ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 370

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
31 октомври 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 370/01

Съобщение на Комисията Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2019/C 370/02

Решение на Съвета от 24 октомври 2019 година относно назначаването на заместник изпълнителен директор на Европол

4

 

Европейска комисия

2019/C 370/03

Обменен курс на еврото — 30 октомври 2019 година

6

2019/C 370/04

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

7

 

Европейска служба за външна дейност

2019/C 370/05

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 1 октомври 2019 година относно правилата за прилагане във връзка със защитата на лични данни от Европейската служба за външна дейност и прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета

9

2019/C 370/06

Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 1 октомври 2019 година за вътрешните правила относно ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични даннипри функционирането на Европейската служба за външна дейност

18

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

2019/C 370/07

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно преразглеждането на регламентите на ЕС относно връчването на документи и събирането на доказателства по граждански или търговски дела (Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, немски и френски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2019/C 370/08

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за лихвените проценти за възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите лихвени проценти за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 октомври 2019 година (Публикувано в съответствие с правилата относно референтните и сконтовите лихвени проценти, посочени в част VII от Насоките на Органа за държавната помощ и член 10 от Решение на Органа № 195/04/COL от 14 юли 2004 г.)

28


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2019/C 370/09

Покана за представяне на предложения за действия в подкрепа на мерките за информиране в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2020 г.

29

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 370/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

30

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2019/C 370/11

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегирания регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

32


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/1


Съобщение на Комисията

Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 370/01)

Съответните стойности в националните валути, различни от евро, за праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС (1), 2014/24/ЕС (2), 2014/25/ЕС (3) и 2009/81/ЕО (4), са, както следва:

80 000 EUR

BGN

български лев

156 464

 

CZK

чешка крона

2 054 080

 

DKK

датска крона

596 408

 

GBP

британска лира

70 778

 

HRK

хърватска куна

594 576

 

HUF

унгарски форинт

25 484 800

 

PLN

полска злота

341 544

 

RON

румънска лея

374 040

 

SEK

шведска крона

821 512


139 000 EUR

BGN

български лев

271 856

 

CZK

чешка крона

3 568 964

 

DKK

датска крона

1 036 259

 

GBP

британска лира

122 976

 

HRK

хърватска куна

1 033 076

 

HUF

унгарски форинт

44 279 840

 

PLN

полска злота

593 433

 

RON

румънска лея

649 895

 

SEK

шведска крона

1 427 377


214 000 EUR

BGN

български лев

418 541

 

CZK

чешка крона

5 494 664

 

DKK

датска крона

1 595 391

 

GBP

британска лира

189 330

 

HRK

хърватска куна

1 590 491

 

HUF

унгарски форинт

68 171 840

 

PLN

полска злота

913 630

 

RON

румънска лея

1 000 557

 

SEK

шведска крона

2 197 545


428 000 EUR

BGN

български лев

837 082

 

CZK

чешка крона

10 989 328

 

DKK

датска крона

3 190 783

 

GBP

британска лира

378 660

 

HRK

хърватска куна

3 180 982

 

HUF

унгарски форинт

136 343 680

 

PLN

полска злота

1 827 260

 

RON

румънска лея

2 001 114

 

SEK

шведска крона

4 395 089


750 000 EUR

BGN

български лев

1 466 850

 

CZK

чешка крона

19 257 000

 

DKK

датска крона

5 591 325

 

GBP

британска лира

663 540

 

HRK

хърватска куна

5 574 150

 

HUF

унгарски форинт

238 920 000

 

PLN

полска злота

3 201 975

 

RON

румънска лея

3 506 625

 

SEK

шведска крона

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

български лев

1 955 800

 

CZK

чешка крона

25 676 000

 

DKK

датска крона

7 455 100

 

GBP

британска лира

884 720

 

HRK

хърватска куна

7 432 200

 

HUF

унгарски форинт

318 560 000

 

PLN

полска злота

4 269 300

 

RON

румънска лея

4 675 500

 

SEK

шведска крона

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

български лев

10 463 530

 

CZK

чешка крона

137 366 600

 

DKK

датска крона

39 884 785

 

GBP

британска лира

4 733 252

 

HRK

хърватска куна

39 762 270

 

HUF

унгарски форинт

1 704 296 000

 

PLN

полска злота

22 840 755

 

RON

румънска лея

25 013 925

 

SEK

шведска крона

54 938 615


(1)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 1.

(2)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 65.

(3)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243.

(4)  OВ L 216, 20.8.2009 г., стp. 76.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2019 година

относно назначаването на заместник изпълнителен директор на Европол

(2019/C 370/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (1), и по-специално членове 54 и 55 от него,

като действа в качеството на орган с правомощия да назначава изпълнителния директор и заместник изпълнителните директори на Европол,

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на един от настоящите заместник изпълнителни директори на Европол изтича на 31 октомври 2019 г. Поради това е необходимо да се назначи нов заместник изпълнителен директор на Европол.

(2)

С решението на управителния съвет на Европол от 1 май 2017 г. се въвеждат правилата за подбор, удължаване на мандата и отстраняване от длъжност на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори на Европол.

(3)

Една от длъжностите за заместник изпълнителен директор на Европол се счита за свободна от 31 януари 2019 г., което е девет месеца преди края на мандата на настоящия заместник изпълнителен директор на Европол, в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от решението на управителния съвет на Европол от 1 май 2017 г. Обява за свободно място за поста заместник изпълнителен директор на Европол беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 23 януари 2019 г. (2)

(4)

В съответствие с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/794 комисията за подбор, създадена от управителния съвет („комисията за подбор“), състави списък с кандидати. На 8 май 2019 г. комисията за подбор представи надлежно мотивиран доклад.

(5)

Въз основа на доклада на комисията за подбор и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 и решението на управителния съвет от 1 май 2017 г., управителният съвет представи на 23 май 2019 г. мотивирано становище относно назначаването на заместник изпълнителен директор на Европол, в което предложи на Съвета списък с трима подходящи за поста кандидати.

(6)

На 18 юли 2019 г. Съветът избра г-н Jürgen EBNER за следващия заместник изпълнителен директор на Европол и уведоми компетентната комисия на Европейския парламент относно избора му за целите на член 54, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) 2016/794.

(7)

На 5 септември 2019 г. избраният кандидат се яви пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (комисията „LIBE“) и с писмо от 18 октомври 2019 г. Съветът беше информиран за становището, прието от комисията „LIBE“ в съответствие с член 54, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) 2016/794,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Jürgen EBNER се назначава за заместник изпълнителен директор на Европол за периода от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2023 г. със степен AD 14.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 24 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

Aino-Kaisa PEKONEN


(1)  ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.

(2)  ОВ C 28 A, 23.1.2019 г., стр. 1.


Европейска комисия

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/6


Обменен курс на еврото (1)

30 октомври 2019 година

(2019/C 370/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1106

JPY

японска йена

120,99

DKK

датска крона

7,4709

GBP

лира стерлинг

0,86200

SEK

шведска крона

10,8010

CHF

швейцарски франк

1,1032

ISK

исландска крона

138,10

NOK

норвежка крона

10,2488

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,512

HUF

унгарски форинт

329,72

PLN

полска злота

4,2629

RON

румънска лея

4,7577

TRY

турска лира

6,3615

AUD

австралийски долар

1,6199

CAD

канадски долар

1,4534

HKD

хонконгски долар

8,7080

NZD

новозеландски долар

1,7504

SGD

сингапурски долар

1,5141

KRW

южнокорейски вон

1 297,21

ZAR

южноафрикански ранд

16,5609

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8371

HRK

хърватска куна

7,4606

IDR

индонезийска рупия

15 600,04

MYR

малайзийски рингит

4,6423

PHP

филипинско песо

56,591

RUB

руска рубла

70,9556

THB

тайландски бат

33,580

BRL

бразилски реал

4,4611

MXN

мексиканско песо

21,2538

INR

индийска рупия

78,7705


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/7


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

(2019/C 370/04)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1) Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

На страница 412:

9503 00 70 Други играчки, представени в асортименти или в комплекти

В параграф 4 като второ тире (след текста „тебешири“) се добавя следният текст:

„—творчески набори/комплекти, предназначени за деца за изработване на мозайки. Те се състоят от предварително отпечатани парчета картон/карти и различни самозалепващи се предмети за украса, които се прикрепят към картите (например малки оцветени парчета от пяна или разноцветни пластмасови пайети). Могат да съдържат и други дребни артикули като стойка. Предназначени са за забавление на деца, както и за развиване на техните възприятия за цвят и форма и фината им моторика.

Примери за продукти:

Image 1

Image 2


(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 119, 29.3.2019 г., стр. 1.


Европейска служба за външна дейност

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/9


Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

от 1 октомври 2019 година

относно правилата за прилагане във връзка със защитата на лични данни от Европейската служба за външна дейност и прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета

(2019/C 370/05)

ВЪРХОВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ,

като взе предвид Решението 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (1) („Решението на Съвета за ЕСВД“), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (2) („Регламентът“), и по-специално членове 43, 44 и 45 от него,

като има предвид, че:

(1)

Въведената с Регламента засилена отчетност на администраторите на лични данни налага приемането на ново решение за изпълнение, което да замени Решение PROC HR (2011) 016 на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 декември 2011 г. относно правилата по отношение на защитата на данните в ЕСВД.

(2)

Ролята на длъжностното лице по защита на данните и задълженията на администратора на лични данни в рамките на Европейската служба за външна дейност трябва да бъдат ясно установени и пригодени към изискванията на Регламента,

РЕШИ:

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   В съответствие с член 45, параграф 3 от Регламента с настоящото решение се определят задачите, задълженията и правомощията на длъжностното лице по защита на данните (наричано по-нататък „ДЛЗД“) в рамките на ЕСВД.

2.   С настоящото решение също така се определят по-подробно вътрешните процедури и отговорностите на администраторите на лични данни и обработващите лични данни, както и ролята, задачите и задълженията на координаторите и кореспондентите за защита на данните, по-специално в съответствие с членове 26 и 29 от Регламента.

Член 2

Определения

целите на настоящото решение и без да се засягат определенията, установени в Регламента:

а)

„администратор на лични данни“ означава ЕСВД или нейните организационни звена, включително делегациите на ЕС, които — самостоятелно или съвместно с други — определят целите и средствата за обработването на лични данни;

б)

„представител на администратора на лични данни“ означава членове на ръководството на ЕСВД или ръководители на организационни звена, които упражняват надзор върху звената на администратора на лични данни, посочени в буква а) по-горе, и които са отговорни и подотчетни за обработването на лични данни;

в)

„упълномощен администратор“ означава служба или персонал в рамките на организационното звено на администратора на лични данни, на които е поверено управлението на дейностите по обработване на лични данни;

г)

„съвместни администратори“ означава две или повече организационни звена, които заедно определят целите и средствата за обработването на лични данни, както и ролите и отговорностите на администраторите, включително техните задължения във връзка с упражняването на правата на субекта на данни, по-специално когато ЕСВД контролира обработването съвместно с други институции, органи, агенции, служби или други звена на ЕС;

д)

„длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)“ означава член на персонала на ЕСВД, определен от ЕСВД в съответствие с член 43 на Регламента, с цел да съдейства, информира и съветва администраторите на лични данни;

е)

„координатор и кореспондент за защита на данните (ККЗД)“ означава членове на персонала на ЕСВД съответно в нейното седалище и в делегациите на ЕС, определени да сътрудничат на администраторите на лични данни в областта на защитата на данните;

ж)

„обработващ лични данни“ означава звено, във или извън рамките на ЕСВД, което обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

з)

„известия относно защитата на данните“ са известия, като например декларации за поверителност, с които администраторът на лични данни предоставя информация на субекта на данните по силата на член 15 и 16 от Регламента.

и)

„персонал на ЕСВД“ означава, в съответствие с член 6 от Решението на Съвета за ЕСВД, длъжностни лица и други служители на ЕС, които работят за ЕСВД, включително служители от дипломатическите служби на държавите — членки на ЕС, командировани национални експерти и стажанти.

РАЗДЕЛ 2

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 3

Определяне на длъжностното лице по защита на данните

1.   Генералният секретар на ЕСВД определя ДЛЗД от персонала на ЕСВД в съответствие с член 43 от Регламента и го регистрира в Европейския надзорен орган по защита на данните (наричан по-нататък „ЕНОЗД“).

2.   В допълнение към изискванията на член 43, параграф 3 от Регламента ДЛЗД трябва да познава задълбочено службите на ЕСВД и техните структури, информационни системи, административни правила и процедури. ДЛЗД трябва да има експертни познания в областта на защитата на данните, точна преценка и способност да запазва безпристрастна и обективна позиция в съответствие с Правилника за персонала.

3.   ДЛЗД се назначава за срок от пет години и може да бъде преназначавано.

4.   ДЛЗД може да бъде освободено от поста си единствено със съгласието на ЕНОЗД, ако престане да отговаря на условията, необходими за изпълнението на задълженията му.

5.   ДЛЗД е прикрепено административно към Генералния секретар.

6.   Координатите за връзка с ДЛЗД се публикуват на интранет страницата на ЕСВД и на външния уебсайт на ЕСВД и се съобщават на ЕНОЗД.

Член 4

Длъжност на длъжностното лице по защита на данните

1.   ДЛЗД действа независимо и в сътрудничество с ЕНОЗД. ЕСВД не дава никакви инструкции на ДЛЗД във връзка с изпълнението на неговите задачи.

2.   ДЛЗД не може да бъде освобождавано от длъжност или санкционирано за изпълнението на своите задачи.

3.   ДЛЗД трябва да бъде информирано за всички контакти с външни страни, свързани с прилагането на Регламента и на настоящото решение, и по-специално за всички контакти с ЕНОЗД и с членовете на мрежата на ДЛЗД в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

4.   Субектите на данни могат да се обръщат към ДЛЗД по всички въпроси, свързани с обработването на личните им данни или с упражняването на правата им съгласно Регламента.

5.   Администраторът на лични данни или неговият представител, Комитетът по персонала и всеки член на персонала могат да се консултират с ДЛЗД по всички въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на Регламента, без да е необходимо да използват официални канали за това. Никой не трябва да претърпява неблагоприятни последици, поради това че е отнесъл даден въпрос до вниманието на ДЛЗД.

Член 5

Задачи на длъжностното лице по защита на данните

ДЛЗД

а)

предоставя при поискване консултации по всички въпроси, свързани със защитата на лични данни;

б)

предоставя насоки и проактивно съветва звената на ЕСВД и техните изпълнители, които извършват дейности по обработване на лични данни, относно начините за прилагане на Регламента и настоящото решение, включително като предоставя консултации относно уведомления за нарушение на сигурността на данните, оценки на въздействието и необходимостта от предварителна консултация с ЕНОЗД;

в)

поддържа редовни контакти с администраторите на лични данни, за да следи за спазването на изискванията за защита на данните, и им съдейства при изпълнението на техните задачи, по-специално като допринася за изготвянето и публикуването на известия относно защитата на данните и на отговори на искания от субекти на данни;

г)

поддържа редовни контакти с ККЗД в седалището на ЕСВД и делегациите на ЕС и управлява мрежата на ККЗД в рамките на ЕСВД;

д)

грижи се за повишаването на общата осведоменост за защитата на данните, организира обучения и информационни сесии;

е)

сътрудничи с ДЛЗД на другите институции, органи, служби и агенции на ЕС, по-специално като обменя с тях опит и най-добри практики;

ж)

води централен регистър на дейностите по обработване на данни, осъществявани от ЕСВД, въз основа на документацията, изготвена от администраторите на данни в съответствие с член 31 от Регламента, и прави регистъра публично достъпен;

з)

съдейства при осигуряването на представителството на върховния представител или на ЕСВД на международно равнище по всички въпроси, свързани със защитата на данните.

Член 6

Правомощия

При изпълнението на своите задачи ДЛЗД:

а)

има право на достъп по всяко време до данните, обработвани от звената на ЕСВД и техните изпълнители, както и до всички офиси, центрове за обработка на данни и носители на данни;

б)

дава становището си на органа по назначаването преди вземането на каквото и да е решение по въпроси, свързани с прилагането на разпоредби относно защитата на лични данни;

в)

може да предлага административни мерки и да издава общи препоръки относно целесъобразното прилагане на Регламента и на настоящото решение;

г)

може да отправя препоръки за практическото подобряване на защитата на данните към ръководството на ЕСВД, персонала и всички съответни външни страни;

д)

може да разследва случаи, свързани със защитата на данните, и освен на лицето, което е поискало разследването или е подало жалбата, може да докладва за резултата от разследването на администратора на лични данни, както и на всеки имащ отношение член на ръководството на ЕСВД;

е)

може да изготвя образци и вътрешни процедури, инструкции или политики с цел предоставяне на насоки на администраторите на лични данни и обработващите лични данни;

ж)

може да ползва услугите на външни експерти, включително специалисти в областта на информационните технологии;

з)

може да свежда до знанието на органа по назначаването на ЕСВД всяко нарушение от страна на член на персонала на задълженията по Регламента и настоящото решение и да предлага започването на административно разследване;

и)

може да публикува вътрешни насоки относно защитата на данните (указания на ДЛЗД), които трябва да бъдат вземани под внимание при обработването на лични данни.

Член 7

Ресурси

1.   На ДЛЗД се осигуряват персоналът и ресурсите, необходими за изпълнението на задачите, посочени в член 5 от настоящото решение.

2.   Всички служители на ЕСВД съдействат на ДЛЗД при изпълнението на задачите, посочени в член 5 от настоящото решение, като по-конкретно администраторите на лични данни и обработващите лични данни предоставят поисканата информация за дейности по обработването на данни, дават достъп до лични данни и изготвят проекти на отговори на искания от субекти на данни, които упражняват правата си на достъп, изменение и заличаване, получени от ДЛЗД, но свързани с дейности по обработване на данни, за които отговаря администраторът на лични данни.

3.   ДЛЗД може да има заместник или помощник, както и да разполага с административен персонал и секретариат, ако е необходимо. ДЛЗД може също така да се ползва от други звена на ЕСВД или от изпълнители, както от външни експерти.

4.   Когато има определен заместник или помощник, той сътрудничи на ДЛЗД при изпълнението на неговите задачи и може да го представлява в негово отсъствие. Членове 4, 5 и 6 от настоящото решение се прилагат също и за заместника или помощника на ДЛЗД.

5.   ДЛЗД разполага с подходящи помещения, където сигурността и поверителността на информацията, включително личните данни, могат да бъдат гарантирани и където е възможно осигуряването на подходящо съхранение и архивиране на данните и документите.

6.   ДЛЗД има на свое разположение електронен инструмент, с който може i) да управлява регистрите на дейностите по обработване на лични данни в съответствие с член 31 от Регламента и ii) да съхранява известия относно защитата на данните, уведомления за нарушение на сигурността на данните, оценки на въздействието върху защитата на данните, искания на субекти на данни и документация относно предавания на данни.

7.   ЕСВД съдейства на ДЛЗД да поддържа и разширява своите експертни познания, наред с другото, като способства за участието му в междуинституционални или външни курсове за обучение, конференции или събития, свързани със защитата на данните, както и в срещи и обучения, организирани от ЕНОЗД и мрежата на ДЛЗД на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

РАЗДЕЛ 3

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Член 8

Администратори на лични данни и обработващи лични данни

1.   Упълномощените администратори, представителите на администраторите и на обработващите лични данни са отговорни, от името на администратора на лични данни, да гарантират, че всички дейности по обработване на данни под техния контрол са в съответствие с изискванията на Регламента, и по-специално с член 26 от него, както и с разпоредбите на настоящото решение. Ако е необходимо, те могат да възлагат задачи по обработването на данни на персонала на ЕСВД, работещ под тяхно ръководство, или на звена на изпълнители, в съответствие с член 29 от Регламента.

2.   По-специално администраторите на лични данни:

а)

се отчитат, гарантират и доказват, че обработването се извършва при спазване на изискванията на Регламента и на настоящото решение;

б)

регистрират всички дейности по обработване на лични данни и всички значителни промени в съществуваща дейност по обработване на лични данни;

в)

гарантират, че субектите на данните са информирани за обработването на техните лични данни в съответствие с членове 15 и 16 от Регламента, като им предоставят известия относно защитата на данните;

г)

сътрудничат на ДЛЗД и на ЕНОЗД, по-специално като предоставят информация в отговор на техни запитвания в срок от 14 календарни дни от датата на искането;

д)

информират ДЛЗД, когато изпълнител обработва лични данни от името на администратора на лични данни;

е)

назначават ККЗД, съдействат им при изпълнението на техните задължения и информират ДЛЗД за всяка промяна на лицето, действащо като ККЗД, или на неговите функции;

ж)

се консултират с ДЛЗД относно това дали дейностите по обработване на лични данни са в съответствие с Регламента и настоящото решение. Те могат да се консултират с ДЛЗД или с други експерти по въпроси, свързани с поверителността, наличността и целостта на дейностите по обработване на лични данни, и относно мерките за сигурност, предприети съгласно член 33 от Регламента;

3.   Администраторите на лични данни могат да използват други звена на ЕСВД или изпълнители като обработващи лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламента, при условие че те документират в своите регистри кой е обработващият лични данни и посочват изрично възложените му задачи и предприетите мерки за сигурност.

4.   Администраторът на лични данни гарантира, че ДЛЗД бива незабавно уведомено:

а)

за всички въпроси, които имат или могат да имат последици за защитата на данните;

б)

за всички съобщения и решения на ръководството на ЕСВД във връзка с прилагането на Регламента, в частност всички контакти с ЕНОЗД.

Член 9

Координатор и кореспондент за защита на данните

1.   В зависимост от техния размер и от вида на обработваните лични данни организационните звена на ЕСВД разполагат с ККЗД, които да действат като лица за връзка по въпросите на защитата на данните. Всяка управляваща дирекция или дирекция в седалището на ЕСВД и всяка делегация на ЕС определят координатор за защита на данните или кореспондент за защита на данните. Всички отдели, които редовно обработват голямо количество лични данни, специални категории данни или чувствителни лични данни, чието обработване поражда висока степен на риск, също определят свои ККЗД. Функцията на ККЗД се дава на лице, заемащо длъжност на равнище, което позволява обща картина на дейностите на звеното.

2.   ККЗД трябва да имат необходимите умения и да придобият знания за защитата на личните данни. Те трябва да преминат обучение по защита на данните и могат да присъстват на информационни сесии и на срещи на мрежата на ККЗД.

3.   ККЗД:

а)

сътрудничат на администраторите на лични данни при спазването на техните задължения, без да се засягат отговорностите на ДЛЗД;

б)

спомагат за осъществяването на комуникацията между ДЛЗД и администраторите на лични данни;

в)

действат като лица за връзка по въпросите на защитата на данните в своите служби и поддържат контакти с ДЛЗД;

г)

информират и съдействат на своите колеги по въпроси, свързани с обработването на лични данни;

д)

препращат на персонала информация за събития и обучения за повишаване на осведомеността;

е)

работят с ДЛЗД по създаването и актуализирането на каталог на съществуващите и новите дейности по обработване на лични данни;

ж)

свързват се с ДЛЗД и го уведомяват за всички лични данни, обработени в рамките на службата;

з)

съдействат за идентифицирането на съответните упълномощени администратори на лични данни и обработващи лични данни;

и)

разработват регистри в своята област на компетентност;

й)

съдействат на администраторите на лични данни при съставянето и прегледа на регистрите и изготвянето на известия относно защитата на данните;

к)

допринасят за извършването на проверки на съответствието и оценки на въздействието;

л)

гарантират, че съответните известия относно защитата на данните се публикуват и използват правилно от техните служби;

м)

уведомяват ДЛЗД за всички нарушения на сигурността на данните;

н)

подготвят, в сътрудничество с ДЛЗД, отговорите на искания, оправени от субекти на данни при упражняването на техните права, и разглеждат жалби и запитвания, свързани с дейностите по обработването на данни в своите служби.

4.   ККЗД имат право да получават цялата информация, необходима за идентифицирането на дейности по обработване на лични данни, и се консултират с ДЛЗД от името на своите служби. Това не включва правото на достъп до лични данни, обработвани под отговорността на администратора на лични данни.

Член 10

Орган по назначаването

Органът по назначаването се консултира с ДЛЗД относно всяко искане или жалба съгласно член 90 от Правилника за персонала във връзка с прилагането на Регламента.

Член 11

Персонал на ЕСВД

1.   Всички членове на персонала на ЕСВД спазват правилата за поверителност и сигурност при обработването на лични данни, както е посочено в членове 33, 34 и 35 от Регламента. На член на персонала на ЕСВД, имащ достъп до лични данни, се забранява да ги обработва, освен по нареждане на администраторите на данни.

2.   Всички членове на персонала на ЕСВД уведомяват своя пряк началник, когато трябва да обработват лични данни, за да може администраторите на лични данни да документират обработването в своите регистри за защита на данните и да подготвят необходимите известия относно защитата на данните.

3.   Всеки член на персонала на ЕСВД има право да отправя искане или да подава сигнал, включително за предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни, до ДЛЗД и има право да подава жалба до ЕНОЗД във връзка с предполагаемо нарушение на разпоредбите на Регламента и настоящото решение, без да е необходимо да информира своите началници за това.

4.   Ако член на персонала счита, че трета държава, територия или един или няколко конкретни сектора в трета държава, или международна организация не осигуряват адекватно ниво на защита по смисъла на член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (3) или съгласно член 36, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (4), той уведомява ДЛЗД за това.

РАЗДЕЛ 4

МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ

Член 12

Мерки за сигурност и защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

1.   Гаранциите, техническите и организационните мерки, целящи предотвратяването на нарушения на сигурността на лични данни, както и на изтичания или неразрешено разкриване на тези данни, включват:

а)

адекватно определяне на ролите, отговорностите и процедурните стъпки;

б)

сигурна електронна среда, защитена от незаконен или случаен достъп или предаване на електронни данни на неоправомощени лица посредством мерки за безопасност, вградени в различните ИТ приложения, които се използват;

в)

сигурно обработване и съхраняване на документи на хартиен носител;

г)

електронен и физически достъп само за оправомощени служители с право на достъп, което се предоставя индивидуално;

2.   Преди да разработят дейности по обработване на лични данни администраторите на лични данни прилагат мерките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, както е посочено в член 27 от Регламента. С оглед на прилагането на мерки за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране администраторът на лични данни може да се консултира с ДЛЗД и други съответни служби, включително ИТ служби и служби по ИТ сигурност.

Член 13

Уведомления за нарушение на сигурността на данните

След като узнае за инцидент, и по-специално за нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин („нарушение на сигурността на лични данни“), администраторът на лични данни или обработващият лични данни уведомява незабавно ДЛЗД, а в срок от 72 часа — и ЕНОЗД, и документира инцидента по целесъобразен начин.

Член 14

Разследвания и обработване на искания и жалби от ДЛЗД

1.   ДЛЗД може да започне разследване на предполагаемо нарушение на задълженията по Регламента по собствена инициатива или при поискване. Исканията се отправят до ДЛЗД в писмен вид.

2.   ДЛЗД може да поиска писмено изявление по въпроса от администратора на лични данни, отговорен за съответната дейност по обработване на лични данни. Администраторът на лични данни изпраща своя отговор на ДЛЗД в срок до 14 календарни дни от получаване на искането. ДЛЗД може да поиска достъп до допълнителна информация, документи, носители на данни, центрове за обработка на данни, помещение и системи от други служби на ЕСВД, по-специално от отдела за информационни технологии, дирекцията за сигурност, както и генералната дирекция, която се занимава с административните разследвания и дисциплинарните процедури. Информацията или становището се предоставят на ДЛЗД в срок до 14 календарни дни.

3.   В случай на явно неоснователни, неправомерни и прекомерни искания, и по-специално на искания с повтарящ се характер, отправени от един и същ субект на данни, ДЛЗД може да откаже да предприеме действия по искането съгласно член 14 от Регламента. Подателят на искането се уведомява за това.

РАЗДЕЛ 5

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Член 15

Общи разпоредби

1.   Субектите на данни могат да се обръщат към администратора на лични данни или към ДЛЗД при упражняването на своите права в съответствие с членове 14—24 от Регламента.

2.   Исканията на субекта на данни да упражнява своите права се отправят в писмен вид. При необходимост ДЛЗД оказва съдействие на субекта на данните да идентифицира съответния администратор на лични данни. ДЛЗД препраща всички получени искания на съответния администратор на лични данни, който на свой ред може да се консултира с ДЛЗД.

3.   Администраторите на лични данни обработват искането и отговарят директно на субекта на данните.

Член 16

Обработване на искания за упражняване на правата на субектите на данни

1.   Администраторите на лични данни предприемат действия по искането само след като е направена проверка на самоличността на подателя на искането или, в случай че искането е подадено от представител на субекта на данните, е представено упълномощаването от субекта на данните.

2.   Администраторът на лични данни, отговорен за дейността по обработване на данните, изпраща на подателя потвърждение за получаване в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на искането в ЕСВД. Освен ако не е предвидено друго, администраторът на лични данни отговаря на искането в срок до 1 месец, считано от датата на регистриране на искането. Администраторът на лични данни дава положителен отговор на искането или писмено излага мотивите за пълния или частичния отказ. В съответствие с член 14, параграф 3 от Регламента срокът за отговор може да бъде удължен с още 2 месеца, като се вземат предвид сложността на въпроса и броят на направените искания.

3.   Искането на субекта на данните може да бъде отказано, ако

а)

искането не е оправдано;

б)

се прилага изключение, установено с Регламента;

в)

се прилага ограничение в съответствие с вътрешните правила (5), приети на основание член 25 от Регламента.

4.   В случай на явно неоснователни, неправомерни и прекомерни искания, и по-специално на искания с повтарящ се характер, отправени от един и същ субект на данни, администраторът на лични данни, след като се консултира с ДЛЗД, може да откаже да предприеме действия по искането съгласно член 14 от Регламента. Подателят на искането се уведомява за това.

Член 17

Изключения и ограничения

Ограниченията в съответствие с вътрешните правила, приети на основание член 25 от Регламента, и изключенията, установени в членове 15—19 и 21—24 от Регламента, се прилагат само след консултация с ДЛЗД.

РАЗДЕЛ 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Съобщаване за настоящото решение

1.   В съответствие с член 41 от Регламента настоящото решение се съобщава на ЕНОЗД.

2.   Настоящото решение се свежда до знанието на персонала на ЕСВД по подходящ начин, по-специално чрез публикуването му на вътрешния уебсайт на ЕСВД.

Член 19

Отмяна

Решение PROC HR (2011) 016 на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 декември 2011 г. относно правилата по отношение на защитата на данните се отменя.

Член 20

Действие

Настоящото решение поражда действие в деня след неговото приемане.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2019 година.

Federica MOGHERINI

Върховен представител


(1)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(3)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88).

(4)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89–131).

(5)  Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно вътрешните правила по отношение на ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на Европейската служба за външна дейност (ADMIN (2019) 10)


31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/18


Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

от 1 октомври 2019 година

за вътрешните правила относно ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични даннипри функционирането на Европейската служба за външна дейност

(2019/C 370/06)

ВЪРХОВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (2) (наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1725“), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725, представено на 28 юни 2019 г.,

като има предвид, че:

(1)

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) осъществява дейността си съгласно Решение 2010/427/ЕС.

(2)

Съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 ограниченията на прилагането на членове 14—21, 35 и 36, както и на член 4 от този регламент, доколкото неговите разпоредби съответстват на правата и задълженията, предвидени в членове 14—21, се установяват от ЕСВД с вътрешни правила, ако не се основават на правни актове, приети въз основа на Договорите.

(3)

Тези вътрешни правила, включително разпоредбите относно оценката на необходимостта и пропорционалността на дадено ограничение, не следва да се прилагат, когато правен акт, приет въз основа на Договорите, предвижда ограничаване на правата на субекта на данни.

(4)

Когато изпълнява свои задължения във връзка с правата на субект на данни, уредени с Регламент (ЕС) 2018/1725, ЕСВД преценява дали е приложимо някое от изключенията, предвидени в посочения регламент.

(5)

Такива ограничения могат да се прилагат спрямо различни права на субектите на данни, включително предоставянето на информация на субектите на данни, правото на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни или поверителност на съобщенията.

(6)

В рамките на организацията и функционирането си ЕСВД извършва дейности, свързани с лични данни, поради което в едно демократично общество може да е необходимо и пропорционално да се наложат ограничения съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 с цел защита на законен интерес, като същевременно се зачита същността на основните права и свободи на субектите на данни.

(7)

Тези ограничения могат да се прилагат за няколко категории лични данни, включително фактически и аналитични данни.

(8)

Оценките, коментарите и становищата се считат за лични данни по смисъла на член 3, точка 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725. Ограниченията, по-специално на правото на достъп, коригиране и изтриване на такива оценки, коментари или становища в контекста на процедурите за подбор и оценяване на персонала, както и в контекста на дейностите на Медицинската служба, Службата за медиация и службите за вътрешен одит и проверки на делегациите и бюрата на Съюза, са предвидени в съответните специални административни процедури.

(9)

Що се отнася до процедурите за подбор и наемане на персонал, за оценяване на персонала и за възлагане на обществени поръчки, правото на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработването може да се упражнява само в определени моменти съгласно предвиденото в съответните процедури, за да се защитят правата на другите субекти на данни и да се зачетат принципите на равно третиране и тайната на разискванията.

(10)

Субектът на данни може да упражнява правото на коригиране на оценките или становищата на медицинските служители и консултанти на ЕСВД чрез представяне на свои коментари или на доклад от медицинско лице по негов избор.

(11)

Що се отнася до процедурите за подбор и наемане на персонал, становището или оценката на комисията за подбор не могат да бъдат променяни. Това право може да бъде упражнено чрез обжалване на решението на комисията за подбор. Оценките, дадени от отделните членове на комисията за подбор, и вътрешните обсъждания на комисията за подбор са обхванати от тайната на разискванията.

(12)

Що се отнася до оценяването на персонала, включително процедурите за оценка, становището или оценката на различните участници в процедурата за оценяване не могат да бъдат променяни. Субектите на данни могат да упражнят своето право на коригиране, като представят коментари или обжалват оценката по реда, предвиден в процедурата за оценяване на персонала.

(13)

Ограниченията на правата и задълженията, свързани с личните данни, ще се прилагат според конкретния случай и няма да бъдат валидни по-дълго от необходимото за постигането на целта на ограничението.

(14)

ЕСВД е поела ангажимента да зачита във възможно най-голяма степен основните права на субектите на данни, включително правото на предоставяне на информация, правото на достъп и коригиране, правото на изтриване, ограничаване на обработването, правото на съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни или на поверителност на съобщенията, залегнали в Регламент (ЕС) 2018/1725. При все това, ЕСВД може също така да бъде задължена да ограничава правата и задълженията с цел защита на своите дейности и на основните права и свободи на другите хора,

РЕШИ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 (наричан по-нататък „Регламентът“) с настоящото решение се установяват правилата относно условията, при които в рамките на своите дейности, посочени в параграф 2, ЕСВД може да ограничава прилагането на правата и задълженията, предвидени в членове 14—21, 35 и 36, както и в член 4 от Регламента, доколкото неговите разпоредби съответстват на правата и задълженията, предвидени в членове 14—21.

2.   Настоящото решение се прилага за обработването на лични данни от ЕСВД за целите на следните дейности:

(i)

вътрешни разследвания, включително проучвания за надеждност, административни разследвания, включително във връзка с тормоз или докладвани нередности, дисциплинарни процедури и процедури за временно отстраняване от длъжност;

(ii)

уведомяване и предаване на случаи на Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

(iii)

анализи на сигурността, свързани с кибернетични инциденти или злоупотреби с информационната система, включително с външното участие на CERT-EU, осигуряване на вътрешната сигурност чрез видеонаблюдение, контрол на достъпа и разследвания, гарантиране на сигурността на комуникационните и информационните системи и предприемане на ответни мерки за техническа сигурност;

(iv)

разследвания по въпроси, пряко свързани със задачите на длъжностното лице по защита на данните в ЕСВД (наричано по-долу „ДЛЗД“);

(v)

вътрешни одити;

(vi)

проверки в делегациите и бюрата на ЕС;

(vii)

дейности на Медицинската служба и на медицинските консултанти, назначени от ЕСВД;

(viii)

дейности на Службата за медиация;

(ix)

процедури за възлагане на обществени поръчки;

(x)

процедури за подбор на персонал и оценяване на персонала;

(xi)

събиране на данни за целите на разузнаването, включително във връзка със ситуационната осведоменост, контраразузнаването, ранното предупреждение и анализа на разузнавателни сведения в полза на различните органи на ЕС, участващи във вземането на решения в областите на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), борбата с тероризма и хибридните заплахи;

(xii)

процедури по налагане на ограничителни мерки (санкции) с цел постигане на специфични цели на външната политика и политиката на сигурност на Съюза;

(xiii)

дейности с цел защита на други важни цели от общ обществен интерес за Съюза или за държава членка, и по-специално целите на ОВППС.

За целите на настоящото решение посочените по-горе дейности включват подготвителните и последващите действия, пряко свързани със същите дейности.

3.   Категориите обработвани лични данни, свързани с горепосочените дейности, могат да съдържат фактически данни и аналитични данни. Фактическите данни включват данни, свързани с установяването на самоличността и други административни подробности, метаданни, свързани с електронните съобщения, и данни за трафика. Аналитичните данни включват описанието и оценката на ситуации и обстоятелства, мненията и констатациите, свързани със субектите на данни, оценката на поведението на субектите на данни или постигнатите от тях резултати, както и мотивацията за индивидуалните решения във връзка с административното функциониране на ЕСВД.

Член 2

Спецификации на администратора и гаранции

1.   ЕСВД въвежда специални гаранции, за да се избегнат нарушения на сигурността на данните, изтичане или неразрешено разкриване на данни, за които се прилага ограничение, като например:

(а)

засилени мерки за сигурност за съхраняване на физическите носители на лични данни;

(б)

специфични мерки за сигурност за електронните бази данни и инструменти;

(в)

ограничения във връзка с достъпа и регистрационните файлове.

2.   Администраторът на данни за дейностите по обработване на данни е ЕСВД. Организационните единици, които могат да ограничават правата и задълженията, посочени в член 1, параграф 1, са службите, отговарящи за дейностите, описани в член 1, параграф 2.

3.   Ограниченията на правата и задълженията, свързани с личните данни, са валидни за не по-дълъг срок от необходимото за постигането на целта на ограничението. Срокът на запазване на личните данни, за които се прилага ограничение, се определя, като се взема под внимание целта на обработването, и включва времето, необходимо за обжалване по административен и съдебен ред.

Член 3

Ограничения

1.   Ограниченията, предвидени в настоящото решение, могат да се налагат от ЕСВД за всеки отделен случай с цел:

а)

защита на националната сигурност, обществената сигурност или отбраната на държавите членки, включително — но не само — наблюдението и обработването на данни за разузнавателни цели или за защитата на човешки живот, особено в отговор на природни или предизвикани от човека бедствия и терористични атаки;

б)

предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на присъди, включително, но не само, предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; тези разследвания могат да включват административни разследвания, дисциплинарни производства или разследвания на OLAF, доколкото те са свързани с предотвратяването или разследването на престъпления;

в)

защитата на важни цели от общ обществен интерес за Съюза или за държава членка, и по-специално цели на ОВППС или важни икономически или финансови интереси на Съюза или на държава членка, включително, но не само, във връзка с парични, бюджетни и данъчни въпроси, общественото здраве и социалната сигурност, процедури за възлагане на обществени поръчки и разследвания, които служат за постигане на важни цели от обществен интерес за Съюза;

г)

поддържането на вътрешната сигурност на институциите и органите на Съюза, включително, но не само, електронните съобщения и информационните мрежи;

д)

защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства, в това число и правните консултации;

е)

предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните правила на регулираните професии или нарушения на задълженията, предвидени в Правилника за персонала (3) и Финансовия регламент (4), включително в случаи, които нямат връзка с престъпления;

ж)

извършване на функции по наблюдение, проверяване или регламентиране, свързани — дори само понякога — с упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в букви а)—в), включително, но не само, при целеви одити, проверки или разследвания;

з)

защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица, включително, но не само, защитата на свидетели, интервюирани лица в контекста на проучванията за надеждност, административни разследвания, инспекции и одити, защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и на предполагаемите жертви на тормоз;

и)

изпълнението по гражданскоправни претенции.

2.   При спазване на предвиденото в членове 4—8 ЕСВД може да ограничава правата и задълженията по член 1, параграф 1 във връзка с лични данни, предоставени от друга институция, орган, агенция или служба на Съюза, от компетентните органи на държава членка или на трета държава или от международна организация, в следните случаи:

а)

когато упражняването на тези права и изпълнението на тези задължения могат да бъдат ограничени от другата институция, орган, агенция или служба на Съюза на основание на съответните им правни актове, приети съгласно член 25 или глава IX от Регламента, или въз основа на учредителните им актове;

б)

когато упражняването на тези права и изпълнението на тези задължения могат да бъдат ограничени от компетентните органи на държава членка на основание актове, приети съгласно член 23 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (5) или съгласно национални мерки за транспониране на член 13, параграф 3, член 15, параграф 3 или член 16, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (6);

в)

когато упражняването на тези права и изпълнението на тези задължения биха могли да навредят на сътрудничеството на ЕСВД с трети държави или международни организации при осъществяването на дейността ѝ, освен ако интересите или основните права и свободи на субектите на данните се ползват с предимство пред тази нужда от сътрудничество.

Преди да наложи ограничение съгласно настоящия параграф, ЕСВД се консултира със съответната институция, орган, агенция или служба на Съюза, съответната международна организация или компетентните органи на държава членка, освен ако е напълно ясно, че ограничението е предвидено в правен акт, посочен в настоящия параграф, или такава консултация би навредила на дейностите на ЕСВД.

3.   Преди да наложи дадено ограничение, ЕСВД проверява дали то е необходимо и пропорционално в едно демократично общество и дали зачита същността на основните права и свободи на субектите на данни.

При оценката на необходимостта и пропорционалността за всеки отделен случай ЕСВД извършва следните действия:

i.

претегля риска за правата и свободите на субекта на данните спрямо риска за правата и свободите на други лица. Рисковете за правата и свободите на субекта на данните се отнасят предимно до неприкосновеността на неговия личен живот, репутацията му и момента във времето, когато може да започне да упражнява правата си на защита; и

ii.

разглежда необходимостта от запазване на целта на дейностите на ЕСВД съгласно член 1, параграф 2, и по-специално риска от унищожаване или укриване на доказателства.

Тази оценка за необходимост и пропорционалност, както и причините за налагане на ограничение се документират. За тази цел всяко ограничение се записва изрично в описа, управляван от администратора на данни, като се посочва по какъв начин упражняването на ограничените права или изпълнението на ограничените задължения по член 1, параграф 1 биха навредили на постигането на целта на дейностите, посочени в член 1, параграф 2, или биха се отразили неблагоприятно върху правата и свободите на други лица. Документите, съдържащи фактическите и правните елементи, на които се основава ограничението, също се регистрират. При поискване записите в описа се предоставят на разположение на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Достъпът до записите в описа, включително бележката за оценката, се ограничава за времето, през което обоснованото от нея ограничение е в сила съгласно предвиденото в параграфи 4 и 5.

4.   Ограничението се отменя веднага щом причините за налагането му престанат да съществуват.

5.   Необходимостта от запазване на ограничението се преразглежда на подходящи интервали от време, но поне веднъж на всеки шест месеца след приемането му и при всички случаи при приключване на съответната процедура във връзка с дейностите, посочени в член 1, параграф 2.

Член 4

Преглед от длъжностното лице по защита на данните

1.   Всяка организационна единица информира писмено и без необосновано забавяне ДЛЗД, когато ограничава упражняването на правата и изпълнението на задълженията по член 1, параграф 1, когато извършва прегледа на ограничението и когато разширява обхвата на ограничението или го премахва. ДЛЗД разполага с достъп до записите, въведени съгласно член 3, параграф 3.

2.   ДЛЗД може да поиска писмено от администратора на данни да направи преглед на прилагането на ограничението. Администраторът на данни информира писмено ДЛЗД относно резултата от поискания преглед.

3.   При поискване документите, посочени в настоящия член, се предоставят на ЕНОЗД.

Член 5

Предоставяне на информация на субектите на данни и информация относно ограниченията

1.   ЕСВД публикува на уебсайта или интранета си своите декларации за поверителност и съобщенията си за защита на данните, чрез които субектите на данни се информират за дейностите ѝ, свързани с обработване на лични данни, за своите права и за потенциалните им ограничения.

2.   Правото на информация може да бъде ограничено от администратора на данни, когато се касае за дейности по член 1, параграф 2, точки i), ii), iii), iv), v), vi), viii), xi), xii) и xiii). Без да се засяга прилагането на параграф 4 ЕСВД уведомява — когато това е пропорционално — в писмен вид и поотделно засегнатите субекти на данни за прилагането на ограничението, без необосновано забавяне. Ако отправено от субект на данни искане бъде отхвърлено поради наложено ограничение, субектът на данните се уведомява за основните причини за ограничението и за правото му да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните.

3.   Ограниченията по настоящия член се налагат при спазване на членове 3 и 4.

4.   Предоставянето на информация за ограничение, наложено съгласно настоящото решение, може да бъде отложено, пропуснато или отказано, ако би премахнало ефекта от ограничението. Това отлагане, пропускане или отказ се прилагат при спазване на членове 3 и 4.

Член 6

Право на достъп

1.   Правото на достъп по член 17 от Регламента може да бъде ограничавано, когато се касае за дейности по член 1, параграф 2, точки i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii), x), xi), xii) и xiii).

2.   Ако субектите на данни искат достъп до личните си данни, обработвани в контекста на конкретна дейност, посочена в член 1, параграф 2, ЕСВД ограничава отговора си до личните данни, обработени за тази дейност.

3.   Когато ЕСВД ограничава изцяло или частично правото на достъп на субектите на данни до лични данни съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2018/1725, в отговора си на искането за достъп тя информира писмено и без необосновано забавяне засегнатия субект на данни за приложеното ограничение и за основните причини за него. Предоставянето на информация относно причините за ограничението може да бъде отложено, пропуснато или отказано дотогава, докато би застрашавало постигането на целта на ограничението.

4.   ЕСВД може да ограничава, извършвайки преценка за всеки отделен случай, правото на пряк достъп на субектите на данни до медицински данни за психологическото или психичното състояние, когато достъпът до тези данни има вероятност да представлява риск за здравето на субекта на данните. Това ограничение е пропорционално на строго необходимото за защита на субекта на данните. В такива случаи достъп до информацията се предоставя на медицинско лице, избрано от субекта на данни.

5.   Ограниченията по настоящия член се налагат при спазване на членове 3, 4 и 5.

Член 7

Право на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването

1.   Правото на коригиране, изтриване и ограничаване по член 18, член 19, параграф 1 и член 20, параграф 1 от Регламента може да бъде ограничавано, когато се касае за дейности по член 1, параграф 2, точки i), ii), iii), iv), v), vi), vii), viii), ix), x), xi), xii) и xiii).

2.   По отношение на медицинските данни субектите на данни могат да упражняват правото на коригиране на оценките или становищата на медицинските служители или консултантите на ЕСВД, като представят свои коментари или доклад от медицинско лице, избрано от тях.

3.   Ограниченията по настоящия член се налагат при спазване на членове 3, 4 и 5.

Член 8

Съобщаване на субектите на данни за нарушения на сигурността на личните данни

1.   Правото на съобщаване на субектите на данни за нарушения на сигурността на личните данни по член 35 от Регламента може да бъде ограничавано, когато се касае за дейности по член 1, параграф 2, точки i), ii), iii), iv), v), vi), viii), xi), xii) и xiii).

2.   Ограниченията по настоящия член се налагат при спазване на членове 3, 4 и 5.

Член 9

Поверителност на електронните съобщения

1.   Задължението за гарантиране на поверителността на електронните съобщения може да бъде ограничавано само когато се касае за дейности по член 1, параграф 2, точки i), ii), iii), iv), xi), xii) и xiii) в следните изключителни случаи:

а)

ако ограничаването на задължението за гарантиране на поверителността на идентификацията на повикващата линия е необходимо за проследяването на обезпокоителни повиквания;

б)

ако ограничаването на задължението за гарантиране на поверителността на идентификацията на повикващата линия и на данните за местонахождение е необходимо, за да се позволи на службите за бързо реагиране да изпълняват ефективно задачите си;

в)

ако ограничаването на задължението за гарантиране на поверителността на съобщенията, данните за трафика и данните за местонахождението е необходимо с оглед опазване на националната сигурност, обществената сигурност или отбраната на държавите членки, вътрешната сигурност на институциите и органите на Съюза, както и с оглед предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, нарушения на Правилника за персонала и Финансовия регламент или неразрешено използване на електронната комуникационна система, съгласно посоченото в член 25 от Регламента.

2.   Ограниченията по настоящия член се налагат при спазване на членове 3, 4 и 5.

Член 10

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2019 година.

Federica MOGHERINI

Върховен представител


(1)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за установяване на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 45, 14.6.1962 г., стр. 1385, в консолидираната му версия).

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(6)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).


Европейски надзорен орган по защита на данните

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/24


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно преразглеждането на регламентите на ЕС относно връчването на документи и събирането на доказателства по граждански или търговски дела

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, немски и френски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

(2019/C 370/07)

На 31 май 2018 г. Европейската комисия представи две предложения за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение, от една страна, на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (1) и от друга, на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (2). Основната цел на предложенията е да се подобри безпрепятственото функциониране на съдебното сътрудничество в тези области, като се предвидят, наред с другото, искания за предаване на документи и събиране на доказателства чрез децентрализирана ИТ система.

ЕНОЗД изразява съгласие, че обменът на лични данни е необходим елемент от създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Поради това той приветства общите цели на предложенията за подобряване на ефективността на съдебното сътрудничество по граждански или търговски дела във връзка със събирането на доказателства и връчването на документи, по-конкретно чрез цифровизация и използване на ИТ технологии. Той споделя мнението, че предложеното законодателство може да има действително въздействие върху ежедневието на гражданите на Европейския съюз.

В настоящото становище се отправят три основни препоръки с цел конструктивно подпомагане на законодателите за постигане на тази много важна цел, като същевременно се гарантира спазване на Хартата и Общия регламент относно защитата на данните

да се предвиди ясно правно основание за ИТ системата, която следва да бъде използвана за предаването на документи, искания и съобщения за целите на същите регламенти. По-конкретно, ако ИТ системата предполага участието на институция, орган, агенция или служба на Съюза, правното основание по принцип би трябвало да е предвидено в законодателен акт на ЕС. Освен това, дори обработването на личните данни да се осъществява в рамките на съществуваща ИТ система, ЕНОЗД препоръчва използването ѝ да бъде предвидено в законодателния акт. От друга страна, съществуващата система, предвидена да се използва за целта, трябва да бъде надлежно установена въз основа на правен акт, приет на равнище ЕС, какъвто понастоящем не е случаят с e-CODEX. Ако законодателният орган на Съюза реши да използва e-CODEX, следва незабавно да се предприемат мерки за отстраняване на липсата на правен инструмент на равнище ЕС, установяващ и регулиращ тази система,

в законодателните актове да се включи описание от високо ниво на аспектите на ИТ системата, например отговорности за защита на данните или съответните приложими гаранции, като те следва да бъдат допълнително уточнени в актовете за изпълнение. По-конкретно, правният акт следва да определя в идеалния случай отговорностите на Комисията или на друга институция, орган, агенция или служба на Съюза като (съвместен) администратор или орган, обработващ данните, и степента, в която те ще участват във функционирането на новата система,

да се извърши оценка на въздействието във връзка със защитата на данните при изготвянето на актовете за изпълнение.

В настоящото становище са предоставени допълнителни подробни препоръки.

ЕНОЗД остава на разположение на институциите за допълнителни консултации по време на законодателния процес и на етапа на прилагане на регламентите след приемането им.

1.   Въведение и контекст

1.

1.На 31 май 2018 г. Европейската комисия представи две предложения (3) за регламент на Европейския парламент и на Съвета, които да изменят:

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (наричан по-нататък „Регламент за събирането на доказателства“),

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (наричан по-нататък „Регламент за връчването на документи“).

2.

Регламентът за събирането на доказателства, който се прилага от 2004 г., предвижда два начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране на доказателства чрез посредничеството на замоления съд или пряко събиране на доказателства от молещия съд.

3.

Регламентът за връчването на документи, който се прилага от 2008 г., предвижда различни начини за предаване на документи от една държава членка в друга за целите на връчването във втората чрез предаващи и получаващи органи или чрез предаване по консулски или дипломатически път. В него се установяват също единни правни изисквания за връчването на документи пряко чрез пощенски услуги през граница и се предвижда възможността за пряко връчване чрез компетентно лице от държавата членка адресат, когато такова пряко връчване се допуска от законодателството на тази държава членка. Предвиждат се определени минимални стандарти за гарантиране на правото на защита. Прилагането на Регламента „не се ограничава само до производства пред гражданските съдилища, тъй като приложното му поле обхваща също така и „извънсъдебни“ документи, чието връчване може да е необходимо при различни извънсъдебни процедури (напр. в случаи на наследяване пред нотариус или в производства по семейноправни спорове пред публичен орган) или дори при липсата на свързано със случая съдебно производство“ (4).

4.

Предложенията са включени в работната програма на Комисията за 2018 г. в рамките на инициативите по REFIT, в частта „Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие“ (5). Те са придружени от оценка на въздействието (6).

5.

Двете предложения предвиждат предаването на документи, искания и съобщения посредством задължителна децентрализирана ИТ система, съставена от националните ИТ системи, които са взаимосвързани чрез комуникационна инфраструктура, позволяваща сигурен и надежден трансграничен обмен на информация между националните ИТ системи. Също така те предвиждат прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (7).

6.

На 13 февруари 2019 г. Европейският парламент прие на първо четене законодателните си резолюции по двете предложения (8), в които, наред с другото, изразява съгласие относно създаването на децентрализирана ИТ система, при условие че тя се основава на e-CODEX и че въвеждането на такава система се обуславя от делегирани актове.

7.

На 6 юни 2019 г. в Съвета се проведе политически дебат. Председателството стигна до заключението, че „Съветът потвърждава необходимостта от модернизиране на нашите процеси по отношение на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Председателството отбеляза изразените предпочитания към децентрализирана и сигурна ИТ система. Добавено беше, че министрите са склонни да приемат задължителното използване на системата само при определени условия, включително по-дълъг преходен период и референтна поддържаща система, предоставяна от Комисията. Следва да се обмисли също списък с подходящи изключения при необходимост. На последно място, председателството отбеляза, че e-CODEX може да се окаже подходящото за целта софтуерно решение. Необходимо е работата да продължи на техническо равнище“ (9).

8.

На 23 април 2019 г. Комисията представи на Европейския надзорен орган по защита на данните (наричан по-нататък „ЕНОЗД“) искане за консултация с оглед да се оцени съответствието на двете предложения с Общия регламент относно защитата на данните (наричан по-нататък „ОРЗД“). ЕНОЗД приветства отправеното от Комисията искане за консултация.

3.   Заключения

24.

ЕНОЗД приветства общите цели на предложенията за подобряване на ефективността на съдебното сътрудничество, по-специално чрез цифровизация и използване на ИТ технологиите, във връзка със събирането на доказателства и връчването на документи по граждански или търговски дела. Съответно, целта на настоящото становище е да предостави конструктивни и обективни съвети на институциите на ЕС.

25.

ЕНОЗД приветства факта, че в законодателния акт се посочва архитектура от високо ниво за тази система и се формулират задължението за надежден обмен на информация и необходимостта от използване на удостоверителни услуги, както е определено в Регламент (ЕС) № 910/2014.

26.

ЕНОЗД отправя три основни препоръки, за да се гарантира съответствие с Хартата и Общия регламент относно защитата на данните:

да се предвиди ясно правно основание за ИТ системата, която следва да бъде използвана за предаването на документи, искания и съобщения за целите на същите регламенти. По-конкретно, ако ИТ системата предполага участието на институция, орган, агенция или служба на Съюза, правното основание по принцип би трябвало да е предвидено в законодателен акт на ЕС. Освен това, дори обработването на личните данни да се осъществява в рамките на съществуваща ИТ система, ЕНОЗД препоръчва използването ѝ да бъде предвидено в законодателния акт. От друга страна, съществуващата система, предвидена да се използва за целта, трябва да бъде надлежно установена въз основа на правен акт, приет на равнище ЕС, какъвто понастоящем не е случаят с e-CODEX. Ако законодателният орган на Съюза се спре на решението e-CODEX, следва незабавно да се предприемат мерки за отстраняване на липсата на правен инструмент на равнище ЕС, установяващ и регулиращ тази система,

в законодателните актове да се включи описание от високо ниво на аспектите на ИТ системата, например отговорности за защита на данните или съответните приложими гаранции, като те следва да бъдат допълнително уточнени в актовете за изпълнение. По-конкретно, правният акт следва да определя в идеалния случай отговорностите на Комисията или на друга институция, орган, агенция или служба на Съюза като (съвместен) администратор или орган, обработващ данните, в степента, в която те ще участват във функционирането на новата система,

да се извърши оценка на въздействието във връзка със защитата на данните при изготвянето на актовете за изпълнение.

27.

ЕНОЗД отправя също препоръките:

в двата законодателни акта да се предвиди приемането на акт за изпълнение с цел подробно описание на ИТ системата и да се гарантира, че изпълнителните актове обхващат новите разпоредби за електронните услуги и за директното събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка с оглед на това да бъдат включени също конкретни гаранции за тези операции по обработване на данни,

за случаите на съвместно администриране да се дефинират в актовете за изпълнение отношенията между съвместните администратори и съдържанието на задължителните договорености между тях,

в актовете за изпълнение да се опишат гаранциите, осигуряващи достъп до ограничен брой упълномощени потребители,

в актовете за изпълнение да се определят във възможно най-големи подробности статистическите данни, които следва да бъдат събирани.

28.

На последно място, ЕНОЗД остава на разположение на Комисията, Съвета и Европейския парламент, за да предоставя съвети на следващите етапи от този процес. Препоръките, отправени в настоящото становище, не засягат евентуални допълнителни коментари, които ЕНОЗД би могъл да направи по въпроси, възникнали на по-късен етап. Той напомня, че в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/1725 Комисията е длъжна да се консултира с ЕНОЗД при изготвянето на актове за изпълнение или делегирани актове, които имат въздействие върху защитата на правата и свободите на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Поради тази причина ЕНОЗД очаква да бъде консултиран на по-късен етап относно разпоредбите на проектите на актове за изпълнение или делегирани актове.

Брюксел, 13 септември 2019 г.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  OВ L 174, 27.6.2001 г., стp. 1.

(2)  OВ L 324, 10.12.2007 г., стp. 79.

(3)  Предложение COM(2018)378 оконч. (наричано по-нататък „предложение за събирането на доказателства“) и предложение COM (2018)379 оконч. (наричано по-нататък „предложение за връчването на документи“).

(4)  Обяснителeн меморандум, стр. 2.

(5)  „Работна програма на Комисията за 2018 г. — Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа“ (COM(2017)650 оконч., 24.10.2017 г.), приложение II, точки 10 и 11.

(6)  Работни документи на службите на Комисията SWD(2018)285 и SWD(2018)287.

(7)  Обяснителeн меморандум на предложението за събирането на доказателства, стр. 3, и на предложението за връчването на документи, стр. 4:„[в]ъпреки че по принцип нищо не пречи на държавите членки да цифровизират комуникацията помежду си, предишен опит и прогнози за това какво ще се случи без действия от страна на ЕС показват, че напредъкът ще бъде много бавен и че дори когато държавите членки предприемат действия, оперативната съвместимост не може да бъде гарантирана без законодателна рамка на ЕС. Целта на предложението не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и може да бъде постигната само на равнището на Съюза“.

(8)  P8_TA(2019)0103 и P8_TA(2019)0104.

(9)  Резултати от заседанието на Съвета (9970/19), стр. 7, предварителна версия, достъпна на: https://www.consilium.europa.eu/media/39709/st09970-en19.pdf

Съгласно документа на председателството (9566/19), параграфи 8 и 13, „в изготвените от Комисията оценки на въздействието, които придружават двете предложения, се изтъква, че e-CODEX е най-подходящата ИТ система и единствената, която е леснодостъпна. Разработването на друга децентрализирана система би означавало предизвикателствата, които вече са преодолени при разработването на e-CODEX, да възникнат отново“. „Едно от съществуващите решения е e-CODEX – система, рaзработена с финансовата подкрепа на ЕС от консорциум от държави членки през период от почти десет години. Понастоящем e-CODEX се използва за следното: система за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS); взаимно свързване на националните регистри по несъстоятелност; цифровата система за обмен на електронни доказателства. В същото време, що се отнася до случаите на използване на основата на доброволно сътрудничество, e-CODEX все още не се прилага и използва от всички държави членки. В този контекст при обсъжданията в работната група държавите членки, в които понастоящем няма въведени ИТ системи, поддържащи електронни процедури, посочиха, че Комисията би могла да разгледа възможността за разработване на решение за образец за приложение за свързване за поддържаща система на национално равнище, при условие че сред делегациите е налице достатъчно силна и широка подкрепа за варианта за задължителна електронна комуникация. Всички системи ще трябва да бъдат оперативно съвместими в техническо отношение и да отговарят на еднакъв набор от технически спецификации (протоколи, стандарти, XML схеми и работни потоци).“


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/28


Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за лихвените проценти за възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите лихвени проценти за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 октомври 2019 година

(Публикувано в съответствие с правилата относно референтните и сконтовите лихвени проценти, посочени в част VII от Насоките на Органа за държавната помощ и член 10 от Решение на Органа № 195/04/COL от 14 юли 2004 г. (1))

(2019/C 370/08)

Базовите лихвени проценти са изчислени в съответствие с главата относно метода за определяне на референтните и сконтовите лихвени проценти от Насоките на Органа за държавната помощ, изменени с Решение на Органа № 788/08/COL от 17 декември 2008 г. За да бъдат получени приложимите референтни лихвени проценти, към базовия лихвен процент се добавят подходящи маржове в съответствие с Насоките за държавната помощ.

Базовите лихвени проценти са определени, както следва:

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

1.10.2019 г.—

4,93

-0,66

1,72


(1)  ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37 и притурка за ЕИП № 26, 25.5.2006 г., стр. 1.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/29


Покана за представяне на предложения за действия в подкрепа на мерките за информиране в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2020 г.

(2019/C 370/09)

С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на предложения за 2020 г. за мерки за информиране в областта на ОСП.

Приканва се представянето на предложения по следната покана: IMCAP — Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2020 г.

Тази покана за представяне на предложения, включително сроковете и бюджетите, предвидени за различните дейности, се намира на портала „Финансиране и търгове“ (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home/home). Там се намира и информацията за свързаните дейности и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Актуализираната при необходимост информация ще може да бъде проследявана на портала.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/30


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 370/10)

1.   

На 24 октомври 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Marcegaglia Plates S.p.A. („Marcegaglia Plates“, Италия). Marcegaglia Plates е изцяло притежавано дъщерно предприятие на Marcegaglia Group (Италия).

Evraz Palini & Bertoli S.r.l. („Evraz Palini“, Италия).

Предприятие Marcegaglia Plates придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Evraz Palini.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Marcegaglia Plates: производство на валцовани върху четирите си страни ламарини;

за Marcegaglia Group: преработка на стомана (2);

за Evraz Palini: производство на валцовани върху четирите си страни ламарини.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (3) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

Дело M.9568 — Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  Marcegaglia Group е най-големият неинтегриран доставчик на стомана в Европа, който преработва предимно въглеродна стомана, но също така и неръждаема стомана в своите цехове за валцуване и центрове за услуги по производство, обработка и търговия със стомана.

(3)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

31.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/32


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегирания регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2019/C 370/11)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ

„PAUILLAC“

PDO-FR-A0713-AM03

Дата на съобщението: 9.8.2019 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Обособен парцелиран район

В глава I, подглава IV, точка 2, 2-ро тире от продуктовата спецификация се добавя датата 6 септември 2018 г.

2.   Географски район

В подглава IV, точка 1 от спецификацията:

след „се извършват“ [в оригиналния текст: „sont assurés“] се добавя следният текст:„съгласно официалния географски кодекс от 27 април 2018 г.“ [в оригиналния текст: „sur la base du code officiel géographique en date du 27 avril 2018“];

община Cissac-Médoc се заличава.

Това изменение е в резултат на извършеното ново обособяване, при което се установи, че парцелите, разположени в община Cissac-Médoc, не следва да се числят към определените за защитеното наименование, поради което общината бе извадена от географския район.

Съответно се изменя точка 1.6 от единния документ за географския район.

3.   Връзка с географския район

Думите „Cissac-Médoc“ се заличават в подглава X, точка 1, буква а) от продуктовата спецификация.

Това изменение е в резултат на изменението на географския район.

Изменението не засяга единния документ.

4.   Парцелите извън община Pauillac

В резултат на извършеното ново обособяване бе актуализирано приложението, съдържащо списък на парцелите, разположени извън община Pauillac, но за които може да се използва наименованието „Pauillac“.

Изменението не засяга единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование на продукта

„Pauillac“

2.   Вид географско означение

ЗНП — Защитеното наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1. Вино

4.   Описание на виното или вината

Наименованието „Pauillac“ се отнася за непенливите червени вина.

Тези вина имат:

11 % минимално естествено алкохолно съдържание в обемни проценти;

13,5 % общо алкохолно съдържание в обемни проценти, след обогатяване;

съдържание на ябълчена киселина ≤ 0,30 g/l;

съдържание на ферментируеми захари ≤ 2 g/l;

съдържание на летливи киселини за предлаганите на пазара наливни вина ≤ 13,26 meq/l до 31 юли на годината след годината на прибиране на реколтата и ≤ 16,33 meq/l – след тази дата.

Цветът на вината „Pauillac“ е силно наситен. Тези вина са силни и с плътен вкус, благодарение главно на силно доминиращия в букета сорт „cabernet sauvignon N“. Поради произтичащата от това танинова структура тези вина стареят по забележителен начин. Все пак, сортът „merlot N“ също присъства, придавайки мекота и плодови нотки. Структурата и многопластовостта се подсилват от „cabernet franc N“ и по-рядко – от „petit verdot N“. При дълго стареене тези вина развиват изключително богат букет.

Другите критерии съответстват на действащото законодателство.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (в об. %)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (в meq/l)

 

Максимално общо съдържание на серен диоксид (в милиграми на литър)

 

5.   Лозаро-винарски практики

а.   Основни енологични практики

Специфична енологична практика

Техниките на обогатяване чрез извличане са разрешени за червените вина за максимална концентрация от 15 %.

След обогатяване общото алкохолно съдържание на вината в обемни проценти не надвишава 13,5 %.

Агротехническа практика

Лозята са с минимална гъстота на насажденията от 7000 растения на хектар.

Междуредието не може да превишава 1,50 метра, а разстоянието между растенията в реда е не по-малко от 0,80 метра;

Резитбата се извършва най-късно на етапа на разлистване на листата (етап 9 по Lorenz).

Резитбата на лозите става съобразно следните техники при максимум 12 пъпки на стебло:

т.нар. дълга резитба от Медок или къса и дълга резитба, като стъблото има две плодни пръчки с максимум четири пъпки на плодна пръчка при сортовете „cot N“, „cabernet-sauvignon N“, „merlot N“ и „petit verdot N“, и максимум пет пъпки на плодна пръчка при сортовете cabernet franc N и carmenère N. Чеповете се подрязват до две пъпки;

резитба „Гюйо“ или ветрило с четири рамена.

Напояването през вегетативния период на лозата може да бъде разрешено съгласно разпоредбите на член D. 645-5 от Кодекса за селското стопанство и за морския риболов.

б.   Максимални добиви

63 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Беритбата на гроздето, винификацията, обработването и съзряването на вината се извършват на територията на община Pauillac на департамент Gironde, както и на парцелите, посочени в приложението към продуктовата спецификация, за следните общини: Saint-Estèphe, Saint-Julien Beychevelle и Saint-Sauveur.

7.   Основни винени сортове грозде

Petit Verdot N

Cabernet franc N

Merlot N

Carmenère N

Cot N - Malbec N

Cabernet-Sauvignon N

8.   Описание на връзката или връзките

В департамент Gironde и в централната част на полуостров Médoc, на 50 километра северно от Бордо на левия бряг на устието на река Жиронд, географският производствен район на контролираното наименование за произход „Pauillac“ обхваща територията на община Pauillac, както и част от територията на общините Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle и Saint-Sauveur.

Това защитено наименование се ползва от умерен океански климат и климатични фактори, благоприятстващи създаването на голямо лозе, тъй като температурата се регулира от присъствието на водите на Атлантическия океан и на река Жиронд. Океанският климат, съчетан някои години с есенни циклони и дъждове или обратно с топла и много слънчева късна есен, е причината за подчертания ефект на годината на реколтата. Но основните характеристики на района се дължат предимно на типичната геология на тази седиментна долина, на специфичната геология на почвите ѝ, на формите на релефа и на топографията, както и на настоящите почвени компоненти на земите с лозови насаждения.

Парцелната производствена площ обособява парцелите с чакълеста или песъчливо-чакълеста почва, където съдържанието на ситен пясък, обикновено от навявания, е относително ниско и почвената пропускливост е задоволителна. Почвите на Pauillac са сред предпочитаните от cabernet-sauvignon N, макар че и merlot N вирее на тях също много добре. От друга страна парцелите, които са разположени върху новообразувани наноси или върху плътни блокове от навян пясък, или чието отводняване е лошо поради непропускливия подпочвен слой, са изключени от парцелираната производствена площ. Същото се отнася за парцелите, част от чиято земя е изкуствена или които са оформени върху чакълени кариери или са използвани за такива. Лозята се отглеждат изключително селективно чрез ограничено междуредие и овладяно максимално натоварване на площта и на растението.

Качеството и спецификата на вината с контролирано наименование за произход „Pauillac“ се коренят в естеството на почвата и топографското им положение в близост до устието на реката, което защитава лозята от прекомерните климатични изменения.

Дори повече отколкото другите защитени наименования от полуостров Médoc, винопроизводителните райони на община Pauillac са откроени в различните класации на свойствата, извършвани от края на XVII век насам. Понастоящем с 18 присъстващи в класациите винопроизводителни района (сред които първите Lafite-Rothschild и Latour през 1855 г., и Mouton-Rothschild през 1973 г.), тази община притежава най-голям брой такива винопроизводителни райони.

Цветът на вината „Pauillac“ е силно наситен. Тези вина са силни и с плътен вкус, благодарение главно на силно доминиращия в букета сорт „cabernet sauvignon N“. Поради произтичащата от това танинова структура тези вина стареят по забележителен начин. Все пак, сортът „merlot N“ също присъства, придавайки мекота и плодови нотки. Структурата и многопластовостта се подсилват от „cabernet franc N“ и по-рядко – от „petit verdot N“. При дълго стареене тези вина развиват изключително богат букет.

Моделът на лозарство — при действителна плътност значително над 7 000 растения на хектар, както се изисква от спецификацията на защитеното наименование — позволява, чрез управление на добивите, да се получат добре узрели, здрави и силно концентрирани гроздови зърна. Това позволява продължителна мацерация и значителни екстракти, за да се получи необходимата за стареенето структура. В тази връзка е необходимо виното да съзрява минимум шест месеца, за да се благоприятства оформянето на комбинациите танини-антоцианини, които стабилизират цвета, както и обгръщането на танините, които така губят остротата си.

9.   Основни допълнителни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Правна рамка:

 

Законодателството на ЕС

Вид допълнително условие:

 

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

 

Областта в непосредствена близост, определена чрез дерогация за винификацията, обработването и съзряването на вината, обхваща територията на следните общини от департамент Gironde, без посочените в приложението парцели: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, SaintLaurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne и Vertheuil.

Правна рамка:

 

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

 

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

 

На етикетите може да се уточнява по-голямата географска единица „Bordeaux - Médoc“, „Vin de Bordeaux-Médoc“ или „Grand Vin de Bordeaux - Médoc“.

 

Размерите на буквите за това наименование не надвишават нито на височина, нито на ширина две трети от размерите на буквите на контролираното наименование за произход.

Линк към продуктовата спецификация

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6d2525a4-0869-49f7-97bf-4a489bee5499


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (OВ L 9, 11.1.2019 г., p. 2).