ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 114

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
26 март 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 114/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9254 — MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2019/C 114/02

Заключения на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

2

 

Европейска комисия

2019/C 114/03

Обменен курс на еврото

9

 

Европейски орган за безопасност на храните

2019/C 114/04

Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

10


 

V   Становища

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2019/C 114/05

Публикация на единен документ във връзка със заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

11

2019/C 114/06

Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

26.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9254 — MUTB/CFSGAM)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 114/01)

На 20 март 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9254. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

26.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/2


Заключения на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

(2019/C 114/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

1.

ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета от 25 май 2016 г. относно външна стратегия за данъчно облагане и мерки срещу злоупотребата с данъчни спогодби, заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно критериите и процеса, водещи до съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели;

2.

ПРИВЕТСТВА работата, извършена от група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) (група „Кодекс за поведение“) с подкрепата на генералния секретариат на Съвета и със съдействието на службите на Европейската комисия, за наблюдението на изпълнението на ангажиментите, поети от юрисдикциите за въвеждане на принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане, и за преглед на актуалното състояние на работата, извършена в рамките на съответните форуми на ОИСР;

3.

ПРИВЕТСТВА факта, че повечето от тези юрисдикции са се ангажирали да работят по открит и конструктивен начин с група „Кодекс за поведение“ и са преодолели недостатъците, установени в областите на данъчната прозрачност, справедливото данъчно облагане и прилагането на стандартите срещу свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, като са въвели необходимите мерки в рамките на договорения срок;

4.

Същевременно ИЗРАЗЯВА СЪЖАЛЕНИЕ, че няколко юрисдикции не са въвели до края на 2018 г. всички мерки, за които са поели ангажимент, а някои юрисдикции не са поели ангажимент за прилагането на някои или на всичките принципи на добро управление в областта на данъчното облагане, на които е установено, че не съответстват;

5.

ПОДКРЕПЯ съответно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, поместен в приложение I;

6.

СЧИТА, че изтъкнатите от някои юрисдикции причини за непълното въвеждане на всички мерки, за които са поели ангажимент, въпреки положените конкретни усилия, може в някои случаи да се разглеждат като основателни, и ПОСТИГА СЪГЛАСИЕ във връзка с това срокът за изпълнението на поетите от тях ангажименти да бъде удължен съгласно посоченото в приложение II;

7.

ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕТО по-специално, че:

1.

на някои развиващи се държави следва да се предостави повече време да реформират вредните си преференциални данъчни режими, обхващащи производствени дейности и сходни немного мобилни дейности, с оглед на по-тежките икономически последици от тези реформи за този вид държави;

2.

на юрисдикциите с проблеми от действително институционално или конституционно естество, които са били пречка те да изпълнят ангажиментите си през 2018 г., следва също да се предостави разумно удължение на срока за завършване на реформите, при условие че юрисдикцията е представила адекватно проектозаконодателство;

3.

на юрисдикции, представили обективни доказателства за риск от съдебни искове във връзка с премахването на някои вредни преференциални данъчни режими, следва да се предостави удължен период, през който се запазва завареното положение;

4.

на юрисдикции, оценени като частично спазващи изискванията за обмен на информация при поискване и които подлежат на допълнителен преглед от Световния форум, следва да се предостави удължаване на срока до момента на определяне на преразгледания рейтинг;

8.

ИЗРАЗЯВА задоволство от факта, че много юрисдикции са осъществили по критерий 2.2 изискваните реформи през 2018 г. и вследствие на това са извадени от приложение II, но ПРИКАНВА група „Кодекс за поведение“ да наблюдава ежегодно точното привеждане в действие на законодателните и правоприлагащите разпоредби;

9.

ПРИЗНАВА, че е необходима допълнителна работа за определянето на приемливи икономически изисквания по същество за колективните инвестиционни фондове по критерий 2.2, и ПРИКАНВА групата да продължи диалога и да представи допълнителни технически насоки на съответните юрисдикции до средата на 2019 г.;

10.

ОТБЕЛЯЗВА СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ, че в някои юрисдикции вредните преференциални данъчни режими са заменени с мерки, водещи до сходни резултати, ИЗРАЗЯВА СЪЖАЛЕНИЕ, че една от тези юрисдикции не се е ангажирала достатъчно да измени или премахне тези мерки до края на 2019 г., и ИЗТЪКВА, че никаква замяна с мерки със сходни резултати или забавяния няма да бъдат допустими при оценката в началото на 2020 г. на това дали поисканите ангажименти са изпълнени;

11.

ОТБЕЛЯЗВА, че група „Кодекс за поведение“ ще продължи да изисква ангажименти от юрисдикциите, които още не са се ангажирали с преодоляване на установените недостатъци;

12.

ОТБЕЛЯЗВА, че група „Кодекс за поведение“ ще продължи да наблюдава ефективното изпълнение до края на 2019 г. на ангажиментите, поети от развиващи се държави без финансов център по отношение на прозрачността и прилагането на минималните стандарти на ОИСР относно мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, както и постигането на съответната прозрачност и на тези минимални стандарти в юрисдикции, които не могат или не желаят да се присъединят към Световния форум или към приобщаващата рамка на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;

13.

ПРИВЕТСТВА работата на група „Кодекс за поведение“ за преглед на новоустановените преференциални режими в някои юрисдикции и за наблюдение на ангажиментите, поети от тези юрисдикции за премахване на вредните характеристики на тези режими;

14.

ОДОБРЯВА прегледа на актуалното състояние по отношение на ангажиментите, поети от оказващите сътрудничество юрисдикции за прилагане на принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане, поместен в приложение II;

15.

ПРИКАНВА групата „Кодекс за поведение“ и нейния председател, подпомагани от генералния секретариат на Съвета и с техническата подкрепа на службите на Комисията, да продължат контактите и диалозите със съответните юрисдикции, включително във връзка с приключването на общия подход „две от три“ в края на юни 2019 г.;

16.

Като припомня точка 11 от Заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, ПОТВЪРЖДАВА, че група „Кодекс за поведение“ следва да препоръча на Съвета по всяко време да актуализира — поне веднъж годишно, списъка на ЕС в приложение I, както и прегледа на актуалното състояние в приложение II въз основа на евентуални поети нови ангажименти или на изпълнението на такива; но, считано от 2020 г., подобно актуализиране на списъка на ЕС следва да се прави не повече от два пъти годишно, като се предоставя достатъчно време на държавите членки, когато е уместно, да изменят националното си законодателство;

17.

ПРИПОМНЯ договореното през 2018 г. разширяване на географския обхват на процеса на ЕС за скрининг, така че да бъдат обхванати и други юрисдикции, и ПРИКАНВА група „Кодекс за поведение“ да направи преглед на икономическите данни, които ще се използват за подбор на юрисдикциите през 2020 г. и ще се прилагат от 2021 г.;

18.

ПОТВЪРЖДАВА, че започва да се прилага критерий 3.2 (прилагане на отчитането по държави — минимален стандарт), и ОТПРАВЯ ОТНОВО призива си към група „Кодекс за поведение“ да приключи обсъжданията относно бъдещия критерий 1.4 (прозрачност на крайния действителен собственик);

19.

ПРИВЕТСТВА факта, че приложение I към настоящите заключения на Съвета се взема предвид от Европейската комисия при осъществяване на операциите на ЕС за финансиране и инвестиране, както и споразуменията, постигнати по отношение на координираните защитни мерки в неданъчната сфера спрямо неоказващите съдействие юрисдикции, след заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. (1);

20.

Същевременно ПОВТАРЯ призива си към група „Кодекс за поведение“ да приключи обсъжданията относно допълнителни координирани защитни мерки, без да се засягат задълженията на държавите членки съгласно правото на ЕС и международното право;

21.

ПРИКАНВА институциите на ЕС и държавите членки, според случая, да вземат предвид поместения в приложение I преработен списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, във връзка с външната политика, икономическите отношения и сътрудничеството за развитие със съответните трети държави, като се стремят към комплексен подход по отношение на спазването на критериите, без да се засягат съответните области на компетентност на държавите членки и Съюза, произтичащи от Договорите;

22.

ПОВТАРЯ изразеното становище, че група „Кодекс за поведение“, с подкрепата на генералния секретариат на Съвета и с техническото съдействие на службите на Европейската комисия, следва да продължи да провежда и контролира извършваните от ЕС процеси на скрининг, вписване и наблюдение в координация с Групата на високо равнище по данъчни въпроси.

(1)  Регламент (ЕС) 2017/2402 относно обща рамка за секюритизациите, Регламент (ЕС) 2017/2396 относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и относно Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, Решение (ЕС) 2018/412 относно предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза и Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

1.   Американска Самоа

Американска Самоа не прилага никакъв автоматичен обмен на финансова информация, не е подписала, нито ратифицирала, включително посредством юрисдикцията от която е зависима, изменената Многостранна конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, не се е ангажирала с прилагането на минималните стандарти срещу свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и не е поела ангажимент за разрешаване на тези въпроси.

2.   Аруба

Аруба все още не е изменила, нито е премахнала един вреден преференциален данъчен режим.

3.   Барбадос

Барбадос е заменил един вреден преференциален данъчен режим с мярка, която води до сходни резултати, и не е поел ангажимент за нейното изменение или премахване до края на 2019 г.

4.   Белиз

Белиз все още не е изменил, нито е премахнал един вреден преференциален данъчен режим.

Ангажиментът на Белиз за изменение или премахване до края на 2019 г. на неговия новоустановен вреден преференциален данъчен режим ще продължи да бъде обект на наблюдение.

5.   Бермудски острови

Бермудските острови улесняват офшорните структури и договорености, насочени към привличане на печалби, които не отразяват реална икономическа дейност, и все още не са намерили решение на този проблем.

Ангажиментът на Бермудските острови за намиране на решение до края на 2019 г. на проблемите, свързани с икономическата дейност, ще бъде обект на наблюдение.

6.   Доминика

Доминика не прилага никакъв автоматичен обмен на финансова информация, не е подписала, нито ратифицирала изменената Конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, и все още не е намерила решение на тези въпроси.

7.   Фиджи

Във Фиджи все още не са изменени, нито премахнати вредните преференциални данъчни режими.

Ангажиментът на Фиджи за спазване на критерии 1.2, 1.3 и 3.1 до края на 2019 г. ще продължи да бъде обект на наблюдение.

8.   Гуам

Гуам не прилага никакъв автоматичен обмен на финансова информация, не е подписал, нито ратифицирал, включително посредством юрисдикцията от която е зависим, изменената Многостранна конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, не се е ангажирал с прилагането на минималните стандарти срещу свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и не е поел ангажимент за разрешаване на тези въпроси.

9.   Маршалови острови

Маршалови острови улесняват офшорните структури и договорености, насочени към привличане на печалби, които не отразяват реална икономическа дейност, и все още не са намерили решение на този проблем.

Ангажиментът на Маршалови острови за спазване на критерий 1.2 ще продължи да бъде обект на наблюдение: очаква се допълнителен преглед от Световния форум.

10.   Оман

Оман не прилага никакъв автоматичен обмен на финансова информация, не е подписал, нито ратифицирал изменената Конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, и все още не е намерил решение на тези въпроси.

11.   Самоа

Самоа има вреден преференциален данъчен режим и не е поела ангажимент за намиране на решение на този въпрос.

Освен това Самоа е поела ангажимент за спазване на критерий 3.1 до края на 2018 г., но все още не е намерила решение на този въпрос.

12.   Тринидад и Тобаго

На Тринидад и Тобаго е определен рейтинг „несъответстващ“ от Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели — за предоставяне на информация при поискване.

Ангажиментът на Тринидад и Тобаго за спазване на критерии 1.1, 1.2, 1.3 и 2.1 до края на 2019 г. ще продължи да бъде обект на наблюдение.

13.   Обединени арабски емирства

Обединените арабски емирства улесняват офшорните структури и договорености, насочени към привличане на печалби, които не отразяват реална икономическа дейност, и все още не са намерили решение на този проблем.

14.   Американски Вирджински острови

Американските Вирджински острови не прилагат никакъв автоматичен обмен на финансова информация, не са подписали, нито ратифицирали, включително посредством юрисдикцията от която са зависими, изменената Многостранна конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, имат вредни преференциални данъчни режими, не са се ангажирали с прилагането на минималните стандарти срещу свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и не са поели ангажимент за намиране на решение на тези въпроси.

15.   Вануату

Вануату улеснява офшорните структури и договорености, насочени към привличане на печалби, които не отразяват реална икономическа дейност, и все още не е намерило решение на този проблем.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Актуално състояние на сътрудничеството с ЕС по отношение на поетите ангажименти за прилагане на принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане

1.   Прозрачност

1.1.   Ангажимент за прилагане на автоматичния обмен на информация чрез подписването на Многостранното споразумение на компетентните органи или чрез двустранни споразумения

Следните юрисдикции се ангажират да въведат до края на 2019 г. автоматичен обмен на информация:

Палау и Турция

1.2.   Членство в Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели („Световният форум“) и задоволителен рейтинг по отношение на обмена на информация при поискване

Следните юрисдикции, поели ангажимент за постигане на задоволителен рейтинг до края на 2018 г., подлежат на допълнителен преглед от Световния форум:

Ангила и Кюрасао

Следните юрисдикции се ангажират до края на 2019 г. да станат членове на Световния форум и/или да имат задоволителен рейтинг:

Йордания, Намибия, Палау, Турция и Виетнам

1.3.   Подписване и ратифициране на Многостранната конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси или на мрежа от споразумения, обхващаща всички държави — членки на ЕС

Следните юрисдикции се ангажират до края на 2019 г. да подпишат и ратифицират Конвенцията на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпрос или да разполагат с мрежа от споразумения, обхващаща всички държави — членки на ЕС:

Армения, Босна и Херцеговина, Ботсуана, Кабо Верде, Есватини, Йордания, Малдиви, Монголия, Черна гора, Мароко, Намибия, Северна Македония, Палау, Сърбия, Тайланд и Виетнам

2.   Справедливо данъчно облагане

2.1.   Наличие на вредни данъчни режими

На следните юрисдикции, поели ангажимент за изменение или премахване до края на 2018 г. на своите вредни данъчни режими, обхващащи производствени дейности и сходни немного мобилни дейности, и показали съществен напредък в предприемането на тези реформи през 2018 г., се предоставя срок до края на 2019 г. да адаптират законодателството си:

Коста Рика и Мароко

На следните юрисдикции, които са поели ангажимент за изменение или премахване до края на 2018 г. на своите вредни данъчни режими, но са били възпрепятствани поради проблеми от действително институционално или конституционно естество въпреки постигнатия съществен напредък през през 2018 г., се предоставя срок до края на 2019 г. да адаптират законодателството си:

Острови Кук, Малдиви и Швейцария

Следната юрисдикция се ангажира до 9 ноември 2019 г. да измени или премахне установените вредни данъчни режими:

Намибия

Следните юрисдикции се ангажират до края на 2019 г. да изменят или премахнат вредните си данъчни режими:

Антигуа и Барбуда, Австралия, Кюрасао, Мавриций, Мароко, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия и Сейшелски острови

Следните юрисдикции се ангажират до края на 2020 г. да изменят или премахнат вредните си данъчни режими:

Йордания

2.2.   Наличие на данъчни режими, които улесняват офшорни структури, привличащи печалби без реална икономическа дейност

На следните юрисдикции, поели ангажимент за решаване на проблемите, свързани със съществената икономическа дейност в областта на колективните инвестиционни фондове, са участвали в положителен диалог с групата и са продължили да оказват съдействие, но се нуждаят от допълнителни технически насоки, се предоставя срок до края на 2019 г. (1) да адаптират законодателството си:

Бахамски острови, Британски Вирджински острови и Кайманови острови

3.   Мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

3.1.   Членство в приобщаващата рамка за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби или поемане на ангажимент за прилагане на минималните стандарти на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

Следните юрисдикции се ангажират до 2019 г. да станат членове на приобщаващата рамка за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби или да приложат минималните стандарти на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби:

Албания, Босна и Херцеговина, Есватини, Йордания, Черна гора, Мароко и Намибия

Следните юрисдикции се ангажират да станат членове на приобщаващата рамка за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби или да въведат минималните стандарти на ОИСР срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, ако и когато този ангажимент стане целесъобразен:

Науру, Ниуе и Палау


(1)  Този срок подлежи на преразглеждане в зависимост от техническите насоки, които ще бъдат договорени от групата, и продължаващия диалог със съответните юрисдикции.


Европейска комисия

26.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/9


Обменен курс на еврото (1)

25 март 2019 година

(2019/C 114/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1325

JPY

японска йена

124,65

DKK

датска крона

7,4646

GBP

лира стерлинг

0,85638

SEK

шведска крона

10,4450

CHF

швейцарски франк

1,1237

ISK

исландска крона

136,30

NOK

норвежка крона

9,6590

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,759

HUF

унгарски форинт

316,84

PLN

полска злота

4,2953

RON

румънска лея

4,7553

TRY

турска лира

6,3425

AUD

австралийски долар

1,5931

CAD

канадски долар

1,5204

HKD

хонконгски долар

8,8888

NZD

новозеландски долар

1,6413

SGD

сингапурски долар

1,5286

KRW

южнокорейски вон

1 283,07

ZAR

южноафрикански ранд

16,2997

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,6015

HRK

хърватска куна

7,4170

IDR

индонезийска рупия

16 058,85

MYR

малайзийски рингит

4,6081

PHP

филипинско песо

59,411

RUB

руска рубла

72,7646

THB

тайландски бат

35,804

BRL

бразилски реал

4,4032

MXN

мексиканско песо

21,6039

INR

индийска рупия

78,0460


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски орган за безопасност на храните

26.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/10


Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

(2019/C 114/04)

В Регламент (ЕО) № 178/2002 (1), член 36, параграф 2 се определя, че „управителният съвет, по предложение на изпълнителния директор, изготвя списък, който се публикува, на определените от държавите членки компетентни организации, които могат индивидуално или в мрежи да съдействат на органа за изпълнението на неговите функции.“

Списъкът беше изготвен първоначално от управителния съвет на ЕОБХ на 19 декември 2006 г. Оттогава той:

i.

се актуализира редовно въз основа на предложения от изпълнителния директор на ЕОБХ, като се вземат предвид преразглежданията или нови предложения от държавите членки за определяне на такива организации (в съответствие с Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията, член 2, параграф 4 (2);

ii.

се публикува на уебсайта на ЕОБХ, където се оповестява най-новият актуализиран списък на компетентните организации; и

iii.

се предоставя посредством търсачката съгласно член 36 на организациите, като се дават данни за връзка с тях и специфичните им области на компетентност.

Тази информация може да се намери на уебсайта на ЕОБХ чрез следните линкове:

i.

последно изменение на списъка на компетентните организации от управителния съвет на ЕОБХ на [20.3.2019 г.] — [https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/mb190320];

ii.

актуализиран списък на компетентните организации — http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; и

iii.

търсачка съгласно член 36 — http://www.efsa.europa.eu/art36/search

ЕОБХ ще актуализира редовно настоящата справка, по-специално по отношение на предоставените линкове към уебсайтове.

За повече информация можете да се обърнете към: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 64).


V Становища

ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

26.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/11


Публикация на единен документ във връзка със заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

(2019/C 114/05)

Европейската комисия одобри това несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (1).

Заявлението за одобрение на това несъществено изменение е публикувано в базата данни DOOR на Комисията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

PROVOLONE VALPADANA

ЕС №: PDO-IT-0021-AM02 — 20.4.2018

ЗНП ( X ) ЗГУ( )

1.   Наименование/наименования

„Provolone Valpadana“

2.   Държава членка или трета държава

Италия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.3. Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Полутвърдо сирене от типа „pasta filata“ (приготвено посредством изтегляне на сиреновата маса), произведено от пълномаслено сурово краве мляко, събрано в района на произход не по-късно от 60 часа след доенето, с естествена киселинност от ферментацията, което може да бъде подложено:

за разновидностите с мек и с пикантен вкус във формати до 6 kg — на топлинна обработка максимална пастьоризация;

за разновидността с пикантен вкус — на топлинна обработка термизация.

Времето на зреене може да бъде, както следва:

 

до 6 kg минимално зреене 10 (десет) дни,

 

над 6 kg: минимално зреене 30 (десет) дни,

 

над 15 kg и само за разновидността с пикантен вкус: минимално зреене 90 (деветдесет) дни,

 

над 30 kg, с маркировка P.V.S, разновидност с пикантен вкус: зреене над 8 месеца.

Сиренето може да бъде пушено.

Теглото варира в зависимост от формата.

Сиренето може да има различни форми: на салам, на пъпеш, конусовидна, на круша, върху която понякога има малка сферична глава (fiaschetta); повърхността може да бъде с леки набраздявания там, където са били поддържащите връзки.

Кората е гладка, фина, на цвят светложълта, златиста, понякога жълто-кафява. Разновидността с мек вкус, предназначена за разфасоване на парчета, може да е лишена от кора.

Сиреновата маса обикновено е компактна, евентуално с няколко дупки; младото сирене може да има леки, характерни браздички, по-изразени в дълготрайното сирене; цветът обикновено е сламеножълт.

Вкусът е деликатен при зреене не повече от три месеца, изявен до пикантен при по-дълго зреене или при използване на сирище от яре или агне (смесено или поотделно).

Съдържанието на вода не трябва да бъде повече от:

 

46 % за разновидностите с мек и с пикантен вкус до 6 kg,

 

43 % за разновидността с пикантен вкус над 6 kg.

Съдържанието на мазнини не трябва да бъде по-малко от 44 %, нито повече от 54 % в съотношение със сухото вещество.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

Основната храна на млекодайните крави се състои от фураж (зелен или консервиран) и храна за животни (концентрирана или не), като не по-малко от 50 % от нея трябва да произхожда от района на производство, и се дава на лактиращи крави, на животни извън млекодайния период и на юници над 7-месечна възраст. Поне 75 % от сухото вещество на фуражите от дневната дажба трябва да произхожда от храни, произведени в района на производство на млякото. Допустими са следните видове фураж: пресен фураж с произход от постоянни или временни ливади, фуражни растителни видове, сено, получено чрез изсушаване на полето с фуражни видове, слама от зърнени култури, силаж, наситнено сено, сенаж. Допустими са следните храни за животни: зърнени култури и продуктите от тях, царевична ярма, маслодайни семена и продуктите от тях, грудки и корени, сух фураж, производни продукти от захарната индустрия като меласа и/или продукти от нея — само като технологична добавка и овкусители при дял не повече от 2,5 % от сухото вещество на дневната дажба. Освен това са разрешени: бобови зърна и изсушен рожков и продукти от тях, мазнини, минерални соли, позволени от действащото законодателство, и добавки като витамини, микроелементи, аминокиселини, ароматизатори, антиоксиданти, позволени от действащото законодателство. Разрешени са само антиоксиданти и ароматизатори, които са естествени или идентични с естествените. Позволена е употребата на инактивирани дрожди.

Суровини: мляко, сирище, сол.

3.4.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Всички етапи на производство трябва да бъдат извършени в определения географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

На всички ненарязани пити трябва да бъде поставено логото на защитеното наименование за произход „Provolone Valpadana“, изобразено на подходящ устойчив носител (от метал или пластмаса).

Маркировката трябва да се нанася при поставянето на сирената в помещенията за зреене. При малките формати (до 6 kg) поставянето на маркировката може да се осъществи при изнасянето им от помещението за зреене, при условие че в момента на внасянето им бъдат ясно обозначени с подходящи средства съгласно система, установена от предприятието.

Преди сиренето „Provolone Valpadana“ да бъде пуснато на пазара под формата на ненарязани пити, върху него може да се поставят хартиени ленти, етикети, да се използват пликове или подобни материали за идентификация и разграничаване. На всяко от тези средства за идентификация и разграничаване трябва задължително да бъде поставено логото и указанието за защитеното наименование за произход „Provolone Valpadana“, изписано изцяло и с букви с размер, не по-малък от една шеста от пространството, заето от търговската марка, с изключение на сирената, чието тегло е по-малко от 6 kg.

При поставяне на маркировката с мастилен печат наименованието „Provolone Valpadana“ трябва да бъде указано в горепосочените граници, като не е задължително да се поставя логото на продукта.

В края на осмия месец на зреене притежателите на „Provolone Valpadana“ с пикантен вкус може да поискат маркировка с топъл печат на съкращението P.V.S., акроним на Provolone Valpadana Stagionato (Provolone Valpadana Affiné). За да има право на тази маркировка, сиренето трябва да премине успешно техническа проверка от специализиран персонал по изричното искане на притежателя на сиренето за сметка на последния. При този контрол с цел подбор се оценява външният вид на питата (тя трябва да бъде без пукнатини и да издава еднороден звук при почукване), структурата на сиреновата маса (с браздички, без дупки и нееластична), цветът (бял към сламеножълт), вкусът (пикантен и несолен) и ароматът (интензивен, съчетан с мириса).

Логото, което включва наименованието, трябва да бъде поставено върху опаковките, предназначени за крайния потребител, в съотношение пропорционално на използваната опаковка, равно или по-голямо от 10 % от разполагаемото пространство. Наименованието „Provolone Valpadana“ трябва да бъде изписано с едни и същи букви. Указанието „Denominazione di Origine Protetta“ („Защитено наименование за произход“) може да бъде заменено с логото на Общността.

Image 1

Логото може да бъде използвано и в едноцветен вариант.

4.   Кратко определение на географския район

Цялата територия на провинции Кремона, Бреша, Верона, Виченца, Ровиго, Падуа и Пиаченца и съседните общини на провинции Бергамо, Мантуа, Лоди и автономната провинция Тренто, които представляват единен географски район.

5.   Връзка с географския район

Географският район на производство включва част от долината на р. По и се характеризира със значително производство на фураж, наличие на големи количества мляко и климатични условия, особено благоприятни за храненето и отглеждането на млечни породи крави. Тези фактори на околната среда са създали условия, даващи възможност за производство на сиренето „Provolone Valpadana“ в района на производство.

„Provolone Valpadana“ е сирене от типа „pasta filata“ (приготвено посредством изтегляне на сиреновата маса). Въпреки че произхожда от територията на Южна Италия, производството му се е утвърдило в северните части на страната благодарение на изкусните майстори сиренари в долината на р. По, притежаващи необходимите технически познания и суровината за производството му. Използването на естествена суроватка, получена от остатъчна суроватка от предишната партида, умението на майсторите сиренари от района да използват разумно различни сирища (агнешко, ярешко и телешко) и сръчността и умелото изтегляне и обработка на сиреновата маса са от изключително значение за производството на „Provolone Valpadana“.

Сиренето „Provolone Valpadana“ се характеризира с деликатен вкус при зреене не повече от три месеца и по-изявен към пикантен вкус при по-дълго зреене и в зависимост от вида на използваното сирище. Сиренето „Provolone Valpadana“ има различни форми (на салам, на пъпеш, конусовидна, на круша) и размери, като теглото на питата може да надвишава 30 kg. Сиреновата маса е компактна, но не суха, за разлика от сирената с изтегляне на сиреновата маса от Южна Италия, които поради малките си размери узряват и стават пикантни само като бъдат изсушени и превърнати в сирене за настъргване.

Сиренето „Provolone Valpadana“ се произвежда в определения географски район от втората половина на XIX век и въпреки че сиренето с изтегляне на сиреновата маса е с южен произход, през XX век то се утвърждава като продукт на Северна Италия, както свидетелстват произведенията на Besana (1916 г.) et Fascetti (1923 г.).

За подема на производството на „Provolone Valpadana“ имат принос техническите умения на майсторите сиренари от долината на р. По, които са се развили в течение на времето благодарение на характеристиките на географския район, особено благоприятни за отглеждането на крави, произвеждащи големи количества мляко за преработване. Един от отличителните елементи на начина на производство на „Provolone Valpadana“ се състои в използването на суроватката, останала от предходната преработка, за следващата партида сирене. Този подход е особено характерен за географския район и за метода на производство на „Provolone Valpadana“, тъй като рядко се използва при производството на сирене. Техниките на производство са се усъвършенствали и са повлияли на някои търговски характеристики, сред които разнообразието на формите и размерите на „Provolone Valpadana“, като същевременно са се запазили основните му характеристики. Разнообразието на формите и размерите на „Provolone Valpadana“ е резултат от уменията на майсторите сиренари от географския район при изтегляне на сиреновата маса, която те правят достатъчно податлива, за да могат да ѝ придадат всякакви форми и размери, дори доста големи. Тези търговски характеристики са плод на географския район на производство, който ги е създал и предавал. Освен това съвместното съществуване на двете разновидности на сиренето „Provolone Valpadana“ — с мек и с пикантен вкус — се дължи на уменията на майсторите сиренари да използват различни сирища, които дават възможност, въпреки аналогичния процес на преработка, да се получат типичните вкусове за продукта — деликатен или пикантен — съответно във формати с ограничено тегло и с по-кратко време на зреене и във формати с по-голямо тегло и с по-дълго време на зреене, с компактна сиренова маса, която обаче никога не е суха до такава степен, че да трябва да бъде стъргана, какъвто е случаят с най-типичните за Южна Италия сирена с изтегляне на сиреновата маса.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

Консолидираният текст на продуктовата спецификация може да се намери на следния сайт в интернет: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

или

като се отиде направо на заглавната страница на Министерство на земеделските, хранителните и горските политики на Италия (http://www.politicheagricole.it) и се кликне върху „Qualità“ [Качество] (горе вдясно на екрана), после върху „Prodotti DOP, IGP e STG“ и после — „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ [Спецификации, представени за проучване от ЕС].


(1)  OВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17.


26.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/15


Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

(2019/C 114/06)

Европейската комисия одобри това несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (1).

Заявлението за одобрение на това несъществено изменение е публикувано в базата данни DOOR на Комисията

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„ECHALOTE D’ANJOU“

ЕС №: PGI-FR-01253-AM01 — 11.9.2018

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование/наименования

„Echalote d’Anjou“

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Echalote d’Anjou“ е едносемеделно растение от семейство Liliaceae, род Allium, вид cepa и изключително от група aggregatum.

Става въпрос за „традиционен“ шалот (получен от вегетативно размножаване) с леко червеникав цвят от сорт Jersey, с издължена форма, продаван в прясно състояние.

„Echalote d’Anjou“ се произвежда от сортове, вписани в списъка с признатите сортове. Този списък се води и актуализира от групата производители. При вписването на нов сорт се следва процедура, която позволява проверка на техническите критерии (а именно: добив, степен на деление, пригодност за съхранение, начин на отглеждане, способност за приспособяване към околната среда, устойчивост на патогени, потребност от хранителни вещества, количество, което се изхвърля, възможност за машинна обработка, събиране, минаване на поточна линия в цеха), както и на основните характеристики на „Echalote d’Anjou“ (размер, форма, външен вид, дължина, цвят на люспите, съдържание на сухо вещество).

След всяка промяна в списъка с разрешените сортове той се разпраща на производителите, както и на инспекционния орган и на компетентните надзорни органи.

Физични характеристики

а)

луковиците трябва да бъдат: твърди и плътни, без кухо или твърдо стебло и на практика без коренови власинки. Те могат обаче да притежават следните леки дефекти, които не трябва да променят общия вид на продукта, неговото качество, пригодността му за съхранение и неговото представяне: лек дефект във формата, повърхностни напуквания на външните люспи, при условие че вътрешната част е запазена;

б)

форма: „Echalote d’Anjou“ е с правилна, леко издължена и фина форма, с размер между 20 и 55 mm, като съотношението височина/среден диаметър (*) е по-голямо от 1,2.

(*) среден диаметър = (диаметърът в най-широката му част + диаметърът в най-тясната му част)/2;

в)

люспите на луковиците са фини и бляскави, червени на цвят до светложълти, дори бледожълти, като отиват към меденочервено в зависимост от степента на зрялост и сушене и продължителността на съхранение преди експедиция.

Химическа характеристика

Максималното съдържание на сухо вещество е равно или по-голямо от 16 %.

Органолептични характеристики

„Echalote d’Anjou“ притежава следните органолептични характеристики: твърд е на пипане, вътрешността му е мека и леко червеникава на цвят. Той се отличава с оригинален наситен аромат, като на мирис и вкус е със значителна характерна пикантност.

Представяне на продукта

„Echalote d’Anjou“ се представя на пазара под две форми:

ранен или полусух шалот, който се експедира в началото на сезона,

стар или сух шалот, който се експедира през останалата част от годината и се характеризира с доста суха на вид коренова шийка.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Засаждането, изкореняването и сушенето се извършват в географския район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Първоначалното складиране, подготовката, сортирането, окончателното класиране на „Echalote d’Anjou“ въз основа на размера и неговото окачествяване се извършват в географския район.

Тези операции позволяват проверка на физическите и химическите свойства и на представянето на продукта и съхраняване на специфичните му характеристики.

При извършването на тези дейности операторите следват ясно определена процедура, при която се редуват осъществявана на ръка подготовка, сортиране и след това окончателно класиране на продукта преди крайното му окачествяване. Това позволява целогодишна оптимална подготовка на шалота с цел по-добро управление на сушенето на продукта съобразно партидите, предназначени за пускане на пазара или за износ. Тези умения са допълнителен залог за качеството и съхранението на характеристиките на „Echalote d’Anjou“; те са ефективно гарантирани, ако тези операции се извършват в географския район на производство.

„Echalote d’Anjou“ се продава целогодишно в индивидуални опаковки, през които продуктът се вижда изцяло или частично, или в защитени опаковки, предназначени за единична продажба на крайния потребител. Максималното тегло на така опакования продукт е 20 kg.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Върху всяка опаковка или единица, продавана на потребителя, се посочва следната информация:

регистрираното наименование на продукта и символа за ЗГУ на Европейския съюз, така разположени, че да се виждат едновременно,

търговската категория,

наименованието на сертифициращия орган.

4.   Кратко определение на географския район

В състава на географския район влизат териториите на следните общини от департамент Maine-et-Loire (49):

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (някогашни територии на делегирани общини Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (някогашна територия на делегирана община Meigné), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (някогашни територии на делегирани общини Chaumont d’Anjou, Jarzé et Lué-en-Baugeois), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Връзка с географския район

ЗГУ „Echalote d’Anjou“ почива на природни и човешки фактори, които придават на продукта правилната му, издължена форма, пикантността му като органолептична особеност и пригодността за съхранение. Тези специфични характеристики са допринесли за утвърждаване на репутацията на „Echalote d’Anjou“ далеч извън националните граници.

Географският район на „Echalote d’Anjou“ е разположен по покрайнините на Парижкия басейн и от изток на запад е прекосен от долината на река Лоара, където преобладават алувиални почви и глинесто-варовикови седиментни образувания. Почвите са относително леки и тяхната гранулометрия е фина; геоложката основа съдържа голямо количество подпочвени води.

Климатът в Анжу е от океански тип. За него често се използва изразът „douceur angevine“ (мек климат в Анжу). Той се отличава с умерени температури, слаба годишна температурна амплитуда (около 15 °C), редовни умерени валежи (около 650 mm) и тих вятър. През 1842 г. в „Statistique horticole du Maine-et-Loire“ докладът на специалната комисия посочва наличието на насаждения от шалот в департамента.

През 1962 г. производители от района на Mazé се организират помежду си и постепенно развиват производството на шалот от сорт Jersey.

От периода 1975—1980 г. насам отглеждането на шалот с издължена форма бележи силно развитие. Очертава се специфична типология на стопанствата в Анжу, в които се произвежда шалот: те се отличават със сравнително голяма обработваема площ, която позволява отглеждането на средно 3—4 ha шалот, наред с други специализирани култури.

Използваните понастоящем технологии се основават на традиционните обичаи и техники на отглеждане, силно белязани от участието на човека; такива са например: подбор на използваните сортове и разсаждане на растенията (системно термотерапевтично накисване), редуване на културите, мулчиране, засаждане и изкореняване на ръка, сушене на полето или на мястото за съхранение, изготвяне на партидите с шалот (махане на перата), сортиране (визуална проверка) и класиране на продукта преди окачествяването му, което позволява пускане на пазара на качествен продукт през оставащата почти година до следващата реколта.

„Echalote d’Anjou“ се отличава по-специално със:

своята по-издължена и по-фина форма от тази на среднодългия шалот; външният му вид е по-привлекателен за клиентите и потребителите; когато шалотът е цял, цветът му е червено-жълт с по-светли, дори бледожълти тонове,

своя химичен профил: високо съдържание на сухо вещество (минимум 16 %),

своите органолептични свойства: твърд на пипане, вътрешността му е леко червеникава на цвят и с мека консистенция; отличава се с оригинален наситен аромат, като на мирис и вкус е със значителна пикантност, което го отличава от шалота, отглеждан в други райони, и го прави предпочитан в кухнята,

своята пригодност за съхранение: събирането на реколтата при достигане на пълна зрялост позволява съхранението му при подходящи условия месеци наред и запазването на твърдостта на луковиците, като загубата на тегло е сведена до минимум,

своя еднороден състав: шалотът се получава чрез вегетативно размножаване, вследствие на което всички луковици са напълно идентични от генетична гледна точка, какъвто не може да бъде случаят с материала, получен чрез полово размножаване (дълъг шалот и шалот за сеене).

Неговите морфология, консистенция и цвят са различни от тези на същия продукт, отглеждан в други райони. „Echalote d’Anjou“ се радва и на отлична репутация, която далеч надхвърля пределите на района на производство, а дори и на Франция.

Определянето на географския район се основава на взаимодействието между природни и човешки фактори, които дефинират специфичните характеристики на „Echalote d’Anjou“ (издължена форма, високо съдържание на сухо вещество, органолептични особености, пригодност за съхранение и еднородност) и му позволяват да се разграничи от останалите произвеждани видове шалот.

Гранулометрията на почвите е фина и еднородна, което позволява лесното и дълбоко вкореняване на шалота и, впоследствие, хармоничното оформяне на луковица, отличаваща се със своята правилна и характерна форма.

Изобилието на водни ресурси в географския район допринася за редовното напояване на насажденията; малко по-обилните валежи през месец май съвпадат идеално с нуждите на „Echalote d’Anjou“ по време на оформянето на луковицата.

Мекият климат в Анжу отговаря на температурните потребности на „Echalote d’Anjou“ и позволява да се избегне физиологичното изгаряне на културите, което би повлияло на качеството на продукта от гледна точка на органолептичните му особености.

Специфичните характеристики на „Echalote d’Anjou“ са резултат и от уменията на производителите, натрупани от дългогодишни местни практики, които датират от XIX век и които постепенно са се обособили и развили след 60-те години на XX век.

В специализираните стопанства подборът на сортовете и на разсадите винаги е бил обект на голямо внимание и на техническо проследяване. Термотерапевтичното накисване преди засаждане позволява да се предпазят луковиците от евентуално нападение от паразити в почвата.

След внимателна подготовка на почвите засаждането се извършва на ръка, което позволява правилното определяне на дълбочината на засаждане с цел възможно най-хармонично развитие на „Echalote d’Anjou“. При изкореняването на луковиците на ръка се използват уменията на производителите, които могат да определят степента на зрялост.

Естественото сушене на шалота на полето благоприятства постигането на високо съдържание на сухо вещество и концентрирането на аромати в „Echalote d’Anjou“, което му придава характерната пикантност.

„Echalote d’Anjou“ се ползва с репутация в национален мащаб, която впоследствие се е разпростряла отвъд пределите на Франция. Приблизително 40 % от получената в наши дни продукция от „Echalote d’Anjou“ се пуска на пазара в някои северноевропейски държави и се продава за износ в Съединените щати, Канада и Югоизточна Азия.

Ориентиран към търговските вериги, „Echalote d’Anjou“ достига до широк кръг специализирани клиенти, които от дълго време насам ценят високо този продукт заради качествата му с оглед на неговата еднородност и способността му да запазва твърдостта си. Народни чествания като например Големият празник на шалота, организиран в Chemellier от Confrérie des amis de l’Echalote d’Anjou (Братство на приятелите на „Echalote d’Anjou“), също допринасят за поддържането и укрепването на репутацията на този продукт сред широката публика.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  OВ L 179, 19.6.2014 г., стp. 17.