ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 104

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
4 март 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 104/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 )

1

2022/C 104/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 )

2

2022/C 104/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 )

3

2022/C 104/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 )

4

2022/C 104/05

Съобщение на Комисията в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 104/06

Обменен курс на еврото — 3 март 2022 година

9


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2022/C 104/07

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2022/C 104/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2022/C 104/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2022/C 104/10

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40511 — Insurance Ireland: База данни от застрахователни претенции и условия за достъп

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2022/C 104/11

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

20

2022/C 104/12

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

28

2022/C 104/13

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

39

2022/C 104/14

Известие до предприятията, възнамеряващи през 2022 г. да внасят или изнасят във или от Европейския съюз контролирани вещества, които разрушават озоновия слой, и до предприятията, възнамеряващи през 2023 г. да произвеждат или внасят такива вещества за основни лабораторни и аналитични цели

46


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING)

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 104/01)

На 16 февруари 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на нидерландски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10567. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING)

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 104/02)

На 17 февруари 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10480. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 104/03)

На 23 февруари 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10595. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 104/04)

На 25 февруари 2022 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32022M10592. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/5


Съобщение на Комисията в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

(2022/C 104/05)

Приложение Б към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако (1) беше заменено в съответствие с член 11, параграф 5 от посоченото споразумение с текста, приложен към настоящото съобщение.


(1)  ОВ C 23, 28.1.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

Правни разпоредби за прилагане

срок за прилагане

Предотвратяване на изпирането на пари

1

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

30 юни 2017 г. (2)

2

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

30 юни 2017 г. (2)

 

изменена с:

 

3

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43),

31 декември 2020 г. (4)

 

допълнена и приложена с:

 

4

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1),

1 декември 2017 г. (3)

 

изменен с:

 

5

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1)

31 март 2019 г. (4)

6

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4)

31 март 2019 г. (4)

7

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1)

31 декември 2019 г. (5)

8

Делегиран регламент (ЕС) 2020/855 на Комисията от 7 май 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар/Бирма, Никарагуа, Панама и Зимбабве в таблицата под точка I от приложението и заличаване от тази таблица на Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 195, 19.6.2020 г., стр. 1)

31 декември 2022 г. (7)

9

Делегиран регламент (ЕС) 2021/37 на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез заличаване на Монголия от таблицата в точка I от приложението (OB L 14, 18.1.2021 г., стр. 1)

31 декември 2023 г. (7)

10

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4)

31 декември 2020 г. (5)

11

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6)

31 декември 2021 г. (5)

12

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22)

31 декември 2021 г. (5)

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

13

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6),

 

 

изменен с:

 

14

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1)

 

15

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1)

 

16

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1),

 

 

изменен с:

 

17

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5)

 

18

По отношение на престъпленията, посочени в член 3, букви б)—д):

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39)

31 декември 2022 г. (6)

19

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (OВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1)

30 юни 2016 г. (1)

20

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18)

31 декември 2021 г. (5)

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

21

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22)

 


(1)  Съвместният комитет постигна през 2014 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.

(2)  Съвместният комитет постигна през 2015 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.

(3)  Съвместният комитет постигна през 2017 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.

(4)  Съвместният комитет постигна през 2018 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.

(5)  Съвместният комитет постигна през 2019 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.

(6)  Съвместният комитет постигна през 2020 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.

(7)  Съвместният комитет постигна през 2021 г. съгласие по този срок в съответствие с член 11, параграф 5 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/9


Обменен курс на еврото (1)

3 март 2022 година

(2022/C 104/06)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1076

JPY

японска йена

128,18

DKK

датска крона

7,4399

GBP

лира стерлинг

0,82773

SEK

шведска крона

10,7688

CHF

швейцарски франк

1,0192

ISK

исландска крона

143,40

NOK

норвежка крона

9,8418

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,634

HUF

унгарски форинт

378,64

PLN

полска злота

4,7691

RON

румънска лея

4,9496

TRY

турска лира

15,6897

AUD

австралийски долар

1,5139

CAD

канадски долар

1,3992

HKD

хонконгски долар

8,6547

NZD

новозеландски долар

1,6329

SGD

сингапурски долар

1,5042

KRW

южнокорейски вон

1 334,20

ZAR

южноафрикански ранд

16,8798

CNY

китайски юан рен-мин-би

6,9996

HRK

хърватска куна

7,5700

IDR

индонезийска рупия

15 934,42

MYR

малайзийски рингит

4,6370

PHP

филипинско песо

57,293

RUB

руска рубла

 

THB

тайландски бат

36,063

BRL

бразилски реал

5,6041

MXN

мексиканско песо

22,8945

INR

индийска рупия

84,1740


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/10


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

(2022/C 104/07)

1.   Както е предвидено в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), Комисията уведомява, че освен ако не бъде започнат преглед в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените антидъмпингови мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства, че изтичането на срока на действие на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата от него. Ако Комисията вземе решение да извърши преглед на съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да представят коментари по въпросите, изложени в искането за преглед.

3.   Срок

На горното основание производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Белгия (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Ръчни колички за палети

Китайската народна република

Тайланд

Антидъмпингово мито

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2206 на Комисията от 29 ноември 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 314, 30.11.2017 г., стр. 12)

1.12.2022 г.


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ (00:00) на датата, посочена в тази колона.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 104/08)

1.   

На 24 февруари 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Altor Fund Manager AB („Altоr Fund Manager“, Швеция);

SMS GmbH („SMS“, Германия);

Kaefer Holding SE & Co. KG („Kaefer Holding“, Германия);

Kaefer Isoliertechnik („Kaefer“, Германия), понастоящем под едноличния контрол на Kaefer Holding.

Altor Fund Manager, SMS и Kaefer Holding придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Kaefer.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Altor Fund Manager е управител на група фондове за дялово участие, включително Altor Fund V, фондът Altor, извършващ инвестицията в Kaefer.

SMS е семейно предприятие с дейност в сферата на строителството на заводи и машини за секторите на металургичните и валцувачните технологии;

Kaefer Holding е семейно холдингово дружество, което няма други стопански интереси освен Kaefer и не генерира оборот извън участието си в Kaefer;

Kaefer е доставчик на изолационни услуги и решения за достъп (напр. скелета), както и на услуги за защитно покритие и пасивна противопожарна защита. Kaefer също така предоставя свързани услуги, като например услуги за електромеханична поддръжка, услуги за отстраняване на азбест, и услуги, свързани с огнеупорните материали, за промишлени клиенти или услуги за вътрешно оборудване на клиенти, осъществяващи дейност в строителството и корабостроенето.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER/KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 104/09)

1.   

На 25 февруари 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Porsche Austria GmbH & Co OG („Porsche Austria“, Австрия), под крайния контрол на Volkswagen AG, крайното предприятие майка на групата Volkswagen,

Wolfgang Denzel Auto AG („Denzel“, Австрия), под контрола на „Familienstiftung W. Denzel“ и отделни членове на семейство Denzel,

Saubermacher Dienstleistungs AG („Saubermacher“, Австрия), под едноличния контрол на Roth Privatstiftung.

Настоящото уведомление се отнася до придобиването на съвместен контрол от страна на Porsche Austria, Denzel и Saubermacher върху новосъздадено пълнофункционално съвместно предприятие (JV) по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговски дейности на въпросните предприятия:

Porsche Austria: Внос и търговия на едро с моторни превозни средства (включително резервни части и аксесоари) на марките Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT и CUPRA в Австрия,

Denzel: внос и търговия на едро с моторни превозни средства от марките Mitsubishi, Hyundai, MG и Maxus в Австрия,

Saubermacher: логистика на отпадъците, преработка на отпадъци, третиране на отпадъци и обезвреждане на отпадъци,

за предприятие JV: консултантски услуги във връзка с боравенето и обезвреждането/третирането на литиеви батерии, осигуряване на специални контейнери и възлагане на изпълнители.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/15


Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40511 — Insurance Ireland: База данни от застрахователни претенции и условия за достъп

(2022/C 104/10)

1.   Въведение

(1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1), когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат поемане на ангажименти за преодоляване на загрижеността, изразена по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да се приеме за определен срок, като в него се направи заключението, че повече не са налице основания за предприемане на действия от Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко резюме на делото и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в рамките на срока, определен от Комисията.

2.   Резюме на делото

(2)

На 14 май 2019 г. Комисията започна официална процедура по разследване на Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee („Insurance Ireland“) — сдружение на предприятия, което управлява системата за обмен на информация Insurance Link. Разследването беше започнато, за да се прецени дали условията за достъп до системата за обмен на информация Insurance Link могат да ограничат конкуренцията. На 18 юни 2021 г. Комисията прие изложение на възраженията във връзка с предполагаеми нарушения от Insurance Ireland на ирландския пазар за автомобилно застраховане. Изложението на възраженията представлява също така предварителна оценка по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(3)

Според предварителната оценка Insurance Ireland е нарушило член 101, параграф 1 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП, като е ограничило достъпа до системата за обмен на информация Insurance Link и по този начин е ограничило конкуренцията на ирландския пазар за автомобилно застраховане. Системата за обмен на информация Insurance Link включва масив от данни за общозастрахователни претенции и функция за изискване на допълнителна информация за такива претенции. Системата за обмен на информация съдържа информация, която е полезна за разкриването и борбата с измамите в сектора на автомобилното застраховане.

(4)

На предварителен етап Комисията счете, че Insurance Ireland произволно е забавило или de facto е отказало достъп до системата за обмен на информация на дружества, които имат законен интерес да се присъединят към нея, и че продължават да съществуват пречки, които биха могли да засегнат дружествата, желаещи да навлязат на ирландския пазар за автомобилно застраховане. Според предварителната оценка това е постигнато чрез редица взаимносвързани решения, които са били приложени с различна степен на интензивност през различни периоди от време. Поне от 2009 г. насам достъпът до Insurance Link е свързан с и/или зависи от членството в Insurance Ireland. Освен това на предварителен етап Комисията счете, че замисълът и прилагането на критериите за членство в Insurance Ireland не са били ясни, прозрачни, обективни, недискриминационни или леснодостъпни. Както е посочено в предварителната оценка, Insurance Ireland е разглеждало процедурата за подаване на заявление за членство в Insurance Ireland по произволен и дискриминационен начин и е забавило процеса на подаване на заявление за членство на редица заявители за продължителни периоди от време. Определени категории участници на пазара (например застрахователи, установени в други държави членки и предоставящи услуги в Ирландия въз основа на правилата, свързани със свободното предоставяне на услуги между държавите членки (наричана по-долу „основа на свободното предоставяне на услуги“), управляващи генерални представители) са били изключени от членство за определени периоди от време. Дори когато на някои заявители е бил предоставен достъп до масива от данни, достъпът им до функцията на Insurance Link за изискване на допълнителна информация фактически е бил отказан и/или забавен.

(5)

На предварителен етап Комисията счете, че липсващият или забавеният достъп до Insurance Link е довел до поставяне на дружествата в неблагоприятно конкурентно положение на ирландския пазар за автомобилно застраховане в сравнение с дружествата, които са имали достъп до системата за обмен на информация. Това се е отразило отрицателно на техните разходи, качеството на услугите и ценообразуването. Освен това липсващият или забавеният достъп е изиграл роля на бариера за навлизане на пазара и по този начин е намалил възможността за по-конкурентни цени и избор на доставчици. Липсата на достъп до съответните данни, съдържащи се в Insurance Link, е оказала въздействие и върху трансграничната търговия между държавите членки, което потенциално би могло да доведе до разделяне на вътрешния пазар.

3.   Основно съдържание на предложените ангажименти

(6)

Insurance Ireland оспорва предварителната оценка на Комисията. Въпреки това Insurance Ireland предложи ангажименти в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, за да отговори на опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията ( „предложените ангажименти“).

(7)

Текстът на предложените ангажименти е обобщен накратко по-долу и е публикуван на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на адрес:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_bg

А)   Ангажименти, свързани с достъпа до Insurance Link

(8)

В срок от 20 работни дни след датата, на която Insurance Ireland получи официално уведомление за решението на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Insurance Ireland се ангажира да:

а)

направи достъпа до Insurance Link необвързан с членство в Insurance Ireland, така че да няма изискване потребителят в Insurance Link да бъде или да стане член на Insurance Ireland, за да има достъп до Insurance Link или да използва някоя от нейните функции;

б)

приеме и публично да оповести критерии за достъп до Insurance Link, които да бъдат справедливи, обективни, прозрачни и недискриминационни и да се прилагат еднакво за всички заявители (включително от други държави членки) (2). Достъп до Insurance Link ще бъде предоставен на: i) всеки застраховател, който извършва застрахователна дейност в Ирландия или показва намерение да извършва застрахователна дейност в Ирландия въз основа на свободното предоставяне на услуги или въз основа на правилата относно свободата на установяване; и ii) всеки субект, назначен от застраховател да изпълнява, по пълномощие, застрахователни функции и/или функции по управление на застрахователни претенции в Ирландия от името на застрахователя. В случая на субекти, които извършват дейност чрез делегирани правомощия, не се изисква застрахователят, от чието име те действат, да бъде или да стане член на Insurance Ireland, за да получи достъп до Insurance Link. Заявителите ще трябва да подадат заявление по образец, да дадат съгласието си за въвеждане на данни за претенциите в Insurance Link, да сключат и спазват разпоредбите на споразумението с условията за достъп (3) и да се придържат към Кодекса за поведение относно защитата на данните в застрахователния сектор от 2013 г.;

в)

въведе нова процедура за подаване на заявление за достъп до Insurance Link с определен график за предоставяне или отказ на достъп до Insurance Link и право на обжалване (4). Продължителността на процеса, от момента на подаване на заявлението до вземането на решение, следва да бъде 20 работни дни. Предвиждат се допълнителни 10 дни за преразглеждане на процедурата и резултата от нея, ако на първа инстанция бъде отказан достъп или не бъде взето решение през 20-те дни.

(9)

В срок от 10 работни дни след датата, на която Insurance Ireland получи официално уведомление за решението на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Insurance Ireland се ангажира да:

а)

определи служител по заявленията за достъп до Insurance Link, който ще отговаря за независимия преглед и вземането на решения във връзка със заявленията за достъп до Insurance Link в съответствие с процедурата за подаване на заявления за достъп до Insurance Link. Служителят по заявленията ще докладва на Insurance Ireland по отношение на резултата от процеса, но нито Insurance Ireland, нито която и да е външна страна ще могат да влияят върху този процес. Само в случай че служителят по заявленията реши, че заявителят не отговаря на критериите за достъп, Съветът по застраховане на Ирландия ще трябва да валидира или да отмени решението на служителя по заявленията и вместо това да предостави достъп (5);

б)

да въведе преразгледани такси за използването на Insurance Link, определени в съответствие с принципите на преразгледаната структура на таксите, която трябва да бъде справедлива, обективна, прозрачна и недискриминационна за всички потребители на Insurance Link (6). Съвкупните такси, начислявани на потребителите на Insurance Link, ще отразяват действителните разходи, направени при експлоатацията на Insurance Link. Таксите, начислявани на отделните потребители на Insurance Link, ще се определят въз основа на действителното използване на системата от страна на потребителя през даден референтен период. На всички нови ползватели на застрахователни връзки ще бъде начислена еднократна начална такса, за да се покрият разходите по регистрацията им.

(10)

В срок от 30 работни дни след датата, на която Insurance Ireland получи официално уведомление за решението на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Insurance Ireland се ангажира да създаде Надзорна комисия (7), апелативен орган, съставен от: i) лице, предложено от Министерството на финансите; ii) квалифициран адвокат с експертен опит в разрешаването на спорове, предложен от председателя на Института на дипломираните арбитри (Chartered Institute of Arbitrators) (клон в Ирландия); iii) лице, представляващо интересите на бизнес клиенти, предложено от ISME, ирландската асоциация на МСП; iv) лице, предложено от Бюрото на автомобилните застрахователи на Ирландия; и v) лице, предложено от Съвета за оценка на телесните повреди. Заявителят може да обжалва пред Надзорната комисия, след като получи отказ на заявлението си от страна на Insurance Ireland или при липса на действие от страна на Insurance Ireland в предвидения срок (8). Надзорната комисия ще направи преглед и ще докладва за дейността на Insurance Link. Тя също така ще предоставя съвети относно всякакви промени в операциите и процесите на Insurance Link и ще предоставя съвети относно структурата на таксите за достъп до Insurance Link.

Б)   Ангажименти, свързани с членството в Insurance Link

(11)

В срок от 20 работни дни след датата, на която Insurance Ireland получи официално уведомление за решението на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Insurance Ireland се ангажира да:

а)

приеме и оповести публично критерии за допускане до членство в Insurance Ireland за пълноправни и асоциирани членове, които ще бъдат справедливи, обективни, прозрачни и недискриминационни. Insurance Ireland ще бъде отворено за пълноправно членство на застрахователи, които извършват или възнамеряват да извършват дейността си в Ирландия. Други субекти, които предлагат услуги в застрахователния сектор в Ирландия или възнамеряват да направят това, ще имат право на асоциирано членство в Insurance Ireland (9). Insurance Ireland ще премахне действащите понастоящем критерии, съгласно които: i) заявителят за членство трябва да е работил най-малко една година; и ii) заявителят трябва да бъде спонсориран от съществуващ пълноправен член на Insurance Ireland, за да бъде приет като асоцииран член (10);

б)

въведе нова процедура за подаване на заявление за членство с определен график и право на обжалване за заявителите за членство. Продължителността на процеса на подаване на заявление е същата като за достъп до Insurance Link (11);

в)

определи служител по заявленията за членство, който ще носи отговорност и ще разполага с оперативна независимост за обработване на заявленията за прием в Insurance Ireland в съответствие с процедурата за подаване на заявления за членство. В случай че служителят по заявленията за членство реши, че даден заявител не отговаря на критериите за членство, Съветът по застраховане на Ирландия ще трябва да валидира или да отмени решението на служителя по заявленията за членство и вместо това да допусне заявителя до членство (12).

(12)

В срок от 30 работни дни след датата, на която Insurance Ireland получи официално уведомление за решението на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, Insurance Ireland се ангажира да определи Апелативен съвет по членството, който ще бъде съставен от независими съдии с доказани познания и експертен опит в застрахователния сектор и/или разрешаването на спорове (13). Апелативният съвет по членството ще преразгледа жалбите срещу решение, взето от служителя по заявленията за членство и/или от Съвета по застраховане на Ирландия, че даден заявител не отговаря на критериите за членство (14).

(13)

Продължителността на ангажиментите ще бъде 10 години, считано от датата, на която Insurance Ireland получи официално уведомление за решението на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(14)

Insurance Ireland се ангажира да назначи доверител по надзора, който ще наблюдава изпълнението на предложените ангажименти и докладва на Комисията във връзка с тях. През първите две години доверителят по надзора ще представя доклада си на Комисията на всеки шест месеца, а за остатъка от срока на предложените ангажименти — ежегодно.

(15)

Insurance Ireland се ангажира да не заобикаля или да не се опитва да заобиколи предложените ангажименти чрез действие или бездействие.

4.   Покана за представяне на мнения

(16)

След допитване до участниците на пазара Комисията възнамерява да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни ангажиментите, обобщени по-горе. Решението ще бъде публикувано на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“.

(17)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно предложените ангажименти. Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от един месец след датата на настоящата публикация. Заинтересованите трети страни се приканват да изпратят също неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна или друга поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“.

(18)

Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат факти от значение за делото. Ако смятате, че която и да е част от предложените ангажименти няма да отговори ефективно на опасенията, изразени в предварителната оценка на Комисията, Комисията също така ви приканва да предложите възможно решение.

(19)

Забележките може да се изпращат на Комисията с посочване на референтен номер AT.40511 - Insurance Ireland: База данни от застрахователни претенции и условия за достъп по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), по Факс +32 22950128 или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г., членове 81 и 82 от Договора за ЕО станаха съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото известие препращанията към членове 81 и 82 от Договора за ЕО следва да се разбират като препращания към членове 101 и 102 от ДФЕС, когато това е приложимо.

(2)  Вж. предложените ангажименти и приложение 1 към тях.

(3)  Вж. приложение 3 към предложените ангажименти.

(4)  Вж. предложените ангажименти и приложения 4 и 5 към тях. По отношение на правото на обжалване, вж. също така параграф 10 от настоящото съобщение.

(5)  Вж. предложените ангажименти и приложение 4 към тях. Освен това Съветът ще преразгледа i) всяко решение за оттегляне или ограничаване или de facto за отказ на правото на достъп на потребител на Insurance Link (след като такова е предоставено) до системата Insurance Link или до някоя от нейните функции; ii) неспазване на който и да е аспект на процедурата за подаване на заявления за достъп до Insurance Link, което води до забавяне на обработването на заявленията; или iii) неизчисляване на таксите, начислявани на потребител на Insurance Link за достъп до Insurance Link в съответствие с действащата структура на таксите за Insurance Link.

(6)  Вж. предложените ангажименти и приложение 7 към тях.

(7)  Вж. предложените ангажименти и приложения 5 и 6 към тях.

(8)  Освен това Надзорната комисия ще разглежда жалби, свързани с решение или действие на служителя по заявленията или на Съвета относно: i) решение да не се допусне достъп до Insurance Link ii) за оттегляне или ограничаване, или de facto за отказ на правото на достъп на потребител на Insurance Link (след като такова е предоставено) до Insurance Link или до някоя от нейните функции; iii) неспазване на който и да е аспект на процедурата за подаване на заявления за достъп до Insurance Link, което води до забавяне на обработването на заявлението за достъп до Insurance Link на заявител; и/ или iv) неизчисляване на таксите, начислявани на потребител на Insurance Link за достъп до Insurance Link в съответствие с действащата структура на таксите за Insurance Link.

(9)  Например лица, които определят размера на загубите, посредници, действащи като застрахователни агенти, субекти, които имат застрахователно дружество и други.

(10)  Вж. предложените ангажименти и приложения 9 и 10 към тях.

(11)  Вж. предложените ангажименти и приложения 12 , 13 и 14 към тях.

(12)  Вж. предложените ангажименти и приложение 13 към тях.

(13)  Вж. предложените ангажименти и приложения 13 и 14 към тях.

(14)  Вж. предложените ангажименти и приложение 14 към тях. Апелативният съвет по членството също така ще разглежда жалби, подадени от член, на когото без разумно основание е отказан пълен или частичен достъп до механизмите или услугите на Insurance Ireland, които той има право да получава в рамките на своя клас на членство.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/20


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 104/11)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„Côtes de Thau“

PGI-FR-A1229-AM01

Дата на съобщението: 6 декември 2021 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Органолептично описание на вината

Допълва се глава I, точка 3.3 „Органолептично описание на продуктите“ от продуктовата спецификация, за да се уточнят цветът, както и органолептичните характеристики на вината.

Тези изменения са отразени в точка „Описание на виното или вината“ от единния документ.

2.   Географски район

В глава I, точка 4 от продуктовата спецификация географският район се разширява с девет съседни общини в рамките на департамент Hérault. Настоящият географски район се състои от 6 общини от департамент Hérault: Agde, Castelnau de Guers, Florensac, Marseillan, Pinet и Pomerols. Той се разширява с 9-те общини, разположени в североизточната част на департамента и граничещи с настоящия район. Тези общини бяха включени в областта в непосредствена близост: Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mèze, Poussan, Sète и Villeveyrac.

Целта на заявлението е да се затвърди съгласуваността на географския район на ЗГУ, разположен около езерото Thau, в съответствие с елементите на плана за устройството и управлението на водите в басейна на Thau. Това е водосборен басейн с умерен средиземноморски климат. Разширяването на ЗГУ „Côtes de Thau“ засилва връзката с географския район и затвърждава географската идентификация на посоченото ЗГУ. Става въпрос за по-съгласувана и по-единна географска единица по отношение на климата (умерен средиземноморски), характеристиките на подпочвените слоеве и човешкия колектив.

Това изменение е отразено в единния документ в точка „Определен географски район“.

3.   Район в непосредствена близост

В глава I, точка 4 от продуктовата спецификация районът в непосредствена близост се определя по-добре и обхваща съседните на географския район общини, които действително отговарят на изискванията.

Това изменение е отразено в единния документ в точка „Допълнителни условия — Дерогация относно производството в определения географски район“.

4.   Сортов състав

В глава I, точка 5 от продуктовата спецификация се актуализира списъкът на сортовете грозде, използвани за производството на ЗГУ „Côtes de Thau“. Органът за защита и управление иска от продуктовата спецификация да се премахнат 15 сорта, които не се използват за производството на вината и не се засаждат в рамките на географския район. Премахват се следните сортове: Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Couderc noir N, Danlas B, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse N, Müller-Thurgau B, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Rubilande Rs, Valérien B.

Това изменение е отразено в единния документ в точка „Основни винени сортове грозде“.

5.   Връзка с географския район

В глава I, точка 7 от продуктовата спецификация са направени уточнения в частта „7.1 — Специфични характеристики на географския район“, за да се обясни, че географският район на ЗГУ се разпростира на територията на 15 общини в североизточния край на департамент Hérault, разположени амфитеатрално около езерото Thau.

Допълва се също и точка „7.3 — Причинно-следствена връзка“, за да се онагледи в още по-голяма степен причинно-следствената връзка, която се основава на взаимодействието между специфичните характеристики на географския район и специфичните характеристики на продукта. Разположени на земя с древни традиции, лозята на Côtes de Thau отдавна се отличават с лозарско производство, насочено към белите вина. Районът, следващ очертанията на езерото Thau, се характеризира с разположение и климат със средиземноморско влияние, което е особено благоприятно за лозовите насаждения. Често пропускливи, почвите са съчетание от пясък, тиня, глина и варовик и по този начин са благоприятни за дълбокото вкореняване на лозовите насаждения, като същевременно придават на вината плодов аромат и свежест.

Тези изменения са отразени в единния документ в точка „Връзка с географския район“.

6.   Условия за представяне и етикетиране

В точка 8 „Условия за представяне и етикетиране“ от продуктовата спецификация се въвежда правило за етикетиране в съответствие с европейските разпоредби, за да се ограничи посочването на сорта грозде и на предвиденото в продуктовата спецификация допълнително географско наименование „Cap d’Agde“ по отношение на наименованието „Côtes de Thau“. Това условие за етикетиране позволява да се засили и запази идентификацията на името на ЗГУ.

7.   Орган, натоварен с контрола

В глава III от продуктовата спецификация на защитеното географско указание „Côtes de Thau“ се допълват данните за контакт на Националния институт за произхода и качеството (INAO), който е натовареният с контрола орган. От името на INAO контролът се осъществява от CERTIPAQ (Орган за сертифициране и проверка, специализиран в контрола на официалните знаци), който е контролният орган.

Това допълнение е отразено в единния документ в точка „Подробна информация относно контролния орган“.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Côtes de Thau

2.   Вид на географското означение

ЗГУ — Защитено географско указание

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

5.

Качествени пенливи вина

4.   Описание на виното или вината

1.   Аналитично описание

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Защитеното географско указание „Côtes de Thau“ е запазено за тихи вина и за качествени пенливи вина — червени, розе и бели.

За тихите вина стойностите (минимални или максимални) за общо алкохолно съдържание в обемни проценти, обща киселинност, съдържание на летливи киселини и съдържание на общ серен диоксид са определените в нормативната уредба на ЕС.

За качествените пенливи вина стойностите (минимални или максимални) за действително алкохолно съдържание в обемни проценти, общо алкохолно съдържание в обемни проценти, обща киселинност, съдържание на летливи киселини, съдържание на общ серен диоксид и на въглероден диоксид са определените в нормативната уредба на ЕС.

Вината, чието съдържание на ферментируеми захари (глюкоза и фруктоза) е по-голямо или равно на 45 g/l, чрез дерогация са със съдържание на летливи киселини, определено със съвместно постановление на министъра, отговарящ за потреблението, и министъра, отговарящ за земеделието.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

9

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

2.   Органолептично описание

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Произвежданите вина се характеризират преди всичко с наситен аромат и балансираност между вкусови качества и свежест.

Белите вина обикновено са с искрящ светложълт цвят, подобен на бледозлатист цвят. Усещането в устата се характеризира с нотки на цитрусови плодове и много свежест. Завършекът се променя към нотки, които понякога са лимонови и/или екзотични, или с леко амилови нюанси, с добра устойчивост на ароматите, понякога с нотка на минералност.

Вината розе са с кристален блясък, с нюанси, които варират от бледорозов прасковен до розов с лилави оттенъци. Имат дискретен и деликатен аромат на червени плодове. При отпиване те са дръзки и динамични, с аромат на дребни червени плодове, докато завършекът понякога напомня кисели бонбони. Обикновено са с дълготраен послевкус и приятна свежест.

Червените вина са с тъмночервен цвят с наситени оттенъци. Имат силен аромат с нотки на червени плодове и мирис на местната храстовидна растителност. Вкусът е характерен най-вече за вино с пивко начало и свежест на основата на узрели плодове.

Качествените пенливи вина са с фини и елегантни мехурчета, съчетани с приятна свежест с аромати на цветя или плодове в зависимост от сортовете, използвани за ферментационната смес.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Винопроизводствени практики

5.1.   Специфични енологични практики

1.   Специфична енологична практика

По отношение на енологичните практики при тези вина трябва да се спазват задълженията, определени на равнището на ЕС и в Кодекса за селското стопанство и морския риболов.

5.2.   Максимални добиви

1.   вина розе и бели вина

120 хектолитра от хектар

2.   червени вина

110 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Производството на гроздето, винификацията и приготвянето на вината със защитеното географско указание „Côtes de Thau“ се извършват на територията на следните общини от департамент Hérault:

Agde, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Castelnau-de-Guers, Florensac, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Pinet, Pomerols, Poussan, Sète, Villeveyrac.

7.   Основни винени сортове грозде

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arinarnoa N

 

Auxerrois B

 

Baco blanc B

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Cardinal Rg

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Colombard B

 

Counoise N

 

Egiodola N

 

Gamay N

 

Gamay de Chaudenay N

 

Gewurztraminer Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gros Manseng B

 

Lledoner pelut N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Mauzac B

 

Merlot N

 

Meunier N

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Négrette N

 

Parrellada B

 

Petit Manseng B

 

Petit Verdot N

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Portan N

 

Riesling B

 

Roussanne B

 

Savagnin rose Rs

 

Sciaccarello N

 

Semillon B

 

Servant B

 

Seyval B

 

Sylvaner B

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Ugni blanc B

 

Verdelho B

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

8.   Описание на връзката или връзките

Географският район на защитеното географско указание „Côtes de Thau“ се разпростира на територията на 15 общини от департамент Hérault, разположени амфитеатрално около езерото Thau.

Средиземно море, езерата, плажовете, храстовидната растителност образуват на това място оригинален природен ансамбъл, който е в основата на икономиката и на начина на живот. Езерото Thau, което определя ритъма на ландшафта и климата, е защитено от Средиземно море чрез ивица от лагуни, наричана „lido“, върху която се отглеждат лозови насаждения. Почвите са червени до бежови на цвят, обикновено с лека текстура, тинесто-песъкливи до глинесто-песъкливи, слабо каменисти и относително дълбоки. Климатът се характеризира със значителни по количество есенни и зимни дъждове и малко летни дъждове, понякога придружени с бури, които за щастие се компенсират от морския бриз, благодарение на който се намалява изпаряването и се ограничава рискът от недостиг на вода. Годишното количество на валежите е около 600 mm. Влиянието на езерото Thau — истинско вътрешно море с дължина 20 km, е от съществено значение.

Тази водна среда смекчава капризите на средиземноморски климат с меките си температури, които са особено благоприятни за узряването на белите сортове грозде.

Това природно наследство е тясно свързано с икономическите интереси на територията, по-специално с туризма (морски, балнеоложки, природен...), лозарството, отглеждането на черупчести организми или риболова.

Тенденциите в потреблението се развиват в полза на свежите и плодовите вина, а лозарският район на вината Côtes de Thau е особено подходящ за производството на този вид вино. Географският район се характеризира с климатични условия и почвен профил, които са благоприятни за бавното узряване на белите сортове грозде.

Тихите вина, произвеждани на територията на защитеното географско указание „Côtes de Thau“, се предлагат в три цвята: бели, розе и червени. В този регион съществува истинска традиция по отношение на сухите бели вина и защитеното географско указание „Côtes de Thau“ е едно от малкото, при които делът на белите вина е по-голям в сравнение с червените вина.

Докато Terret B остава историческият сорт за региона, има и сортове от различни френски региони, които са качествени и с голям ароматен потенциал.

Разположени на земя с древни традиции, лозята на Côtes de Thau отдавна се отличават с лозарско производство, насочено към белите вина. Районът, следващ очертанията на езерото Thau, се характеризира с разположение и климат със средиземноморско влияние, което е особено благоприятно за лозовите насаждения. Често пропускливи, почвите са съчетание от пясък, тиня, глина и варовик и по този начин са благоприятни за дълбокото вкореняване на лозовите насаждения, като същевременно придават на вината плодов аромат и свежест.

Винопроизводителите са насочили развитието на производството към свежи и ароматни вина, възползвайки се от всички съвременни технологии за постепенно извличане и контрол на температурата.

По този начин и с характерната си свежест вината със ЗГУ „Côtes de Thau“, отразяващи много специфичния климат около езерото Thau, се съчетават особено добре с местното производство на морски храни.

Впоследствие винопроизводителите успяват да се адаптират към пазарното търсене извън басейна на Thau, развивайки значително производство на червени вина и вина розе.

Също така те се ангажират да запазят значителното биологично разнообразие на своята територия чрез подходящи техники. Участват в създадената от държавните органи програма „Bassin de Thau“ (Басейнът на Thau) на Генералния съвет с подкрепата на Европейската комисия.

Езерото Thau е сложна и привлекателна среда. Като такава то представлява привилегирована основа за истинско образование в областта на околната среда. Лозарите се адаптират към нейната същина, като развиват практики, които зачитат заобикалящото ги биологично разнообразие.

Езерото представлява важен притегателен туристически център: морските бани, водните спортове, риболова, опознавателните разходки, посещенията на съоръженията за отглеждане на черупчести организми и Cap d’Agde, който всяка година приема стотици хиляди туристи, представляват съществена част от репутацията на вината Côtes de Thau.

Бъдещето на лозарството е тясно свързано с това. Винопроизводителите съществуват благодарение на силната връзка с басейна на Thau и защитата на тази привилегирована природна среда е основата, която позволява на защитеното географско указание да се развива и да утвърждава репутацията си в тази богата и сложна среда.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Правна уредба:

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

Областта в непосредствена близост, определена чрез дерогация за винификацията и приготвянето на вината със защитеното географско указание „Côtes de Thau“, се състои от следните съседни на географския район общини: Montagnac, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire, Plaissan, Cournonterral, Montbazin, Gigean, Vic la Gardiole, Saint Thibery, Pézenas, Nézignan l’Evèque, Bessan, Vias, Aumes, Cazouls d’Hérault.

Правна уредба:

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Защитеното географско указание „Côtes de Thau“ може да бъде допълнено с обозначенията „primeur“ или „nouveau“.

Логото на Европейския съюз за ЗГУ фигурира върху етикета, когато думите „Защитено географско указание“ са заменени от традиционния израз „Vin de pays“.

Защитеното географско указание „Côtes de Thau“ може да бъде допълнено с името на един или на няколко сорта грозде.

Посочването на един или на няколко сорта грозде може да се изпише само непосредствено под името на защитеното географско указание „Côtes de Thau“ и се отпечатва с букви, чиито размери не надвишават — нито на височина, нито на ширина — половината от размера на буквите, с които е изписано името на ЗГУ.

Защитеното географско указание „Côtes de Thau“ може да бъде допълнено с по-малката географска единица „Cap d’Agde“.

Размерите на буквите за името на по-малката географска единица „Cap d’Agde“ не трябва да надвишават — нито на височина, нито на ширина — тези на буквите, с които е изписано името на защитеното географско указание „Côtes de Thau“.

Връзка към продуктовата спецификация

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cf1f3e1-6ab1-45ea-9fbb-0371f556cb1f


(1)  OВ L 9, 11.1.2019 г., стp. 2.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/28


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 104/12)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„Var“

PGI-FR-A1145-AM02

Дата на съобщението: 6 декември 2021 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

Въвеждане на допълнително географско наименование

В глава I от спецификацията на ЗГУ „Var“ точка 2 („Допълнителни наименования“) се допълва, за да се въведе ново допълнително географско наименование — „Correns“, което е запазено за белите вина със ЗГУ „Var“.

Това изменение е отразено в единния документ, в точка „Допълнителни условия“.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Var

2.   Вид на географското означение

ЗГУ — защитено географско указание

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

5.

Качествени пенливи вина

4.   Описание на виното или вината

1.   Червени, розе и бели тихи вина

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Защитеното географско указание „Var“ е запазено за тихи вина и за качествени пенливи вина: червени, розе и бели.

Вината, чието съдържание на ферментируеми захари (глюкоза и фруктоза) е по-голямо или равно на 45 грама на литър, чрез дерогация имат съдържание на летливи киселини, определено със съвместно постановление на министъра, отговарящ за потреблението, и министъра, отговарящ за земеделието.

За тихите вина стойностите (праг или граница) на действителното алкохолно съдържание (само за пенливите вина), общото алкохолно съдържание, общата киселинност, летливите киселини, общия серен диоксид и въглеродния диоксид (само за пенливите вина) са определените в законодателството на ЕС.

Вината розе (70 % от производството) обикновено са с блед цвят. Те се характеризират основно с динамичност и плодови аромати, очевидно различни в зависимост от сортовете грозде и използваните техники за винификация.

Червените вина обикновено са плътни, с добра структура, понякога наситени — в случая на по-концентрираните вина. Цветът им е рубиненочервен до нар, наситен, с виолетови отблясъци.

Белите вина съчетават финес, плодови аромати и динамичност. Цветът им е бледожълт със зеленикави отблясъци или златист, блестящ и прозрачен.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

9

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

2.   Червени, розе и бели качествени пенливи вина

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Пенливите вина предлагат същите нюанси и същите органолептични характеристики като тихите вина, с повече свежест, финес и ароматна устойчивост, подчертани от фини и елегантни мехурчета.

За качествените пенливи вина стойностите (праг или граница) на действителното алкохолно съдържание, общото алкохолно съдържание, общата киселинност, летливите киселини, общия серен диоксид и въглеродния диоксид (само за пенливите вина) са определените в законодателство на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Винопроизводствени практики

5.1.   Специфични енологични практики

1.   Специфична енологична практика

По отношение на енологичните практики при тези вина трябва да се спазват задълженията, определени в нормативната уредба на ЕС и в Кодекса за селското стопанство и морския риболов.

5.2.   Максимални добиви

1.   120 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Беритбата на гроздето, винификацията и производството на вина, ползващи се от защитеното географско указание „Var“, се извършват във всички общини на департамент Var.

7.   ОСНОВНИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Aligoté B

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arbane B

 

Arinarnoa N

 

Arriloba B

 

Arrouya N

 

Artaban N

 

Aubin B

 

Aubin Vert B

 

Aubun N — Murescola

 

Auxerrois B

 

Bachet N

 

Barbaroux Rs

 

Baroque B

 

Biancu Gentile B

 

Blanc Dame B

 

Bouchalès N

 

Bouillet N

 

Bouquettraube B

 

Bourboulenc B — Doucillon blanc

 

Brachet N — Braquet

 

Brun Fourca N

 

Brun Argenté N — Vaccarèse

 

Béclan N — Petit Béclan

 

Béquignol N

 

Cabernet Franc N

 

Cabernet Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Calitor N

 

Camaralet B

 

Carcajolo N

 

Carcajolo blanc B

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Castets N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chatus N

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Cinsaut N — Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Claverie B

 

Codivarta B

 

Colombard B

 

Corbeau N — Douce noire

 

Cot N — Malbec

 

Couderc noir N

 

Counoise N

 

Courbu B — Gros Courbu

 

Courbu noir N

 

Couston N

 

Crouchen B — Cruchen

 

César N

 

Duras N

 

Durif N

 

Egiodola N

 

Ekigaïna N

 

Elbling B

 

Etraire de la Dui N

 

Fer N — Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

 

Feunate N

 

Floreal B

 

Folignan B

 

Folle Blanche B

 

Fuella nera N

 

Furmint B

 

Gamaret

 

Gamay N

 

Gamay de Bouze N

 

Gascon N

 

Genovèse B

 

Gewurztraminer Rs

 

Goldriesling B

 

Gouget N

 

Graisse B

 

Gramon N

 

Grassen N — Grassenc

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gringet B

 

Grolleau N

 

Grolleau gris G

 

Gros Manseng B

 

Gros vert B

 

Joubertin

 

Jurançon blanc B

 

Jurançon noir N — Dame noire

 

Knipperlé B

 

Lauzet B

 

Liliorila B

 

Listan B — Palomino

 

Lledoner pelut N

 

Macabeu B — Macabeo

 

Mancin N

 

Manseng noir N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Maréchal Foch N

 

Mauzac B

 

Mauzac rose Rs

 

Mayorquin B

 

Melon B

 

Merlot N

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B — Gros Meslier

 

Meunier N

 

Milgranet N

 

Molette B

 

Mollard N

 

Monarch N

 

Mondeuse N

 

Mondeuse blanche B

 

Monerac N

 

Montils B

 

Morrastel N — Minustellu, Graciano

 

Mourvaison N

 

Mourvèdre N — Monastrell

 

Mouyssaguès

 

Muresconu N — Morescono

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Muscaris B

 

Muscat Ottonel B — Muscat, Moscato

 

Muscat cendré B — Muscat, Moscato

 

Muscat d’Alexandrie B — Muscat, Moscato

 

Muscat de Hambourg N — Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B — Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs — Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg — Muscat, Moscato

 

Mérille N

 

Müller Thurgau B

 

Nielluccio N — Nielluciu

 

Noir Fleurien N

 

Négret de Banhars N

 

Négrette N

 

Oberlin noir N

 

Ondenc B

 

Orbois B

 

Pagadebiti B

 

Pascal B

 

Perdea B

 

Persan N

 

Petit Courbu B

 

Petit Manseng B

 

Petit Meslier B

 

Petit Verdot N

 

Picardan B — Araignan

 

Pineau d’Aunis N

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Plant de Brunel N

 

Plant droit N — Espanenc

 

Portan N

 

Portugais bleu N

 

Prior N

 

Prunelard N

 

Précoce Bousquet B

 

Précoce de Malingre B

 

Raffiat de Moncade B

 

Riesling B

 

Riminèse B

 

Rivairenc N — Aspiran noir

 

Rivairenc blanc B — Aspiran blanc

 

Rivairenc gris G — Aspiran gris

 

Rosé du Var Rs

 

Roublot B

 

Roussanne B

 

Roussette d’Ayze B

 

Sacy B

 

Saint Côme B

 

Saint-Macaire N

 

Saint-Pierre doré B

 

Sauvignon B — Sauvignon blanc

 

Sauvignon gris G — Fié gris

 

Sciaccarello N

 

Segalin N

 

Seinoir N

 

Select B

 

Semebat N

 

Semillon B

 

Servanin N

 

Solaris B

 

Soreli B

 

Souvignier gris Rs

 

Sylvaner B

 

Syrah N — Shiraz

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Tibouren N

 

Tourbat B

 

Tressot N

 

Téoulier N

 

Ugni blanc B

 

Valdiguié N

 

Varousset N

 

Velteliner rouge précoce Rs

 

Verdesse B

 

Vermentino B — Rolle

 

Vidoc N

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

 

Voltis B

8.   Описание на връзката (връзките)

8.1.   Специфична характеристика на географския район

Var е един от департаментите, разположени в областта Provence-Alpes-Côte в Югоизточна Франция. Името си получава от крайбрежната река Var, която някога е определяла източната граница. На запад граничи с департамент Bouches-du-Rhône, на север — с департамент Alpes de Haute-Provence, на изток — с департамент Alpes-Maritimes, и на юг — със Средиземно море.

Географският район е с разнообразен релеф с две различни части от геологична гледна точка: варовикова — по оста Toulon-Draguignan, и кристалинна — на изток.

Тези две различни геоложки части са свързани с два вида растителност, характерни за средиземноморския район, а именно: шубраци („гарига“) върху варовиковите почви и храсталаци („маки“) и гори (борове и дъбове) върху по-кристалинните почви. Тези два вида растителност осигуряват съвсем малко хумус. Почвите на Var по принцип са бедни, с добър дренаж, но податливи на ерозия. Тези земи са благоприятни за развитието на лозите. Римляните не са сбъркали, когато преди 2 600 години донесли лозата, развивайки Provincia Romana (Provence).

Една от основните характеристики на климата на Var е слънцегреенето. Департамент Var се характеризира със средиземноморски климат с топли и сухи лета и меки зими, и два дъждовни периода — през есента и през пролетта. Тези условия благоприятстват отглеждането на лозята и много често силно изразените температурни амплитуди водят до определяне на парцелите, които ще бъдат предназначени за винификацията на червените вина и на вината розе.

Основният вятър в областта е мистрал (северен). Той е леден през зимата, след като се е спуснал по алпийските снегове, но гарантира малко свежест през лятото. Естествено понякога е много силен, но винопроизводителите ценят най-вече основното му качество: запазва лозята от прекомерно влажна атмосфера и от опасността от гъбични заболявания (мана).

8.2.   Специфична характеристика на продукта

От създаването си производството на защитеното географско указание „Var“ (Vin de Pays du Var) не спира да се развива и в началото на XXI век се установява на около 250 000 hl.

Производството е насочено главно към вината розе (средно 70 %), основно получавани чрез от асамблаж.

Макар местните сортове все още да са силно застъпени, като Grenache N, Cinsault N, Carignan N, Syrah N и Mourvèdre N за червените вина и вината розе, а Vermentino B и Ugni blanc B за белите вина, трябва да се отбележи, че благодарение на помощите от ЕС за преструктуриране навлизат сортове, присъщи на други френски лозаро-винарски области, като Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Chardonnay B и в по-малка степен Viognier B. Тази гама от сортове позволи да се разнообразят вкусовите качества на вината и да се допринесе по-специално за създаването или дори за развитието на производството на качествени вина розе.

Една от характеристиките на повечето вина розе — техният много бледорозов цвят, се дължи на истинското майсторство на директното пресоване, състоящо се в директно притискане на цели или наронени гроздове с помощта на пневматични преси, с цел бистрият сок да започне незабавно да ферментира на ниска температура. Получените вина са динамични, плодови, с бледорозов цвят.

Използват се други технически способи като оттичане, мацерация на мъстта с ципите или преди ферментация (прибиране на реколтата при ниска температура от 8 до 24 часа преди пресоване), което води до произвеждане на вина розе с по-устойчив цвят и по-стегната структура.

Червените вина (представляващи около 20 % от обемите със ЗГУ) често са наситени, плътни и с добра танинова структура, основно от трите сорта Grenache N, Syrah N и Cabernet Sauvignon N, към които доста често се добавят Merlot N и Cinsault N.

Колкото до белите вина, с по-оскъдно производство (10 % от обемите със ЗГУ), те очароват както почитателите на едносортови вина (Rolle B или Vermentino B, Viognier B и Chardonnay B), така и останалите — с вината от асамблаж, съчетаващи финес и динамичност.

В съответния производствен район се произвеждат и качествени пенливи вина. Производството на пенливи вина не е новост за Provence. Това е традиционно производство, което достига до около един милион бутилки годишно и се осъществява от около петдесет оператори (производители, преработватели, търговци). В началото на двадесети век някои кооперативни изби или производители, като „la Tête Noire“, вече са опитвали да популяризират качествените пенливи вина, произведени в Provence.

Една от основните характеристики на пенливото защитено географско указание „Var“ е, че се произвежда от местни сортове грозде и се представя най-вече като вино розе, което представлява основното производство на тихо вино в областта.

Така със защитеното географско указание „Var“ се идентифицират тихи вина в съчетание с пенливи вина с относително близки органолептични профили. Всъщност тези пенливи вина розе са със силен плодов вкус с цветни нотки и предлагат приятна закръгленост, която напомня на тихите вина розе.

Именно тези органолептични характеристики (флорална и плодова страна в съчетание с приятна закръгленост) позволяват да се разграничат пенливите вина, произведени във Var, от тези, произведени в други френски области.

8.3.   Причинно-следствена връзка между специфичната характеристика на географския район и специфичната характеристика на продукта

Var е с безспорен туристически потенциал благодарение на качеството на климата, разнообразието на пейзажите, морето, богатството на своето историческо и културно наследство, но също така на своите занаяти и традиции. Благодарение на всички тези предимства департаментът е развил силна икономическа дейност, свързана с туризма.

Тази забележителна атрактивност привлича над 14 милиона туристи годишно. Тези туристи, които често стават редовни посетители, разбира се са се научили, научават се или ще се научат да дегустират кухнята и провансалските продукти, сред които са и вината от Var, независимо дали са с контролирано наименование за произход или със защитено географско указание.

Така производството на защитеното географско указание „Var“ е изградило, от създаването си под предишния регламентиран статут на „Vin de Pays“ насам, авторитета си, до голяма степен придобит благодарение на туристическата дейност в областта, за което свидетелства голямото търсене на вина розе на местно ниво. Потребителите знаят как да оценят и разпознаят качеството на предлаганите гами от вина.

Въпреки това е забележително, че производителите са останали бдителни, за да могат непрекъснато да бележат напредък в производството на своите „Vins de Pays“, за да отговарят във все по-голяма степен на изискванията на потребителите (например по отношение на цвета на вината розе).

Това желание е ясно изразено в началото на ХХI век, когато специалисти от Var участват в създаването на национален център за изследвания и експерименти, посветен на виното розе (разположен във Vidauban — Var). Оттогава са разпространени няколко първоначални изследвания (например разработка относно нюансите „розе“), което допринася за оперативното подобряване на качеството на вината розе. Освен това отрасълът е направил сериозни инвестиции за снабдяване с инструментите, необходими за перфектното овладяване на винификацията на розе. Овладяната технология за производство на вина розе и уменията на производителите са несъмнено от полза за производството на вина с контролирано наименование за произход, но са и неразривно свързани с процесите, използвани за производство на вина със защитено географско указание.

Трябва да се спомене и близостта на лозето на Var до големи регионални градски центрове или морски курорти — близост, която е от голяма полза за производителите, които могат да придадат стойност на продуктите си и поради това да предпочетат опаковане на място. Директните продажби (в бутилки или в опаковка „торба в кутия“) днес представляват около 50 % от обемите, като директните продажби от избата сами по себе си може да достигнат 30 % от обемите.

Var се намира в Прованс (Provence) — област с голяма популярност. Репутацията на лозарския Прованс със стабилни позиции в производството на качествени вина розе — световен лидер в производството на „розе“ — е добре установена и утвърдена посредством проучвания за популярност (източник: кантора Wine Intelligence Vinitrac — ноември 2009 г.).

Тази популярност и тези умения със силно изразена насоченост към производството на вината розе очевидно са валидни и за червените и белите вина, както и за пенливите вина, произведени от същите тези хора, от тези лозя в департамента в рамките на същата географска област.

Неоспорим е фактът, че успехът на вината розе се отразява и на качеството и репутацията на другите вина, произведени в департамента.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Етикетиране

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Защитеното географско указание „Var“ може да се допълни:

с името на един или няколко сорта,

с наименованието „primeur“ („младо“) или „nouveau“ („ново“). Наименованието „primeur“ или „nouveau“ е запазено за тихите вина.

За червените, розе и белите вина защитеното географско указание „Var“ може да се допълни с името на следните по-малки географски единици: „Argens“, „Coteaux du Verdon“, „Sainte Baume“.

За белите вина защитеното географско указание „Var“ може да се допълни с името на по-малката географска единица „Correns“.

Логото ЗГУ на Европейския съюз фигурира върху етикета, когато наименованието „защитено географско указание“ се заменя с традиционното наименование „Vin de Pays“.

Област в непосредствена близост

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

Областта в непосредствена близост, определена посредством дерогация за винификацията и производството на вина, които се ползват от защитеното географско указание „Var“, допълнено или не с името на по-малка географска единица, се състои от районите, граничещи с географския район, а именно:

на изток — на границата с департамент Alpes-Maritimes: район Grasse;

на запад — на границата с департамент Bouches-du-Rhône: райони Aix-en-Provence и Marseille;

на запад/северозапад — на границата с департамент Vaucluse: район Apt;

на север — на границата с департамент Alpes de Haute-Provence: райони Forcalquier, Digne, Castellane.

Връзка към продуктовата спецификация

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-60d6245a-2c59-4f6c-9415-f07a40aa849e


(1)  OВ L 9, 11.1.2019 г., стp. 2.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/39


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2022/C 104/13)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„Languedoc/Coteaux du Languedoc“

PDO-FR-A0922-AM07

Дата на съобщението: 6 декември 2021 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Сортов състав

В глава I, дял V от продуктовата спецификация са включени допълнителни сортове за производството на вина с въпросното наименование.

Включените като допълнителни сортове са в съответствие с основните характеристики на вината с наименованието и дават възможност за приспособяване към сушата и към гъбичните болести. Те позволяват да се намали използването на фитосанитарни продукти.

При производството на червени вина: Œillade N и Montepulciano N

При производството на вина розе: Œillade N

Дял „допълнителни винени сортове грозде“ от единния документ се допълва.

2.   Включване на вино розе в допълнителното географско наименование „Saint-Saturnin“

Глава I от продуктовата спецификация на „Languedoc“ се допълва, за да се включи виното розе в допълнителното географско наименование (DGC) „Saint-Saturnin“ под което се произвеждат червени вина. В продуктовата спецификация се добавят специфични условия за производство, за да се уреди нормативно производството на тези вина розе, които отговарят на по-строги критерии в сравнение с критериите за вината с наименованието „Languedoc“. Тези критерии за производство преди това бяха посочени в рамките на преходните мерки. Те се отнасят до сортовия състав, правилата за смесване на сортовете, датата на включване в производството на млади лози и добивите, забраната за използване на активен въглен за енологична употреба. Връзката с географския произход също е допълнена, за да се уточни производството на вина розе с DGC „Saint-Saturnin“.

Продуктовата спецификацията се изменя по отношение на следните точки от глава I:

в дял V — Сортов състав

в дял VIII — Добив — Включване в производството

в дял IХ — Преработка, производство, отлежаване, опаковане, съхранение

в дял Х — Връзка с географския район.

Тези изменения на продуктовата спецификация не засягат единния документ.

3.   Преходни мерки

В глава I от продуктовата спецификация — дял ХI — Преходни мерки: в дял „преходни мерки“ се заличават неактуалните мерки, както и мерките, предвидени по отношение на производството на вина розе с наименованието „Saint-Saturnin“, чийто срок на действие е изтекъл. Тези мерки се отнасят до критериите за добив, правилата за смесване на сортовете грозде, максималният срок на отлежаване и пускането на пазара и етикетирането.

Тези изменения не засягат единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Languedoc

Coteaux du Languedoc

2.   Вид на географското означение

ЗНП – Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

4.   Описание на виното (вината)

1.   Аналитични характеристики

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Вината с наименованието „Languedoc“ са сухи тихи вина, които се подразделят на червени, розе и бели вина.

Минималното естествено алкохолно съдържание в обемни проценти на вината е 11,5 %.

Съдържанието на ябълчена киселина в червените вина, с изключение на вината, за които може да се използва обозначението „primeur“ („младо“) или „nouveau“ („ново“), готови за пускане на пазара в наливно състояние или опаковани, е по-малко или равно на 0,4 грама на литър.

Съдържанието на ферментируеми захари (глюкоза и фруктоза) във вината, готови за пускане на пазара в наливно състояние или опаковани, отговаря на следните стойности:

максимално съдържание на ферментируеми захари:

бели вина, вина розе, червени вина с естествено алкохолно съдържание в обемни проценти над 14 %: 4 g/l,

червени вина с естествено алкохолно съдържание в обемни проценти по-малко или равно на 14 %: 3 g/l,

вина с обозначение „primeur“ или „nouveau“: 2 g/l.

Съдържанието на летливи киселини в неопакованите вина с обозначението „primeur“ или „nouveau“ е по-малко или равно на 10,2 meq/l.

Общата киселинност, съдържанието на летливи киселини на вината, които не са млади, и съдържанието на общ серен диоксид са определените в нормативна уредба на ЕС.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

13

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

2.   Органолептични характеристики

КРАТКО ТЕКСТОВО ОПИСАНИЕ

Червените вина, винаги получавани от смесване на няколко сорта, притежават цвят със среден до силен интензитет, гама от аромати от червени и черни плодове до нотки на подправки и препечено, както и изискана структура със зрели танини. Потенциалът им за съхранение е средно между 2 и 5 години, с изключение на вина с обозначение „младо“ или „ново“, които трябва да бъдат консумирани през месеците, следващи приготвянето им.

Вината розе се получават от смесване на най-малко два сорта, основно от сортовете Syrah N, Cinsaut N и Grenache N. В резултат на винификацията чрез директно пресоване, кратката мацерация или самостоятелно отделяне на сока от собствената му тежест цветът им има естествен блясък. Притежават комплексен аромат, приятен плодов и плътен вкус.

Белите вина също са сухи. Те се получават от смесване на сортове. Най-често са със светъл цвят, характерна за Лангдок плътност и аромати на екзотични плодове, цитрусови плодове, бели цветя или сушени плодове.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

5.   Винопроизводствени практики

5.1.   Специфични енологични практики

1.   Специфична енологична практика

За приготвянето на вината розе винопроизводителят може да използва активен въглен за енологична употреба, било то самостоятелно или в приготвени смеси, изключително за мъстта, получена чрез пресоване, и за вината, които все още са в процес на ферментация, в съотношение, което не може да превишава 20 % от обема на вината розе, приготвени от съответния винопроизводител, за разглежданата реколта, като дозата е по-малка или равна на 30 g/hl от обработвания обем.

Освен посочената по-горе разпоредба, по отношение на енологичните практики при вината трябва да са спазени задълженията, определени на равнището на ЕС и в Кодекса за селското стопанство.

2.   Агротехническа практика

Лозята са с минимална гъстота на насажденията от 4 000 растения на хектар. Междуредието не може да превишава 2,50 m.

На всяко растение се осигурява максимална площ от 2,50 m2. Тази площ се определя, като междуредовото разстояние се умножава по разстоянието между растенията от един и същи ред.

Резитбата се извършва преди фаза E — по три развити листа върху първите две пъпки. Лозите се подрязват, като се използва къса резитба с къси плодни пръчки и се оставят най-много по 12 пъпки на растение; всяка плодна пръчка има най-много по 2 пъпки.

Сортът Syrah N може да се подрязва по метода единичен Гюйо с най-много 10 пъпки на растение, от които най-много 6 пъпки на дълга плодна пръчка и 1 или 2 къси плодни пръчки за подновяване с най-много по 1 или 2 пъпки.

Растенията от сорта Grenache N, които страдат от изресяване, могат да бъдат подрязвани, като се остави една дълга плодна пръчка с най-много 5 пъпки.

Напояването може да бъде разрешено съгласно разпоредбите на член D. 645-5 от Кодекса за селското стопанство и морския риболов.

5.2.   Максимални добиви

1.

Добив на червени вина и вина розе

60 хектолитра от хектар

2.

Добив на бели вина

70 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

a)

Брането на гроздето, винификацията и приготвянето на червените вина и на вината розе се извършват на територията на следните общини:

Департамент Aude: Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury-d’Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Salles-d’Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d’Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan;

Департамент Gard: Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille;

Департамент Hérault: Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc , Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont-l’Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montesquieu, Montbazin, Montblanc, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffiès, Nézignan-l’Evêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeneuvette, Villeveyrac, Villespassans;

Департамент Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l’Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

б)

Брането на гроздето, винификацията и приготвянето на белите вина се извършват на територията на общините, определени за брането на гроздето, винификацията и приготвянето на червените вина и на вината розе, както и на територията на следните общини от департамент Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7.   Основни винени сортове грозде

Bourboulenc B — Doucillon blanc

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Lledoner pelut N

Marsanne B

Mourvèdre N — Monastrell

Piquepoul blanc B

Roussanne B

Syrah N — Shiraz

Tourbat B

Vermentino B — Rolle

8.   Описание на връзката (връзките)

В историята на лозарството в района Лангдок лозовите насаждения са били отглеждани непрестанно, още от самото им засаждане, по склоновете на хълмовете със сухи и каменисти почви.

Историческите превратности и влиянието на манастирите и абатствата, икономическите ограничения на засадени върху хълмове лозови насаждения и развитието на човешките групи са довели до многообразието и развитието на продуктите още от римско време и в течение на времето до производство на сладки вина, на подсилени с алкохол вина, на червени и бели сухи вина или до производство на десертно грозде, като за всички тях се изисква добра зрялост на гроздето.

Така в рамките на няколко поколения по хълмовете е набелязана цяла гама от специфични места, утвърдили се поради качеството и оригиналността на продукцията им.

От Колиур до портите на Ним на огрените от слънцето хълмове растат лозови насаждения от повече от 2 000 години, като свидетелствата за качеството и за идентичността на вината са многобройни.

В течение на историята си получените от тези хълмове вина са придобили репутация, често изградена от абатствата (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide…). „Така лозята Saint-Saturnin, Cabrières са създадени от сподвижник на Свети Бенедикт Аниански. Още от XIV век Montpeyroux е притежание и резиденция на епископите от Монпелие, които произвеждали от него всепризнати вина. Така стои въпросът и със Saint-Aignan (Saint-Chinian)“, пише Жан Клавел (Jean Clavel) в „История и бъдеще на вината в Лангдок“ (Histoire et Avenir des vins en Languedoc, издателство Privat, 1985 г.).

През 1788 г. в доклад до краля интендантът барон дьо Баленвилие пише следното: „Тук става въпрос за всички вина с наименование, които — известни с генеричното име „вина от Нарбон“ — с право са ценени извън границите на областта и кралството, като това са основно вината от Lapalme, Leucate, Fitou…“.

През 1816 г. в „Топография на всички известни лозя“ (Topographie de tous les vignobles connus) А. Жюлиен (A. Jullien) отбелязва спецификата на вината, свързана с произхода им, и цитира лозовите насаждения, разположение на север от Têt до Espira-de-l’Agly и Rivesaltes, както и винопроизводителни райони като „Saint-Christol“, „Saint-Georges d’Orques“ или „Saint-Drézéry“: „Вината имат приятен, ясно изразен вкус, те са плътни и имат изразено алкохолно съдържание и след 5 до 6 години отлежаване се превръщат в изискани вина…“.

С цел постигане на тази специфика на вината, произтичаща от техния произход, обособеният парцелиран район включва в реколтата единствено парцелите с почви, които не възпрепятстват пускането на корени на лозите и могат да осигурят умерено и редовно напояване на растението, за да устои на сухите и горещи лета. Той включва парцели с благоприятно изложение, разположени един над друг от брега на морето до 400 метра надморска височина.

Отдадено е предпочитание на парцелите, разположени на склоновете на хълмовете в близост до морето, или върху най-стръмните склонове на хълмистите части на предпланинския район, понякога с терасовидно разположение.

Площта на точно обособения парцелиран район представлява по-малко от една трета от общата площ на лозовите насаждения в региона, а получената от него продукция — под 15 % от произведените в региона обеми.

Климатичните условия и естеството на почвите са обусловили избора на сортовете и мястото им на засаждане. Те имат по-скоро дълъг вегетативен цикъл, достатъчна устойчивост на сушата и горещината и оптимизират висока средна годишна температура. Овладяването на производството, което се изразява в определянето на умерен добив, осигурява добра зрялост на гроздето преди есенните дъждове, а наличието на ветрове допринася за запазването на санитарното качество на гроздето.

Особеният средиземноморски климат — топъл и сух — допринася за наличието на зрели танини в червените вина и за изразяването на плътността, характерна за вината розе и за белите вина.

Необходимото обновяване на сериозна част от засадените върху хълмовете лозови насаждения, осъществено непосредствено след приключването на Втората световна война, е допринесло за налагането на традиционните сортове. Това обновяване полага началото на колективен подход, основан на възстановяването на историческото лозарство и съчетаващ кооперативните изби и обединените в синдикати независими имения.

Въвеждането на механизацията и развитието на отглеждането на сорт с дълги лозови пръчки, какъвто е сортът Syrah N, задължително завързан с кордонна подпорна конструкция, допринасят за развитието на агротехническите практики. Парцелите с лозови насаждения, някога засадени в квадратна форма, а не с кордонна подпорна конструкция, много често са заменяни с парцели с междуредие, което не надвишава 2,50 m, и с минимална гъстотата на насажденията от 4 000 растения на хектар. При все това е запазена резитбата: основно къса резитба и във всички случаи с ограничен брой плодни пъпки на растение.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Етикетиране

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Контролираното наименование за произход „Languedoc“ може да се допълва от обозначението „primeur“ или „nouveau“, като посочването на годината на реколтата е задължително при предлагането на вината с това обозначение.

Вината с контролираното наименование за произход „Languedoc“, допълнено или не с допълнителните географски наименования „Cabrières“, „Grés de Montpellier“, „La Méjanelle“, „Montpeyroux“, „Pézenas“, „Quatourze“, „Saint-Christol“, „Saint-Drézéry“, „Saint-Georges-d’Orques“, „Saint-Saturnin“, „Sommières“, и които са представени с посоченото наименование, не могат да бъдат декларирани след реколтата, предлагани на потребителите, изпращани, пускани за продажба или продавани, без да се впише в придружаващите ги документи, в декларацията за складовите наличности, в обявите, в брошурите, върху етикетите, фактурите и различните съдове посоченото по-горе контролирано наименование за произход, допълнено при необходимост с допълнителните географски наименования.

Област в непосредствена близост

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

Областта в непосредствена близост, определена чрез дерогация за винификацията и приготвянето на вината, обхваща територията на следните общини:

Департамент Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande.

Департамент Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze.

Департамент Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort.

Департамент Pyrénées-Orientales: L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Връзка към продуктовата спецификация

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7e46f9d3-55a7-4fed-a312-52a267e4f576


(1)  OВ L 9, 11.1.2019 г., стp. 2.


4.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/46


Известие до предприятията, възнамеряващи през 2022 г. да внасят или изнасят във или от Европейския съюз контролирани вещества, които разрушават озоновия слой, и до предприятията, възнамеряващи през 2023 г. да произвеждат или внасят такива вещества за основни лабораторни и аналитични цели

(2022/C 104/14)

1.   

Адресати на настоящото известие са предприятията, за които се отнася Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1) (по-долу наричан „Регламентът“), и които възнамеряват през 2023 г.:

а)

да внасят или изнасят във или от Европейския съюз вещества, включени в списъка в приложение I към Регламента, или

б)

да произвеждат или внасят тези вещества за основни лабораторни и аналитични цели в Европейския съюз.

В Протокола за Ирландия/Северна Ирландия (2) се предвижда, че Регламент (ЕО) № 1005/2009 се прилага спрямо Обединеното кралство и в него по отношение на Северна Ирландия. Това означава, че позоваванията на ЕС в настоящото известие трябва да се разбират като включващи Северна Ирландия.

2.   

Засегнати са следните групи вещества:

Група I

:

CFC 11, 12, 113, 114 или 115

Група II

:

други напълно халогенирани флуорохлоровъглеводороди

Група III

:

халон 1211, 1301 или 2402

Група IV

:

въглероден тетрахлорид

Група V

:

1,1,1-трихлороетан

Група VI

:

метилбромид

Група VII

:

бромофлуоровъглеводороди

Група VIII

:

флуорохлоровъглеводороди

Група IX

:

бромoхлорометан

3.   

За всеки внос или износ на контролирани вещества (3) се изисква лицензия от Комисията, освен при режим транзит, временно складиране, митническо складиране или свободна зона съгласно Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (4), с продължителност не повече от 45 дни. За всяко производство на контролирани вещества за основни лабораторни и аналитични цели се изисква предварително разрешение.

4.   

Освен това количествени ограничения се прилагат за следните дейности:

а)

производство и внос за лабораторни и аналитични цели,

б)

внос за свободно обращение в Европейския съюз за цели от критично значение (халони),

в)

внос за свободно обращение в Европейския съюз с цел употреба като суровини,

г)

Внос за свободно обращение в Европейския съюз с цел употреба като технологични (производствени) агенти.

Комисията разпределя квоти по отношение на случаите по букви а), б), в) и г). Квотите се определят въз основа на заявленията за квоти, както и:

в съответствие с член 10, параграф 6 от Регламента и с Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията (5) за случаите по буква а) по-горе

в съответствие с член 16 от Регламента за случаите по букви б), в) и г) по-горе.

За дейностите, изброени в параграф 4

5.

Всяко предприятие, което желае през 2023 г. да извършва внос или производство на контролирани вещества за основни лабораторни и аналитични цели или да внася контролирани вещества за цели от критично значение (халони), с цел употреба като суровини или с цел употреба като технологични агенти, трябва да следва процедурата, описана в параграфи 6–9.

6.

Предприятията, които още не са се регистрирали в системата за лицензиране ODS ( https://webgate.ec.europa.eu/ods2) трябва да се регистрират преди 23 май 2022 г..

7.

Предприятието трябва да попълни и подаде формуляра за заявление за квоти, който е достъпен онлайн в системата за лицензиране ODS.

Заявлението за квоти ще бъде достъпно онлайн от 23 май 2022 г. в системата за лицензиране ODS.

8.

Комисията ще приема за валидни само надлежно попълнените заявления за квоти, в които няма грешки и които са получени до 23 юни 2022 г.

Предприятията се насърчават да подадат своите заявления за квоти колкото е възможно по-скоро и достатъчно рано преди крайния срок, така че да има време за евентуални поправки и повторно подаване преди крайния срок.

9.

Само по себе си подаването на заявление за квоти не дава каквито и да било права за внос или за производство на контролирани вещества за основни лабораторни и аналитични цели или за внос на контролирани вещества за цели от критично значение (халони), с цел употреба като суровини или с цел употреба като технологични агенти. Преди да предприемат такъв внос или такова производство през 2023 г., предприятията трябва да кандидатстват за лицензия, като използват заявлението за лицензия, което е достъпно онлайн в системата за лицензиране ODS.

За внос за цели, различни от изброените в параграф 4, и за износ

10.

Всяко предприятие, което желае през 2023 г. да изнася контролирани вещества или да внася контролирани вещества за цели, различни от посочените в параграф 4, трябва да следва процедурата, описана в параграфи 11 и 12.

11.

Предприятията, които още не са регистрирани в системата за лицензиране ODS, трябва да се регистрират възможно най-скоро.

12.

Преди да се извърши внос за цели, различни от посочените в параграф 4, или износ през 2023 г., предприятията трябва да кандидатстват за лицензия, като използват заявлението за лицензия, достъпно онлайн в системата за лицензиране ODS.

(1)  OВ L 286, 31.10.2009 г., стp. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  Трябва да се има предвид, че може да бъде разрешен само внос или износ, изключен от общата забрана за внос и износ по силата на членове 15 и 17.

(4)  OВ L 145, 4.6.2008 г., стp. 1.

(5)  Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 г. относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 147, 2.6.2011, стр. 4).