ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 130

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
23 март 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 130/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10499 — STATE STREET / BBH (INVESTOR) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2022/C 130/02

Съобщение на Европейския парламент относно Наградата за европейски гражданин — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Европейска комисия

2022/C 130/03

Обменен курс на еврото — 22 март 2022 година

4

2022/C 130/04

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

5

2022/C 130/05

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

7

2022/C 130/06

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

8

2022/C 130/07

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

9

2022/C 130/08

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

10

2022/C 130/09

(2022/C / )Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

11

2022/C 130/10

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

12

2022/C 130/11

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

13

2022/C 130/12

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

14

2022/C 130/13

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

15

2022/C 130/14

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

16

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2022/C 130/15

Информационно известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии в съответствие със задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1 )

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 130/16

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 130/17

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10499 — STATE STREET / BBH (INVESTOR)

(текст от значение за еип)

(2022/C 130/01)

На 24 февруари 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10499. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/2


Съобщение на Европейския парламент относно Наградата за европейски гражданин

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2022/C 130/02)

Комисията по присъждането на Наградата за европейски гражданин проведе годишното си заседание на 7 юли 2021 г. под председателството на г-жа Дита Харанзова, заместник-председател на Европейския парламент и председател на Комисията по присъждането на Наградата за европейски гражданин.

На заседанието беше изготвен следният списък на отличените с наградата за 2021 г.

Наградите ще бъдат връчени на публични церемонии, организирани от бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки, в които пребивават лауреатите. Лауреатите ще присъстват и на обща церемония по награждаването в Европейския парламент в Брюксел през ноември 2021 г.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Лауреати/Победители

в Австрия: eljub European Youth Encounters (Срещи на европейската младеж eljub)

в Белгия: Paars

в България: TheMayor.EU – Европейският портал за градовете и гражданите

в Хърватия: With One Dream United (Обединени от една мечта)

в Кипър: Документални филми: Our Wall (Нашата стена) и My Homeland (Моята родина)

в Чешката република: MUNI HELPS (MUNI ПОМАГА) – Доброволчески център на Масариковия университет

в Дания: European Debate Initiative (Инициатива за европейски дебати)

в Естония: Младежки английски клуб

във Финландия: Телефонна линия за помощ при кризи

във Франция: Френско-германски граждански диалог относно укрепването на трансграничното сътрудничество

в Германия: Международен фестивал на младежкия театър „Mad Mix“

в Гърция: ELEPAP — Гръцко дружество за защита и рехабилитация на хората с увреждания

в Унгария: Операция „Авариен изход“ – международно сътрудничество в областта на образованието

в Ирландия: Кампания „Too Into You“ (Опасна привързаност)

в Италия: микрофабрика за бисквити FROLLA

в Латвия: Дейност в подкрепа на жителите на Беларус — #FreeBelarus

в Латвия: Лиене Дамбиня

в Литва: Мано Гуру

в Люксембург: RespectEachOther (Да се уважаване взаимно)

в Малта: Паметник на милосърдието

в Нидерландия: Проект Phoenix

в Полша: Защита на достойнството и независимостта на съдиите, борещи се за независимост на съдебната власт в Полша

в Португалия: „От хората за хората“

в Румъния: Geofolk

в Словения: За солидарност и общоевропейски напредък в здравеопазването за болните от рак пациенти

в Словакия: Zmudri Civics stream (Създаване на образователни видеоклипове за гражданите)

в Испания: Доброволци „Villa de Moya“ за посрещане и интегриране на нередовни мигранти

в Швеция: Асоциацията Navet („Център“) в Бергсьон и нейният проект за творческо сътрудничество


Европейска комисия

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/4


Обменен курс на еврото (1)

22 март 2022 година

(2022/C 130/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1024

JPY

японска йена

132,96

DKK

датска крона

7,4402

GBP

лира стерлинг

0,83228

SEK

шведска крона

10,3822

CHF

швейцарски франк

1,0275

ISK

исландска крона

142,70

NOK

норвежка крона

9,6233

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

24,679

HUF

унгарски форинт

371,23

PLN

полска злота

4,6851

RON

румънска лея

4,9463

TRY

турска лира

16,3432

AUD

австралийски долар

1,4802

CAD

канадски долар

1,3867

HKD

хонконгски долар

8,6285

NZD

новозеландски долар

1,5860

SGD

сингапурски долар

1,4957

KRW

южнокорейски вон

1 343,81

ZAR

южноафрикански ранд

16,3430

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,0137

HRK

хърватска куна

7,5750

IDR

индонезийска рупия

15 808,01

MYR

малайзийски рингит

4,6483

PHP

филипинско песо

57,749

RUB

руска рубла

 

THB

тайландски бат

36,881

BRL

бразилски реал

5,4105

MXN

мексиканско песо

22,3667

INR

индийска рупия

83,9145


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/5


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/04)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1498

16 март 2022 г.

4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол, етоксилиран

(4-трет-OPnEO)

ЕС №: , CAS №

SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses, Франция

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Промишлена употреба на 4-трет-OPnEO за неговите „омокрящи“ свойства на детергент при производството на буфери, реактиви и представляващи гел носители, позволяващи разтварянето, разреждането и доброто нанасяне на субстрати и реактиви, необходими за оптимизиране на функционирането и чувствителността на диагностични ин витро тестове с гелна електрофореза

Промишлена употреба на 4-трет-OPnEO за неговите детергентни свойства при производството на гелове за електрофореза с цел да се гарантира позиционирането на специфични белтъци, необходимо за тълкуване на резултатите от ин витро диагностични тестове въз основа на разделяне на белтъци

Промишлена употреба на 4-трет-OPnEO за неговите детергентни свойства, водещи до клетъчен лизис и прекъсване на междубелтъчните взаимодействия и необходими за производството на реактиви, участващи в определяне на търсени белтъци при диагностични инвитро тестове с гелна и капилярна електрофореза

4 януари 2033 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/7


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/05)

Решение за отказ на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Заявител за издаване на разрешение

Употреба, за която е отказано издаването на разрешение

Мотиви за решението

C(2022) 1512

16 март 2022 г.

Смола, въглищен катран, високотемпературна

ЕО № 266-028-2; CAS № 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Barancaldo Vizcaya, Испания

Като свързващо вещество при производството на глинени панички за стрелба

В заявлението не е доказано, че социално-икономическите ползи от употребата на веществото надхвърлят риска за здравето на човека и околната среда и че не съществуват подходящи алтернативи в съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/8


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/06)

Решение за отказ на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Заявител за издаване на разрешение

Употреба, за която е отказано издаването на разрешение

Мотиви за решението

C(2022) 1510

16 март 2022

Смола, въглищен катран, високотемпературна

ЕО № 266-028-2; CAS № 65996-93-2

DEZA a.s., Masarykova 753, 75701, Valasske Mezirici, Чешка република

Като свързващо вещество при производството на глинени панички за стрелба

В заявлението не е доказано, че социално-икономическите ползи от употребата на веществото надхвърлят риска за здравето на човека и околната среда и че не съществуват подходящи алтернативи в съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/9


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/07)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1506

16 март 2022

4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол, етоксилиран

(4-трет-OPnEO)

ЕС №: , CAS №

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-11275 Stockholm, Швеция

Octapharma

Produktionsgesel schaft Deutschland mbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Германия

Octapharma S.A.S. 72 rue du Maréchal Foch, 67381 Lingolsheim, Франция

REACH/22/5/0

REACH/22/5/1

REACH/22/5/2

REACH/22/5/3

Като детергент за етапа на инактивиране на вируса (третиране с разтворител/детергент) при производството на лекарствени продукти, получени от плазма, и рекомбинантни лекарствени продукти

4 януари 2033 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H, Oberlaaer Straße 235, A-1100 Vienna, Австрия

REACH/22/5/4

Като компонент на разтвор за регенериране на хроматографски колони при производството на фактор VIII като рекомбинантен продукт

4 януари 2025 г.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu)


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/10


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/08)

Решение за издаване на частично разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1503

16 март 2022 r.

Смола (каменовъглен катран) от високотемпературен каменовъглен катран (CTPht)

ЕС №: 266-028-2, CAS №: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Испания

REACH/22/10/0

Използване на CTPht във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006

4 октомври 2032 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда от употребата на веществото, а освен това не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu)


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/11


(2022/C / )Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/09)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1497

16 март 2022 г.

4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол, етоксилиран

(4-трет-OPnEO)

ЕС №: , CAS №

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork, Ирландия

REACH/22/6/0

Промишлена употреба като реактив за инактивиране на вируси за безопасност на пациентите при производството на лекарства за хуманна употреба, произведени от биологични системи

4 януари 2033 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/12


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/10)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1499

16 март 2022 г.

4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол, етоксилиран

(4-трет-OPnEO)

ЕС №: , CAS №

Sanquin Reagents B.V., Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Нидерландия

REACH/22/18/0

Във формулировка на смеси за комплекти за in vitro диагностика

4 януари 2028 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда от употребата на веществото, а освен това не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/13


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/11)

Решение за издаване на частично разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1511

16 март 2022 г.

Смола (каменовъглен катран) от високотемпературен каменовъглен катран (CTPht)

ЕС №: 266-028-2, CAS №: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Дания

REACH/22/11/0

Използване на CTPht във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006

4 октомври 2032 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии

Антраценово масло („AМ“)

ЕС №: 292-602-7, CAS №: 90640-80-5

REACH/22/11/1

Използване на АМ във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu)


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/14


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/12)

Решение за издаване на частично разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1500

16 март 2022 г.

Смола (каменовъглен катран) от високотемпературен каменовъглен катран (CTPht)

ЕС №: 266-028-2, CAS №: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes, S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Испания

REACH/22/12/0

Използване на CTPht във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006

4 октомври 2032 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии

Антраценово масло („AМ“)

ЕС №: 292-602-7, CAS №: 90640-80-5

REACH/22/12/1

Използване на АМ във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/15


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/13)

Решение за издаване на частично разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане напериода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1501

16 март 2022 г.

Смола (каменовъглен катран) от високотемпературен каменовъглен катран (CTPht)

ЕС №: 266-028-2, CAS №: 65996-93-2

Rain Carbon bvba, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, Белгия

REACH/22/14/0

Използване на CTPht във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006

4 октомври 2032 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии

Антраценово масло („AМ“)

ЕС №: 292-602-7, CAS №: 90640-80-5

REACH/22/14/1

Използване на АМ във формулировката на смеси изключително за промишлени цели, които са извън обхвата на разрешителния режим, установен с Регламент (ЕО) № 1907/2006


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu)


23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/16


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/14)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1504

16 март 2022 г.

4-нонилфенол, разклонен и неразклонен, етоксилиран (4-NPnEO)

ЕС №: , CAS №

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Германия

REACH/22/19/0

Формулировка на втвърдяващ компонент, съдържащ 4-NPnEO, в двукомпонентни уплътнители от полисулфиди с космическо приложение

4 януари 2025 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии

REACH/22/19/1

Смесване на компоненти на основни полисулфидни уплътнители с втвърдител, съдържащ 4-NPnEO-, в резултат на което се получават смеси, съдържащи по-малко от 0,1 % w/w 4-NPnEO за космически приложения, които са освободени от разрешение съгласно член 56, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в авиокосмическия сектор и свързаните с него вериги на доставки


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/17


Информационно известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии в съответствие със задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/15)

Държава членка

Испания

Маршрут

Алмериа — Севиля

Срок на действие на договора

2 години след началото на услугите, плюс две допълнителни години (2), ако е необходимо удължаване

Краен срок за подаване на офертите

Не преди 2 месеца след датата на публикуване на настоящото известие

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

España/Испания

Електронна поща: osp.dgac@mitma.es


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/18


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за еип)

(2022/C 130/16)

1.   

На 16 март 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

SEGRO plc (SEGRO, Обединеното кралство),

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Канада),

Логистична собственост, разположена в Plessis Pâté, Южен Париж, Франция („Target Asset“, Франция).

SEGRO и PSPIB ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над целия целеви актив.

Концентрацията се извършва посредством покупка на активи.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за SEGRO: притежаване, управление на активи и развитие на модерни складови помещения и модерно недвижимо имущество на леката промишленост около големите градски центрове и в ключови транспортни възли в редица държави от ЕС;

за PSPIB: управление на диверсифициран глобален инвестиционен портфейл, включващ акции, облигации и други ценни книжа с фиксирана доходност, както и инвестиции в частно дялово финансиране, недвижимо имущество, инфраструктура, природни ресурси и частен дълг;

за целевия актив: логистична сграда с площ за отдаване под наем от 50 098 кв. м., разположена на юг от Париж, Франция, в Plessis-Pâté. Понастоящем целевият актив е отдаден за дългосрочен наем на трета страна и се използва основно като склад.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OВ L 24, 29.1.2004, стp. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/20


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 130/17)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ, С КОЕТО СЕ ИЗМЕНЯ ЕДИННИЯТ ДОКУМЕНТ

„Mittelrhein“

PDO-DE-A1269-AM01

Дата на съобщението: 28.12.2021 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Описание на виното или лозаро-винарските продукти и аналитични и/или органолептични характеристики

Описание:

Изменение на минималното естествено алкохолно съдържание и на минималното тегло на мъстта (които се преместват от точка 5.1 в точка 3.2 от продуктовата спецификация) за качествените вина (Qualitätswein), произведени от сорта грозде Dornfelder в годините с изключителни метеорологични условия.

Стандартни стойности за качествените вина, произведени от сорта грозде Dornfelder: 8,8 % об. общ алкохол/68 °Oechsle.

ДОБАВЯ СЕ:

„С решение на съвета на признатото Schutzgemeinschaft Mittelrhein [Сдружение за защита на виното „Mittelrhein“] в годините с изключителни метеорологични условия минималното естествено алкохолно съдържание/минималното тегло на мъстта за сорта грозде Dornfelder може да се определи на 8,3 % об. общ алкохол/65 °Oechsle. Тези договорености се прилагат изключително за годината на реколтата, за която е взето решението. Решението на сдружението за защита ще бъде оповестено чрез подходящи средства за публикуване.“

Различните продукти се идентифицират чрез наименованието си, както и с информация за тяхното минимално естествено алкохолно съдържание/минимално тегло на мъстта и описание на техните органолептични характеристики.

ДОБАВЯ СЕ:

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

Основания за изменението:

Целта на това леко намаление на минималното алкохолно съдържание/минималното тегло на мъстта за сорта Dornfelder е да се позволи прибирането на реколтата да се извърши по-рано, с цел да се сведат до минимум отрицателните последици от новите вредни организми. Например през 2014 г. петнистата дрозофила (Drosophila suzukii) се превърна в заплаха за ранозреещите червени сортове грозде. Отлагането на прибирането на реколтата за сметка на приложимото към момента минимално тегло на мъстта води до риск от значително намаляване на качеството и обема на реколтата от грозде в такива години.

Описанието на органолептичните характеристики става по-нюансирано с цел по-добро отразяване на различните продукти.

С добавянето на общото алкохолно съдържание на вината, произведени без каквото и да е обогатяване, се използва отворената клауза в регламента на ЕС.

2.   Определяне на района

Описание:

Районът на ЗНП „Mittelrhein“ се определя наново.

ДОБАВЯ СЕ:

Изброяват се отделните общини, включително районите и кодовете на районите.

Точното определяне на границите може да се види на картите, показващи лозята в горепосочените общини, обособени по парцели. Картите могат да се разгледат на сайта www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Основания за изменението:

Това изменение относно определянето на района не е произволно, а е необходимо, за да се предотвратят значителните неблагоприятни последици за лозарството и селското стопанство, широката общественост и екосистемата, както и за обработваемия ландшафт на регион Mittelrhein, който се е оформил с течение на времето.

Основанията за определянето на района са обяснени с повече подробности по-долу:

Заградените лозя са необходими за целите на осигуряване на качеството, особено по отношение на мерките за растителна защита.

Мерките за растителна защита са необходими в лозарството, но невинаги са съвместими с другите култури. Съчетаването на лозята със земя, използвана за други цели (например за пасища, земеделие, отглеждане на плодове или зеленчуци), често води до проблеми, които следва да се избягват, доколкото е възможно:

Колкото по-малко са допирните точки между земята, използвана за лозарство, и земята, използвана за други цели (за земеделие, овощарство, пасища и т.н.), толкова по-малко е свързаното с това отрицателно въздействие върху винопроизводството и качеството на вината.

Това се дължи на специфичните изисквания за управление в областта на лозарството, по-специално на растителната защита. Някои от използваните продукти за растителна защита се различават значително, особено по отношение на тяхното поле на прилагане, специфичното за културата разрешение за използване или периодите на изчакване. Освен това по много от историческите склонове на Mittelrhein растителната защита се осъществява чрез пръскане с вертолет, при което съществува по-голям риск от разнасяне на пестицид поради технически или физически причини. Геометрията на пръскане под формата на дълги прави линии по протежение на склоновете е от полза за ефективното пръскане с вертолет и изисква непрекъсната площ, заета с лозя.

Земеделските стопани и лозарите са длъжни да предотвратят разпространението на продуктите за растителна защита в други култури и нецелеви райони, включително чрез спазване на изискванията за разстояние. Следователно не е възможно лозите да се пръскат в близост до границите на лозята, което прави отглеждането невъзможно. Същото се отнася и за обработваемата земя, пасищата и овощарските площи, които граничат с лозята. Голямата разпръснатост на лозята води до финансови загуби за всички земеделски стопани. Проблемът е особено ясно изразен в ситуации, в които се използва пръскане с вертолет, тъй като вертолетите трябва да отговарят на особено строги изисквания за разстояние поради повишения риск от разнасяне на пестицид. Ако лозята се преместят в райони, където се използва пръскане с вертолет, предишните лозя стават нецелеви райони, за които се прилагат изискванията за разстояние. Това поставя тези лозя в икономически неизгодно положение.

Дори продуктите за растителна защита да се прилагат правилно, те могат да се разнесат в съседните парцели, които се използват за различни цели, като по този начин причиняват нежелани вегетативни щети в нецелеви райони и влошават качеството и нарушават предлагането на пазара на продуктите поради наличието на определени остатъчни вещества. Тъй като някои от продуктите за растителна защита не могат да се използват за отглежданите култури, при изпитванията за наличие на остатъчни вещества може да се установи — въз основа на точен анализ и ниски максимално допустими граници на остатъчни вещества — че продуктите не са годни за пускане на пазара. На практика такива случаи се срещат често. Въпреки че замърсителите могат да носят отговорност за такива щети, чрез поддържането на заградени лозя периферните области могат да се сведат до минимум и по този начин да се отстранят проблемите.

Защита на широката общественост и екосистемата чрез управление на районите със стръмни склонове

В днешно време стръмните склонове играят ключова роля за предотвратяване на ерозията и оттичането. Лозарството върху терасирани склонове и стените на лозята предотвратяват оттичането на повърхностните води надолу по склоновете. Лозите и зелената покривка стабилизират почвата и се поддържат чрез дейности по текуща поддръжка. Правилното управление на почвите осигурява добра структура на почвата и висока степен на проникване на водата в почвите. В обобщение, ерозията се свежда до минимум, водата се съхранява в случай на проливни дъждове и се предотвратява оттичането на хранителни вещества (главно фосфати) в повърхностните води. Без активно управление терасите и стените биха се разрушили. Почвата би обрасла с храсталаци и ще загуби своята плодовитост и структура. Това би довело до последствия като ерозия, оттичане на почвата и хранителните вещества и свлачища в случай на проливни дъждове. Жителите и транспортът ще бъдат изложени на опасност и ще бъдат причинени щети.

Консолидирането на лозята позволява използването на ефективни методи за управление и защита в лозарския район.

Стратегиите за растителна защита със слабо въздействие с качествени, екологични и икономически ползи са важни за гарантиране на устойчивото производство на висококачествени вина:

Например в борбата с Polychrosis botrana се използват феромони. Тази защитна мярка действа само при възможно най-широко разпространение на дозаторите на феромони, необходими за ограничаване на размножаването и отблъскване на вредителите. Като част от тази мярка е значително по-евтино двойното им монтиране в краищата (границите с други култури, друг вид използване на земята или растителност), което е необходимо поради технически причини, да се избягва. Чрез заградените лозя може значително да се намали тежестта, свързана с дозаторите на феромони. Освен това в Райнланд-Пфалц е въведена програмата за развитие „EULLE“ (мерки за опазване на околната среда, развитие на селските райони, селско стопанство и храни), чрез която се подпомага използването на биотехнологични методи за растителна защита в областта на лозарството по отношение на непрекъснатите площи от най-малко 2 ha, заети с лозя. Ако в резултат от преместването на отделни лозя върху обработваема земя обаче парцелите обхващат по-малко от 2 ha, тогава това подпомагане за обработката на лозята с феромонни продукти RAK престава да бъде достъпно за останалите лозя. Това оказва неблагоприятно финансово въздействие върху земеделските стопани, които обработват такива лозя. Без това финансово подпомагане обаче биотехнологичните методи за растителна защита не са икономически жизнеспособни. Резултатът е увеличаване на употребата на инсектициди, което от своя страна има отрицателно въздействие върху екосистемата.

Заградените лозя също са необходими както от техническа, така и от икономическа гледна точка, за да се предпази узрялото грозде от вреди, нанесени от птици, тъй като това е единственият начин да се осигури ефективна защита. За разлика от това голямата разпръснатост на лозята води до по-високи разходи и повишено шумово замърсяване.

Заградените лозя също така спомагат за предотвратяване на вреди, причинени от дивеч:

Намаляването на прекомерно високата популация от диви свине е важен въпрос от гледна точка на лозарството. Това намаляване е необходимо, наред с другото, тъй като вредите, причинени от дивеч в лозята на Райнланд-Пфалц, обикновено не подлежат на компенсация. Заградените лозя също така намаляват риска от възникване на огнища на подлежащата на задължително обявяване африканска чума по свинете, която представлява значителен риск за животновъдството в Германия. Всъщност управлението на дивите свине е по-лесно и по-евтино в заградени лозя, отколкото в райони, използвани за отглеждане на различни култури (например грозде, полски култури и плодове), в които често има повече места, където дивите свине могат да се укрият.

Капковото напояване придобива все по-голямо значение в сухи лета, особено в случай на млади лозя. Без него лозите няма да могат да се отглеждат. Заградените лозя представляват голямо предимство, когато става въпрос за изграждане и експлоатация на необходимата инфраструктура (кладенци, тръби и т.н.). Те правят съвместното водочерпене и общото използване на водопреносните и водоразпределителните линии по-ефикасни и по-евтини.

Изискванията за управление са различни за лозарството в сравнение например със земеделието. Ако тези площи престанат да се използват за лозарство, съществува риск земята да се покрие с храсталаци, особено по стръмните склонове, като се има предвид, че те не са подходящи за земеделие или за използване като пасища. Възможно е растения гостоприемници на нежелани вредители, като например петнистата дрозофила (Drosophila suzukii), да започнат да растат върху тези необработваеми площи (например растения от рода на къпината), като по този начин се застрашават здравето и качеството на гроздето в съседните лозя.

Обработваемият ландшафт, който се е оформил с течение на времето, както и природният пейзаж, който включва традиционните лозя, са характерни за ЗНП „Mittelrhein“ и неговата репутация.

Лозарството в традиционните лозя, благодарение на което се оформя обликът на ландшафта, определя характера на лозарския район за местните жители, членовете на лозаро-винарската промишленост в региона, специалистите и потребителите. Това е видно и от факта, че когато се представя лозарският район, в рекламата на виното редовно се използват снимки, направени в традиционни лозя.

Прехвърлянето на винопроизводството върху традиционно обработваема земя би променило характерния ландшафт и това би оказало съответното въздействие върху обработваемия ландшафт, който се е оформил и дори е признат за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. По отношение на изключителното световно значение на обекта и приложимите изисквания за защита и управление ЮНЕСКО посочва: „Предприетите мерки в обекта [горната част на долината по средното течение на Рейн] служат преди всичко за ... поддържане на лозарската традиция по стръмните склонове на долината, осигуряване на местообитания за редки животински и растителни видове и като цяло гарантиране, че състоянието на околната среда остава непроменено.“

Темата, свързана с виното, също така има важна роля в областта на туризма — във връзка с традиционния лозарски район и традиционните лозя. Традиционният лозарски район осигурява икономическа основа за много предприятия, осъществяващи дейност в туристическия сектор, като например ресторанти и хотели, благодарение на пейзажите и разнообразните възможности за туризъм, които предлага лозарският ландшафт (например маршрутите на виното Mittelrhein, маршрутът „Rheinsteig“ и маршрутът „Замъците на Рейн“). Ако в продуктовата спецификация не се определи районът, това би създало възможност за преместване на лозята върху земя, която понастоящем се използва за пасища или като обработваема земя. Както се посочва по-горе, това би създало риск за много от традиционните лозя да се покрият с храсталаци, като се има предвид, че те не са подходящи за използване за други цели, различни от лозарството, поради малкия си размер, характеристиките и често затруднения достъп до тях. Освен установените екологични последици, покриването с храсталаци би имало също и икономически последици, тъй като такива пейзажи са визуално непривлекателни за туристите.

Представените в специализирани публикации вина, въз основа на които в голяма степен се формират възприятието и репутацията на ЗНП „Mittelrhein“, често се произвеждат в традиционни, консолидирани лозя (например Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

В обобщение, с характерните за ландшафта непрекъснати площи, заети с лозя, ЗНП „Mittelrhein“ се възприема положително от обществеността, промишлеността, потребителите и туристите. С покупката и пиенето на вино „Mittelrhein“ в съзнанието на потребителите изникват образи на традиционни лозя, които се подсилват от възможности за ваканционни преживявания. Това прави виното със ЗНП „Mittelrhein“ изключително и уникално.

От изложените по-горе основания ясно личи, че отглеждането на лозя на единични и за предпочитане заградени места има много и различни предимства за собствениците и операторите на лозя, както и за околната среда и широката общественост. Следователно делът на разпръснатите на различни места лозя, който в момента е много нисък, не трябва да се увеличава, като се имат предвид многобройните различни недостатъци, описани по-горе.

3.   Винени сортове грозде

Описание:

Следните сортове грозде са изброени до момента в точка 7 (която става точка 8) от продуктовата спецификация:

В Райнланд-Пфалц:

Бяло вино

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

Червени вина и вина розе

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

В Северен Рейн-Вестфалия:

Бяло вино

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Червени вина и вина розе

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Списъците на сортовете грозде за Райнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия се обединяват и образуват общ списък.

ДОБАВЯ СЕ:

Списъкът на сортовете грозде се допълва със следните сортове:

Бели вина

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris.

Червени вина и вина розе

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Добавят се синонимите на сортовете грозде.

Основания за изменението:

Предишният списък на сортовете грозде беше непълен. Той се разширява, така че да се изброят всички класифицирани до момента сортове грозде и техните синоними.

4.   Приложими изисквания съгласно законодателството на ЕС или националното законодателство

Описание:

В точка 10 от продуктовата спецификация се определят допълнителните изисквания за етикетиране.

По-малки географски единици:

ДОБАВЯ СЕ:

Лозарският регистър представлява списъкът с наименованията на площите, големите по площ лозя и единичните лозя, както и системите на открито поле, които могат да се използват като по-малки географски единици. В него са посочени границите на обектите и площите по отношение на кадастралните данни (район, подрайон, система на открито поле, парцел). Той се управлява от Селскостопанската камара на провинция Райнланд-Пфалц. В Северен Рейн-Вестфалия той се управлява от Селскостопанската камара на провинция Северен Рейн-Вестфалия. Лозарският регистър се създава и поддържа въз основа на:

раздел 23, параграфи 3 и 4 от Закона за виното (Weingesetz);

раздел 29 от Наредбата за виното (Weinverordnung);

Федералния закон за определяне на обектите и площите и на лозарския регистър (Закон за лозята) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz);

Наредбата за прилагане на законодателството в областта на виното (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW);

раздел 2, параграф 16 от Федералната наредба за отговорностите във връзка със законодателството в областта на виното (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Границите на малките географски единици могат да се променят само със съгласието на компетентната организация съгласно раздел 22g от Закона за виното, която трябва да уведоми за всяка промяна Федералната служба за земеделие и храни.

Основания за изменението:

Разпоредбите относно етикетирането следва да бъдат допълнени, за да се обхванат по-малките географски единици, така че да се отрази действащото законодателство.

5.   Контролни органи

Описание:

Допълва се информацията относно контролните органи, посочени в точка 11 от продуктовата спецификация и техните задачи.

ДОБАВЯ СЕ:

При осъществяването на своите задачи за наблюдение Селскостопанската камара се подпомага от:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Службата за изпитвания на Райнланд-Пфалц)

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Тел. +49 26191490

Факс +49 2619149190

Електронна поща: poststelle@lua.rlp.de

В случая на Северен Рейн-Вестфалия:

директора на Селскостопанската камара на провинция Северен Рейн-Вестфалия в качеството на комисар на федералната провинция:

Fachgebiet 63 — Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Тел. +49 2215340561

Факс +49 2215340196561

Електронна поща: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Агенция за защита на природата, околната среда и потребителите на Северен Рейн-Вестфалия)

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Тел. +49 23613050

Факс +49 23613053786

Електронна поща: abteilung8@lanuv.nrw.de

Основания за изменението:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Службата за изпитвания на Райнланд-Пфалц) следва да се добави като контролен орган, тъй като тя изпълнява задачи по наблюдение в района. Променя се адресът на Селскостопанската камара на провинция Северен Рейн-Вестфалия.

6.   Друго

Описание:

Редакционни промени в съответствие с изискванията на ЕС.

Основания за изменението:

Трябва да се направят редакционни промени, за да се спазят изискванията на ЕС.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование на продукта

Mittelrhein

2.   Вид на географското означение

ЗНП — Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

5.

Качествени пенливи вина

8.

Искрящо вино

4.   Описание на виното или вината

1.   Бяло качествено вино (Qualitätswein)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Бяло вино

Белите вина обикновено са със светлозелен до наситен тъмнозлатист или дори кехлибарен цвят. Ароматът им обикновено варира от пресни до екзотични плодове, а понякога има цветни или пикантни нотки. В зависимост от начина на стареене на виното то може също така да има лек до изразен аромат на феноли и на препечено. Белите вина обикновено имат деликатен до наситен вкус и елегантна до пикантна киселинна структура.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

2.   Червено качествено вино (Qualitätswein)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Червено вино

По-специално червените вина са с воднисточервен до наситеновиолетов, понякога дори синкав цвят, понякога с кафеникави оттенъци. Ароматът им обикновено е плодов с нотки на горски плодове. Възможно е също да имат пикантен, землист аромат и нотки на шоколад. В зависимост от начина на стареене е възможно вината също да имат лек до изразен аромат на феноли и на препечено. Те обикновено са с деликатен до богат вкус и кадифено мека до умерена киселинна структура.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

3.   Качествено вино (Qualitätswein) — розе, Weißherbst и Blanc de Noir

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино розе, Weißherbst, Blanc de Noir

Вината розе се характеризират с деликатен до наситен светлочервен цвят. Вината Weißherbst се характеризират с бледорозов до умерено розов цвят. Вината Blanc de Noir са с цвят на бяло вино. Обикновено ароматът им е плодов с нотки на червени горски плодове и червени плодове. Възможно е също да имат и пикантен аромат. Ароматът на вината Blanc de Noir обикновено е плодов и свеж с нотки на горски плодове, а понякога също и деликатни цветни или пикантни нотки. Те обикновено са с деликатен до богат вкус, в чиято основа стои мека до свежа киселинност.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

4.   Качествено вино (Qualitätswein) Rotling

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вината Rotling се характеризират с деликатен до наситен светлочервен цвят. Ароматът им обикновено е плодов, но може да бъде и леко пикантен, с нотки на горски плодове, плодове от рода на ябълката, крушата, дюлята и на цитрусови плодове. Те се характеризират с деликатен до богат вкус и свежа киселинна структура.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Вино със специална характеристика Kabinett (Prädikatswein Kabinett)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино със специална характеристика Kabinett

Вината „Mittelrhein“ със специална характеристика Kabinett обикновено са плодови и свежи вина с жива киселинност и умерено алкохолно съдържание.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

6.   Вино със специална характеристика Spätlese (Prädikatswein Spätlese)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино със специална характеристика Spätlese

Вината „Mittelrhein“ със специална характеристика Spätlese се характеризират с наситен аромат на жълти плодове и мека, хармонична киселинна структура.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

7.   Вино със специална характеристика „Auslese“ (Prädikatswein Auslese)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино със специална характеристика Auslese

Вината „Mittelrhein“ със специална характеристика Auslese се характеризират с наситен цвят и с аромат на жълти плодове, които понякога са екзотични. Присъствието на покрити с благородна плесен плодове може също да доведе до фини подобни на мед и балсамови нотки.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

8.   Вино със специална характеристика Beerenauslese (Prädikatswein Beerenauslese)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино със специална характеристика Beerenauslese

Вината „Mittelrhein“ със специална характеристика Trockenbeerenauslese са произведени от презрели, изсушени или покрити с благородна плесен плодове и следователно се характеризират с наситен златистожълт до кехлибареножълт цвят и леко повишен вискозитет. По отношение на вкуса те обикновено са с изразена плодова сладост и мека, но подчертана киселинна структура. Ароматът им обикновено варира от наситено плодов до пикантен или дори билков, с нотки на зрели до презрели плодове, изсушени плодове и мед.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

9.   Вино със специална характеристика Eiswein (Prädikatswein Eiswein)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино със специална характеристика Eiswein

Вината Mittelrhein със специална характеристика Eiswein се получават чрез пресоване на замръзнало по естествен път грозде, което означава, че съставките на гроздето са силно концентрирани. Ледените вина обикновено се характеризират с наситена сладост, съчетана със силна киселинност. Ароматът им е предимно плодов и в по-малка степен повлиян от присъствието на благородна плесен, отколкото в случая на вината Beerenauslese и Trockenbeerenauslese.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

10.   Вино със специална характеристика Trockenbeerenauslese (Prädikatswein Trockenbeerenauslese)

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Вино със специална характеристика Trockenbeerenauslese

Вината „Mittelrhein“ със специална характеристика Trockenbeerenauslese са произведени от презрели, изсушени или покрити с благородна плесен плодове и следователно се характеризират с наситен златистожълт до кехлибареножълт цвят и леко повишен вискозитет. По отношение на вкуса те обикновено са с изразена плодова сладост и мека, но подчертана киселинна структура. Ароматът им обикновено варира от наситено плодов до пикантен или дори билков, с нотки на зрели до презрели плодове, изсушени плодове и мед. По принцип вината Trockenbeerenauslese са с по-висока концентрация от вината Beerenauslese, тъй като съдържат повече покрити с благородна плесен или подобни на стафиди плодове.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

11.   Качествено пенливо вино и искрящо вино

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Различните почвени образувания придават на продуктите „Mittelrhein“ характерни свойства.

Качествени пенливи вина

Качествените пенливи вина са със значителна до силна пенливост, обикновено вкусът им е плодов до вкус на зрели плодове с нотки на дрожди и са с активна киселинна структура. Ароматът е характерен според вида на основното вино, използваните сортове грозде и продължителността на времето, през което виното престоява върху утайката си.

Вината с означение Сrémant са с наситена и фина пенливост. Вкусът им обикновено варира от плодов с привкус на зрели плодове до пикантен вкус с нотки на дрожди и те са с мека киселинна структура. Ароматът им е характерен според вида на основното вино, използваните сортове грозде и продължителността на времето, през което виното престоява върху утайката си.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

Искрящо вино

Искрящите вина са с фина до значителна пенливост, те са плодови и свежи. В зависимост от вида на виното ароматът им съответства на ароматите, описани за белите, червените вина и вината розе.

Общото алкохолно съдържание на вината със ЗНП „Mittelrhein“, произведени без каквото и да е обогатяване, може да превишава 15 % об.

За аналитичните характеристики, за които не са посочени стойности, се прилага настоящото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Винопроизводствени практики

5.1.   Специфични енологични практики

1.

Всички продукти

Специфична енологична практика

Прилага се настоящото законодателство.

2.

Всички продукти

Приложими ограничения при производството на вината

Прилага се настоящото законодателство.

3.

Всички продукти

Агротехнически практики

Прилага се настоящото законодателство.

5.2.   Максимални добиви

105 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Районът на ЗНП обхваща лозята в следните общини: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413), Lahnstein (Oberlahnstein (0961), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907), Spay (Oberspay (1390), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Северен Рейн-Вестфалия

Районът на ЗНП обхваща лозята в районите Oberdollendorf, Niederdollendorf и Königswinter в град Königswinter, района Honnef (Rhöndorf) в град Bad Honnef и района Kessenich в град Bonn.

Точното определяне на границите може да се види на картите, показващи лозята в горепосочените общини, обособени по парцели. Картите могат да се разгледат на сайта www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Qualitätswein (качествено вино), Prädikatswein (вино със специална характеристика), Sekt b.A. (качествено пенливо вино, произведено в определен район) или Qualitätsperlwein b.A. (качествено искрящо вино, произведено в определен район) със защитеното наименование „Mittelrhein“ може да се произвеждат от грозде, което е брано в райони, различни от посочения регион, като това се посочва върху етикета, при условие че районът на производство е разположен в същата или в съседна федерална провинция.

7.   Основни сортове грозде

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois — Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder — Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger — Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser — Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder — Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger — Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt — Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin — Cubin

 

Cabernet Dorio — Dorio

 

Cabernet Dorsa — Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos — Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe — Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre — Malinger

 

Früher Roter Malvasier — Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller — Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner — Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner — Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe — Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau — Rivaner

 

Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 — Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix — Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling — Elbling Rouge

 

Roter Gutedel — Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer — Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer — Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent — St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe — Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah — Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder — Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling — Elbling

 

Weißer Gutedel — Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling — Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Описание на връзката или връзките

Лозарският район на вината „Mittelrhein“ е разположен между Bingen и Bonn, граничи с възвишенията Siebengebirge и е с дължина около 110 km. Ниската част на долината е тясна; едва на надморска височина 200—220 m тясната V-образна долина се разширява и преминава в плато, разположено на различни нива, които са се оформили много отдавна. Надморската височина на районите в долината Mittelrhein, които се използват за лозарство, варира от около 55 до 350 m; средната надморска височина на лозята е 170 m. Лозята в горната част на долината Mittelrhein са предимно с югоизточно до югозападно изложение; лозарството в долната част на долината Mittelrhein се осъществява предимно върху терени, които са с южно до югозападно изложение. Като цяло средното изложение на лозята в долината Mittelrhein е 168 ° (юг—югоизток (SSE).

В района на долината Mittelrhein преобладават девонски скали. Широко разпространени са кварцитните пясъчници и шиферът; в по-малка степен се срещат железни и силикатни нодуларни шифер и кварцити. Скали от терциерния период се срещат само в района около Königswinter. Те включват трахити, трахитни туфи, базалт и латити (вулканични ефузивни скали), които свидетелстват за вулканична дейност в миналото. Заливните равнини на река Рейн обикновено съдържат няколко метра дебели слоеве пясък и глина, които често са варовикови. Лозите в долината Mittelrhein виреят главно върху почви, чиито първични скали се състоят от девонски шифър. Кафявите почви и регосолите са преобладаващите видове почви в тези райони.

Паракафявите почви са широко разпространени върху плодородния льос и льосовата глина.

Лозарството се осъществява също и в части от заливните равнини и ниските тераси. Що се отнася до типологията на почвите, за тези райони са характерни почвите тип вега и кафявите почви. Върху терциерните вулканични скали се срещат кафяви почви, регосоли и ранкери.

Според метеорологичните данни средната годишна температура е 9,7 °C, а средната температура през вегетационния период е 14,2 °C. Средното годишно количество на валежите е 665 mm, от които около 60 % падат през вегетационния период.

През този период лозите в района „Mittelrhein“ се ползват средно от приблизително 615 000 Wh/m2 пряко слънцегреене. Дългият вегетационен период, заедно със специфичната топография на района на отглеждане, микроклиматичните условия, характерния състав на почвата и високото равнище на човешкия принос, определят типологията на вината.

Малкият мащаб на лозята и стръмните склонове ограничават използването на машини в лозята, така че отглеждането им е много трудоемко, което има стабилизираща роля за добивите. Това допринася значително за качеството на реколтата по отношение на естественото минимално алкохолно съдържание, характерния аромат и киселинния баланс на вината. Ролята на човешкия фактор се основава на вековна лозарска традиция. При отглеждането на първичния продукт (гроздето), предназначен за производството на Prädikatswein (вино със специална характеристика), лозарите могат да предприемат специални мерки за грижа за растенията през вегетационния период, като например отстраняване на листата около гроздето или прореждане на гроздовете с цел постигане на по-добро качество и по-голяма наситеност на съставките на гроздето. Освен това различните методи на отлежаване, основани на технологията на избите, могат в качеството си на допълнителен човешки фактор да имат роля за оформяне на произвежданите в крайна сметка вина Prädikatswein.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Вино, качествено пенливо вино и искрящо вино

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

За да може върху етикетите да се използват традиционните термини за Qualitätswein (качествено вино), Prädikatswein (вино със специална характеристика), Qualitätsperlwein b.A. (качествено искрящо вино, произведено в определен район) или Sekt b.A. (качествено пенливо вино, произведено в определен район), виното трябва да е преминало официална проверка. Издаденият в този контекст контролен номер (amtliche Prüfungsnummer или A.P.-Nr.) трябва да е посочен върху етикета. Той заменя партидния номер.

Освен съществуващото защитено наименование, на етикетите на виното и лозаро-винарските продукти трябва да е посочен един от традиционните термини, изброени в точка 5, буква a) от продуктовата спецификация. Използването на традиционните термини, изброени в точка 5, буква б) от продуктовата спецификация, не е задължително.

Лозарският регистър представлява списъкът с наименованията на площите, големите по площ лозя и единичните лозя, както и системите на открито поле, които могат да се използват като по-малки географски единици. В него са посочени границите на обектите и площите по отношение на кадастралните данни (район, подрайон, система на открито поле, парцел). Той се управлява от Селскостопанската камара на провинция Райнланд-Пфалц. В провинция Северен Рейн-Вестфалия той се управлява в съответствие с Наредбата за прилагане на законодателството в областта на виното (Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (WeinR-DVO NRW). Лозарският регистър се създава и поддържа въз основа на:

раздел 23, параграфи 3 и 4 от Закона за виното (Weingesetz);

раздел 29 от Наредбата за виното (Weinverordnung);

Федералния закон за определяне на обектите и площите и на лозарския регистър (Закон за лозята) (Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz);

Наредбата за прилагане на законодателството в областта на виното (WeinR-DVO NRW);

раздел 2, параграф 16 от Федералната наредба за отговорностите във връзка със законодателството в областта на виното (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Границите на малките географски единици могат да се променят само със съгласието на компетентната организация съгласно раздел 22g от Закона за виното, която трябва да уведоми за всяка промяна Федералната служба за земеделие и храни.

Връзка към продуктовата спецификация

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.