European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/1066

5.2.2024

Решение на Съда (втори състав) от 14 декември 2023 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Ирландия

(Дело C-457/21 P) (1)

(Обжалване - Държавни помощи - Член 107, параграф 1 ДФЕС - Данъчно становище, прието от държава членка - Помощ, обявена за несъвместима с вътрешния пазар - Понятие за предимство - Определяне на референтната рамка - „Обичайно“ данъчно облагане съгласно националното право - Принцип на сделката между несвързани лица - Контрол на Съда за тълкуването и прилагането на националното право от Общия съд)

(C/2024/1066)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: F. Tomat и P.-J. Loewenthal)

Други страни в производството: Велико херцогство Люксембург (представители: първоначално A. Germeaux и T. Uri, а впоследствие A. Germeaux и T. Schell, подпомагани от J. Bracker, A. Steichen и D. Waelbroeck, avocats), Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl (представители: D. Paemen, M. Petite и A. Tombiński, avocats), Ирландия (представители: A. Joyce, подпомаган от P. Baker, KC, C. Donnelly, SC, B. Doherty и D. Fennelly, BL, P. Gallagher, SC)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Европейската комисия понася, наред със собствените си съдебни разноски, и тези на Великото херцогство Люксембург, на Amazon.com, Inc. и на Amazon EU Sàrl.

3)

Ирландия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)   ОВ C 452, 8.11.2021 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)