ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 407

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
3 декември 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 407/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9432 — Allianz Holdings/Legal and General Insurance) ( 1 )

1

2019/C 407/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 407/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 декември 2019 година — Обменен курс на еврото

3

2019/C 407/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговото заседание на 3 май 2019 г. относно проекторешение по дело AT.40134 – Ограничения на AB InBev върху търговията с бира Докладчик: Германия

4

2019/C 407/05

Окончателен доклад на служителя по изслушването Дело AT.40134 — Ограничения на AB InBev върху търговията с бира

5

2019/C 407/06

Резюме на решение на Комисията от 13 май 2019 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT.40134 — Ограничения на AB InBev върху търговията с бира) (нотифицирано под номер C(2019) 3465)

6


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 407/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9432 — Allianz Holdings/Legal and General Insurance)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 407/01)

На 26 септември 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9432. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 407/02)

На 30 октомври 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9538. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/3


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

0,00 % на 1 декември 2019 година

Обменен курс на еврото (2)

2 декември 2019 година

(2019/C 407/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1023

JPY

японска йена

120,75

DKK

датска крона

7,4712

GBP

лира стерлинг

0,85218

SEK

шведска крона

10,5385

CHF

швейцарски франк

1,0995

ISK

исландска крона

134,80

NOK

норвежка крона

10,1353

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,534

HUF

унгарски форинт

332,98

PLN

полска злота

4,3001

RON

румънска лея

4,7794

TRY

турска лира

6,3436

AUD

австралийски долар

1,6240

CAD

канадски долар

1,4656

HKD

хонконгски долар

8,6297

NZD

новозеландски долар

1,7019

SGD

сингапурски долар

1,5085

KRW

южнокорейски вон

1 306,52

ZAR

южноафрикански ранд

16,1770

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7625

HRK

хърватска куна

7,4380

IDR

индонезийска рупия

15 569,99

MYR

малайзийски рингит

4,6071

PHP

филипинско песо

56,317

RUB

руска рубла

70,9217

THB

тайландски бат

33,383

BRL

бразилски реал

4,6654

MXN

мексиканско песо

21,5670

INR

индийска рупия

78,9785


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/4


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговото заседание на 3 май 2019 г. относно проекторешение по дело AT.40134 – Ограничения на AB InBev върху търговията с бира

Докладчик: Германия

(2019/C 407/04)

1.   

Консултативният комитет (8 държави членки) е съгласен с Комисията, че поведението, описано в проекторешението, представлява злоупотреба с господстващо положение в нарушение на член 102 oт ДФЕС.

2.   

Консултативният комитет (8 държави членки) е съгласен с оценката на Комисията в проекторешението, що се отнася до продължителността на нарушението.

3.   

Консултативният комитет (8 държави членки) е съгласен с Комисията, че трябва да бъде наложена корективна мярка, както е посочено в проекторешението.

4.   

Консултативният комитет (8 държави членки) е съгласен с Комисията, че на адресатите на проекторешението трябва да бъде наложена глоба.

5.   

Консултативният комитет (8 държави членки) е съгласен с Комисията относно окончателния размер на глобата, включително неговото намаляване въз основа на точка 37 от Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003.

6.   

Консултативният комитет (8 държави членки) препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/5


Окончателен доклад на служителя по изслушването  (1)

Дело AT.40134 — Ограничения на AB InBev върху търговията с бира

(2019/C 407/05)

(1)   

Проекторешението, адресати на което са предприятията Anheuser-Busch InBev NV/SA, InBev Belgium BVBA/SPRL и InBev Nederland NV (наричани по-нататък заедно „AB InBev“), установи, че AB InBev е извършило единично и продължително нарушение на член 102 от ДФЕС през периода от 9 февруари 2009 г. до 31 октомври 2016 г. чрез няколко практики, ограничаващи вноса от Нидерландия на някои от бирените си продукти в Белгия, с общата цел да се поддържат по-високи цени и печалби в Белгия.

(2)   

След внезапни проверки през 2015 г. в помещенията на търговец на дребно в Нидерландия и в помещенията на AB InBev в Нидерландия и Белгия, на 29 юни 2016 г. Комисията образува производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (2) и член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (3) срещу AB InBev.

(3)   

На 30 ноември 2017 г. Комисията прие изложение на възраженията („ИВ“).

(4)   

През […] (4), след няколко кръга на обсъждане между AB InBev и ГД „Конкуренция“ AB InBev представи официално предложение за сътрудничество с оглед на приемане на решение съгласно членове 7 и 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 („заявление за постигане на споразумение“). Заявлението за постигане на споразумение съдържа в частност:

признаване по ясен и недвусмислен начин на солидарната отговорност за нарушението от страна на AB InBev;

посочване на максималния размер на глобата, която компанията AB InBev би приела в контекста на процедура на сътрудничество;

потвърждение, че AB InBev е изслушано в достатъчна степен във връзка с възраженията на Комисията, изложени в ИВ, и въз основа на пълен достъп до преписката на Комисията;

предложение за коригиращи мерки, гарантиращо, че AB InBev ще включи задължителната информация за хранителното съдържание на нидерландски и френски върху опаковката на бирените си продукти, които се продават от InBev Belgium, AB InBev France и InBev Nederland (наричано по-нататък „коригиращите мерки“);

потвърждение, че коригиращите мерки са подходящи и пропорционални, за да се гарантира, че практиката, посочена в ИВ, остава изцяло прекратена и че се счита, че паралелната търговия в Нидерландия, Белгия и Франция ще бъде засилена.

(5)   

В проекторешението Комисията счита, че с оглед на ефективното сътрудничество от страна на AB InBev, както е посочено по-горе, размерът на глобата следва да бъде намален с 15 %.

(6)   

В съответствие с член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали проектът на решение се отнася единствено до възражения, по отношение на които на AB InBev е предоставена възможността да изрази своите становища. Моето заключение е, че това е така.

(7)   

Не съм получил никакво оплакване от AB InBev или от друга трета страна във връзка с процедурата. Като цяло считам, че ефективното упражняване на процесуалните права по това дело е било спазено.

Брюксел, 6 май 2019 г.

Joos STRAGIER


(1)  Съгласно член 16 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29) (наричано по-нататък „Решение 2011/695/ЕС“).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1) („Регламент (ЕО) № 1/2003“).

(3)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18), последно изменен с Регламент (ЕС) 2015/1348 на Комисията от 3 август 2015 г. (ОВ L 208, 5.8.2015 г., стр. 3).

(4)  Части от този текст са променени с цел да се гарантира, че не се разкрива поверителна информация. Тези части са заменени с неповерително обобщение в квадратни скоби или са показани като […].


3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/6


Резюме на решение на Комисията

от 13 май 2019 година

относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(Дело AT.40134 — Ограничения на AB InBev върху търговията с бира)

(нотифицирано под номер C(2019) 3465)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2019/C 407/06)

На 13 май 2019 г. Комисията прие решение относно производство по член 102 от Договора за функционирането на ЕС. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Решението се издава по силата на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договорът“) и негови адресати са Anheuser-Busch InBev NV/SA и две от неговите дъщерни дружества (наричани по-нататък „AB InBev“). AB InBev е най-големият в света производител на бира, който продава своите марки бира в повече от 100 държави.

(2)

Между 9 февруари 2009 г. и 31 октомври 2016 г. AB InBev е участвало в единично и продължително нарушение, състоящо се в прилагането на четири неправомерни ограничения. Чрез умишленото ограничаване на вноса на бирените си продукти в Белгия AB InBev е имало за цел да поддържа по-високи цени и печалби за бирените си продукти на белгийския пазар.

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(3)

Комисията започна това дело ex-officio в края на 2014 г. въз основа на извършваното от нея наблюдение на пазара.

(4)

През ноември 2015 г. Комисията извърши внезапни проверки в помещенията на AB InBev в Белгия и Нидерландия.

(5)

На 30 юни 2016 г. Комисията откри производство срещу AB InBev с оглед на вземането на решение съгласно глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета.

(6)

На 30 ноември 2017 г. Комисията прие изложение на възраженията, адресирано до AB InBev, в което се твърди, че то е участвало в ограничителни практики, представляващи злоупотреба с господстващо положение по смисъла на член 102 от ДФЕС.

(7)

Впоследствие AB InBev представи официално предложение да сътрудничи с цел приемането на решение по член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета („заявление за постигане на споразумение“).

(8)

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище на 3 май 2019 г.

(9)

Комисията прие решението на 13 май 2019 г.

2.2.   Резюме на Нарушението

(10)

В решението се установява, че от 9 февруари 2009 г. до 31 октомври 2016 г. AB InBev е преследвало стратегия на злоупотреба с цел да ограничи продажбите на бирените си продукти, доставяни на своите клиенти от сектора „домашна консумация“ от Нидерландия в Белгия, чрез прилагането на четири ограничителни практики за клиентите от сектора „домашна консумация“, а именно:

а)

ограничаване на количествата бирени продукти, доставяни на търговец на едро в Нидерландия, с цел ограничаване на вноса на тези продукти в Белгия,

б)

променяне на опаковката на бирените продукти, доставяни на клиенти от сектора „домашна консумация“ в Нидерландия, с цел ограничаване на вноса на тези продукти в Белгия,

в)

обвързване на доставките за търговец на дребно в Белгия на бирени продукти, които не са налични в Нидерландия, с условието за закупуване в Белгия на други бирени продукти, които се предлагат и в Нидерландия, както и

г)

обвързване на промоциите на бирени продукти, предлагани на търговец на дребно в Нидерландия, с условието промоциите да не се предлагат в Белгия.

(11)

Тези практики са ограничили конкуренцията по смисъла на член 102 от Договора, тъй като поради самото си естество са имали за цел разделяне на единния пазар по националните граници.

2.3.   Адресати и продължителност

(12)

Адресат на това решение е Anheuser-Busch InBev NV/SA, заедно с неговите две изцяло притежавани дъщерни дружества, InBev Belgium Bvba/Sprl и InBev Nederland NV.

(13)

Продължителността на това единично и продължено нарушение обхваща периода от 9 февруари 2009 г. до 31 октомври 2016 г.

2.4.   Корективни мерки

(14)

Съгласно решението от AB InBev се изисква да включи задължителна информация за етикетирането на храните както на нидерландски, така и на френски език, а не само на един език, върху опаковката на всичките свои сегашни и нови продукти с 19 конкретни марки бира в Белгия, Франция и Нидерландия.

(15)

Тази корективна мярка беше предложена от AB InBev в неговото заявление за постигане на споразумение и решението я прави обвързваща за срок от пет години, считано от датата на нотифициране на решението. AB InBev заявява, че корективната мярка е подходяща и пропорционална в рамките на процедурата на сътрудничество, за да се гарантира, че практиката на промяна на опаковката на бирените му продукти няма да се повтори. Корективната мярка следва да улесни също така износа на продукти от страна на клиентите от сектора „домашна консумация“ между Нидерландия, Белгия и Франция, като по този начин се повишава възможността за трансгранична търговия.

2.5.   Глоби

(16)

В решението се прилагат Насоките за глобите от 2006 г. (2)

2.5.1.   Основен размер на глобата

(17)

При определянето на глобите Комисията взе под внимание стойността на продажбите в Белгия и Нидерландия през 2015 г., която беше последната пълна финансова година от участието на AB InBev в нарушението.

(18)

Комисията взе предвид факта, че злоупотребата се състои в умишлено нарушение „с оглед на целта“ на ясно и основно правило за неразделяне на единния пазар по националните граници. Освен това нарушението се отнася до продукти, които имат пряко отражение върху потребителите. Като се вземат под внимание тези фактори и предвид конкретните обстоятелства по делото, делът от стойността на продажбите, които следва да бъдат взети под внимание, се определя на 10 %.

(19)

Комисията отчете продължителността на единичното и продължително нарушение, както е посочено по-горе.

2.5.2.   Утежняващи или смекчаващи обстоятелства

(20)

В настоящия случай няма никакви утежняващи или смекчаващи обстоятелства.

2.5.3.   Специално увеличение с възпираща цел

(21)

Глобата се увеличава с коефициент 1,1, за да се гарантира възпиращ ефект по отношение на AB InBev — предприятие с изключително голям световен оборот извън продажбите на стоките и услугите, за които се отнася нарушението.

2.5.4.   Прилагане на ограничението за 10 % от оборота

(22)

Изчислената глоба не надвишава 10 % от световния оборот на AB InBev.

2.5.5.   Намаляване на размера на глобата поради сътрудничеството

(23)

С цел да се отрази ефективното сътрудничество на AB InBev, по-специално признаването на нарушението и предложението му за корективна мярка, с която да се предотврати повторение на практиката за промяна на опаковката на неговите бирени продукти, размерът на глобата се намалява с 15 % в съответствие с точка 37 от Насоките за глобите.

3.   Заключение

(24)

AB InBev е нарушило член 102 от Договора, като е участвало в единично и продължително нарушение с цел ограничаване на трансграничната търговия на бирени продукти от Нидерландия в Белгия. Нарушението се е състояло в прилагането на четири практики във връзка с неговите клиенти от сектора „домашна консумация“, които са целели запазването на по-високи цени и печалби за бирените продукти на AB InBev в Белгия.

(25)

Окончателният размер на глобата, наложена на предприятие AB InBev съгласно член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003 за единичното и продължително нарушение, възлиза на 200 409 000 EUR.

(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 407/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 407/07)

1.   

На 25 ноември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Франция),

Total Quadran (Франция), принадлежащо на групата Total S.A.,

JMB Solar Nogara и Quadran Nogara (наричани заедно „Target“, Франция), под контрола на Total S.A.

CDC и Total Quadran придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над JMB Solar Nogara и Quadran Nogara. Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

CDC е публичен субект със специален статут, който провежда мисии от общ интерес и дейности, отворени за конкуренция. Тези дейности се извършват предимно във Франция в четири направления: i) недвижими имоти, ii) околна среда и енергетика, iii) услуги, и iv) капиталови инвестиции,

Total S.A. е международен интегриран производител и доставчик на енергия, извършващ дейност във всички отрасли за добив на нефт и газ, както и в областта на енергията от възобновяеми източници и производството на електроенергия,

JMB Solar Nogara и Quadran Nogara работят в областта на разработването, изграждането и експлоатацията на фотоволтаични инсталации и вятърни паркове във Франция.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara)

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.