ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 182I

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
2 юни 2020 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2020/C 182 I/01

Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Франция Пандемия от COVID-19

1

2020/C 182 I/02

Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Нидерландия Пандемия от COVID-19 [Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство ( OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10 )]

2

2020/C 182 I/03

Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Финландия Пандемия от COVID-19

3

2020/C 182 I/04

Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Хърватия Пандемия от COVID-19 [Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство ( OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10 )]

4

2020/C 182 I/05

Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Литва Пандемия от COVID-19

5

2020/C 182 I/06

Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Словакия Пандемия от COVID-19

6


BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 182/1


Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Франция

Пандемия от COVID-19

[Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стр 10)]

(2020/C 182 I/01)

Уведомление от: Франция

Съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета Франция уведоми Комисията на 28 май 2020 г., че е решила да не прилага някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698.

Разпоредби на Регламент(ЕС) 2020/698, които Франция е решила да не прилага:

член 5, параграф 1 относно сроковете за периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1),

член 5, параграф 2 относно валидността на удостоверенията за техническа изправност на моторни превозни средства съгласно Директива 2014/45/ЕС.


(1)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).


2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 182/2


Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Нидерландия

Пандемия от COVID-19

[Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)]

(2020/C 182 I/02)

Уведомление от: Нидерландия

Съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета Нидерландия уведоми Комисията на 28 май 2020 г., че е решила да не прилага някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698.

Разпоредби на Регламент(ЕС) 2020/698, които Нидерландия е решила да не прилага:S

член 5, параграф 1 относно сроковете за периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1),

член 5, параграф 2 относно валидността на удостоверенията за техническа изправност на моторни превозни средства съгласно Директива 2014/45/ЕС.


(1)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).


2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 182/3


Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Финландия

Пандемия от COVID-19

[Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)]

(2020/C 182 I/03)

Уведомление от: Финландия

Съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета Финландия уведоми Комисията на 28 май 2020 г., че е решила да не прилага някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698.

Разпоредби на Регламент(ЕС) 2020/698, които Финландия е решила да не прилага:

член 4, параграф 1 относно редовните проверки на тахографи в автомобилния транспорт съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1),

член 5, параграф 1 относно сроковете за периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2),

член 5, параграф 2 относно валидността на удостоверенията за техническа изправност на моторни превозни средства съгласно Директива 2014/45/ЕС.


(1)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

(2)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).


2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 182/4


Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Хърватия

Пандемия от COVID-19

[Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)]

(2020/C 182 I/04)

Уведомление от: Хърватия

Съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета Хърватия уведоми Комисията на 29 май 2020 г., че е решила да не прилага някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698.

Разпоредби на Регламент(ЕС) 2020/698, които Хърватия е решила да не прилага:

член 3, параграф 1 относно валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства съгласно Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1),

член 5, параграф 1 относно сроковете за периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2),

член 5, параграф 2 относно валидността на удостоверенията за техническа изправност на моторни превозни средства съгласно Директива 2014/45/ЕС.


(1)  Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).

(2)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).


2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 182/5


Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Литва

Пандемия от COVID-19

[Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)]

(2020/C 182 I/05)

Уведомление от: Литва

Съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета Литва уведоми Комисията на 28 май 2020 г., че е решила да не прилага някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698.

Разпоредби на Регламент(ЕС) 2020/698, които Литва е решила да не прилага:

член 3, параграф 1 относно валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства съгласно Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1),

член 4, параграф 1 относно редовните проверки на тахографи в автомобилния транспорт съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2),

член 4, параграф 2 относно подновяването на карти на водачи съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014,

член 4, параграф 3 относно замяната на карти на водачи съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014,

член 5, параграф 1 относно сроковете за периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3),

член 5, параграф 2 относно валидността на удостоверенията за техническа изправност на моторни превозни средства съгласно Директива 2014/45/ЕС,

член 7, параграф 1 относно валидността на лицензите на Общността за автомобилни превози на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4),

член 7, параграф 2 относно валидността на атестацията за водачи съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009,

член 8, параграф 1 относно валидността на лицензите на Общността за превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5).


(1)  Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).

(2)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

(3)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

(4)  Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

(5)  Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).


2.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 182/6


Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/698 от Словакия

Пандемия от COVID-19

[Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)]

(2020/C 182 I/06)

Уведомление от: Словакия

Съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета Словакия уведоми Комисията на 29 май 2020 г., че е решила да не прилага някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/698.

Разпоредби на Регламент(ЕС) 2020/698, които Словакия е решила да не прилага:

член 5, параграф 1 относно сроковете за периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1),

член 5, параграф 2 относно валидността на удостоверенията за техническа изправност на моторни превозни средства съгласно Директива 2014/45/ЕС.


(1)  Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).