European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/639

5.1.2024

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.11174 — GCA / BPMA / VA / VP)

(текст от значение за ЕИП)

(C/2024/639)

На 30 ноември 2023 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32023M11174. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)   ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/639/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)