European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1291

2.2.2024

Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.11326 — MSC / GIP III / ITALO)

(текст от значение за ЕИП)

(C/2024/1291)

1.   

На 24 януари 2024 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l. („SAS Lux“, Люксембург), под контрола на MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA („MSC Group“),

GIP III Global Investments S.à r.l. („GIP III“, Люксембург), под контрола на Global Infrastructure Management, LLC,

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. („Italo“, Италия), понастоящем под контрола на GIP III.

SAS Lux и GIP III ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Italo.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

SAS Lux е холдингово дружество, принадлежащо на MSC Group, което извършва дейност в областта на превоза на контейнери, океанските круизи, услугите в областта на морския превоз на пътници, услугите на туроператори и туристически агенции,

GIP III е глобален инвеститор в инфраструктура в секторите на енергетиката, транспорта, цифровите технологии, водите и отпадъците.

3.   

Търговските дейности на Italo са следните: високоскоростен железопътен пътнически транспорт, както и търговски автобусни услуги на дълги разстояния в Италия.

4.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

5.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.11326 — MSC / GIP III / ITALO

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронната поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)