ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 209A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
20 юни 2019 г.


Съдържание

Страница

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2019/C 209 A/01

Обявление за заемане на длъжност PE/226/S — Администратор, инженер, строителство на сгради (AD 6) (от женски или мъжки пол)

1


BG

 


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейски парламент

20.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 209/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ PE/226/S

АДМИНИСТРАТОР, ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ (AD 6)

(от женски или мъжки пол)

(2019/C 209 A/01)

 

Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на дванадесет длъжности на

АДМИНИСТРАТОР, ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ (AD 6)

(от женски или мъжки пол)

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за заемане на длъжност.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за заемане на длъжност, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

А.

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ (НЕОБХОДИМ ПРОФИЛ)

Б.

ПРОЦЕДУРА

В.

ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

А.   ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ (НЕОБХОДИМ ПРОФИЛ)

1.   Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (1), процедура за заемане на 12 длъжности (AD 6) в Дирекцията за инфраструктурите и в Дирекцията за проектиране в областта на недвижимите имоти към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика. Търсят се инженери по строителство на сгради (2), и/или архитекти в някоя от следните четири области:

1)

Facility Management (управление на инсталации) (инженер)

2)

Технически инсталации в сградите (инженер по хидравлика, вентилация и електричество)

3)

Управление на строителни проекти: груб строеж (архитект или инженер)

4)

Управление на строителни проекти: технически инсталации в сградите (отопление, вентилация, климатизация, санитарна инсталация, електричество (високо и ниско напрежение), (инженер по технически инсталации)

Моля, обърнете внимание, че можете да кандидатствате само за една от четирите области.

За заемане на длъжностите са необходими специални квалификации, посочени в част А, точка 3, буква б) от настоящото обявление.

Назначението ще се извърши на степен AD 6, първа стъпка с основна месечна заплата от 5 416,58 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, приложими за длъжностните лица на Европейския съюз1. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени одобрените кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

2.   Естество на служебните задължения

С място на работа в Брюксел, Люксембург или Страсбург (3) на избраните кандидати се възлага управлението на сградния фонд и на проектите в областта на недвижимите имоти на Европейския парламент. Изпълнявани под ръководството на началника отдел и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от висшестоящите, областите и задачите се състоят по-конкретно в:

Област 1: Facility Management (управление на инсталации)

Тази област обхваща различните услуги с технически характер и услугите за ползвателите, които трябва да бъдат предоставяни с оглед на добрата поддръжка и експлоатация на недвижимите имоти, в рамките подход на информационно моделиране на строителството (Building Information Management/Modelling, BIM).

Област 2: Технически инсталации в сградите (хидравлика, вентилация и електричество)

Тази област обхваща управлението на техническите инсталации в сградите: хидравлични, вентилационни и електрически, и по-конкретно отоплението, вентилацията и климатизацията, както и санитарната инсталация. Управлението на системата за противопожарна безопасност е част от тази област.

Област 3: Управление на строителни проекти: груб строеж

Тази област обхваща управлението на проекти за строителство на нови сгради или за частично или цялостно преустройство на съществуващи сгради.

Област 4: Управление на строителни проекти: технически инсталации в сградите (отопление, вентилация, климатизация, санитарна инсталация, електричество (високо и ниско напрежение)).

Тази област обхваща управлението на проекти в областта на строителството или преустройството на техническите инсталации в сградите: отопление, вентилация, климатизация, санитарна инсталация, електричество (високо и ниско напрежение), електромеханика и подемни съоръжения.

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими, наред с другото, умения в областта на анализа, обосновката, писменото изразяване, техническия надзор и административното управление, също както и задълбочено практическо познаване на служебния софтуер и на софтуера за проектиране и управление на компютърно подпомагани проекти. Избраните кандидати трябва да притежават също така отлични дипломатически умения, способност да се изразяват с лекота пред публика, да поддържат лесно връзка с различни политически, икономически и социални партньори и да бъдат способни да ръководят екип.

Изпълнението на тези служебни задължения е свързано с чести командировки на местата на работа на Европейския парламент, както и с множество вътрешни и външни контакти.

3.   Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а)   Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

да бъде гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз,

да се ползва от своите граждански права,

да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,

да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

б)   Специфични условия

i)   Документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, дипломи и необходими знания

Необходимо е да притежавате образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверена с официално призната диплома на архитект или инженер във връзка със сградния сектор, сектора на строителството или хидравличните, вентилационните, електромеханичните и електрическите технически инсталации.

ii)   Необходим професионален опит

Трябва да сте придобили, след квалификацията съгласно част А, точка 3, буква б, подточка i), професионален опит от поне три години:

за област 1, Facility Management (инженер), в сектора на услугите в областта на строителството и/или управлението на промишлени или сградни технически инсталации, от които една година трудов стаж във връзка с внедряването и/или прилагането на подхода BIM или на подход на промишлен дизайн,

за област 2, Технически инсталации в сградите (инженер по хидравлика, вентилация и електричество), в техническото управление на хидравлични, вентилационни и електрически инсталации на промишлено и/или сградно оборудване,

за област 3, Управление на строителни проекти (архитект или инженер), в управлението на едновременно осъществявани проекти за строителство на нови сгради или за частично или цялостно преустройство на съществуващи сгради,

за област 4, Управление на проекти за изграждане на технически инсталации в сградите (отопление, вентилация, климатизация, санитарна инсталация, електричество (високо и ниско напрежение) (инженер по технически инсталации), в управлението на едновременно осъществявани проекти за изграждане на технически инсталации в рамките на строежа на нови сгради или на частичното или цялостно преустройство на съществуващи сгради.

iii)   Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (най-малко на ниво С1 (4)) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

и

много добри познания (поне ниво B21) по английски или френски език (език 2).

Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Кандидатите се уведомяват, че език 2 (английски и френски) в настоящата процедура по подбор са определени в съответствие с интереса на службата. Предлаганите длъжности изискват специална квалификация с оглед на естеството на служебните задължения: умения за анализ, писмено изразяване, технически надзор и административно управление. Новоназначените служители трябва да бъдат в състояние да разбират поставените им задачи, да работят по досиетата и да общуват ефикасно с външните партньори, както и с висшестоящите служители и колегите.

Френският език е най-често използваният език в отношенията в рамките на и между службите на двете дирекции, към които се числят обявените длъжности. Доброто владеене на френски език е необходимо също така с оглед на доброто разбиране на законодателството, приложимо в областта на недвижимото имущество, надзора на управлението на сградния фонд и на проектите в областта на недвижимите имоти в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Това е също обичайно използваният език при общуването с външните партньори (доставчици на услуги, администрации и местни органи в рамките на действащата нормативна уредба в областта на недвижимото имущество и на хигиената и здравето)..). Английският език е най-често използван при общуването с другите дирекции към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика, другите генерални дирекции и политическите и административните органи на институцията, в т.ч. при изготвянето на документи.

Освен това инструкциите и приложимите правила в областта на безопасността на сградите са на английски и френски език и трябва да могат да бъдат на разположение и оповестявани на тези два езика.

Следователно, за да изпълняват своите служебни задължения и да осигуряват добрата работа на службите, наетите лица трябва да бъдат в състояние, в рамките на разумен срок, да работят и общуват ефикасно най-малкото на един от тези два езика.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи един от тези два езика като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втори език, който е различен от английски и френски.

Б.   ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

1.   Допускане до процедурата за подбор

Ако

отговаряте на общите условия за допускане и

сте подали документите си съгласно приложимата процедура и в определения срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

2.   Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установен модел за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 60-те най-добри кандидати (по 15 за всяка област), които получават покана да се явят на изпитите.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

за област 1, Facility Management (управление на инсталации):

професионален опит в оперативната организация на различните области на Facility Management, сред които:

поддръжка на оборудването,

управление на услугите за ползвателите,

управление на сградния фонд,

професионален опит във внедряването или в използването на подход BIM, и по-специално:

изготвяне и/или използване на документация за подход BIM,

използване на софтуер за визуализиране на цифрови макети на сгради,

използване на софтуер за цифрово моделиране на оборудване и/или на сгради,

професионален опит в създаването и/или използването на средства за организиране на информацията, сред които:

управление на последващите действия във връзка с договорите (предварителна оценка и контрол на разходите, планиране и др.),

разпределяне на работата в екип,

професионален опит в областта на възлагането на обществени поръчки;

за област 2, Технически инсталации в сградите (хидравлика, вентилация и електричество):

професионален опит в управлението на различните области на технически инсталации (хидравлични, вентилационни и електрически):

оразмеряване на оборудването,

контрол на инсталирането на оборудването,

анализ и решаване на проблеми, свързани с действащото оборудване,

извършване и/или контрол на операции по поддръжка на оборудването,

професионален опит в техническото управление на система за пожарна безопасност:

извършване и/или контрол на поддръжката на елементите на системата съгласно белгийското, люксембургското или френското законодателство,

опит в изготвянето на функционални анализи на пожарната безопасност в рамките на дейности по оборудване,

професионален опит в следните области:

предварителна оценка на прогнозните разходи и проверка на реалните разходи за операциите,

управление на последващите действия по проектите,

управление на административните и правни аспекти на договорите,

професионален опит в областта на възлагането на обществени поръчки;

за област 3, Управление на строителни проекти, груб строеж:

професионален опит като архитект, а именно:

цялостна концепция,

изпълнение на елементите и материали,

екологични характеристики,

достъпност,

предотвратяване на пожари,

професионален опит в другите дисциплини от областта на строителството и в техническата координация,

професионален опит във връзка с различните етапи на проекта – от консултациите с ползвателите до операциите по въвеждане в експлоатация и по контрол на гаранциите,

професионален опит във връзка с различните аспекти на управлението на проекти,

професионален опит по компютърно 2D и 3D проектиране и по подход BIM,

професионален опит в следните области:

предварителна оценка на прогнозните разходи и проверка на реалните разходи за операциите,

управление на административните и правните аспекти на договорите,

ръководене на екип и/или на множество заинтересовани страни,

възлагане на обществени поръчки;

за област 4, Управление на строителни проекти, технически инсталации в сградите (отопление, вентилация, климатизация, санитарна инсталация, електричество (високо и ниско напрежение):

професионален опит в различните области на технически инсталации, а именно:

цялостна концепция,

оразмеряване на оборудването,

изпълнение и въвеждане в експлоатация на оборудването,

анализ и решаване на проблеми, свързани с действащото оборудване,

екологични характеристики,

пригодност за поддържане,

предотвратяване на пожари,

професионален опит в другите дисциплини от областта на строителството и в техническата координация,

професионален опит във връзка с различните етапи на проекта – от консултациите с ползвателите до операциите по въвеждане в експлоатация и по контрол на гаранциите,

професионален опит във връзка с различните аспекти на управлението на проекти,

професионален опит по компютърно 2D и 3D проектиране и по подход BIM,

професионален опит в следните области:

предварителна оценка на прогнозните разходи и проверка на реалните разходи за операциите,

управление на административните и правните аспекти на договорите,

ръководене на екип и/или на множество заинтересовани страни,

възлагане на обществени поръчки.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

3.   Изпити

Писмен изпит

а)

Изготвяне на текст на език 2 въз основа на досие, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате описаните в част А, точка 2 функции в избраната от Вас област, както и уменията Ви за писмено изразяване.

Продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Устни изпити

б)

Събеседване с комисията за подбор на език 2 (английски или френски), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да упражнявате описаните в част А, точка 2 функции в избраната от Вас област. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите Ви познания, които сте заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

в)

Изпит, състоящ се в разискване в група на език 2 (английски или френски), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори и вземане на решения, както и поведението Ви в група.

Продължителността на този изпит ще бъде определена от комисията за подбор според окончателния състав на групите.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

4.   Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще съдържа за всяка област, по реда на постигнатите резултати, имената на шестима кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде изложен на информационните табла в сградите на Европейския парламент. Списъкът на успешно преминалите процедурата по подбор е валиден до 31 декември 2022 г.; валидността му може да бъде удължена. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

В.   ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Трябва да използвате формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на това обявление за наемане на работа и публикуван в настоящия Официален вестник, издаван от Службата за публикации на Европейския съюз. Можете да изберете само една от четирите предложени области.

Моля, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, преди да попълните своя формуляр за кандидатстване.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени единствено с препоръчана поща (5) не по-късно от 22 юли 2019 г. (важи датата на пощенското клеймо), на следния пощенски адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents – MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)

60 rue Wiertz/Wiertzstraat

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за подбор на таланти не приема внасянето на кандидатури на ръка.

Не се изпращат никакви известия за получаването на досиета за кандидатстване, освен ако препоръчаната пратка съдържа обратна пощенска разписка.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.

Ако не получите електронно писмо във връзка с кандидатурата Ви до 31 октомври 2019 г., моля, изпратете електронно писмо на адрес PE-226-S@ep.europa.eu


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) на Съвета № 723/2004 (ОВ  L 124, 27.4.2004 г., стр. 1) и последно с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(2)  Всяко позоваване в настоящото обявление на лице от мъжки пол се отнася и за лице от женски пол и обратно.

(3)  Длъжностите може да бъдат пренасочени към някое от другите места на работа на Европейския парламент.

(4)  Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cef-bg.pdf.

(5)  Изпращането с частна куриерска служба е равностойно на препоръчана поща. В този случай важи датата на изпращане, фигурираща върху бордерото за доставка.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръководство на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент

Страница

1.

УВОД

11

 

Как протичат процедурите за подбор?

11

2.

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР

11

 

Получаване на досиетата за кандидатстване

11

 

Разглеждане на общите условия

12

 

Разглеждане на специалните условия

12

 

Оценяване на квалификациите

13

 

Изпити

13

 

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

13

3.

КАК СЕ ПОДАВА КАНДИДАТУРА?

13

 

Общи положения

13

 

Как се подава пълното досие?

13

 

Какви удостоверителни документи трябва да бъдат приложени към досието за кандидатстване?

14

 

Общи положения

14

 

Удостоверителни документи относно общите условия

14

 

Удостоверителни документи относно специалните условия и оценяване на квалификациите

14

4.

СЪОБЩЕНИЕ

15

5.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

16

 

Равни възможности

16

 

Искания за достъп на кандидатите до данни, които ги засягат

16

 

Защита на личните данни

17

 

Разходи за път и престой

17

ПРИЛОЖЕНИЕ I

18

ПРИЛОЖЕНИЕ II

21

1.   УВОД

Как протичат процедурите за подбор?

Процедурите за подбор представляват серия от етапи, при които кандидатите се съревновават помежду си; те са отворени за всички граждани на Европейския съюз, които към крайната дата, определена за подаване на кандидатурите, отговарят на необходимите критерии, като осигуряват равни възможности на всички кандидати да покажат способностите си и създават условия за подбор въз основа на качествата, при зачитане на принципа на равното третиране.

Избраните кандидати в края на дадена процедура за подбор се включват в списък на успешно преминалите процедурата за подбор, който Европейският парламент ще ползва за попълване на длъжността, която е предмет на обявлението за заемане на длъжност.

За всяка процедура за подбор се сформира комисия за подбор, съставена от членове, представляващи администрацията и Комитета по персонала. Работата на комисията за подбор е поверителна и се провежда в съответствие с приложение III от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (1).

Преките или непреките контакти на кандидатите с комисията за подбор са строго забранени. Органът по назначаване си запазва правото да изключи всеки кандидат, нарушил тази разпоредба.

Комисията за подбор се придържа стриктно към условията за допускане, посочени в обявлението за заемане на длъжност, когато взема решение дали да допусне или не съответния кандидат. Кандидатите не могат да се позовават на допускане до предходен конкурс или процедура за подбор.

С цел да подбере най-добрите кандидати, комисията за подбор сравнява техните резултати, за да прецени способността им да изпълняват задълженията, посочени в обявлението. Поради това комисията трябва не само да даде оценка на нивото на техните познания, но и да определи въз основа на техните качества най-добре подготвените кандидати.

За сведение, процедурата за подбор се провежда в рамките на период с продължителност между 6 и 9 месеца, в зависимост от броя на кандидатите.

2.   ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР

Процедурата за подбор се състои от следните етапи:

получаване на досиетата за кандидатстване,

разглеждане на общите условия,

разглеждане на специалните условия,

оценяване на квалификациите,

изпити,

включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати.

Получаване на досиетата за кандидатстване

Желаещите да подадат своята кандидатура трябва да представят пълно досие за кандидатстване, а именно формуляр за кандидатстване, съответстващ на обявлението за заемане на длъжност – попълнен и подписан, и също така придружен от всички необходими удостоверителни документи, доказващи, че съответният кандидат отговаря на общите и специалните условия, посочени в обявлението. В противен случай те подлежат на изключване. Досието трябва да бъде изпратено с препоръчана поща (изпращането с частна куриерска служба е равностойно на препоръчано писмо; в този случай доказателство е датата на изпращане върху бордерото за доставка) до крайния срок, определен в обявлението за заемане на длъжност. За адреса и крайния срок за подаване на кандидатурите вж. дял В от обявлението за заемане на длъжност.

Разглеждане на общите условия

Отделът за подбор на таланти проверява дали кандидатурата е допустима, тоест дали е подадена съгласно посочените в обявлението за заемане на длъжност условия и срок и дали са изпълнени общите условия за допускане.

Съответно автоматично се елиминират кандидатите, които:

са изпратили кандидатурата си след изтичането на срока, като доказателство е пощенският печат или датата върху бордерото за доставка на частната куриерска служба, или

не се изпратили кандидатурата си с препоръчана поща или частна куриерска служба, или

не са използвали формуляра за кандидатстване, съответстващ на обявлението за заемане на длъжност, или

не са попълнили надлежно формуляра за кандидатстване, съответстващ на обявлението за заемане на длъжност, или

са пропуснали да подпишат формуляра за кандидатстване, или

не отговарят на общите условия за допускане.

Отхвърлените кандидати се уведомяват поотделно след изтичане на крайния срок за подаване на кандидатурите .

Списъкът на кандидатите, които отговарят на общите условия, посочени в обявлението за заемане на длъжност, се определя от органа по назначаване, след което се предава заедно с досиетата на комисията за подбор.

Разглеждане на специалните условия

Комисията за подбор разглежда кандидатурите и съставя списък на кандидатите, които отговарят на специалните условия, посочени в обявлението за заемане на длъжност. Тя се основава изключително на информацията, дадена от кандидатите във формуляра за кандидатстване, подкрепена от удостоверителни документи .

Образованието, обученията, езиковите познания и когато е приложимо, професионалният опит трябва да бъдат подробно описани във формуляра за кандидатстване, а именно като се посочат:

за образованието: датите на начало и край и естеството на придобитата диплома (придобитите дипломи), както и изучаваните дисциплини;

за евентуалния професионален опит: датите на начало и край, както и точното естество на изпълняваните задачи.

Кандидатите, които са публикували проучвания, статии или други текстове, свързани с естеството на служебните задължения, трябва да ги посочат във формуляра за кандидатстване.

На този етап се изключват кандидатите, които не отговарят на специалните условия за допускане, посочени в обявлението за заемане на длъжност.

Всеки кандидат се уведомява с писмо за решението на комисията за подбор да го допусне или не до участие в процедурата.

Оценяване на квалификациите

За подбора на кандидатите, към които се отправя покана да се явят на изпитите, комисията за подбор пристъпва към оценка на квалификациите на допуснатите кандидати. Тя се основава изключително на информацията, дадена от кандидатите във формуляра за кандидатстване, подкрепена от удостоверителни документи (вж. точка 3 по-долу). Комисията за подбор се основава на предварително определените критерии, като отчита по-специално квалификациите, посочени в дял Б, точка 2 от обявлението за заемане на длъжност.

Всеки кандидат се уведомява с писмо за решението на комисията за подбор да го допусне или не до изпитите.

Изпити

Всички изпити са задължителни и елиминаторни. Максималният брой на кандидатите, които се допускат до изпитите, е посочен в дял Б, точка 2 от обявлението за заемане на длъжност.

По организационни причини кандидатите могат да бъдат поканени да положат всички писмени и устни изпити. Въпреки това оценяването на изпитите става съобразно последователността, в която са изброени в обявлението за заемане на длъжност. Следователно, ако даден кандидат не събере минималния брой точки на някой от изпитите, комисията за подбор не пристъпва към оценяването на следващите изпити.

В случай на оттегляне на кандидат положените от него изпити не се оценяват.

Списък на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати

В списъка на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати се включва само максималният брой кандидати, посочен в дял Б, точка 4 от обявлението за заемане на длъжност.

Фактът, че името на кандидат фигурира в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор означава, че някоя от службите на институцията може да го покани на събеседване, но не представлява нито право, нито гаранция, че ще бъде нает(а) на работа от институцията.

3.   КАК СЕ ПОДАВА КАНДИДАТУРА?

Общи положения

Преди да се запишат, кандидатите трябва внимателно да проверят дали отговарят на всички условия за допускане, както общи, така и специални, което означава, че трябва да се запознаят предварително с обявлението за заемане на длъжност и настоящото ръководство и да приемат техните условия.

Въпреки че в обявленията за заемане на длъжност не се посочва пределна възраст, следва да се има предвид възрастта за пенсиониране, определена в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на обявлението за заемане на длъжност и публикуван в настоящия Официален вестник, издаван от Службата за публикации на Европейския съюз.

Документи, подадени след крайния срок, не се разглеждат.

Кандидатите с увреждания или в особена ситуация (напр. бременност, кърмене, здравословно състояние, провеждано медицинско лечение и др.), която би могла да създаде трудности по време на изпитите, трябва да посочат това във формуляра за кандидатстване и да предоставят необходимата информация, която да позволи на администрацията да предприеме, ако е възможно, всички необходими мерки. По целесъобразност те трябва да приложат към формуляра си за кандидатстване, на обикновен лист, подробности за мерките, които считат за необходими, за да се улесни участието им в изпитите.

Как се подава пълното досие?

1)

Попълва се и се подписва формулярът за кандидатстване, съответстващ на обявлението за заемане на длъжност.

2)

Прилага се номериран списък на всички удостоверителни документи, приложени към досието.

3)

Прилагат се всички изисквани удостоверителни документи, предварително номерирани.

4)

Досието се изпраща по начина и в срока, посочени в обявлението за заемане на длъжност.

Какви удостоверителни документи трябва да бъдат приложени към досието за кандидатстване?

Общи положения

Не трябва да се изпращат оригинали – в досието трябва да бъдат приложени само незаверени фотокопия на документите, които се изискват. Препратките към уебсайтове не могат да се считат за документи за тази цел. Разпечатките на страници от уебсайтове не се считат за удостоверения, а могат да бъдат предоставени единствено като допълнителна информация към удостоверенията.

Следва да се подчертае, че кандидатите, включени в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор, на които се предлага работа, трябва да представят оригиналите на всички изисквани документи, преди да бъдат назначени.

Автобиографията не се счита за удостоверителен документ.

Кандидатите не могат да се позовават на формуляри за кандидатстване или на други документи, подадени във връзка с предишна кандидатура (2).

Нито един документ от досието не се връща обратно на кандидатите.

Удостоверителни документи относно общите условия

На този етап не се изисква никакъв документ, за да се удостовери, че кандидатите:

са граждани на държава – членка на Европейския съюз,

се ползват с пълни граждански права,

са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба,

притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения,

Кандидатите трябва да подпишат формуляра за кандидатстване. С този подпис те декларират, че отговарят на тези условия и че предоставената информация е вярна и пълна.

Удостоверителни документи относно специалните условия и оценяване на квалификациите

Задължение на кандидатите е да предоставят на комисията за подбор всички сведения и документи, даващи ѝ възможност да провери точността на информацията, посочена във формуляра за кандидатстване.

Дипломи и/или удостоверения за успешно приключване на образование

Кандидатите трябва да представят, под формата на фотокопия, дипломите или удостоверенията, потвърждаващи завършването на степента на образование, изисквана от обявлението за заемане на длъжност.

Комисията за подбор отчита в това отношение различните образователни структури на държавите – членки на Европейския съюз.

За дипломите след средно образование трябва да се предостави възможно най-подробната информация, по-конкретно за продължителността на образованието и изучаваните дисциплини, за да може комисията за подбор да прецени доколко дипломите съответстват на естеството на служебните задължения.

В случай на техническо или професионално обучение, курс за усъвършенстване или специализация кандидатите трябва да посочат дали става въпрос за редовно обучение, задочно обучение или вечерно обучение, както и дисциплините и официалната продължителност на обучението.

Професионален опит

Ако в обявлението се изисква професионален опит, се взема предвид единствено професионалният опит, придобит от кандидата след получаването на изискваната диплома или документ за завършено образование. Необходимо е удостоверителните документи да доказват продължителността и нивото на професионалния опит и естеството на изпълняваните задачи да бъде описано възможно най-подробно, за да може комисията за подбор да прецени доколко опитът съответства на естеството на служебните задължения.

За всички периоди на професионална дейност трябва да бъдат представени удостоверителни документи, и по-специално:

удостоверения от бившите работодатели и от настоящия работодател, с които се доказва професионалният опит, необходим за допускане до процедурата за подбор;

ако поради съображения за поверителност кандидатите не могат да приложат необходимите удостоверения за работа, задължително е вместо тях да се представят фотокопия на трудовия договор или на решението за назначаване на работа и на първия и последния фиш за трудово възнаграждение;

за професионалните дейности, при които не се работи на трудов договор (самостоятелно заети лица, свободни професии и т.н.), като доказателство могат да бъдат приети фактури, в които подробно се описват предоставяните услуги, или друг официален удостоверителен документ, съдържащ подходяща информация.

Езикови познания

Владеенето на изискваните езици трябва да бъде удостоверено с диплома, удостоверение или с декларация на обикновен лист, в която се описва как са научени тези езици.

Ако на даден етап от процедурата се установи, че предоставената във формуляра за кандидатстване информация е неточна, че не се подкрепя от изискваните документи или че не отговаря на всички изисквания на обявлението за заемане на длъжност, допускането на кандидата до процедурата се обявява за недействително.

4.   СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие със задължението за полагане на дължима грижа, което имат, кандидатите правят всичко необходимо, така че надлежно попълненият и подписан формуляр за кандидатстване (оригинал или копие), придружен от всички удостоверителни документи, да бъде изпратен с препоръчана поща (3) в исканите срокове, като доказателство е пощенският печат.

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, не се разглеждат. Отделът за подбор на таланти не приема внасянето на кандидатури на ръка.

Не се изпращат никакви известия за получаването на досиета за кандидатстване, освен ако препоръчаната пратка съдържа обратна пощенска разписка.

Кандидатите трябва да се обърнат с писмо или електронно съобщение (4) към Отдела за подбор на таланти, ако до посочената в последния параграф на обявлението за заемане на длъжност дата не са получили съобщение относно кандидатурата си по електронна поща.

Всяко писмо, изпратено от кандидат във връзка с кандидатура под определено име, трябва да посочва това име и номера на процедурата за подбор.

Цялата кореспонденция от Европейския парламент относно процедурата за подбор, включително поканите за изпитите, се изпраща с електронна поща на адреса, посочен от кандидата във формуляра за кандидатстване. Отговорност на кандидата е редовно да проверява (най-малко два пъти седмично) своята електронна пощенска кутия и да уведоми Отдела за подбор на таланти при евентуална промяна на личните си данни.

За всякаква кореспонденция, свързана с процедурата за подбор, следва да се изпраща електронно съобщение на следния служебен адрес:

PE-226-S@ep.europa.eu

Ако кандидатите вече не са в състояние да проверяват електронната си пощенска кутия, тяхна отговорност е незабавно да уведомят за това Отдела за подбор на таланти и да му предоставят новия си електронен адрес.

За да се запази независимостта на комисията за подбор, всяко установяване на контакт, пряк или косвен, на кандидатите с комисията за подбор е строго забранено и може да доведе до изключване от процедурата.

Цялата кореспонденция на вниманието на комисията за подбор, както и всяко искане на информация или друга кореспонденция относно протичането на процедурата трябва да бъдат адресирани единствено и само до Отдела за подбор на таланти (2), който отговаря за комуникацията с кандидатите до приключване на процедурата за подбор.

5.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Равни възможности

Европейският парламент следи да се избягва всяка форма на дискриминация.

Той прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Искания за достъп на кандидатите до данни, които ги засягат

В контекста на процедурите за подбор кандидатите се ползват със специално право на достъп до някои данни, които ги засягат пряко и лично, при описаните по-долу условия. В съответствие с това право Европейският парламент може да предостави на даден кандидат, по негово искане, следната допълнителна информация:

а)

кандидатите, които не са били поканени на писмения изпит, могат да получат, при поискване, копие от формуляра за оценка на техните квалификации. Искането трябва да се отправи в срок от един месец, считано от датата на изпращане на писмото, уведомяващо за решението.

б)

кандидатите, които не са преминали успешно писмения изпит и/или не са сред поканените на устните изпити, могат да получат, при поискване, копие от този изпит, както и копие на индивидуалния формуляр за оценка, в който са отбелязани оценките, формулирани от комисията за подбор. Искането трябва да се отправи в срок от един месец, считано от датата на изпращане на писмото, уведомяващо за решението.

в)

кандидатите, поканени на устните изпити, чието име не е включено в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор, се информират за точките, които са получили на различните изпити, едва след изготвянето на списъка на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати от страна на комисията за подбор. При поискване те могат да получат копие от писмения си изпит и за всеки отделен изпит – писмен или устен, копие на индивидуалните формуляри за оценка, в които са отбелязани оценките, формулирани от комисията за подбор. Искането за предоставяне на копие трябва да се отправи в срок от един месец, считано от датата на изпращане на писмото, уведомяващо за решението за невключване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати.

г)

кандидатите, чието име е включено в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор, се информират единствено, че са одобрени в рамките на процедурата за подбор.

Исканията се обработват, като се отчита, че работата на комисията за подбор е поверителна, както е предвидено от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (приложение III, член 6), и при съблюдаване на правилата относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни.

Защита на личните данни

Европейският парламент, като отговарящ за организацията на процедурите за подбор, следи личните данни на кандидатите да се обработват при пълно спазване на Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (5), по-специално що се отнася до тяхната поверителност и сигурност.

Разходи за път и престой

На кандидатите, поканени на изпитите, се изплаща сума за разходите за път и за престой. Те получават информация за условията и приложимите тарифи при поканата за изпитите.

Адресът, посочен от кандидата във формуляра за кандидатстване, се счита за мястото на тръгване, от което той отива на мястото, на което е поканен да се яви на изпити. Във връзка с това промяна на адрес, за която кандидатът съобщава след изпращането на поканите за изпити от Европейския парламент, не може да бъде взета предвид, освен ако последният не прецени, че обстоятелствата, изтъкнати от кандидата, са равнозначни на случай на непреодолима сила или на непредвидени обстоятелства.


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68.

(2)  Посочените условия се прилагат по отношение на всички кандидати, в т.ч. длъжностни лица и други служители на Европейския съюз.

(3)  Изпращането с частна куриерска служба е равностойно на препоръчано писмо. В този случай доказателство е датата на изпращане върху бордерото за доставка.

(4)  Адрес: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité Sélection des talents - MON 05 S030, Procédure de sélection PE/226/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique Електронна поща: PE-226-S@ep.europa.eu

(5)  Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примерна таблица на дипломите, даващи достъп до процедурите за подбор за функционалната група AD (1) (извършва се преценка за всеки отделен случай)

ДЪРЖАВИ

Университетско образование – четири или повече години

Университетско образование – поне три години

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/ Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit „de transition“) - 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor - 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/ 240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree /

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat – 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen /Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/ magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/ Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB Master’s degree in Scotland


(1)  За достъп до степени 7 – 16 от функционална група AD се изисква също така подходящ професионален опит с продължителност най-малко 1 година.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИСКАНИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ – НАЧИНИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ – ЖАЛБИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

Кандидатите, които счетат, че дадено решение е взето в техен ущърб, могат да поискат преразглеждане на това решение, да го обжалват или да внесат жалба пред Европейския омбудсман (1).

Искания за преразглеждане

Кандидатите могат да поискат от комисията за подбор да преразгледа следните решения:

недопускане до процедурата за подбор,

неизпращане на покана за явяване на писмения изпит и

неизпращане на покана за явяване на устните изпити.

Решението за невключване в резервния списък не може да бъде преразглеждано от комисията за подбор.

Мотивираните искания за преразглеждане трябва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес PE-226-S@ep.europa.eu в срок от десет календарни дни, считано от датата на изпращане на електронното писмо от Отдела за подбор на таланти, уведомяващо за решението. Заинтересованото лице бива информирано за отговора в най-кратки срокове.

Начини за обжалване

Подава се жалба на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (2), която се адресира до:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

L-2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тази възможност се предоставя на всеки един от етапите на процедурата за подбор.

Следва да се вземат предвид значителните правомощия за оценяване, с които разполагат комисиите за подбор, произнасящи се при пълна независимост, като техните решения не могат да бъдат променяни от органа по назначаване. Тези правомощия за оценяване подлежат на контрол единствено в случай на очевидно нарушение на правилата, съобразно които се организира тяхната работа. Решението на комисията за подбор може в такъв случай да бъде обжалвано директно пред Общия съд, без предварително подаване на жалба по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Подава се жалба пред:

Tribunal de de l’Union européenne

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG,

на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Тази възможност съществува единствено за решенията, взети от комисията за подбор.

Срещу административните решения, отказващи достъп и основаващи се на несъответствието на кандидатурата на условията за допускане до процедурата за подбор, фигуриращи в дял Б, параграф 1 от обявлението, е възможно подаването на жалба пред Общия съд едва след предварително подаване на жалба по член 90, параграф 2 съгласно изложеното по-горе.

Подаването на жалба пред Общия съд налага задължително намесата на адвокат, който има правото да практикува пред съд на държава – членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство.

Сроковете, посочени в членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, които са предвидени за тези два вида обжалване, започват да текат или от момента на уведомяване за първоначалното неблагоприятно решение, или – единствено при подаване на молба за преразглеждане, считано от уведомяването за първоначалния отговор на тази молба, даден от комисията за подбор.

Жалби пред Европейския омбудсман

Изпраща се жалба, което е право на всеки гражданин на Европейския съюз, до:

Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman – B.P. 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE,

в съответствие с разпоредбите на член 228, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и при условията, предвидени в Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент (3).

Обръща се внимание на кандидатите върху факта, че сезирането на Европейския омбудсман не прекъсва срока за обжалване, предвиден в член 91 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, за подаване на жалба пред Общия съд на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


(1)  Подаването на жалба по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, съдебна жалба или жалба пред Европейския омбудсман не прекъсва работата на комисията за подбор.

(2)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68.

(3)  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4