ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 146

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
26 април 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 146/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9308 — Ansaldo/REPH/JV) ( 1 )

1

2019/C 146/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9306 — ENGIE/CDPQ/TAG) ( 1 )

1

2019/C 146/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9322 — Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2019/C 146/04

Известие на вниманието на определени лица и образувания, които са обект на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

3

 

Европейска комисия

2019/C 146/05

Обменен курс на еврото

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2019/C 146/06

Известие относно евентуалния комбиниран ефект на антидъмпинговите или антисубсидийните мерки и защитните мерки за някои стоманени продукти

5

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 146/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2019/C 146/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9341 — First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

10

2019/C 146/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9321 — MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9308 — Ansaldo/REPH/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 146/01)

На 15 април 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9308. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9306 — ENGIE/CDPQ/TAG)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 146/02)

На 15 април 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9306. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9322 — Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 146/03)

На 16 април 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9322. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/3


Известие на вниманието на определени лица и образувания, които са обект на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

(2019/C 146/04)

Следната информация се свежда на вниманието на бригаден генерал Mohammad NADERI (№ 14), г-н Davoud BABAEI (№ 23), г-н Kamran DANESHJOO (№ 27), Etemad Amin Invest Co Mobin (№ 10), Fajr Aviation Composite Industries (№ 12), Iran Communications Industries (ICI) (№ 19), Samen Industries (№ 95) и Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (№ 153), лица и образувания, посочени в част I от приложение II към Решение 2010/413/ОВППС на Съвета (1) и в част I от приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета (2) относно ограничителни мерки срещу Иран.

Следната информация се свежда на вниманието на бригаден генерал от IRGC Javad DARVISH-VAND (№ 1), г-н Parviz FATAH (№ 3), бригаден генерал от IRGC Seyyed Mahdi FARAHI (№ 4), бригаден генерал от IRGC Ali HOSEYNITASH (№ 5), бригаден генерал от IRGC Ali SHAMSHIRI (№ 12), бригаден генерал от IRGC Ahmad VAHIDI (№ 13), г-н Abolghassem Mozaffari SHAMS (№ 15) и Behnam Sahriyari Trading Company (№ 11), лица и образувания, включени в част II от приложение II към Решение 2010/413/ОВППС и в част II от приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран.

Съветът възнамерява да продължи да прилага ограничителните мерки срещу горепосочените лица и образувания с ново изложение на мотивите. Засегнатите лица и образувания се уведомяват, че до 3 май 2019 г. могат да отправят до Съвета искане да получат предвиденото изложение на мотивите за посочването им в списъка на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Имейл: sanctions@consilium.europa.eu

Всякакви съображения, получени преди 17 май 2019 г. ще бъдат взети предвид за целите на извършвания от Съвета периодичен преглед.


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1.


Европейска комисия

26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/4


Обменен курс на еврото (1)

25 април 2019 година

(2019/C 146/05)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1123

JPY

японска йена

124,45

DKK

датска крона

7,4663

GBP

лира стерлинг

0,86435

SEK

шведска крона

10,6295

CHF

швейцарски франк

1,1368

ISK

исландска крона

136,00

NOK

норвежка крона

9,6638

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,737

HUF

унгарски форинт

322,41

PLN

полска злота

4,2950

RON

румънска лея

4,7586

TRY

турска лира

6,6255

AUD

австралийски долар

1,5906

CAD

канадски долар

1,5023

HKD

хонконгски долар

8,7243

NZD

новозеландски долар

1,6884

SGD

сингапурски долар

1,5189

KRW

южнокорейски вон

1 293,77

ZAR

южноафрикански ранд

16,1628

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,5047

HRK

хърватска куна

7,4185

IDR

индонезийска рупия

15 831,37

MYR

малайзийски рингит

4,6049

PHP

филипинско песо

58,156

RUB

руска рубла

72,2100

THB

тайландски бат

35,749

BRL

бразилски реал

4,4443

MXN

мексиканско песо

21,2997

INR

индийска рупия

78,1790


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/5


Известие относно евентуалния комбиниран ефект на антидъмпинговите или антисубсидийните мерки и защитните мерки за някои стоманени продукти

(2019/C 146/06)

С Регламент (ЕС) 2019/159 (1) Комисията наложи защитни мерки във връзка с някои стоманени продукти за срок от три години. Защитните мерки са под формата на тарифни квоти, приложими за конкретни периоди, а когато квотите се изчерпат, трябва да се заплаща защитно мито от 25 %.

Понастоящем са въведени антидъмпингови или антисубсидийни мерки във връзка с някои от тези категории стоманени продукти. В приложението към настоящото известие е включен списък на всички регламенти за налагане на тези мерки, които понастоящем са в сила. Поради това, след като за тези категории продукти се изчерпат тарифните квоти в рамките на защитните мерки, ще се заплащат едновременно защитното мито и антидъмпинговото или изравнителното мито при вноса на същите продукти.

Комисията вече отбеляза в Регламент (ЕС) 2019/159 (съображение 186), че комбинирането на антидъмпингови/антисубсидийни мерки със защитни мерки може да доведе до по-голям ефект, отколкото е желателно, и че този въпрос ще се разгледа своевременно. По-конкретно Комисията взе предвид, че за да се избегне налагането на „двойна защита“, когато тарифната квота бъде изчерпана, тя може да счете за необходимо да отмени или да намали равнището на съществуващите антидъмпингови и изравнителни мита, за да се гарантира, че комбинираният ефект от тези мерки не превишава най-високото равнище на защитните мерки или на действащите антидъмпингови/изравнителни мита.

1.   Комбиниран ефект на антидъмпинговите или антисубсидийните и защитните мита

В Регламент (ЕС) 2015/477 (2) се отчита, че комбинирането на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки за един и същ продукт би могло да има по-силно въздействие от предвижданото по отношение на политиката и целите на Съюза за защита на търговията и може да създаде нежелателна тежест за някои производители износители, които се стремят да изнасят продукция за Съюза. Вследствие на това бяха предвидени специални разпоредби, за да се даде възможност на Комисията, когато е целесъобразно, да предприема действия, за да гарантира, че комбинирането на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки за един и същ продукт няма да има такъв ефект.

Що се отнася до мерките, наложени с Регламент (ЕС) 2019/159, въпреки че е налице определена несигурност дали и кога ще се изчерпа определена тарифна квота, е възможно при вноса на тези категории стоманени продукти, които са предмет на антидъмпингови или антисубсидийни мерки, да се заплаща също така защитно мито.

Комисията счита, че съществуват основания да се заключи, че комбинацията на тези мерки би могла наистина да има по-силно въздействие от предвижданото или желаното по отношение на политиката и целите на Съюза за защита на търговията, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2015/477. Поради това Комисията смята, че може да е целесъобразно да се изменят съществуващите антидъмпингови и антисубсидийни мерки, посочени в приложението, през съответния период, когато могат да се прилагат антидъмпингови/антисубсидийни мерки и защитни мита.

За да се осигури правна сигурност за засегнатите икономически оператори, Комисията счита, че за тези случаи е необходимо да се посочи антидъмпинговото или изравнителното мито, което следва да се прилага, ако са изчерпани защитните тарифни квоти.

По-конкретно, в случай че по принцип би трябвало да се платят както антидъмпингово или изравнително мито, така и защитно мито и ако антидъмпинговото или изравнителното мито е по-малко или равно на размера на защитното мито, Комисията смята за целесъобразно да не се заплаща никакво антидъмпингово или изравнително мито през съответния период. Ако антидъмпинговото или изравнителното мито е по-голямо от размера на защитното мито, Комисията смята за целесъобразно да се заплаща през съответния период само частта от антидъмпинговото или изравнителното мито, която надвишава размера на защитното мито.

2.   Процедура

2.1.   Писмени изявления

Всички заинтересовани страни, включително производителите износители, вносителите и ползвателите на съответните продукти, както и техните сдружения се приканват да представят становището си във връзка с гореизложените съображения в писмен вид, под формата на свободен текст и по електронна поща в срок от 14 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf.

Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H, Unit H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-SAFE009-DOUBLE-REMEDY@ec.europa.eu.

2.2.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Съобщение за защита на личните данни, с което се информират всички физически лица за обработването на личните данни в рамките на предприеманите от Комисията дейности за търговска защита, е на разположение на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 г. за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти (ОВ L 31, 1.2.2019 г., стр. 27).

(2)  Регламент (ЕС) 2015/477 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 11).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на регламентите, с които се налагат антидъмпингови и антисубсидийни мерки във връзка с продуктите, предмет на защитната мярка

1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1795 на Комисията от 5 октомври 2017 г. За налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Бразилия, Иран, Русия и Украйна и за приключване на разследването по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Сърбия (ОВ L 258, 6.10.2017 г., стр. 24);

2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/969 на Комисията от 8 юни 2017 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/649 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република (ОВ L 146, 9.6.2017 г., стр. 17);

3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328 на Комисията от 29 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои студеновалцовани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (ОВ L 210, 4.8.2016 г., стр. 1);

4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/186 на Комисията от 7 февруари 2018 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република (ОВ L 34, 8.2.2018 г., стр. 16);

5)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 214/2013 на Съвета от 11 март 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република (ОВ L 73, 15.3.2013 г., стр. 1);

6)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2013 на Съвета от 11 март 2013 г. за налагане на изравнително мито върху вноса на някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република (ОВ L 73, 15.3.2013 г., стр. 16);

7)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/336 на Комисията от 27 февруари 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои дебели листове от нелегирани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република (ОВ L 50, 28.2.2017 г., стр. 18);

8)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1429 на Комисията от 26 август 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на студеновалцувани плоски продукти от неръждаеми стомани с произход от Китайската народна република и Тайван (ОВ L 224, 27.8.2015 г., стр. 10);

9)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1246 на Комисията от 28 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република (ОВ L 204, 29.7.2016 г., стр. 70);

10)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1019 на Комисията от 16 юни 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени видове пръти, използвани за арматура на бетон, с произход от Република Беларус (ОВ L 155, 17.6.2017 г., стр. 6);

11)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1141 на Комисията от 27 юни 2017 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 28.6.2017 г., стр. 2);

12)

Регламент за изпълнение (ес) 2015/1846 на Комисията от 14 октомври 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на валцдрат с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 268, 15.10.2015 г., стр. 9);

13)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/110 на Комисията от 26 януари 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои заварени тръби и тръбопроводи от желязо или нелегирана стомана с произход от Беларус, Китайската народна република и Русия и за прекратяване на процедурата по отношение на вноса на някои заварени тръби и тръбопроводи от желязо или нелегирана стомана с произход от Украйна вследствие на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 6);

14)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/330 на Комисията от 5 март 2018 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 15);

15)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1469 на Комисията от 1 октомври 2018 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Русия и Украйна след преглед с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 20);

16)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/804 на Комисията от 11 май 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 121, 12.5.2017 г., стр. 3);

17)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/251 на Комисията от 12 февруари 2019 г. относно окончателните антидъмпингови мита, наложени върху вноса от Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2272 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 42, 13.2.2019 г., стр. 25) и

18)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/865 на Комисията от 4 юни 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република вследствие на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 12).


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 146/07)

1.   

На 11 април 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Tyson Foods, Inc. (САЩ),

клонове на BRF S.A. (Бразилия) в Европа и Тайланд (European and Thai businesses of BRF S.A.).

Tyson Foods, Inc. придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над части от BRF S.A.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Tyson Foods: Tyson Foods е мултинационално дружество, произвеждащо храни с високо съдържание на протеини, което развива дейност предимно в четири сегмента: говеждо месо, свинско месо, пилешко месо и готови храни,

—   за BRF: BRF е бразилско дружество от хранително-вкусовата промишленост. Клоновете му в Европа и Тайланд работят в цялата верига на доставки на домашни птици в Тайланд и внасят и допълнително обработват птиче месо в ЕИП.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9300 — Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9341 — First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 146/08)

1.   

На 15 април 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

First State Investments International Limited (FSI, Обединеното кралство) под контрола на Commonwealth Bank of Australia,

Iren Mercato S.p.A. (Iren Mercato, Италия), принадлежащо на групата Iren,

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT, Италия) понастоящем под съвместния контрол на Iren Mercato и Uniper Global Commodities SE (Uniper, Германия).

FSI и Iren Mercato придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над OLT.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за FSI: управлява дългосрочни инвестиции в дружества за основна инфраструктура в цяла Европа от името на многобройни клиенти,

—   за Iren Mercato: развива дейност в доставките на газ, електричество и отопление в Италия,

—   за OLT: притежава и управлява терминала за втечнен природен газ (LNG) на OLT край бреговете на Италия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9341 — First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


26.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 146/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9321 — MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 146/09)

1.   

На 17 април 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Monaco Resources Group („MRG“, Монако),

Participatie Maatschappij Vlaanderen („PMV“, Белгия),

Société fédérale de participations et d’investissement - Federale participatie -en investeringsmaatschappij („SFPI-FPIM“, Белгия),

Euroports Holdings S.à r.l. („Euroports“, Люксембург).

Предприятия MRG, PMV и SFPI-FPIM придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие Euroports.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие MRG: група за международни и диверсифицирани природни ресурси, упражняваща дейност в сферата на металите и минералите, селското стопанство, енергетиката, логистиката и технологията, а също и финансите и инвестициите,

—   за предприятие PMV: инвестиционно дружество, изцяло притежавано от Фламандския регион, занимаващо се основно с финансиране за предприемачи, стартиращи предприятия и дружества с бърз темп на растеж, както и инфраструктура, недвижимо имущество и инвестиции в енергетиката,

—   за предприятие SFPI-FPIM: инвестиционно дружество, изцяло притежавано от белгийската държава, инвестиращо в публични и частни предприятия от стратегически интерес за белгийската държава,

—   за предприятие Euroports: предоставя услуги като оператор на терминал и спедитор и услуги с добавена стойност като обработване, персонализиране, опаковане в чували или пакетиране.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9321 — MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.