732/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)