European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2396

8.4.2024

Решение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2024 г. — Европейска комисия/Република Малта

(Дело C-694/22) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Член 110 ДФЕС - Годишен пътен данък - Данъци върху вносните употребявани превозни средства, които надвишават наложените върху подобните превозни средства, които вече се намират на националния пазар)

(C/2024/2396)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Björkland, K. Mifsud-Bonnici и R. Valletta Mallia)

Ответник: Република Малта (представител: A. Buhagiar)

Диспозитив

1)

Република Малта не е изпълнила задълженията си по член 110 ДФЕС, като е предвидила за моторните превозни средства, регистрирани в други държави членки преди 1 януари 2009 г. и въвеждани в Малта от тази дата нататък, да се прилага по-висока годишна пътна такса от прилаганата за подобните превозни средства, регистрирани в Малта преди посочената дата.

2)

Република Малта понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.


(1)   ОВ C 15, 16.1.2023 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2396/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)