European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/544

8.1.2024

Решение на Общия съд от 8 ноември 2023 г. — OA/Парламент

(Дело T-39/22) (1)

(Публична служба - Акредитирани парламентарни сътрудници - Пенсия за прослужено време - Искане, свързано с някои елементи на пенсионните права - Отхвърляне - Понятието „увреждащ акт“ - Равно третиране - Отговорност)

(C/2024/544)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: OA (представители: G. Rossi и F. Regaldo, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: D. Boytha и J. Van Pottelberge)

Предмет

С жалбата си на основание член 270 ДФЕС жалбоподателят иска, от една страна, по същество отмяната на решението на Европейския парламент от 19 април 2021 г., с което той отхвърля искането му по член 90, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, свързано с някои елементи на пенсионните му права, и на решението от 20 октомври 2021 г., с което се отхвърля частично неговата жалба, подадена по административен ред, а от друга страна, поправяне на вредите, които твърди, че е претърпял поради нарушението от страна на Парламента на принципа на защита на оправданите правни очаквания

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.


(1)   ОВ C 138, 28.3.2022 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/544/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)