European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2023/1262

28.11.2023

Покана за представяне на предложения ЗА 2024 г. — EAC/A07/2023

Програма „Еразъм+“

(C/2023/1262)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (1) (наричан по-долу „Регламент за „Еразъм+“), както и на годишната работна програма за 2024 г. на програмата „Еразъм+“ (C(2023)6157). Програма „Еразъм+“ обхваща периода 2021—2027 г. Общите и специфичните цели на програма „Еразъм+“ са изброени в член 3 от Регламента за „Еразъм+“.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на програмата „Еразъм+“:

 

Ключово действие 1 (КД1) — Индивидуална образователна мобилност:

Индивидуална мобилност в сферите на образованието, обучението и младежта

Дейности за младежко участие

DiscoverEU — Действие за приобщаване

Виртуален обмен във висшето образование и младежта

Мобилност за гражданите в областта на спорта

 

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество между организации и институции

Партньорства за сътрудничество:

Партньорства за сътрудничество

Дребномащабни партньорства

Партньорства за високи постижения:

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Академии за учители „Еразъм+“

Действия „Еразмус Мундус“

Партньорства за иновации:

Алианси за иновации

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

 

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

Обединена европейска младеж

 

Действия по инициативата „Жан Моне“:

Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност на млади хора и на специалисти, работещи с младежи, както и дейности за младежко участие и DiscoverEU — действие за приобщаване.

Следните държави могат да вземат пълноправно участие във всички действия по програма „Еразъм+“  (2):

27-те държави — членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,

третите държави, асоциирани към програмата:

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

държавите — кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия (3).

Освен това някои действия по програма „Еразъм+“ са отворени за организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024 г.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 681,76 милиона евро:

Образование и обучение:

EUR

3 256,61 милиона

Младеж:

EUR

336,28 милиона

Спорт:

EUR

63,12 милиона

„Жан Моне“:

EUR

25,75 милиона

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са установени в годишната работна програма за 2024 г. на програмата „Еразъм+“, приета на 18 септември 2023 г., и могат да бъдат променени, при условие че бъде изменена годишната работна програма на програмата „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишната работна програма на програмата „Еразъм+“ и нейните изменения, публикувани на адрес:

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_bg

Предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта, вида на допустимите кандидати и броя на участващите партньори.

Бенефициерите могат да обявят за разходи работата, извършена от доброволци по дейност, въз основа на единични разходи, разрешени с Решение на Комисията (2019)2646 и определени в него. За по-подробни указания относно допустимостта на разходите на доброволеца, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1

Индивидуална мобилност в областта на висшето образование

20 февруари 2024 г., 12.00 ч.

Индивидуална мобилност в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

20 февруари 2024 г., 12.00 ч.

Мобилност за гражданите в областта на спорта

20 февруари 2024 г., 12.00 ч.

Международна мобилност с участието на трети държави, които не са асоциирани към програмата

20 февруари 2024 г., 12.00 ч.

Акредитации по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

1 октомври 2024 г., 12.00 ч.

Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта

1 октомври 2024 г., 12.00 ч.

Индивидуална мобилност в областта на младежта

20 февруари 2024 г., 12.00 ч.

Индивидуална мобилност в областта на младежта

01 октомври 2024 г., 12.00 ч.

Действие за приобщаване DiscoverEU

20 февруари 2024 г., 12.00 ч.

Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта

25 април 2024 г., 17.00 ч.


Ключово действие 2

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО

5 март 2024 г., 12.00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО

5 март 2024 г., 17.00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

5 март 2024 г., 17.00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областта на младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО

1 октомври 2024 г., 12.00 ч.

Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

5 март 2024 г., 12.00 ч.

Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

1 октомври 2024 г., 12.00 ч.

Дребномащабни партньорства в областта на спорта

5 март 2024 г., 17.00 ч.

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

7 май 2024 г., 17.00 ч.

Академии за учители „Еразъм+“

6 юни 2024 г., 17.00 ч.

Действия „Еразмус Мундус“

15 февруари 2024 г., 17.00 ч.

Алианси за иновации

7 март 2024 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

8 февруари 2024 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение

29 февруари 2024 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

6 март 2024 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на спорта

5 март 2024 г., 17.00 ч.

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

5 март 2024 г., 17.00 ч.


Ключово действие 3

Обединена европейска младеж

7 март 2024 г., 17.00 ч.


Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“

1 февруари 2024 г., 17.00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024 г. на следния адрес в интернет:

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/erasmus-programme-guide

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)   ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1.

(2)  Дейностите по инициативата „Жан Моне“ са отворени за организации от цял свят.

(3)  При условие че са подписани двустранните споразумения за асоцииране.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1262/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)