ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 461

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
2 декември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 461/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Cлучаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2022/C 461/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения

7


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

2.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Cлучаи, в които Комисията няма възражения

(Текст от значение за ЕИП)

(2022/C 461/01)

Дата на приемане на решението

19.10.2020

Помощ №

SA.58929

Държава-членка

Гърция

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Support of the primary sector in the production of „Kalamon“ table olives, early watermelon of low coverage and spring potatoes, and, in Crete, green house crops of tomatoes, cucumbers and eggplants

Правно основание

not yet adopted

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 39 642 000 EUR

Годишен бюджет: 39 642 000 EUR

Интензитет

100,0  %

Времетраене

До 31.12.2020

Икономически сектори

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22, ΑΘΗΝΑ

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

7.1.2022

Помощ №

SA.59516

Държава-членка

Унгария

Регион

Komárom-Esztergom

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Hungary — LIP — regional investment aid to Volta Energy Solutions Kft.

Правно основание

Section 8 (2) f) of Government decree No. 210/2014 on the use of the earmarked scheme for investment promotions — Kormányrendelet a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.). Section 3 (12) n) of Government Decree 165/2014 on Development Tax Incentive — Kormányrendelet a fejlesztési adókedvezményről 165/2014 (VII. 17.)

Вид на мярката

помощи ad hoc

Volta Energy Solutions Hungary Kft.

Цел

Регионално развитие (включително териториално сътрудничество)

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства, Други форми на данъчни облекчения

Бюджет

Общ бюджет: 8 861 000 000 HUF

Интензитет

 

Времетраене

 

Икономически сектори

Производство на мед

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Foreign Affairs and Trade

1027 Budapest, Bem rakpart 47

Ministry of Finance

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

24.10.2022

Помощ №

SA.100463

Държава-членка

Нидерландия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor

Правно основание

Regulation of the Minister of Infrastructure and Water Management laying down rules for the Subsidy incentive scheme for modal shift from road transport towards inland water or rail transport 2022 (notified as a draft)

Вид на мярката

Схема

Цел

Координиране на транспорта

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 22 500 000 EUR

Интензитет

50,0  %

Времетраене

25.10.2022 — 1.1.2026

Икономически сектори

Товарен транспорт по вътрешни водни пътища, Товарен железопътен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Connekt Foundation

Ezelsveldlaan 59, Delft

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

21.11.2022

Помощ №

SA.104081

Държава-членка

Австрия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Förderungsgebietskarte Österreich 2022 — 2027; Bevölkerungsplafond-Reserve und Gebiete des gerechten Überganges

Правно основание

Beschlüsse der Landesregierungen und Beschluss der Stellvertreter-Kommission der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) vom 30. September 2021

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие (включително териториално сътрудничество)

Вид на помощта

 

Бюджет

Общ бюджет: 360 000 000 EUR

Интензитет

15,0  %

Времетраене

До 31.12.2027

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)

A — 1010 Wien, Fleischmarkt 1

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

17.11.2022

Помощ №

SA.104358

Държава-членка

Италия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

TCF: Fund for the support of enterprises affected by the Ukrainian crisis

Правно основание

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Вид на мярката

Схема

Цел

Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 120 000 000 EUR

Годишен бюджет: 120 000 000 EUR

Интензитет

 

Времетраене

До 31.12.2022

Икономически сектори

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА, ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, Операции с недвижими имоти, ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА, КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministero dello sviluppo economico

Viale America, 201 — 00144 Roma

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

24.11.2022

Помощ №

SA.104492

Държава-членка

Италия

Регион

Италия

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

TCF: Exemption from the contribution paid by employers

Правно основание

Esonero dal contributo addizionale

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Други форми на данъчни облекчения

Бюджет

Общ бюджет: 34 400 000 EUR

Годишен бюджет: 34 400 000 EUR

Интензитет

 

Времетраене

До 31.12.2022

Икономически сектори

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО, Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене, Производство на други порцеланови и керамични изделия, Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, Производство на хранителни продукти, Производство на химични продукти

Название и адрес на предоставящия орган

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Via veneto, 56 — 00187 — Roma

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

14.11.2022

Помощ №

SA.104717

Държава-членка

Литва

Регион

Литва

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

The measure „Subsidies to Enterprises Operating in Highly Affected Sectors to Mitigate the Effects of Energy Price Increase“

Правно основание

Draft Resolution of Government of the Republic of Lithuania “On the Approval of the Description of the Procedure for the Allocation of Funds and Administration of the Measure „Subsidies to Enterprises Operating in Highly Affected Sectors to Mitigate the Effects of Energy Price Increase“

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 30 000 000 EUR

Годишен бюджет: 30 000 000 EUR

Интензитет

 

Времетраене

До 28.12.2022

Икономически сектори

Добив на метални руди, Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло, Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене, Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон, Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, Производство на химични продукти, Производство на изделия от други неметални минерални суровини, Производство на основни метали

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


2.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/7


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2022/C 461/02)

Дата на приемане на решението

27.10.2022

Помощ №

SA.103312

Държава-членка

Германия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Bund: Richtlinie zur Förderung der Einstellung der Fangtätigkeit im Fischereisektor im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve (BAR)

Правно основание

Richtlinie zur Förderung des Fischereisektors im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve — vorübergehende Stilllegung von Fischereifahrzeugen

Вид на мярката

Схема

Цел

Рибарство и аквакултури

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 12 000 000 EUR

Интензитет

100,0  %

Времетраене

21.9.2022 — 31.12.2022

Икономически сектори

Океански и морски риболов

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern;

Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Calenberger Str. 2, 30169 Hannover

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

28.10.2022

Помощ №

SA.103992

Държава-членка

Франция

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Modification des régimes d’aides: SA.37502 (2013/N), SA.39618 (2014/N), SA.39677 (2014/N), SA.41595 (2015/N), SA.41735 (2015/N), SA.43200 (2015/N), SA.44092 (2016/N), SA.45103 (2016/N), SA.45273 (2016/N), SA.49407 (2017/N), SA.50627 (2018/N), SA.51768 (2018/N), SA.53500 (2019/N), SA.55052 (2019/N), SA.56365 (2020/N), SA.63533 (2021/N). — Prolongation des régimes au 31 décembre 2023, augmentation de budget du régime SA. 45273

Правно основание

Titres du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux interventions économiques des collectivités territoriales Articles L.123-1, L.156.4 et D.156-7 à D.156-11 du Code forestier Décret no 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’Etat en matière d’investissement forestier Décret no 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’Etat en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers Décret no 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d’aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance de l’économie Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’Etat accordées par le Fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’Etat accordées en matière d’investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois

Вид на мярката

Схема

Цел

Селско стопанство; Горско стопанство; Селски райони

Вид на помощта

 

Бюджет

 

Интензитет

 

Времетраене

12.8.2016 — 31.12.2023

Икономически сектори

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

3, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

25.10.2022

Помощ №

SA.104023

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

NORTHERN IRELAND

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Northern Ireland Agri-Food Investment Scheme (AFIS)

Правно основание

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 (www.legislation.gov.uk/nisi/1982/1083/contents) The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 (www.legislation.gov.uk/nia/2002/1/contents), The Northern Ireland Act 1998 Article 24 (www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/section/24)

Вид на мярката

Схема

Цел

Инвестиране в преработката и реализацията

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 0 GBP

Интензитет

20,0  %

Времетраене

1.1.2023 — 31.12.2025

Икономически сектори

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Invest NI

1 Bedford Street, Belfast BT2 7ES

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm