ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 446

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
24 ноември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 446/01

Устав на EU-SOLARIS ERIC

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2022/C 446/02

Решение на Съвета от 21 ноември 2022 година за приемане на позицията на Съвета по проект за коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2022 година

23

 

Европейска комисия

2022/C 446/03

Обменен курс на еврото — 23 ноември 2022 година

25

 

Сметна палата

2022/C 446/04

Становище 06/2022 (съгласно член 322, параграф 1 от ДФЕС) относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) [2022/0162(COD)]

26

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2022/C 446/05

Официални празници през 2023 г.: държави от ЕИП, които са членки на ЕАСТ, и институции на ЕИП

27


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2022/C 446/06

Покана за представяне на предложения за 2023 г. — EAC/A14/2022 — Европейски корпус за солидарност

29

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 446/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

31

2022/C 446/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

33

2022/C 446/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

36

2022/C 446/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

38


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/1


Устав на EU-SOLARIS ERIC

(2022/C 446/01)

Списък на съкращенията

BNN

Съвет на националните звена (Board of National Nodes)

CSP/STE

Концентриране на слънчева енергия/Слънчева топлинна енергия (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Energy)

ERIC

Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (European Research Infrastructure Consortium)

GA

Общо събрание (General Assembly)

IPR

Права върху интелектуална собственост (ПИС) (Intellectual property rights)

MD

Изпълнителен директор (Managing Director)

RI

Научноизследователска инфраструктура (Research Infrastructure)

R&D

Научноизследователска и развойна дейност (Research and Development)

STC

Научно-технически комитет (Scientific & Technical Committee)

SLA

Споразумение за нивото на услугите (Service-Level Agreement)

ПРЕАМБЮЛ

Френската република,

Кралство Испания,

Федерална република Германия,

и

Република Кипър,

наричани по-долу за краткост „членовете“,

както и

Португалската република,

наричана по-долу за краткост „наблюдателят“,

КАТО ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ,

че развитието на използването на слънчевата енергия, по-специално чрез системи за концентриране, има европейско измерение, което изисква стабилен съюз между европейските изследователски екипи с особен акцент върху научноизследователските инфраструктури с цел повишаване на ефективността на изследванията и технологичното развитие;

КАТО ПРИЗНАВАТ,

че инициативата SOLARIS на ЕС има за цел да засили човешките и научните връзки между подписалите я страни, за да се насърчат и стимулират научните изследвания и иновациите за устойчивото развитие на технологиите за концентриране на слънчева енергия/слънчева топлинна енергия (CSP/STE) на европейско равнище;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД,

че от няколко години членовете си сътрудничат в областта на научните изследвания на системите за CSP/STE по отношение на ефективното преобразуване на тази енергия в електрическа енергия и в носители на възобновяема енергия с цел нейното акумулиране, разработването или изпитването на материали, проучването на надеждни методи за измерване и оптимизиране на компоненти, както и че членовете притежават задълбочени умения и разполагат с допълващи се научноизследователски инфраструктури;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД,

че целите на членовете на консорциума са:

той да се превърне в консорциум с научноизследователска инфраструктура с децентрализиран характер (научноизследователска инфраструктура, съставена от повече от един обект) за технологии за CSP/STE, за да осигури най-пълния и висококачествен набор от научни инфраструктури на международно равнище, като се улесни достъпа на изследователи от академичните среди и промишлеността до високоспециализирана научноизследователска инфраструктура;

да се свържат европейските научни, университетски и промишлени общности, ангажирани в сектора на CSP/STE;

да се осигури ефективно управление на ресурсите, за да се избегне ненужно технологично дублиране и повторение;

да се запази водещата роля на Европа в разработването на технологии за CSP/STE в световен мащаб,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПОЛИТИКА ОТНОСНО ДАННИТЕ

Член 1

Наименование и седалище

1.   Създава се Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) под наименованието „Европейска научноизследователска инфраструктура за слънчева енергия в областта на концентрираната слънчева енергия“ (European Solar Research Infrastructure for Concentrated Solar Power) (наричан по-долу „EU-SOLARIS ERIC“) съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) (1) (наричан по-долу „Регламентът за ERIC“).

2.   Седалището по устав на EU-SOLARIS ERIC е установено в Алмерия, Испания.

Член 2

Визия, мисия и стратегически цели

1.   EU-SOLARIS ERIC създава и експлоатира първокласна децентрализирана научноизследователска инфраструктура в областта на концентрираната слънчева енергия/слънчевата топлинна енергия (CSP/STE), която ще бъде създадена като основен център, отговарящ за съгласуване на работата на националните научноизследователски центрове в областта на технологиите за CSP/STE, които ще посветят част от своя капацитет за научноизследователска и развойна дейност на EU-SOLARIS ERIC, като споделят съдържание, инструменти и ноу-хау, свързани с технологиите на CSP/STE.

2.   Всички научноизследователски съоръжения, които са част от ERIC, остават собственост на техните институции, както и правата за управление на достъпа до тях и условията, при които той се предоставя.

3.   Отношенията между EU-SOLARIS ERIC и националните изследователски центрове се уреждат чрез подписване на специални споразумения за нивото на обслужване.

4.   За постигането на тази цел задачите и целите на EU-SOLARIS ERIC са следните:

5.   Визия: Да се превърне в европейски модел за научноизследователска инфраструктура в технологичното разработване на CSP/STE и свързаните с тях приложения.

6.   Мисия: Да предлага най-добрите условия за провеждане на научноизследователски дейности в областта на CSP/STE за научните и промишлените общности.

7.   Стратегически цели:

а)

да координира, като единствена по рода си инфраструктура с децентрализиран характер, основните съществуващи научноизследователски и развойни съоръжения в Европа, като предоставя на сектора на CSP/STE най-пълния и висококачествен набор от научни инфраструктури на международно равнище;

б)

да създаде единна пресечна точка, в която високоспециализирани съоръжения, ресурси и научноизследователски услуги се предлагат ефективно и оптимално на ползвателите, които търсят услуги, свързани с CSP/STE;

в)

да подкрепя сътрудничеството между научните институции, академичните среди и промишлеността, както и да насърчава съвместните научни изследвания между основните европейски изследователски центрове в сектора;

г)

да набележи нови изисквания за подобряването на изследователските съоръжения и за изграждането на нови (когато е необходимо), като също така оптимизира и създаде условия за специализирането на съществуващите, като се избягва ненужното технологично дублиране и повторение;

д)

да набелязва и установява най-добрите научноизследователски и експериментални практики, ръководене и координиране на отворено разпространение на резултатите и експерименталните данни, когато това е възможно, като по този начин допринася за укрепването на водещата позиция на Европа на международно равнище;

е)

да поддържа водещата роля на Европа в разработването на технологии в областта на CSP/STE.

Член 3

Задачи и дейности

1.   За да изпълни своите цели и задачи, EU-SOLARIS ERIC участва, пряко или чрез трети страни, в следните дейности:

а)

осигуряване на ефективен достъп до ресурсите и услугите, предоставяни от националните звена, в съответствие с правилата, установени в настоящия устав, за европейската научноизследователска и индустриална общност;

б)

подобряване на оперативната съвместимост между изследователските центрове на членовете и наблюдателите, специализирани в областта на технологиите за CSP/STE;

в)

внедряване и прилагане на технологичния напредък, свързан с ресурсите и услугите от областта на CSP/STE;

г)

сключване на споразумения за сътрудничество с трети страни;

д)

осигуряване на обучение и улесняване на мобилността на изследователите с цел укрепване и структуриране на европейското научноизследователско пространство;

е)

установяване на международни отношения с други организации и органи, публични или частни, европейски и неевропейски, които се интересуват от неговите дейности и от свързани с тях области;

ж)

координиране на дейностите с други европейски субекти в научноизследователската и развойна дейност в областта на CSP/STE;

з)

всякакви други дейности, необходими за постигане на целите и задачите на EU-SOLARIS ERIC.

2.   EU-SOLARIS ERIC предлага достъп до набор от научноизследователски съоръжения и съвместни научноизследователски и развойни дейности чрез координирана, дългосрочна програма за развитие сред националните звена с нестопанска цел. Същевременно EU-SOLARIS ERIC може да извършва ограничени дейности със стопанска цел, при условие че:

а)

те са тясно свързани с основните му дейности, определени в настоящия устав и

б)

не застрашават постигането на целите или задачите на EU-SOLARIS ERIC.

3.   EU-SOLARIS ERIC записва отделно разходите и приходите от тези икономически дейности и начислява пазарни цени за тях. Всички приходи, генерирани чрез тези икономически дейности, се използват за постигане на неговите цели.

Член 4

Продължителност и начало на дейностите

Без да се засягат разпоредбите на настоящия устав относно прекратяването на дейността и ликвидацията на EU-SOLARIS ERIC, той ще съществува за неопределен срок.

Член 5

Отговорност и застраховане

1.   EU-SOLARIS ERIC отговаря за своите дългове, възникнали в резултат на нейната дейност.

2.   Финансовата отговорност на членовете на ERIC за дълговете му се ограничава до съответните им вноски.

3.   EU-SOLARIS ERIC сключва и поддържа подходяща застраховка за покриване на рисковете, свързани с дейността на ERIC.

Член 6

Процедура по прекратяване на дейността и ликвидация на EU-SOLARIS ERIC

1.   EU-SOLARIS ERIC, посредством управляващия директор, свежда до знанието на Европейската комисия всички факти, които могат сериозно да попречат на постигането на целта на EU-SOLARIS ERIC или на способността му да изпълни условията, установени в Регламента за ERIC.

2.   По-специално EU-SOLARIS ERIC прекратява дейността си и бива ликвидирана при някое от следните събития:

а)

в резултат на резолюция, приета от общото събрание, с мнозинството, установено в настоящия устав или

б)

в резултат на решение на Европейската комисия, при условията, предвидени в Регламента за ERIC.

3.   Процедурата е следната:

а)

Управляващият директор на EU-SOLARIS ERIC информира Европейската комисия за решението на общото събрание за прекратяването на дейността и ликвидацията на EU-SOLARIS ERIC в срок от десет (10) дни след датата на приемане на резолюцията.

б)

Без да се засяга член 5 от устава, всички активи и пасиви, оставащи след погасяване на дълговете на EU-SOLARIS ERIC, се разпределят пропорционално между членовете съобразно техните натрупани вноски в EU-SOLARIS ERIC към момента на разпускането.

в)

Управляващият директор на EU-SOLARIS ERIC информира Европейската комисия за приключването на процеса по прекратяване на дейността и ликвидация на EU-SOLARIS ERIC в срок от десет (10) дни от приключването на този процес.

г)

EU-SOLARIS ERIC престава да съществува в деня, в който Европейската комисия публикува съответното известие в Официален вестник на Европейския съюз.

д)

Ако в даден момент от съществуването си EU-SOLARIS ERIC не е в състояние да изплаща дълговете си, той незабавно уведомява за това Европейската комисия в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 723/2009.

Член 7

Политика на достъп за ползвателите

1.   EU-SOLARIS ERIC насърчава основания на научни постижения достъп до услугите и инфраструктурите, които подкрепят и насърчават върховите постижения в научните изследвания в областта на дейност на EU-SOLARIS ERIC, както и изгражда култура на практически подобрения чрез дейности по обучение.

2.   Достъпът до EU-SOLARIS ERIC е свободен за всички видове ползватели, включително от всички европейски и неевропейски държави, но не непременно безплатно. Исканията преминават през рационализиран процес, включващ проверки за допустимост и осъществимост в съответствие с процедурите и критериите за оценка.

3.   Процедурите и критериите за оценка, с които се предоставя или ограничава достъпът до данните и инструментите на инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC, както и разходите за този достъп се определят в правилата за достъп или във вътрешните правилници, които се изготвят от управляващия директор и се одобряват от общото събрание след консултация с Научно-техническия комитет (STC) и Съвета на националните звена (BNN).

4.   Процедурите и критериите за оценка са публично достъпни на уебсайта на EU-SOLARIS ERIC.

5.   EU-SOLARIS ERIC предоставя на ползвателите на инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC правила и насоки за достъп, за да гарантира, че научните изследвания, извършвани посредством инфраструктурните ресурси на EU-SOLARIS ERIC, собственост на изследователските центрове на държавите членки (както е посочено в член 2 от устава), признават и зачитат правата на собственост, неприкосновеността на личния живот, етичните правила и защитата на научноизследователската инфраструктура и данните на собственика, както и задълженията за професионална тайна и поверителност, а също и че ползвателите спазват условията за достъп, мерките за сигурност и правилата за управление на информацията на научноизследователските институции, които участват в инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC.

Член 8

Политика относно научните оценки

При процедурата за научна оценка на проектите, които искат достъп до инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC, се вземат предвид научните качества, неудовлетворените потребности на отрасъла и потенциалното използване в отрасъла и въздействието им върху него и тя се основава на принципите на прозрачност, справедливост и безпристрастност. Тази процедура се определя във вътрешни правилници, които се изготвят от управляващия директор и се одобряват от общото събрание след консултация с STC и BNN.

Член 9

Политика относно разпространението на резултатите

1.   EU-SOLARIS ERIC предприема подходящи мерки за популяризиране на своята инфраструктура и използването ѝ в научни изследвания и във всички услуги, свързани с целите на EU-SOLARIS ERIC.

2.   EU-SOLARIS ERIC насърчава разпространението и обмена на резултатите, получени чрез използването на неговата научноизследователска инфраструктура.

3.   Без да се засягат потенциалните права върху интелектуална собственост, EU-SOLARIS ERIC гарантира, че неговите ползватели предоставят на обществеността резултатите от научните изследвания, проведени в инфраструктурите на ERIC, и че правят това чрез EU-SOLARIS ERIC, в съответствие с европейските и националните условия за отпускане на безвъзмездни средства. Това не се прилага за научноизследователски и развойни дейности, извършвани от изследователските центрове, когато използват свои собствени инфраструктури извън обхвата на ERIC.

4.   В политиката за разпространение на резултатите се определят различните целеви групи, а EU-SOLARIS ERIC използва всички канали в своя обхват, за да гарантира максимално разпространение сред тях.

Член 10

Политика относно правата върху интелектуална собственост

1.   Всички права върху интелектуалната собственост (наричани по-долу „ПИС“), които са създадени, придобити или разработени от EU-SOLARIS ERIC, принадлежат и са собственост изцяло на EU-SOLARIS ERIC. Въпреки това на ползвателите могат да се предоставят ограничени периоди на права на собственост върху данните.

2.   Без да се засягат условията, установени в договорите, сключени между EU-SOLARIS ERIC и членовете или наблюдателите, всички ПИС, създадени, възникнали, получени или разработени от персонала на член или наблюдател, принадлежат на този член или наблюдател.

3.   По въпроси на правото върху интелектуална собственост взаимоотношенията между членовете и наблюдателите в EU-SOLARIS ERIC се уреждат от съответното национално законодателство на членовете и наблюдателите, а също и от международните споразумения, по които членовете и наблюдателите са страни.

4.   Разпоредбите на настоящия устав и вътрешните правилници не засягат съществуващи ПИС, притежавани от членовете и наблюдателите.

5.   По предложение на управляващия директор и след консултация с STC и BNN членовете на EU-SOLARIS ERIC одобряват и се съгласяват чрез общото събрание с политиката и разпоредбите на EU-SOLARIS в областта на ПИС. Регламентът относно ПИС определя правилата на EU-SOLARIS ERIC, свързани с установяването, защитата, управлението и поддържането на ПИС на EU-SOLARIS ERIC, включително достъпа до тези права.

6.   BNN може да препоръча на управляващия директор споразумения с националните инфраструктурни центрове и консорциуми по отношение на научноизследователската инфраструктура на EU-SOLARIS ERIC, за да се гарантира, че тези субекти и трети страни имат достъп до научните познания, придобити чрез научноизследователската инфраструктура на EU-SOLARIS ERIC.

Член 11

Политика относно заетостта

1.   EU-SOLARIS ERIC спазва принципа на равенство и недискриминация.

2.   Следователно в политиката си за набиране на персонал EU-SOLARIS ERIC предлага равни възможности и се въздържа от дискриминация на лица въз основа на пол, раса, убеждения, идеология, увреждания, сексуална ориентация или всеки друг критерий, който се счита за дискриминационен в съответствие с правото на Общността.

3.   Управляващият директор може да предлага изменения на вътрешните правила за наемане на работа, винаги с одобрението на общото събрание.

Член 12

Политика относно обществените поръчки

1.   EU-SOLARIS ERIC прилага при възлагането на обществени поръчки справедливо и недискриминационно третиране на всички оференти, лица, които предлагат стоки, и лица, които предоставят услуги. Политиката на EU-SOLARIS ERIC в сферата на възлагането на обществени поръчки спазва принципите на прозрачност, недискриминация и конкуренция.

2.   Управляващият директор установява подробни вътрешни правила и критерии за гарантиране на прозрачност, равенство и недискриминация при възлагането на поръчки. Тези правила трябва да бъдат одобрени от общото събрание.

3.   Управляващият директор носи отговорност за всички обществени поръчки на EU-SOLARIS ERIC. За тази цел той спазва националните и европейските разпоредби за възлагане на обществени поръчки, приложими към съответния момент. Всички оферти следва да бъдат публикувани на уебсайта на EU-SOLARIS ERIC. Решението за възлагане на поръчка следва да бъде публикувано и да включва пълна обосновка.

Член 13

Политика относно данните

1.   Предпочитат се принципите за отворения код и отворения достъп, като се следват принципите FAIR (данните да са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно използваеми) (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability).

2.   EU-SOLARIS ERIC предоставя насоки (включително чрез уебсайт) на ползвателите, за да гарантира, че научните изследвания, предприети при използване на материали, получени чрез достъп до EU-SOLARIS ERIC, се провеждат в рамка, признаваща правата на собствениците на данни и правото на личен живот.

3.   EU-SOLARIS ERIC гарантира, че ползвателите приемат условията за получаване на достъп и че са въведени подходящи разпоредби за сигурност относно вътрешното съхраняване и обработване на данните.

4.   EU-SOLARIS ERIC определя разпоредби за разследване на твърдения за нарушаване на сигурността и поверителността на данните от научните изследвания.

5.   Изпълнителният директор представя за одобрение от общото събрание вътрешните правилници относно политиката за данните по отношение на ползвателите на инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC, националните звена и трети страни, като например университети, научноизследователски центрове и промишлени сектори, без да се засягат съществуващите права върху интелектуалната собственост.

ГЛАВА II

ЧЛЕНОВЕ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Член 14

Членове и наблюдатели

1.   Членове или наблюдатели на EU-SOLARIS ERIC могат да бъдат следните организации:

а)

държавите — членки на Европейския съюз;

б)

асоциирани държави, както е определено в Регламента за ERIC;

в)

трети страни, различни от асоциираните страни; и

г)

междуправителствени организации.

2.   Наблюдателите се допускат за максимален срок от две години, освен ако общото събрание не се съгласи да го удължи.

3.   Страните, изброени в приложение I към настоящия устав, са членове и наблюдатели на EU-SOLARIS ERIC.

Член 15

Представителство на членовете и наблюдателите

1.   Всеки член или наблюдател се представлява в общото събрание от най-много двама представители, които упражняват правата и задълженията на всеки член или наблюдател при условията, предвидени в настоящия устав. Представителят с право на глас за даден член на трябва да бъде надлежно посочен. Национални или регионални публични институции или частни субекти, изпълняващи обществена услуга, могат да бъдат представители на членовете и наблюдателите.

2.   Всеки член или наблюдател информира изпълнителния директор и официално посочва органа или органите, които ще го представляват в EU-SOLARIS ERIC.

3.   Управляващият директор трябва да бъде информиран по официален път от въпросния член или наблюдател за всяка промяна на официалните представители.

Член 16

Права на членовете и наблюдателите

1.   По-долу са посочени правата на членовете на EU-SOLARIS ERIC, без да се засяга доразвиването им в други разпоредби на настоящия устав:

а)

всеки член има право на един глас, като се спазват разпоредбите на член 26 от настоящия устав, когато държавите — членки на Европейския съюз, и асоциираните страни не притежават заедно мнозинството от правата на глас;

б)

право да присъстват на заседанията на общото събрание;

в)

право на глас при процедурите за приемане на решения на общото събрание, както е предвидено в настоящия устав;

г)

право да бъдат представлявани от друг член на заседанията на общото събрание;

д)

право да определят представители, както е предвидено в настоящия устав;

е)

право да предлагат и избират членовете на органите на EU-SOLARIS ERIC;

ж)

право на информация с оглед на правилното проследяване на развитието на EU-SOLARIS ERIC;

з)

право да оспорват решенията, приети от управителните органи на EU-SOLARIS ERIC, когато тези решения са приети в нарушение на приложимото право, настоящия устав или други вътрешни правилници, които го доразвиват. Това право се упражнява в рамките на три месеца след датата на приемане на решението;

и)

право на доброволен принос в допълнение към задължителните вноски (в натура или в брой) в полза на EU-SOLARIS ERIC;

й)

право да участват активно в действията и събитията, които EU-SOLARIS ERIC организира или в които участва;

к)

право на оттегляне при условията, определени в член 19 от настоящия устав; и

л)

право да получат ликвидационния дял, който може да им се полага в резултат на прекратяването на дейността и ликвидацията на EU-SOLARIS ERIC.

2.   По-долу са посочени правата на наблюдателите на EU-SOLARIS ERIC, без да се засяга доразвиването им в други разпоредби на настоящия устав:

а)

право да присъстват, но не и да гласуват на заседанията на общото събрание;

б)

право да определят до двама представители в общото събрание при условията, предвидени в настоящия устав;

в)

право на доброволен принос за EU-SOLARIS ERIC;

г)

право на оттегляне при условията, определени в член 19 от настоящия устав.

Член 17

Задължения на членовете и наблюдателите

1.   Задължения на членовете на EU-SOLARIS ERIC:

а)

да заплащат годишната финансова вноска, определена за всеки член, съгласно разпоредбите на настоящия устав;

б)

всеки член може да определя до двама представители, така че да бъде представен в общото събрание;

в)

да предоставят пълни правомощия на своите представители да гласуват на заседанията на общото събрание на EU-SOLARIS ERIC, като решенията и гласовете на представителите са обвързващи за членовете;

г)

да насърчават и улесняват достъпа на своята научна общност до услугите и инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC при условията, предвидени в настоящия устав и други вътрешни правилници, които го доразвиват;

д)

да защитават и използват правилно ПИС, създадени в рамките на EU-SOLARIS ERIC, в съответствие със своята политика в областта на ПИС;

е)

да пазят поверителността на информацията, до която членовете и техните научноизследователски центрове може да имат достъп, когато споделяната информация бъде обявена за поверителна или вътрешна.

2.   Освен това всеки член предприема, доколкото му е възможно, необходимите мерки за:

а)

насърчаване на атмосфера на сътрудничество и укрепване на връзките между EU-SOLARIS ERIC и различните заинтересовани групи, като научната общност, промишлеността и обществото;

б)

популяризиране на EU-SOLARIS ERIC като модел на научноизследователска инфраструктура в сектора;

в)

сътрудничество и участие в различните събития и мероприятия за комуникация и публичност, които организира EU-SOLARIS ERIC.

3.   Задължения на наблюдателите на EU-SOLARIS ERIC:

а)

да определят до двама представители, за да може съответният наблюдател да присъства на общото събрание;

б)

да насърчават и улесняват достъпа на своята научна общност до услугите и инфраструктурата на EU-SOLARIS ERIC при условията, предвидени в настоящия устав и други вътрешни правилници, които го доразвиват;

в)

да пазят поверителността на информацията, до която наблюдателите и техните научноизследователски центрове може да имат достъп, когато споделяната информация бъде обявена за поверителна или вътрешна.

4.   Освен това всеки наблюдател предприема, доколкото му е възможно, необходимите мерки за:

а)

насърчаване на атмосфера на сътрудничество и укрепване на връзките между EU-SOLARIS ERIC и различните заинтересовани групи, като научната общност, промишлеността и обществото;

б)

сътрудничество и участие в различните събития и мероприятия за комуникация и публичност, които организира EU-SOLARIS ERIC.

в)

популяризиране на EU-SOLARIS ERIC като модел на научноизследователска инфраструктура в сектора;

Член 18

Приемане на нови членове и наблюдатели

1.   Субектите, които отговарят на предварителните условия, установени в член 14 от настоящия устав, може да се присъединят към EU-SOLARIS ERIC като нови членове или наблюдатели.

2.   Процедурата се открива по искане на заявителя чрез подаване на писмо, адресирано до изпълнителния директор.

3.   Изпълнителният директор представя на членовете цялата информация и документация, представена от заявителя, и от него може да бъде поискано да я допълни или поясни.

4.   Ако заявителят откаже да представи такава информация или документация или неоправдано забави представянето ѝ, това ще се тълкува като отказ от заявлението му за присъединяване към EU-SOLARIS ERIC.

5.   След приключване на процедурата по предоставяне на информация общото събрание се произнася с единодушие дали молбата на заявителя за членство или за наблюдател е одобрена или не.

Член 19

Доброволно оттегляне на членове и наблюдатели

1.   Искането за оттегляне на даден член трябва да бъде подадено най-малко 12 месеца преди предвиденото оттегляне. Посоченото оттегляне влиза в сила от края на финансовата година.

2.   След изтичането на две години от приемането им в EU-SOLARIS ERIC наблюдателите могат да се оттеглят в края на финансовата година с искане, подадено 12 месеца преди оттеглянето.

3.   Членовете и наблюдателите следва да са изпълнили всички свои финансови и други задължения, преди оттеглянето им да влезе в сила.

Член 20

Прекратяване на членство и статут на наблюдатели

1.   Нарушаването на някое от следните задължения е основателна причина за прекратяване на членството на членовете или статута на наблюдателите:

а)

неплащане на годишните финансови вноски или многократното им и неоправдано забавяне;

б)

всяко друго нарушение на задълженията по настоящия устав, което засяга постигането на целите и задачите на EU-SOLARIS ERIC.

2.   По искане на изпълнителния директор или на членовете, представляващи една трета (1/3) от правата на глас в EU-SOLARIS ERIC, се свиква общо събрание, което да се произнесе по изключването на члена или наблюдателя, за когото се твърди, че е извършил нарушение.

3.   Общото събрание взема решение дали да изключи или не въпросния член или наблюдател в съответствие с режима на мнозинство, установен в настоящия устав.

4.   Във всички случаи на члена или наблюдателя, за когото се твърди, че е нарушил правилата, се гарантира правото на защита и изслушване, преди общото събрание да приеме съответното решение.

5.   Независимо от разпоредбите, изложени в предходните раздели, всеки член или наблюдател на EU-SOLARIS ERIC престава да притежава този статут незабавно и автоматично, ако вече не отговаря на предпоставките, установени в член 5 от настоящия устав.

6.   При никакви обстоятелства прекратяването на членство и статут на наблюдатели, при условията, предвидени в разпоредбите, приложими към EU-SOLARIS ERIC, не поражда право на обезщетение за вреди в полза на изключения член или наблюдател.

Член 21

Временно прекратяване на правата на членове и наблюдатели

1.   Независимо от разпоредбите на предходния член и по същите причини общото събрание може да реши, с предвиденото в устава мнозинство, да прекрати временно правото на глас на членове, на техни представители и на всички други лица, назначени от тях в различните управителни и консултативни органи на EU-SOLARIS ERIC.

2.   По отношение на наблюдателите временното прекратяване се състои в лишаване на наблюдателите, техните представители и всички други лица, назначени от тях, от правото им да присъстват на заседанията на различните управителни и консултативни органи на EU-SOLARIS ERIC.

3.   Временното прекратяване на правата на член или наблюдател води и до прекратяване на привилегиите, предоставени в настоящия устав на общностите у въпросния член и/или наблюдател, които ползват услугите, предлагани от EU-SOLARIS ERIC, и имат достъп до инфраструктурите, управлявани от EU-SOLARIS ERIC. Съответно, докато трае временното прекратяване на правата на член и/или наблюдател, неговите научни и промишлени общности разполагат с достъп до услугите и инфраструктурите на EU-SOLARIS ERIC като този на всяка трета страна извън EU-SOLARIS ERIC.

4.   Със същото мнозинство общото събрание може да се съгласи да отмени посоченото временно прекратяване на правата, след като изпълнителният директор провери и установи, че членът или наблюдателят с временно прекратени права е отстранил нарушенията, които са довели до това временно прекратяване.

5.   Във всички случаи на члена или наблюдателя, за когото се твърди, че е нарушил правилата, се гарантира правото на защита и изслушване, преди общото събрание да приеме съответното решение.

6.   Временното прекратяване на правата на въпросния член или наблюдател не възпрепятства общото събрание да вземе окончателно решение за прекратяването на правата му при условията, предвидени в член 20 по-горе.

7.   При никакви обстоятелства временното прекратяване на правата при условията, предвидени в разпоредбите, приложими към EU-SOLARIS ERIC, не поражда право на обезщетение за вреди в полза на членовете или наблюдателите с временно прекратени права.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА EU-SOLARIS ERIC

Член 22

Управителни органи на EU-SOLARIS ERIC

1.   Консорциумът се управлява и администрира от общото събрание, което се състои от представители на членовете и наблюдателите на EU-SOLARIS ERIC.

2.   Изпълнителният директор е главният управляващ директор и юридически представител на EU-SOLARIS ERIC и се назначава от общото събрание.

Член 23

EU-SOLARIS ERIC — консултативни органи и комитети за подпомагане

1.   Управителните органи на EU-SOLARIS ERIC се подпомагат най-малко от следните консултативни органи:

а)

Научно-техническият комитет подпомага общото събрание, а

б)

Съветът на националните звена подпомага изпълнителния директор.

2.   С решение, прието от общото събрание със съответното мнозинство, е възможно да се създадат други консултативни органи, както постоянни, така и за конкретен проект или тема.

Член 24

Роля на общото събрание

Общото събрание е върховният управителен орган на EU-SOLARIS ERIC, който взема решения по въпросите, необходими за постигането на целите и задачите на EU-SOLARIS ERIC, както и по всички въпроси, които са специално запазени за общото събрание в настоящия устав.

Член 25

Функциониране на общото събрание

1.   Освен ако не е изрично предвидено в настоящия устав, режимът на функциониране на общото събрание се урежда от специално определените за него вътрешни правилници.

2.   Общото събрание избира председател и заместник-председател от делегациите на членовете с квалифицирано мнозинство. Заместник-председателят замества председателя в негово/нейно отсъствие и в случай на конфликт на интереси. Председателят и заместник-председателят се избират за мандат, не по-дълъг от 3 години. Преизбиране за втори мандат, не по-дълъг от 3 години, е допустимо само веднъж.

3.   Заседанията на общото събрание на членовете са редовни или извънредни. Редовните заседания се провеждат най-малко два пъти годишно по време, което е определено във вътрешните правилници, като едно от тези заседания се провежда не по-късно от два месеца след изпращането до членовете на годишните отчети за предходната финансова година. Всички останали заседания са извънредни.

4.   Заседанията на общото събрание имат кворум, ако две трети (2/3) от членовете присъстват или са официално представени на заседанието.

5.   Председателят на общото събрание може да реши, след предварително уведомяване на членовете в срок от най-малко 14 дни, да свика извънредно заседание по всяко време, ако получи искане за това в писмен вид от изпълнителния директор или от най-малко една четвърт (1/4) от членовете.

6.   На второто си заседание общото събрание приема стратегическия план, който се изготвя от изпълнителния директор след консултация с Научно-техническия комитет и Съвета на националните звена. В дългосрочния стратегически план се определя общата научна стратегия на EU-SOLARIS ERIC. Общото събрание приема актуализации на стратегическия план веднъж на две години.

Член 26

Приемане на решения от общото събрание

1.   Съгласно разпоредбите на Регламента за ERIC държавите — членки на Европейския съюз, и асоциираните държави следва заедно да притежават най-малко мнозинство от правата на глас в общото събрание. Следователно, ако по-малко от половината от членовете на EU-SOLARIS ERIC са държави — членки на Европейския съюз, или асоциирани държави, те заедно запазват 51 % от гласовете, а всяка държава — членка на Европейския съюз, или асоциирана държава има еднакъв дял участие в тези 51 % от гласовете. Останалите гласове се разпределят поравно между всички останали членове.

2.   Общото събрание полага максимални усилия за постигане на консенсус по всички решения. Ако не бъде постигнат консенсус, решенията се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите или представените на заседанието членове, освен ако в следващите параграфи на настоящия член не е посочено друго.

3.   Независимо от гореизложеното, следните решения следва да се приемат с абсолютно мнозинство от членовете на EU-SOLARIS ERIC:

а)

временно прекратяване на правата на член или наблюдател и отмяната на това временно прекратяване;

б)

създаване, изменение или премахване на консултативни органи на EU-SOLARIS ERIC, различни от посочените в член 23;

в)

определяне на броя на членовете, назначаване и освобождаване на членовете на Научно-техническия комитет;

г)

одобряване назначението на одитор на EU-SOLARIS ERIC;

д)

одобряване на работния план на EU-SOLARIS ERIC за всяка година;

е)

одобряване на годишния доклад за бюджета и финансовото управление на изпълнителния директор; и

ж)

одобряване на годишния доклад за дейностите на EU-SOLARIS ERIC, който ще бъде представен на Европейската комисия.

4.   Освен това следните решения следва да се приемат с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от членовете на EU-SOLARIS ERIC:

а)

приемане, разширяване или прекратяване на дейността на наблюдателите;

б)

одобряване на бюджета на EU-SOLARIS ERIC за всяка финансова година;

в)

одобряване на годишните отчети за всяка финансова година и на управлението на управляващия директор;

г)

назначаване и освобождаване от длъжност на изпълнителен директор и определяне на неговото годишно възнаграждение, ако има такова;

д)

одобряване или изменение на вътрешните правила на Общото събрание;

е)

прекратяване на дейността на EU-SOLARIS ERIC и одобряване на окончателния му ликвидационен баланс;

ж)

одобряване на политиките на ERIC.

5.   За приемането на следните резолюции на Общото събрание е необходимо единодушие:

а)

приемане или изключване на членове;

б)

одобряване и изменение на годишните финансови вноски на членовете и наблюдателите;

в)

одобряване на бизнес план и стратегически план, изготвени от управляващия директор;

г)

изменение на устава.

6.   Общото събрание може по всяко време да вземе решение за освобождаване на изпълнителния директор и съответно за назначаване на заместник, който да заеме освободеното място, без тази точка да е включена изрично в дневния ред на заседанието.

Член 27

Приемане на решения от Общото събрание, засягащи даден член на консорциума

1.   Никой член не упражнява правото си на глас, когато се приема решение, чийто предмет е той да бъде изключен от EU-SOLARIS ERIC, да бъде освободен от задължение или да му се предостави право.

2.   Правата на глас, полагащи се на съответния член, чиито действия са в противоречие с разпоредбите на настоящия устав, се приспадат от общия брой гласове, полагащи се на всички членове на EU-SOLARIS ERIC, за да се изчисли необходимото мнозинство от гласове във всеки отделен случай.

Член 28

Изпълнителен директор

1.   Изпълнителният директор е главният управляващ директор и законният представител на EU-SOLARIS ERIC.

2.   С изключение на задълженията и въпросите, изрично възложени на друг орган в настоящия устав, изпълнителният директор отговаря за всекидневната дейност на EU-SOLARIS ERIC и за изпълнението на решенията, приети от общото събрание.

3.   Представителството на изпълнителния директор се разпростира върху всички действия, включени в предмета на дейност, определен в член 2 от настоящия устав. Що се отнася до задълженията и правомощията, както и до представителството на EU-SOLARIS ERIC пред трети страни, в съдебни инстанции и извън тях, изпълнителният директор отговаря за следните задължения:

а)

изготвя годишните отчети;

б)

изготвя бюджета за всяка финансова година;

в)

изготвя работния план за всяка година;

г)

изготвя годишния доклад за дейностите на EU-SOLARIS ERIC, който ще бъде представен на Европейската комисия;

д)

изготвя бизнес плана и стратегическия план, както и всички техни изменения, които се одобряват от общото събрание;

е)

предлага назначаването и освобождаването на членовете на комисиите в EU-SOLARIS ERIC, които да бъдат разгледани от общото събрание;

ж)

внася в общото събрание предложения за нови финансови вноски от страна на членовете;

з)

предлага приемане на членове и прекратяване на членство и ако е целесъобразно, на наблюдатели;

и)

предлага изменение на устава и ако е целесъобразно, на вътрешните правила на Общото събрание и на Съвета на националните звена;

й)

поддържа актуализиран регистър на представителите на членовете и наблюдателите на EU-SOLARIS ERIC;

к)

предлага прекратяването на дейността и ликвидацията на EU-SOLARIS ERIC и предлага процедурата за тяхното осъществяване, освен ако това не е изрично предвидено в устава;

л)

подпомага Общото събрание със секретариата.

Член 29

Назначаване и мандат на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор се назначава и освобождава от Общото събрание с мнозинството, предвидено в настоящия устав.

2.   Изпълнителният директор заема длъжността за срок от 5 години и може да бъде преизбран веднъж.

Член 30

Научно-технически комитет (Scientific & Technical Committee)

1.   Създава се Научно-технически комитет (НТК), като Общото събрание отговаря за определянето на броя на неговите членове, за назначаването и освобождаването им и за одобряването на неговия вътрешен правилник, като всички тези решения се приемат с абсолютно мнозинство.

2.   Научно-техническият комитет има следните задължения:

а)

контролира всички доклади, изготвени от изпълнителния директор и кабинета му, по технически и научни въпроси от интерес за EU-SOLARIS ERIC, научната общност, промишлеността и обществото като цяло, в рамките на технологиите за CSP/STE;

б)

извършва редовна научна оценка на дейностите на EU-SOLARIS ERIC;

в)

периодично информира за развитието на EU-SOLARIS ERIC от техническа и научна гледна точка, като докладва директно на Общото събрание;

г)

прави предложения за ремонт, реконструкция или подобрения, които смята за подходящи, до изпълнителния директор, за да бъдат анализирани от Общото събрание.

Член 31

Съвет на националните звена (Board of National Nodes)

1.   Съветът на националните звена (СНЗ) се състои от по един представител на всяко национално звено, посочен от съответния член.

2.   СНЗ подпомага и съдейства на изпълнителния директор при координиране на прилагането на одобрените от Общото събрание стратегии на техническо и научно равнище, като контролира националните научни дейности, свързани с EU-SOLARIS ERIC, а в координация с изпълнителния директор следва да поддържа съгласуваност в дейностите на EU-SOLARIS и сътрудничеството между всички участващи научноизследователски центрове за CSP/STE.

3.   Изпълнителният директор председателства заседанията на Съвета на националните звена, но без право на глас.

4.   СНЗ работи в съответствие с мандата, определен във вътрешните правилници.

5.   Без да се засяга договорното съдържание на споразуменията за сътрудничество, сключени между EU-SOLARIS ERIC и различните научноизследователски центрове, Съветът на националните звена има подпомагаща роля, без изпълнителни правомощия, спрямо изпълнителния директор.

ГЛАВА IV

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ

Член 32

Ресурси на EU-SOLARIS ERIC

1.   Ресурсите на EU-SOLARIS ERIC за изпълнение на неговите цели, задачи и дейности се състоят от:

а)

годишните финансови вноски на членовете (такса);

б)

доброволния принос на членовете, наблюдателите и трети страни, както публични, така и частни организации;

в)

безвъзмездни средства по национални и международни програми и публична помощ, за които EU-SOLARIS ERIC може да кандидатства;

г)

приходи от ограничените икономически дейности, в които участва EU-SOLARIS ERIC; и

д)

всички други приходи, като например дарения, одобрени от Общото събрание.

Член 33

Задължителна финансова вноска на членовете

1.   Всеки член участва в годишния бюджет на EU-SOLARIS ERIC чрез годишна такса. Вноската, която всеки член прави годишно, е съобразена с разпоредбите, посочени в таблицата, приложена към настоящия документ като приложение II.

2.   Годишната такса ще бъде еднаква за всички членове. Критериите за определяне на задължителната финансова вноска на членовете могат да бъдат изменени само с резолюция, приета единодушно от Общото събрание.

3.   Всяко изменение на приложение II влиза в сила на 1 януари на годината, следваща годината, в която изменението е одобрено от Общото събрание.

4.   Финансовите вноски на членовете се правят в брой и в евро. В изключителни случаи Общото събрание може да разгледа и одобри приноси в натура.

5.   В случай на приноси в натура между EU-SOLARIS ERIC и съответния член се сключва специално споразумение, в което се определят условията за приноса и което следва да бъде одобрено от Общото събрание с мнозинството, определено за тази цел в настоящия устав.

Член 34

Доброволни вноски за EU-SOLARIS ERIC

Членовете и наблюдателите на EU-SOLARIS ERIC и други трети страни може да правят доброволни вноски в EU-SOLARIS ERIC по всяко време.

Член 35

Бюджет и работен план

1.   В рамките на два (2) месеца непосредствено преди края на всяка финансова година изпълнителният директор представя на Общото събрание бюджета и работния план на EU-SOLARIS ERIC за следващата година.

2.   Бюджетът се изготвя, изпълнява и подлежи на отчитане в съответствие с принципа на прозрачност.

3.   Всички приходни и разходни позиции на EU-SOLARIS ERIC се записват в бюджета, в който задължително трябва да има баланс между приходите и разходите.

4.   Работният план се изготвя в съответствие с бюджета и целите на EU-SOLARIS ERIC.

5.   При изготвянето на работния план изпълнителният директор разчита на съдействието и съветите на Научно-техническия комитет и на Съвета на националните звена. За тази цел поканените от изпълнителния директор председатели на НТК и СНЗ присъстват на заседанието на общото събрание, на което следва да се одобри работният план.

6.   Годишният бюджет и работният план за всяка финансова година се одобряват от Общото събрание при условията, посочени в неговия правилник.

Член 36

Финансова година

1.   Финансовата година на EU-SOLARIS ERIC започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

2.   По изключение първата финансова година започва в деня, в който влиза в сила решението, прието от Европейската комисия за създаване на EU-SOLARIS ERIC, и приключва на 31 декември същата година.

Член 37

Отчети

1.   С подкрепата на съответните административни органи изпълнителният директор отговаря за редовното водене на счетоводството на EU-SOLARIS ERIC в съответствие с общоприетите счетоводни принципи и при спазване на счетоводните разпоредби, приложими в държавата, в която се намира седалището на EU-SOLARIS ERIC.

2.   Във всички случаи счетоводството на EU-SOLARIS ERIC се води чрез записи в отделен регистър за приходите и разходите от неговите икономически дейности.

3.   Въз основа на счетоводната информация, изготвена от изпълнителния директор, в рамките на три (3) месеца след края на всяка финансова година той изготвя годишните отчети в съответствие с принципа на прозрачност за посочената финансова година, така че след проверка от одитора на EU-SOLARIS ERIC те да могат да бъдат представени и ако е целесъобразно, одобрени от Общото събрание.

4.   Освен това изпълнителният директор изготвя доклад за бюджета и финансовото управление за финансовата година, като се позовава на годишните отчети.

5.   Както годишните отчети, така и докладът за управлението на бюджета се предоставят на Общото събрание в срок от десет (10) дни след датата, на която одиторът на EU-SOLARIS ERIC представи одиторския доклад, който също се предоставя на членовете на консорциума.

6.   В срок от шест (6) месеца след края на съответната финансова година Общото събрание разглежда и одобрява, ако е целесъобразно и чрез предвидения в настоящия устав режим на мнозинство, годишните отчети на EU-SOLARIS ERIC, доклада за бюджета и финансовото управление и изготвения от изпълнителния директор годишен доклад за дейностите на ERIC, посочени в член 40.

7.   След като бъдат одобрени, горепосочените документи се изпращат на Европейската комисия и на съответните публични органи и се публикуват на уебсайта на EU-SOLARIS ERIC.

8.   За всички въпроси, които не са предвидени в настоящия устав и в подзаконовите актове, които го доразвиват, се прилагат разпоредбите относно изготвянето, подаването, одита и публикуването на счетоводни отчети, предвидени в националното законодателство на държавата, в която се намира седалището на EU-SOLARIS ERIC.

Член 38

Вътрешен контрол

1.   Изпълнителният директор поема задачите по финансовия и бюджетния контрол на EU-SOLARIS, като прави преглед на отчетите на EU-SOLARIS ERIC и на икономическата и бюджетната документация и информира общото събрание за това, съобразно със задълженията на консорциума.

2.   Освен това изпълнителният директор сътрудничи и съдейства на одитора на EU-SOLARIS ERIC, когато това е необходимо за правилното изпълнение на задълженията на консорциума.

Член 39

Одит

1.   EU-SOLARIS ERIC е длъжен да възлага на одитор проверката на годишните си отчети.

2.   Одитният доклад се предоставя на членовете при одобряването на годишните отчети за финансовата година и заедно с тях се представя ежегодно на Европейската комисия съгласно условията, предвидени в настоящия устав и в Регламента за ERIC.

ГЛАВА V

ДОКЛАДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Член 40

Дейности по мониторинг

1.   Всяка година управляващият директор изготвя годишен доклад за дейността на EU-SOLARIS ERIC, в който се посочват по-специално научните, оперативните и финансовите аспекти на дейността на EU-SOLARIS ERIC.

2.   За изготвянето му, изпълнителният директор разчита на съдействието и съветите на Научно-техническия комитет и на Съвета на националните звена.

3.   Докладът се одобрява от Общото събрание с мнозинството, предвидено в настоящия устав, и се представя на Комисията и на съответните публични органи в срок от шест (6) месеца след края на финансовата година, за която се отнася този доклад.

4.   В допълнение към годишния доклад изпълнителният директор предава на Комисията всяка информация за обстоятелства, които биха могли сериозно да застрашат изпълнението на задачите на EU-SOLARIS ERIC.

5.   Годишният доклад за дейностите на EU-SOLARIS ERIC е публичен и се предоставя на всички ползватели чрез уебсайта на EU-SOLARIS ERIC.

ГЛАВА VI

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ

Член 41

Освобождаване от данъци

1.   Освобождаването от ДДС въз основа на член 143, параграф 1, буква ж) и член 151, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета и в съответствие с членове 50 и 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета се ограничава до покупки от EU-SOLARIS ERIC и от членове на EU-SOLARIS ERIC, които са предназначени за официална и изключителна употреба от EU-SOLARIS ERIC, при условие че тези покупки се извършват единствено за целите на нестопанските дейности на EU-SOLARIS ERIC в съответствие с неговата мисия. Освобождаването от ДДС е ограничено до покупки на стойност над 250 EUR.

2.   Освобождаването от акциз въз основа на член 11 от Директива 2020/262/ЕО на Съвета се ограничава до покупки от EU-SOLARIS ERIC, които са предназначени за официална и изключителна употреба от EU-SOLARIS ERIC, при условие че тези покупки се извършват единствено за целите на нестопанските дейности на EU-SOLARIS ERIC в съответствие с неговата мисия и стойността им надвишава 250 EUR.

3.   Включват се и разходите, направени от EU-SOLARIS ERIC и неговите членове за конференции, семинари и срещи, пряко свързани с официалните дейности на EU-SOLARIS ERIC. Независимо от горното, пътните разходи и разноските не се освобождават от данъци.

4.   EU-SOLARIS ERIC отчита отделно разходите и приходите от стопанските си дейности и фактурира тези дейности въз основа на пазарната цена или, ако същата не може да бъде установена, въз основа на пълните разходи, към които е добавена разумна надбавка. Тези дейности не попадат в обсега на освобождаването от данъци.

5.   Покупките, извършени от членове на персонала, не попадат в обсега на освобождаването от данъци.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Регулаторно доразвиване на устава

1.   Настоящият устав се доразвива чрез различни вътрешни правилници на управителните и консултативните органи на EU-SOLARIS ERIC, които се одобряват от Общото събрание, когато е целесъобразно, съгласно разпоредбите на настоящия устав.

2.   В случай на несъответствие между някой от доразвиващите вътрешни правилници и настоящия устав, последният има предимство.

Член 43

Изменение на устава

1.   Всяко предложение за изменение на устава се одобрява с единодушие от Общото събрание и се представя на Европейската комисия в съответствие с член 11 от Регламента за ERIC.

2.   Уставът се актуализира от изпълнителния директор. Уставът е публично достъпен на уебсайта на EU-SOLARIS ERIC, както и в седалището му по устав.

Член 44

Приложимо право

1.   Вътрешното функциониране на EU-SOLARIS ERIC се урежда от следните правила и в следната последователност, посочени по-долу:

а)

разпоредбите на правото на Общността, по-специално на Регламента за ERIC, решението на Европейската комисия за създаване на EU-SOLARIS ERIC и ако е целесъобразно, решенията за изменение на устава на EU-SOLARIS ERIC;

б)

всеки въпрос, който не е регулиран или е регулиран частично от посочените разпоредбите на Общността, се урежда от законодателството на страната, действаща като член домакин; и

в)

настоящия устав и всички други вътрешни правилници, които го прилагат или доразвиват.

Член 45

Уреждане на спорове и юрисдикция

1.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да решава съдебните дела, които могат да възникнат между EU-SOLARIS ERIC и неговите членове и/или наблюдатели, между самите членове и/или наблюдатели, при условие че те произтичат от участието им в EU-SOLARIS ERIC, както и по всички съдебни дела, по които Европейският съюз е страна.

2.   По отношение на съдебните дела, които могат да възникнат между EU-SOLARIS ERIC и трети страни, се прилага следната юрисдикция:

а)

първо, юрисдикцията, определена от правото на Общността; и, при липса на изрична правна уредба в това отношение,

б)

юрисдикцията, определена от правото, приложимо към члена домакин по отношение на юрисдикцията.

Член 46

Работен език

Работният език на EU-SOLARIS ERIC е английски.


(1)  ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧЛЕНОВЕ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Членове

Държава или междуправителствена организация

Представляващ субект

Френската република

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Кралство Испания

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Република Кипър

The Cyprus Institute (CyI)

Федерална република Германия

Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR)

Наблюдатели

Държава или междуправителствена организация

Представляващ субект

Португалската република

Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG) /Universidade de Évora


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Финансови вноски на членовете и наблюдателите на EU-SOLARIS ERIC за първоначалния бюджетен цикъл

 

Година 1

Година 2

Година 3  (*1)

Година 4

Френската република

20 000

20 000

20 000

20 000

Кралство Испания  (*2)

20 000

20 000

20 000

20 000

Република Кипър

20 000

20 000

20 000

20 000

Федерална република Германия

20 000

20 000

20 000

20 000


(*1)  Общото събрание трябва да преразгледа годишната такса през третата година.

(*2)  Допълнителната вноска за домакина е на стойност 95 000 EUR/година. Тя е описана подробно в документа за бизнес плана.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обикновено мнозинство“ означава мнозинство от повече от половината от гласовете на членовете, присъстващи или официално представени на заседанието.

Абсолютно мнозинство“ означава мнозинство от повече от половината от правата на глас на консорциума.

Квалифицирано мнозинство“ означава мнозинство от повече от 2/3 от правата на глас на консорциума.

Кворум: поне 2/3 (закръглено към по-голямото число) от правата на глас трябва да присъстват или да бъдат официално представени на заседанието.

Устав: настоящият устав на EU-SOLARIS ERIC.

ПИС: правата върху интелектуална собственост по смисъла на член 2 от Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, подписана на 14 юли 1967 г.

Член домакин: държавата, в която се намира седалището на EU-SOLARIS ERIC.

Допълнителна вноска за домакинство: допълнителен принос към ERIC от държавата, която е член домакин — в натура или в брой.

Изпълнителен директор: лицето, определено да заема тази длъжност от Общото събрание.

Член: „член/членове“ се отнася до члена/членовете на EU-SOLARIS ERIC съгласно предвиденото в член 14 от устава.

Наблюдател: „наблюдател(и)“ означава субект(и), нечленуващ(и) в EU-SOLARIS ERIC, който/които участва(т) и допринася(т) в дейностите на EU-SOLARIS ERIC съгласно предвиденото в член 14 от устава.

Национално звено или звена: научноизследователски центрове, ресурси и услуги, организирани на национално равнище в държава членка, но не непременно като субект с юридическа правоспособност, и управлявани от юридически лица, в които се извършват дейности, свързани с EU-SOLARIS ERIC.

Научноизследователски център: национална организация за научноизследователска и развойна дейност, независима от EU-SOLARIS ERIC, която участва в работата на EU-SOLARIS ERIC.

Технологии за CSP/STE: технологии за концентрирана слънчева енергия/слънчева топлинна енергия.

Съвет на националните звена: консултативен орган, представляващ националните звена, който подпомага изпълнителния директор, както е предвидено в член 31 от устава.

Научно-технически комитет: консултативен орган за съдействие на Ощото събрание, както е предвидено в член 30 от устава.

Общо събрание: върховният управителен орган на консорциума.

Основен център: изпълнителният директор и екипът на секретариата, намиращи се в държавата, която е член домакин.

Споразумение за нивото на услугите: договор между доставчика на услуги и неговите клиенти, който документира какви услуги ще предоставя доставчикът и определя стандартите за услуги, които доставчикът е длъжен да спазва.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2022 година

за приемане на позицията на Съвета по проект за коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2022 година

(2022/C 446/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и Решение № 541/2014/ЕС, и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (1), и по-специално член 44 от него,

като има предвид, че:

бюджетът на Съюза за финансовата 2022 година беше окончателно приет на 24 ноември 2021 г. (2);

на 5 октомври 2022 г. Комисията представи предложение, съдържащо проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за финансовата 2022 г.;

необходимо е Съветът да пристъпи незабавно към приемането на позицията си по проекта за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2022 г., с оглед на спешното предоставяне на достатъчно бюджетни кредити, наред с другото, се цел: а) да се укрепят спешните мерки по направлението „Хранителна верига“ на програмата „Единен пазар“; б) да се отпусне финансирането в началото на периода и да се осигурят допълнителни средства за Механизма за гражданска защита на Съюза, за да продължи отправянето на помощ в натура към Украйна и наемането на хеликоптери и други леки самолети за повишаване на готовността на Съюза за гасене на пожари от въздуха; и в) да се увеличат средствата за административни разходи и пенсии по функция 7 в резултат на високата инфлация и бързо нарастващите цени на енергията. Поради това е оправдано да се предвиди изключение от осемседмичния срок по член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

РЕШИ:

Член единствен

Приема се позицията на Съвета по проект за коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2022 година.

Пълният текст е публикуван за справки или изтегляне в електронен формат на уебсайта на Съвета: https://www.consilium.europa.eu/.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2022 година.

За Съвета

Председател

Z. NEKULA


(1)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 45, 24.2.2022 г., стр. 1.


Европейска комисия

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/25


Обменен курс на еврото (1)

23 ноември 2022 година

(2022/C 446/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0325

JPY

японска йена

145,75

DKK

датска крона

7,4370

GBP

лира стерлинг

0,86369

SEK

шведска крона

10,8933

CHF

швейцарски франк

0,9795

ISK

исландска крона

146,70

NOK

норвежка крона

10,3659

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,356

HUF

унгарски форинт

405,75

PLN

полска злота

4,7033

RON

румънска лея

4,9370

TRY

турска лира

19,2316

AUD

австралийски долар

1,5522

CAD

канадски долар

1,3856

HKD

хонконгски долар

8,0708

NZD

новозеландски долар

1,6718

SGD

сингапурски долар

1,4295

KRW

южнокорейски вон

1 397,42

ZAR

южноафрикански ранд

17,7103

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,3982

HRK

хърватска куна

7,5435

IDR

индонезийска рупия

16 189,81

MYR

малайзийски рингит

4,7237

PHP

филипинско песо

58,914

RUB

руска рубла

 

THB

тайландски бат

37,423

BRL

бразилски реал

5,5650

MXN

мексиканско песо

20,0010

INR

индийска рупия

84,4660


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Сметна палата

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/26


Становище 06/2022

(съгласно член 322, параграф 1 от ДФЕС)

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) [2022/0162(COD)]

(2022/C 446/04)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на своето Становище 06/2022 (съгласно член 322, параграф 1 от ДФЕС) относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) [2022/0162(COD)].

Становището може да бъде разгледано или изтеглено на уебсайта на Европейската сметна палата:

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=62434


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/27


Официални празници през 2023 г.: държави от ЕИП, които са членки на ЕАСТ, и институции на ЕИП

(2022/C 446/05)

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Надзорен орган на ЕАСТ

Съд на ЕАСТ

Понеделник, 2 януари

 

 

 

X

X

Петък, 6 януари

 

X

 

 

 

Четвъртък, 2 февруари

 

X

 

 

 

Вторник, 21 февруари

 

X

 

 

 

Четвъртък, 6 април

X

 

X

X

X

Петък, 7 април

X

X

X

X

X

Понеделник, 10 април

X

X

X

X

X

Четвъртък, 20 април

X

 

 

 

 

Понеделник, 1 май

X

X

X

X

X

Вторник, 9 май

 

 

 

 

X

Сряда, 17 май

 

 

X

 

 

Четвъртък, 18 май

X

X

X

X

X

Петък, 19 май

 

 

 

X

X

Понеделник, 29 май

X

X

X

X

X

Четвъртък, 8 юни

 

X

 

 

 

Петък, 23 юни

 

 

 

 

X

Понеделник, 7 август

X

 

 

 

 

Вторник, 15 август

 

X

 

 

X

Петък, 8 септември

 

X

 

 

 

Сряда, 1 ноември

 

X

 

X

X

Петък, 8 декември

 

X

 

 

 

Четвъртък, 21 декември

 

 

 

X

 

Петък, 22 декември

 

 

 

X

 

Понеделник, 25 декември

X

X

X

X

X

Вторник, 26 декември

X

X

X

X

X

Сряда, 27 декември

 

 

 

X

X

Четвъртък, 28 декември

 

 

 

X

X

Петък, 29 декември

 

 

 

X

X

**

Официалните празници, които се падат в събота и неделя, не са посочени в списъка.

**

Съдебните ваканции на Съда на ЕАСТ за 2023 г. са, както следва: от понеделник, 2 януари 2023 г. до неделя, 8 януари 2023 г., от понеделник, 3 април 2023 г., неделя, 16 април 2023 г., от понеделник, 17 юли 2023 г., четвъртък, 31 август 2023 г., от понеделник, 18 декември 2023 г. до понеделник, 8 януари 2024 г.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/29


Покана за представяне на предложения за 2023 г. — EAC/A14/2022

Европейски корпус за солидарност

(2022/C 446/06)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2021/888 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ (1), както и на годишната работна програма за 2023 г. на Европейския корпус за солидарност (C(2022)5757). Програмата „Европейски корпус за солидарност“ обхваща периода 2021—2027 г. Общите и конкретните цели на програмата „Европейски корпус за солидарност“ са изброени в член 3 от Регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на програмата „Европейски корпус за солидарност“:

Доброволчески проекти

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

Проекти за солидарност

Знак за качество за доброволчески дейности за солидарност

Знак за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ

Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

3.   Допустимост

Всеки публичен или частен субект с нестопанска или стопанска цел, местен, регионален, национален или международен, може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

Следните държави (2) могат да вземат пълно участие във всички действия по Европейския корпус за солидарност:

27-те държави — членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,

трети държави, асоциирани към програмата:

членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ: Исландия и Лихтенщайн,

държавите кандидатки за членство в ЕС (3): Република Турция, Република Северна Македония.

Освен това някои действия са отворени за субекти, които са законно установени в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.).

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, се оценява на 142 200 000 EUR.

Общият бюджет, заделен за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са посочени в годишната работна програма на Европейския корпус за солидарност за 2023 г., приета на 22 август 2022 г., и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно годишните работни програми на Европейския корпус за солидарност и техните изменения, публикувани на адрес: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources.

Предоставените безвъзмездни средства и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и вида на допустимите кандидати.

5.   Срок за подаване на заявленията

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти

23 февруари 2023 г.

(незадължителен кръг) 4 октомври 2023 г.

Проекти за солидарност

23 февруари 2023 г.

(незадължителен кръг) 4 май 2023 г.

4 октомври 2023 г.

 

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 17:00 ч., брюкселско време.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

8 февруари 2023 г.

Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

3 май 2023 г.

 

Заявленията за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

 

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.).

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.) на следния адрес в интернет: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2023 г.) представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  EÜT L 202, 8 юни 2021, lk 32.

(2)  Законно установени субекти и лица, законно пребиваващи в тези държави.

(3)  При условие че бъдат подписани двустранните споразумения за асоцииране.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/31


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 446/07)

1.   

На 14 ноември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Open Text Corporation („OpenText“, Канада),

Micro Focus International plc („Micro Focus“, Обединено кралство).

Предприятие OpenText ще придобие по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Micro Focus.

Концентрацията се извършва посредством публичен търг, обявен на 25 август 2022 г.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

OpenText е доставчик на продукти и услуги за управление на информацията.

Micro Focus е доставчик на софтуер за предприятия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/33


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 446/08)

1.   

На 14 ноември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

EP Corporate Group, a.s. („EPCG“, Чехия), под едноличния контрол на г-н Daniel Křetínský,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., („JTCP“, Чехия), под непрекия контрол на PT Equity Investments SICAV, чешки инвестиционен фонд, учреден от г-н Patrik Tkáč и J&T Private Equity Group Limited („JTPEG“, Кипър),

Eroski, S. Coop, („Eroski“, Испания), принадлежащо на EROSKI Group,

Supratuc2020, S.L. („Supratuc2020“, Испания), под съвместния контрол на EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. („ECMI“, Чехия) и Eroski.

EPCG, JTCP и Eroski ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Supratuc2020.

Концентрацията се извършва посредством договор или по друг начин.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

EPCG е инвестиционно холдингово дружество с дейност основно в областта на енергетиката, инфраструктурата и медиите. Крайният собственик на EPCG е един от водещите инвеститори, наред с другото, в сектора на дистрибуцията на храни в Европа.

JTCP е чешко холдингово дружество, което понастоящем не извършва дейност нито в сектора на храните, нито на който и да е вертикално свързан пазар в Испания или в международен план.

Като потребителска кооперация Eroski е дружество за доставки, потребителска организация и съвместен проект, в който потребителите и служителите имат водеща роля и власт. То е водещото дружество на EROSKI Group, кооперация за доставки на дребно на потребителски стоки и услуги за ежедневна употреба в Испания и е референтно дружество за регионите Галисия, Страната на баските, Навара, както и Каталония и Балеарските острови (чрез Supratuc2020).

Supratuc2020 е испанско холдингово дружество със 100 % собственост в две предприятия, занимаващи се с продажба на дребно на потребителски стоки за ежедневна употреба в Испания: Caprabo и Cecosa. Дейностите на Supratuc2020 са насочени към продажбата на дребно на потребителски стоки за ежедневна употреба чрез супермаркети, разположени съответно в испанските региони на Каталуня (чрез Caprabo) и Балеарските острови (през Cecosa).

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/35


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN)

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 446/09)

1.   

На 17 ноември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

RWE AG („RWE“, Германия),

NewCo Eemshaven B.V. („NewCo Eemshaven“, Нидерландия), понастоящем под контрола на Vattenfall N.V. (Нидерландия).

Предприятие RWE ще придобие по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие NewCo Eemshaven.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

RWE е енергийно дружество, чиято дейност е съсредоточена върху производството на електроенергия от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както и върху търговията с енергия,

Newco Eemshaven експлоатира газова електроцентрала, състояща се от три газови турбини с комбиниран цикъл, и съседен соларен парк, разположен в Eemshaven, Нидерландия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/36


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 446/10)

1.   

На 16 ноември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Irish Life Wellbeing Limited („ILW“, Ирландия),

Centric Health Primary Care Limited („CH“, Ирландия).

Предприятия ILW и CH ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Carepath Connect Designated Activity Company („Carepath“, Ирландия). ILW и CH се наричат заедно „страните“.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия и на новосъздаденото съвместно предприятие са следните:

ILW е част от Irish Life Group, която предоставя животозастраховане, пенсионно осигуряване и управление на благосъстоянието, здравно осигуряване и здравни услуги и услуги за укрепване на благоденствието в Ирландия. То принадлежи към Power Corporation Group в Канада, международно дружество за управление на финансови услуги,

CH предоставя първични здравни услуги (общопрактикуващ лекар и специалист) на пациенти и услуги за набиране на медицински персонал за общопрактикуващи лекари и болници в Ирландия. То е част от групата Rothschild CoInvestment Managers Group — световна група за финансови услуги.

CarePath ще разработи и приложи поетапни планове за лечение за първично здравно обслужване, които ще имат за цел да подобрят опита на пациентите и да намалят разходите за лечение в Ирландия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

5.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 446/38


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 446/11)

1.   

На 15 ноември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

BNP Paribas S.A. (BNP Paribas, Франция),

Stellantis N.V. (Stellantis, Нидерландия),

активи, свързани със сътрудничеството PSA-SCF (PCDF) в сферата на финансирането, които са под съвместния контрол на Stellantis и Crédit Agricole Consumer Finance (CACF, Франция),

активи, свързани със сътрудничеството FCA-CACF (FCAB) в сферата на финансирането, които са под съвместния контрол на Stellantis и Santander Consumer Finance (SCF, Испания) (обединение на PCDF и FCAB, „целева дейност“), и

съвместно предприятие между BNP Paribas и Stellantis (BNPP-Stellantis JV).

BNP Paribas и Stellantis ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над съвместното предприятие BNPP-Stellantis JV, което ще контролира целевата дейност (2).

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции) и активи.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

BNP Paribas извършва дейност в световен мащаб в три основни банкови направления, а именно търговско банкиране, банкиране с физически лица и услуги; инвестиционни и защитни услуги; и корпоративно и институционално банкиране,

Stellantis е активно в световен мащаб в разработването, производството и разпространението на автомобилни превозни средства със следните петнадесет марки: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati и Ram,

Активите на PCDF и активите на FCAB предлагат заеми и лизинги, свързани с маркови превозни средства, както и заеми на търговци на автомобили,

Съвместното предприятие BNPP-Stellantis JV, което ще се състои от целевата дейност.

3.   

Съвместното предприятие BNPP-Stellantis JV ще стане изключителен партньор на Stellantis за дейностите по финансиране на всички марки Stellantis (с изключение на оперативен лизинг между предприятия) в Австрия, Германия и Обединеното кралство. Съвместното предприятие BNPP-Stellantis JV ще се занимава и с onеративен лизинг между предприятия на неизключителна основа.

4.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (3) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

5.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  BNPP-Stellantis JV ще обхваща i) 100 % от акциите в два субекта на PCDF — PSA Bank Germany GmbH (PSA Bank Germany) и PSA Finance UK Ltd (PSA Finance UK), съответстващи на дейностите по финансиране, свързани с марките PSA в Германия, Австрия и Обединеното кралство, и ii) стопански активи от FCAB чрез три търговски споразумения, съответстващи на дейностите по финансиране, свързани с марките FCA в Германия, Австрия и Обединеното кралство.

(3)  OВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.