ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 39

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
1 февруари 2019 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски съвет за системен риск

2019/C 39/01 ЕССР/2018/8

Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 5 декември 2018 година за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ЕССР/2018/8)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 39/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9139 — Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9135 — The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9228 — Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9148 — Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 39/07

Обменен курс на еврото

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2019/C 39/08

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии ( 1 )

14

2019/C 39/09

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии ( 1 )

15

2019/C 39/10

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Изменение в задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

16

2019/C 39/11

Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1 )

17


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2019/C 39/12

Специфична покана за представяне на предложения — EACEA/02/2019 — Харта за висше образование Еразъм+ за периода 2014—2020 г.

18

 

Европейска инвестиционна банка

2019/C 39/13

Покана за предложения — Идеи за промяна на света: Турнирът на ЕИБ за социални иновации за 2019 г.

20

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 39/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

21

2019/C 39/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Европейски съвет за системен риск

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК

от 5 декември 2018 година

за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика

(ЕССР/2018/8)

(2019/C 39/01)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (1), и по-специално член 3 и членове 16—18 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 458, параграф 8 от него,

като взе предвид Решение ЕССР/2011/1 на Европейския съвет за системен риск от 20 януари 2011 г. за приемане на процедурен правилник на Европейския съвет за системен риск (3), и по-специално членове 18—20 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантират ефективни и последователни национални мерки на макропруденциалната политика, е важно задължителната реципрочност, изискуема от правото на Съюза, да бъде допълнена с доброволна реципрочност.

(2)

С рамката на доброволна реципрочност за мерките на макропруденциалната политика, установена в Препоръка ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск (4), се цели да се гарантира, че същият набор макропруденциални изисквания се прилага спрямо същия вид рискови експозиции в дадена държава членка, независимо от правния статус и местонахождение на доставчика на финансови услуги.

(3)

Препоръка ЕССР/2017/4 на Европейския съвет за системен риск (5) препоръчва на съответния активиращ орган, когато представя на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) искане за реципрочност, да предложи максимален праг на същественост, под който дадена експозиция на определен доставчик на финансови услуги към установения макропруденциален риск в юрисдикцията, където активиращият орган прилага мярката на макропруденциалната политика, може да се счита за несъществена. ЕССР може да препоръча различен праг, ако се счете за необходимо.

(4)

Като общ принцип в съответствие с член 458, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 от активиращият орган се очаква да си сътрудничи със съответните органи, прилагащи реципрочност на мярката, за да се гарантира ефикасно и ефективно прилагане на реципрочната мярка.

(5)

От 1 юли 2018 г. по отношение на френските глобални системно значими институции (Г-СЗИ) и други системно значими институции (Д-СЗИ) на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага максимален размер на големите експозиции от 5 % от техния приемлив капитал по отношение на силно задлъжнели големи нефинансови предприятия със седалище във Франция.

(6)

След искането, отправено от Haut Conseil de stabilité financière (Висшия съвет за финансова стабилност) до ЕССР съгласно член 458, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и: i) за предотвратяване проявяването на отрицателни трансгранични ефекти под формата на изтичания и регулаторен арбитраж, които биха могли да произтекат от прилагането на мярката на макропруденциалната политика, приложена във Франция в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013; ii) за сигнализиране на други участници на пазара за системни рискове, свързани с увеличен ливъридж на големи нефинансови предприятия със седалище във Франция; и iii) за увеличаване на устойчивостта на системно значими институции в други държави членки, Генералният съвет на ЕССР реши да включи тази мярка в списъка с мерките на макропруденциалната политика, за които се препоръчва да бъде приложена реципрочност съгласно Препоръка ЕССР/2015/2.

(7)

Тъй като мярката, активирана от Haut Conseil de stabilité financière е приложена само на най-високо равнище на консолидация в съответствие с принципа, посочен в подпрепоръка В, параграф 2 от Препоръка ЕССР/2015/2, според който съответните органи следва да прилагат същата мярка на макропруденциалната политика като вече приложената от активиращия орган, също така следва да бъде възможно да се приложи реципрочност спрямо мярката на същото равнище на консолидация. В допълнение прилагането на прага на същественост на индивидуално равнище би могло да доведе до изключване на институции, които на консолидирано равнище са концентрирали големи експозиции към силно задлъжнели нефинансови предприятия със седалище във Франция, създавайки по този начин стимул за регулаторен арбитраж. Следователно препоръчаният праг на същественост следва в този изключителен случай да се прилага на консолидирана основа.

(8)

Поради това Препоръка ЕССР/2015/2 трябва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

ИЗМЕНЕНИЯ

Препоръка ЕССР/2015/2 се изменя, както следва:

1.

в Раздел 1, подпрепоръка В параграф 1 се заменя със следното:

„1.

На съответните органи се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо мерките на макропруденциалната политика, приети от други съответни органи, за които ЕССР е препоръчал реципрочност. Препоръчва се да бъде прилагана реципрочност спрямо следните мерки, допълнително описани в приложението:

Естония:

ниво на буфер за системен риск в размер на 1 %, приложим съгласно член 133 от Директива 2013/36/ЕС спрямо местните експозиции на всички кредитни институции, лицензирани в Естония;

Финландия:

долна граница в размер на 15 % за средното рисково тегло по отношение на жилищни ипотечни кредити, обезпечени с жилища във Финландия, приложена в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на кредитни институции, лицензирани във Финландия и използващи вътрешнорейтинговия подход (ВРП) за изчисляване на регулаторните капиталови изисквания;

Белгия:

надбавка от рисково тегло за експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия, приложена в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на кредитни институции, лицензирани в Белгия и използващи ВРП за изчисляване на регулаторните капиталови изисквания, и съставена от:

а)

фиксирана надбавка от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта; и

б)

пропорционална надбавка от рисково тегло, състояща се от 33 % от претеглената по експозиции средна стойност на рисковите тегла, приложена по отношение на портфейла експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия;

Франция:

ограничаване на максималния размер на големите експозиции, предвиден в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, приложим към експозиции към силно задлъжнели големи нефинансови предприятия със седалище във Франция до 5 % от приемливия капитал, прилаган в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на глобални системно значими институции (Г-СЗИ) и други системно значими институции (Д-СЗИ) на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър.“;

2.

Приложението се заменя с приложението към настоящата препоръка.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 декември 2018 година.

Francesco MAZZAFERRO

Ръководител на секретариата на ЕССР

от името на Генералния съвет на ЕССР


(1)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 58, 24.2.2011 г., стр. 4.

(4)  Препоръка ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск от 15 декември 2015 г. относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ОВ C 97, 12.3.2016 г., стр. 9).

(5)  Препоръка ЕССР/2017/4 на Европейския съвет за системен риск от 20 октомври 2017 г. за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ОВ C 431, 15.12.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Препоръка ЕССР/2015/2 се заменя със следното:

„Приложение

Естония

Ниво на буфер за системен риск от 1 %, приложим съгласно член 133 от Директива 2013/36/ЕС спрямо местните експозиции на всички кредитни институции, лицензирани в Естония

I.   Описание на мярката

1.

Естонската мярка представлява ниво на буфер за системен риск от 1 %, приложим съгласно член 133 от Директива 2013/36/ЕС спрямо местните експозиции на всички кредитни институции, лицензирани в Естония.

II.   Реципрочност

2.

Когато държавите членки са въвели член 134 от Директива 2013/36/ЕС в националното си право, се препоръчва на съответните органи да прилагат реципрочност спрямо естонската мярка за експозиции, разположени в Естония, на вътрешно лицензирани институции в съответствие с член 134, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС. За целите на настоящия параграф се прилага срокът, посочен в подпрепоръка В, параграф 3.

3.

Когато държавите членки не са въвели член 134 от Директива 2013/36/ЕС в националното си право, се препоръчва на съответните органи да приложат реципрочност спрямо естонската мярка за експозиции, разположени в Естония, на вътрешно лицензирани институции в съответствие с подпрепоръка В, параграф 2. На съответните органи се препоръчва да приемат еквивалентната мярка в рамките на шест месеца.

Финландия

Специфична за кредитната институция долна граница в размер на 15 % за средното рисково тегло по отношение на кредити, обезпечени с ипотеки върху жилища във Финландия, приложима към кредитни институции, използващи вътрешнорейтинговия подход (ВРП) (наричани по-долу „кредитни институции с ВРП“) съгласно член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

I.   Описание на мярката

1.

Финландската мярка, приложена в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се състои от специфична за кредитната институция долна граница на средното рисково тегло в размер на 15 % за кредитни институции с ВРП на равнище портфейл за жилищни ипотечни кредити, обезпечени с жилища във Финландия.

II.   Реципрочност

2.

В съответствие с член 458, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на съответните органи на засегнатите държави членки се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо финландската мярка и да я прилагат по отношение на портфейли на кредитни институции с ВРП от ипотечни кредити на дребно, обезпечени с жилища във Финландия, отпуснати от вътрешно лицензирани клонове, установени във Финландия. За целите на настоящия параграф се прилага срокът, посочен в подпрепоръка В, параграф 3.

3.

На съответните органи също така се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо финландската мярка и да я прилагат по отношение на портфейли на кредитни институции с ВРП от ипотечни кредити на дребно, обезпечени с жилища във Финландия, отпуснати пряко презгранично от кредитни институции, установени в съответните им юрисдикции. За целите на настоящия параграф се прилага срокът, посочен в подпрепоръка В, параграф 3.

4.

В съответствие с подпрепоръка В, параграф 2 се препоръчва на съответните органи да прилагат след консултация с ЕССР мярка на макропруденциалната политика на разположение в юрисдикцията им, която има ефект, най-близък до този на горепосочената мярка, за която е препоръчана реципрочност, включително като приемат надзорни мерки и правомощия, посочени в дял VII, глава 2, раздел IV от Директива 2013/36/ЕС. На съответните органи се препоръчва да приемат еквивалентната мярка в рамките на четири месеца.

III.   Праг на същественост

5.

Мярката е допълнена с праг на същественост от 1 милиард евро експозиция на пазара на жилищни ипотечни кредити във Финландия за регулиране на потенциалното прилагане на принципа de minimis от държавите членки, прилагащи реципрочност.

6.

В съответствие с раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 съответните органи на засегнатата държава членка могат да освободят отделни кредитни институции с ВРП с несъществени портфейли от ипотечни кредити на дребно, обезпечени с жилища във Финландия, под прага на същественост от 1 милиард евро. В този случай съответните органи следва да наблюдават съществеността на експозициите и им се препоръчва да прилагат реципрочност, когато кредитна институция с ВРП надхвърля прага от 1 милиард евро.

7.

Когато не съществуват кредитни институции с ВРП, лицензирани в други засегнати държави членки с клонове, установени във Финландия, или предоставящи финансови услуги пряко във Финландия, които имат експозиции в размер на 1 милиард евро или повече на финландския ипотечен пазар, съответните органи на засегнатите държави членки могат да решат да не прилагат реципрочност съгласно предвиденото в раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2. В този случай съответните органи следва да наблюдават съществеността на експозициите и им се препоръчва да прилагат реципрочност, когато кредитна институция с ВРП надхвърля прага от 1 милиард евро.

Белгия

Надбавка от рисково тегло за експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия, наложена по отношение на кредитни институции, лицензирани в Белгия и използващи ВРП, и приложена в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Надбавката се състои от два компонента:

а)

фиксирана надбавка от рисково тегло в размер на 5 процентни пункта; и

б)

пропорционална надбавка от рисково тегло, състояща се от 33 % от претеглената по експозиции средна стойност на рисковите тегла, приложена по отношение на портфейла експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия.

I.   Описание на мярката

1.

Белгийската мярка, приложена в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и наложена по отношение на кредитни институции, лицензирани в Белгия и използващи ВРП, се състои от надбавка от рисково тегло за експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия, която е съставена от два компонента:

а)

Първият компонент се състои от увеличение от 5 процентни пункта на рисковото тегло за експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия, получено след изчисляване на втората част от надбавката от рисково тегло в съответствие с буква б).

б)

Вторият компонент се състои от увеличение на рисковото тегло в размер на 33 % от претеглената по експозиции средна стойност на рисковите тегла, приложено по отношение на портфейла експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия. Претеглената по експозиции средна стойност е средната стойност на рисковите тегла на отделните кредити, изчислена в съответствие с член 154 от Регламент (ЕС) № 575/2013, претеглена чрез съответната стойност на експозицията.

II.   Реципрочност

2.

В съответствие с член 458, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на съответните органи на засегнатите държави членки се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо белгийската мярка, като я прилагат към разположени в Белгия клонове на лицензирани на национално равнище кредитни институции, използващи ВРП, в рамките на крайния срок, посочен в подпрепоръка В, параграф 3.

3.

На съответните органи се препоръчва да приложат реципрочност спрямо белгийската мярка, като я прилагат към лицензирани на национално равнище кредитни институции, използващи ВРП, които имат преки експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в Белгия. В съответствие с подпрепоръка В, параграф 2 на съответните органи се препоръчва да прилагат същата мярка като вече приложената в Белгия от активиращия орган в рамките на крайния срок, посочен в подпрепоръка В, параграф 3.

4.

Ако същата мярка на макропруденциалната политика не е на разположение в тяхната юрисдикция, на съответните органи се препоръчва да прилагат след консултация с ЕССР мярка на макропруденциалната политика на разположение в юрисдикцията им, която има ефект, най-близък до този на горепосочената мярка, за която е препоръчана реципрочност, включително като приемат надзорни мерки и правомощия, посочени в дял VII, глава 2, раздел IV от Директива 2013/36/ЕС. На съответните органи се препоръчва да приемат еквивалентната мярка не по-късно от четири месеца след публикуването на настоящата препоръка в Официален вестник на Европейския съюз.

III.   Праг на същественост

5.

Мярката е допълнена от специфичен за институцията праг на същественост от 2 милиарда евро за регулиране на потенциалното прилагане на принципа de minimis от съответните органи, прилагащи реципрочност на мярката.

6.

В съответствие с раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 съответните органи на засегнатата държава членка могат да освободят отделни лицензирани на национално равнище кредитни институции, използващи ВРП и имащи несъществени експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти в Белгия, които са под прага на същественост от 2 милиарда евро. При прилагането на прага на същественост съответните органи следва да наблюдават съществеността на експозициите и им се препоръчва да прилагат белгийската мярка към освободени преди това отделни лицензирани на национално равнище кредитни институции, когато прагът на същественост от 2 милиарда евро бъде нарушен.

7.

Когато липсват кредитни институции, лицензирани в засегнатите държави членки, с разположени в Белгия клонове или които имат преки експозиции на дребно, обезпечени с жилищни недвижими имоти в Белгия, които използват ВРП и които имат експозиции в размер на 2 милиарда евро или повече на белгийския пазар на жилищни недвижими имоти, съответните органи на засегнатите държави членки могат да решат съгласно раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 да не прилагат реципрочност спрямо белгийската мярка. В този случай съответните органи следва да наблюдават съществеността на експозициите и им се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо белгийската мярка, когато кредитна институция с ВРП надхвърля прага от 2 милиарда евро.

8.

В съответствие с раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 прагът на същественост от 2 милиарда евро е препоръчано максимално ниво на прага. Съответните органи, прилагащи реципрочност, могат поради това вместо да прилагат препоръчания праг, да установяват по-нисък праг за своите юрисдикции, когато е подходящо, или да прилагат реципрочност спрямо мярката без праг на същественост.

Франция

ограничаване на максималния размер на големите експозиции, предвиден в член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, приложим към експозиции към силно задлъжнели големи нефинансови предприятия със седалище във Франция до 5 % от приемливия капитал, прилаган в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на глобални системно значими институции (Г-СЗИ) и други системно значими институции (Д-СЗИ) на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър.

I.   Описание на мярката

1.

Френската мярка, приложена в съответствие с член 458, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и наложена на Г-СЗИ и Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър (не на подконсолидирано равнище), се състои от ограничаване на максималния размер на големите експозиции до 5 % от приемливия им капитал, приложим към експозиции към силно задлъжнели големи нефинансови предприятия със седалище във Франция.

2.

Нефинансово предприятие се определя като физическо или юридическо лице съгласно частното право със седалище във Франция, което на своето равнище и на най-високото равнище на консолидация принадлежи на сектор „Нефинансови предприятия“ съгласно определението в точка 2.45 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1).

3.

Мярката се прилага за експозиции към нефинансови предприятия със седалище във Франция и за експозиции към групи от свързани нефинансови предприятия, както следва:

а)

За нефинансови предприятия, които са част от група свързани нефинансови предприятия със седалище на най-високото равнище на консолидация във Франция, мярката се прилага спрямо сумата от нетните експозиции към групата и всички нейни свързани лица по смисъла член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

б)

За нефинансови предприятия, които са част от група свързани нефинансови предприятия със седалище на най-високото равнище на консолидация извън Франция, мярката се прилага спрямо сумата от:

i)

експозициите към тези нефинансови предприятия със седалище във Франция;

ii)

експозициите към лицата във Франция или в чужбина, над които нефинансовите предприятия, посочени в подточка i), имат пряк или непряк контрол по смисъла на член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

iii)

експозициите към лицата във Франция или в чужбина, които са икономически зависими от нефинансовите предприятия, посочени в подточка i) по смисъла на член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Нефинансови предприятия, които нямат седалище във Франция и които не са дъщерно предприятие или икономически зависимо предприятие на нефинансово предприятие със седалище във Франция и не са пряко или непряко контролирани от нефинансово предприятие със седалище във Франция, попадат извън обхвата на мярката.

В съответствие с член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 мярката е приложима след отчитане на ефекта от техниките на редуциране на кредитния риск и изключенията в съответствие с членове 399—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4.

Г-СЗИ или Д-СЗИ трябва да счита нефинансово предприятие със седалище във Франция като голямо, ако неговата първоначална експозиция към нефинансовото предприятие или към групата от свързани нефинансови предприятия по смисъла на параграф 3 е равна на или по-голяма от 300 милиона евро. Стойността на първоначалната експозиция се изчислява в съответствие с членове 389 и 390 от Регламент (ЕС) № 575/2013 преди да се отчете ефектът от техниките на редуциране на кредитния риск и изключенията в съответствие с членове 399—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно отчетеното в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (2).

5.

Нефинансово предприятие се счита за силно задлъжняло, ако има отношение на ливъридж, което е по-голямо от 100 % и отношение на покритие на финансови тежести, което е под три, изчислени на най-високото равнище на консолидация на групата, както следва:

а)

Отношението на ливъридж е отношението между общия дълг нето от паричните средства и собствения капитал; и

б)

Отношението на покритие на финансови тежести е отношението между, от една страна, добавената стойност плюс оперативните субсидии, намалено със: i) заплати; ii) оперативни данъци и задължения; iii) други нетни обичайни оперативни разходи с изключение на нетни лихви и други подобни задължения; и iv) обезценяване и амортизация, и от друга страна, лихви и други подобни задължения.

Отношенията се изчисляват на база на счетоводни агрегирани стойности, определени в приложимите стандарти, представени във финансовите отчети на нефинансовото предприятие, заверени от одитор, когато е приложимо.

II.   Реципрочност

6.

На съответните органи се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо френската мярка, като я прилагат към лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация в рамките на юрисдикцията на техния банков пруденциален периметър.

7.

Ако същата мярка на макропруденциалната политика не е на разположение в тяхната юрисдикция в съответствие с подпрепоръка В, параграф 2, на съответните органи се препоръчва да прилагат след консултация с ЕССР мярка на макропруденциалната политика на разположение в юрисдикцията им, която има ефект, най-близък до този на горепосочената мярка, за която е препоръчана реципрочност. На съответните органи се препоръчва да приемат еквивалентната мярка не по-късно от шест месеца след публикуването на настоящата препоръка в Официален вестник на Европейския съюз.

III.   Праг на същественост

8.

Мярката е допълнена от комбиниран праг на същественост за регулиране на потенциалното прилагане на принципа de minimis от съответните органи, прилагащи реципрочност на мярката, който се състои от:

а)

праг от 2 милиарда евро за всички пруденциални експозиции на лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация на банковия пруденциален периметър към френския сектор „Нефинансови предприятия“;

б)

праг от 300 милиона евро, приложим към лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ, които са достигнали или надхвърлили прага, посочен в буква а) за:

i)

единична първоначална експозиция към нефинансово предприятие със седалище във Франция;

ii)

сумата на първоначални експозиции към група от свързани нефинансови предприятия, която има седалище на най-високото равнище на консолидация във Франция, изчислена в съответствие с параграф 3, буква а);

iii)

сумата на първоначалните експозиции към нефинансови предприятия със седалище във Франция, които са част от група свързани нефинансови предприятия със седалище на най-високото равнище на консолидация извън Франция, съгласно отчетеното в образци C 28.00 и C 29.00 от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС № 680/2014;

в)

Праг от 5 % от приемливия капитал на Г-СЗИ или Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация за експозиции, установени в буква б) след отчитане на ефекта от техниките на редуциране на кредитния риск и изключенията в съответствие с членове 399—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Праговете, посочени в букви б) и в), следва да се прилагат независимо дали съответното лице или нефинансово предприятие е силно задлъжняло или не.

Стойността на първоначалната експозиция, посочена в букви а) и б), се изчислява в съответствие с членове 389 и 390 от Регламент (ЕС) № 575/2013 преди да се отчете ефектът от техниките на редуциране на кредитния риск и изключенията, установени в членове 399—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно отчетеното в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

9.

В съответствие с раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 съответните органи на засегнатите държави членки могат да освободят лицензирани на национално равнище Г-СЗИ или Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър, които не нарушават комбинирания праг на същественост, посочен в параграф 8. При прилагане на прага на същественост съответните органи следва да наблюдават съществеността на експозициите на лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ към френския сектор „Нефинансови предприятия“, както и концентрацията на експозициите на лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ към големи нефинансови предприятия със седалище във Франция, като им се препоръчва да прилагат френската мярка към освободени преди това лицензирани на национално равнище Г-СЗИ или Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър, когато е нарушен комбинираният праг на същественост, посочен в параграф 8. Съответните органите също така се насърчават да сигнализират за системни рискове, свързани с увеличен ливъридж на големи нефинансови предприятия със седалище във Франция, на други участници на пазара в тяхната юрисдикция.

10.

Когато липсват Г-СЗИ или Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация на техния банков пруденциален периметър, които са лицензирани в засегнатите държави членки и които имат експозиции към френския сектор „Нефинансови предприятия“ над прага на същественост, посочен в параграф 8, съответните органи на засегнатите държави членки могат да решат съгласно раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 да не прилагат реципрочност спрямо френската мярка. В този случай съответните органи следва да наблюдават съществеността на експозициите на лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ към френския сектор „Нефинансови предприятия“, както и концентрацията на експозициите на лицензирани на национално равнище Г-СЗИ и Д-СЗИ към големи нефинансови предприятия със седалище във Франция, като им се препоръчва да прилагат реципрочност спрямо френската мярка, когато Г-СЗИ или Д-СЗИ на най-високото равнище на консолидация на своя банков пруденциален периметър надхвърли комбинирания праг на същественост, посочен в параграф 8. Съответните органите също така се насърчават да сигнализират за системни рискове, свързани с увеличен ливъридж на големи нефинансови предприятия със седалище във Франция, на други участници на пазара в тяхната юрисдикция.

11.

В съответствие с раздел 2.2.1 от Препоръка ЕССР/2015/2 комбинираният праг на същественост, посочен в параграф 8, е препоръчано максимално ниво на прага. Съответните органи, прилагащи реципрочност, могат поради това вместо да прилагат препоръчания праг, да установяват по-нисък праг за своите юрисдикции, когато е подходящо, или да прилагат реципрочност спрямо мярката без праг на същественост.

(1)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/10


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9139 — Haier/Candy)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/02)

На 13 декември 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M9139. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/10


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9135 — The Blackstone Group/Luminor Bank)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/03)

На 21 януари 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9135. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/11


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/04)

На 22 януари 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9176. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/11


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9228 — Denso/Aisin/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/05)

На 23 януари 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9228. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/12


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9148 — Univar/Nexeo)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/06)

На 23 януари 2019 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32019M9148. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/13


Обменен курс на еврото (1)

31 януари 2019 година

(2019/C 39/07)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1488

JPY

японска йена

124,81

DKK

датска крона

7,4657

GBP

лира стерлинг

0,87578

SEK

шведска крона

10,3730

CHF

швейцарски франк

1,1409

ISK

исландска крона

137,20

NOK

норвежка крона

9,6623

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,760

HUF

унгарски форинт

315,88

PLN

полска злота

4,2736

RON

румънска лея

4,7271

TRY

турска лира

5,9689

AUD

австралийски долар

1,5787

CAD

канадски долар

1,5109

HKD

хонконгски долар

9,0137

NZD

новозеландски долар

1,6607

SGD

сингапурски долар

1,5459

KRW

южнокорейски вон

1 277,58

ZAR

южноафрикански ранд

15,2420

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7010

HRK

хърватска куна

7,4238

IDR

индонезийска рупия

15 980,38

MYR

малайзийски рингит

4,6988

PHP

филипинско песо

59,843

RUB

руска рубла

75,1113

THB

тайландски бат

35,883

BRL

бразилски реал

4,2041

MXN

мексиканско песо

21,8999

INR

индийска рупия

81,6860


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/14


Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/08)

Държава членка

Финландия

Маршрут

Хелзинки — Пори

Дата на влизане в сила на задълженията за предоставяне на обществена услуга

1 август 2019 г.

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът и съответната информация и/или документация във връзка с измененията в задълженията за предоставяне на обществена услуга

За повече информация:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Тел. +358 447019228

Факс +358 26349417

Електронна поща: tarjous@pori.fi

Интернет адрес:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/15


Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/09)

Държава членка

Финландия

Маршрут

Пори — Хелзинки

Срок на действие на договора

1 август 2019 г. — 23 декември 2022 г.

Срок за подаване на офертите

61 дни след датата на публикуване на настоящата покана

Адрес, на който могат да бъдат получени безплатно текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

За повече информация:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Тел. +358 447019228

Факс +358 26349417

Електронна поща: tarjous@pori.fi

Интернет адрес:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/16


Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Изменение в задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/10)

Държава членка

Франция

Маршрут

Аячо – Париж (Орли)

Аячо – Марсилия

Аячо – Ница

Бастия – Париж (Орли)

Бастия – Марсилия

Бастия – Ница

Калви – Париж (Орли)

Фигари – Париж (Орли)

Калви – Марсилия

Калви – Ница

Фигари – Марсилия

Фигари – Ница

Първоначална дата на влизане в сила на задълженията за предоставяне на обществена услуга

януари 1986 г.

Дата на влизане в сила на измененията

25 март 2020 г.

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът и съответната информация и/или документация, свързана със задълженията за предоставяне на обществена услуга

Решения на Асамблеята на Корсика от 20 декември 2018 г. и 31 януари 2019 г. за одобряване на новите задължения за предоставяне на обществена услуга, наложени на редовните въздушни линии между Париж (Орли), Марсилия и Ница, от една страна, и Аячо, Бастия, Калви и Фигари, от друга страна, и приемане на принципа на възлагане на обществена услуга за експлоатацията на въздушните обществени услуги на Корсика

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

ФРАНЦИЯ

Тел. +33 495237130

Факс +33 495201631

Ел. поща: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/17


Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/11)

Държава членка

Франция

Маршрут

Аячо — Париж Орли (лот № 1)

Аячо — Марсилия (лот № 2)

Аячо — Ница (лот № 3)

Бастия — Париж Орли (лот № 4)

Бастия — Марсилия (лот № 5)

Бастия — Ница (лот № 6)

Калви — Париж Орли (лот № 7)

Фигари — Париж Орли (лот № 8)

Калви — Марсилия и Калви — Ница (лот № 9)

Фигари — Марсилия и Фигари — Ница (лот № 10)

Срок на действие на договора

От 25 март 2020 г. до 31 декември 2023 г.

Срок за подаване на заявленията и офертите:

8 април 2019 г. (до 16:00 ч. местно време)

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задълженията за предоставяне на обществена услуга

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

Франция

Ел. поща: contact@otc-corse.fr

Тел. +33 495237130

Факс +33 495201631

Профил на купувача: www.achatpublic.com


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/18


СПЕЦИФИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/02/2019

Харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г.

(2019/C 39/12)

1.   Въведение

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (1).

2.   Цели и описание

Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество, които могат да бъдат провеждани в рамките на програмата от дадено висше учебно заведение. Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения, намиращи се в посочените по-долу държави и желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на програмата. За висшите учебни заведения, намиращи се в други държави, не се изисква харта за висше образование „Еразъм“, а рамката за качество ще бъде създадена посредством междуинституционални споразумения между висшите учебни заведения. Хартата се предоставя за целия период на действие на програмата. Изпълнението на хартата за висше образование „Еразъм“ ще бъде наблюдавано, като нарушаването на който и да е от заложените в нея принципи и ангажименти може да доведе до отнемането от Европейската комисия.

3.   Допустими кандидати

Висшите учебни заведения, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за харта за висше образование „Еразъм“:

държавите членки на Европейския съюз:

държавите от ЕАСТ-ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия),

държавите — кандидатки за членство в ЕС (Сърбия, бившата югославска република Македония и Турция.

Националните органи определят сред кандидатите, висшите учебни заведения (2), които имат право да участват на своите територии в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на програмата.

4.   Срок за подаване на кандидатурите и ориентировъчна дата за публикуване на резултатите от подбора

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 29 март 2019 г.

Ориентировъчната дата за публикуване на резултатите от подбора е 25 октомври 2019 г.

5.   Повече информация

Информация за програмата може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Кандидатурите се подават в съответствие с насоките, предоставени от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и достъпни на адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

(2)  „Висша учебна институция“ според дефиницията в чл. 2 на правната основа за приложението на програмата Еразмус+ е както следва:

а)

всеки вид висша учебна институция, която в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се наричат тази институция;

б)

всяка институция, която в съответствие с националното право или практика предлага професионално образование или обучение на ниво висше образование.


Европейска инвестиционна банка

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/20


Покана за предложения

Идеи за промяна на света: Турнирът на ЕИБ за социални иновации за 2019 г.

(2019/C 39/13)

Институтът на ЕИБ провежда осмото издание на Турнира за социални иновации

ТСИ насърчава разработването на новаторски идеи и отличава инициативи за социално и екологично въздействие в широк кръг от области – от образование, здравеопазване и създаване на работни места, до нови технологии, системи и процеси. Всички проекти се състезават за две награди в общата категория, а проектите по тазгодишната тема - устойчиво потребление и устойчиво производство (включително и кръговата икономика), ще се състезават за две награди в специалната категория. Отличените проекти и в двете категории ще получат първа или втора награда, съответно в размер от 50 000 или 20 000 евро.

Следвайте ни на Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

За допълнителна информация за турнира и за начина на подаване на иновативно предложение вижте: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/21


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/14)

1.   

На 25 януари 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG („GreenCycle“, Германия), принадлежащо на Schwarz group,

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. kg („NWD“, Германия), принадлежащо на WEIG group,

новосъздадено съвместно предприятие („the JV“, Германия).

GreenCycle и NWD придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над съвместното предприятие.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие GreenCycle: извършва дейност в областта на събирането, търговията и доставката на материали, подлежащи на рециклиране, и принадлежи на Schwarz group, чиято основна дейност е в търговията на дребно с храни по света чрез неговите подразделения Lidl и Kaufland,

—   за предприятие NWD: извършва дейност в областта на събирането и рециклирането на отпадъчна хартия и принадлежи към международната група WEIG, произвеждаща различни видове картони,

—   за JV: ще експлоатира онлайн платформа за търговия за рециклирани и отпадъчни материали.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


1.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/23


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 39/15)

1.   

На 25 януари 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие Brussels Airport Company NV („BAC“, Белгия), под съвместния контрол на предприятия Ontario’s Teachers Pension Plan (Канада), Macquarie Group (Австралия) и La Société Fédérale de Participations et d’investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI/FPIM“, Белгия),

предприятие Marriott International, Inc. („Marriott“, Съединени американски щати),

предприятие Airhotel Belgium BVBA („Airhotel“, Белгия), което е собственик на хотел Sheraton Brussels Airport.

Предприятия BAC и Marriott придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над хотел Sheraton Brussels Airport.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции) и вече съществуващо споразумение за хотелски мениджмънт.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие BAC: собственик и оператор на Летище Брюксел (Brussels Airport), международно летище, разположено в Завентем, Белгия;

—   за предприятие Marriott: дружество с разнообразни дейности в областта на хотелиерството, което извършва дейност като управител и отдава на франчайзинг хотели и недвижими имоти за временно ползване;

—   за предприятие Airhotel: собственик на хотел Sheraton Brussels Airport, намиращ се на Летище Брюксел.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.