ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 33

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
21 януари 2022 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2022/C 33/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Cлучаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

21.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 33/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Cлучаи, в които Комисията няма възражения

(Текст от значение за ЕИП)

(2022/C 33/01)

Дата на приемане на решението

15.12.2021

Помощ №

SA.57496

Държава-членка

Италия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Broadband vouchers for SMEs — Italy

Правно основание

Resolution N. 71/2017 adopted by the CIPE

Вид на мярката

Схема

Цел

Широколентови инфраструктури

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 610 000 000 EUR

Интензитет

 

Времетраене

 

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

MiSe — Ministry of Economic Development

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

9.7.2021

Помощ №

SA.63250

Държава-членка

Дания

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

State loans to the SAS Consortium

Правно основание

Aktstykke (Ministerial Decree)

Вид на мярката

помощи ad hoc

SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Лихвена субсидия

Бюджет

Общ бюджет: 1 101 718 500 DKK

Интензитет

0 %

Вpеметраене

От 9.7.2021

Икономически сектори

Въздушен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Finansministeriet (Ministry of Finance)

Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

22.6.2021

Помощ №

SA.63289

Държава-членка

Швеция

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

COVID-19 — Prolongation of aid scheme to Traffic Control Services

Правно основание

Komplettering av uppdraget att genomföra ett program med återbetalningspliktiga lån till förmån för leverantörer av lokal flygtrafikledning inom Sverige

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Заем/възстановяеми аванси

Бюджет

Общ бюджет: 164 000 000 SEK

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2021

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Trafikverket

781 89 Borlänge

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

9.7.2021

Помощ №

SA.63898

Държава-членка

Швеция

Регион

Швеция

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

Statligt lån till SAS Konsortium

Правно основание

Proposition 2021/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU 52 — Riksdagen

Вид на мярката

помощи ad hoc

SAS Scandinavian Airlines System Norway-Denmark-Sweden

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Преференциален заем

Бюджет

Общ бюджет: 1 500 000 000 SEK

Годишен бюджет: 1 500 000 000 SEK

Интензитет

0 %

Вpеметраене

От 9.7.2021

Икономически сектори

Въздушен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Riksgäldskontoret (National Debt Office)

Riksgälden SE-10374 Stockholm

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

15.12.2021

Помощ №

SA.64591

Държава-членка

Румъния

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

COVID 19 — State aid to sports clubs in the Municipality of Sf. Gheorghe

Правно основание

1.

Draft decision of the Local Council of Sfântu Gheorghe Municipality regarding the approval of a state aid scheme to cover the losses caused to sports clubs in Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County, in the context of the current COVID-19 epidemic, and 2. the O.U.G. No 77/2014 on national procedures in the field of State aid, amending and supplementing the Competition Law No 21/1996.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 4 000 000 RON

Интензитет

 

Вpеметраене

До 30.6.2022

Икономически сектори

Дейност на спортни клубове

Название и адрес на предоставящия орган

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Covasna county, Romania

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

7.12.2021

Помощ №

SA.100464

Държава-членка

Швеция

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

 

Правно основание

(a) Ordinance to be issued by the Swedish Government; (b) proposed amendment to the Swedish Railway Act

Вид на мярката

Схема

Цел

Координиране на транспорта

Вид на помощта

Други (моля, посочете)

Бюджет

Общ бюджет: 1 370 000 000 SEK

Интензитет

50 %

Времетраене

 

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Trafikverket

Box 810, 781 28 Borlänge

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

13.12.2021

Помощ №

SA.100534

Държава-членка

Гърция

Регион

IRAKLEIO, KERKYRA, ACHAIA, ATTIKI, KAVALA, EVROS, MAGNISIA

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

COVID-19: Aid to port authorities in Greece

Правно основание

Article 75 of Law 4811/2021 (Official Gazette A’ 108)

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката, Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства

Бюджет

Общ бюджет: 3 601 430,36 EUR

Годишен бюджет: 3 601 430,36 EUR

Интензитет

 

Вpеметраене

1.11.2021 — 31.12.2021

Икономически сектори

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

Название и адрес на предоставящия орган

MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY

HELLENIC COAST GUARD, AKTI VASILIADI GATE E1 — E2 PIREAS 185 10

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

16.12.2021

Помощ №

SA.100810

Държава-членка

Португалия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

COVID-19: Prolongation of the schemes SA.56873, SA.56886, SA.57035, SA.57494, SA.59450, SA.61209, SA.62647 and SA.64041, as already amended

Правно основание

Não aplicável

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение в икономиката

Вид на помощта

Преки безвъзмездни средства, Преференциален заем, Гаранция

Бюджет

 

Интензитет

 

Вpеметраене

До 30.6.2022

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Direção- Geral dos Assuntos Europeus

Rua da Cova da Moura, 1, 1350-115 Lisboa

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

16.12.2021

Помощ №

SA.100963

Държава-членка

Словакия

Регион

 

Название/Титла (и/или име на бенефи-циера)

A.63394 (2021/N):SA.57484 — Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 — SIH v znení Dodatku č. 1 a č. 2 SA.57485 — Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 — SIH v znení Dodatku č. 1 a č. 2

Правно основание

SA.57484: Vnútroštátny právny základ pre poskytovanie pomoci: 1. Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (Lex Corona). 2. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Vnútroštátny právny základ pre výkon oprávnených aktivít: 3. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 4. Uznesenie Vlády SR č. 111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. 5. Uznesenie Vlády SR č. 113 z 15.3.2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a p…

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

 

Бюджет

 

Интензитет

 

Времетраене

18.6.2020 — 30.6.2022

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

SA.57484: National Development Fund I., s. r. o. (NDF I.); Slovak Investment Holding, a. s., spoločnosť, ktorá vykonáva funkciu manažéra NDF I.

Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

SA.57485: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky; Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Друга информация

 

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm