ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 458

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
12 ноември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 458/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10389 — PAI PARTNERS / PASUBIO) ( 1 )

1

2021/C 458/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10395 — BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2021/C 458/03

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2021/1966 на Съвета, и в Регламент (EС) 2019/1890 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС)2021/1960 на Съвета

3

2021/C 458/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета и Регламент (ЕС) 2019/1890 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

5

2021/C 458/05

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2021/1965 на Съвета, и в Регламент (EС) 2017/2063 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1959 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

7

2021/C 458/06

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

8

2021/C 458/07

Следната информация се предоставя на вниманието на: ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ОРГАНИЗАЦИЯТА АБУ НИДАЛ, БАБАР КАЛСА, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА ФИЛИПИНИТЕ, в това число Новата народна армия (NPA), ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ НА ИРАНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА РАЗУЗНАВАНЕТО И СИГУРНОСТТА, ВОЕННОТО КРИЛО НА ХИЗБУЛА, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Армията за национално освобождение), ДВИЖЕНИЕТО ИСЛЯМСКИ ДЖИХАД В ПАЛЕСТИНА (ИДП), НАРОДНИЯ ФРОНТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПАЛЕСТИНА (PFLP), НАРОДНИЯ ФРОНТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПАЛЕСТИНА – ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ, DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI – DHKP/C (Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение), SENDERO LUMINOSO – SL (Сияйна пътека) и TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN – TAK (Соколи за свободата на Кюрдистан) лица и групи, включени в списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложенията към Решение (ОВППС) 2021/1192 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1188 на Съвета)

10

 

Европейска комисия

2021/C 458/08

Обменен курс на еврото — 11 ноември 2021 година

12

2021/C 458/09

Становище на Консултативния комитет по ограничителните споразумения и господстващото положение дадено на заседанието му от 5 юли 2021 г. относно проекторешение по дело AT.40178 — Емисии от автомобили — Среща, проведена чрез аудиоконференция — чрез Skype for Business — Докладчик: Швеция ( 1 )

13

2021/C 458/10

Окончателен доклад на служителя по изслушването — AT.40178 — Емисии от автомобили ( 1 )

14

2021/C 458/11

Резюме на Решение на Комисията от 8 юли 2021 г. относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.40178 — Емисии от автомобили) (Нотифицирано под номер C(2021) 4955 final)  ( 1 )

16

 

Сметна палата

2021/C 458/12

Годишeн доклад относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2020 година

20

2021/C 458/13

Доклад относно изпълнението на бюджета на ЕС — състояние в края на 2020 година

21


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 458/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10455 — CVC / PANZANI) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

22

2021/C 458/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10505 — CKA / CKI / UKPN) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

24


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10389 — PAI PARTNERS / PASUBIO)

(текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/01)

На 19 октомври 2021 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32021M10389. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.10395 — BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE)

(текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/02)

На 13 октомври 2021 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32021M10395. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до правото на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/3


Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2021/1966 на Съвета, и в Регламент (EС) 2019/1890 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС)2021/1960 на Съвета

(2021/C 458/03)

Следната информация се предоставя на вниманието на лицата, изброени в приложението към Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета (1), изменено с Решение (ОВППС) 2021/1966 на Съвета (2), и в приложение I към Регламент (EС) 2019/1890 на Съвета (3), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1960 на Съвета (4) относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие.

След като преразгледа списъка на лицата и образуванията, посочени в изброените по-горе приложения, Съветът на Европейския съюз реши, че ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1894 и в Регламент (ЕС) 2019/1890, следва да продължат да се прилагат спрямо тези лица и образувания.

На засегнатите лица се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение II към Регламент (ЕС) 2019/1890 относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 9 от Регламента).

Засегнатите лица могат да отправят до Съвета искане за преразглеждане на решението за включването им в посочените по-горе списъци, придружено от удостоверителни документи, преди 15 юли 2022 г. на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

Всички получени възражения ще бъдат взети предвид за целите на извършвания от Съвета периодичен преглед съгласно член 13 от Решение (ОВППС) 2017/2074 и член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2063.

На засегнатите лица се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  ОВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 47.

(2)  ОВ L 400, 12.11.2021 г., стр. 157

(3)  ОВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 400, 12.11.2021 г., стр. 11


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/5


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета и Регламент (ЕС) 2019/1890 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

(2021/C 458/04)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Правното основание за извършваното обработване на данни е Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета (2), изменено с Решение (ОВППС) 2021/1966 на Съвета (3), и Регламент (ЕС) 2019/1890 на Съвета (4), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1960 на Съвета (5).

Администратор на обработването на данни е отдел RELEX.1.C в генерална дирекция „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ (RELEX) на Генералния секретариат на Съвета (ГСС), с който можете да се свържете на адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

С длъжностното лице за защита на данните в ГСС можете да се свържете на адрес:

Длъжностно лице за защита на данните

data.protection@consilium.europa.eu

Целта на обработването на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки съгласно Решение (ОВППС) 2019/1894, изменено с Решение (ОВППС) 2021/1966, и в приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1890, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1960.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, определени в Решение (ОВППС) 2019/1894 и в Регламент (ЕС) 2019/1890.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точната идентификация на съответното лице, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с тях.

Събраните лични данни могат да се предоставят при необходимост на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

Без да се засягат ограниченията съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, упражняването на правата на субектите на данни, като правото на достъп, както и правото на коригиране и на възражение, ще бъде осигурено в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни се съхраняват пет години след момента на заличаването на субекта на данните от списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, или след като срокът на мярката е изтекъл, или за периода на съдебния процес, в случай че е даден ход на съдебен процес.

Без да се засягат които и да било средства за съдебна, административна или извънсъдебна защита, субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 47.

(3)  ОВ L 400, 12.11.2021 г., стр. 157.

(4)  ОВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 400, 12.11.2021 г., стр. 11.


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/7


Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2021/1965 на Съвета, и в Регламент (EС) 2017/2063 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1959 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

(2021/C 458/05)

Следната информация се предоставя на вниманието на лицата, изброени в приложение I към Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета (1), изменено с Решение (ОВППС) 2021/1965 на Съвета (2), и в приложение IV към Регламент (EС) 2017/2063 на Съвета (3), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1959 на Съвета (4) относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела.

След като преразгледа списъка на посочените лица, Съветът на Европейския съюз реши, че лицата, изброени в гореспоменатите приложения, следва да продължат да фигурират в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 и Регламент (ЕС) 2017/2063 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела. Основанията за вписването на тези лица са изложени в съответните графи на посочените приложения.

На засегнатите лица се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение III към Регламент (ЕС) 2017/2063 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или конкретни плащания (вж. член 9 от Регламента).

Засегнатите лица могат да отправят до Съвета искане за преразглеждане на решението за включването им в посочените по-горе списъци, придружено от удостоверителни документи, преди 30 юли 2022 г. на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIUM/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

Всички получени възражения ще бъдат взети предвид за целите на извършвания от Съвета периодичен преглед съгласно член 13 от Решение (ОВППС) 2017/2074 и член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2063.

На засегнатите лица се обръща внимание и за възможността да оспорят решението на Съвета пред Общия съд на Европейския съюз съгласно условията, предвидени в член 275, втора алинея и член 263, четвърта и шеста алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  OВ L 295, 14.11.2017 г., стp. 60.

(2)  OВ L 400, 12.11.2021 г., стp. 148.

(3)  OВ L 295, 14.11.2017 г., стp. 21.

(4)  OВ L 400, 12.11.2021 г., стp. 1


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/8


Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

(2021/C 458/06)

На вниманието на субектите на данни се предоставя следната информация в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Правното основание за извършваното обработване на данни е Решение (ОВППС) 2017/2074 (2), изменено с Решение (ОВППС) 2021/1965 на Съвета (3), и Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета (4), прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1959 на Съвета (5).

Администратор на това обработване на данни е отдел RELEX.1.C в генерална дирекция „Външни отношения“ (RELEX) на Генералния секретариат на Съвета (ГСС), с който можете да се свържете на адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIUM/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

С длъжностното лице за защита на данните в ГСС можете да се свържете на:

Длъжностно лице за защита на данните

data.protection@consilium.europa.eu

Целта на обработването на данните е съставяне и актуализиране на списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки съгласно Решение (ОВППС) 2017/2074, изменено с Решение (ОВППС) 2021/1965 и Регламент (ЕС) 2017/2063, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1959.

Субектите на данни са физическите лица, които отговарят на критериите за включване в списъка, определени в Решение (ОВППС) 2017/2074 и Регламент (ЕС) 2017/2063.

Събраните лични данни включват данни, необходими за точната идентификация на съответното лице, изложението на мотивите и всички други данни, свързани с тях.

Събраните лични данни могат да се предоставят при необходимост на Европейската служба за външна дейност и на Комисията.

Без да се засягат ограниченията съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, упражняването на правата на субектите на данни, като правото на достъп, както и правото на коригиране и на възражение, ще бъде осигурено в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни се съхраняват пет години след момента на заличаването на субекта на данните от списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, или след като срокът на мярката е изтекъл, или за периода на съдебното производство, в случай че е даден ход на съдебно производство.

Без да се засягат които и да било средства за съдебна, административна или извънсъдебна защита, субектите на данни имат право да подадат жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OВ L 295, 21.11.2018 г., стp. 39.

(2)  OВ L 295, 14.11.2017 г., стp. 60.

(3)  OВ L 400, 12.11.2021 г., стp. 148.

(4)  OВ L 295, 14.11.2017 г., стp. 21.

(5)  OВ L 400, 12.11.2021 г., стp. 1.


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/10


Следната информация се предоставя на вниманието на: ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, HASHEMI MOGHADAM Saeid, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ОРГАНИЗАЦИЯТА „АБУ НИДАЛ“, „БАБАР КАЛСА“, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА ФИЛИПИНИТЕ, в това число Новата народна армия (NPA), ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ НА ИРАНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА РАЗУЗНАВАНЕТО И СИГУРНОСТТА, ВОЕННОТО КРИЛО НА „ХИЗБУЛА“, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Армията за национално освобождение), ДВИЖЕНИЕТО „ИСЛЯМСКИ ДЖИХАД В ПАЛЕСТИНА“ (ИДП), НАРОДНИЯ ФРОНТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПАЛЕСТИНА (PFLP), НАРОДНИЯ ФРОНТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПАЛЕСТИНА – ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ, „DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI“ – „DHKP/C“ (Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение), „SENDERO LUMINOSO“ – „SL“ („Сияйна пътека“) и „TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN“ – „TAK“ („Соколи за свободата на Кюрдистан“) лица и групи, включени в списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложенията към Решение (ОВППС) 2021/1192 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1188 на Съвета)

(2021/C 458/07)

На вниманието на горепосочените лица и групи, включени в списъка към Решение (ОВППС) 2021/1192 на Съвета (1) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1188 на Съвета (2), се предоставя следната информация.

Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета (3) предвижда замразяване на всички средства, други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи на засегнатите лица и групи, и забранява прякото или непрякото предоставяне на тяхно разположение на средства, други финансови активи и икономически ресурси.

На Съвета беше предоставена нова информация, отнасяща се до включването в списъка на горепосочените лица и групи. След като разгледа тази нова информация, Съветът възнамерява да измени съответно изложенията на основанията.

Засегнатите лица и групи могат да отправят искане, за да получат предвидените изменени изложения на основанията за запазването им в горепосочения списък, на следния адрес:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

Исканията следва да се подадат до 19 ноември 2021 г.

Лицата и групите могат по всяко време да подадат до Съвета искане, заедно с евентуални удостоверителни документи, за преразглеждане на решението да бъдат включени в списъка и да продължат да фигурират в него, на посочения по-горе адрес. Тези искания ще бъдат разглеждани при получаването им. Във връзка с това на засегнатите лица и групи се обръща внимание, че Съветът извършва периодичен преглед на списъка в съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета (4).

На засегнатите лица и групи се обръща внимание, че могат да подадат искане до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и) от списъка в приложението към регламента, за да получат разрешение да използват замразени средства за основни нужди или за специфични плащания в съответствие с член 5, параграф 2 от същия регламент.


(1)  ОВ L 258, 20.7.2021 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 258, 20.7.2021 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(4)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93.


Европейска комисия

12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/12


Обменен курс на еврото (1)

11 ноември 2021 година

(2021/C 458/08)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1460

JPY

японска йена

130,59

DKK

датска крона

7,4372

GBP

лира стерлинг

0,85538

SEK

шведска крона

9,9648

CHF

швейцарски франк

1,0561

ISK

исландска крона

150,40

NOK

норвежка крона

9,9695

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,254

HUF

унгарски форинт

364,80

PLN

полска злота

4,6296

RON

румънска лея

4,9474

TRY

турска лира

11,3605

AUD

австралийски долар

1,5699

CAD

канадски долар

1,4419

HKD

хонконгски долар

8,9299

NZD

новозеландски долар

1,6318

SGD

сингапурски долар

1,5516

KRW

южнокорейски вон

1 353,13

ZAR

южноафрикански ранд

17,4775

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,3292

HRK

хърватска куна

7,5118

IDR

индонезийска рупия

16 342,32

MYR

малайзийски рингит

4,7765

PHP

филипинско песо

57,372

RUB

руска рубла

81,5313

THB

тайландски бат

37,652

BRL

бразилски реал

6,2383

MXN

мексиканско песо

23,5367

INR

индийска рупия

85,3090


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/13


Становище на Консултативния комитет по ограничителните споразумения и господстващото положение дадено на заседанието му от 5 юли 2021 г. относно проекторешение по дело AT.40178 — Емисии от автомобили

Среща, проведена чрез аудиоконференция — чрез Skype for Business

Докладчик: Швеция

(текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/09)

1.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с Комисията, че антиконкурентното поведение, описано в проекторешението, представлява споразумение и/или съгласувана практика между предприятия по смисъла на член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с Комисията, че предметът на споразумението и/или съгласуваните практики е бил ограничаването на конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1, буква б) от ДФЕС и член 53, параграф 1, буква б) от Споразумението за ЕИП.

3.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с оценката на Комисията относно продължителността на нарушението.

4.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с Комисията, че следва да бъдат наложени глоби на адресатите на проекторешението, с изключение на подалия молба за освобождаване от глоби.

5.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с Комисията относно прилагането на Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003.

6.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с Комисията относно намалението на глобите въз основа на Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и Известието от 2008 г. за постигане на споразумение.

7.

Консултативният комитет (10 държави членки) е съгласен с Комисията относно окончателния размер на глобите.

8.

Консултативният комитет (10 държави членки) препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/14


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

AT.40178 — Емисии от автомобили

(текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/10)

Проекторешението, адресирано до DAIMLER (2), VW (3) и BMW (4) (наричани заедно „страните“), се отнася до единично и продължително нарушение на член 101, параграф 1, буква б) от ДФЕС и член 53, параграф 1, буква б) от Споразумението за ЕИП, което обхваща цялото ЕИП, и е извършено между 25 юни 2009 г. и 1 октомври 2014 г. В проекторешението се установява, че предприятията, съставляващи страните, са участвали в това нарушение, състоящо се в споразумения и/или съгласувани практики под формата на контакти с конкуренти, чрез които те са координирали пазарното си поведение по отношение на системите за селективна каталитична редукция (SCR), използвани в леки автомобили с дизелов двигател, продавани в ЕИП.

Делото произтича от заявление за освобождаване от глоби, последвано от заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, подадено от друго предприятие.

На 18 септември 2018 г. Комисията откри производство срещу страните съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (5).

На 5 април 2019 г. Комисията прие изложение на възраженията, адресирано до страните („първоначалното ИВ“), и им предостави достъп до преписката.

На 18 октомври и 21 ноември 2019 г. служителят по изслушването получи от BMW съответно две искания за достъп до документи съгласно член 7 от Решение 2011/695/ЕС. И двете искания бяха отхвърлени изцяло.

На 12 и 13 декември 2019 г., след няколкократно удължаване на срока, Комисията получи писмените становища на страните в отговор на първоначалното ИВ, в които те поискаха да развият доводите си и на устно изслушване (6).

Впоследствие страните посочиха, че биха били заинтересовани от разговори за постигане на споразумение. На 2 февруари 2021 г. Комисията официално предложи на страните да преминат към процедурата за постигане на споразумение съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004. В резултат на проведените разговори за постигане на споразумение (7) и подадените заявления за постигане на споразумение (8) в съответствие с член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004, на 21 май 2021 г. Комисията прие изложение на възраженията по процедурата за постигане на споразумение („ИВ за споразумение“), адресирано до страните (9).

В съответните си отговори на ИВ за споразумение страните потвърдиха съгласно член 10а, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 773/2004, че ИВ за споразумение отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение и че те продължават да са ангажирани с процедурата за постигане на споразумение.

Съгласно член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали в проекторешението се вземат под внимание единствено възраженията, по отношение на които на страните е била предоставена възможността да изложат становищата си. Заключението ми е, че това изискване е изпълнено.

С оглед на гореизложеното и като се има предвид, че страните не са отправили други искания или жалби до мен (10), считам, че ефективното упражняване на процесуалните права на страните в производството по това дело е било спазено.

Брюксел, 8 юли 2021 година.

Dorothe DALHEIMER


(1)  В съответствие с членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (OB L 275, 20.10.2011 г., стр. 29).

(2)  Daimler AG.

(3)  Volkswagen AG („Volkswagen“), Audi AG („Audi“) и Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche“) (Volkswagen, Audi и Porsche, наричани заедно „VW“).

(4)  BMW AG.

(5)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18).

(6)  В съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004.

(7)  Срещите за постигане на споразумение се проведоха между 23 февруари и 29 март 2021 г.

(8)  Страните представиха своите официални искания за постигане на споразумение на 27 и 28 април 2021 г.

(9)  В съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 страните потвърдиха, че ще изискват да имат възможност да развият своите аргументи на устно изслушване само ако ИВ за споразумение не отразява съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение.

(10)  В съответствие с член 15, параграф 2 от Решение 2011/695/ЕС страните в производството по дела за картели, които участват в разговори за постигане на споразумение съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата за постигане на споразумение, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права. Вж. също параграф 18 от Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели 2008/C 167/01 (ОВ C 167, 2.7.2008 г., стр. 1).


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/16


РЕЗЮМЕ НА РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2021 г.

относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП

(Дело AT.40178 — Емисии от автомобили)

(Нотифицирано под номер C(2021) 4955 final)

(Само текстът на немски език е автентичен)

(Текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/11)

На 8 юли 2021 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз [и член [53/54] от Споразумението за ЕИП]. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

На 8 юли 2021 г. Комисията прие решение, в което се заключава, че адресатите на настоящото решение са участвали в единично и продължително нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) и член 53 от Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до антиконкурентно поведение във връзка с разработването на системи за селективна каталитична редукция (SCR) за леки автомобили с дизелов двигател. Антиконкурентното поведение е извършено между 25 юни 2009 г. и 1 октомври 2014 г. („съответният период“).

(3)

Адресати на решението са следните юридически лица, които принадлежат към следните предприятия („страните“):

DAIMLER: Daimler AG

VW: Volkswagen Aktiengesellschaft, Audi Aktiengesellschaft и Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

BMW: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(4)

DAIMLER подаде заявление за освобождаване от глоби съгласно Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер (2) и на 9 декември 2015 г. докладва за съответните антиконкурентни контакти. На 4 юли 2016 г. VW подаде заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. През октомври 2017 г. Комисията извърши проверки в помещенията на BMW, DAIMLER, Audi и Volkswagen. На 18 септември 2018 г. Комисията откри производство срещу страните съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004. На 5 април 2019 г. Комисията прие изложение на възраженията по обикновена процедура.

(5)

Впоследствие страните са имали пълен достъп до частите от преписката, които са от значение за разглежданото тук нарушение. Страните отговориха на изложението на възраженията след няколко удължавания на крайния срок и посочиха, че са заинтересовани от разговори за постигане на споразумение. На 2 февруари 2021 г. Комисията официално предложи на страните да преминат към постигане на споразумение. Всички страни отговориха, че са готови да започнат разговори за постигане на споразумение. До 28 април 2021 г. страните внесоха своите официални заявления за постигане на споразумение до Комисията. На 21 май 2021 г. Комисията прие изложение на възраженията по процедурата за постигане на споразумение. Всички страни отговориха, че то съответства на съдържанието на техните заявления за постигане на споразумение.

(6)

На 5 юли 2021 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище.

2.2.   Резюме на нарушението

(7)

Координацията между DAIMLER, VW и BMW се отнася до разработването на системи за селективна каталитична редукция (SCR) за дизелови леки автомобили, които предприятията са разработвали, произвеждали и продавали в ЕИП (3). На 25 юни 2009 г. страните се споразумяха относно използването на малки резервоари AdBlue за ЕИП с ефективен обхват от 10 000 km, което според тях съответства, за повечето автомобилни производители, на размери на резервоарите от 8 до 10 литра и на съпоставими интервали на зареждане като AdBlue. По-малките резервоари AdBlue имат предимства по отношение на теглото на превозното средство (и следователно разхода на гориво и емисиите на CO2) и наличното строително пространство. През 2011 г. DAIMLER, VW и BMW потвърдиха средносрочната цел за преминаване към по-малки резервоари AdBlue за Европа и следователно към по-кратки интервали между презарежданията AdBlue. Въз основа на това DAIMLER, VW и BMW са координирали планираните размери и обхвати на AdBlue резервоарите до 1 октомври 2014 г. Въпреки това DAIMLER, VW и BMW всъщност не са въвели еднакви размери или обхвати на AdBlue. Действителните размери на резервоарите са останали доста над обсъжданите обеми.

(8)

Очакваната средна консумация на AdBlue може да се изведе от размера на AdBlue резервоара и обхвата между две зареждания на автомобила с течна SCR система. Daimler, VW и BMW основават решението от 25 юни 2009 г. на обхват от 10 000 km (съответстващ на размери на AdBlue резервоари от 8 до 10 литра за повечето производители на автомобили) при средно очаквано потребление на AdBlue от 0,8 до 1,0 литър на 1 000 km.

(9)

Производителите са били наясно, че при още по-големи количества на AdBlue по-ефективното пречистване на NOx отвъд регулаторните изисквания би било възможно при определени реални условия на шофиране за различните модели превозни средства („преизпълнение“). По-големите количества AdBlue биха довели до по-кратък обхват или до необходимост от по-големи резервоари AdBlue.

(10)

В този контекст DAIMLER, VW и BMW се информират взаимно с общото си разбиране, че потреблението на AdBlue ще нарасне с въвеждането на по-строги регулаторни изисквания, които не са се стремели да преизпълнят.

(11)

Освен това DAIMLER, VW и BMW са обменяли информация относно характеристиките на различните модели превозни средства по отношение на размерите, обхватите и очакваната средна консумация за ЕИП на резервоарите AdBlue. Този обмен на информация е повишил прозрачността, която вече е съществувала между тях по отношение на възможното използване на някои аспекти на технологиите за SCR. DAIMLER, VW и BMW също така са обсъждали възможността за пускане на пазара на модели превозни средства, които да отговарят на регулаторните изисквания, още преди те да станат задължителни („предварително изпълнение“).

(12)

Срещата на страните на 25 юни 2009 г., на която те са се споразумели за размерите и обхватите на резервоарите AdBlue, следва да се определи като начало на нарушението. Датата 1 октомври 2014 г., когато страните потвърдиха по време на среща, че не е възможно да се постигне споразумение относно еднаквия размер на резервоара, следва да се определи като крайна дата.

(13)

Описаните по-горе споразумения и/или съгласувани практики относно SCR системи за нови модели дизелови леки автомобили под формата на ограничаване на конкуренцията с оглед на целта представляват нарушение на член 101, параграф 1 от Договора и член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

(14)

Тази процедура се отнася изключително до координирането на техническите аспекти, а не на цените, разходите или количествата.

2.3.   Адресати

2.3.1.   Daimler

(15)

Daimler AG като пряк участник носи отговорност за нарушението през целия съответен период.

2.3.2.   VW

(16)

Volkswagen Aktiengesellschaft (като пряк участник през целия съответен период, както и като дружество майка на Audi Aktiengesellschaft през целия съответен период и на Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft от 7 декември 2009 г. до 1 октомври 2014 г.) и Audi Aktiengesellschaft като пряк участник през целия съответен период, са солидарно отговорни за нарушението.

(17)

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft като пряк участник носи отговорност за нарушението през целия съответен период и носи солидарна отговорност с Volkswagen Aktiengesellschaft и Audi Aktiengesellschaft за периода от 7 декември 2009 г. до 1 октомври 2014 г.

2.3.3.   BMW

(18)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft като пряк участник носи отговорност за нарушението през целия съответен период.

2.4.   Корективни мерки

(19)

С решението се прилагат Насоките за глобите от 2006 г. (4)

2.4.1.   Основен размер на глобата

(20)

За изчисляването на съответната стойност на продажбите се използва оборотът, който страните са постигнали през 2013 г. — последната пълна финансова година на тяхното участие в нарушението, с продажби на нови дизелови леки автомобили със SCR система. Предвид естеството и географският обхват на нарушението, делът на стойността на продажбите, който се взема предвид, е 16 %. Тази сума се умножава по броя на годините или по части от годината според участието на страните в нарушението. Мултипликаторът за продължителността на нарушението се изчислява въз основа на календарни дни. Всички страни са участвали в нарушението през целия период на нарушението.

Продължителност (в дни)

Мултипликационен коефициент

1 925

5,27

(21)

За да се възпрат страните да участват в картел, променливият размер е увеличен, независимо от продължителността на участието на страните в нарушението, като процентът от съответния оборот (т.нар. „входна такса“) е определен на 16 %.

2.4.2.   Корекции на основния размер

(22)

Не бяха установени утежняващи обстоятелства. Като смекчаващо обстоятелство е взет предвид фактът, че Комисията не е имала предходна практика по правоприлагане по отношение на санкционирането на картели единствено въз основа на нарушение на член 101, параграф 1, буква б) от Договора. Поради това Комисията счете за уместно да намали по изключение глобите, които трябва да бъдат наложени, с 20 % за всички страни.

2.4.3.   Прилагане на ограничението от 10 % от оборота

(23)

Нито една от глобите, изчислени за страните, не надвишава 10 % от общия оборот на предприятието през 2020 г.

2.4.4.   Прилагане на Известието от 2006 г. относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер: Намаляване на глоби

(24)

DAIMLER беше първото предприятие, подало информация и доказателства, които отговарят на условията, посочени в точка 8, буква а) от Известието от 2006 г. за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Поради това на DAIMLER бе предоставено освобождаване от глоби.

(25)

Като се вземат предвид моментът на подаване на заявлението и добавената стойност на информацията, глобата за VW е намалена с 45 %.

2.4.5.   Прилагане на Известието за постигане на споразумение

(26)

В изпълнение на Известието за постигане на споразумение глобата, която трябва да бъде наложена на всяка от страните, беше намалена с още 10 %.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(27)

В съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 бяха наложени следните глоби:

а)

Daimler AG: 0 EUR;

б)

Volkswagen Aktiengesellschaft, Audi Aktiengesellschaft и Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, солидарно: 466 172 000 EUR;

Volkswagen Aktiengesellschaft и Audi Aktiengesellschaft, солидарно: 36 190 000 EUR;

в)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: 372 827 000 EUR.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1).

(2)  Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели (ОВ C 298, 8.12.2006 г., стр. 17).

(3)  През съответния период Porsche не е разработвало, произвеждало или прилагало данни в собствените си системи за селективна каталитична редукция.

(4)  ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2.


Сметна палата

12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/20


Годишeн доклад относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2020 година

(2021/C 458/12)

На 12 ноември 2021 г. Европейската сметна палата ще публикува своя годишен доклад относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2020 година заедно с получените от тях отговори.

Докладът може да бъде разгледан директно на уебсайта на Европейската сметна палата или изтеглен от там от 9.00 часа на 12 ноември 2021 г.:

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=59817


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/21


Доклад относно изпълнението на бюджета на ЕС — състояние в края на 2020 година

(2021/C 458/13)

На 15 ноември 2021 г. Европейската сметна палата ще публикува своя „Доклад относно изпълнението на бюджета на ЕС – състояние в края на 2020 година“.

Докладът може да бъде разгледан на уебсайта на Европейската сметна палата или изтеглен от там на 15 ноември 2021 г.: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_BG.pdf

Връзката по-долу, която препраща към общ преглед на доклада и свързаните с него документи, ще бъде активирана по същото време: http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58660


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/22


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10455 — CVC / PANZANI)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/14)

1.   

На 4 ноември 2021 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

CVC Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Люксембург),

Panzani SAS („Panzani“, Франция).

Предприятие CVC придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Panzani.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CVC: частни капиталови инвестиции,

за предприятие Panzani: производство и дистрибуция на сухи макаронени изделия, кускус, грис, сосове и готови ястия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10455 — CVC / PANZANI

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  OB C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 458/24


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10505 — CKA / CKI / UKPN)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2021/C 458/15)

1.   

На 26 октомври 2021 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

CK Asset Holdings Limited (CKA, Хонконг), под контрола на предприятие CK Hutchinson Holdings Limited;

CK Infrastructure Holdings Limited (CKI, Хонконг);

UK Power Networks Holdings Limited (UKPN, Обединеното кралство).

Предприятие CKA и предприятие CKI придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие UKPN.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие CKA: мултинационална корпорация с различни дейности, включително, наред с друго, разработване на недвижими имоти и инвестиции в недвижими имоти, управление на недвижими имоти и на проекти, експлоатация на инфраструктура и на комунални активи;

за предприятие CKI: глобално дружество за инфраструктура с диверсифицирани инвестиции в енергийна инфраструктура, транспортна инфраструктура, водна инфраструктура, управление на отпадъците, производство на енергия от отпадъци, битова инфраструктура и свързани с инфраструктурата дейности;

за предприятие UKPN: оператор на разпределителна мрежа, който притежава и поддържа електрически кабели и електропроводи на територията на Лондон, както в югоизточната и източната част на Англия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10505 — CKA / CKI / UKPN

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.