European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1193

23.2.2024

P9_TA(2023)0333

Икономическа принуда от страна на трети държави

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2023 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда от страна на трети държави (COM(2021)0775 — C9-0458/2021 — 2021/0406(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(C/2024/1193)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0775),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0458/2021),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността, и поетия с писмо от 14 юни 2023 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

като взе предвид становищата на комисията по външни работи и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0246/2022),

1.   

приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.   

одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

3.   

приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

4.   

приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.   

възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


P9_TC1-COD(2021)0406

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 октомври 2023 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2023/… на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда от страна на трети държави

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2023/2675.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно Регламент (ЕС) 2023/2675 относно защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда от страна на трети държави

Икономическата принуда може да засегне всяка област на дейност на Съюза или на държава членка и може да има сложни политически, икономически и правни последици. Настоящият регламент е необходим и ефективен отговор на икономическата принуда и действа чрез възпиране, но може да доведе до приемането на мерки за противодействие, когато е необходимо и в краен случай. Настоящият регламент няма прецедент, той е разработен внимателно и при надлежно отчитане на значителните последици от случаите на икономическа принуда. От това следва, че настоящият регламент и подходите в него, по-специално предоставянето на изпълнителни правомощия на Съвета съгласно член 4, са строго специфични и не представляват прецедент за други законодателни досиета въз основа на член 207 от ДФЕС, нито за предлагане на такива актове. По същия начин правилата относно използването на процедурата по разглеждане във връзка с ответните мерки на Съюза, договорени в този инструмент, не предопределят резултата от други текущи или бъдещи законодателни преговори и не трябва да се разглеждат като прецедент за други законодателни досиета. Следователно настоящият регламент не се счита за прецедент за други актове.

Изявление на Kомисията относно използването на процедурата по разглеждане за ответните мерки на Съюза съгласно Регламент (ЕС) 2023/2675 относно защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда от страна на трети държави

Комисията е поела ангажимент да си сътрудничи тясно с Европейския парламент, със Съвета и с държавите — членки на ЕС, на всички етапи от прилагането на инструмента на ЕС за борба с принудата съгласно приложимите правила и най-добри практики. Комисията отбелязва, че постигането на единен отговор на ЕС ще подкрепи основните функции на инструмента, а именно възпиране и ефективност, и ще бъде най-подходящото действие с оглед на чувствителния характер на инструмента.

Комисията подчертава, че в контекста на посочения регламент намирането на решения, които да се ползват с възможно най-широка подкрепа, е постижимо предвид естеството и въздействието на действията на Съюза съгласно регламента. Прилагането на този регламент изисква оценка на сложни икономически, политически и правни въпроси, поради което е налице значителна свобода за избор на решения, и по-специално на такива, които да се ползват с възможно най-широка подкрепа от държавите — членки на ЕС.

Във връзка с това при упражняването на изпълнителните си правомощия съгласно регламента и при спазване на правилата и общите принципи, установени от Европейския парламент и Съвета в Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията ще обърне особено внимание на това да предостави на комитета на държавите — членки на ЕС, навременни и реални възможности да разгледа всеки проект на акт за изпълнение и да изрази становища преди гласуването, както и на това по всяко време да работи за намирането на решения, които да се ползват с възможно най-широка подкрепа от държавите — членки на ЕС, в рамките на комитета. При спазване на изискването за защита на поверителната информация Комисията незабавно ще предостави на Европейския парламент и на Съвета анализа на предвидените мерки съгласно член 13, параграф 4 при представянето му на държавите членки. Комисията ще обърне внимание на Европейския парламент и на Съвета, когато предвидените ответни мерки на Съюза са свързани с описаните в член 8, параграф 4.

Освен това, в случай че даден комитет не даде становище по проект на акт за изпълнение, Комисията ще вземе предвид в максимална степен изразените в рамките на комитета становища и ще даде приоритет на това на комитета да бъде представен изменен проект на акт, за да се осигури възможно най-широка подкрепа за положително становище с консенсус или квалифицирано мнозинство по изменения проект на акт. Ако е необходимо да се прибегне до апелативния комитет, Комисията ще отчете в максимална степен изразените в рамките на апелативния комитет становища и ще работи за приемането на мерки, които да се основават на възможно най-широка подкрепа за положително становище с консенсус или квалифицирано мнозинство. В случай че апелативният комитет не даде становище по проект на акт за изпълнение, Комисията ще действа по такъв начин, че да се избегне противопоставяне на всяка преобладаваща позиция в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на проекта на акт за изпълнение.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1193/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)