ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 111A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
8 март 2022 г.


Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2022/C 111 A/01

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AST-SC/10/20 — Секретари (SC 1/SC 2) ( ОВ C 211 A, 25.6.2020 г. )

1

2022/C 111 A/02

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AST/148/21 — Коректори/езикови редактори (AST 3) за следните езици: гръцки (EL), испански (ES), естонски (ET), ирландски (GA), италиански (IT) и португалски (PT) ( ОВ C 58 A, 18.2.2021 г. )

2

2022/C 111 A/03

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/381/20 — Администратори (AD 5) в областта на европейското право ( ОВ C 250 A, 30.7.2020 г. )

4

2022/C 111 A/04

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/382/20 — Администратори (AD 5/AD 7) в областта на външните отношения ( ОВ C 300 A, 10.9.2020 г. )

5

2022/C 111 A/05

Обявление за изменение на допълнението към Обявлението за конкурс на общо основание — EPSO/AD/382/20 — Администратори (AD 5/AD 7) в областта на външните отношения ( ОВ C 300 A, 10.9.2020 г. ) ( ОВ C 444 A, 22.12.2020 г. )

6

2022/C 111 A/06

Обявление за изменение на Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/383/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с български език (BG) — EPSO/AD/384/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с чешки език (CS) — EPSO/AD/385/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с френски език (FR) — EPSO/AD/386/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с ирландски език (GA) — EPSO/AD/387/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с унгарски език (HU) — EPSO/AD/388/21 — Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL) ( ОВ C 22 A, 21.1.2021 г. )

7

2022/C 111 A/07

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/389/21 — Администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони ( ОВ C 39 A, 4.2.2021 г. )

9

2022/C 111 A/08

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/390/21 — Администратори (AD 6) в областта на политиката за химикалите ( ОВ C 82 A, 11.3.2021 г. )

10

2022/C 111 A/09

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/391/21 — Експерти в областта на техническата подкрепа за структурните реформи на държавите членки и експерти в областта на достиженията на правото от Шенген (AD 7) ( ОВ C 120 A, 8.4.2021 г. )

11

2022/C 111 A/10

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/392/21 — Администратори (AD 7) в областта на здравеопазването и безопасността на храните — 1. Изготвяне на политики и законодателство в областта на здравеопазването — 2. Изготвяне на политики и законодателство в областта на безопасността на храните — 3. Одитиране, инспекция и оценяване в областта на здравеопазването и безопасността на храните ( ОВ C 193 A, 20.5.2021 г. )

12


BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/1


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AST-SC/10/20 — Секретари (SC 1/SC 2)

( Официален вестник на Европейския съюз C 211 A от 25 юни 2020 г. )

(2022/C 111 A/01)

На страница 5 раздел „5) Фаза на оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Фаза на оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в тази фаза, ще бъде най-много 2 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка степен. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати на теста за умения за работа с Microsoft Office Word, ще бъдете поканен да участвате във фазата на оценяване.

По време на фазата на оценяване се проверяват седем общи компетенции (за всяка от които максималният брой точки е 10) и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта се използват два теста на посочения от Вас език 2, както е описано в следните матрици:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Свързано с областта интервю

2.

Комуникация

Свързано с областта интервю

3.

Постигане на качество и резултати

Ролево упражнение

4.

Учене и развитие

Ролево упражнение

5.

Определяне на приоритети и организиране

Ролево упражнение

6.

Издръжливост

Свързано с областта интервю

7.

Работа с други хора

Ролево упражнение

Изискван минимум: 35 от 70 точки общо

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

35 от 70 точки

Освен ако не получат други указания, кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи посоченото в техния формуляр за кандидатстване. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/2


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AST/148/21 — Коректори/езикови редактори (AST 3) за следните езици: гръцки (EL), испански (ES), естонски (ET), ирландски (GA), италиански (IT) и португалски (PT)

( Официален вестник на Европейския съюз C 58 A от 18 февруари 2021 г. )

(2022/C 111 A/02)

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати за всеки език. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати на подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично) на посочените от Вас език 1 и език 2 , които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Имайте предвид, че тестът, свързан с областта на конкурса, може да бъде организиран в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват седем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта ще се използват три теста , както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

Език

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

Език 2

2.

Комуникация

Интервю относно общите компетенции

Език 2

3.

Постигане на качество и резултати

Интервю относно общите компетенции

Език 2

4.

Учене и развитие

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

Език 2

5.

Определяне на приоритети и организиране

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

Език 2

6.

Издръжливост

Интервю относно общите компетенции

Език 2

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

Език 2

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 35 от 70 точки.

Компетенция

Тест

Езици

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Коректура и поправяне на текст на език 1.

Първата част от теста ще се проведе, като се извършва съпоставяне с изходния текст на език 2, а втората част на теста — без съпоставяне с изходния текст на език 2.

Коректурата ще обхваща както езиковите аспекти (граматика, правопис и пунктуация), така и типографските елементи. Кандидатите трябва да обосноват направените корекции. (2 часа и 30 минути)

Език 1 и език 2

30 от 50 точки за всяка част“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/4


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/381/20 — Администратори (AD 5) в областта на европейското право

( Официален вестник на Европейския съюз C 250 A от 30 юли 2020 г. )

(2022/C 111 A/03)

На страница 4 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в центъра за оценяване, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите резултати на теста с въпроси в областта на конкурса с избор между няколко отговора, ще бъдете поканен да участвате в този етап на конкурса.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции за този конкурс, като за целта ще се използват три теста , провеждани на избрания от Вас език 2, както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Устна презентация

2.

Комуникация

Устна презентация

3.

Постигане на качество и резултати

Устна презентация

4.

Учене и развитие

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Устна презентация

6.

Издръжливост

Устна презентация

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Интервю относно общите компетенции

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързан с областта писмен тест

50 от 100 точки

Освен ако не получат други указания, кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи посоченото в техния формуляр за кандидатстване. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/5


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/382/20 — Администратори (AD 5/AD 7) в областта на външните отношения

( Официален вестник на Европейския съюз C 300 A от 10 септември 2020 г. )

(2022/C 111 A/04)

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в тази фаза, ще бъде най-много 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка степен. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати на подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на центъра за оценяване.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за този конкурс, като за целта ще се използват четири теста , провеждани на избрания от Вас език 2, както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

4.

Учене и развитие

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Работа по казус

6.

Издръжливост

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Интервю относно общите компетенции

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

25 от 50 точки

Свързан с областта писмен тест

25 от 50 точки

Освен ако не получат други указания, кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи посоченото в техния формуляр за кандидатстване. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/6


Обявление за изменение на допълнението към Обявлението за конкурс на общо основание — EPSO/AD/382/20 — Администратори (AD 5/AD 7) в областта на външните отношения ( ОВ C 300 A, 10.9.2020 г. )

( Официален вестник на Европейския съюз C 444 A от 22 декември 2020 г. )

(2022/C 111 A/05)

На страница 10 точка 6 се заличава.


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/7


Обявление за изменение на Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/383/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с български език (BG) — EPSO/AD/384/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с чешки език (CS) — EPSO/AD/385/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с френски език (FR) — EPSO/AD/386/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с ирландски език (GA) — EPSO/AD/387/21 — Юрист-лингвисти (AD7) с унгарски език (HU) — EPSO/AD/388/21 — Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL)

( Официален вестник на Европейския съюз C 22 A от 21 януари 2021 г. )

(2022/C 111 A/06)

На страница 4 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде най-много 4 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всеки конкурс. Ако имате един от най-високите общи резултати на теста по писмен превод, ще бъдете поканен да се явите на посочените от Вас езици 1, 2 и 3 на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за всеки конкурс, като за целта ще се използват три теста .

Общите компетенции ще бъдат оценени чрез интервю относно общите компетенции (на Вашия език 2). Вашите общи компетенции, Вашите свързани с областта компетенции и познанията Ви за правото на Европейския съюз ще бъдат оценени по време на устната презентация (на Вашия език 1) и сесията за въпроси и отговори след това (също на Вашия език 1). На последно място, резюмето, което трябва да изготвите на език 1 въз основа на текст на език 3, ще оцени Вашите компетенции, свързани с областта, на език 3.

Подробна информация можете да намерите в следните матрици:

Компетенция

Тест

Оценка

Изискван минимум

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Устна презентация

1 от 10 точки

Общ изискван минимум

40 от 80 точки

2.

Комуникация

Устна презентация

1 от 10 точки

3.

Постигане на качество и резултати

Устна презентация

1 от 10 точки

4.

Учене и развитие

Интервю относно общите компетенции

1 от 10 точки

5.

Определяне на приоритети и организиране

Устна презентация

1 от 10 точки

6.

Издръжливост

Устна презентация

1 от 10 точки

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

1 от 10 точки

8.

Ръководни умения

Интервю относно общите компетенции

1 от 10 точки

За всяка обща компетенция се дават между 1и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки за всички компетенции заедно.

Компетенция

Тестове

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Устна презентация

20 от 40 точки

Резюме на език 1 на текст, съставен на език 3 (без речник)

30 от 60 точки“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/9


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/389/21 — Администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

( Официален вестник на Европейския съюз C 39 A от 4 февруари 2021 г. )

(2022/C 111 A/07)

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на посочения от Вас език 2 на тестове в рамките на центъра за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Моля, имайте предвид, че работата по казус и писменият изпит в тази област могат да бъдат организирани в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта ще се използват четири теста , както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

4.

Учене и развитие

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Работа по казус

6.

Издръжливост

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Интервю относно общите компетенции

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

25 от 50 точки

Свързан с областта писмен тест

25 от 50 точки“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/10


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/390/21 — Администратори (AD 6) в областта на политиката за химикалите

( Официален вестник на Европейския съюз C 82 A от 11 март 2021 г. )

(2022/C 111 A/08)

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на посочения от Вас език 2 на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Моля, имайте предвид, че писменият тест в областта на конкурса може да бъде организиран в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта ще се използват четири теста , както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

2.

Комуникация

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

5.

Определяне на приоритети и организиране

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

6.

Издръжливост

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

25 от 50 точки

Свързан с областта писмен тест

25 от 50 точки“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/11


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/391/21 — Експерти в областта на техническата подкрепа за структурните реформи на държавите членки и експерти в областта на достиженията на правото от Шенген (AD 7)

( Официален вестник на Европейския съюз C 120 A от 08 април 2021 г. )

(2022/C 111 A/09)

На страница 6 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка област. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично) на посочения от Вас език 2 (английски или френски) , които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Моля, имайте предвид, че писменият тест в областта на конкурса може да бъде организиран в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта ще се използват четири теста , както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

2.

Комуникация

Интервю относно общите компетенции

3.

Постигане на качество и резултати

Интервю относно общите компетенции

4.

Учене и развитие

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

5.

Определяне на приоритети и организиране

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

6.

Издръжливост

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

25 от 50 точки

Свързан с областта писмен тест

25 от 50 точки“


8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/12


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/392/21 — Администратори (AD 7) в областта на здравеопазването и безопасността на храните — 1. Изготвяне на политики и законодателство в областта на здравеопазването — 2. Изготвяне на политики и законодателство в областта на безопасността на храните — 3. Одитиране, инспекция и оценяване в областта на здравеопазването и безопасността на храните

( Официален вестник на Европейския съюз C 193 A от 20 май 2021 г. )

(2022/C 111 A/10)

На страница 7 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка област. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на посочения от Вас език 2 на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Имайте предвид, че работата по казус може да бъде организирана в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Получените от тях резултати не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за всяка област на конкурса, като за целта ще се използват три теста , както е описано в двете матрици по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

4.

Учене и развитие

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

5.

Определяне на приоритети и организиране

Работа по казус

6.

Издръжливост

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

7.

Работа с други хора

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

8.

Ръководни умения

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

Изискван минимум: 50 от 100 точки.“