ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 275

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
4 август 2023 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2023/C 275/01

Съобщение на Комисията относно Европейската гражданска инициатива Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията

1

2023/C 275/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.11202 — FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) ( 1 )

13

2023/C 275/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.11137 — EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE) ( 1 )

14

2023/C 275/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.11181 — MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY) ( 1 )

15

2023/C 275/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.11096 — MAPFRE / VAS / JV) ( 1 )

16


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2023/C 275/06

Известие на вниманието на някои лица и образувания, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

17

2023/C 275/07

Решение на Съвета от 25 юли 2023 година за назначаване на изпълнителния директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

18

2023/C 275/08

Решение на Съвета от 14 юли 2023 година за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

19

2023/C 275/09

Известие на вниманието на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2023/1592 на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1591 на Съвета, относно ограничителни мерки по отношение на Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

21

2023/C 275/10

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

22

 

Европейска комисия

2023/C 275/11

Обменен курс на еврото — 3 август 2023 година

24

2023/C 275/12

Нова национална страна на разменни евромонети

25

2023/C 275/13

Решение за изпълнение на Комисията от 28 юли 2023 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюзна посоченото в член 49 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета заявление за регистрация на наименование Irish Grass Fed Beef (ЗГУ)

26


 

V   Становища

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2023/C 275/14

Публикация на заявление за изменение на традиционно наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 28, параграф 3 и член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето — Vino generoso

33

2023/C 275/15

Публикуване на одобрено стандартно изменение в продуктовата спецификация на защитено наименование за произход или защитено географско указание в сектора на селскостопанските продукти и храни, посочено в член 6б, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията

36

2023/C 275/16

Публикация на заявление за изменение на традиционно наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 28, параграф 3 и член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето — Vino generoso de licor

42

2023/C 275/17

Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

45


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/1


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

относно Европейската гражданска инициатива „Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията“

(2023/C 275/01)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ: ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА

Посредством европейска гражданска инициатива (ЕГИ), съгласно член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, най-малко един милион граждани от поне седем държави — членки на ЕС, могат да приканят Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпрос, за който тези граждани считат, че за целите на изпълнението на Договорите е необходим юридически акт на ЕС.

Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията“ (1) е осмата ЕГИ, която достига праговете, изисквани от Договора и Регламент (ЕС) № 2019/788 относно европейската гражданска инициатива (Регламента относно ЕГИ) (2). В нея Комисията се призовава да предприеме действия за слагане на край на търговията с отделени перки от акули в ЕС, включително вноса, износа и транзита на перки, по следния начин:

Въпреки че рязането на перки на борда на корабите на ЕС и във водите на ЕС е забранено и акулите трябва да се разтоварват с естествено прикрепени към трупа перки, ЕС е сред най-големите износители на перки и основен транзитен център за световната търговия с перки.

ЕС е основен участник в експлоатацията на акули и тъй като инспекциите в открито море са редки, незаконното задържане, трансбордиране или разтоварване на перки в ЕС продължава.

Целта ни е да се сложи край на търговията с перки в ЕС, включително на вноса, износа и транзита на перки, които не са естествено прикрепени към трупа на животното.

Тъй като рязането на перките пречи на ефективните мерки за опазване на акулите, ние отправяме искане за разширяване на Регламент (ЕС) № 605/2013 и по отношение на търговията с перки, поради което молим Комисията да изготви нов регламент, с който се разширява терминът „естествено прикрепени към трупа перки“, така че да се отнася до цялата търговия с акули и скатове в ЕС.

Комисията регистрира ЕГИ на 17 декември 2019 г. (3) Тъй като изявления за подкрепа на инициативата се събираха по време на пандемията от COVID-19, регламентираният 12-месечен период за събиране на подписи беше удължен с още 12 месеца (т.е. това позволи да се събират подписи от 31 януари 2020 г. до 31 януари 2022 г.) (4). След като органите на държавите членки провериха събраните подписи, на 11 януари 2023 г. организаторите представиха инициативата си на Комисията.

Организаторите обясниха подробно целите на инициативата на среща с отговорния член на Комисията на 6 февруари 2023 г. и на публично изслушване в Европейския парламент на 27 март 2023 г.

На 11 май 2023 г. Европейският парламент проведе пленарно разискване относно инициативата. По време на разискването Комисията потвърди, че споделя загрижеността на гражданите и е много активна, както в рамките на ЕС, така и извън него, по отношение на защитата и устойчивия риболов на акули. Комисията припомни международния контекст, в който ЕС активно насърчава опазването и устойчивото управление по отношение на акулите на съответните международни форуми, както и вече съществуващите правила на ЕС за прилагане на политиката за „естествено прикрепени към трупа перки“.

В настоящото съобщение се излага правната и политическата оценка на Комисията по отношение на инициативата, действията, които тя възнамерява да предприеме, основанията ѝ за това и предвиденият график в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламента относно ЕГИ.

2.   КОНТЕКСТ

2.1.   Преглед на ситуацията в световен мащаб

Акулите включват около 500 различни вида с различни екологични и биологични характеристики. Те формират важна група в морското биологично разнообразие и като върхови хищници играят жизненоважна роля в поддържането на баланса на морските екосистеми, който е от съществено значение за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Предвид общо взето дългата продължителност на живота им и ниската репродуктивност, акулите са уязвими от човешките дейности, по-специално от риболова и загубата на местообитания.

Те също така са източник на храна, подобно на другите риби, и много хора зависят от акулите, за да си осигурят препитание. Хората ловят и консумират акули в от много стотици години, но през последните десетилетия нарастващото търсене и икономическата глобализация създадоха истински световен пазар за улова и консумацията на акули. Днес промишлени и занаятчийски флотове от цял свят снабдяват с перки от акули традиционните азиатски пазари, докато месото от същите уловени акули все повече се пренасочва по отделни канали за доставка към развиващи се пазари като Бразилия.

Въпреки усилията за подобряване на опазването на акулите през последните години, много популации на акули са в критично състояние. Трудно е да се направи глобална оценка поради големия брой видове акули и поради различията в популациите в отделните региони. Въпреки това оценките на популацията на акулите в много региони стават все по-надеждни. Според последната глобална оценка на Червения списък на застрашените видове на IUCN™ над една трета от видовете акули са застрашени от изчезване (т.е. считат се за критично застрашени, застрашени или уязвими) (5).

Ето защо в ЕГИ с право се посочва, че е важно спешно да се обърне внимание на тревожното положение на акулите в световен мащаб и на ролята, която търсенето на перки от акули играе за увеличаване на риболовния натиск и за поставяне под заплаха на усилията за опазване на тези видове.

2.2.   Риболов и търговия с перки от акули

По данни на ФАО (6) уловът на акули в световен мащаб се е утроил от 1950 г. насам, като през 2000 г. е достигнал исторически най-високия си обем от 868 000 тона. Оттогава се наблюдава тенденция към намаляване на улова до 665 622 тона през 2020 г. Според същите данни стойността на световната търговия със стоки от акули е достигнала 1 милиард щатски долара годишно и около 7 100 тона през 2021 г. за перките от акули.

Що се отнася до ЕС, между 2017 г. и 2021 г. ЕС е регистрирал малък внос на перки от акули, докато износът е бил значителен — средно около 2 300 тона и 170 милиона евро годишно (7). През 2021 г. средната цена на износа на перки от акули е била 16 евро на килограм, докато за месото от акули тя е била 1,43 евро на килограм (8). Испания несъмнено е основният играч сред държавите — членки на ЕС, както по отношение на вноса, така и по отношение на износа на перки, който представлява повече от 99 % от общия износ на ЕС, като около 96 % от този износ са замразени перки от акули (9).

През същия период основните държави на местоназначение за износа на перки от акули от ЕС (10), на средно годишна база, са Сингапур (985 тона, 13 милиона евро), Китай (893 тона, 11 милиона евро), Хонконг (194 тона, 7 милиона евро). Около 82 % от износа на ЕС е предназначен за Сингапур и Китай, като други значими търговски потоци се осъществяват с Хонконг, а отскоро и с Япония. Около 85 % от износа на замразени перки от акули е предназначен за Сингапур и Китай.

По отношение на риболова в ЕС между 2019 г. и 2021 г. риболовните кораби на ЕС са докладвали за общ улов на 248 392 тона акули (11) — средно 82 797 тона годишно. Най-важният вид е синята акула (Prionace glauca), който съставлява 56 % от улова през този период. След него се нареждат котешката акула, морската лисица и акулата мако (Isurus oxyrinchus), които съставляват съответно 7 %, 6 % и 3 % от общия улов. За много други видове общият улов е бил по-малък от 100 килограма през този период, което предполага, че това е бил само случаен улов.

По-голямата част от улова се извършва от кораби на ЕС с парагади в международни води във всички океани, особено в южната част на Атлантическия океан и южната част на Тихия океан. Уловът в международни води представлява 60 % от обема на улова. Синята акула и акулата мако се улавят почти изключително в международни води под юрисдикцията на регионални организации за управление на рибарството (РОУР), съответно 87 % и 88 % от техния улов (12).

Акулите, уловени от риболовни кораби на ЕС или във водите на ЕС, трябва да се разтоварват на сушата с прикрепени към трупа перки (вж. точка 2.3). Те се обработват на сушата и, както се вижда от горепосочените статистически данни, перките и труповете впоследствие се изпращат на различни пазари. По-голямата част от перките на акули са предназначени за консумация в държавите от Източна и Югоизточна Азия. Междувременно месото и другите части от труповете се консумират в ЕС, а част от тях се изнасят за трети държави, по-специално за държавите от Латинска Америка.

2.3.   Текущи политики и правни рамки на ЕС и на международно равнище

В ЕГИ се отправя конкретно искане за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № 605/2013, така че да обхване търговията с перки. Ето защо в нея Комисията се призовава да разшири обхвата на изискването за „естествено прикрепени към трупа перки“ до цялата търговия с акули и скатове в ЕС. В ЕГИ се твърди, че перките са основният стимул за улова на акули, като се има предвид стойността им на азиатския пазар. Освен това се изтъква, че в световен мащаб системите за правоприлагане и спазване на законодателството са твърде слаби, включително в ЕС, тъй като използваните инструменти за контрол и ресурсите, както и обучението и координацията на съответните органи не са достатъчни, за да се определят видовете само въз основа на техните перки и да се гарантира спазването на съответните разпоредби по цялата верига на стойността. Ето защо, за да се улеснят митническите проверки и да се възпрепятства търговията с перки от акули, организаторите искат да се търгува само с цялата акула, с което на практика се забранява търговията с отделни части от акули (перки или трупове) в ЕС.

ЕС прилага широк набор от правила и правна рамка по отношение на търговията с акули и улова на акули.

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) има за цел да защити дивите животни и растения от прекомерна експлоатация, дължаща се на международната търговия. ЕС е страна по CITES и активно насърчава опазването на морските видове. На последната конференция на страните през ноември 2022 г. в приложенията към CITES бяха добавени още близо 100 вида акули и скатове. По отношение на видовете акули ЕС е съвносител на предложението на Панама за включване на семейството на акулите реквием в приложение II към CITES, включително и на синята акула. Този списък влиза в сила на 25 ноември 2023 г. Понастоящем общо 174 вида акули и скатове са включени в списъка на CITES, като повечето са в приложение II, което означава, че търговията с тях трябва да се контролира, за да се избегне степен на използване, която е несъвместима с тяхното оцеляване.

В ЕС търговията със защитени и застрашени видове, включително морски видове, се регулира чрез набор от разпоредби, с които се прилага CITES. В Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (13) е установен набор от разпоредби за внос, износ и реекспорт на екземпляри от видове, включително части или производни, изброени в четирите му приложения. Приложенията към регламента включват всички видове, включени в CITES, както и видове, които не са включени в CITES.

Премахването на перките на акулите (14) е една от основните заплахи за опазването на акулите и ЕС първи счете това за неприемлива риболовна практика. От 2003 г. с Регламент (ЕО) № 1185/2003 (Регламент за премахването на перките на акулите(15) се забранява премахването на перките на акулите на борда на всички риболовни кораби във водите на ЕС и навсякъде за кораби под знамето на държава — членка на ЕС. Този регламент беше подсилен със строга политика за „естествено прикрепени към трупа перки“ (ПЕПТП) чрез Регламент (ЕС) № 605/2013 (16). С него се забранява премахването на перките на акули на борда на риболовните кораби, както и задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на перки от акула. Това означава, че перките могат да се премахват само при разтоварване.

Държавите — членки на ЕС, извършват дейности по мониторинг и контрол, за да гарантират цялостното изпълнение на Регламента за премахването на перките на акулите. Държавите членки трябва да представят доклад от контрола на съответствието с регламента във водите на ЕС и във водите извън Съюза. Докладът трябва да включва информация за: i) брой на разтоварванията на акули; ii) брой, дата и място на извършените инспекции; iii) брой и естество на констатираните случаи на несъответствие, включително пълна идентификация на свързания(те) кораб(и) и санкциите, наложени за всеки един случай на неспазване; iv) общия брой разтоварвания по вид (тегло/брой) и по пристанище.

През 2016 г. Комисията докладва за изпълнението на Регламента за премахването на перките на акулите (17). Комисията стигна до заключението, че броят на нарушенията е много ограничен, че прилагането на ПЕПТП е довело до допълнителни разходи за съответните кораби и че е важно ПЕПТП да се следва на международни форуми. Последният преглед на Регламента за премахването на перките на акулите и на плана за действие на ЕС относно акулите беше извършен през 2019 г. по искане на Комисията от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) (18). НТИКР стигна до заключението, че равнището на несъответствие от страна на представилите доклади държави членки е ниско и че е постигнат напредък в прилагането на мерките за опазването и управлението на акулите. Въпреки това НТИКР отбеляза, че е необходимо подобряване на информацията за дейностите, извършвани от флотите на ЕС извън водите на ЕС.

ЕС активно насърчава ПЕПТП на международно равнище и в по-общ план свеждането до минимум на въздействието на улова на акули. През годините регионалните организации за управление на рибарството (РОУР), в които членува ЕС, са въвели конкретни задължителни мерки за опазването и управлението на видовете акули.

Първоначално премахването на перките на акулите беше регулирано чрез приемането на съотношение между перките и трупа (СПТ), което означава, че перките на борда до момента на първото разтоварване не могат да съставляват повече от 5 % от всички разтоварени трупове. През годините научната основа и ефективността на СПТ бяха оспорени и ЕС последователно настояваше за приемането на ПЕПТП във всички РОУР, в които членува, като най-ефективно средство за прекратяване на премахването на перките. Тези усилия доведоха до приемането от някои РОУР на ПЕПТП като единствен вариант (19) или като един от вариантите (20) за прилагане на забраната за премахване на перките. ЕС продължава да полага усилия за премахване на изискването за СПТ там, където то все още се прилага (21), и за замяната му с ПЕПТП във всички РОУР.

Докато много видове акули изискват строга защита, включително чрез забрана за задържане, други могат да се улавят в съответствие с международно договорени правила, по-специално с правилата, приети от РОУР. РОУР предприемат мерки за управление, като например общ допустим улов, въз основа на оценките на запасите и научните становища, предоставени от съответните им научни органи, а риболовните кораби докладват за своя улов. Риболовните дейности, които включват взаимодействия с акули, също трябва да се докладват в съответствие със съответните процедури за докладване на данни на РОУР (включително оценки на изхвърлените количества мъртви риби и размерната честота). Тези данни са налични в базите данни на различните РОУР и подпомагат научните становища, на които се основават решенията за управление на различните видове. Съществуват обаче нееднакви изисквания между различните РОУР, както и недостатъци в докладването на данни за прилова на акули, които не са обект на улов, особено по отношение на данните за конкретните видове.

С цел укрепване на научните становища в РОУР Съюзът подкрепя научната дейност чрез доброволни финансови вноски, насочени към разработване на подходящи методики за оценка на природозащитния статус на основните видове акули и подобряване на регулаторната рамка за опазване на акулите.

3.   ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО В ИНИЦИАТИВАТА

3.1.   Отговор на инициативата

С ЕГИ се повдигат важни въпроси, които са от значение за политиката на ЕС за опазването на морската среда, защитата и опазването на рибните ресурси и гарантирането на устойчив риболов в ЕС и в световен мащаб. При запазване на статуквото същите продукти ще продължат да бъдат предмет на търговия и флотът и операторите от ЕС ще продължат да развиват същите дейности. Това обаче няма да представлява още една голяма крачка напред към възстановяването на световните популации на акули и по-конкретно в борбата с отрицателното въздействие на търговията с перки от акули върху състоянието на популациите на акулите.

Забраната за търговия с отделени перки от акули в ЕС ще се прилага за видовете, които са обект на улов от страна на флота на ЕС в съответствие с международно договорени правила, и по-специално с правилата, приети от РОУР. Търговията с перки от акули е основният пазар на флота на ЕС, който лови акули в международни води, а ЕС е важен участник в световен мащаб. Забраната на търговията с отделени перки може да означава, че съответният флот на ЕС ще улавя по-малко акули в международни води, което поражда опасения относно социално-икономическите последици от това. Освен това, поради естеството на отделните пазари за перки от акули и месо от акули и логистичните проблеми, тъй като тези видове се ловят предимно от флота на ЕС в международни води, регулирани от РОУР, подобно намаляване на дейността би могло да проправи пътя за по-малко устойчиви практики в риболова извън ЕС. Ето защо всяко действие, предприето на равнището на ЕС, трябва да бъде допълнено с действие на международно равнище, за да се осигурят равни условия на конкуренция и положителни въздействия върху околната среда.

Забраната на ЕС за търговия с отделени перки от акули трябва да бъде съвместима с международните ангажименти на ЕС, включително с правилата на Световната търговска организация (СТО). СТО не оспорва правото на държавите да предприемат действия във връзка с проблеми като опазването на изчерпаемите природни ресурси или хуманното отношение към животните, при условие че са изпълнени определени условия. По-специално такива мерки трябва а) действително да преследват една от целите, изброени в член XX от ГАТТ (1994), б) да отговарят на така наречения критерий за необходимост, което означава, че не е налице по-малко ограничителна мярка на търговията за постигането на посочената цел, и в) да гарантират, че мярката е безпристрастна по своя замисъл и не води до неоправдана или произволна дискриминация или прикрито ограничение на международната търговия.

В Регламента относно ЕГИ се изисква в срок от шест месеца от получаването на инициативата Комисията да представи своите правни и политически заключения, както и действията, които възнамерява да предприеме. В този срок Комисията не е в състояние да събере всички необходими данни и да извърши всички подходящи анализи, за да направи пълна оценка на целесъобразността от предприемането на мярка като тази, поискана от ЕГИ. Освен това всяко законодателно предложение ще трябва да бъде предшествано от оценка на въздействието на неговите възможни екологични, социални и икономически последици.

Ето защо до края на 2023 г. Комисията ще започне оценка на въздействието на екологичните, социалните и икономическите последици от прилагането на политиката на „естествено прикрепени към трупа перки“ към пускането на пазара на акули в ЕС, независимо дали за консумация в ЕС или за международна търговия (внос и износ). Оценката ще даде възможност за добре информирани и основани на факти възможни бъдещи действия (22). Това ще включва анализ на икономическото, екологичното и социалното въздействие върху заинтересованите страни от ЕС и трети държави, които биха могли да бъдат засегнати, потенциалната промяна в динамиката на световния пазар, екологичните и социално-икономическите ползи от по-добре защитените популации на акули и оценка на възможните алтернативни средства за постигане на поставената цел, както и подробна оценка на най-подходящото правно основание и инструмент. Оценката на въздействието следва да очертае бъдещите действия на Комисията в съответствие с нейните приоритети, особено по отношение на Европейския зелен пакт, икономика, която да работи за хората, по-силна Европа на световната сцена и европейския начин на живот.

Комисията признава, че проследяването на търговските маршрути и пресечните точки е трудно поради недостатъчната степен на дезагрегиране на данните за разтоварванията и търговията с месо и перки от акули на равнище вид. Тази липса на стандартизация в таксономията затруднява анализа на тенденциите в улова и динамиката на търговията в световен мащаб. Комисията е установила, че има възможност за допълване на информацията за износа и вноса, подавана от операторите към националните митнически системи. Информацията, получена от митническите декларации, би помогнала да се анализират тенденциите в улова и динамиката на търговията на по-подробно ниво и да се разследват предполагаемите високи равнища на измами, установени от организаторите на ЕГИ.

Ето защо до края на 2023 г. Комисията ще проучи най-добрите правни средства за изискване на по-подробна информация за идентифициране на видовете акули и съответните продукти от тях при внос и износ. Тя ще вземе решение с оглед на влизането в сила най-късно до 1 януари 2025 г.

3.2.   Съпътстващи действия на равнището на ЕС и на международно равнище

ЕС предприема широк спектър от действия, които пряко или косвено са насочени към опазването и устойчивото управление на акулите. В това отношение в ЕГИ са изтъкнати редица важни теми, които могат да бъдат разгледани чрез по-нататъшни усилия за правоприлагане на правото на ЕС и чрез засилване на действията на международно равнище.

3.2.1.   Правоприлагане на съществуващото законодателство на ЕС

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) предоставя инструментите и рамката за приемане на научно обосновани мерки за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морските видове и местообитания (23). Тя трябва да бъде съгласувана (24) с целта на Рамковата директива за морска стратегия (25), за да се гарантира, че моретата на ЕС постигат добро екологично състояние, което включва осигуряване на здравословни нива на концентрация и допустим прилов на всички морски видове (26), включително на риби, които не са обект на промишлен риболов, като например пластинчатохрили. Комисията следи състоянието на акулите и в съответствие с целите на ОПОР осигурява съгласуван подход между вътрешната и външната политика в областта на риболова на акули.

От 2009 г. насам планът за действие на ЕС за опазването и управлението на популациите от акули (EUPOA за акулите) (27), вдъхновен от Международния план за действие за опазването и управлението на акулите (вж. точка 3.2.2), има за цел да разшири познанията за улова на акули и видовете акули, както и за тяхната роля в екосистемата, като се гарантира, че уловът на акули е устойчив и че приловът на акули в резултат на друг риболов е правилно регулиран. В него се дава информация за действията, предприети както на равнището на ЕС (възможности за риболов, технически мерки, максимално усилие и капацитет, събиране на данни), така и на международно равнище (РОУР, CITES, CMS, конвенции за регионалните морски басейни).

За някои видове акули дори ограничена риболовна дейност може да представлява сериозен риск за тяхното опазване. Тези видове са защитени от мерките на ЕС. С последователните годишни регламенти относно възможностите за риболов, като например Регламент (ЕС) № 2023/194, се забранява на риболовните кораби на ЕС и на корабите от държави извън ЕС, които извършват риболов във водите на ЕС, да улавят, задържат на борда, трансбордират или разтоварват видове, изброени като забранени, включително видове акули (28). Уловените екземпляри трябва незабавно да бъдат пуснати неувредени, като по този начин се предотврати попадането на пазара на перки от видове в риск. Същите разпоредби се прилагат и за дълбоководните акули.

Някои видове акули изискват строга защита, но други могат да се ловят по устойчив начин, когато това е подкрепено от научни данни. За тези запаси разтоварванията се управляват чрез поредица от общ допустим улов (ОДУ) съгласно регламентите за годишните риболовни възможности във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води извън Съюза. ОДУ, предложен от Комисията и приет от Съвета, се основава на научни становища и на принципа на предпазливостта, като отчита биологичните и социално-икономическите аспекти.

Регламент (ЕС) 2019/1241 за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (Регламент за техническите мерки(29) съдържа обща забрана за риболов на някои редки/уязвими акули и скатове (член 10, параграф 2 и приложение I) (30) и разпоредби, ограничаващи използването на статични мрежи и плаващи мрежи за улов на няколко вида или семейства акули (член 9, параграф 4 и приложение III).

Организаторите на ЕГИ подчертаха трудностите при проследяването на акулите и продуктите от тях на равнище вид по цялата търговска и пазарна верига. Проследяването на продуктите от акули и прозрачната информация за потребителите играят ключова роля в политиката на ЕС за акулите. За да се осигури проследяване, с Регламент (ЕО) № 1224/2009 (31) се създаде система за контрол на Общността за рибарството, като наложи правила за проследяване на операторите от ЕС. Всяка партида продукти на рибарството, разтоварени от кораби на ЕС, трябва да включва следната минимална информация за проследяване: i) идентификационен номер, външен идентификационен номер и име на риболовния кораб; ii) код алфа-3 по ФАО на всеки от видовете; iii) търговското наименование и латинското наименование на видовете; и iv) съответния географски район, метода на производство, датата на улова и количествата от всеки вид. Такава информация следва да се предоставя на всеки етап от веригата на стойността на органите, отговарящи за контрола и правоприлагането, и на стопанските оператори. Продължаващото преразглеждане на системата на ЕС за контрол на рибарството (32), за което през май 2023 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета, включва допълнителни разпоредби относно информацията за проследяване. В него се посочват подобрения в отчитането на улова, риболовните дейности и проверките на веригата за доставки, включително на консервирани и приготвени продукти, както и на вносни продукти, а именно: електронно регистриране на данните за улова, включително докладване на изхвърлените количества уязвими видове; и мониторинг на риболовните дейности с помощта на дистанционни електронни средства, включително системи за видеонаблюдение.

Що се отнася до информацията за потребителите, в Регламент (ЕО) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите (33) се посочва, че информацията за храните не трябва да бъде подвеждаща. Освен това специални разпоредби в сектора на рибарството гарантират висока степен на информираност на потребителите. В Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури (34) се определя, че продуктите от акула, които не са приготвени или консервирани, включително филетата и перките, могат да се предлагат на пазара само с „търговското обозначение на видовете и тяхното научно наименование“. Съществуват данни за неравномерно прилагане на изискванията за задължителна информация съгласно член 35 от Регламента за ООП, както бе съобщено от Комисията след открита обществена консултация относно прилагането на Регламента за ООП (35). Това се отнася до определянето на научното наименование и търговското обозначение на даден вид. Сам по себе си този потенциален проблем не е пряко свързан с премахването на перките, но подобренията в прилагането на изискванията за маркировката биха могли да спомогнат за по-доброто определяне на продуктите от акули в по-общ план.

В ЕГИ е посочено, че съществува незаконна търговия. Освен ограничените данни за изземвания на видове, включени в списъка на CITES (36), Комисията не е събрала доказателства за степента, в която предполагаемата незаконна търговия със застрашени видове се извършва в ЕС. Въпреки това тя признава, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е сериозен проблем, и предложи нов План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (37), за да се засилят действията на ЕС срещу това широко разпространено явление.

В по-общ план в ЕГИ се изтъква факта, че подобряването на проследяването на улова, разтоварванията, вноса и износа на акули и перки на равнището на ЕС и на международно равнище по цялата верига на стойността изисква:

1)

по-добро правоприлагане на законодателството на ЕС относно: i) мониторинга на риболовните и пазарните дейности, ii) мерките за контрол по отношение на преработката, пускането на пазара, транспорта и складирането, iii) вноса и износа на продукти от акули, включително по-специално перки, за съответните видове акули, и iv) правила за проследяване и маркировка, въведени в държавите членки, и

2)

осигуряване на събирането на пълна и надеждна информация за рибарството и търговията.

За тази цел Комисията:

призовава държавите членки да осигурят подходящ контрол на разрешителните и сертификатите по CITES и ги приканва да осигурят достатъчен капацитет в областта на контрола и проследяването на защитените акули и продуктите от тях, например: i) обучения за идентифициране на съответните видове акули и продукти от тях; ii) разработване и използване на технологии, инструменти (включително цифрови) и протоколи за ДНК анализ за определяне на видовете акули; iii) подходящи системи за проследяване; и iv) насърчаване на обмена на добри практики (38);

до края на 2023 г. ще изпрати искане за взаимопомощ до държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (39), за да привлече вниманието им към продуктите от акули;

до края на 2023 г. ще се свърже с Европол, за да проучи мащаба на незаконната търговия с перки от акули към и от ЕС;

ще започне бързо работа по прилагането на преразгледания Регламент за контрол веднага след приемането му, за да се гарантира, че включените в него подобрения ще започнат да се прилагат възможно най-скоро;

призовава държавите членки да засилят мониторинга и правоприлагането на регламентите на ЕС за контрола и за премахването на перките на акулите, както и на правилата на РОУР, като съществена стъпка в тази насока е подобряването на регистрирането и докладването на улова и случайния улов на акули. Това се отнася в еднаква степен за кораби на ЕС, които извършват риболов във водите на ЕС и в международни води;

призовава държавите членки (40) да определят до края на 2023 г. прагови стойности за максималните равнища на прилов на видове риби, които не са обект на промишлен риболов, като например пластинчатохрили, във водите на ЕС съгласно Рамковата директива за морска стратегия и да приемат подходящи мерки за управление на риболовните дейности, за да спазват тези прагове;

от 2024 г. ще въведе мерки за контрол на качеството на данните и кръстосани проверки между месечните доклади за улова, изпращани от държавите членки съгласно Регламента за контрол, от една страна, и ежегодно докладваните данни за разтоварване на акули и информацията, изисквана съгласно Регламента за премахването на перките на акулите, от друга страна; и

до края на 2023 г. ще анализира отговорите на държавите членки на започналото наскоро проучване относно изпълнението на изискванията за маркировка съгласно Регламента за ООП, като се обърне специално внимание на специфичния проблем за неправилното етикетиране на търговското наименование на даден вид.

Други текущи инициативи и действия са важна подкрепяща рамка за подобряване на политиката на ЕС по отношение на акулите.

Планът за действие за морската среда“ в рамките на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. (41), приет от Комисията на 21 февруари 2023 г., включва призиви за действие, отправени към държавите членки, за подобряване на защитата на уязвимите видове, включително някои уязвими видове акули, като се цели намаляване на случайния улов при извършването на риболов, защита на местата им за хранене и размножаване, подобряване на системите за мониторинг за определяне на степента и разпределението на случайния улов.

Предложението на Комисията за регламент относно възстановяването на природата (42), прието през юни 2022 г., има за цел, наред с другото, да се възстановят увредените морски местообитания и местообитанията на емблематични морски видове като делфини и морски свине, акули и морски птици. Списъкът на съответните видове акули е представен в приложение III към предложението и се основава на приложение I (Списък на забранените видове) към Регламент № 2019/1241 относно техническите мерки.

Мисията на ЕС за възстановяване на нашите океани и води (43) има за цел до 2030 г. да защити и възстанови здравето на нашите океани и води. Като част от първия си стълб — защита и възстановяване — тя ще разгледа възстановяването на местообитанията и поддържането на съвкупност от видове, включително хищниците, които ги поддържат, като акулите. Необходими са специфични изследвания за по-бързо и по-евтино идентифициране, основано на ДНК, на видовете от перки на акули с оглед правоприлагането на проверките, а проектът „Хоризонт Европа“ (44) за борба с незаконния риболов и изхвърлените количества вече включва бърз ДНК анализ за контрол на рибарството.

В стратегията „От фермата до трапезата“ в рамките на Европейския зелен пакт се признава силната връзка между здравето на хората, здравето на обществата и здравето на планетата, както и необходимостта да се гарантира поминъкът на първичните производители, за да се премине успешно към устойчива продоволствена система на ЕС.

3.2.2.   Засилване на действията на глобално равнище

Търговията с перки от акули е глобална, както и уловът на акули и драматичното намаляване на популациите им. Ето защо през 1999 г. под егидата на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) беше приет Международен план за действие за опазването и управлението на акулите (IPOA — Акули (45)). Неговата основна цел е устойчивото опазване и управление на акулите. В IPOA се предоставя рамка, която подпомага разработването на национални, подрегионални и регионални планове за действие за опазването и управлението на акулите. С него за първи път се забранява премахването на перките на акулите и той служи като модел за други международни планове за действие, като например европейския.

Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (КМВ) е договор на Организацията на обединените нации в областта на околната среда. Тя съдържа разпоредби за опазването и управлението на мигриращите видове, техните местообитания и миграционните им маршрути. Договарящите се страни по КМВ се задължават да спазват нейните принципи (т.е. да признават значението на мигриращите видове и да работят за опазването на тези видове и техните местообитания) и да предприемат незабавни действия за защита на видовете чрез подписване на международни споразумения или меморандуми за разбирателство. ЕС е подписал Меморандума за разбирателство относно опазването на мигриращите акули и се застъпва за научните изследвания, устойчивия риболов, опазването на местообитанията и международното сътрудничество в този контекст.

Въпреки че ЕС изнася перки от акули от управляван улов на акули, това често не важи за много от перките, изнасяни от други държави за най-големите потребителски пазари. Въпреки че повечето РОУР и много държави са приели и прилагат мерки за опазване и управление на акулите, са необходими много подобрения, за да се гарантира, че търговските практики не подкопават усилията и напредъка, постигнат в опазването на няколко вида акули. Ето защо е необходимо да се продължи насърчаването на ефективната забрана на премахването на перките на акулите в целия свят, да се осигури ефективен контрол на търговските потоци на продукти от акули в световен мащаб и да се положат усилия за намаляване на търсенето на тези продукти.

За тази цел през цялата 2023 г. и след това Комисията ще:

насърчава съответните трети държави да прилагат ефективно списъците с акули след неотдавнашните решения на CoP19 на CITES за включване на близо 100 допълнителни вида акули и скатове (и продукти от тях) в приложение II на CITES;

подкрепя секретариата на CITES в изграждането на капацитета на държавите в ареала (46) за прилагане на списъците на CITES с акули и други морски видове;

ще увеличи усилията на ЕС в регионалните органи за управление на рибарството за приемане на нови и/или за засилване и ефективно изпълнение на действащите мерки за опазването и управлението на видовете акули, както и за оценка на ефективността на приетите мерки и засилване на мерките за контрол, за да се гарантира правилното прилагане и правоприлагане на действащите правила. Това включва приемането на политиката за естествено прикрепени към трупа перки като най-ефективното средство за прекратяване на премахването на перките;

във всички други съответни международни органи и организации ще предложи на държавите членки да започнат обсъждане на нови и/или засилени действащи мерки за опазването и управлението на видовете акули, както и тяхното ефективно изпълнение чрез засилване на контрола. Комисията ще предложи на държавите членки да повдигнат въпроса на 19-ото заседание на Подкомитета по търговия с риба на ФАО, което ще се проведе през септември 2023 г. в Норвегия; и

ще се ангажира с държави извън ЕС, за да се насърчи, включително чрез финансиране на проекти, намаляването на търсенето на незаконно добити перки от акули, и ще подкрепи ключови трети държави да изградят капацитет за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Европейската гражданска инициатива „Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията“ отразява обществените опасения и екологичните проблеми, свързани с тревожното положение на акулите в световен мащаб, и ролята, която играе търсенето на перки от акули. Комисията счита, че тя има значение за политиката на ЕС за опазване на морската среда, защитата и опазването на рибните ресурси и гарантирането на устойчив риболов в ЕС и в световен мащаб. Тази инициатива е в съответствие с Европейския зелен пакт и с ангажимента на ЕС за защита на морските екосистеми и застрашените видове в световен мащаб и за насърчаване на международното управление на океаните.

ЕС е първият, който счита премахването на перките на акулите за неприемлива риболовна практика. В съответствие със законодателството на ЕС акулите, уловени от риболовни кораби на ЕС или във водите на ЕС, трябва да се разтоварват на сушата с прикрепени към трупа перки.

Забраната на търговията с отделени перки може да означава, че съответният флот на ЕС ще улавя по-малко акули в международни води, което поражда опасения относно социално-икономическите последици от това. Освен това, тъй като засегнатите видове се улавят предимно от флота на ЕС в международни води, регулирани от РОУР, подобно намаляване на дейността би могло да проправи пътя за по-малко устойчиви практики на риболов извън ЕС. Въпреки това е необходима допълнителна оценка на по-широките икономически, социални и екологични въздействия върху заинтересованите страни от ЕС и трети държави, които могат да бъдат засегнати. За да може да взема информирани решения, Комисията се нуждае от набор от по-пълни и по-подробни данни и статистика, за да анализира тенденциите в улова и динамиката на търговията.

Поради това Комисията ще:

започне без забавяне подготвителна работа с оглед на започването до края на 2023 г. на оценка на въздействието на екологичните, социалните и икономическите последици от прилагането на политиката на „естествено прикрепени към трупа перки“ към пускането на пазара на ЕС на акули, независимо дали за консумация в ЕС, или за международна търговия (внос и износ).

проучи, до края на 2023 г., най-добрите правни средства за изискване на по-подробна информация за идентифициране на видовете акули и съответните продукти от тях при внос и износ и ще вземе решение с оглед на влизането му в сила най-късно до 1 януари 2025 г.

В ЕГИ също така са изтъкнати редица важни теми, които могат да бъдат разгледани чрез по-нататъшни усилия за правоприлагане на правото на ЕС и чрез засилване на действията на международно равнище. Ето защо, успоредно с това, Комисията ще:

засили начина, по който се правоприлага правото на ЕС по отношение на мониторинга на риболовните и пазарните дейности, мерките за контрол по отношение на преработката и пускането на пазара, както и вноса и износа на продукти от акули, и правилата за проследяване и маркировка;

предприеме по-нататъшни действия на международно равнище и ще се застъпи за засилени действия за защита на застрашените акули и ще гарантира, че популациите на акули, които са обект на промишлен риболов, остават здрави. Тя ще се стреми към ефективна забрана на премахването на перките на акулите в целия свят, осигуряване на ефективен контрол на търговските потоци на продукти от акули в световен мащаб и ограничаване на търсенето на продукти от акули, произхождащи от неустойчив улов.


(1)  Регистрационен номер в Комисията: ECI(2020)000001 (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000001_bg)

(2)  Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).

(3)  Решение (ЕС) 2019/2252 на Комисията от 17 декември 2019 г. относно предложената гражданска инициатива под надслов Stop Finning – Stop the trade (нотифицирано под номер С(2019) 9203) (ОВ L 336, 30.12.2019 г., стр. 312).

(4)  Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. за определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на избухването на COVID-19 (ОВ L 231, 17.7.2020 г., стр. 7); Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2200 на Комисията от 17 декември 2020 г. за удължаването на сроковете за събирането на изявления за подкрепа за някои европейски граждански инициативи съгласно Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 434, 23.12.2020 г., стр. 56); Решение за изпълнение (ЕС) 2021/360 на Комисията от 19 февруари 2021 г. за удължаването на сроковете за събирането на изявления за подкрепа за някои европейски граждански инициативи съгласно Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2021) 1121) (ОВ L 69, 26.2.2021 г., стр. 9).

(5)  Червен списък на застрашените видове на IUCN

(6)  Акули | Международен план за действие за опазване и управление на акулите | Организация на ООН за прехрана и земеделие (fao.org)

(7)  Вж. приложението.

(8)  Източник: EUMOFA — Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA).

(9)  Източник: EUMOFA — Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA).

(10)  Източник: EUMOFA — Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA).

(11)  Източник: обща статистика за рибарството на Евростат.

(12)  Източник: доклади на държавите членки до Комисията. Видовете скат не попадат в обхвата на Регламента за премахването на перките на акулите, но те се ловят почти изключително във водите на ЕС.

(13)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).

(14)  „Премахване на перките на акулите“ е практика, при която перките на акулите се отделят на борда на риболовни кораби, а останалата част от тялото на акулата се изхвърля в морето.

(15)  Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 г. за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби (OB L 167, 4.7.2003 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 605/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 1).

(17)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламента за премахването на перките на акулите (COM(2016) 207 final).

(18)  НАУЧЕН, ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОМИТЕТ ПО РИБАРСТВО (НТИКР), Преглед на изпълнението на Регламента за премахването на перките на акулите и оценка на въздействието на плана за действие на Европейската общност за опазването и управлението на акулите (CPOA) от 2009 г. (STECF-19-17)

(19)  Комисия за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO).

(20)  Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), Комисия по рибата тон в Индийския океан (IOTC), Междуамериканска комисия за тропическа риба тон (IATTC), Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO), Комисия за опазване на южния червен тон (CCSBT), Комисия за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), Комисия за риболов в северната част на Тихия океан (NPFC).

(21)  Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO), Споразумение за риболов в Южния Индийски океан (SIOFA), Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (CCAMLR).

(22)  Вж. работен документ на службите на Комисията; Насоки за по-добро регулиране, SWD(2021) 305 final.

(23)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22). ОПОР има за цел да гарантира, че риболовните дейности са екологично устойчиви и се управляват в съответствие с икономическите и социалните цели и целите за заетост (член 2, параграф 1). При управлението на рибарството тя прилага подход, основан на предпазливостта, както и екосистемен подход (член 2, параграфи 2 и 3).

(24)  Член 2, параграф 5, буква й) от Регламента относно ОПОР.

(25)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(26)  Дескриптор на РДМС D1C1 за процента на смъртност от прилов на морски видове от Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията .

(27)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно плана за действие на Европейската общност за опазване и управление на популациите от акули (COM/2009/0040 final).

(28)  Съображения 19 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/194 на Съвета от 30 януари 2023 г. за определяне за 2023 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси, приложими във водите на Съюза, и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за определяне за 2023 г. и 2024 г. на съответните възможности за риболов на определени дълбоководни рибни запаси (ОВ L 28, 31.1.2023 г., стр. 1).

(29)  Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105).

(30)  Видове, за които има забрана за риболов, задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, складиране, излагане или предлагане за продажба.

(31)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(32)  Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството (COM/2018/368 final).

(33)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(34)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. декември 2013 година | относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(35)  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно Изпълнение на Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (COM(2023) 101 final), Преразглеждане на Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2022) 581 final).

(36)  През 2021 г. държавите — членки на ЕС, съобщават за 3 изземвания на общо 8 перки или части от тях.

(37)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преразглеждане на Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2022) 581 final).

(38)  Вж. Материали за идентифициране относно акулите | CITES

(39)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(40)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС: Опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство (COM/2023/102 final).

(41)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС: Опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство (COM/2023/102 final).

(42)  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно възстановяването на природата (COM/2022/304 final).

(43)  Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г. (europa.eu)

(44)  CL6-2023-FARM2FORK-01-8

(45)  1. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ — АКУЛИ (fao.org)

(46)  Държава, чиято територия е в естествения ареал на разпространение на даден вид.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image 1


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/13


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.11202 — FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI)

(текст от значение за ЕИП)

(2023/C 275/02)

На 31 юли 2023 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32023M11202. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/14


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.11137 — EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE)

(текст от значение за ЕИП)

(2023/C 275/03)

На 3 юли 2023 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на френски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32023M11137. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/15


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.11181 — MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY)

(текст от значение за ЕИП)

(2023/C 275/04)

На 26 юли 2023 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32023M11181. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/16


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.11096 — MAPFRE / VAS / JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2023/C 275/05)

На 28 юли 2023 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32023M11096. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/17


Известие на вниманието на някои лица и образувания, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

(2023/C 275/06)

Следната информация се предоставя на вниманието на PAK Jae-gyong (№ 4), KIM Yong Chol (№ 7), HONG Sung-Mu (№ 10), JO Kyongchol (№ 11), PAK Jong-chon (№ 17), Kim Su Gil (№ 28), JON Il Ho (№ 29), YU Jin (№ 31), Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (№ 4), лица и образувание, фигуриращи в раздел I на приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 (1) и в приложение XV към Регламент (ЕС) 2017/1509 (2), както и на KIM Chang Hyok, изв. още като: James Kim (№ 8), RYANG Su Nyo (№ 10), PYON Won Gun (№ 11), PAE Won Chol (№ 12), RI Sin Song (№ 13), KIM Sung Su (№ 14), KIM Pyong Chol (№ 15), O Yong Ho (№ 31), Pan Systems Pyongyang, изв. още като Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System (№ 4), Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC (№ 5), Korea General Corporation for External Construction (други наименования: KOGEN, GENCO) (№. 6), лица и образувания, фигуриращи в приложение III към Решение (ОВППС) 2016/849 и в приложение XVI към Регламент (ЕС) 2017/1509.

Съветът възнамерява да продължи да прилага ограничителните мерки срещу посочените по-горе лица и образувания с нови изложения на основанията. Тези лица се уведомяват, че преди 11 август 2023 г. могат да отправят до Съвета искане за получаване на предвидените изложения на мотивите за включването им в списъка на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

имейл: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  OВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.

(2)  OВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 юли 2023 година

за назначаване на изпълнителния директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

(2023/C 275/07)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (1), и по-специално член 158, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на настоящия изпълнителен директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) изтича на 30 септември 2023 г. Поради това е необходимо да се назначи нов изпълнителен директор на EUIPO.

(2)

С писмо от 6 юни 2023 г. управителният съвет на EUIPO представи на Съвета списък с кандидати за длъжността изпълнителен директор на EUIPO,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Г-н João Nuno MAROCO AMARAL NEGRÃO се назначава за изпълнителен директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост с мандат от пет години.

2.   Петгодишният мандат, посочен в параграф 1, започва на 1 октомври 2023 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

L. PLANAS PUCHADES


(1)  ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 юли 2023 година

за изменение на Решение 98/481/ЕО относно одобряването на външните одитори на Европейската централна банка

(2023/C 275/08)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2023/15 на Европейската централна банка от 6 юни 2023 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка, (1)

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

През 2017 г. ЕЦБ избра Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft за външен одитор за финансовите години 2018 — 2022 с възможност за удължаване на мандата за финансовите години 2023 и 2024 (2).

(3)

Мандатът на Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft изтече след одита за финансовата 2022 година. Поради това е необходимо да се назначи външен одитор за периода, започващ от финансовата 2023 година.

(4)

ЕЦБ възнамерява да удължи мандата на Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft за финансовите години 2023 и 2024. Това удължаване е възможно в съответствие с договорните споразумения между ЕЦБ и Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

(5)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft за външен одитор на ЕЦБ за финансовите години 2023 и 2024.

(6)

Целесъобразно е препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ да бъде приета и Решение 98/481/ЕО на Съвета (3) да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от Решение 98/481/ЕО се заменя със следното:

„Член 1

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft се одобрява за външeн одитор на ЕЦБ за финансовите години 2023 и 2024.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е ЕЦБ.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

L. PLANAS PUCHADES


(1)  ОВ С 208, 15.6.2023 г., стр. 1.

(2)  Препоръка ЕЦБ/2017/42 на Европейската централна банка от 15 декември 2017 г. към Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка (OВ C 444, 23.12.2017 г., стр. 1).

(3)  Решение 98/481/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за одобряване на външните одитори на Европейската централна банка (ОВ L 216, 4.8.1998 г., стр. 7).


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/21


Известие на вниманието на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2023/1592 на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1591 на Съвета, относно ограничителни мерки по отношение на Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

(2023/C 275/09)

На вниманието на лицата, образуванията и органите, посочени в приложението към Решение 2012/642/ОВППС на Съвета (1), изменено с Решение (ОВППС) 2023/1592 на Съвета (2), и в приложение I към Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета (3), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1591 на Съвета (4), относно ограничителни мерки по отношение на Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, се предоставя следната информация.

Съветът на Европейския съюз реши, че тези лица, образувания и органи следва да бъдат включени в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС и Регламент (ЕС) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна. Основанията за включването на тези лица, образувания и органи в списъка са посочени в съответните вписвания в тези приложения.

На тези лица, образувания и органи се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), посочени в уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕС) № 765/2006, за да получат разрешение за използване на замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 3 от Регламента).

До 30 ноември 2023 г. засегнатите лица, образувания и органи могат да отправят до Съвета искане, придружено от съпътстваща документация, за преразглеждане на решението за включването им в горепосочения списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

На засегнатите лица, образувания и органи се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 195 I, 3.8.2023 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 195 I, 3.8.2023 г., стр. 1.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/22


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

(2023/C 275/10)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Правното основание за извършваното обработване на данни е Решение 2012/642/ОВППС на Съвета (2), изменено с Решение (ОВППС) 2023/1592 на Съвета (3), и Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета (4), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1591 на Съвета (5).

Администратор на обработването на данни е Съветът на Европейския съюз, който се представлява от генералния директор на Генерална дирекция „Външни отношения“ (RELEX) в Генералния секретариат на Съвета, а отделът, на който е възложено обработването на данните, е RELEX.1 и с него можете да се свържете на адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

С длъжностното лице по защита на данните в ГСС можете да се свържете на адрес:

Длъжностно лице по защита на данните

data.protection@consilium.europa.eu

Целта на обработването на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки съгласно Решение 2012/642/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2023/1592, и Регламент (ЕС) № 765/2006, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1591.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, определени в Решение 2012/642/ОВППС и Регламент (ЕС) № 765/2006.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точното установяване на самоличността на съответните лица, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с основанията за включване в списъка.

Правните основания за обработването на лични данни са решенията на Съвета, приети на основание член 29 от ДЕС, и регламентите на Съвета, приети на основание член 215 от ДФЕС, с които се посочват физически лица (субекти на данни) и се налага замразяване на активи и ограничения за пътуване.

Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) и за спазването на правните задължения, установени в горепосочените правни актове, които се прилагат спрямо администратора в съответствие с член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Обработването е необходимо поради важни причини от обществен интерес в съответствие с член 10, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Съветът може да получава лични данни на субектите на данни от държавите членки и/или от Европейската служба за външна дейност. Получателите на личните данни са държавите членки, Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност.

Всички лични данни, обработвани от Съвета в контекста на автономните ограничителни мерки на ЕС, ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, считано от момента, в който субектът на данните е бил заличен от списъка на лицата, спрямо които се прилага замразяване на активи, или е изтекъл срокът на действие на мярката, или, ако бъде заведено дело пред Съда, до постановяването на окончателно решение. Личните данни, съдържащи се в документите, регистрирани от Съвета, се съхраняват от Съвета за целите на архивирането в обществен интерес по смисъла на член 4, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Може да се наложи Съветът да обменя лични данни на субект на данни с трета държава или международна организация в контекста на транспонирането от Съвета на посочването от страна на ООН или в контекста на международното сътрудничество по отношение на политиката на ЕС за ограничителни мерки.

При липса на решение относно адекватното ниво на защита или на подходящи гаранции предаването на лични данни на трета държава или международна организация се основава на следното(ите) условие(я) съгласно член 50 от Регламент (ЕС) 2018/1725:

предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;

предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Обработването на личните данни на субекта на данните не включва автоматизирано вземане на решения.

Субектите на данни имат право да получат информация и право на достъп до своите лични данни. Освен това те имат право да коригират и да допълват своите лични данни. При определени обстоятелства те може да имат право на заличаване на личните им данни, да се противопоставят на обработването на личните им данни или да поискат това обработване да бъде ограничено.

Субектите на данни може да упражнят тези права, като изпратят имейл до администратора с копие до длъжностното лице по защита на данните, както е посочено по-горе.

Към искането си субектите на данни трябва да приложат копие от документ за самоличност, за да потвърдят самоличността си (лична карта или паспорт). Този документ следва да съдържа идентификационен номер, държава на издаване, срок на валидност, име, адрес и дата на раждане. Всички други данни, съдържащи се в копието на документа за самоличност, например снимка или лични характеристики, може да бъдат затъмнени.

Субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Препоръчително е преди това субектите на данни първо да се опитат да получат правна защита, като се свържат с администратора и/или длъжностното лице по защита на данните на Съвета.

Без да се засягат които и да било средства за съдебна, административна или извънсъдебна защита, субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(2)  OВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(3)  OВ L 195 I, 3.8.2023 г., стр. 31.

(4)  OВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(5)  OВ L 195 I, 3.8.2023 г., стр. 1.


Европейска комисия

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/24


Обменен курс на еврото (1)

3 август 2023 година

(2023/C 275/11)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0932

JPY

японска йена

156,24

DKK

датска крона

7,4517

GBP

лира стерлинг

0,86468

SEK

шведска крона

11,7415

CHF

швейцарски франк

0,9579

ISK

исландска крона

144,70

NOK

норвежка крона

11,2765

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,034

HUF

унгарски форинт

390,85

PLN

полска злота

4,4598

RON

румънска лея

4,9390

TRY

турска лира

29,4774

AUD

австралийски долар

1,6748

CAD

канадски долар

1,4619

HKD

хонконгски долар

8,5331

NZD

новозеландски долар

1,7985

SGD

сингапурски долар

1,4678

KRW

южнокорейски вон

1 422,79

ZAR

южноафрикански ранд

20,3700

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8397

IDR

индонезийска рупия

16 582,02

MYR

малайзийски рингит

4,9795

PHP

филипинско песо

60,744

RUB

руска рубла

 

THB

тайландски бат

37,852

BRL

бразилски реал

5,2996

MXN

мексиканско песо

18,8294

INR

индийска рупия

90,4965


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/25


Нова национална страна на разменни евромонети

(2023/C 275/12)

Image 2

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Хърватия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Хърватия

Тема: Въвеждането на еврото като официална валута в Хърватия на 1 януари 2023 г.

Описание на изображението: Изображението включва обозначения на емитиращата държава „HRVATSKA“ (Хърватия) и годината на емисията „2023“, разположени хоризонтално, както и думите „ČLANICA EUROPODRUČJA“ (член на евро зоната), които са разположени по външния край в центъра на монетата. Тези обозначения символично формират стилизиран символ на еврото „€“. Другият централен мотив на монетата е отличителният и разпознаваем символ на Хърватия, хърватската шахматна дъска, която е част от герба на Република Хърватия.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията:250 000

Дата на емисията: септември 2023 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1, за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2023 година

за публикуване в Официален вестник на Европейския съюзна посоченото в член 49 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета заявление за регистрация на наименование „Irish Grass Fed Beef“ (ЗГУ)

(2023/C 275/13)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 50, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 в Официален вестник на Европейския съюз (2) бе публикувано представено от Ирландия заявление за регистрация на наименованието „Irish Grass Fed Beef“ като защитено географско указание.

(2)

На 21 февруари 2022 г. Комисията получи уведомлението за възражение и съответното мотивирано възражение от Обединеното кралство (Северна Ирландия). Възражението беше счетено за допустимо. Ирландия и Обединеното кралство (Северна Ирландия) проведоха подходящи консултации и постигнаха споразумение за съществено изменение на единния документ.

(3)

В съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Ирландия изпрати на Комисията документите и информацията, свързани със споразумението, постигнато с Обединеното кралство (Северна Ирландия) в рамките на процедурата по възражение относно заявлението за регистрация на наименованието „Irish Grass Fed Beef“ като защитено географско указание, включително съществено изменения единен документ.

(4)

В съответствие с член 50 и член 51, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението и стигна до заключението, че то отговаря на условията, предвидени в посочения регламент.

(5)

С цел да се даде възможност за подаване на уведомления за възражение в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, единният документ и препратката към публикацията на продуктовата спецификация, посочени в член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент, за наименованието „Irish Grass Fed Beef“ следва да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член единствен

Единният документ и препратката към публикацията на продуктовата спецификация, посочени в член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за наименованието „Irish Grass Fed Beef“ (ЗГУ) (ЕС №: PGI-IE+UK(NI)-02647 — 27.11.2020) се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

В съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 публикуването, посочено в първата алинея на настоящия член, предоставя право на възражение срещу регистрацията на наименованието „Irish Grass Fed Beef“.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2023 година.

За Комисията

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 492, 8.12.2021 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„Irish Grass Fed Beef“

ЕС №: PGI-IE+UK(NI)-02647 – 27.11.2020

ЗНП () ЗГУ (Х)

1.   Наименование/наименования (на ЗНП или ЗГУ)

„Irish Grass Fed Beef“

2.   Държава членка или трета държава

Ирландия

Обединено кралство (Северна Ирландия)

3.   Описание на селскостопанския продукт или храна

3.1.   Вид продукт [посочен в приложение ХI]

Клас 1.1 Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

„Irish Grass Fed Beef“ е наименованието, което се дава на прясно и замразено обезкостено и необезкостено говеждо месо, включително кланични трупове, четвъртинки, необезкостени разфасовки, обезкостени първични разфасовки, мляно говеждо месо от тези разфасовки и опаковки за продажба на дребно. „Irish Grass Fed Beef“ има i) ниско общо съдържание на мазнини; ii) равномерно разпределение на мазнините (като междумускулни жилки); iii) силно изразен черешовочервен цвят на месото; и iv) висока степен на масленост/оцветяване в жълто на мазнините.

Това е месо с плътен, комплексен, тревист, сочен и истински говежди вкус и е крехко.

Кланичните трупове трябва да бъдат от следните две категории:

i.

Млади волове и юници на възраст до 36 месеца с по-добра от клас О- конформация и със степен на залоеност между 2+ и 4+.

ii.

Месодайни крави на възраст до 120 месеца с по-добра от клас О+ конформация и със степен на залоеност между 2+ и 5.

„Irish Grass Fed Beef“ от категория i) притежава всички характеристики по отношение на черешовочервен цвят на месото и масленост/жълт цвят на мазнините, а също и нива на външна залоеност, както са описани.

Описаното в категория ii) „Irish Grass Fed Beef“ има дори още по-силно изразен жълт цвят на мазнините и по-тъмен червен цвят на месото в сравнение с категорията на младите волове и юниците. Средното съдържание на мазнини е по-високо от това на категория i). Кланичните трупове с висока стойност на pH (> 5,8) се установяват и се отстраняват.

.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

„Irish Grass Fed Beef“ включва само животни, които:

a)

Получават най-малко 90 % от дажбата си като трева. Това е основно трева от паша, а през зимата храненето е с консервирана трева.

b)

Прекарват най-малко 220 дни годишно през целия си живот, като пасат на пасище. Всяка година, веднага щом условията позволяват, животните, използвани за „Irish Grass Fed Beef“, се изпращат на пасището и прекарват там 10 месеца, като по цял ден пасат трева. Обикновено те се прибират в края на ноември/началото на декември, когато атмосферните и почвените условия вече не стимулират активния растеж на тревата и/или пашата. Допуска се толеранс от 40 дни при смекчаващи обстоятелства, които се определят като такива, при които атмосферните условия, състоянието на почвата, други условия на околната среда или съображения, свързани с доброто състояние на животните, се явяват като възпрепятстващи фактори.

Консервирана трева се дава само в периода на отглеждане в помещение (максимум (*1) 145 дни). Хранителните качества на консервираната трева се оценяват от всички производители. Говедата може да се хранят и с различни от трева фуражи (напр. слама; фуражно цвекло; царевица; други зърнени култури) и с концентрирани фуражи, но с ограничение само до най-много 10 % от дажбата през целия им живот. Такива различни от трева фуражи се използват само когато е необходимо, например при отбиване, през зимата, при екстремни атмосферни условия и в последния период на угояване, но само когато хранителните качества на тревата/тревните фуражи не са достатъчни да се гарантират оптимални хранително-вкусови качества на месото. Консервираната трева трябва да е събрана изцяло в определения географски район.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Говедата трябва да са родени, отгледани с трева, угоявани, заклани, охладени и нарязани на четвъртини в определения географски район.

Процесът на зреене на месото (най-малко 3 дни или — в случай на разфасовки за специално производство — 2 дни), който е от съществено значение за гарантиране на хранително-вкусовите качества на „Irish Grass Fed Beef“, се осъществява в рамките на определения географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Продукти, които могат да бъдат етикетирани като ЗГУ „Irish Grass Fed Beef“

Прясно и замразено обезкостено и необезкостено говеждо месо, включително кланични трупове, четвъртинки, необезкостени разфасовки, обезкостени първични разфасовки и опаковки за продажба на дребно от отговарящите на условията категории месодайни говеда.

Мляно говеждо месо, съдържащо 100 % говеждо от отговарящите на условията категории месодайни говеда и което е с най-малко 90 % видимо нетлъсто говеждо.

Продукти от мляно говеждо месо (например бургери), съдържащо 100 % говеждо от отговарящите на условията категории месодайни говеда и което е с най-малко 90 % видимо нетлъсто говеждо.

Продукти, които могат да бъдат етикетирани като „добити от“ ЗГУ „Irish Grass Fed Beef“

Съставни продукти от говеждо месо, съдържащи 100 % говеждо от отговарящите на условията за „Irish Grass Fed Beef“ категории говеда и които са с най-малко 90 % видимо нетлъсто говеждо.

Първокачествена карантия (буза, опашка, поясна част на диафрагмата и език) от отговарящите на условията за „Irish Grass Fed Beef“ категории говеда.

4.   Кратко определение на географския район

Географският район е остров Ирландия, включващ Ирландия и Северна Ирландия (1).

5.   Връзка с географския район

Причинно-следствената връзка между продукта и района, в който се произвежда, се основава на трайно високите му хранително-вкусови качества, което на свой ред е довело до добре утвърдена репутация. „Irish Grass Fed Beef“ си е създало репутация сред европейските потребители, търговци на дребно, шеф-готвачи, журналисти и формиращи общественото мнение лица, която се основава на пашата на трева и на системата за производство на фуражи от трева, които се използват за отглеждане и „угояване“ на отговарящите на условията категории говеда, преработвани по стриктен протокол, в резултат на което се получава месо с отличителен външен вид и признати хранително-вкусови качества.

Специфични характеристики на географския район: природни фактори и умения

Уникалното основано на тревата селско стопанство на остров Ирландия и потенциалът за растеж на тревата са признати от векове. Говедовъдството отдавна е признато като неразделна част от ирландската икономика.

Географският район има умерен климат, зимата е мека, суровите студове са рядкост, също както и високите летни температури. Преобладаващите влажни западни ветрове, идващи от топлите води на Гълфстрийм, осигуряват подчертано океанския климат на острова с чести дъждове (до 246 дъждовни дни годишно) и малка годишна температурна амплитуда (рядко под 0°С или над 25°С). Ирландските пасища осигуряват едни от най-високите добиви на ненапоявана тревна растителност в Европа (12—16 t сухо вещество/ha годишно).

Ирландското стадо от говеда се различава от другите говедовъдни системи, тъй като то е резултат от практиката за кръстосване на традиционни породи (напр. Hereford, Angus и Shorthorn) както с млекодайни (със силно развити майчински качества), така и с континентални европейски месодайни породи (напр. Limousin, Charolais и Simmental). Получените издръжливи кръстоски животни са оптимално пригодени за угояване в разнородните климатични и географски условия на географския район.

Интегрираното селскостопанско образование и силната подкрепа на място в стопанството предоставят достъп до авангардни научни изследвания, което позволява на земеделските стопани да постигат максимално предимство за месодайните си говеда от тревните площи. Услуги се предоставят за всички земеделски стопани и за новите навлизащи в селското стопанство. Тази научна подкрепа дава значителен принос за непрекъснатото подобряване на хранително-вкусовите качества на „Irish Grass Fed Beef“. Макар основното внимание да е насочено към производството на говеждо месо с отличителен външен вид и първокачествен вкус, последните инициативи на сектора подпомагат производителите на „Irish Grass Fed Beef“ да се съсредоточат върху намаляването на въглеродния отпечатък на говедовъдните си предприятия.

Стопанствата за „Irish Grass Fed Beef“ са от основно значение за ирландския селски ландшафт и общности. В исторически план структурата е изградена около малки и средни стопанства, в които се живее и които са предавани между поколенията. В тази структура стопанството е разположено в централната част на пасищата и площите с фуражи за добитъка, което дава възможност за редовна визуална оценка на животните („пастирство“) и непрекъснато внимание към доброто състояние на животните, което е значителен фактор, допринасящ за хранително-вкусовите качества на месото.

И до днес тази селска „мозайка“ е призната характеристика на пейзажа в Ирландия. Макар моделът на производство на „Irish Grass Fed Beef“ да не е запазен само за семейни стопанства и да не изключва появата на нови участници, над 99 % от стопанствата са класифицирани като „семейни стопанства“ (2)(3). За производството на „Irish Grass Fed Beef“ не се допускат обаче интензивни операции, при които се използват промишлени методи на отглеждане, без доказателства за пасища, основани на стопанства от семеен тип и практики за изхранване с трева.

В стопанствата за „Irish Grass Fed Beef“ е запазена традиционна система за производство на говеждо месо, изградена около екстензивното пасищно отглеждане. Данните показват наличие средно на над 3000 m2 земя на животно. Системата на отглеждане в стопанства произхожда от създаването на стада и уменията на животновъдите, предавани от поколение на поколение. В този процес са се съхранили знанията и опитът в производството на говеждо месо, като и двете са съобразени с местните географски и климатични условия, както и с изискванията за хуманно отношение към животните. Полученото на основата на пасища говеждо месо се свързва в целия свят с по-хуманно отношение към животните, по-малко стрес и подобрено здраве на животните.

Освен това тревата от пашата и всичкият фураж на основата на трева, който се дава през зимата, са от определения географски район.

В системите за производство на „Irish Grass Fed Beef“ приоритет се дава на:

възможно най-голям прираст на тегло с трева от паша,

събиране на излишната лятна трева на етапа на оптималния ѝ растеж (май/юни) с цел получаване на висококачествен фураж за зимата, с което

се постига максимална смилаемост на сухото вещество на тази консервирана трева. Това е от основна значение, за да се гарантира, че тревният силаж може да задоволи голяма част от хранителните нужди на животните през зимата.

Скорошни проучвания потвърждават, че в „Irish Grass Fed Beef“ има значително по-високи концентрации на полезни минерали и витамини, включително: калций, манган, желязо, цинк, селен, натрий, магнезий, калий, фосфор и витамин Е, отколкото при системите с хранене без или с малко трева.

Специфични характеристики на продукта

Връзката между земята, хората и животните показва значението, което земеделските стопани, отглеждащи животни за „Irish Grass Fed Beef“, отдават на пастирството, на малките семейни ферми, на местните умения и на управлението на пасищата, а това придава на месото посочените по-долу специфични характеристики.

Установено е, че „Irish Grass Fed Beef“ притежава специфични хранителни качества, които го отличават от системите с отглеждане без или с малко трева: „Irish Grass Fed Beef“ има по-ниско съдържание на наситени мастни киселини и по-високи нива на омега 3, отколкото говеждото месо от животни, хранени при системи без или с малко трева. При изследванията е установено също, че разликите в съдържанието на мастни киселини придава на месото от хранени с трева говеда отличителен аромат на трева и уникални качества при готвене, като например по-комплексни нотки, напомнящи за ядки.

И двете категории на „Irish Grass Fed Beef“ се различават визуално по отношение на цвета на месото и мазнините от говеждото, произведено при система на хранене без или с малко трева.

При скорошно проучване е установено, че подкожната мазнина на говедата, отглеждани за „Irish Grass Fed Beef“, е около 63 % по-жълта от тази на хранените със зърнени концентрати животни. По-силното оцветяване в жълто може да се отдаде на по-високото съдържание на каротеноиди (напр. бета-каротен и лутеин) в пасищата от географския район отколкото в зърнените концентрати.

Цветът на мускулите при „Irish Grass Fed Beef“ се отчита като по-тъмен (по-тъмно червен) отколкото при хранени със зърнени концентрати животни.

Вкусът, който е плътен, комплексен, тревист и сочен, и качествата на „Irish Grass Fed Beef“ са следствие от системата на отглеждане предимно навън, с традиционна паша на трева, при която животните прекарват повече от 220 дни (4) годишно на пасището и консумират над 90 % от храната си като трева от географския район.

Крехкото месо (консистенцията) е една от най-важните органолептични характеристики, благодарение на които месните продукти биват приемани и консумирани с удоволствие от потребителите. Характерната за „Irish Grass Fed Beef“ голяма крехкост се постига, тъй като при обработката на животните преди клането и при охлаждането и зреенето след това на кланичните трупове и разфасовките се следва прецизна схема, която ирландските земеделски стопани и преработватели спазват педантично. Това позволява протичане на процес на зреене/разграждане на естествените влакна, което води до по-голяма крехкост и подчертаване на естествените аромати на говеждото месо. Те се постигат също и благодарение на доказаната технология и използването на контролиран процес на зреене на месото, с които се засилва крехкостта и се премахва рискът от свиване при изстудяване. Кланичните трупове с висока стойност на pH (> 5,8) се установяват и се отстраняват.

Причинно-следствена връзка: Репутация

„Irish Grass Fed Beef“ се създава от връзката между земята, хората и животните, заедно с човешките фактори, свързани с традиционната за района ирландска система на стопанството и техниките за управление на пасищата, използвани от земеделските стопани, отглеждащи животни за „Irish Grass Fed Beef“.

Това има за резултат отличително високо качество, крехко говеждо месо и уникален външен вид, аромат и хранителен профил. Тези качества се ценят високо от потребителите, шеф-готвачите и купувачите на храни.

За „Irish Grass Fed Beef“ са създадени два отделни пазара за първокачествени храни, основани на регионалните кулинарни различия и предпочитания:

i.

„Irish Grass Fed Beef“ от млади волове и юници намира добър прием на различни пазари, включително в Нидерландия, Германия, Белгия и Люксембург; на тези пазари то заема позиция с много висока цена.

ii.

„Irish Grass Fed Beef“ от отговарящи на условията крави е изборът за говеждо в европейски райони, където се предпочита по-плътно, силно ароматно месо от пораснали животни (напр. във Франция и Северна Испания). Напоследък тази пазарна ниша се разширява значително, за което свидетелства тенденцията във висшата кулинария към „зряло“ говеждо от крави (напр. от породата Galician) сред водещите шеф-готвачи в Европа.

Проучване сред потребителите потвърждава ясните разлики във външния вид, вкуса и състава между „Irish Grass Fed Beef“ и говеждото месо от системи за отглеждане без или с малко трева. През 2011 г. на три европейски пазара (Германия, Нидерландия и Италия) са проведени дегустационни тестове, за да се установи възприятието на потребителите за хранително-вкусовите качества на „Irish Grass Fed Beef“, което е сравнявано с конкурентни продукти. И на трите пазара „Irish Grass Fed Beef“ получава висока оценка за наситеност на вкуса, консистенцията и баланса между степента на залоеност отвън и жилките тлъстина в месото.

Различни специалисти описват „Irish Grass Fed Beef“ като притежаващо отличителни и специфични хранително-вкусови качества:

„богат вкус“

„сочно“

„едно от най-вкусното говеждо месо в света“.

Високо се цени и неговата крехкост:

„покорен съм от качеството (и) крехкостта ... на това месо“

„месото е изключително крехко“.

В категорията на хранени с трева животни ирландските стекове са спечелили много повече медали от която и да било друга държава на „World Steak Challenge“ (Световно съревнование за стекове) през 2018 г. и 2019 г. При оценяването през 2019 г. от експертни дегустационни групи заедно със стекове от 25 държави, контрафиле от гърба (striploins), филе от междуребрието (rib eyes) и други филета от „Irish Grass Fed Beef“ печелят рекордните 83 медала — повече от всяка друга държава, включително титлата „World’s Best Fillet“ (Най-добро филе в света). По време на съревнованието „World Steak Challenge“, проведено през 2021 г., бяха спечелени още 85 медала, 52 от които бяха златни.

„Много добри жилки тлъстина в говеждо от хранени с трева животни — Прекрасно.“„Крехко и ароматно, лек мирис на ядки, къси влакна, слаба киселинност, изключително сочно — Уау“. Коментари на съдиите за „Irish Grass Fed Beef“ при спечелване на Световното съревнование за стекове, BEEF Magazine, 2009 г.

„Irish Grass Fed Beef“ се предлага в много водещи ресторанти по целия свят. В CIBC (Chefs Irish Beef Club — Клуб на шеф-готвачите на ирландско говеждо), с девет подразделения в Европа и света, участват 100 шеф-готвачи, които са избрали да използват и утвърждават „Irish Grass Fed Beef“ като предпочитаното от тях говеждо месо. На международна среща на шеф-готвачи от CIBC и лауреати на Bocuse d’Or (юни 2013 г.) се чуват многобройни одобрителни изказвания за „Irish Grass Fed Beef“, включително:

Mario Corti, шеф-готвач, Германия: „Харесвам говеждо от хранени с трева животни и за мен „Irish Grass Fed Beef“ е най-доброто, което може да се намери в момента…“

Jean-Paul Jeunet, шеф-готвач: „Искам най-доброто за моите гости, а в Ирландия имате необходимите трева и климат и говедата са навън през цялата година — това е много интересно.“

Препратка към публикуваната продуктова спецификация

https://assets.gov.ie/202726/824a7d14-f441-4bf4-95d1-6b33a55af041.pdf


(*1)  Вж. също раздел 3.3, буква б).

(1)  Позоваванията на „острова“ включват малките острови Ирландия и Северна Ирландия.

(2)  В Ирландия проучване на селскостопанските структури от 2016 г., публикувано от Централната статистическа служба на Ирландия, 99,6 % от ирландските стопанства са класифицирани като „семейни стопанства“ Семейните стопанства се управляват като семейни предприятия (включително такива, които са регистрирани като търговски дружества). (Реф. CSO). За целите на ЗГУ трябва да бъдат доказвани практиките, основани на пасища в стопанства от семеен тип и на изхранване с трева.

(3)  В Северна Ирландия проучването на структурата на земеделските стопанства в ЕС за 2016 г. показа, че стопанствата са предимно семейни предприятия, като 99 % от управителите на стопанства са обитатели на стопанства, съпрузи и други членове на семейството.

(4)  Вж. също раздел 3.3, буква б).


V Становища

ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/33


Публикация на заявление за изменение на традиционно наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 28, параграф 3 и член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

„Vino generoso“

(2023/C 275/14)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 22, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от два месеца от датата на настоящата публикация.

ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАДИЦИОННОТО НАИМЕНОВАНИЕ

„Vino generoso“

Дата на получаване: 5 май 2023 г.

Брой страници (включително настоящата страница): 4

Език на искането за изменение: испански

Номер на досието: Ares(2023) 3171190

Традиционно наименование, във връзка с което се иска изменението: Vino generoso

Заявител: Генерална дирекция „Хранителна промишленост“, Министерство на земеделието, рибарството и храните на Испания

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава):

Po Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Националност: испанска

Телефон, факс, електронна поща:

Тел. +34 913475397

Факс +34 913475410

Електронна поща: dgia@mapa.es; sgccala@mapa.es

Описание на изменението

В резюмето на определението/условията за употреба на традиционното наименование „vino generoso“ в eAmbrosia се посочва, че:

„[Част Б, точка 8 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията] или виното със ЗНП „Montilla-Moriles“ с посоченото по-горе определение, при условие че по време на производствения процес не се добавя алкохол, като действителното алкохолно съдържание, което е не по-ниско от 15 об. %, е постигнато по естествен начин“.

Това определение/тези условия на употреба е/са свързано(и) с Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията, който бе отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията, в приложение III, част Б, точка 8 на който се определят правила за традиционното наименование „vino generoso“:

„В случай на ликьорни вина специфичното традиционно наименование „vino generoso“ е запазено за сухите ликьорни вина със защитено наименование за произход, изцяло или частично произведени „под покривка“ и:

получено от бяло грозде от сортовете Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema и Garrido Fino,

предлагано за консумация след средно две години стареене в дъбови бурета.

Производството „под покривка“, посочено в първа алинея, се приема като биологичен процес, който се появява по време на спонтанното развитие на покривката от характерни дрожди на свободната повърхност на виното след пълната алкохолна ферментация на мъстта и придава на продукта специфични аналитични и органолептични характеристики.“.

Определението/условията за употреба се заменя(т) със следното:

„Наименованието „vino generoso“ е запазено за вина и сухи ликьорни вина от категории лозаро-винарски продукти 1 и 3, съгласно част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., със защитените наименования за произход „Condado de Huelva“, „Jerez-Xérès-Sherry“, „Lebrij“, „Málaga“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“ и „Rueda“:

1.

Получени от бяло грозде от сортовете, разрешени за всяко от горепосочените защитени наименования за произход;

2.

Предлагани за консумация след поне две години стареене в дъбови бурета;

3.

Които спонтанно развиват филм от типични дрожди (известен като „покривка“) на свободната повърхност на виното след пълна алкохолна ферментация на мъстта, което придава на продукта специфични аналитични и органолептични характеристики, с изключение на традиционните сухи вина със ЗНП „Málaga“;

4.

С минимално действително алкохолно съдържание от 14 об. % за категория 3, извън изключенията, предвидени в действащото законодателство на ЕС;

5.

С максимално съдържание на редуциращи захари (глюкоза и фруктоза):

а)

4 грама на литър;

б)

или 9 грама на литър, когато общата киселинност, изразена в грамове винена киселина на литър, е не повече от 2 грама под съдържанието на остатъчната захар;

в)

или — само за ликьорните вина — нивото, определено за „сухите“, в спецификацията.“.

Обяснение на основанията за изменението

Традиционното наименование „vino generoso“ е сред тези, които се ползват с най-големи престиж и традиции, измежду защитените наименования за произход на Андалусия. Позоваване на него се съдържа в различните нормативни разпоредби, с които се признават ЗНП.

Традиционното наименование понастоящем е защитено, а използването му е регламентирано, на равнището на Европейския съюз по силата на член 112, буква а) и член 113 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

Определението му се съдържа в част Б, точка 8 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV. Освен това наименованието беше първоначално включено в електронната база данни „e-Bacchus“ на Европейската комисия, която бе заменена от електронния регистър „eAmbrosia“. Използваното определение се основава на препратка към част Б, точка 8 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения, впоследствие отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г., като бяха запазени определенията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г.

За целите на яснотата, прозрачността и правната сигурност някои традиционни наименования за вина със защитени наименования за произход на Андалусия са предмет на регулиране съгласно Заповед на Регионалното министерство на земеделието, рибарството, водите и развитието на селските райони от 22 февруари 2023 г., публикувана в Официален вестник на Андалусия (BOJA) бр. 42 от 3 март 2023 г. Заповедта е подходящият правен инструмент за одобряване на традиционните наименования и за тяхното последващо изменение в регистъра на ЕС. Определението е установено и публикувано, за да се гарантира нормативният преход от сегашната законодателна рамка на традиционното наименование „vino generoso“ и на свързаните с него защитени традиционни наименования. Определението описва специфичните и общите характеристики на защитените наименования за произход, при които се използва традиционното наименование. По този начин то дава възможност за лоялна конкуренция между производителите, като същевременно предоставя ясна информация на потребителите. Една от новите характеристики на новото определение е, че в него се посочват конкретните защитени наименования за произход, които имат право да използват това традиционно наименование. Освен шестте наименования за произход от Андалусия, е включено и „Rueda“, тъй като спецификацията му винаги е включвала използването на традиционното наименование.

Име на подписалия: Генерален директор на ГД „Хранително-вкусова промишленост“


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 46.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/36


Публикуване на одобрено стандартно изменение в продуктовата спецификация на защитено наименование за произход или защитено географско указание в сектора на селскостопанските продукти и храни, посочено в член 6б, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията

(2023/C 275/15)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 6б, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД ИЛИ ЗАЩИТЕНО ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ С ПРОИЗХОД ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Регламент (ЕС) № 1151/2012)

„Volailles de Licques“

ЕС №: PGI-FR-0162-AM01 — 11.5.2023 г.

ЗНП ( ) ЗГУ (X)

1.   Наименование на продукта

„Volailles de Licques“

2.   Държава членка, към която принадлежи географският район

Франция

3.   Орган на държавата членка, който съобщава за стандартното изменение

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (Министерство на земеделието и продоволствения суверенитет)

4.   Описание на одобреното изменение/одобрените изменения

1.   Компетентна служба на държавата членка

Добавят се данните за контакт на Националния институт по въпросите на произхода и качеството (INAO) като компетентна служба на държавата членка.

Изменението не засяга единния документ.

2.   Група заявител

Посочват се данните за контакт на QUALICNOR и правната ѝ форма.

Изменението засяга единния документ.

3.   Описание на продукта

По отношение на продуктите, за които се използва това ЗГУ, изменението предвижда производството на следните допълнителни видове:

угоени ярки,

скопени мъжки токачки

Групата заявител произвежда тези два вида в района от дълги години. Известността на угоените ярки е от 1987 г., а на скопените мъжки токачки от 2010 г.

Рубриката се допълва с критерии за съответствие и органолептично описание за всеки от видовете.

Добавят се бързото замразяване и различните възможни начини на опаковане. Преработвателите могат да диверсифицират начините на представяне, за да се отговори на очакванията на потребителите, като същевременно се гарантира качеството на продуктите.

Изменението засяга единния документ.

4.   Географски район

Изменението на географския район се дължи на административни промени вследствие на сливания на общини при определянето на района в действащата продуктова спецификация.

Тези изменения не поставят под въпрос първоначалния географски район.

Изменението засяга единния документ.

5.   Доказателство за произход на продукта от определения географски район

Добавят се следните части:

Категория на операторите, извършващи дейност в географския район,

Декларация за идентификация за даване на разрешение на операторите преди началото на съответната дейност.

Добавена е таблица за проследимост нагоре и надолу по веригата.

Изменението не засяга единния документ.

6.   Метод на производство

Подрубрика 5.2 „Използвани генетични линии“

Определят се критерии за избор на генетичните линии или на кръстоските на генетични линии.

Всички генетични линии са бавнорастящи, адаптирани към отглеждане на открито. При определените в продуктовата спецификация условия на хранене и отглеждане използваните генетични линии и кръстоски трябва да позволят кланичните трупове да достигнат минималното тегло в момента на минималната възраст за клане. Освен това е добавена таблица, обобщаваща фенотипа за всеки вид.

Подрубрика 5.3 „Начин на отглеждане“

Добавят се специфични правила за отглеждането на скопените петли и скопените мъжки токачки. Така кастрацията се извършва най-късно на 63 дни за скопените петли и на 91 дни за скопените мъжки токачки. След това, по време на периода на угояване, скопените петли се настаняват в птичарниците, най-рано от 125-ия ден на отглеждането в продължение на най-много 4 седмици. В птичарниците се въвежда програма за осветление.

Подрубрика 5.4 „Хранене“

Делът на зърнените култури се променя от 75 % на 70 % от теглото на фуражната смеска.

Добавя се списък на суровините, които могат да се включват в състава на давания фураж.

Подрубрика 5.5 „Птичарници и открити пространства за отглеждане“

В действащата продуктова спецификация няма описание на откритите пространства. По принцип откритите пространства трябва да бъдат засадени с дървета. Дадени са подробности относно засаждането на зоните (видове дървета и брой). За всеки вид се посочва минимална площ на откритото пространство за една птица, като тази площ се променя след деня на частично изпращане в кланицата за птиците от вида угоени ярки и скопени петли. Добавят се период на некултивиране между всяко стадо, както и задължение за поддържане на откритите пространства.

По отношение на токачките се добавят специфични за тях критерии — поставяне на външна волиера и монтиране на кацалки в птичарниците.

След това се посочват критериите за отглеждане в птичарниците. Правилото за всички домашни птици е да се отглеждат във фиксирани или подвижни птичарници, само с едно стадо в сграда. Максималният размер на всеки птичарник се определя на 400 m2 за фиксираните птичарници и 150 m2 за подвижните птичарници. За допълване на рубриката е дадена таблица, показваща максималната гъстота на животните за всяка сграда.

Подрубрика 5.6. „Минимална продължителност на периода на некултивиране в птичарниците“

Добавят се задължение за почистване и дезинфекция, както и период на некултивиране, след като домашните птици напуснат мястото на отглеждане.

Подрубрика 5.7 „Условия за изпращане в кланицата, транспортиране и клане“:

Добавя се, че птиците не се хранят в продължение на най-малко 5 часа, преди да бъдат изпратени в кланицата.

Добавят се максимална продължителност на транспортирането от 3 часа и време за възстановяване в кланицата от 30 минути.

Изменението засяга единния документ.

7.   Връзка

Главата „Връзка с географския произход“ от действащата продуктова спецификация е преработена основно. Тя се преструктурира в три части, за да се даде възможност за разграничаване на специфичните характеристики на географския район, продукта и причинно-следствената връзка. Формулировката е по-синтезирана, като са заличени многобройните исторически илюстрации и препратки.

Изменението засяга единния документ.

8.   Етикетиране

Настоящият параграф се заличава и се заменя с изречение, в което се посочват задължителните елементи.

Изменението засяга единния документ.

9.   Контролен орган

Занапред са посочени данните за контакт на френските компетентни контролни органи: Националният институт по въпросите на произхода и качеството (Institut national de l’origine et de la qualité, INAO) и Генералната дирекция по въпросите на конкуренцията, потреблението и борбата с измамите (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF). Наименованието и данните за контакт на сертифициращия орган са на разположение на уебсайта на INAO и в базата данни на Европейската комисия.

Изменението засяга единния документ.

10.   Национални изисквания

Рубриката е представена под формата на таблица с основните елементи, които подлежат на контрол, и метода за тяхната оценка.

Изменението засяга единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„Volailles de Licques“

ЕС №: PGI-FR-0162-AM01 — 11.5.2023 г.

ЗНП ( ) ЗГУ (X)

1.   Наименование/наименования [на ЗНП или ЗГУ]

„Volailles de Licques“

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт [както е в приложение ХI]

Клас 1.1. Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Volailles de Licques“ са птици, спадащи към разред Galliformes (кокошоподобни). Те произхождат от издръжливи бавнорастящи генетични линии, които позволяват продължителен период на отглеждане и клане на възраст, близка до полова зрялост.

За домашните птици „Volailles de Licques“ са характерни:

добра конформация;

добре угоени и месести кланични трупове със стегнато месо;

добре развита мускулна маса на филетата и бутчетата.

„Volailles de Licques“ включват следните видове домашни птици:

Пилета: отглеждат се в продължение на най-малко 81 дни. Минималното тегло на кланичните трупове е 1,30 kg при представяне в частично изкормено състояние и 0,95 kg при представяне в „готово за готвене“ състояние — изкормени без карантия.

Токачки: отглеждат се в продължение на най-малко 94 дни. Минималното тегло на кланичните трупове е 1,10 kg при представяне в частично изкормено състояние и 0,85 kg при представяне в „готово за готвене“ състояние — изкормени без карантия.

Пуйки: отглеждат се в продължение на най-малко 140 дни. Минималното тегло на кланичните трупове е 2,70 kg при представяне в частично изкормено състояние и 2,30 kg при представяне в „готово за готвене“ състояние — изкормени без карантия.

Скопени петли: отглеждат се в продължение на най-малко 150 дни. Минималното тегло на кланичните трупове е 2,90 kg при представяне в частично изкормено състояние и 2,50 kg при представяне в „готово за готвене“ състояние — изкормени без карантия.

Угоени ярки: отглеждат се в продължение на най-малко 120 дни. Минималното тегло на кланичните трупове е 1,95 kg при представяне в частично изкормено състояние и 1,65 kg при представяне в „готово за готвене“ състояние — изкормени без карантия.

Скопени мъжки токачки. отглеждат се в продължение на най-малко 150 дни. Минималното тегло на кланичните трупове е 1,80 kg при представяне в частично изкормено състояние и 1,40 kg при представяне в „готово за готвене“ състояние — изкормени без карантия.

Домашните птици „Volailles de Licques“ се предлагат на пазара като цял кланичен труп или под формата на разфасовки, в прясно състояние или бързо замразени (с изключение на частично изкормените домашни птици). Кланичните трупове трябва да отговарят на критериите за представяне за клас A. Разфасовките трябва да отговарят на критериите за представяне за клас А и произхождат от кланични трупове, които отговарят на изискванията за минимално тегло в състояние „готово за готвене“. „Volailles de Licques“ се предлагат неопаковани или опаковани във фолио, вакуумирани или в защитна атмосфера.

Те се представят по следните начини:

„готови за готвене“;

„частично изкормени“;

под формата на разфасовки.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

На етапа на угояване даваните фуражи съдържат най-малко 70 % зърнени култури и получeни от тях продукти, изчислени като среднопретеглена стойност на консумацията.

Делът на получeните от зърнени култури продукти не трябва да превишава 15 % от общото тегло на фуражната смеска.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Отглеждане на домашните птици, считано от момента на настаняването на младите птици.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася наименованието

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася наименованието

Етикетът включва наименованието „Volailles de Licques“ и символа за ЗГУ на Европейския съюз в едно и също зрително поле.

4.   Кратко определение на географския район

Географският район е изцяло разположен в департамент Pas de Calais и включва следните административни единици:

Цялата територия на районите: Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil и Saint-Omer

Както и цялата територия на следните общини: Anvin, Aubrometz, Auchy-au-Bois, Aumerval, Auxi-le-Château, Bailleul-lès-Pernes, Beauvoir-Wavans, Bergueneuse, Blessy, Boffles, Bonnières, Boubers-sur-Canche, Bourecq, Bouret-sur-Canche, Bours, Boyaval, Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Conteville-en-Ternois, Eps, Equirre, Erin, Estrée-Blanche, Fiefs, Fleury, Floringhem, Fontaine-l'Etalon, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Hermans, Fortel-en-Artois, Frévent, Gennes-Ivergny, Ham-en-Artois, Haravesnes, Hestrus, Heuchin, Huclier, Isbergues, Lambres, Le Ponchel, Liettres, Ligny-lès-Aire, Ligny-sur-Canche, Linghem, Lisbourg, Marest, Mazinghem, Monchel-sur-Canche, Monchy-Cayeux, Nédon, Nédonchel, Noeux-lès-Auxi, Norrent-Fontes, Pernes, Prédefin, Pressy, Quoeux-Haut-Maînil, Quernes, Rely, Rombly, Rougefay, Sachin, Sains-lès-Pernes, Saint-Hilaire-Cottes, Tangry, Teneur, Tilly-Capelle, Tollent, Vacquerie-le-Boucq, Valhuon, Vaulx, Villers-l'Hôpital, Westrehem, Willencourt, Witternesse.

5.   Връзка с географския район

Връзката на ЗГУ „Volaille de Licques“ с произхода се основава на природните и човешките фактори на територията около Licques, където производството на домашни птици има специфични характеристики, позволили с течение на времето да се изгради репутация.

Географският район заема голяма част от департамент Pas de Calais, в северната част на Франция. Районът граничи на запад с Ламанша (от границата с департамент Somme до град Calais) и Северно море (от Calais до границата с департамент Nord) и навлиза на изток в земеделските земи.

Климатът е от океански тип. Поради влиянието на морския бриз и редовните валежи (600 до 800 mm годишно) температурните амплитуди са ниски, зимите са меки, а летата с умерени температури. Средната годишна температура е около 11 °C.

Този мек климат и липсата на температурни максимуми позволяват домашните птици редовно да бъдат пускани навън.

От топографска гледна точка районът е разположен на етажи на надморска височина между приблизително 0 и 200 m, релефът е разнообразен с редуващи се плата и долини. Селскостопанските и природните зони са разнообразни, включват райони с ниви и пасища, разделени от естествени ивици растителност, и много затревени площи, хидрографската мрежа е значителна, следва да отбележим по-специално реките Authie, Canche, Ternoise, Liane, Scarpe, Lys и Aa.

Географският район е регион, който се характеризира с отглеждането на смесени култури и животновъдството, с традиции в птицевъдството и отглеждането на зърнени култури, които винаги са били широко разпространени. В резултат от тези дейности се е оформил разнообразен ландшафт с редуващи се природни, селскостопански зони с различно предназначение и гори.

Наблюдават се множество външни затревени и засадени с дървета открити пространства на разположение на домашните птици.

„Volailles de Licques“ произхождат от издръжливи бавнорастящи генетични линии, които позволяват продължителен период на отглеждане и клане на възраст, близка до полова зрялост. Те са се адаптирали към живота на открито, което им дава възможност за свободен достъп до откритите пространства в засадените с дървета затревени площи.

По този начин за домашните птици „Volailles de Licques“ са характерни:

добра конформация,

добре угоени и месести кланични трупове със стегнато месо,

добре развита мускулна маса на филетата и бутчетата.

Географският район с мекия си климат и малка надморска височина е особено подходящ за отглеждане на домашни птици, по-специално на затревени открити пространства. Повлияният от океанското влияние климат, по-специално редовните валежи, е благоприятен за редовния растеж на тревата и многогодишната растителност на откритите пространства. Ниските температурни амплитуди и меките температури са предимство, което позволява птиците да бъдат пускани навън през цялата година. Вследствие на това те са в състояние да си осигуряват хранителни добавки на откритите пространства. Освен това условията са благоприятни и за регулярното производство на зърнени култури, което е историческа основа на храненето на птиците.

Историческите знания и умения на птицевъдите, получени в резултат от адаптирането към средата, се съсредоточават върху:

използването на бавнорастящи генетични линии,

контрола на пускането на домашните птици навън;

храненето на основата на зърнени култури.

Тези запазени и днес традиционни методи са в основата на репутацията на „Volailles de Licques“.

Произходът на домашните птици „Volailles de Licques“ е тясно свързан с абатството Abbaye de Licques, основано през 1051 г. и поверено на монасите премонстранти през XIII век, които изсичат горите и развиват птицевъдството, включително отглеждането на пуйки — исторически продукт, и отглеждането на зърнени култури.

През XVII и XVIII век дребните земеделски стопани, които произвеждат за собствена консумация, представляват 90 % от населението. Домашните птици задоволявали нуждите на семейството и били използвани като разменна монета. В своята книга „La vie agricole sous l’Ancien Régime dans le Nord de la France“ (Селскостопанският живот по време на Монархията (Ancien Régime) в северната част на Франция) Albéric de Callone посочва, че „ако за една година в другите страни се убиват също толкова скопени петли, кокошки и пилета, които тук изчезват за един ден, съществува опасност видът да изчезне“.

През XIX и XX век отглеждането на „Volailles de Licques“ се развива във връзка с напредъка при зърнените култури (пшеница, ечемик), който позволява по-добро хранене, а също и по-добро угояване на домашните птици. Както посочва Jean Tribondeau в земеделската си монография „L’agriculture du Pas-de-Calais“ [Селското стопанство на Па-дьо-Кале], репутацията на „Volailles de Licques“ се разпростира отвъд границите на Pays de Licques и достига Англия: „Отглеждането на пуйки е на голяма почит в района на Boulonnais, то е в основата на значителна търговия с Англия. “.

Въпреки това производството на домашни птици запазва своя традиционен характер от семеен тип — историческа основа на птицевъдството в този район.

След 1950 г. структурните промени на селските райони водят до постепенни промени в начина на отглеждане. Желанието на производителите на „Volailles de Licques“ е да запазят екстензивното птицевъдство. През 1965 г. те се обединяват в рамките на Syndicat des éleveurs de Licques (Синдикат на птицевъдите в Licques), за да запазят традиционното птицевъдство.

И до днес производството на домашни птици „Volailles de Licques“ представлява източник на диверсификация и допълнителни доходи за птицевъдите.

Препратка към публикуваната спецификация

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-070fab1c-4223-4f7f-bacb-2218e19ecec7


(1)  ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/42


Публикация на заявление за изменение на традиционно наименование в лозаро-винарския сектор съгласно член 28, параграф 3 и член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

„Vino generoso de licor“

(2023/C 275/16)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 22, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от два месеца от датата на настоящата публикация.

ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАДИЦИОННОТО НАИМЕНОВАНИЕ

„Vino generoso de licor“

Дата на получаване: 5 май 2023 г.

Брой страници (включително настоящата страница): 4

Език на искането за изменение: испански

Номер на досието: Ares(2023) 3171348

Традиционно наименование, във връзка с което се иска изменението: Vino generoso de licor

Заявител: Генерална дирекция „Хранително-вкусова промишленост, иновации и верига за доставки на храни“ на Министерството на земеделието, рибарството, водите и развитието на селските райони на Андалусия

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава):

C/Tabladilla, s/n,

41071 Seville

ESPAÑA

Националност: испанска

Телефон, факс, електронна поща:

Тел. +34 955032278;

Факс +34 955032460;

Електронна поща: dgiica.capadr@juntadeandalucia.es

Описание на изменението:

В резюмето на определението/условията за употреба на традиционното наименование „vino generoso de licor“ в eAmbrosia се посочва:

„(Част Б, точка 10 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията)“

Това определение/тези условия на употреба е/са свързано(и) с Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията, който бе отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията, в приложение III, част Б, точка 10 на който се определят следните правила за традиционното наименование „vino generoso de licor“:

„Специфичното традиционно наименование „vino generoso de licor“ се запазва за ликьорните вина със защитено наименование за произход:

получени от „vino generoso“, посочено в точка 8, или от вино „под покривка“, подходящо за получаване на такова „vino generoso“, към което е добавена или гроздова мъст от стафидирано грозде, към която е добавен неутрален алкохол с винен произход за предотвратяване на ферментацията, или ректифицирана концентрирана гроздова мъст, или „vino dulce natural“,

предлагани за консумация след средно две години стареене в дъбови бурета“.

Определението/условията за употреба се заменя(т) със следното:

„Наименованието „vino generoso de licor“ се запазва за ликьорни вина със защитените наименования за произход „Condado de Huelva“, „Jerez-Xérès-Sherry“, „Lebrija“, „Málaga“ и „Montilla-Moriles“:

1.

Получени от:

а)

„vino generoso“;

б)

или вино с филм от дрожди, подходящо за получаване на такова „vino generoso“;

в)

или вино със ЗНП „Málaga“, подходящо за получаване на такова „vino generoso“, към което е добавен един или повече от следните продукти, при условие че използването им е било разрешено от Европейската комисия, когато това е необходимо:

„vino dulce natural“,

вино, обхванато от дерогацията в част II, точка 1, буква б) от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., известно на местно равнище като „vino tierno“,

частично ферментирала гроздова мъст,

мъст от стафидирано грозде, към която е добавен винен алкохол или алкохол от сухо грозде с действително алкохолно съдържание, не по-ниско от 95 об. % и не по-високо от 96 об. %, или неутрален алкохол от винен произход с действително алкохолно съдържание, не по-ниско от 96 об. %,

концентрирана гроздова мъст,

ректифицирана концентрирана гроздова мъст,

концентрирана гроздова мъст, получена чрез директно нагряване, която отговаря, като се изключи тази обработка, на определението за концентрирана гроздова мъст.

2.

Предлагани за консумация след средно две години стареене в дъбови бурета“.

Обяснение на основанията за изменението

Традиционното наименование „vino generoso de licor“ е сред тези, които се ползват с най-големи престиж и традиции, измежду защитените наименования за произход на Андалусия. Позоваване на него се съдържа в различните нормативни разпоредби, с които се признават ЗНП.

Традиционното наименование понастоящем е защитено, а използването му е регламентирано, на равнището на Европейския съюз по силата на член 112, буква а) и член 113 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

Определението му се съдържа в част Б, точка 10 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV. Освен това наименованието беше първоначално включено в електронната база данни „e-Bacchus“ на Европейската комисия, която бе заменена от електронния регистър „eAmbrosia“. Използваното определение се основава на препратка към част Б, точка 10 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения, впоследствие отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г., като бяха запазени определенията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г.

За целите на яснотата, прозрачността и правната сигурност някои традиционни наименования за вина със защитени наименования за произход на Андалусия са предмет на регулиране съгласно Заповед на Регионалното министерство на земеделието, рибарството, водите и развитието на селските райони от 22 февруари 2023 г., публикувана в Официален вестник на Андалусия (BOJA) бр. 42 от 3 март 2023 г. Заповедта е подходящият правен инструмент за одобряване на традиционните наименования и за тяхното последващо изменение в регистъра на ЕС.

Определението е установено и публикувано, за да се гарантира нормативният преход от сегашната законодателна рамка на традиционното наименование „vino generoso de licor“. Определението описва специфичните и общите характеристики на защитените наименования за произход, при които се използва традиционното наименование. По този начин то дава възможност за лоялна конкуренция между производителите, като същевременно предоставя ясна информация на потребителите.

Име на подписалия: Генерален директор на ГД „Хранително-вкусова промишленост, иновации и верига за доставки на храни“


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 46.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/45


Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2023/C 275/17)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) в срок от три месеца от датата на нейното публикуване.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„Ayaş Domatesi“

ЕС №: PDO-TR-02883 — 9.1.2023 г.

ЗНП (х) ЗГУ ( )

1.   Наименование/наименования

„Ayaş Domatesi“

2.   Държава членка или трета държава

Турция

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Доматите „Ayaş Domatesi“ са с тънка кожица и много сочни, отглеждат се чрез семена и разсад от местен ековид в окръг Ayaş, провинция Анкара. „Ayaş Domatesi“ са едри и месести, тежат 250—300 g, кожицата им има матов розовочервен цвят. По външната повърхност на доматите се наблюдават леки набраздявания. Освен това върху месестата част на плода, когато е разделен на две, има бяло петно. Поради високата си киселинност те имат леко солен и лимонов аромат. „Ayaş Domatesi“ имат високо съдържание на ликопен — приблизително 5916 mg/100 g.

Физични и химични свойства на „Ayaş Domatesi“

Водоразтворимо сухо вещество (oBx)

 

най-малко 4,20

Стойност на pH

 

4,20 —4,70

Обща киселинност (% лимонена киселина)

 

най-малко 0,40  %

Стойност на цвета по Хънтър (мин.—макс.)

*L

28,0 —29,0

*a

14,0 —17,0

*b

8,0 —12,0

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производството трябва да бъдат осъществени в определения географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

4.   Кратко определение на географския район

Определеният географски район е окръг Ayaş на провинция Анкара в Централен Анадол в Турция.

5.   Връзка с географския район

Заявлението за регистрация на наименованието за произход „Ayaş Domatesi“ се основава единствено на специфичното качество и на характеристиките на продукта, които са резултат от природните фактори в географския район.

„Ayaş Domatesi“ се отглежда в Ayaş от 60-те години на миналия век. Доматите от сорта „Ayaş Domatesi“ са с тънка кожица и много сочни, отглеждат се чрез семена и разсад от местния ековид. „Ayaş Domatesi“ са едри и месести, тежат 250—300 g, кожицата им има матов розовочервен цвят. По външната повърхност на доматите се наблюдават леки набраздявания. Освен това върху месестата част на плода, когато е разделен на две, има бяло петно. Поради високата си киселинност те имат леко солен и лимонов аромат. Формата на плодовете и структурата на „Ayaş Domatesi“ зависят от местните семена и разсад, предавани от поколение на поколение в географския район. Листата са тесни, а растението има нискостеблена структура. Височината на растението е около 120 cm и то се развива в края на сезона. Листата на доматите са покрити с власинки, които имат интензивен доматен аромат, също като стъблото. Листата са големи и имат сложна форма. Въпреки че в района има обилно слънчево греене, по плодовете не се появяват слънчеви изгаряния поради голямата листна петура и изобилието на листа на „Ayaş Domatesi“.

Окръг Ayaş, който се намира в Централен Анадол, се различава от климатичните характеристики на този район и се характеризира с микроклимат. Този климат оказва благоприятно влияние върху свойствата на продукта.

В Ayaş се наблюдават типични характеристики на континенталния климат със студени зими и горещи и сухи лета. Надморската височина е 910 m. Средната годишна температура е 11,4 °C, а средната относителна влажност — 54 %. Най-ниската средна температура от 0,5 °C е през януари, а най-високата средна температура от 22,2 °C е през месеците юли и август.

Най-много валежи падат през декември — 57,2 mm, а най-малко през август — 9,6 mm. „Ayaş Domatesi“ се опрашва на открито и зрее късно. За успешното покълване на „Ayaş Domatesi“ е необходима температура на опрашване 10 °C и по-висока, а процентът на плододаване намалява, когато температурата падне под 15 °C по време на зреенето. Оптималната температура за покълване на прашеца и плододаване е 18—26 °C, а относителната влажност на въздуха е 50—80 %. При ниска температура се образува много малко прашец, появяват се частично оплодени аморфни плодове. По време на процеса на зреене на плодовете температурата трябва да е в границите 18—26 °C. При тази температура най-добре се синтезират и цветните вещества, а следователно и ликопенът. „Ayaş Domatesi“ имат високо съдържание на ликопен — приблизително 5916 mg/100 g.

Климатът в окръг Ayaş осигурява най-подходящите условия за опрашване и развитие на плодовете. Разсадът се засажда на разстояние 50—60 cm за трапезни домати, на разстояние 25—30 cm при продукти за промишлеността и на разстояние 1,8—2,0 m между всеки два реда. Този метод на разредено засаждане, използван от производителите, както и почвата в географските райони, която има голямо съдържание на калий и желязо, увеличават добива и съответно размера на плодовете, като осигуряват циркулация на въздуха и излагане на слънце.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)


(1)  OB L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.