ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 222I

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
11 юни 2021 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2021/C 222 I/01

Изявление на Комисията

1


BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

11.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 222/1


Изявление на Комисията

(2021/C 222 I/01)

Комисията признава значимостта на една обща програма за изграждане на капацитет и обучение в областта на лицензирането и правоприлагането за ефективна система на ЕС за контрол на износа. Комисията, в консултация с Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, се ангажира да проучи евентуалните отражения от една такава програма върху човешките и финансовите ресурси, с цел да бъдат набелязани варианти за разработването, условията и разгръщането на програма за изграждане на капацитет и обучение.