ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 288

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
29 юли 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 288/01

Съобщение на Комисията относно Регламент (Евратом) № 1493/93 на Съвета относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки

1

2022/C 288/02

Известие на Комисията относно насоки по отношение на процедурата за акредитация, одобряване и упълномощаване на независими оператори за достъп до елементите за сигурност на превозното средство, установени в приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858

7

2022/C 288/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10624 — ENEL / INTESA / JV) ( 1 )

33


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 288/04

Обменен курс на еврото — 28 юли 2022 година

34

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

2022/C 288/05

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) (Пълният текст на това становище можете да намерите на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД https://edps.europa.eu)

35


 

V   Становища

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 288/06

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

38

2022/C 288/07

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

43

2022/C 288/08

Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

46


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/1


Съобщение на Комисията относно Регламент (Евратом) № 1493/93 на Съвета относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки

(2022/C 288/01)

Съгласно член 8 от Регламент (Eвратом) № 1493/93 на Съвета държавите членки предоставят на Комисията наименованието(ата) и адреса(ите) на компетентните органи, както са определени в член 2, както и цялата необходима информация за бърза комуникация с тях.

От държавите членки се изисква да уведомяват Комисията за всяка промяна в тези данни.

От Комисията се изисква да съобщава тази информация и всяка промяна в нея на всички компетентни органи в Общността и да я публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото съобщение на Комисията заменя Съобщение 2015/C 290/01 на Комисията във връзка с Регламент (Eвратом) № 1493/93 на Съвета относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки (OB C 290, 4.9.2015 г., стр. 1).

По-долу е представен списък на компетентните органи в държавите членки и цялата необходима информация за бърза комуникация с тях.

Компетентни органи, посочени в Регламент (Eвратом) № 1493/93 на Съвета относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки

Австрия

Zentrales Strahlenquellenregister

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Abteilung V/8 — Strahlenschutz

Untere Donaustraße 11

1020 Wien

Тел. +43 171100614406

Електронна поща : strahlenregister@bmk.gv.at

Белгия

Federal Agency for Nuclear Control (FANC)

Security & Transport Department

Import & Transport Office

Rue Ravensteinstraat 36

1000 Brussels

Тел. +32 22892181

Електронна поща : transport@fanc.fgov.be

Интернет: www.fanc.fgov.be

България

Агенция за ядрено регулиране

Бул. Шипченски проход № 69

1574 София

Тел. +359 29406801

Факс +359 29406919

+359 29406889

Електронна поща : mail@bnra.bg

Интернет: www.bnra.bg

Хърватия

Ministry of the Interior

Civil Protection Directorate

Sector for Radiological and Nuclear Safety

Факс +385 13788599

Електронна поща : sector.rns@civilna-zastita.hr

https://civilna-zastita.gov.hr/podrucja-djelovanja/83

Кипър

Radiation Inspection and Control Service

Department of Labour Inspection

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

Apellis Street 12

1080 Nicosia

Тел. +357 22405623

Факс +357 22663788

Електронна поща : info@dli.mlsi.gov.cy

Интернет: www.mlsi.gov.cy/dli

Чешка Република

State Office for Nuclear Safety

Register and Exposure Assessment Division

Senovážné náměstí 9

110 00 Praha 1

Тел. +420 221624255

Факс +420 221624817

Електронна поща : jan.vinklar@sujb.cz

Интернет: www.sujb.cz

Дания

Danish Health Authority

Radiation Protection

Knapholm 7

2730 Herlev

Тел. +45 44543454

Факс +45 72227417

Електронна поща : sis@sis.dk

Интернет: www.sis.dk

Естония

Environmental Board

Climate and Radiation Department

Kopli 76

10416 Tallinn

Тел. +372 6625999

Факс +372 680 7427

Електронна поща : info@keskkonnaamet.ee

Интернет: www.keskkonnaamet.ee

Финландия

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)

P.O. Box 14

FI-00881 Helsinki

Тел. +358 9759881

Факс +358 975988500

E-mail : stuk@stuk.fi

Интернет: www.stuk.fi

Франция

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

Boîte postale 17

31 avenue de la Division Leclerc

BP 17

92260 Fontenay-aux-Roses

Тел. +331 58357754

Факс +331 58359536

E-mail : inventaire@irsn.fr

Интернет: www.irsn.fr

Германия

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn

Тел. +49 61969080

Факс +49 6196908800

E-mail : radionuklide@bafa.bund.de

Интернет: www.bafa.de

Гърция

Greek Atomic Energy Commission (EEAE)

Patriarchou Grigoriou and

Neapoleos, P.O. Box 60092

Ag. Paraskevi

153 10 Attica

Тел. +30 2106506803

E-mail : chairman@eeae.gr

Интернет: www.eeae.gr

Унгария

Hungarian Atomic Energy Authority

PO Box 676

Budapest 114

1539

Тел. +36 14364800

Факс +36 14364804

Електронна поща : haea@haea.gov.hu

Интернет: www.oah.hu

Ирландия

Radiation Protection Regulation Team

of Environmental Enforcement

Environmental Protection Agency

McCumiskey House

Richview

Clonskeagh Road

Dublin 14

D14 YR62

Тел. +353 12680100

Факс +353 12680199

Електронна поща : RadRegulatory@epa.ie

Интернет: www.epa.ie

Италия

Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA)

Department for Nuclear, Technological and Industrial Risk

Via Vitaliano Brancati 48

00144 Roma

Тел. +39 0650072009

+39 0650072851

Факс +39 0650072941

Електронна поща : protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Интернет: www.isprambiente.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato Elettrico,

le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare

Divisione V – Impieghi pacifici dell’energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

Via Molise 6

00187 Roma

Тел. +39 0647052531

+39 0647052639

Факс +39 0647053980

Електронна поща : dgmereen.segreteria@mise.gov.it

Интернет: www.mise.gov.it

Латвия

Radiation Safety Centre of

State Environmental Service of Latvia

Rupniecibas Street 23

Riga, LV-1045

Тел. +371 67084306

E-mail : pasts@vvd.gov.lv

Интернет: www.vvd.gov.lv

Литва

Radiation Protection Centre

Kalvarijų st. 153

LT-08352 Vilnius

Тел. +370 5 236 19 36

Факс +370 5 276 36 33

E-mail : rsc@rsc.lt

Интернет: www.rsc.lt

Люксембург

Directeur de la Santé

Division de la Radioprotection

Villa Louvigny

Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Тел. +352 24785670

Факс +352 467522

Електронна поща : secretariat.radioprotection@ms.etat.lu

Малта

Radiation Protection Board

OHSA Building

17, Triq Edgar Ferro

Pietà

PTA 3153

Тел. +356 21247677

Факс +356 21232909

Електронна поща : ohsa.rpb@gov.mt

Нидерландия

Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS)

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

PO Box 16001

2500 BA Den Haag

Тел. +31 (0) 884890500

E-mail : postbus.transportinfo@anvs.nl

Интернет: www.anvs.nl

Полша

National Atomic Energy Agency of the Republic of Poland

Radiation Protection Department

Bonifraterska 17 st.

00-203 Warsaw

Тел. +48 225562800

Факс +48 226213786

E-mail : secretariat.dor@paa.gov.pl

Интернет: www.gov.pl/paa

Португалия

Agência Portuguesa do Ambiente

Rua da Murgueira 9

Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

Тел. +351 21 472 82 00

Тел. +351 21 472 82 32

Електронна поща : geral@apambiente.pt

radiacao@apambiente.pt

Интернет: www.apambiente.pt

Румъния

National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN)

Blvd. Libertatii nr. 14, sector 5

050706 București

Тел. +40 213160572

Факс +40 213173887

E-mail : office@cncan.ro

Интернет: www.cncan.ro

Словашка република

Public Health Authority of the Slovak Republic

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Тел. +421 249284253

+421 249284111

Факс +421 244372619

Електронна поща : uvzsr@uvzsr.sk

podatelna@uvzsr.sk

Интернет: www.uvzsr.sk

Словения

За радиоактивни източници в медицинския и ветеринарния сектор:

Ministry of Health

Slovenian Radiation Protection Administration

Ajdovščina 4

SI-1000 Ljubljana

Тел. +386 14788709

Факс +386 14788715

E-mail : gp-ursvs.mz@gov.si

Интернет: www.uvps.gov.si/en/

За радиоактивни източници в други сектори (промишленост, научни изследвания):

Ministry of the Environment and Spatial Planning

Slovenian Nuclear Safety Administration

Litostrojska cesta 54

SI-1000 Ljubljana

Тел. +386 14721100

Факс +386 14721199

E-mail : gp.ursjv@gov.si

Интернет: www.ursjv.gov.si/en/

Испания

Национално звено за контакт

Consejo de Seguridad Nuclear

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid

Madrid

Тел. +34 913460100

Факс +34 913460588

Javier Zarzuela

Електронна поща : jzj@csn.es

По отношение на превоза на радиоактивни вещества до ядрени съоръжения, до съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци от първа категория или до съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци от втора и трета категория, разположени в регионите Андалусия, Кастилия-Ла Манча и Мелиля:

Dirección General de Política Energética y Minas

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

Madrid

Тел. +34 913497418

Факс +34 913497529

Електронна поща : Bzn-sgenergianuclear@miteco.es

По отношение на превоза на радиоактивни вещества до съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци от втора и трета категория, разположени в следните региони:

Автономна област Asturias

Dirección General de Industria

Plaza de España, 1, 3.a planta

33007 Oviedo

Asturias

Тел. +34 985106676

Факс +34 985106675

Автономна област Aragón

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Dirección general de Energía y Minas

Servició de Gestión Energética

Paseo de María Agustín, 36

50004 Zaragoza

Zaragoza

Тел. +34 976714747

Факс +34 976715360

E-mail : gestionenergetica@aragon.es

Автономна област Iles Balears

Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Dirección General de Política Industrial

Servicio de Actividades Radiactivas

C/ del Bastió d’en Sanoguera, 2

07002 Palma

Illes Balears

Тел. +34 971176570

+34 971177000 + 63550

Факс +34 971176828

E-mail : rx@caib.es

Автономна област Canarias

Consejería de Turismo, Industria y Comercio

Dirección General de Industria

Avda. Francisco La Roche, 35, Edificio Usos Múltiples I, 7a planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Teл.: +34 928899400 (Ext. 89288)

+34 922475000 (Ext. 25216)

Факс +34 922475354

Автономна област Cantabria

Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ Albert Einstein, 2

39011 Santander

Cantabria

Тел. +34 942200044

Факс +34 942200030

Автономна област Castilla y León

Consejería de Empleo e Industria

Dirección General de Industria

C/ Jacinto Benavente, 2, pta. 2a, ala norte

47195 Arroyo de la Encomienda

Valladolid

Тел. +34 983324288

Факс +34 983411410

Тел. +34 9833242291

Автономна област Cataluña

Departamento de Empresa y Trabajo

Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera

Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas

C/ Foc, 57, edificio A

08038 Barcelona

Barcelona

Тел. +34 933226633

Факс +34 934393996

E-mail : scar@gencat.cat

Автономна област Extremadura

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Paseo de Roma, s/n

06800 Mérida

Badajoz

Тел. +34 924012115

Факс +34 924005601

E-mail : jose.narvaez@juntaex.es

Автономна област Galicia

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Empresa e Innovación

Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales

Edificio administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, puerta 4.a

15781 Santiago de Compostela

A Coruña

Тел. +34 981545587

Факс +34 981957192

Автономна област La Rioja

Consejería de Desarrollo Autonómico Secretaría General Técnica

Servicio de Industria y Comercio

C/ Marqués de la Ensenada, 13-15 (entrada por c/ Albia de Castro)

26071 Logroño

La Rioja

Тел. +34 941291710 / 941291711

Факс +34 941291206

E-mail : dg.itic@larioja.org

Автономна област Madrid

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Ramírez de Prado, 5 bis, 2.a planta

28045 Madrid

Madrid

Тел. +34 914206498

Факс +34 915802194

Автономна област Murcia

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

C/ Nuevas Tecnologías, s/n

30205 Murcia

Murcia

Тел. +34 968362002

Факс +34 968362003

Автономна област Navarra

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial

Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas

Parque Tomas Caballero, 1

31005 Pamplona

Navarra

Тел. +34 848424499

Факс +34 848426468

E-mail : mlesdelg@navarra.es

Автономна област País Vasco

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Viceconsejería de Industria

Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Araba/Álava

Тел. +34 945019696

+34 945019935

Факс +34 945019978

José Miguel Muñoz San Martín

E-mail : josemi-munoz@euskadi.eus

Автономна област Comunitat Valenciana

Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Dirección General de Industria, Energía y Minas

C/ de la Democracia, 77, Ciudad Administrativa 9 de octubre, Torre 2

46018 València

València/Valencia

Тел. +34 961209576

Факс +34 961209564

Автономен град Ceuta

Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación

Servicio de Consumo

Plaza de África, 1, acceso C, 1.o A

51001 Ceuta

Ceuta

Тел. +34 956511658

+34 9956515627

+34 956528129

Факс +34 956515988

Швеция

Strålsäkerhetsmyndigheten

SE-171 16 Stockholm

Тел. +46 87994000

Факс +46 87994010

Електронна поща : registrator@ssm.se

Интернет: www.ssm.se


29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/7


Известие на Комисията относно насоки по отношение на процедурата за акредитация, одобряване и упълномощаване на независими оператори за достъп до елементите за сигурност на превозното средство, установени в приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858

(2022/C 288/02)

С Делегиран регламент (ЕС) 2021/1244 (1) на Комисията се изменя приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858 (2) и по-специално се добавя ново допълнение, в което се определя процедурата за одобряване и упълномощаване на независими оператори (НО) за достъп до елементите за сигурност на превозното средство.

В допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858 са определени правните задължения във връзка с процедурата по отношение на ролята и отговорностите на органите, участващи в одобряването и упълномощаването на независими оператори и техните служители да получат достъп до свързана със сигурността информация за ремонта и техническото обслужване на превозното средство. В съответствие с точка 6.3 от приложение Х в подкрепа на правните задължения в приложението към настоящото известие на Комисията са предоставени функционални изисквания за прилагането на процедурата чрез примери и случаи на употреба.


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1244 на Комисията от 20 май 2021 г. за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартизирания достъп до информацията от бордовата диагностика и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозното средство и изискванията и процедурите за достъп до информацията за сигурността на превозното средство (ОВ L 272, 30.7.2021 г., стр. 16).

(2)  Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Функционални изисквания: случаи на употреба

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА В SERMI № 1. Искания за промени в процеса на акредитация и наблюдение на прилагането във всички държави членки

Участник

Членове на „Форума за достъп до RMI на превозното средство, свързана със сигурността“ или на SERMI и Комисията

Цел

Участниците в процеса може да отправят искане за промяна на схемата.

Входящи данни за случая на употреба

Искане за промяна на схемата за получаване на информация за ремонта и техническото обслужване (RMI), свързана със сигурността

Крайни продукти при случая на употреба

Актуализирана схема за получаване на свързана със сигурността RMI, когато е уместно

Описание

SERMI обработва искания за промяна на схемата. Членовете на схемата я оценяват и актуализират. В рамките на SERMI Комисията получава съвети относно искания за промени в процеса на акредитация.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА В SERMI № 2. Избор на доверителен(и) център(ове)

Участник

Доверителен център (ДЦ)

Цел

Определяне на ДЦ.

Входящи данни за случая на употреба

Подаване на заявлението на ДЦ в SERMI, която оценява дали ДЦ отговаря на всички функционални и технически изисквания.

Крайни продукти при случая на употреба

Прието или отхвърлено заявление на ДЦ.

Актуализиран списък на избраните ДЦ.

Описание

SERMI обработва исканията от ДЦ, които кандидатстват да бъдат избрани в съответствие с критериите в точка 4.1.2. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858, SERMI създава и актуализира списъка на избраните ДЦ. Изпраща се уведомление на Комисията.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА В SERMI № 3. Изготвяне на насоки за изпълнение по отношение на взаимодействието между субектите, участващи в процеса

Участник

SERMI и Комисията

Цел

Използване на насоките за изпълнение от производителите на превозни средства и ДЦ за постигане на правилно прилагане на изискваните стандарти за комуникация Онлайн протокол за състояние на сертификат (Online Certificate Status Protocol — OCSP) и Протокол за достъп до прости обекти (Simple Object Access Protocol — SOAP).

Входящи данни за случая на употреба

Информация и известни стандарти.

Крайни продукти при случая на употреба

Насоки за изпълнение, в които е предоставена цялата необходима информация за интерфейсите за предаване на данни.

Описание

SERMI предоставя на Комисията входяща информация относно възможността за създаване и поддържане на изпълнението, като взема предвид все по-строгите изисквания за сигурност и усъвършенстващите се с течение на времето технологии.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НОА № 1. Акредитация на орган за оценяване на съответствието (ООС)

Участник

Орган за оценяване на съответствието (ООС)

Цел

Акредитиран ООС

Входящи данни за случая на употреба

Формуляр за заявление, предоставен от ООС, който трябва да бъде обработен от националния орган по акредитация (НОА)

Крайни продукти при случая на употреба

ООС получава или не получава акредитация.

Доклад на НОА относно акредитацията на ООС

Описание

Формуляр за акредитация, предоставен от НОА за попълване от страна на ООС.

Формулярът за акредитация се попълва от организацията, която кандидатства за ООС.

НОА преценява дали организацията отговаря на всички посочени изисквания.

С акредитацията се цели да се гарантира, че ООС е оценен за съответствие със стандарта „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол (ISO/IEC 17020:2012)“ като орган за инспекция тип А.

ООС подава искане за акредитация в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НОА № 2. Обработване на жалби срещу ООС

В съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008 националните органи по акредитация установяват необходимите процедури за разглеждане на жалби срещу акредитираните от тях органи за оценяване на съответствието.

Отговорностите на НОА включват:

а)

вземане на решение относно допустимостта на жалбата;

б)

гарантиране, че жалбата, отнасяща се до акредитиран ООС, първо се разглежда от съответния ООС;

в)

предприемане на подходящи коригиращи мерки в разумен срок, когато е необходимо;

г)

регистриране на всички жалби и предприети действия; и

д)

предоставяне на отговор на жалбоподателя.

По време на процедурата на разглеждане на жалби чрез НОА всички съществуващи одобрения на независими оператори (НО), всички упълномощавания на служители, сертификати от проверки и корективни мерки, издадени от този ООС, остават валидни.

В случай че НОА реши да отнеме акредитацията на ООС, всички одобрения на НО и свързани с тях сертификати от проверки за одобрение, както и всички сертификати от проверки за упълномощаване на служители, издадени от този ООС, престават да бъдат валидни. Впоследствие ООС информира одобрения НО за това решение. НОА информира SERMI и Комисията за това решение.

Участник

НО, ДЦ, производителят на превозни средства, съответните органи.

Цел

Разглеждане на жалби.

Входящи данни за случая на употреба

Жалба срещу ООС.

Крайни продукти при случая на употреба

Решение по жалбата срещу ООС.

Описание

Жалбите се разрешават на местно равнище между ООС и жалбоподателя. Жалбите, по които не е намерено решение на местно равнище, могат да бъдат отнесени до НОА за по-нататъшно разглеждане в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НОА № 3. Изготвяне от НОА на списък на акредитираните ООС

Участник

НОА

Цел

НОА поддържа актуализиран списък на всички акредитирани ООС.

Входящи данни за случая на употреба

Акредитирани ООС

Крайни продукти при случая на употреба

Списък на акредитираните ООС за съответната държава

Описание

НОА изготвя, поддържа и публикува списък на всички акредитирани ООС за съответната държава.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 1. Установяване от страна на ООС на делови отношения с доверителен център

Участник

ООС

Цел

ООС сключва договорно споразумение с избран ДЦ, фигуриращ в списъка на SERMI на избраните ДЦ.

Входящи данни за случая на употреба

Договор между ООС и избран ДЦ, подбран от публикувания от SERMI списък на приетите ДЦ (вж. СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ SERMI № 2).

Крайни продукти при случая на употреба

Издава се подписан договор между ООС и ДЦ.

Описание

ООС сключва договор за делови отношения с един избран ДЦ съгласно публикувания списък на SERMI за следните цели:

а)

създаване на електронни сертификати и записи за упълномощаване;

б)

поддържане на статуса на одобрение и упълномощаване (изпращане на „нови“ сертификати, ако е необходимо);

в)

изпращане на електронния сертификат и на известието за PIN код, които трябва да бъдат предадени от ООС на служителя на НО.

Даден ООС сключва само едно договорно споразумение с един ДЦ.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 2. ООС извършва проверка за одобрение на НО

Участник

НО

Цел

Одобрение на НО, така че даденият НО да може да посочва служител(и) за предоставяне на упълномощаване за достъп до свързана със сигурността RMI.

Входящи данни за случая на употреба

Попълнен формуляр за заявление според изискванията на ООС. Формулярът за заявление съдържа критериите, изброени в точка 4.3.3. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858.

Крайни продукти при случая на употреба

Сертификат на хартиен носител с резултата от проверката за одобрение на НО.

Описание

НО изпраща формуляра за заявление и всички необходими документи на ООС чрез проверими средства.

ООС извършва проверка на документите и проверява дали НО вече е бил инспектиран от друг ООС.

Ако критериите за одобрение на НО (точка 4.3.3 от допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858) са удовлетворени, ООС изпраща на НО сертификата от проверката за одобрение на хартиен носител.

ООС уведомява чрез проверими средства другите ООС в съответната държава, ако НО не премине успешно проверката на ООС.

ООС проверява дали предоставените от НО данни са съгласувани по време на целия процес.

Всеки служител на НО на даден НО, който бива упълномощен да осъществява достъп до информация за сигурността, се регистрира в един и същ ООС и ДЦ.

Всеки одобрен НО може да подлежи на непредизвестени случайни проверки на място. Те се осъществяват веднъж по време на срока на валидност на одобрението на НО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 3. Проверки на ООС на място

Участник

ООС

Цел

Най-малко една случайна и непредизвестена проверка на място на всеки одобрен НО по време на срока на валидност и поискана от НО проверка на място през последните шест месеца от срока на валидност, за да се гарантира, че информацията, предоставена по време на прилагането, е вярна и че процедурните изисквания се изпълняват и прилагат на практика в ежедневните операции, както е посочено от НО в заявлението за одобрение. Проверката, извършена през последните 6 месеца, ще се използва и за да се определи дали да бъде подновено одобрението на дадения НО. Дали е необходима проверка на място се определя въз основа на жалба срещу одобрен НО или упълномощен служител на НО .

Входящи данни за случая на употреба

Непредизвестено посещение в помещенията на НО.

Посещение в помещенията на НО по искане на НО през последните 6 месеца от срока на валидност на одобрението на съответния НО.

Въз основа на жалба.

Крайни продукти при случая на употреба

Одобрението на НО се потвърждава или се оттегля.

В случай че одобрението на НО бъде оттеглено, упълномощаванията на служителите на НО се оттеглят и на ДЦ се дават нареждания да оттегли съответните електронни сертификати.

Одобрението на НО се подновява (СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 4).

Описание

ООС посещава НО и извършва проверка на място, като инспектира дали са спазени критериите по точка 4.3.3 от допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858.

За целите на проверката на място ООС може да искат съдействие от органите за надзор на пазара от държавата членка, в която са установени.

В зависимост от констатациите по време на проверката одобрението на НО се потвърждава или оттегля. След отрицателен резултат от проверката на място ООС дава възможност на НО да отстрани незначителни пропуски в съответствие с точка 4.3.1. от допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858.

Окончателен отрицателен резултат от проверката води до оттегляне на одобрението на НО, на упълномощаванията на служителите на НО и на електронните сертификати на служителите на НО от страна на ДЦ.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 4. ООС извършва проверка за подновяване на одобрението на НО

Участник

НО

Цел

Подновяване на одобрението на НО.

Входящи данни за случая на употреба

Попълнено заявление според изискванията на ООС. Формулярът за заявление съдържа критериите, изброени в точка 4.3.2. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858. Положителен резултат от поискана от НО проверка на място, извършена от ООС през последните 6 месеца преди изтичането на валидността на одобрението.

Крайни продукти при случая на употреба

Сертификат на хартиен носител с резултата от проверката за подновяване на одобрението на НО.

Изтичане на валидността на одобрението на НО, на упълномощаването на служители на НО и оттегляне на електронните сертификати в случай на отрицателен резултат от проверката или на отказ на искането за подновяване.

Описание

След изтичане на период от 60 месеца одобрението трябва да бъде подновено.

Преди изтичането на срока на валидност на одобрението ООС уведомява НО, че предстои изтичане на валидността. Периодът за уведомяване е шест месеца преди края на срока на валидност на одобрението.

НО отправя искане за проверка на място от страна на ООС.

ООС извършва проверката на място. Ако резултатът от проверката е отрицателен, ООС оттегля одобрението на НО и упълномощаването(ията) на служител(и) на НО. ООС нарежда на ДЦ да оттегли сертификата(ите) на служител(и) на НО.

НО изпраща всички документи на ООС чрез проверими средства два месеца преди изтичането на срока на валидност на одобрението.

ООС извършва проверка на документите и проверява дали НО вече е бил одобрен, или одобрението му е било отхвърлено от друг ООС.

ООС проверява съответствието с понятието за законна търговска дейност, установено в точка 6.3., втори параграф от приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858. ООС може да се подпомага от органа за надзор на пазара от държавата членка, в която е установен.

Ако критериите за одобрение на НО (вж. точка 4.3.3 от допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858) са удовлетворени, ООС изпраща на НО сертификата от проверката за одобрение на хартиен носител.

Ако НО не премине успешно проверката на ООС, ООС уведомява чрез проверими средства другите ООС в съответната държава.

ООС проверява дали предоставените от НО данни са съгласувани по време на целия процес. Всеки служител на даден НО, който е упълномощен да осъществява достъп до информация за сигурността вследствие на проверката за упълномощаване, описана в случай на употреба при ОС № 6, се регистрира в един и същ ООС и ДЦ.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 5. Боравене страна на ООС с данни за НО

Участник

НО

Цел

Данни за НО, които трябва да бъдат коригирани.

Входящи данни за случая на употреба

НО отправя искане до съответния ООС да измени данните за НО.

НО предоставя подходяща обосновка за това изменение и я представя на ООС.

Крайни продукти при случая на употреба

Актуализирани данни на НО.

Описание

НО изпраща всички необходими документи на ООС чрез проверими средства.

ООС извършва проверка на документите. Ако ООС установи, че искането е основателно, данните биват изменени и ООС издава на НО променения сертификат на хартиен носител.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 6. ООС проверява служителя на НО с цел упълномощаване

Участник

Служител на НО

Цел

Упълномощаване на служител(и) на НО.

Входящи данни за случая на употреба

Попълнен формуляр за заявление за проверка според изискванията на ООС. Формулярът за заявление съответства на критериите, изброени в точка 4.3.4. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858.

Крайни продукти при случая на употреба

ООС изпраща резултата от проверката на ДЦ с цел ДЦ да направи следното:

(1)

да издаде електронен сертификат на служителя на НО,

(2)

да създаде запис за упълномощаване на служителя на НО в базата данни.

Описание

Служителят на НО изпраща заявлението и всички необходими документи на ООС чрез проверими средства.

ООС извършва проверка дали служителят на НО е отправил предходно искане, което е било отхвърлено от самия ООС или от друг ООС в Съюза.

ООС извършва проверка на документите.

Ако критериите за упълномощаване на служител на НО (вж. точка 4.3.4. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858) са удовлетворени, ООС информира ДЦ с цел да издаде електронен сертификат (случай на употреба при ДЦ № 1).

Всеки служител на НО отправя искане за упълномощаване към ООС, където е регистриран неговият НО.

Проверката на точността и пълнотата на информацията, подавана от НО от името на неговите служители, е обхваната в стандарт ISO 17020:2012, точка 7.1.6

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 7. Псевдонимизация на лични данни в ООС

Участник

ООС

Цел

Псевдонимизация на личните данни от служителя(ите) на НО.

Входящи данни за случая на употреба

Име, фамилия на служителя на НО.

Крайни продукти при случая на употреба

Уникален идентификатор на служителя на НО, който да се използва както в електронния сертификат.

Описание

Името и фамилията на служителя на НО се преобразуват в уникален идентификатор на служителя на НО, който ще се използва по време на целия процес за достъп до съответната свързана със сигурността RMI.

Случаят на употреба гарантира, че обработването на лични данни е в съответствие с правилата на ЕС в областта на защитата на основните права и свободи на физическите лица, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 8. ООС информира НО с цел да издаде електронен сертификат

Участник

ООС

Цел

Да се предостави електронен сертификат на служителя на НО.

Входящи данни за случая на употреба

Изпращане на ДЦ на резултата от проверката на ООС за упълномощен служител.

Крайни продукти при случая на употреба

На ООС се изпращат токен за сигурност с електронен сертификат и отделен PIN код за служителя на НО.

Служителят на НО получава PIN кода, свързан с електронния сертификат, който е препратен от ООС чрез проверими средства.

Описание

ООС изпраща всички необходими данни на ДЦ, така че ДЦ да може да изготви електронния сертификат, токена за сигурност и PIN кода.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 9. Проверка от страна на ООС на служител на НО с цел подновяване на упълномощаването

Участник

Служител на НО

Цел

Подновяване на упълномощаване на служител

Входящи данни за случая на употреба

Попълнен формуляр за заявление за проверка според изискванията на ООС. Формулярът за заявление съдържа критериите, изброени в точка 4.3.4. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858.

Крайни продукти при случая на употреба

Резултат от проверката за подновяване на упълномощаването на служител на НО.

Описание

ООС информира НО за датата на изтичане на валидността на упълномощаването на служителите 6 месеца преди действителната дата на изтичане на валидността на упълномощаването.

Служителят на НО изпраща на ООС цялата документация чрез проверими средства 2 месеца преди изтичането на валидността на упълномощаването.

Извършва се процесът на проверка за упълномощаване, описан в СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС №6.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 10. Боравене от страна на ООС с данни за служителите

Участник

Служител на НО

Цел

Данните за служителя на НО са верни.

Входящи данни за случая на употреба

Искане до съответния ООС за актуализиране на данните за служителя на НО.

Съответният формуляр се попълва и подписва от служителя на НО преди подаването му до ООС.

Крайни продукти при случая на употреба

Актуализирани данни на служителя на НО.

Описание

Служителят на НО изпраща всички необходими документи на ООС чрез проверими средства.

ООС извършва проверка на документите.

Ако исканията за актуализиране засягат данните, съхранявани в електронния сертификат, ООС информира ДЦ с цел да издаде нов електронен сертификат (СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 1).

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 11. Процедура на ООС за разглеждане на жалби

Участник

ООС

Цел

ООС е въвел документирана процедура за получаване, оценка и вземане на решения по жалби; процедурата е съобразена със съответните национални закони.

Входящи данни за случая на употреба

Регламенти, стандарти и схемата за SERMI.

Крайни продукти при случая на употреба

Документирана процедура за разглеждане на жалби.

Описание

ООС разработва и документира процедура за разглеждане на жалби. Жалбите се разрешават на местно равнище между ООС и жалбоподателя.

Страните, които желаят да направят изявление във връзка с предполагаем проблем, свързан със схемата, следва да могат да се свържат със съответния ООС, като предоставят цялата необходима информация.

ООС въвежда необходимите процедури и осигурява необходимите ресурси за извършване на проверка на място, когато прецени, че това е уместно за оценката на дадена жалба.

Жалбите, по които не е намерено решение на местно равнище, могат да бъдат отнесени до НОА за по-нататъшно разглеждане в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 12. ООС разглежда жалба по отношение на одобрение на НО

Участник

Производителят на превозни средства, ДЦ, съответният орган

Цел

ООС разглежда жалби по отношение на одобрение на НО

Вследствие на резултата от процедурата одобрението на НО се оттегля или се потвърждава.

Базата данни с одобрения се поддържа актуална.

Входящи данни за случая на употреба

Жалба с необходимата информация в съответствие с процедурата, описана в СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 11.

Крайни продукти при случая на употреба

Отхвърляне на жалбата

или

решение за оттегляне на одобрението на НО в резултат на процедура за разглеждане на жалба:

1)

документиране на оттеглянето на одобрението на НО и класифициране на одобрението на НО като оттеглено в базата данни с одобрения,

2)

оттегляне на упълномощаването на служител на НО.

Описание

ООС разследва жалбата, като преценява по-конкретно дали НО продължава да отговаря на критериите по точка 4.3.3. от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858 и на понятието за законна търговска дейност, установено в точка 6.3, втора алинея от приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858. ООС може да се подпомага от органа за надзор на пазара от държавата членка, в която е установен.

Ако основанията за жалбата не могат да бъдат потвърдени, жалбата се отхвърля.

ООС определя дали е необходима проверка на място. ООС оценява по-конкретно дали НО продължава да спазва изложените по-горе точки.

В случай че основанията се потвърдят, одобрението на НО се оттегля.

В случай на оттегляне ООС:

1)

уведомява НО, че одобрението е оттеглено,

2)

информира съответния ДЦ, за да документира незабавно одобрението като оттеглено и да оттегли всички електронни сертификати и упълномощавания на служителите на НО за съответния НО,

3)

информира всички ООС в своята държава членка относно оттеглянето.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 13. ООС разглежда жалба относно упълномощаване на служител на НО

Участник

Производителят на превозни средства, НО, ДЦ, съответният орган

Цел

ООС разглежда жалби по отношение на упълномощаване на служител на НО.

Вследствие на резултата от процедурата упълномощаването на служителя на НО се оттегля или се потвърждава от ДЦ.

Списъкът с оттеглени електронни сертификати и базата данни за упълномощаване се актуализират.

Входящи данни за случая на употреба

Жалба с необходимата информация в съответствие с процедурата, описана в СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ОС № 11.

Крайни продукти при случая на употреба

Отхвърляне на жалбата

или

информация за ДЦ с цел оттегляне на упълномощаването на служителя на НО вследствие на процедура за разглеждане на жалба:

1)

регистриране на електронния сертификат на служителя на НО като невалиден,

2)

актуализиране на статуса на упълномощаване на служителя на НО като невалиден.

Описание

ООС разследва жалбата ООС оценява по-конкретно дали служителят на НО все още удовлетворява критериите по точка 4.3.4 от допълнение 3 към приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858, или е участвал в дейности, които не са в съответствие с понятието за законна търговска дейност, установено в точка 6.3., втори параграф от приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858.

ООС определя дали е необходима проверка на място. ООС може да се подпомага от органа за надзор на пазара от държавата членка, в която е установен.

Ако основанията за жалбата не могат да бъдат потвърдени, жалбата се отхвърля.

В случай че основанията се потвърдят, упълномощаването на служителя на НО се оттегля.

ООС информира съответния ДЦ с цел незабавно да оттегли електронния сертификат и упълномощаването на служителя.

ООС информира НО относно оттеглянето по отношение на служителя на НО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 14. Предоставяне на статистически данни от страна на ООС

Участник

ООС

Цел

ООС следи одобренията и упълномощаванията.

Входящи данни за случая на употреба

Резултати от одобренията, упълномощаванията и проверките на място.

Крайни продукти при случая на употреба

През първата година от дейността на ООС органът представя тримесечен доклад, а след това годишен доклад на SERMI и Комисията (който се публикува на уебсайта на SERMI).

Описание

ООС анализира резултатите от процеса на проверка на одобренията/упълномощаването и предоставя доклад със следните данни:

брой на разследванията,

частното от: одобрения/заявления,

частното от: упълномощавания/заявления,

най-често срещани (3, когато е уместно) основания за отказ на одобрение,

най-често срещани (3, когато е уместно) основания за отказ на упълномощаване,

брой на проверките на място и резултати от тях през периода на докладване,

най-често срещани (3, когато е уместно) основания за оттегляне на одобрение на НО,

в допълнение, в рамките на сътрудничеството на SERMI с Комисията могат да се добавят други ключови показатели за ефективност (КПЕ).

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 1. Искане за одобрение от страна на НО

Участник

НО

Цел

НО удовлетворява всички изисквания, установени в допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858, с цел да работи със свързана със сигурността RMI.

Входящи данни за случая на употреба

Всички необходими документи и формуляр за заявление (предоставен от ООС) в проверим формат.

Крайни продукти при случая на употреба

Одобрение на НО

или

отказ за одобрение на НО

Описание

НО използва уебсайта на НОА, за да получи списък на акредитираните ООС.

НО се свързва със съответния ООС.

НО получава от ООС формуляр за заявление.

НО попълва формуляра за заявление и го изпраща заедно с всички необходими документи на ООС чрез проверими средства.

Когато ООС извърши проверка на НО, органът създава запис на резултатите от проверката за одобрение в своята база данни с цел да бъде в състояние да проверява в бъдеще дали заявлението на даден НО е проверявано преди.

Всеки служител на даден НО се регистрира в един и същ ООС.

Отказът за одобрение на НО ще бъде съобщен от ООС на всички останали ООС в рамките на юрисдикцията на съответния НОА.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 2. Регистрация на НО при производителя на превозни средства

(вж. EN/ISO 18541-1:2014, случай на употреба № 1.1)

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 3. Прекратяване на дейността на НО

Участник

НО

Цел

Базата данни с одобрения се актуализира от ООС.

Входящи данни за случая на употреба

Информацията за НО и прекратяването на деловите отношения с него

или НО информира ООС за прекратяването на дейността си.

Крайни продукти при случая на употреба

Актуализиране на базата данни с одобрения, заедно с оттегляне на всички свързани сертификати и упълномощавания, издадени на служителите на този НО.

Описание

ОСС получава информация за прекратяването на деловите отношения с НО.

ООС уведомява ДЦ, за да оттегли всички сертификати и упълномощавания, издадени на служителите на този НО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 4. Поръчване на части

Участник

НО

Цел

Доставка на поръчана част на НО.

Входящи данни за случая на употреба

Удостоверяване на автентичността на служител на НО.

Поръчка на части, свързани със сигурността.

Крайни продукти при случая на употреба

Част, свързана със сигурността.

Описание

Производителят на превозни средства предлага на оторизираните служители на НО улеснение при поръчване на части, свързани със сигурността.

Производителите предлагат възможност за онлайн поръчка на части, свързани със сигурността, като използват електронния сертификат за потвърждаване на самоличността на лицето, което прави заявка за частта. Като алтернатива те могат да изискват да получават частите, свързани със сигурността, от упълномощени търговци, при които съществуват установени процедури за удостоверяване на автентичността.

Производителите на превозни средства или техните представители/упълномощени търговци доставят своевременно частите, свързани със сигурността, на НО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 5. НО получава токен за сигурност.

Участник

ООС

Цел

НО получава токен за сигурност с електронен сертификат.

Входящи данни за случая на употреба

Предаване от страна на ООС на токен за сигурност с електронен сертификат.

Крайни продукти при случая на употреба

Получаване на токен за сигурност с електронен сертификат от страна на НО.

Описание

НО получава електронен сертификат от ДЦ.

НО предоставя електронния сертификат на съответния служител на НО (вж. СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ СЛУЖИТЕЛ № 6).

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 6 Изисквания относно съхраняването на данни на НО

Участник

НО

Цел

Проверимо документиране на трансакциите, водено от НО.

Входящи данни за случая на употреба

Документи/информация от поръчката за ремонт.

Крайни продукти при случая на употреба

Одитна следа и подробни данни за извършения ремонт.

Описание

НО съхранява данни, които могат да бъдат необходими в случай на одит.

Преди да издаде поръчка за ремонт, НО се уверява, че е събрана следната информация:

1)

данни за идентификация на клиента;

2)

данни за идентификация на превозното средство (превозното средство е на място);

3)

доказателство за пълномощията на клиента да поиска извършването на работа по превозното средство.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 7. Прекратяване на трудовото правоотношение на служител на НО в даден НО

Участник

НО

Цел

Данните за одобрението/упълномощаването в ОСС се поддържат в актуално състояние.

Входящи данни за случая на употреба

Информация за прекратяване на договора със служител на НО

Крайни продукти при случая на употреба

Актуализиране на базата данни за упълномощаване и отправяне на искане до НО за оттегляне на съответния електронен сертификат.

Описание

НО информира ООС за промяната на местоработата в рамките на три работни дни.

ООС информира ДЦ, за да актуализира базата данни за упълномощаване и да оттегли съответния електронен сертификат.

НО е информиран за тези промени.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ НО № 8. Процедурни изисквания за операции, свързани със сигурността

1.   Общ начин на действие

Само служителите на одобрен НО, които са били успешно упълномощени и притежават сертификат от проверка за упълномощаване и валиден електронен сертификат, издаден от съответния доверителен център, имат достъп до свързана със сигурността RMI.

Служителят на НО е отговорен за правилното използване на сертификата и PIN кода.

НО и техните служители следват процедурите за работа с устройството на крайния потребител (компютър, лаптоп и др.) както е посочено в ISO 18541-2:2014.

2.   Процедура за провеждане на операция, свързана със сигурността.

Ако служител извършва актуализация на софтуер, свързан със сигурността, или се нуждае от друга информация за ремонт и поддръжка, свързана със сигурността, за експлоатацията на превозното средство, се следва процедурата, описана в точки 3—5 и показана на фигура 1 по-долу.

Фигура 1

Основно описание на процедурата за провеждане на операция, свързана със сигурността

Image 1

3.   Проверка на клиента

Служителят на НО проверява самоличността на клиента, който е доставил автомобила.

Възможни източници за установяване на самоличността: лична карта, паспорт, шофьорска книжка, членска карта за крайпътни проверки.

НО отговаря за записването на информацията за самоличността.

За този процес може да се използва информацията, представена на фигура 2.

Фигура 2

Справка в полето за проверка на клиента от свидетелството за регистрация на превозното средство

Документи за регистрация на превозно средство

Данни (част I)

Поле (част I)

Фамилно(и) име(на) или наименование на предприятие

C.1.1

Друго(и) име(на) или инициал(и) (когато е уместно)

C.1.2

Адрес в държавата членка по регистрация към датата на издаване на документа

C.1.3

Данни (част II)

Поле (част II)

Фамилно(и) име(на) или наименование на предприятие

C.3.1 и C.6.1

Друго/и име/на или инициал/и (където е уместно)

C.3.2 и C.6.2

Адрес в държавата членка по регистрация към датата на издаване на документа

C.3.3 и C.6.3

Когато е възможно, служителят на НО отбелязва следните данни:

(1)

Име и фамилия на клиента.

(2)

Номер на личната карта/паспорта и/или номер на членската карта за крайпътни проверки.

(3)

Име на предприятието за управление на автомобилен парк или автомобили под наем.

(4)

Име за лицето за контакт на съответното дружество.

(5)

Адрес на съответното дружество.

(6)

Телефонен номер на съответното дружество.

(7)

Идентификация на дружеството, наело водача.

Тази допълнителна информация се изисква в случаите, когато клиентът не разполага с документи за регистрация на превозното средство.

(8)

Управление на автомобилния парк.

(9)

Автомобили под наем.

(10)

Кредит.

4.   Проверка на превозното средство

Служителят на НО се уверява, че идентификационният номер на превозното средство (VIN) е същият като идентификационния номер на превозното средство (VIN) в документите за регистрация (вж. фигура 3).

Фигура 3

Кодове на Общността от документите за регистрация за проверка на превозното средство

Документи за регистрация на превозно средство

Данни (част I)

Поле (част I)

Идентификационен номер на превозното средство

E

5.   Издаване на поръчка за ремонт

Следващата стъпка е да се издаде поръчка за ремонт с помощта на система за управление на търговците. Поръчката за ремонт съдържа най-малко данните от фигура 4 и данните, използвани за идентифициране на клиента и неговите правомощия.

Фигура 4

Кодове на Общността от документите за регистрация за издаване на поръчка за ремонт

Документи за регистрация на превозно средство

Данни

Поле

Регистрационен номер

A

Марка

D.1

Тип, вариант, версия

D.2

Отбелязват се текущата стойност на километропоказателя и причината за ремонта, а поръчката за ремонт трябва да бъде подписана от клиента (собственика и/или лицето, което доставя автомобила при НО). На фигура 5 е описана процедурата за НО и за служителя.

Подписаните поръчки за ремонт се съхраняват от НО за срок от най-малко 5 години.

Фигура 5

Процедурни изисквания за НО

Image 2

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ СЛУЖИТЕЛ № 1. Служител на НО отправя искане за упълномощаване

Участник

Служител на НО

Цел

Служителят на НО получава упълномощаване да работи с RMI, свързана със сигурността.

Входящи данни за случая на употреба

Служителят на НО отговаря на всички изисквания, определени в допълнението.

Служителят на НО попълва формуляра за заявление, предоставен от ООС.

Крайни продукти при случая на употреба

Упълномощаване на служител на НО, за да може служителят на НО да получи електронен сертификат за достъп до свързана със сигурността RMI.

Описание

Служителят на НО получава от ООС формуляр за заявление, ако НО е поискал упълномощаване на съответния служител.

Служителят на НО попълва формуляра за заявление и го изпраща заедно с всички необходими документи на ОСС чрез проверими средства.

ООС издава сертификат от проверка за упълномощаване на служителя на НО и съобщава положителния резултат от проверката на ДЦ с цел доверителният център да създаде запис за упълномощаване и да издаде електронен сертификат за този служител на НО.

ООС също така съхранява информация за отхвърляне на служителя на НО, ако проверката е неуспешна.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ СЛУЖИТЕЛ № 2. Регистрация на служител на НО при производител на превозни средства

(вж. EN/ISO 18541-1:2014, случай на употреба 1.2)

Участник

НО или служител на НО

Цел

Регистриране на служител на НО за използване на системата за RMI на производителя на превозни средства, както е определено от НО.

Входящи данни за случая на употреба

- Искане от НО за регистрирането на нов служител на НО. Необходими са потребителско име и парола на НО.

- Искане на служител на НО, в което се посочва, че той е свързан с дадения НО и иска потвърждение от законния представител на НО, за да завърши регистрацията.

Крайни продукти при случая на употреба

Служителят на НО е регистриран като упълномощен потребител в системата за RMI на производителите на превозни средства (VM RMI).

Описание

Производителят на превозни средства изисква от НО да потвърди валидността на данните за НО.

Производителят на превозни средства приема служителя на НО като потребител и го информира за това.

Системата за RMI на производителя на превозни средства отправя покана до потребителя да избере идентификатор на потребител и му задава първоначална парола или му позволява да въведе такава, която отговаря на изискванията за сигурност на паролата на производителя на превозни средства.

Производителят на превозни средства може да начислява разумна такса за регистрация на НО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ СЛУЖИТЕЛ № 3. Достъп на служителите до RMI, свързана със сигурността

(вж. EN/ISO 18541:2014, всички части)

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ СЛУЖИТЕЛ № 4. Получаване на PIN код от ООС

Участник

ООС

Цел

Предоставяне на служителя на НО на известието за PIN кода за токена за сигурност заедно с електронния сертификат.

Входящи данни за случая на употреба

PIN код от ДЦ.

Крайни продукти при случая на употреба

Известие за PIN код, предадено на служителя на НО.

Описание

ООС изготвя известие за PIN код с предоставения от ДЦ PIN код за тази самоличност, и го изпраща на домашния адрес на служителя на НО чрез проверими средства.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ СЛУЖИТЕЛ № 5. Служителят на НО получава електронния сертификат от НО

Участник

НО, служител на НО

Цел

Доставяне на електронния сертификат на служителя на НО.

Входящи данни за случая на употреба

Електронен сертификат.

Крайни продукти при случая на употреба

Служителят на НО получава електронния сертификат от НО.

Описание

Служителят на НО получава електронния сертификат от НО със съответната самоличност.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 1. Доверителният център създава и издава сертификат

Участник

ООС

Цел

ООС получава сертификати и PIN кодове за разпределяне на служителите на НО

Входящи данни за случая на употреба

Искане за създаване на електронен сертификат.

Крайни продукти при случая на употреба

Електронен сертификат и PIN код.

Описание

ООС се свързва с ДЦ (за процедурата вж. СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ООС № 11).

ДЦ създава електронния сертификат и го предоставя на ООС за разпределяне на служителите на НО, като използва следната процедура:

1)

ДЦ изпраща персонализирания електронен сертификат до ООС чрез проверими средства;

2)

PIN кодът се изпраща на ООС чрез проверими средства отделно от електронния сертификат.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 2. Доверителният център оценява валидността на електронния сертификат

Участник

Производител на превозни средства

Цел

Потвърждаване на статуса на електронен сертификат.

Входящи данни за случая на употреба

Сериен номер на електронния сертификат.

Крайни продукти при случая на употреба

Статусът, предоставен от ДЦ, е следният:

 

0 → Преустановен достъп

 

1 → ОК

 

2 → Оттеглен достъп

 

3 → Неизвестен

Описание

Производителят на превозни средства иска от ДЦ информация за статуса на електронния сертификат на служителите за удостоверяване на автентичността, като използва комуникацията, определена в стандарта OCSP. ДЦ предоставя отговор относно статуса чрез OCSP.

За тази цел ДЦ поддържа база данни за случаите на оттегляне в съответствие със стандарта OCSP.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 3. Предоставяне от доверителния център на статус на упълномощаване на служителя на НО

Участник

Производител на превозни средства

Цел

Валидиране на статуса на упълномощаване с помощта на SOAP/приложно-програмен интерфейс RESTful.

Входящи данни за случая на употреба

Сериен номер и характеристики на електронния сертификат.

Крайни продукти при случая на употреба

Информацията, която ДЦ предоставя като отговор относно статуса, е следната:

 

Валидност

 

IOEUID

 

IOUID

 

CABUID

Описание

Производителят на превозни средства иска информация за статуса на упълномощаване на служителите на НО.

ДЦ дава отговор във връзка със статуса на упълномощаване.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 4. Преустановяване от страна на доверителния център на действието на издадени сертификати

Участник

Производителят на превозни средства, НО, ООС, съответният орган

Цел

Преустановяване на действието на електронен сертификат с цел предотвратяване на бъдещи злоупотреби от страна на собственика на сертификата в случай на установена злоупотреба.

Входящи данни за случая на употреба

Операцията се задейства от служител на участника със сериен номер или друг начин за идентифициране на сертификата.

Крайни продукти при случая на употреба

Преустановено действие на сертификата, актуализиран статус OCSP.

ДЦ изпраща информация на ООС.

На служителя на НО е предоставена информация относно основанието за преустановяването на действието на електронния сертификат.

Описание

Подходящ служител на съответния участник. Този служител на ООС изпраща съобщение до ДЦ чрез проверими средства.

Съобщението съдържа:

фирмена бланка на съответния участник;

сериен номер или друго средство за идентифициране на сертификата;

номер на трансакцията от съответния участник, ако е необходимо.

Преустановяването на действието се извършва незабавно след получаване на искането за преустановяване на действието.

ДЦ проверява произхода на съобщението:

ДЦ преустановява действието на електронния сертификат (актуализиран OCSP);

ДЦ информира ООС за преустановяването на действието с цел да започне процедурата по подаване на жалба в писмена или електронна форма.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 5. Преустановяване на действието на одобрение на НО от страна на доверителния център

Участник

Производителят на превозни средства, ООС, съответният орган

Цел

Преустановяване на действието на упълномощаването на всички служители за конкретен НО (плюс всички упълномощавания, принадлежащи на този НО), за да се предотвратят бъдещи злоупотреби от страна на служителите на даден НО в случай на открити злоупотреби.

Входящи данни за случая на употреба

Поискано от служител, представител на удостоверен участник (т.е. със съответния сертификат), например служител на ООС, който отговаря за преустановяването на действието, с уникалния идентификатор на НО или други средства за идентифициране на НО.

Крайни продукти при случая на употреба

Актуализиране на преустановеното(ите) упълномощаване(ия)

ДЦ изпраща информация до ООС

Описание

Удостовереният служител на съответния участник изпраща съобщение до ДЦ чрез проверими средства.

Съобщението съдържа:

фирмена бланка на съответния участник;

уникален идентификатор на НО или други средства за идентифициране на НО;

номер на трансакцията от съответния участник, ако е необходимо.

основание за преустановяването на действието.

Преустановяването на действието се обработва след получаване на искането за преустановяване на действието.

ДЦ проверява произхода на съобщението.

ДЦ преустановява действието на всички упълномощавания, притежавани от НО.

ДЦ информира ООС за преустановяването на действието с цел да започне процедурата по подаване на жалба в писмена или електронна форма.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 6. Доверителният център преустановява действието на упълномощаване на служител на НО

Участник

Производителят на превозни средства, НО, ООС, съответните органи

Цел

Преустановяване на действието на упълномощаване на служител на НО, за да се предотвратят бъдещи злоупотреби в случай на установена злоупотреба.

Входящи данни за случая на употреба

Поискано от представител на удостоверен участник.

Крайни продукти при случая на употреба

Преустановяване на действието на упълномощаването, актуализиране на базата данни за упълномощаване.

Уведомяване на ООС за преустановяването на действието.

Информиране на служителя на НО относно основанието за преустановяване на действието на упълномощаването.

Описание

Удостоверен служител на съответния участник, например служител на ООС, който отговаря за преустановяването на действието, изпраща информация до ДЦ (като използва общоприет метод).

Информацията съдържа:

фирмена бланка на съответния участник;

уникален идентификатор на НО;

уникален идентификатор на служителя на НО;

номер на трансакцията от съответния участник, ако е необходимо;

основание за преустановяването на действието.

Преустановяването на действието се обработва след получаване на искането за преустановяване на действието.

ДЦ проверява произхода на информацията.

ДЦ преустановява действието на упълномощаване, принадлежащо на служител.

ДЦ информира ООС за преустановяването на действието с цел да започне процедурата по подаване на жалба в писмена или електронна форма.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 7. Доверителният център оттегля одобрението на НО

Участник

ООС

Цел

Базата данни с одобрения се актуализира.

Входящи данни за случая на употреба

ООС уведомява за решението за оттегляне на одобрението на НО.

Крайни продукти при случая на употреба

Одобрението на НО е класифицирано като оттеглено в базата данни.

Описание

ДЦ ще актуализира базата данни с одобрения след получаването на уведомлението от ООС за решението за оттегляне на дадено одобрение на НО. Одобрението на НО се класифицира като оттеглено.

Електронните сертификати и упълномощавания на всички служители на НО от този НО се класифицират като оттеглени в съответните бази данни.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 8. Доверителните центрове оттеглят упълномощаването на служителя на НО

Участник

ООС

Цел

Базите данни за електронни сертификати и упълномощаване се актуализират.

Входящи данни за случая на употреба

ООС уведомява за решението да оттегли упълномощаването на НО.

Крайни продукти при случая на употреба

Електронният сертификат на служителя на НО се класифицира като оттеглен.

Упълномощаването на служителя на НО се класифицира като оттеглено.

Описание

ДЦ ще актуализира електронния сертификат и базите данни за упълномощаване след получаване на уведомлението от ООС относно решението за оттегляне на упълномощаването на конкретен служител на НО.

Електронният сертификат и упълномощаването на служителите на НО за този НО се класифицират като оттеглени в съответните бази данни.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 9. Доверителният център осигурява среда за изпитване на готовността на сертификата и метода за многофакторно удостоверяване на автентичността, предоставени от ДЦ.

Участник

Служител на НО

Цел

Потвърждение за служителя на НО, че електронният сертификат работи.

Входящи данни за случая на употреба

Електронен сертификат + PIN код на служител на НО и метода за многофакторно удостоверяване на автентичността на клиентското(ите) устройство(а).

Крайни продукти при случая на употреба

Изпитването е сполучливо/ несполучливо

Ако изпитването е несполучливо, съобщение с подробности за неуспеха.

Описание

Служителят се свързва с уебсайта на ДЦ.

Служителят на НО влиза в уебсайта за изпитване на ДЦ с електронния си сертификат.

Служителят на НО вижда резултата от изпитването (сполучливо/несполучливо).

ДЦ вписва в дневника действия за по-нататъшен процес на поддръжка (например при производителя на превозни средства).

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 10. ДЦ предоставя интерфейс по отношение на спецификациите на случая на употреба при ОС № 1

Участник

ДЦ

Цел

Поддръжка от страна на ДЦ на стандартен комуникационен интерфейс между ДЦ и ООС (уеб услуга).

Входящи данни за случая на употреба

Информация и известни стандарти за разработване на комуникационен интерфейс (уеб услуга).

Крайни продукти при случая на употреба

Комуникационен интерфейс между ДЦ и ООС.

Описание

ДЦ разработва и управлява стандартен комуникационен интерфейс за ползване от ООС. ООС използва този стандартен комуникационен интерфейс. Той може да се използва, за да се поръча електронен сертификат.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ДЦ № 11. ДЦ предоставя на потребителите на изпитванията сертификати за извършено изпитване за валидиране на комуникацията (OCSP & SOAP/приложно-програмен интерфейс RESTful)

Участник

Производител на превозни средства

Цел

Функционалната комуникация между производителя на превозни средства и ДЦ.

Входящи данни за случая на употреба

Заявка към интерфейса на ДЦ.

Крайни продукти при случая на употреба

Данни от изпитването: потребители на изпитването, сертификати за извършено изпитване, съдържание на базата данни от изпитването за упълномощаване.

Описание

Производителят на превозни средства изпраща заявки за данни от изпитване на всички подходящи езици за всички подходящи пазари.

ДЦ изпраща на производителя на превозни средства информация (потребители на изпитването / сертификати за извършено изпитване), която обхваща всички възможни резултати от изпитването.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 1. Разследване на одобрение на НО

Участник

Производител на превозни средства (ППС)

Цел

Да се проучи дали съществуващо одобрение следва да остане валидно.

Входящи данни за случая на употреба

Производителят на превозни средства забелязва възможна злоупотреба/признаци за злоупотреба.

Крайни продукти при случая на употреба

Възможната злоупотреба или признаци за злоупотреба се потвърждават или отхвърлят.

Описание

В случай на несъответствие с критериите по точка 4.3.3 от допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858 или с понятието за законна търговска дейност, установено в точка 6.3., втора алинея от приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858, производителят на превозни средства докладва пред ООС за това несъответствие на НО.

Производителят на превозни средства започва процедурата по подаване на жалба, като информира съответния ООС.

Производителят на превозни средства е свободен да уведоми съответните органи, ако е приложимо.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 2. Разследване на упълномощаване на служител на НО

Участник

Производител на превозни средства

Цел

Да се проучи дали съществуващото упълномощаване следва да остане валидно.

Входящи данни за случая на употреба

Производителят на превозни средства забелязва възможна злоупотреба/признаци за злоупотреба.

Крайни продукти при случая на употреба

Възможната злоупотреба или признаци за злоупотреба се потвърждават или отхвърлят.

Описание

В случай на несъответствие с критериите по точка 4.3.3 от допълнение 3 към приложение Х към Регламент (ЕС) 2018/858 или с понятието за законна търговска дейност, установено в точка 6.3., втора алинея от приложение X към Регламент (ЕС) 2018/858, производителят на превозни средства докладва пред ООС за тези признаци. При необходимост производителят на превозни средства може да блокира вътрешно достъпа на служителя на НО.

Производителят на превозни средства започва процедурата по подаване на жалба, като информира съответния ООС.

Производителят на превозни средства е свободен да уведоми съответните органи.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 3. Производителят на превозни средства блокира достъпа на НО

Участник

Производител на превозни средства, ООС

Цел

На НО (и впоследствие на всички свързани служители на НО) се отказва достъп до информация, свързана със сигурността.

Входящи данни за случая на употреба

Производителят на превозни средства регистрира несъответствие на НО по отношение на реда и условията.

Крайни продукти при случая на употреба

Блокира се достъпът до информация за сигурността на НО (и всички служители на НО).

Описание

След проведеното разследване ООС решава, че одобрението следва да бъде оттеглено. Производителят на превозни средства може впоследствие да блокира вътрешно достъпа на НО. Производителят на превозни средства блокира достъпа на този НО до информация за сигурността.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 4. Производителят на превозни средства блокира достъпа на служител на НО

Участник

Производител на превозни средства, ООС

Цел

Производителите на превозни средства имат възможност да блокират достъпа на служител на НО до свързана със сигурността RMI.

Входящи данни за случая на употреба

Производителят на превозни средства регистрира основание за блокиране на служител на НО.

Крайни продукти при случая на употреба

Блокира се достъпът на служителя на НО до информация за сигурността.

Описание

След проведеното разследване ООС установява, че одобрението следва да бъде оттеглено. Впоследствие производителят на превозни средства може да блокира вътрешно достъпа на служителя.

Производителят на превозни средства блокира достъпа до информация за сигурността на този служител на НО.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 5. Проверки от производителя на превозни средства на статуса на упълномощаване на служителя на НО

Участник

Производител на превозни средства

Цел

Производителят на превозни средства проверява статуса на упълномощаване, когато служителят използва сертификата за удостоверяване на автентичността за достъп до свързана със сигурността RMI.

Входящи данни за случая на употреба

Информация за съдържанието на електронния сертификат на служителя.

Крайни продукти при случая на употреба

Статус на упълномощаване

Описание

Производителят на превозни средства проверява валидността на сертификата (ДЦ, OCSP).

Производителят на превозни средства проверява дали служителят е блокиран (вътрешно от производителя на превозни средства).

Производителят на превозни средства проверява валидността на упълномощаването на служителя:

производителят на превозни средства се свързва с ДЦ, като използва информацията за съдържанието на електронния сертификат на служителя;

ДЦ отговаря с текущия статус на удостоверяване на автентичността.

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 6. Изтегляне на насоките за изпълнение от уебсайта на SERMI от страна на производителя на превозни средства (понастоящем с OCSP & SOAP/приложно-програмен интерфейс RESTful)

Участник

Производител на превозни средства

Цел

На служителя на НО, който отговаря на изискванията, се предоставят електронен сертификат за упълномощаване и сертификат от проверка за упълномощаване.

Входящи данни за случая на употреба

Искане за насоките за изпълнение

Крайни продукти при случая на употреба

Изтеглени насоки за изпълнение

Описание

Изтегляне на насоките за изпълнение от уебсайта на SERMI. Производителят на превозни средства проверява електронния сертификат и упълномощаването на служителя на НО, като използва насоките за изпълнение (OCSP, SOAP/приложно-програмен интерфейс RESTful).

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА ПРИ ППС № 7. Производителят на превозни средства предоставя информация на местните органи

Участник

Производител на превозни средства

Цел

Предоставяне на информация на съответния орган.

Входящи данни за случая на употреба

Клиентът се свързва с местните органи.

Запитване от местните органи чрез физически процес (не се изисква допълнителна електронна услуга).

Крайни продукти при случая на употреба

Информация за превозното средство (например хронология на действията, извършени във връзка с определен VIN).

Описание

Клиентът съобщава за престъпление, което е наказуемо съгласно националното законодателство. Предоставя информация относно VIN или трансакцията.

Компетентният орган се свързва с конкретния производител на превозни средства, за да направи запитване относно определен VIN.

В случай на откраднато превозно средство, ако превозното средство бъде намерено, съответният орган информира производителя на превозни средства и нормалният статус на превозното средство се възстановява (одитната следа съдържа информация за събитието).

СЛУЧАЙ НА УПОТРЕБА. Технически изисквания

1.1.   Изисквания за сигурна комуникация

Всяка цифрова комуникация или предаване на данни за идентификация, одобрение и упълномощаване между ООС, ДЦ и ППС се извършва чрез защитени средства, т.е. чрез използване на https-ssl/tls и взаимно удостоверяване на автентичността въз основа на сертификати X.509.

1.2.   Описание на управлението на данните

В рамките на схемата за SERMI единствено ООС събира и използва лични данни: на следващата диаграма е описана минимална съвкупност от характеристики, които трябва да се съхраняват в информационната система на всеки субект, за да може субектът да прилага определените процеси и случаи на употреба.

Фигура 6

Пример за съхранение на данни съгласно ISO 18541-1, случай на употреба „Клъстер 1“

ООС

ДЦ

Производител на превозни средства

За целите на проверката за одобрение на законния представител на ИО ООС събира и използва данните, описани в глава 6.3.3, а за целите на проверката за упълномощаване на служителите на НО — данните, описани в глава 6.3.5.

ООС изпраща следните данни, като използва уеб услугата:

IOEUID

IOUID

парола за активиране.

ДЦ получава от ООС следните данни:

IOEUID

IOUID

парола за активиране.

Освен това ДЦ генерира и използва следните данни:

CABUID

сериен номер на електронния сертификат

валидност на електронния сертификат

статус на упълномощаване.

Производителят на превозни средства генерира и използва следните данни:

данни съгласно ISO 18541-1, случай на употреба „Клъстер 1“

потребителско име и парола, свързани с IOEUID

IOEUID

IOUID

CABUID

сериен номер на електронния сертификат

Описание на характеристиката

1)

Уникален идентификатор на служителя на НО (IOEUID):

символен низ, генериран от ООС, който идентифицира строго служителя на НО;

2)

уникален идентификатор на НО (IOUID):

стойността, генерирана от ООС, която идентифицира строго НО като правен субект;

3)

уникален идентификатор на ООС (UID):

стойността, генерирана от доверителния център, която идентифицира строго ООС;

4)

сериен номер:

съдържа серийния номер на сертификата X509, който е уникален за всеки сертификат и се генерира автоматично при издаването му.

Упълномощаване на X / статус на упълномощаване на X:

описва упълномощаването(ията) и съответния статус за даден потребител.

1.3.   Структура на сертификата

Стандартът за сертификати x509.V3 (RFC 5280 и ISO 9594-8.2017) определя списък с общи полета и стойности, които трябва да бъдат попълнени в електронния сертификат.

Електронният сертификат трябва да отговаря на изискванията за сигурност на Федералната служба за информационна сигурност (BSI) (http://www.bsi.de) по отношение на дължината на ключа и криптографските алгоритми. Моментът за прилагане на изискванията на BSI трябва да бъде определен от Форума за сигурна RMI.

Когато се осъществява свързване със сървър с помощта на електронен сертификат, сървърът проверява стандартно поле, наречено „Subject DN“ (отличително име (DN) на субекта), което му позволява да направи връзка с идентичността на НО във вътрешната система на ППС.

На следващата фигура е показан откъс от полетата на съдържанието, необходими за целите на идентифицирането от система на ППС. Пълната структура на сертификата x509.V3, определена в RFC 5280, не е илюстрирана тук.

Фигура 7

Полета за съдържание на електронния сертификат

Поле

Стойност

Бележки

Сериен номер

XXX

Сериен номер на сертификата

Издател

XXX

„Приятелско име“ на НО.

Валидност

X години (от дата/до дата)

Експлоатационен срок на сертификата от издаването му до изтичането на валидността му.

Subject DN

IOEUID=<UserUniqueIdentifier>,

IOUID=<IOUniqueIdentifier>,

CABUID=<CABUniqueIdentifier>,

Информация, проверявана от системата на ППС след етапа на удостоверяване на автентичността с цел идентифициране на потребителя.

Информация за публичния ключ на субекта

Стандарт за криптиране RSA (RSA Encryption Standard), 4 096 бита

Алгоритъм и стойност на публичния ключ, съдържащ се в сертификата.

Достъп до информация за органа

http://XXX

Местоположение на сървъра OCSP, което се определя от ДЦ.

Валидност

Срокът на валидност е определеният в настоящата схема. Всеки електронен сертификат е валиден за максимален период от 60 месеца. Този период не може да надхвърли оставащия срок на валидност на одобрението на използващия НО.

Отличително име на субекта (DN)

1)

IOEUID:

съдържа стойност, генерирана от ООС, която представлява самоличността на служителя на НО. Тази стойност е уникална за упълномощения потребител: ако даден потребител поиска нов електронен сертификат от същия ООС или друг ООС (след подновяване или оттегляне), той ще бъде свързан със същия UID.

IOEUID се структурира по следния начин: < ISO-3166-1-КОД НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ООС/НАИМЕНОВАНИЕ НА ООС/БУКВЕНО-ЦИФРОВ КОД>

Например: BE/CAB-CERT/1234567890A

Тази стойност може да бъде най-много 64 бита.

2)

IOUID:

съдържа стойност, генерирана от ООС, която представлява юридическото наименование, адреса и идентификационния номер за целите на ДДС на НО.

НАПРИМЕР: <IO LEGALNAME: JOHNS_GARAGE/ADDRESS:MAINSTREET1BRUSSELS12345/VAT:BE12345678910

3)

CABUID:

съдържа стойност, генерирана от ДЦ, която е уникална за даден акредитиран ООС. Тази стойност може да бъде най-много 64 бита.

ООС отговаря за управлението на уникалните идентификатори на потребителите. ДЦ отговаря за управлението на уникалните идентификатори на НО и ООС в качеството им на правни субекти.

Информация за публичния ключ на субекта

Определя алгоритъма и дължината на публичния ключ, съдържащ се в електронния сертификат. За да се осигури достатъчно доверие в надеждността на алгоритъма, се използва ключ с дължина 4 096 бита.

Достъп до информация за органа

Доверителният център трябва да предоставя достъп на база OCSP до списъка с оттеглени сертификати, за да осигури автоматичен достъп до статуса на оттегляне на сертификата. Базираната на OCSP услуга е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

1.4.   Проверка за упълномощаване на уеб услуга, базирана на SOAP/приложно-програмен интерфейс RESTful

Системата на производителя на превозни средства може да провери статуса на упълномощаване на потребителя, който иска достъп до информация за сигурността.

Тази проверка предоставя стандартна SOAP XML услуга/приложно-програмен интерфейс RESTful, базирани на протокола HTTPS. За достъп до тази услуга се изисква удостоверяване на автентичността чрез електронен сертификат. Заявката към сървъра на ДЦ се основава на следната информация:

Фигура 8

Входящи данни

Входящи данни

Поле

Стойност

Бележки

Уникален идентификатор на служителя на НО (IOEUID)

<UserUniqueIdentifier>

 

уникален идентификатор на НО (IOUID)

<IOUniqueIdentifier>

 

Идентификатор на упълномощаване

<AuthorizationUniqueIdentifier>

 


Фигура 9

Изходни данни: извличане на информация за потребителя по време на регистрация на база на SOAP/приложно-програмен интерфейс RESTful

Изходни данни

Поле

Стойност

Бележки

Статус на потребителя

 

0 → Преустановен достъп

 

1 → ОК

 

2 → Оттеглен достъп

 

3 → Неизвестен

 

Уникален идентификатор на служителя на НО

<UserUniqueIdentifier>

 

Тази проверка предоставя стандартна SOAP XML услуга/приложно-програмен интерфейс RESTful, базирани на протокола HTTPS. За удостоверяване на достъпа до тази услуга се изисква специален електронен сертификат за ППС.


29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/33


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10624 — ENEL / INTESA / JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 288/03)

На 17 юни 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на италиански език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10624. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/34


Обменен курс на еврото (1)

28 юли 2022 година

(2022/C 288/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0122

JPY

японска йена

137,26

DKK

датска крона

7,4442

GBP

лира стерлинг

0,83586

SEK

шведска крона

10,4490

CHF

швейцарски франк

0,9745

ISK

исландска крона

138,70

NOK

норвежка крона

9,8983

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,609

HUF

унгарски форинт

407,30

PLN

полска злота

4,7908

RON

румънска лея

4,9342

TRY

турска лира

18,1417

AUD

австралийски долар

1,4535

CAD

канадски долар

1,2986

HKD

хонконгски долар

7,9456

NZD

новозеландски долар

1,6172

SGD

сингапурски долар

1,4009

KRW

южнокорейски вон

1 320,45

ZAR

южноафрикански ранд

17,0011

CNY

китайски юан рен-мин-би

6,8325

HRK

хърватска куна

7,5200

IDR

индонезийска рупия

15 107,59

MYR

малайзийски рингит

4,5071

PHP

филипинско песо

56,592

RUB

руска рубла

 

THB

тайландски бат

37,097

BRL

бразилски реал

5,3300

MXN

мексиканско песо

20,6760

INR

индийска рупия

80,6535


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски надзорен орган по защита на данните

29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/35


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст)

(2022/C 288/05)

(Пълният текст на това становище можете да намерите на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД https://edps.europa.eu)

На 16 май 2022 г. Европейската комисия публикува предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на Финансовия регламент. ЕНОЗД отбелязва, че предложението има за цел да подобри качеството и оперативната съвместимост на данните за получателите на финансиране от Съюза и за тези, които в крайна сметка се ползват, пряко или непряко, от финансиране от Съюза, с цел ефективно предотвратяване, разкриване, разследване и коригиране на измами или отстраняване на нередности.

ЕНОЗД напълно подкрепя целите на предложението, включително засиленото използване на цифровизацията за по-добра защита на финансовите интереси на ЕС и за борба с измамите и други нередности. Въпреки че обработването на лични данни може да бъде необходимо за постигането на тази цел, законодателят на ЕС е длъжен да гарантира, че всяка намеса в правото на защита на данните остава ограничена до това, което е строго необходимо и пропорционално на преследваните цели.

ЕНОЗД приветства факта, че предложението има за цел да определи категориите данни, които ще бъдат обработвани, за да се постигнат целите на предложението. ЕНОЗД обаче разбира, че процесът на извличане на данни и оценяване на риска няма да бъде ограничен до данните, изрично посочени в предложението, и че тези данни ще бъдат сравнявани с данни от други източници. ЕНОЗД счита, че е необходимо изрично да се определят всички категории лични данни, които ще бъдат обработвани, както и източниците на тези данни. Следва да се въведат и подходящи гаранции за осигуряване на качеството и точността на тези данни, особено при обстоятелства, при които тези други данни ще бъдат събрани от трети страни.

ЕНОЗД отбелязва, че в предложението не е предоставена допълнителна информация по отношение на самата ИТ система. Поради това той препоръчва да се изясни видът на ИТ системата, която ще се използва, по-специално дали Комисията планира да базира системата на вече съществуващата ИТ система „Arachne“ или да създаде напълно нова ИТ система. Независимо от използването на съществуващите структури, ЕНОЗД би искал да припомни, че в архитектурата на тази ИТ система трябва да бъдат установени и въведени подходящи гаранции в съответствие с общите правила за защита на данните, приложими спрямо обработката на лични данни. Това следва да бъде добре отразено във фазата на проектиране и разработване на ИТ системата в съответствие с изискването за защита на данните още при проектирането.

ЕНОЗД също така настоятелно препоръчва на съзаконодателя да определи ясно максималния срок, за който посочените лични данни могат да се съхраняват и предоставят в единната интегрирана ИТ система за извличане на данни и оценка на риска, предоставена от Комисията.

Що се отнася до публикуването на съответната информация относно всички получатели на финансиране от бюджета на ЕС, ЕНОЗД отбелязва положените усилия за балансиране на принципа на прозрачност с намесата в правото на зачитане на личния живот на съответните получатели като цяло и в правото на защитата на личните им данни чрез освобождаване на получателите от задължението за публикуване на личните им данни, ако са изпълнени определени условия (праг по отношение на размера на получената помощ, естество на мярката, рискове за правата и свободите и т.н.).

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 16 май 2022 г. Европейската комисия публикува предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (преработен текст) („предложението“), за изменение на Финансовия регламент (1).

2.

Целта на предложението е Финансовият регламент да се приведе в съответствие с пакета за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., за да се запази „единен правилник“ за разходите на Съюза, което означава, че всички общи финансови правила са включени във Финансовия регламент. Освен това предложението включва целеви подобрения и опростявания, установени след влизането в сила на Финансовия регламент от 2018 г. Предложението също така има за цел да се увеличи използването на цифровизацията за по-добра защита на финансовите интереси на ЕС, да се допринесе в по-голяма степен за постигането на целите на политиката на ЕС и да се постигне допълнително опростяване за получателите на средства от Съюза (2).

3.

Настоящото становище на ЕНОЗД се издава в отговор на консултация на Европейската комисия от 16 май 2022 г. съгласно член 42, параграф 1 от Регламента на ЕС за защита на данните (3). ЕНОЗД също така приветства позоваването на това становище в съображение 257 от предложението. Във връзка с това ЕНОЗД също така отбелязва със задоволство, че с него са проведени неофициални консултации съгласно съображение 60 от Регламента за защита на личните данни на ЕС (РЗДЕС).

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

26.

Предвид посоченото по-горе ЕНОЗД дава следните препоръки:

(1)

да се изясни ролята на всички субекти, които ще използват и ще имат достъп до всички лични данни, обработвани от единната интегрирана ИТ система за извличане на данни и оценяване на риска.

(2)

да се изясни видът на ИТ системата, която ще се използва, по-специално дали Комисията планира да базира системата на вече съществуващата ИТ система „Arachne“ или да създаде напълно нова ИТ система.

(3)

да се определят изрично всички съответни категории данни, т.е. кои данни ще бъдат обработени/въведени във връзка с идентификационните данни, посочени в член 36, параграф 6 от предложението, както и източниците на тези данни.

(4)

да се въведат подходящи гаранции за осигуряване на качеството и точността на данните, особено в случай че тези други данни се събират от трети страни.

(5)

независимо от това дали Комисията възнамерява да използва съществуващите структури, да се включи в самото предложение описание на високо равнище на ИТ инструмента, включително ролите и отговорностите, свързани със защитата на данните и съответните приложими гаранции.

(6)

да се приложат допълнителни гаранции за непубликуваните видове данни. Например следва да се обмисли псевдонимизация на данните.

(7)

да се изясни дали електронното записване и съхранение на данни ще се извършва в рамките на ИТ системата за извличане на данни и оценка на риска, или ИТ системата ще има достъп само до данни, съхранявани другаде.

(8)

да се определи ясно максималният срок, за който данните, посочени в член 36 от предложението, могат да се съхраняват и предоставят в единната интегрирана ИТ система за извличане на данни и оценка на риска, предоставена от Комисията.

Брюксел, 7 юли 2022 г.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Вж. COM(2022) 223 final, стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


V Становища

ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/38


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 288/06)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„Verdicchio dei Castelli di Jesi“

PDO-IT-A0482-AM04

Дата на съобщението: 6.5.2022 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Опаковка — съдове за съхранение и вместимост

Описание: За опаковането на вино със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi може да се използват и алтернативни съдове, различни от стъклените, които се състоят от мях за вино от многослоен материал от полиетилен или полиестер, поставен в опаковка от картон или друг твърд материал, с вместимост не по-малка от минималната вместимост, предвидена от националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.

Основания: Става въпрос за допълнителна възможност за опаковане на виното Verdicchio dei Castelli di Jesi в алтернативни съдове, различни от стъклените, която е поискана от производителите след внимателни технически и търговски оценки.

Изменението се отнася до член 8 от продуктовата спецификация и до раздел 9 от единния документ.

2.   Позовавания на контролния орган — промяна на адреса

Описание: Адресът на Valoritalia S.r.l. — дружеството за сертифициране на качеството и производството на вино в Италия, е променен от Via Piave № 24 на Via Venti Settembo № 98/G — 00187 Рим.

Основания: Променено е седалището на контролния орган, отговарящ за наименованието Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Това изменение се отнася до член 10 от продуктовата спецификация и не засяга единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Verdicchio dei Castelli di Jesi

2.   Вид географско означение:

ЗНП – Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

5.

Качествени пенливи вина

4.   Описание на виното (вината)

1.   Verdicchio dei Castelli di Jesi

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вина със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi са с блед сламеножълт цвят, деликатен аромат на бадеми, сух и хармоничен вкус и приятен, леко горчив послевкус.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимална обща киселинност

4,50 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (в meq/l)

 

Максимално общо съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

2.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вина със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico имат блед сламеножълт цвят, деликатен, характерен аромат, сух и хармоничен вкус и приятен, леко горчив послевкус.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимална обща киселинност

4,50 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (в meq/l)

 

Максимално общо съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

3.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вина със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico имат блед сламеножълт цвят, деликатен, характерен аромат, сух и хармоничен вкус и приятен, леко горчив послевкус.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимална обща киселинност

4,50 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (в meq/l)

 

Максимално общо съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

4.   Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito са с наситено сламеножълт до кехлибарен цвят, хармоничен, интензивен аромат и с полусладък до сладък, хармоничен, кадифен, характерен вкус.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимална обща киселинност

4,50 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (в meq/l)

25

Максимално общо съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante са с фина и краткотрайна пяна, повече или по-малко наситено блед сламеножълт цвят, понякога със зеленикави отблясъци, характерен фин, деликатен, комплексен и съставен аромат и богат, свеж, фин и хармоничен вкус от екстра брут до сух.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимална обща киселинност

4,50 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (в meq/l)

 

Максимално общо съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Енологични практики

5.1.   Специфични енологични практики

5.2.   Максимални добиви:

1.

Verdicchio dei Castelli di Jesi

14 000 kg грозде от хектар

2.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico

14 000 kg грозде от хектар

3.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore

11 000 kg грозде от хектар

4.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito

14 000 kg грозде от хектар

6.   Определен географски район

Районът на производство на вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi се намира в провинциите Ancona и Macerata.

Той обхваща част от географския водосборен басейн на река Esino на територията на 22 вътрешни общини в провинция Ancona и 2 вътрешни общини в провинция Macerata.

7.   Винени сортове грозде

Verdicchio bianco B. - Verdicchio

8.   Описание на връзката/връзките

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Отглеждането на лозя и винопроизводството в района на ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi имат вековна традиция, както и производството на пенливо вино и сорта Passito датира и е документирано отдавна.

Влиянието на човешките фактори през вековете намира израз в избора на сорта Verdicchio за отглеждане в района, в развитието на формите на резитба и в енологичните практики.

Взаимодействието между природните (терена, климата и почвите) и човешките фактори придава на вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi уникални качествени и органолептични характеристики, които не могат да бъдат възпроизведени на друго място.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Посочване на годината на производство на гроздето

Правна уредба:

Законодателство на ЕС

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Върху етикетите на вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito и Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Riserva задължително се посочва годината на производството на гроздето.

Опаковане, съдове за съхранение и забрана на някои системи за запечатване

Правна уредба:

Законодателство на ЕС

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

За вино със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi се разрешава също така използването на алтернативни съдове, различни от стъклените, които се състоят от мях за вино от многослоен материал от полиетилен или полиестер, поставен в опаковка от картон или друг твърд материал, с вместимост не по-малка от минималната вместимост, предвидена от националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.

Вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi и Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico може да се пускат на пазара само в стъклени съдове с вместимост, непревишаваща 5 литра.

Вината със ЗНП Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore може да се пускат на пазара само в стъклени съдове с вместимост, непревишаваща 3 литра; за тези вина винтовите капачки и обикновените капачки са забранени.

Връзка към спецификацията на продукта

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18115


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.


29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/43


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 288/07)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„Rosso Cònero“

PDO-IT-A0428-AM03

Дата на съобщението: 6.5.2022 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Опаковка — съдове за съхранение и вместимост

Описание: за опаковане на виното „Rosso Cònero“ може да се използват и алтернативни съдове, различни от стъклените, и състоящи се от мях за вино от многослоен материал от полиетилен или полиестер, поставен в опаковка от картон или друг твърд материал, с вместимост не по-малка от минималната вместимост, предвидена от националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.

Основания: става въпрос за допълнителна възможност за опаковане на виното „Rosso Cònero“ в алтернативни съдове, различни от стъклените, която е поискана от производителите след внимателни технически и търговски оценки.

Изменението се отнася до член 8 от продуктовата спецификация и до раздел 9 от единния документ.

2.   Позовавания на контролния орган — промяна на адреса

Описание: Адресът на Valoritalia S.r.l. — дружеството за сертифициране на качеството и производството на вино в Италия, е променен от Via Piave № 24 на Via Venti Settembre № 98/G — 00187 Roma.

Основания: променено е седалището на контролния орган, отговарящ за наименованието „Rosso Cònero“.

Това изменение се отнася до член 10 от продуктовата спецификация и не засяга единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Rosso Cònero

2.   Вид на географското означение

ЗНП — Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

4.   Описание на виното (вината)

Rosso Cònero

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вината със ЗНП „Rosso Cònero“ са рубиненочервени на цвят, сухи и плътни, с приятен винен мирис и с богат и хармоничен вкус.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об. )

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

4,50 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Енологични практики

5.1.   Специфични енологични практики

5.2.   Максимални добиви

1.   Rosso Cònero

13 000 kg грозде от хектар

6.   Определен географски район

Районът на производство на виното „Rosso Cònero“ обхваща цялата територия на общините Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Nuomo и част от общините Castelfidardo и Osimo, като всички те се намират в провинция Ancona.

7.   Винени сортове грозде

Montepulciano N.

8.   Описание на връзката/връзките

Rosso Cònero

Влиянието на човешките фактори в района на производство на виното „Rosso Cònero“ е било от основно значение за избора на сортовете грозде, които да се отглеждат, за развитието на техниките за отглеждане на лозята и за енологичните практики; наистина следите от лозарство и енология датират още от Х век пр.н.е.

Тяхното взаимодействие с много специфичните и уникални природни фактори в района, характеризиращи се главно с присъствието на хълма Конеро — идеалният район за отглеждане на сорта Montepulciano, придава на вината със ЗНП „Rosso Cònero“ уникалните им и невъзпроизводими другаде характеристики.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Посочване на годината на производство на гроздето

Правна уредба:

Законодателство на ЕС

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Върху етикета на вината със ЗНП „Rosso Cònero“ задължително се посочва годината на производство на гроздето.

Опаковане и системи за затваряне

Правна уредба:

Законодателство на ЕС

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

За вината със ЗНП „Rosso Cònero“ се допуска използване на всички системи за затваряне, разрешени съгласно законодателството на ЕС и националното законодателство.

Освен това за опаковане може да се използват и алтернативни съдове, различни от стъклените, и състоящи се от мях за вино от многослоен материал от полиетилен или полиестер, поставен в опаковка от картон или друг твърд материал, с вместимост не по-малка от минималната вместимост, предвидена от националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.

Връзка към спецификацията на продукта

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18114


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.


29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/46


Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2022/C 288/08)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) в срок от три месеца от датата на нейното публикуване.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“

ЕС №: PDO-HR+SI-2655 — 19.1.2021 г.

ЗНП (X) ЗГУ ( )

1.   Наименование/наименования [на ЗНП или ЗГУ]

„Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“

2.   Държава членка или трета държава

 

Република Хърватия

 

Република Словения

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.1. Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Продуктът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ е прясно месо, което се подлага на зреене при контролирани условия в продължение на най-малко 15 дни. Месото се получава от местна порода, известна като „Истрийско говедо“ („istarsko govedo/istrsko govedo“), а животните от тази порода са родени в географския район, определен в точка 4, и се подлагат на стандартна процедура за клане и обработване на кланичния труп.

„Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ се пуска на пазара като пресен или замразен продукт.

„Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ е светлорозово до тъмночервено, с умерено съдържание на интрамускулна мазнина (мрамориране), ароматно е, има приятна миризма и наситен характерен вкус на говеждо месо и е крехко и сочно, поради което е подходящо за употреба в различни месни ястия.

В зависимост от възрастта и категорията според теглото кланичните трупове на животните от породата „Истрийско говедо“ трябва да притежават следните характеристики:

мъжки телета и юници, заклани на възраст от 8 до 12 месеца — обработените половинки кланични трупове са с тегло от 100 kg до 250 kg; месото им е светлорозово, крехко, сочно, с лек аромат и с умерено мрамориране; подкожната мастна тъкан е бяла;

юници, заклани на възраст над 12 месеца — обработените половинки кланични трупове са с тегло от 180 kg до 320 kg; месото им е розово, крехко, сочно, с лек аромат и с умерено мрамориране; подкожната мастна тъкан е бяла;

млади бикове (мъжки животни, заклани на възраст от 12 до 24 месеца) — обработените половинки кланични трупове са с тегло от 200 kg до 400 kg; месото им е розово до наситеночервено, крехко, сочно, с лек аромат и със слабо изразено мрамориране; подкожната мастна тъкан е бяла до бледожълта;

крави (женски животни, заклани на възраст над 24 месеца) — обработените половинки кланични трупове са с тегло над 220 kg; месото им е розово до лилаво-червено, сочно, ароматно и мраморирано; подкожната мастна тъкан е от бледо- до наситеножълта;

бикове (мъжки животни, заклани на възраст над 24 месеца) — обработените половинки кланични трупове са с тегло над 280 kg; месото им е розово до лилаво-червено, сочно и ароматно; подкожната мастна тъкан е от бледо- до наситеножълта;

волове (кастрирани мъжки животни, заклани на възраст над 24 месеца) — обработените половинки кланични трупове са с тегло над 350 kg; месото им е червено до тъмночервено, ароматно и мраморирано; подкожната мастна тъкан е наситеножълта.

Кланичните трупове на животните от породата „Истрийско говедо“ се класифицират с помощта на скàлата на Общността EUROP. По отношение на конформацията кланичните трупове трябва да принадлежат към клас E, U, R или O, а по отношение на степента на залоеност — към клас 2, 3 или 4.

Стойността на pH, измерена в гръбния мускул (musculus longissimus dorsi) най-рано 24 часа след клането и охлаждането на половинката кланичен труп, трябва да бъде по-малка или равна на 5,8.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

Телетата за угояване се отбиват най-рано на 4-месечна възраст. Преди да започне угояването, постепенно в храненето им се въвеждат сено и паша, заедно с млякото.

Основният фураж за говедата на възраст над 8 месеца е груб фураж (паша, сено), който по принцип следва да се произвежда в географския район, определен в точка 4.

Разрешено е да се добавя концентриран фураж (зърнени култури) до максимум 20 % от общата дневна дажба (количеството е изразено като дял от теглото на сухото вещество, съдържащо се в концентрирания фураж). Концентрираният фураж може да бъде закупен от места извън географския район, определен в точка 4.

Когато няма достатъчно наличен груб фураж поради лошото време, говедата може да се хранят със сено и сенаж, произведени извън определения географски район, но само до максимум 15 % от общото годишно количество груб фураж, изразено в сухо вещество.

Възможно е общият дял на всички видове фураж (груб фураж, концентриран фураж), произведени извън определения географски район, с които говедата може да се хранят през дадена година, да бъде до 28 %, като количеството е изразено в сухо вещество. Тъй като фуражът се получава от място извън определения географски район само при изключителни обстоятелства, използването на такъв вид фураж в толкова ограничени количества не оказва голямо влияние върху свойствата на продукта, описани в точка 3.2.

При храненето на говедата не се разрешава да се използват млекозаместители или готови смеси от концентрирани фуражи, които съдържат вторични продукти от хранително-вкусовата промишленост. Освен това е забранено да се използва силаж при храненето.

Използването на сенажна трева и на смес от детелина и трева при храненето е разрешено до максимум 40 % от дневната дажба, изразена в сухо вещество.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производството на продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ — от отелването, през клането на говедата, първичната обработка и разфасоването до зреенето на месото — трябва да се осъществяват в рамките на географския район, посочен в точка 4.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

След приключване на процеса на зреене продуктът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ може да бъде бързо замразен или пуснат на пазара като пресен продукт. Месото трябва да бъде вакуумирано преди замразяване.

Ако месото е узряло под формата на половинки или четвъртинки кланични трупове, кланичните трупове трябва да бъдат разфасовани в съответствие със стандартните разфасовки в кланичната индустрия, преди месото да бъде замразено или пуснато на пазара.

Прясното месо може да бъде пуснато на пазара неопаковано, вакуумирано или опаковано в модифицирана атмосфера. Замразеното месо може да бъде пуснато на пазара само вакуумирано.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Когато продуктът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ се продава на крайния потребител неопакован в търговски обект, надписът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ и общият символ на „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ (вижте илюстрацията по-долу) трябва да се виждат ясно. Общият символ върху надписа трябва да е с размери, не по-малки от 7 x 7 cm.

Когато продуктът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ се пуска на пазара опакован, върху всяка опаковка трябва да бъдат поставени надписът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ и общият символ на „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“. Надписът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ трябва да се откроява по-ясно от всеки друг надпис чрез използване на по-едър шрифт. Общият символ върху опаковката трябва да е с размери, не по-малки от 2,5 x 2,5 cm.

В допълнение към информацията, предвидена в действащите разпоредби относно етикетирането на говеждо месо, опаковката или надписът (в случай на неопаковано месо) трябва да съдържа и датата на клане, категорията на говедото, посочена в спецификацията, и надписа „зряло месо“.

Image 3

Илюстрация на общия символ

Съществуват две версии на общия символ на „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“, които съответстват на двете версии (хърватска и словенска) на наименованието на продукта.

Обикновено се използва многоцветният вариант на общия символ. Ако това не е възможно, може да се използва едноцветният вариант, изпълнен в черно или в един от основните цветове, съставляващи многоцветния символ.

4.   Кратко определение на географския район

Продуктът „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ се произвежда на територията на полуостров Istra, архипелаг Kvarner, платата Karst и Čičarija и долината Podgrad, включително по южните склонове на хълмовете Brkini.

В Хърватия производството може да се осъществява на територията на следните градове и общини: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj, Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji и Kastav, Cres, Mali Lošinj, Krk, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat и Vrbnik.

В Словения производството може да се осъществява на територията на следните общини: Piran, Izola, Koper, Ankaran, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen и Divača.

5.   Връзка с географския район

Разнообразието и сложността на геоложката и геоморфоложката структура на района на производство на продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ са довели до развитието на различни видове почви. Климатът на географския район като цяло е средиземноморски, но постепенно се променя към вътрешността и към северната част на полуострова, където става умереноконтинентален. Различията в топографията, почвите и климата и взаимодействието между тези фактори са довели до наличие на богата и разнообразна растителна покривка. На това място са събрани заедно динарската, алпийската и средиземноморската флора — вечнозелени гори от каменен дъб и храсти и широколистни гори от космат дъб, обикновен габър и обикновен бук. Горските площи покриват една трета от територията, като голяма част от района се състои от пасища и храсталаци, където виреят над 300 сорта растения.

И до днес местната порода „Истрийско говедо“ с произход от географския район се отглежда по традиционния метод. В миналото добитъкът е бил отглеждан по изключително екстензивна селскостопанска система. В основната си част храненето е било пасищно, а в по-малка степен са използвани ливадно сено, люцерна, пшенична и ечемичена слама, царевични стъбла и отпадъци. В зависимост от растителната покривка и от климатичните условия в района на отглеждане добитъкът е бил на паша от 6 до 9 месеца в годината, а на някои места и през цялата година. В много части от района на производство, особено там, където преобладава карстът, пасищата са били оскъдни, което е принуждавало свободно пасящия добитък да ги напуска в търсене на храна. През летните месеци, когато тревата по пасищата е била вече суха, добитъкът се е придвижвал към горските площи, където не е имало достатъчно пасища и животните са били принудени да пасат предимно листата на дървета като каменен дъб, мъждрян, акация, черница, дрян, ориенталски габър, арбутус, холи, мирта и дива маслина или да преминат към вечнозелената растителност при необходимост. Точно този метод на отглеждане и хранене е бил причината много от собствениците да наричат стадата си „Boškarin“ (от boška = гора, високи храсти) — наименование, което се използва като синоним на породата „Истрийско говедо“.

Съвременният метод на отглеждане на животните от породата „Истрийско говедо“ се различава много малко от традиционния метод. Въпреки че вече не се използват като впрегатни животни, всички представителите на породата „Истрийско говедо“ имат непрекъснат достъп до пасища, храсталаци и гори и се хранят предимно по традиционния начин.

В миналото животните от породата „Истрийско говедо“ не са били системно угоявани за производство на месо. Изключение е било угояването за нуждите на армията, както се припомня в документ от 1631 г., който се отнася до отглеждането на едър рогат добитък на остров Уние. В края на XIX век месо от животни от породата „Истрийско говедо“ се е продавало в градовете, особено в Пула и Триест.

В края на 80-те години на XX век започва кампания за възобновяване на отглеждането на породата „Истрийско говедо“ с цел запазване на генетичния материал и предотвратяване на изчезването на породата. Кампанията е насочена към използването на гастрономическата стойност на специфичните характеристики на продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ и към системното му популяризиране като гурме деликатес. Поради по-малкото общо тегло, бавния естествен растеж и по-ниския добив на месо, както и по причина на цялостното качество на месото на животните от породата „Истрийско говедо“ потенциалът за производство на говеждо месо от тях е много ограничен, вследствие на което породата се отглежда почти изключително в района, описан в точка 4. Извън географския район отглеждането на говедата е по-интензивно, което се отразява отрицателно на органолептичните характеристики на месото, като го прави по-тлъсто и по-малко ароматно.

Връзката между продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ и района на производство се открива далеч назад във времето, когато животни от Bos primigenius — архаична форма на говедо, считано за предшественик на породата „Истрийско говедо“ — са били отглеждани на полуостров Истрия. При генетични изследвания е доказано, че породата „Истрийско говедо“ принадлежи към отделна генетична група, което намира отражение в характерната конформация на кланичния труп в сравнение с конформацията при други месодайни породи. Кланичните трупове на животните от породата „Истрийско говедо“ се характеризират със сравнително силни гърди и малки бутове. Съдържанието на мускули и мазнини е умерено, а добивът на месо при някои възрастови категории е по-нисък в сравнение с добива при други европейски месодайни породи говеда. Характеристиките на кланичния труп оказват пряко влияние и върху характеристиките на месото.

Специфична характеристика на продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ е, че е по-жилав от месото на други породи, което се дължи на по-високото съдържание на колаген в мускулната тъкан. Количеството колаген в мускулите е наследствен фактор и е по-голямо при животните от породата „Истрийско говедо“, тъй като това е впрегатна порода, при която са необходими сила и развита мускулна тъкан, съдържаща особено здрав колаген. При жилавото месо е необходима по-продължителна топлинна обработка, чрез която колагенът се разгражда и в крайна сметка месото става сочно и с наситен вкус. За намаляване на жилавостта на месото и с цел засилване и развиване на специфичните му аромати то преминава през процес на зреене след клането, по време на който колагеновите влакна се разграждат и се освобождават някои от аминокиселините.

Едно от свойствата на продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ е по-ниската степен на мрамориране в резултат на умерения дял на интрамускулната мазнина, умерената интензивност на угояването и ниския дял на високоенергийни фуражи в дажбата. Наситеножълтият цвят на мастната тъкан при по-възрастните говеда се дължи на състава на мазнините — с други думи, на храната, която животното приема. С помощта на научни изследвания е доказано, че съотношението на наситените към ненаситените мастни киселини в мастнокиселинния състав на месните липиди при животните от породата „Истрийско говедо“ е в полза на наситените мастни киселини (приблизително 60 %:40 %), което спомага за получаване на месо с по-малка податливост на автоокисляване при продължително съхранение. Това свойство е особено важно за запазването на качеството на месото при етапа на зреене. При подлагането на прясното месо от животните от породата „Истрийско говедо“ на зреене се стимулират протеолитичните процеси в месото, чрез които се подчертават органолептичните му свойства (мекота, сочност, консистенция, мирис и наситеният аромат на зрялото месо), и се подобрява гастрономическият му потенциал.

Специфичните характеристики на породата „Истрийско говедо“ и на месото, което се получава от нея, са разработени предимно от говедовъдите от Истрия, които през цялата история са отглеждали екстензивно представители на породата и са ги използвали като впрегатни животни. Благодарение на вековната селекция животните от породата „Истрийско говедо“ са се адаптирали напълно към климата и към останалите екологични условия, в които живеят, особено към недостига на храна. За разлика от високопродуктивните търговски млекодайни или месодайни породи, които се нуждаят от високоенергиен фураж, представителите на породата „Истрийско говедо“ може да се хранят, при липса на пасища, с паша на издънки и листа на много видове дървесни растения.

Тъй като при проведените до момента приложими научни изследвания е установена ясна връзка между ботаническия профил на фуража и органолептичните и ароматните характеристики на месото, без преувеличение може да се каже, че географският район оказва значително пряко влияние върху качествените (хранителни и органолептични) характеристики на продукта „Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“.

Препратка към публикуваната продуктова спецификация

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija_meso_istarskog_goveda_boskarin.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/SPECIFIKACIJE-EVROPSKA-KOMISIJA/Boskarin.pdf


(1)  OB L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.