European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2023/1432

18.12.2023

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Испания), постъпило на 12 юли 2023 г. — LM/Omnitel Comunicaciones SL и др.

(Дело C-441/23, Omnitel Comunicaciones и др.)

(C/2023/1432)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподател: LM

Ответници: Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Indi Marketers SL, Leadmarket SL, Fiscalía

Преюдициални въпроси

A)

Прилага ли се Директива 2008/104/ЕО (1) за предприятие, което осигурява работна ръка (работничка) на друго предприятие, въпреки че първото предприятие не е признато от вътрешното законодателство като агенция за временна заетост, тъй като не притежава административно разрешение да бъде такава?

Б)

Ако Директива 2008/104/ЕО се прилага за предприятия, които осигуряват работна ръка, без да са признати от вътрешното право като агенции за временна заетост, трябва ли в случай като описания по-горе работничката да се счита за наета чрез агенция за временна заетост работничка по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/104/ЕО, предприятието Leadmarket S. L. да се счита за агенция за временна заетост по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от същата директива, а предприятието Microsoft Ibérica да се счита за предприятие ползвател по смисъла на член 3, параграф 1, буква г) от тази директива? По-конкретно може ли да се счита, че работата е под надзора и ръководството на предприятието Leadmarket S. L. (като по този начин се изключва наличието на осигуряване на работна ръка), поради обстоятелството че неговият управител получава от работничката месечен отчет за работата и освен това организира годишните и други отпуски и работното време на работничката, макар нейната ежедневна работа да се състои в обслужването на клиенти на Microsoft, при което тя решава проблеми чрез често контактуване с отговорните лица от Microsoft и работи от дома си с предоставен ѝ от Microsoft компютър, а веднъж седмично — в помещенията на Microsoft?

В)

В случай че се прилага Директива 2008/104/ЕО и е налице осигуряване на работна ръка, трябва ли в резултат на прилагането на член 5, параграф 1 от Директива 2008/104/ЕО заплатата на работничката да е поне такава, каквато би била, ако беше наета на работа пряко от Microsoft Ibérica S. L.?

Г)

Може ли при обстоятелствата в случая работничката да се ползва от правото да се завърне на работното си място или на друга равностойна позиция след отпуск по майчинство на основание член 15 от Директива 2006/54/ЕО (2) на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите? Трябва ли завръщането да се осъществи в Microsoft Ibérica S. L., въпреки че договорът между Microsoft Ibérica S. L. и Leadmarket S. L. е прекратен и при положение че няма равностойна позиция в Leadmarket S. L.?

Д)

В случай че Директива 2008/104/ЕО се прилага, защото е налице осигуряване на работна ръка, трябва ли в резултат на прилагането на член 5, параграф 1 от Директива 2008/104/ЕО испанските законови разпоредби, съгласно които уволнението на бременни и кърмещи работнички е недействително, да водят до солидарна отговорност на агенцията за временна заетост и на предприятието ползвател за законоустановените последици от недействителното уволнение, и по-конкретно за: възстановяването на работничката на работното ѝ място, плащането на дължимите възнаграждения от уволнението до възстановяването ѝ на работа и задължението за плащане на обезщетение за незаконосъобразно уволнение?


(1)  Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост (OB L 327, 2008 г., стр. 9).

(2)   ОВ L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1432/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)