ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 13

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
11 януари 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 13/01

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове — 37-о пълно издание

1


BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.1.2019   

BG EN EN

Официален вестник на Европейския съюз

C 13/1


ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

37-о пълно издание

(2019/C 13/01)

Съдържания

Легенда

8

Списък на земеделските видове

11

I.

Цвекло

1.

Beta vulgaris L. Захарно цвекло
11

2.

Beta vulgaris L. Фуражно цвекло
54

II.

Фуражни култури

3.

Agrostis canina L. Кучешка полевица
58

4.

Agrostis gigantea Roth Бяла полевица
58

5.

Agrostis stolonifera L. Издънкова (бяла) полевица
58

6.

Agrostis capillaris L. Полевица
59

7.

Alopecurus pratensis L. Пивадна лисича опашка
61

8.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl. Висок (френски) райграс
61

9.

Bromus catharticus Vahl Овсига
61

10.

Bromus sitchensis Trin. Οвсига Аляска
62

11.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Бермудска трева
62

12.

Dactylis glomerata L. Ежова главица
62

13.

Festuca arundinacea Schreber Тръстиковидна власатка
66

14.

Festuca filiformis Pourr. Tеснолистна овча власатка
75

15.

Festuca ovina L. Ливадна власатка
75

16.

Festuca pratensis Huds. Ливадна власатка
76

17.

Festuca rubra L. Червена власатка
79

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Tвърдолистна власатка
88

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium
89

20.

Lolium multiflorum Lam. Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс
90

20.1

Ssp. alternativum
90

20.2

Ssp. non alternativum
95

21.

Lolium perenne L. Райграс
102

22.

Lolium x hybridum Hausskn. Хибриден райграс
131

23.

Phalaris aquatica L. Тръстичина (фаларис)
133

24.

Phleum nodosum L. Tимотейка
134

25.

Phleum pratense L. Ливадна тимотейка
134

26.

Poa annua L. Едногодишна метлица
137

27.

Poa nemoralis L. Горска метлица
137

28.

Poa palustris L. Блатна метлица
138

29.

Poa pratensis L. Ливадна метлица
138

30.

Poa trivialis L. Обикновена метлица
143

31.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Златна трева
143

32.

Biserrula pelecinus L. Трионче
143

33.

Galega orientalis Lam. Жаблек
143

34.

Hedysarum coronarium L. Сула
143

35.

Lathyrus cicera L. Нахутово секирче
144

36.

Lotus corniculatus L. Звездан
144

37.

Lupinus albus L. Бяла лупина
145

38.

Lupinus angustifolius L. Tеснолистна лупина
146

39.

Lupinus luteus L. Жълта лупина
147

40.

Medicago doliata Carmign. Стройностъблена люцерна
147

41.

Medicago italica (Mill.) Fiori Италианска люцерна
148

42.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Крайбрежна люцерна
148

43.

Medicago lupulina L. Хмеловидна люцерна
148

44.

Medicago murex Willd. Кръглоплодна люцерна
148

45.

Medicago polymorpha L. Изменчива люцерна
148

46.

Medicago rugosa Desr. Набръчкана люцерна
148

47.

Medicago sativa L. Люцерна
148

48.

Medicago scutellata (L.) Mill. Щитовидна люцерна
158

49.

Medicago truncatula Gaertn. Отсеченолистна люцерна
158

50.

Medicago × varia T. Martyn Пясъчна люцерна
159

51.

Onobrychis viciifolia Scop. Еспарзета
159

52.

Ornithopus compressus L. Сплеснат птичокрак
159

53.

Ornithopus sativus Brot. Серадела
160

54.

Pisum sativum L. (partim) Фуражен грах
160

55.

Trifolium alexandrinum L. Александрийска детелина
170

56.

Trifolium fragiferum L. Крехка детелина
171

57.

Trifolium glanduliferum Boiss. Жлезиста детелина
171

58.

Trifolium hirtum All. Влакнеста детелина
171

59.

Trifolium hybridum L. Хибридна детелина
171

60.

Trifolium incarnatum L. Инкарнатка детелина
172

61.

Trifolium isthmocarpum Brot. Мароканска детелина
173

62.

Trifolium michelianum Savi Мишелианова детелина
173

63.

Trifolium pratense L. Червена детелина
173

64.

Trifolium repens L. Бяла детелина
180

65.

Trifolium resupinatum L. Персийска детелина
184

66.

Trifolium squarrosum L. Разперенозъба детелина
185

67.

Trifolium subterraneum L. Подземна детелина
185

68.

Trifolium vesiculosum Savi Стрелолистна детелина
185

69.

Trigonella foenum-graecum L. Сминдух
185

70.

Vicia benghalensis L. Пурпурен фий
185

71.

Vicia faba L. (partim) Бакла
186

72.

Vicia pannonica Crantz Панонски фий
189

73.

Vicia sativa L. Фий
190

74.

Vicia villosa Roth. Пясъчен фий
193

75.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Брюква
194

76.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Кръмно (фуражно) зеле
196

77.

Phacelia tanacetifolia Benth. Фацелия
196

78.

Plantago lanceolata L. Ланцетолитен живовлек
198

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Фуражна ряпа
198

III.

Маслодайни и влакнодайни култури

80.

Arachis hypogea L. Фъстъци
202

81.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Репица
202

82.

Brassica juncea (L.) Czern. Brown mustard
203

83.

Brassica napus L. (partim) Рапица
204

84.

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Черен синап
241

85.

Cannabis sativa L. Коноп
241

86.

Carthamus tinctorius L. Сафлор
243

87.

Carum carvi L. Ким
243

88.

Gossypium spp. Памук
244

89.

Helianthus annuus L. Слънчоглед
249

90.

Linum usitatissimum L. Лен
289

91.

Papaver somniferum L. мак
294

92.

Sinapis alba L. Бял синап
296

93.

Glycine max (L.) Merr. Cоя
300

IV.

Зърнени куптури

94.

Avena nuda L. голозърнест овес
314

95.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Посевен овес и византийски овес
315

96.

Avena strigosa Schreb. Пясъчен овес
325

97.

Hordeum vulgare L. Ечемик
326

97.1

Ечемик двуреден
326

97.2

Ечемик шестреден
352

98.

Oryza sativa L. Ориз
364

99.

Phalaris canariensis L. Канарско просо
374

100.

Secale cereale L. Ръж
374

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Сорго
380

102.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf Суданка
387

103.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. хибриди, които са резултат от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense
388

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Triticum с вид от рода Secale
390

105.

Triticum aestivum L. Мека пшеница
399

106.

Triticum durum Desf. Твърда пшеница
465

107.

Triticum spelta L. Спелта пшеница
480

108.

Zea mays L. (partim) Царевица
482

V.

Картофи

109.

Solanum tuberosum L. Картофи
624

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието на органа в новите държави-чле ки, който разполага със списък на такива лица

I.

Кралство Белгия
669

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
669

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
669

II.

Република България
671

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
671

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
671

III.

Чешка република
674

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
674

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
674

IV.

Кралство Дания
680

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
680

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
680

V.

Федерална република Германия
683

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
683

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
683

VI.

Република Естония
690

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
690

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
690

VII.

Ирландия
693

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
693

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
693

VIII.

Република Гърция
696

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
696

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
696

IX.

Кралство Испания
699

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
699

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
699

X.

Република Франция
706

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
706

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
706

XI.

Република Хърватия
720

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
720

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
720

XII.

Република Италия
724

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
724

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
724

XIII.

Република Кипър
739

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
739

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
739

XIV.

Република Латвия
740

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
740

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
740

XV.

Република Литва
742

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
742

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
742

XVI.

Велико херцогство Люксембург
745

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
745

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
745

XVII.

Република Унгария
749

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
749

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
749

XVIII.

Република Малта
756

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
756

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието

XIX.

Кралство Нидерландия
757

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
757

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
757

XX.

Република Австрия
766

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
766

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
766

XXI.

Република Полша
772

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
772

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
772

XXII.

Република Португалия
776

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
776

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
776

XXIII.

Румъния
779

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
779

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
779

XXIV.

Република Словения
782

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
782

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
782

XXV.

Словашка република
785

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
785

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
785

XXVI.

Република Финландия
791

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
791

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
791

XXVII.

Кралство Швеция
795

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
795

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
795

XXVIII.

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
797

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
797

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
797

XXIX.

Конфедерация Швейцария
805

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
805

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
805

XXX.

Испандия
810

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
810

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
810

XXXI.

Кралство Норвегия
811

a)

Орган, който разполага със списък на лицата, отговарящи за селекцията и поддържането на сортовете
811

b)

Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието
811

ПОЯСНЕНИЯ

1.

Общият каталог на сортовете от земеделски растителни видове се публикува в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1).

В съответствие с влизането в сила на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) общият каталог включва също сортове от страните от ЕАСТ, които изпълняват изискванията на споразумението (2).

В съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, в общия каталог се включват и швейцарските сортове, които отговарят на изискванията на споразумението (3).

Този каталог съдържа всички сортове, чиито семена съгласно член 16 от горепосочената директива не са предмет в ЕИП на пазарни ограничения, свързани със сорта, освен в случаите, предвидени в член 16, параграф 2 и член 18 от горепосочената директива.

Сортовете, упоменати в рамките на Директива 2008/62/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г., уреждаща някои дерогации за признаване на земеделски местни видове и сортове, които са естествено адаптирани към местните и регионалните условия и са заплашени от генетична ерозия, и търговията със семена и посадъчен материал от картофи на тези местни видове и сортове (4), се споменават като „сортове за съхранение“.

2.

Общият каталог на сортовете от земеделски растителни видове е публикуван за първи път на 21 юли 1975 г. (5) Настоящото 37-о пълно издание замества 36-ото пълно издание (6). То съдържа сортовете, които най-късно от 29 октомври 2018 г. (7) вече не са предмет на пазарни ограничения на цялата територия на ЕАСТ, свързани със сорта, с изключение на случаите, предвидени в горепосочената директива.

3.

Каталогът се подразделя на видовете, обхванати от директивата. При всеки вид или, когато е уместно, подвид той представя сортовете в азбучен ред по техните приети сортови наименования. Това са:

а)

наименованията, под които сортът е официално приет в държавите-членки или в страна от ЕАСТ; съгласно член 9, параграф 2 от Директива 2002/53/ЕО нови сортове могат да бъдат приемани в държава-членка или страна от ЕАСТ само с едно наименование. Същият сорт може да бъде приет в друга държава-членка или страна от ЕАСТ с различно наименование само при обосновани случаи;

б)

другите наименования, с които семената на сорта са известни на пазара (стари сортове).

За улеснение когато семената на един сорт се предлагат на пазара под няколко наименования, се избира едно общоприето наименование. По правило това наименование е официалното наименование, дадено на сорта в първата известна страна на приемане. Всички подробности за сорта са дадени под това наименование.

При останалите сортови наименования се споменава само съответното общоприето наименование.

4.

Каталогът съдържа четири колони:

колона 1: „Сорт“

колона 2: „Страна на приемане от ЕС“

колона 3: „Страна на приемане от ЕАСТ“

колона 4: „Забележки“

Колона 1 съдържа всички сортови наименования в азбучен ред.

За общоприетите наименования информацията за сортовете се дава в четирите колони по начина, обяснен в точка 5.

За други наименования в колона 4 се отбелязва препратка към общоприетото наименование, както е показано в следния пример:

BETA VULGARIS L.

1

2

3

4

Matura

 

 

= Matador

5.

За общоприетите наименования четирите колони съдържат следната информация за сорта:

5.1.

Колона 1

Непосредствено под общоприетото наименование в азбучен ред се повтарят другите наименования на сорта, с които той е официално приет в държави-членки или в страна от ЕАСТ, предшествани от едно тире за страна на приемане.

За наименованията на сортове, които не са обхванати, вж. 5.3.

5.2.

Колони 2 и 3

Преди съкращението на всяка държава-членка или страна от ЕАСТ, която официално е приела сорт, се поставя звездичка.

Когато приемането се основава изключително на критериите за различимост, стабилност и хомогенност и при условие че съответният сорт е приет в друга държава-членка или страна от ЕАСТ за култивиране и използване, звездичката се поставя в скоби.

В повечето случаи съкращението на страната е последвано от число. Това число посочва лицето, отговорно за поддържането на сорта в страната на приемане. Имената, съответстващи на тези числа, се съдържат в приложението със заглавие „Списък с имената на лицето или лицата, отговарящи за поддържането на сортовете, и наименованието на органа, който разполага със списък на тези лица“.

Когато вместо число е поставен знак x, това означава, че няколко лица отговарят за поддържането в страната на приемане. Имената им могат да бъдат получени от органа, посочен в списъка за съответната държава-членка или страна от ЕАСТ.

Когато числото или знакът x са подчертани, означава, че съответните лица отговарят също за поддържането на сорта за други страни на приемане, за които е отбелязана звездичка без число или знак x.

Горепосочените бележки се дават на реда, съответстващ на наименованието, с което сортът е официално приет в съответната държава-членка или страна от ЕАСТ (вж. 5.1).

5.3.

Колона 4

В тази колона се дава следната информация:

плоидността на сорта се отбелязва с буквите D (диплоид), P (полиплоид или триплоид) или T (тетраплоид);

плоидността на частите, съхраняващи семена и разпръскващи тичинков прашец, на захарното и фуражното цвекло за семе се определя, както следва:

1.

2 n

Диплоид без мъжка стерилност

2.

2 n × 2 n

Мъжки стерилен диплоид с мъжки диплоид

3.

4 n × 2 n

Мъжки стерилен тетраплоид с мъжки диплоид

4.

2 n × 4 n

Мъжки стерилен диплоид с мъжки тетраплоид

5.

2 n × (2 n + 4 n)

Мъжки стерилен диплоид с мъжки анизоплоид

6.

4 n

Тетраплоид без мъжка стерилност

7.

2 n + 4 n

Диплоид и тетраплоид без мъжка стерилност

еднокълновите и многокълновите сортове се отбелязват съответно с буквите m и M;

хибридните сортове се отбелязват с буквата X;

наименованията, които не са обхванати от точка 5.1, са дадени в азбучен ред, последвани от съкращението за държавата-членка или страната от ЕАСТ, в която е използвано наименованието;

наименование, чието използване вече не е позволено съгласно разпоредбите на точка 3 или което е било коригирано, но е включено в предишното издание на този каталог, се посочва само за информация, предшествано от съкращението ant.;

заповедите за забрана на пускане на пазара на семена от даден сорт (вж. член 16, параграф 2 или член 18 от директивата) са обозначени с ex, последвани от съкращението на държавата-членка или страната от ЕАСТ и датата на заповедта; ако заповедта има ограничителен характер, се отбелязват буквите lim.;

когато определен сорт е заличен от каталога и е определен период за сертифициране и пускане на пазара на семена съгласно член 15, параграф 2 от Директива 2002/53/ЕО, продължителността на този период се посочва с датата на изтичане, предшествана от буквата f.

Допълнителна информация се съдържа в специална брошура с бележки.


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  Споразумение за Европейското икономическо пространство, 1992 г.

(3)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132. Изменението, което въвежда Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, е публикувано в ОВ L 136, 30.5.2009 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 13.

(5)  ОВ C 164, 21.7.1975 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 433, 15.12.2017, стр. 1.

(7)  Седмо допълнение към 36-ото пълно издание (ОВ С 393, 29.10.2018 г., стр. 1).


I

 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

A147

* IT 1681

 

D m (2)(32)

Añil

* ES 2515

 

D m (2)

Abana

* HU 100418, * SK 457

 

D m (2)

Abanico

* ES 6345

 

D m (2)

Abondamax

* PL 57

 

D m (2)

Abraham

* DK 254

 

 

Abrax

* PL 933

 

D m (2)

Abyss

* ES 1502

 

D m (2)

Acacia

* FR S13115

 

m (2)

Acero

* IT 478

 

P m (4)

Achat

* DE 9004

 

D m (2)

Adalina KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Adamia KWS

* FR 45199

 

m (2)

Adapt

* ES 6345

 

D m (2)

Adler

* DK 254, * ES 6206, * FR S13489, * NL 606

 

D m (2)

Admiral

* PL 833

 

D m (2)

Adrianna KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Advena KWS

* DE 105, * UK 611

 

D m (2)

Adventura KWS

* ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Agassi

* ES 6345

 

D m (2)

Agent

* PL 833

 

D m (2)

Agnessa

 

 

f: 30.6.2020

Agostina KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Agronom

* PL 833

 

D m (2)

Aigrette

* FR S8444

 

D m (2)

Aimanta

* UK 6397

 

D m (2)

Aiolos

* EL 1

 

 

Alabaster

* SK 366

 

D m (2)

Alando

* EL 13

 

D m (2)

Alarm

* PL 833

 

D m (2)

Albatros

* IT 571

 

D

Albeniz

* ES 6206

 

D m (2)

Albion

* FR 11049

 

P m (4)

Alcedo

* DE 9137

 

D m (2)

Alcor

* IT 479

 

D m (4)

Aldebaran

* IT 479

 

D m (2)

Aldona

 

 

f: 30.6.2019

Aldrin

* BE 750

 

D m

Alegra

* HR 769, * PL 1117

 

D m (2)

Alexina KWS

* ES 1105, * NL 301, * UK 611

 

D m (2)

Algar

* ES 1502

 

D m (2)

Alhama

* ES 2048

 

D m (1)

Alisha KWS

* UK 611

 

D m (2)

Alligator

* NL 704

 

D m (2)

Almonte

* ES 1502

 

D m (2)

Aloe

* IT 212

 

P m (4)

Alonso

* AT 827

 

D m (2)

Alpaca

* CZ 316

 

D m (2)

Alpina KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Altea

* IT 479

 

D m (2)

Aluco

* DE 1403

 

D m (2)

Amadea

 

 

f: 30.6.2020

Amadeus

* AT 827

 

D m (2)

Amaldi

* SK 457

 

D m (1)

Amalia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Amander

 

 

f: 30.6.2019

Amarok

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Amateia

* IT 479

 

P m (4)

Amatos

* ES 1502

 

D m (2)

Amazonia

* PL 833

 

D m (2)

Ambassador

* PL 833

 

D m (2)

Ambert

* IT 1681

 

m (2)

Ambrosia

* SE 86

 

P m (2)

Amos

(*) FR 13115, * IT 479

 

D m (2)

Amulet

* CZ 1209

 

D m (2)

Anaconda

* FR 13115

 

D m

Anapurna

* SK 429

 

D m (2)

Andes

* IT 479

 

P m (4)

Annabella KWS

* ES 1105, * FR 45199

 

D m (2)

Annarosa KWS

* DE 105

 

D m (2)

Annegreta KWS

* NL 301

 

D m (2)

Annelaura KWS

* BE 713, * DE 105, * NL 301

 

D m (2)

Anneliesa KWS

* NL 301

 

D m (2)

Annemaria KWS

* DE 105

 

D m (2)

Annika KWS

* DE 105, * ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Annouschka KWS

* UK 611

 

D m (2)

Antek

* HU 100418, * SK 501

 

D m (2)

Antinea KWS

* IT x, * SK 221

 

D m (2)

Apor

* SK 457

 

S m (1)

Appaloosa

* FR S14687

 

D m (2)

Aprilia KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Aquitana KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Ara

* IT 479

 

D m

Arafa

* IT 587

 

m (2)

Aral

* BE 221

 

D m

Aranda

* ES 1502

 

D m (2)

Aranka KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Arcadia

* EL 13

 

D m (2)

Arcas

* EL 13, * HR 251

 

D m (2)

Archos

* ES 1502

 

D m (2)

Ardan

* FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Arenza

* ES 6345

 

D m (2)

Argali

* LT 119

 

D m (2)

Argument

* PL 833

 

D m (2)

Aries

* HU 107770

 

D m (2)(32)

Ariete

* IT 479

 

D m (2)

Aristea KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Arlanza

* ES 2048

 

D m (2)

Arma

* IT 478

 

D m (2)

Armada

 

 

f: 30.6.2019

Armadillo

* UK 734

 

D

Armesa

* DE 9569

 

D m (2)

Armstrong

* ES 6255

 

D m (2)

Arnold

 

 

f: 30.6.2019

Arrival

* NL 683

 

D m (2)

Artic

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Artus

* DE 9004

 

D m (2)

Asketa

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2)

Assist

* NL 704

 

P m (4)

Astro

* IT 479

 

m (2)

Atalante

* FR S13115

 

D m (2)

Athenea

* ES 6320, * FR S14400

 

D m (2)

Atlanta

* IT x

 

D

Atlantis

* IE 131, * NL 633

 

P m (4)

Atocha KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Attack

* IT 496

 

m (2)

Auckland

* FR S13115

 

m (2)

Auge

* IT 479

 

P m (4)

Auris

* NL 633

 

P m (4)

Auroch

* ES 1502, * FR S13115

 

D m (2)

Aurora

* UK 734

 

D m (2)

Autave

* IT 479

 

P m (4)

Avia

* AT 546

 

D m (2)

Aviso

* CZ 110

 

D m (2)

Avoca

* IE 157

 

D m (2)

Azaba

* ES 1502

 

D m (2)

Azorin

* ES 6305

 

D m (2)

Azote

* ES 1502

 

D m (2)

Azulata

* HR 769

 

D m (2)

Baccara

* ES 3030, (*) FR S13115

 

D m (2)

Bach

* DK 254

 

D m (2)

Badger

* UK 734

 

D m (2)

Badiane

* FR S14687

 

m (2)

Baelo

* ES 1502

 

D m (2)

Baiji

* BE 221

 

D m (2)

Baikal

* EL 13, * HR 251, * HU 107770, * AT 533, * RO 2132

 

D m (2)

Bakony

* HU 108052

 

m (2)

Balance

* CZ 316

 

D m (2)

Balaton

* HU 107770

 

D m (2)

Balear

* BE 221, * LT 119

 

T m (2)(16)

Bali

* DK 81, * NL 704, * SE 143

 

D m (2)

Baloo

* BE 221

 

D m (2)

Balthazar

* BE 505

 

D m (2)

Baltika

* HU 107770

 

D m (2)

Balzac

 

 

f: 30.6.2019

Balzane

* FR S14687

 

m (2)

Bambou

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Bantam

* NL 704

 

D m (2)

Baobab

* FR 13115

 

D m (2)

Baraca

* ES 6345, (*) FR S14687

 

P M (4)

Barbate

* ES 1502

 

P m (4)

Barents

* DK 254, * ES 6206, * FR S13489

 

D m (2)

Baribal

* BE 221

 

D m (2)

Barna

* HU 100418

 

m (2)

Barrosa

* ES 1502

 

D m (2)

Bartavelle

* FR S8444

 

m (2)

Bartok

* LT 145, * HU 100418, * RO 2119

 

D m (2)

Basilius

* LT 145, * PL 933

 

D m (2)(16)

Bastiana

* ES 1105

 

P m (4)

Batman

* ES 6345

 

D m (2)

Bayamo

* BE 221

 

D m

Bayonet

* HU 107770

 

m (2)

Bazin

* BE 750, * DK 254

 

D m

Beagle

* IT 479

 

m (2)

Becasse

* FR S14687

 

m (2)

Beetle

* ES 1502, * FR S13115

 

D m (2)

Begonia

* ES 1105

 

D m (2)

Belinda

* DE 105

 

D m (2)

Belino

(*) FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Belladonna KWS

* NL 301

 

D m (2)

Bellini

* AT 533, * RO 2132

 

D m (2)

Belluna KWS

 

 

f: 30.6.2020

Belvista

* LT 130

 

D m (2)

Benalup

* ES 1502

 

D m (2)

Bengal

* BE 221, * ES 1502

 

D m (2)

Benno

* BE 750

 

D m (2)

Berber

* ES 1502

 

D m (2)

Bercero

* ES 1502

 

D m (2)

Beretta

* DE 9210

 

D m (2)

Bergamo

* FR S14687

 

m (2)

Bering

* CZ 1244, * ES 6206, * FR 13489

 

D m (2)

Berlioz

* FR S13489

 

D m (2)

Bernache

* FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Berny

* LT 145

 

D m (2)

Berton

* LT 145

 

D m (2)

Bever

* NL 519

 

D m (2)

Biaggi

* NL 683

 

D m (2)

Bianca

* IT 264

 

D m (2)

Biathlon

* FR 13115, * HR 90

 

D m (2)

Bico

* DE 601

 

P m (2)

Bidos

* AT 827

 

D m (2)

Bifort

* ES 1502

 

D m (2)

Bijoux

* ES 1502

 

D m (2)

Bikini

* HU 108623

 

D m (2)

Bimbo

* FR S14687

 

D m (2)

Bingo

* NL 633

 

P m (4)

Birdie

* DK 11

 

 

Biscay

* BE 221

 

D m (2)

Bison

* FR 13115

 

D m (2)

Bivoj

* CZ 1209

 

D m (2)

Bizet

* FR S13489

 

m (2)

Blenheim

* NL 633

 

P m (4)

Bloodhound

* IT 479, * UK 734

 

D m (2)

Bluefox

* DK 11

 

 

Boa

* FR S13115

 

m (2)

Bobcat

* UK 734

 

D m (2)

Boiga

* ES 1502

 

P m (4)

Boileau

* FR S13489

 

m (2)

Bollywood

* FR S14687, * LT 130

 

D m (2)

Bonsai

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Boomerang

* EL 302, * FR 13115, * HR 90, * NL 683

 

D m (2)

Boone

* DK 11, * LT 130

 

T m (2)(16)

Bora

* BE 221

 

D m (2)

Borneo

* FR 13115, * LT 119

 

D m (2)

Bornos

* ES 1502

 

P m (4)

Boruta

* IT 1681

 

D m (2)

Boryna

* LT 191, * PL 481

 

D m (2)

Bosch

* DK 254, * ES 6206, * NL 606

 

D m (2)

Brahms

* ES 1214, * FR 13489

 

D m (2)

Bramata

* IT 1681

 

D m (2)

Brandon

* DK 25, * LT 130

 

D m (2)

Bravo

* LT 130, * PL 1153

 

D m (2)

Bravura

* PL 1117

 

D m (2)

Breeda KWS

* DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Brian

* CZ 1244, * HU 100418, * SK 457

 

D m (2)

Brigitta

(*) DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Britannia

* CZ 69

 

D m (2)

Britta

* ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Brix

* DE 9004, * FR S13489

 

D m (2)

Bronkos

* CZ 316

 

D m (2)

Bronson

* BE 750

 

m (2)

Bruna KWS

* IT x, * HU 149293

 

D m (2)

Bryza

* PL 833

 

D m (2)

BTS 110

* BE 701, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 1140

* UK 6276

 

m (2)(32)

BTS 1540

 

 

f: 30.6.2020

BTS 1975 N

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 2160

* CZ 1415, * PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 2255

 

 

f: 30.6.2020

BTS 2345 N

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 2385

* DE 9210, * FR 95693

 

P m (2)(32)

BTS 245

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 280

 

 

f: 30.6.2020

BTS 315

* ES 6281, * FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 3180

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 3325

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 3480 N

* BE 701, * NL 1043

 

D m (2)(32)

BTS 3750

* DE 9210, * ES 6281, * FR 95693

 

P m (2)(32)

BTS 380

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 3865

* PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 3955

* BE 701

 

m (2)(32)

BTS 4190 RHC

* BE 701, * NL 1043

 

D m (2)(32)

BTS 4235

* BE 701, * NL 1043

 

D m (2)(32)

BTS 4295 N

* NL 1043

 

D m (2)(32)

BTS 4345 RHC

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 435

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 440

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 4540 RHC

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 455

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 470

* NL 301, * UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 4860 N

* BE 701

 

m (2)(32)

BTS 4880

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 490

 

 

f: 30.6.2020

BTS 505

* ES 6281, * FR 95693, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 515

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 520

 

 

f: 30.6.2019

BTS 5270 N

* DE 9210, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 540

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 5435 N

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 555

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 5675

 

 

f: 30.6.2020

BTS 6000 RHC

* DE 9210, * ES 6281, * FR 95693

 

P m (2)(32)

BTS 605

* BE 701

 

D m (2)(32)

BTS 6125

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 6195

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 640

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 6405

* NL 1043

 

D m (2)(32)

BTS 6430

* PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 655

* DE 9210, * ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 660

 

 

f: 30.6.2020

BTS 680

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 6995

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 710

* CZ 1415

 

D m (2)(32)

BTS 7105 RHC

* NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 7300 N

* DE 9210

 

P m (2)(32)

BTS 750

* NL 301

 

D m (2)(32)

BTS 755

* UK 6276

 

m (2)(32)

BTS 7640 N

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 770

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 7845

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 830

 

 

f: 30.6.2020

BTS 860

* UK 6276

 

D m (2)(32)

BTS 8645 N

* BE 701

 

m (2)(32)

BTS 8750 N

* DE 9210

 

D m (2)(32)

BTS 8840

* CZ 1415, * PL 964

 

D m (2)(32)

BTS 890

* FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 920

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 940

 

 

f: 30.6.2020

BTS 9470 N

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 9655

* ES 6281

 

D m (2)(32)

BTS 990

* BE 701, * NL 785

 

D m (2)(32)

BTS 995

* FR 95693

 

D m (2)(32)

BTS 9970

* FR 95693

 

m (2)(32)

BTS 9975

* PL 964

 

D m (2)(32)

BTS4100

* UK 6276

 

D m (2)(32)

Buffel

* HU 101361

 

m (2)

Bukovina

* SK 429

 

D m (2)

Bullfinch

* UK 734

 

m (2)

Bunny

* IT 479

 

D m

Buramo

* IT 479

 

P m (4)

Burdeos

* ES 2515

 

D m (2)

Burnetta KWS

* UK 611

 

D m (2)

Bustard

* IT 479

 

D m

Byzance

* LT 119

 

P m (4)

Cactus

* CZ 1209, * FR 13115, * HU 101361, * SE 143

 

D m (2)

Cadet

* ES 6345

 

D m (2)

Cadillac

* FR S14687

 

D m (2)

Cadmus

* ES 6255

 

D m (2)

Calantha

* HU 107770

 

m (2)

Caldera

* ES 1502

 

D m (2)

Caleta

* ES 1502

 

D m (2)

California

* IT x

 

D m (2)

Callas

* BE 505

 

m (2)

Calvin

* LT 130

 

D m (2)

Calzada

* ES 1502

 

D m (2)

Cambria

* HR 251, * SK 366

 

D m (2)

Camel

* ES 1502, * HR 90

 

D m (2)

Campiña

* ES 6345

 

P m (4)

Canaria

* IT 847

 

D m (2)

Canberra

* ES 1105

 

D m (2)

Candimax

* PL 57

 

D m (2)

Canelle

* FR S14687

 

m

Cantabria KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Cantata

* ES 6345

 

D m (2)

Cantona KWS

* DK 28, * SE 89, * UK 611

 

D m (2)

Canyon

* BE 221, * CZ 1209, (*) FR 13115, * NL 704

 

D m (2)

Capella

 

 

f: 30.6.2020

Caravan

* SE 86

 

 

Cardamone

* FR S14687, * AT 533

 

D m (2)

Caribata

* ES 6345

 

D m (2)

Carioca

* FR S14687

 

m (2)

Carlton

* ES 6255

 

D m (2)

Carma

* BE 505

 

m (2)

Carola

* ES 1105

 

P M (4)

Carolus

* HU 100418

 

m (2)

Cartoon

* SE 86

 

D m (2)

Caruso

* CZ 1244

 

D m (2)

Casablanca

* ES 6345

 

D m (2)

Casanova

 

 

f: 30.6.2019

Cassini

* BE 750

 

D m (2)

Castellar

* ES 1502

 

P m (4)

Castor

* FR S13115

 

m (2)

Catamaran

* ES 6255

 

D m (2)

Cavallo

* HR 251, * LT 130, * HU 105677, * AT 533

 

D m (2)

Cayman

* UK 734

 

D m (2)

Cazoo

* ES 6255

 

D m (2)

Cedre

* FR S13115

 

D m (2)

Celcius

* FR S13489

 

D m (2)

Celesta KWS

* DK 28, * DE 105, * FR S14400, * LT 73, * UK 611

 

D m (2)(16)

Centaure

* ES 1502

 

P m (4)

Certo

* IT 479

 

P m (4)

Cesira

 

 

f: 30.6.2020

Cetra

* IT 478

 

P m (4)

Chagall

 

 

f: 30.6.2021

Chamois

* FR S13115

 

m (2)

Chanella KWS

* NL 1008

 

D m (2)

Charcot

* FR S13489

 

m (2)

Charleena KWS

* DE 105

 

D m (2)

Charleston

* FR S14687

 

D m (2)

Charly

* CZ 1244

 

D m (2)

Cheetah

* UK 6134

 

D m (2)

Cherokee

* FR 13115

 

D m (2)

Chess

* LT 130, * UK 6397

 

T m (2)(16)

Chevalier

* FR S8444

 

m (2)

Cheyenne

* FR 13115

 

D m (2)

Chiara

* AT 618

 

D m (2)

Chiclana

* ES 1502

 

D m (2)

Chika KWS

* AT 618

 

D m (2)

Chipeau

 

 

f: 30.6.2020

Chipiona

* ES 1502

 

D m (2)

Chloelia KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Chlotilda KWS

* FR S14400

 

m (2)

Cia

* IT 479

 

P m (4)

Cicero

* IT 571

 

P m (4)

Ciclón

* ES 1502

 

D m (2)

Cigogne

* FR S8444

 

m (2)

Ciro

* IT 153

 

P m (4)

Clairamax

* BE 809

 

m (2)

Claricia KWS

* FR S14400

 

m (2)

Clementina

* IT 264

 

D m (2)

Cocktail

* LT 130

 

D m (2)

Cocotier

* FR S13115

 

m (2)

Colchis

 

 

f: 30.6.2020

Coletta KWS

* FR S14400, * LT 73

 

T m (2)(16)

Collins

* IT 1104

 

D m

Colomba KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Colorado

* IT x

 

D

Colosal

* ES 3022

 

P m (4)

Columbus

* ES 6206, * LT 145, * UK 6186

 

D m (2)(16)

Comanche

* DK 226

 

D m (2)

Comix

* BE 505

 

D m

Condor

* IT 571

 

D m (2)

Conger

* UK 734

 

D m (2)

Conil

* ES 1502

 

P m (4)

Connery

* NL 606

 

D m (2)

Contenta

* ES 6345, * PL 1117

 

D m (2)

Continental

* HR 90, * SK 429

 

D m (2)

Conto

* NL 633

 

P m (4)

Cook

* FR S13489

 

m (2)

Cooper

* BE 221, * LT 119

 

D m (2)

Corot

* FR S13489

 

m (2)

Corrado

* BE 221

 

D m

Corvinia

* NL 301

 

D m (2)

Costa

* IT 479

 

P m (4)

Couperin

* FR S13489

 

m (2)

Courbet

 

 

f: 30.6.2019

Courlis

* CZ 335, * FR S8444

 

D m (2)

Courtine

* FR 8444

 

D m (2)

Coyote

* BE 221, * ES 1502, * HR 90, * IT 479, * NL 519

 

D m (2)

Crema

* IT 571

 

P m (4)

Cremona

* IT 1681

 

P m (4)

Creta

* IT 847

 

D m (2)

Criollo

* DK 226

 

D m (2)

Criquet

* FR S13115

 

m (2)

Crocus

* FR S13115

 

m (2)

Cromwell

* UK 6186

 

D m (2)

Cronos

 

 

f: 30.6.2020

Crotale

* FR S13115

 

D m (2)

Csárdás

* HU 107770

 

m (2)

Cucoredes

* HU 101361

 

D m (2)

Curie

* FR S13489

 

m (2)

Curtis

* FR S13489, * NL 606

 

D m (2)

Cygne

 

 

f: 30.6.2020

Cypres

* FR S13115

 

m (2)

Cyrena

* ES 1105

 

D m (2)

Dabas

* HU 101361

 

D m (2)

Dabdou

* IT 587

 

m (2)

Dakar

* ES 3513

 

D m (2)

Daktari

* HR 90

 

D m

Dalibor

* CZ 110

 

D m (2)

Dalila

* ES 3022

 

P M (4)

Dallas

* IT x

 

D m (2)

Damian

* HU 100418, * SK 501

 

D m (2)

Daniana KWS

* UK 611

 

D m (2)

Danicia KWS

* DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Danka KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Dante

* DE 9569

 

D m (2)

Danton

* SK 457

 

D m (2)

Danube

* CZ 335, * FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Danuśka KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Daphna

* DK 28, * DE 105, * FR S14400, * LT 73, * SE 89, * UK 611

 

D m (2)(16)

Darnella KWS

* UK 611

 

D m (2)

Dartmoor

* DK 11

 

 

Darvas

* HU 108052

 

m (2)

Darwin

* UK 6186

 

D m (2)

Davinci

* DK 11, * LT 130

 

S m (2)(16)

Davy

* UK 6186

 

D m (2)

Debora KWS

* DE 105

 

D m (2)

Debussy

* FR S13489

 

m (2)

Debut

* CZ 316

 

D m (2)

Degas

* DK 254, * FR S13489, * UK 6186

 

D m (2)

Degeta

* HR 769

 

D m

Delano

* HR 251

 

D m (2)

Deleita

* ES 6345

 

D m (2)

Delo

* IT 479

 

D m (2)

Delphine

 

 

f: 30.6.2019

Denisa KWS

* AT 618

 

D m (2)

Denver

* CZ 1209

 

P m (4)

Denzel

* PL 933

 

D m (2)

Deseda

* HU 101361

 

D m (2)

Desperado

* PL 833

 

D m (2)

Dexter

* SE 86

 

m (2)

Diadem

* DK 81

 

P m (4)

Diamenta

* FR S14687

 

D m (2)

Diana KWS

(*) DE 105, * UK 611

 

D m (2)

Dickens

* FR S13489, * UK 6186

 

D m (2)

Dieks

* BG 14

 

S m (1)

Diesel

* NL 606, * SE 70

 

D m (2)

Dinara KWS

* AT 618

 

D m (2)

Dione

* IT 479

 

P m (4)

Dioneta

 

 

f: 30.6.2020

Diplomat

* PL 1153

 

D m (2)

Dita

* IT 479

 

P m (4)

Diver

* DK 81

 

 

Djin

 

 

f: 30.6.2020

Doblo

* LT 130

 

D m (2)

Dobrava KWS

* PL 52

 

D m (2)

Doctor

* CZ 316

 

D m (2)

Domingo

* IT 847

 

P m (4)

Dominika

* UK 611

 

D m (2)

Donjon

* FR S8444

 

D m (2)

Doppler

* PL 933

 

D m (2)

Dorhill

* IT 1681

 

D m (2)

Doriana

* IT 1681

 

D m (2)

Dorice

* IT 1681

 

D m (2)

Dorotea

 

 

f: 30.6.2020

Drafter

* FR S14687

 

D m (2)

Dragon

* FR S13115

 

m (2)

Drake

* CZ 316

 

D m (2)

Dravus

* SK 366

 

D m (2)

Duetto

* IT 479

 

D m (2)

Dukesa

* ES 6345

 

D m (2)

Dulce

* ES 3513, * IT 479

 

P m (2)

Dulzata

* ES 6345

 

D m (2)

Dumas

* FR S13489

 

m (2)

Dylan

* PL 933

 

D m (2)

Ebe

* IT 479

 

P m (4)

Eclipse

 

 

f: 30.6.2020

Ecureuil

* FR S13115

 

m (2)

Edelweiss

* FR S13115

 

D m (2)

Edison

* HU 107770

 

D m (2)

Editha KWS

(*) DE 105, * ES 1105

 

D m (2)

Eduarda KWS

* HR 38

 

D m

Efesos

* EL 13

 

D m (2)

Eglantier

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Eider

* FR S8444

 

D m (2)

Eike

* RO 2119

 

D m (2)

Einar

* DK 254

 

 

Einstein

* BE 750

 

D m (2)

Elaina KWS

* DE 105

 

D m (2)

Elanta

* FR S14687

 

D m (2)

Elaya KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Elbroes

* IT 479

 

D m

Eldorado

* LT 119, * SK 225

 

D m (2)

Eleonora KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Elisabeta KWS

* BE 713, * NL 301

 

D m (2)

Eliska KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2)

Elixir

* SK 366

 

D m (2)

Ellea KWS

* FR S14400

 

m (2)

Elmo

 

 

f: 30.6.2020

Elora KWS

* ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Elsem

* EL 58

 

D m (2)

Elvira KWS

(*) DE 105, * AT 618

 

D m (2)

Elvis

 

 

f: 30.6.2021

Emerald

* SE 143

 

m (2)

Eminent

* CZ 316

 

D m (2)

Emperor

* FR 13115

 

D m (2)

Emu

* PL 833

 

D m (2)

Enne

* IT 479

 

P m (4)

Epervier

* FR S13115

 

m (2)

Epicea

* FR S13115

 

m (2)

Equateur

* FR S13115

 

m (2)

Era

* IT 479

 

D m (2)

Eresma

* ES 2048

 

D m (2)

Ernestina

* ES 1105, * LT 73

 

D m (2)

Escarlata

* ES 2515

 

P m (4)

Esgueva

* ES 2048

 

D m (2)

Esperanza

* DE 105

 

D m (2)

Espressa KWS

* AT 618

 

D m (2)

Esteban

* HU 100418

 

D m (2)

Estivada KWS

 

 

f: 30.6.2020

Etalon

* CZ 1209

 

D m (2)

Etelka KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Etienna KWS

 

 

f: 30.6.2020

Eucalyptus

* BE 221, * FR S13115

 

D m (2)

Eudokia KWS

* LT 73

 

D m (2)

Eudora

* IT 1681

 

D m (2)

Eulalia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Europa

* IT 479

 

D m (2)

Eurostar

* RO 2132

 

D m (2)

Evamaria KWS

* BE 713, * DE 105, * NL 301

 

D m (2)

Evelina

* DE 105

 

D m (2)

Excellenta KWS

* NL 301

 

D m (2)

Exotique

* FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Expedita KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Expert

* CZ 1209, * HU 101361

 

D m (2)

Fabrizia KWS

* IT x, * AT 618

 

D m (2)

Fairway

* DK 11, * LT 130

 

D m (2)

Fala

* PL 833

 

D m (2)

Falco

* SK 429

 

D m (1)

Fantazja

* PL 36

 

D m (2)

Farida

* ES 1502

 

D m (2)

Farina KWS

* DK 28

 

 

Farmer

* PL 833

 

D m (2)

Fatra

* SK 429

 

D m

Fauvette

* FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Favorita KWS

 

 

f: 30.6.2020

FD Aikido

* FR S8444

 

m (2)

FD Aviron

* FR S8444

 

m (2)

FD Bobsleg

* CZ 335

 

D m (2)

FD Bunker

* FR S8444

 

m (2)

FD Capoeira

* FR S8444

 

m (2)

FD Chelem

* FR S8444

 

m (2)

FD Chop

* FR S8444

 

m (2)

FD Coach

* PL 57

 

D m (2)

FD Cravache

 

 

f: 30.6.2020

FD Curling

* FR S8444

 

m (2)

FD Dossard

* FR S8444

 

m (2)

FD Dribble

* FR S8444

 

m (2)

FD Drop

* FR S8444

 

D m (2)

FD Epee

* FR S8444

 

m (2)

FD Esla

* ES 2048

 

D m (2)

FD Estoc

* FR S8444

 

D m (2)

FD Freeride

* FR S8444

 

D m (2)

FD Ippon

* FR S8444

 

D m (2)

FD Javelot

* FR S8444

 

m (2)

FD Kung Fu

* FR S8444

 

m (2)

FD Optimist

* FR S8444

 

m (2)

FD Passing

 

 

f: 30.6.2020

FD Penalty

* FR S8444

 

D m (2)

FD Relais

* FR S8444

 

m (2)

FD Sabre

* FR S8444

 

m (2)

FD Shoot

* FR S8444

 

m (2)

FD Slice

* FR S8444

 

m (2)

FD Slide

* CZ 335

 

D m (2)

FD Strap

* FR S8444

 

m (2)

FD Surf

* FR S8444

 

m (2)

FD Taekwondo

* CZ 335, * PL 57

 

D m (2)

FD Tatami

* FR S8444

 

m (2)

FD Trapeze

* FR S8444

 

D m (2)

FD Voilier

* FR S8444

 

m (2)

FD Winch

* FR S8444

 

D m (2)

FD0510

* ES 2048

 

D m (2)(32)

Federica

 

 

f: 30.6.2020

Feliciana KWS

* DE 105

 

D m (2)

Felicita

* DE 105

 

D m (2)

Felix

* AT 627

 

D m (2)

Fenec

* HU 101361

 

S m (1)

Fenja KWS

* DK 28

 

 

Feranza KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Fernando

* SK 231

 

D m (2)

Ferrara KWS

* AT 618

 

D m (2)

Ferret

* HU 101361, * SK 429

 

S m (2)

Festus

* ES 6206

 

D m (2)

Fidelia

* DE 105

 

D m (2)

Fighter

* PL 833

 

D m (2)

Figula

* SK 366

 

D m (2)

Finola KWS

* DE 105

 

D m (2)

Fiorella KWS

* DE 105

 

D m (2)

Fiorenza KWS

* CZ 69, * IT x

 

D m (2)

Firefly

* IT 479, * UK 734

 

D m (2)

Firenze

* LT 130

 

D m (2)

Fjord

* FR S13115

 

D m (2)

Flamingo

* ES 6255

 

D m (2)

Flavia

* IT x

 

D m (2)

Fleming

* UK 6186

 

D m (2)

Flexness

* DK 11

 

D m (2)

Flixter

* UK 6397

 

D m (2)

Florata

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2)

Florello

* HU 100485

 

D m (2)

Florena KWS

* FR S14400, * NL 301

 

D m (2)

Flores

* IT 847, * SK 230

 

D m (2)

Florian

* AT 827

 

D m (2)

Fogaras

* HU 108052

 

m (2)

Formida KWS

* FR 45199

 

m (2)

Fortissima KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Fortnox

* NL 1025, * SE 86

 

D m (2)

Fortuna

* ES 6345

 

D m (2)

Fox

* IT 571

 

P m (4)

Francesca

* IT 587

 

m (2)(32)

Francessa KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618, * SK 221

 

D m (2)

Fred

* SK 457

 

D m (2)

Freddie

* CZ 1244, * HU 100418

 

D m (2)

Frelon

* FR S13115

 

m (2)

Fresia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Frisbee

* FR S14687

 

m (2)

Frison

* FR S14687

 

m (2)

Frontera

* DK 11

 

 

Full

* IT 571

 

P m (4)

Funo

* IT 110

 

D m (2)

Futura

* ES 6345

 

D m (2)

Gala

* DE 105

 

P m (4)

Galanta

 

 

f: 30.6.2020

Galindo

* AT 827

 

D m (2)

Gallant

* CZ 110, * LT 130, * HU 107770, * PL 1153, * SK 366

 

D m (2)

Gallica

* FR S14687

 

m (2)

Gallop

* FR S14687

 

D m (2)

Galvani

* SK 457

 

D m (2)

Gandhi

* BE 750, * FR S13489, * NL 606

 

D m (2)

Gardenia KWS

* CZ 69, * LT 73, * PL 52, * SK 221

 

D m (2)

Garfield

* SK 366

 

D m (2)

Garonne

* FR 10490

 

P m

Garrano

* DK 226

 

D m (2)

Garrot

* FR S8444

 

m (2)

Gauguin

* UK 6186

 

D m (2)

Gauss

* BE 750, * ES 6206, * AT 848

 

D m (2)

Gavotte

* FR S14687

 

m (2)

Gazeta

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2)

Gea

* IT 264

 

D m (2)

Gecko

* BE 221

 

D m (2)

Gelinotte

 

 

f: 30.6.2020

Gellert

* CZ 1244, * LT 145, * HU 100418, * PL 933

 

D m (2)

Genepi

* FR S14687

 

D m (2)

Genio

* ES 1214

 

D m (2)

Georgetta KWS

* BE 713

 

D m (2)

Georgina

 

 

f: 30.6.2019

Geraldina

* ES 6281

 

D m (2)

Gesina

* ES 1105

 

D m (2)

Geyser

* FR S13115

 

D m (2)

Giada

* IT 264

 

D m (2)

Gianetta KWS

 

 

f: 30.6.2020

Gibbon

* CZ 316

 

D m (2)

Gift

* HU 107770

 

D m (2)

Gina

* IT 264

 

D m (2)

Ginkgo

* FR S13115

 

D m (2)

Giove

* IT 479

 

P m (4)

Giraf

(*) FR S13115, * HR 90

 

D m (2)

Gladiator

* CZ 1209, * AT 827

 

D m (2)

Gluck

* FR S13489

 

m (2)

Goeland

* FR S8444

 

D m (2)

Goethe

* HU 100418

 

D m (2)

Goldena KWS

* SK 221

 

D m (2)

Goldfinch

* UK 734

 

D m (2)

Goldia KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Goldoni

* RO 2119

 

D m (2)

Gondola KWS

* BE 713

 

D m (2)

Gorilla

* CZ 1209

 

D m (2)

Gorki

* FR S13489

 

D m (2)

Gormaz

* ES 1502

 

D m (2)

Graciana KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2)

Granate

* ES 2515

 

D m (2)

Grandiosa KWS

* HR 38, * HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Granit

* ES 3022

 

P m (4)

Greco

* IT 479

 

P m (4)

Gregoria KWS

* HU 149293

 

m (2)

Gregorius

* CZ 1244

 

D m (2)

Greta KWS

* LT 73, * UK 611

 

D m (2)(16)

Gringo

* NL 751

 

D m (2)

Grinta

* IT 1681

 

D m (2)

Grizzly

* NL x

 

P m (4)

Guiseppa KWS

 

 

f: 30.6.2019

Gulda

* AT 848

 

D m (2)

Gulo

* ES 1502

 

D m (2)

Gundula

* HU 107770

 

m (2)

Gustav

* SE 86

 

D m (2)

Gwendolina KWS

* BE 713

 

 

Haflinger

* FR S14687

 

m (2)

Hajdú

* HU 107770

 

m (2)

Halina KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Hammond

* PL 933

 

D m (2)

Hannibal

* DE 9004, * NL 606, * AT 848

 

D m (2)

Hargita

* HR 769

 

D m

Harmony

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Havana

* IT 479

 

P

Havik

* NL 704

 

D m (2)

Haydn

* NL 606

 

D m (2)

Hecta

* FR S14400

 

D m (2)

Hedma KWS

* FR 45199

 

m (2)

Helenika KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618

 

D m (2)

Helios

* FR 8444

 

D m (2)

Helita

* AT 533

 

D m (2)

Helsinki

* ES 1502, * NL 633

 

P m (4)

Helvetia KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Hendrika KWS

* ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Hendrix

 

 

f: 30.6.2020

Heracles

* ES 6345

 

D m (2)

Hercules

* CZ 316

 

D m (2)

Herisson

* FR S13115

 

D m (2)

Hermina

* ES 1105

 

D m (2)

Heron

* NL 751

 

D m (2)

Heston

* HU 107770, * AT 533

 

D m (2)

Hevea

* FR S13115

 

D m (2)

HI 1387

* IT 1681

 

m (2)(32)

HI1280

* ES 6345

 

D m (2)(32)

Hibiscus

* FR S13115

 

m (2)

Hibrid 56

* BG 14

 

 

Higgs

* PL 933

 

D m (2)

Highland

* DK 226

 

D m (2)

Hilleshög monatunno

 

 

f: 30.6.2020

Hilltopta

* HR 769

 

D m (2)

Hippo

* CZ 1209

 

D m (2)

Hippocampe

* FR S13115

 

m (2)

Hispania

* ES 6345

 

D m (2)

Hispano

* ES 6345

 

D m (2)

HM1820

* IT 1681

 

D m (2)(32)

HM5517

* IT 1681

 

P m (4)(32)

Hollandia KWS

* NL 301

 

D m (2)

Hombre

* CZ 316

 

D m (2)

Honey

* CZ 110, * HU 107770, * AT 533

 

D m (2)

Hornbill

* IT 479, * UK 734

 

D m (2)

Hornet

* UK 734

 

D m (2)

Horta

* HR 769, * HU 107770, * AT 533, * SK 173

 

D m (2)

Houston

* IT x

 

D m (2)

Humber

* ES 2515, * NL 649, * UK 560

 

P m (4)

Hunor

* HU 100418, * PL 933

 

D m (2)

Hurricane

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Huzar

* LT 191, * PL 481

 

D m (2)

Hynek

* CZ 1244

 

D m (2)

Iceberg

* FR S13115

 

D m (2)

Idaho

* UK x

 

P m (4)

Idea

* IT 479

 

D m (2)

Igloo

* FR S13115, * PL 833

 

D m (2)

Iguane

* BE 221, * FR 13115

 

D m (2)

IK 1263

* BG 14

 

P m (4)(32)

Ikaros

* EL 1

 

 

Ilias

* EL 13, * AT 533

 

D M (2)

Impact

* CZ 1209, * EL 302

 

D m (2)

Impec

* ES 3513

 

D m (2)

Imperial

* CZ 110

 

D m (2)

Inca

* NL 751

 

D m (2)

Indigo

* HU 107770

 

D m (2)

Indira KWS

* HR 737, * HU 149293

 

D m (2)

Indri

* ES 1502

 

D m (2)

Indurain

* ES 6305

 

D m (2)

Inge

* AT 627

 

D m (2)

Ingrida KWS

 

 

f: 30.6.2020

Integral

* BE 221, * AT 827, * SK 429

 

D m (2)

Intuicion

* ES 6345

 

D m (2)

Ipel

* HU 100485

 

m (2)

Ippolita

 

 

f: 30.6.2020

Iris

* IT 479

 

D m (2)

Iriska KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Isabella KWS

* BE 713, * DK 28, * DE 105, * ES 1105, * FR S14400, * NL 301, * UK 611

 

D m (2)

Isella

* ES 1105

 

D m (2)

Isidora

* IT 1681

 

D M (2)

Ivana KWS

(*) DE 105, * HU 149293

 

D m (2)

Iverna KWS

* FR S14400

 

m (2)

Jadeit

* PL 36

 

D m (2)

Jadranka KWS

* HR 38

 

D m

Jagger

* CZ 1244, * PL 933

 

D m (2)

Jagiellon

* PL 481

 

D m (2)

Jagienka

* PL 36

 

D m (2)

Jagusia

* LT 169, * PL 36

 

D m (2)

Jakari

* HU 101361

 

m (2)

Jampol

* PL 36

 

D m (2)

Janka

* PL 36

 

D m (2)

Janosik

* PL 36

 

D m (2)

Janowa

 

 

f: 30.6.2020

Jarhama

* ES 1502

 

D m (2)(32)

Jaromir

* PL 36

 

D m (2)

Jarysa

 

 

f: 30.6.2019

Jasiek

* PL 36

 

D m (2)

Jasmina KWS

(*) DE 105, * HR 38, * HU 149293

 

D m (2)

Jelen

* HR 90

 

D m

Jenna KWS

* DE 105

 

D m (2)

Jenner

* UK 6186

 

D m (2)

Jenny

* SE 86

 

D m (2)

Jerez

* ES 3022

 

P M (4)

Jinx

* BE 213

 

m (2)

Jocko

* FR S13115

 

m (2)

Joker

* DK 11

 

 

Jollina KWS

* DK 28

 

D m (2)

Jonas

* SK 231

 

D m (2)

Julienna KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Juliet

* IT 1681

 

P m (4)

Julietta

* DK 28, * ES 1105

 

D m (2)

Julischka KWS

* SK 221

 

D m (2)

Julius

* DE 9004

 

D m (2)

Juncal

* ES 1502

 

D m (2)

Jupital

* BE 221

 

D m (2)

Jura

* DK 81, * IT 479, * UK 734

 

D m (2)

Kagu

* CZ 1209, * PL 833

 

D m (2)

Kalimera KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618, * SK 221

 

D m (2)

Kant

* SK 457

 

T m (2)

Kapos

* HU 101361

 

D m (2)

Karera

 

 

f: 30.6.2020

Karimekh

* IT 587

 

m (2)

Karioka

* IT 1104

 

m (1)

Karla KWS

 

 

f: 30.6.2020

Karpaty

* HR 90, * HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Karta

* ES 6345

 

D m (2)

Karyma SYN

* IT 1681

 

P M (7)

Kashmir

* LT 130, * SE 86

 

S m (2)(16)

Kathleena KWS

* ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Katka KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Kavala

* IT 847

 

D m (2)

Kawemegapoly

* ES 1105

 

P M (7)

Kelebek

* ES 6345

 

D m (2)

Kepler

* DE 9004, * ES 6206, * FR S13489

 

D m (2)

Kerkira

* EL 13

 

 

Kermit

* SK 366

 

D m (2)

Kevin

* CZ 1244

 

D m (2)

Khafra

 

 

f: 30.6.2020

Khan

* DK 254

 

 

Kilimanjaro

* LT 119

 

D m (2)

Kim

* AT 627

 

D m (2)

Kinga

* NL 1014

 

D m (2)

Kipling

* ES 6206

 

D m (2)

Kiringa KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Klarina

* DE 105

 

D m (2)

Klaxon

* UK 6397

 

D M (2)

Kleist

* DE 9004

 

D m (2)

Klimt

* SE 70

 

m (2)

Knut

* ES 6305, * LT 145

 

S m (2)(16)

Koala

* FR 13115, * HR 90, * NL 704

 

D m (2)

Kodiak

* NL 704

 

D m (2)

Kom

* BG 14

 

P m (4)

Komodo

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Konrad

* HU 100418

 

D m (2)

Kopernikus

* DK 254, * DE 9004, * FR S13489

 

D m (2)

Korab

* PL 481

 

P m (4)

Kortessa KWS

* UK 611

 

D m (2)

Kosmas

* SK 457

 

P m (4)

Koudou

* LT 119

 

D m (2)

Krajan

* PL 36

 

D m (2)

Kristel

* SE 143

 

m (2)

Kristof

* HU 107770

 

m (2)

Kudu

* IT 479, * SE 143

 

D m (2)

Kujavia

* PL 36

 

D m (2)

Kundera

* HU 100418

 

D m (2)

Kvinta

* IT 1681

 

D m (2)

Laetitia

* ES 1105

 

D m (2)

Lagon

* FR 8444

 

P m (4)

Laguna KWS

* AT 618

 

D m (2)

Lakeba

* DK 81

 

 

Lama

* FR S13115

 

m (2)

Lamis

* IT 479

 

D m (2)

Lamiti

* DK 81

 

 

Lancaster

* PL 933

 

D m (2)

Landon

* FR S13489, * SE 70, * UK 6186

 

D m (2)

Laperla KWS

 

 

f: 30.6.2020

Lara

* IT 571

 

P m (4)

Lareina KWS

* ES 1105, * FR 45199

 

D m (2)

Laska KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Lassie

* BE 221

 

D m (2)

Latalia KWS

* FR 45199

 

m (2)

Laudata

 

 

f: 30.6.2020

Lavenda KWS

* LT 73, * PL 52

 

D m (2)

Lavina

 

 

f: 30.6.2020

Leandrus

* PL 933

 

D m (2)

Legenda KWS

 

 

f: 30.6.2020

Leibniz

* DK 254, * UK 6186

 

D m (2)

Leila

* IT 264

 

D m (2)

Lemoore

* IT 1104

 

D m

Lenard

 

 

f: 30.6.2020

Lenora

 

 

f: 30.6.2020

Lentia

* HR 251, * AT 533

 

D m (2)

Leonella KWS

* BE 713, * NL 301, * UK 611

 

D m (2)

Leopard

 

 

f: 30.6.2019

Leopolda KWS

* HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Levante

* IT 479

 

D m (2)

Levi

* UK 6186

 

D (2)

Lewinia KWS

* FR 45199

 

m (2)

Liana

* IT x

 

D m (2)

Libeccio

* IT 479

 

P m (4)

Libellule

* FR S13115

 

D m (2)

Liberata KWS

* LT 73, * PL 52

 

D m (2)

Libero

* RO 2119

 

D m (2)

Libuše

* CZ 110

 

D m (2)

Lien

* HU 107770

 

 

Lieselotta KWS

* NL 301

 

D m (2)

Limonica KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Limousine

* DK 11

 

D m (2)

Limpia

* EL 58

 

D m (2)

Lince

* IT 571

 

D m (2)

Linotte

* FR S14687

 

m (2)

Lion 9703 Aaron

* IT 1104

 

P M (2)

Lion 9704 Annie

* IT 1104

 

P M (2)

Lipizzan

* DK 226

 

D m (2)

Lipta

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2)

Lisanna KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * NL 301

 

D m (2)

Liszt

* FR S13489

 

m (2)

Lithos

* EL 13

 

D M

Livijana KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Livius

* PL 933, * SK 776

 

D m (2)

Logan

* RO 2119

 

D m (2)

Lombok

* DK 81, * SE 143

 

m (2)

Lonneka KWS

* BE 713, * NL 1008

 

m

Lorca

* ES 2048

 

D m (2)

Loriquet

* FR S8444

 

m (2)

Lotus

* FR S13115

 

D m (2)

Louisa KWS

* ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Louisiane

* FR S13115

 

m (2)

LS1210

* IT 1104

 

m (2)(32)

LS1213

* IT 1104

 

m (2)(32)

Lucata

* ES 6345

 

D m (2)

Lucera

* IT 479

 

P m (4)

Luciana

 

 

f: 30.6.2020

Lucilla KWS

 

 

f: 30.6.2019

Lucrezia KWS

* IT x

 

D m (2)

Ludwig

* HU 100418

 

m (2)

Ludwina KWS

* DE 105, * ES 1105

 

D M (2)

Lukas

 

 

f: 30.6.2019

Lumen

* CZ 110

 

D m (2)

Lumiere

* BE 750, * DK 254, * ES 6206, * FR S13489

 

D m (2)

Lunella KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 6320, * FR S14400

 

P m (2)

Lysandra

 

 

f: 30.6.2019

Macaw

* IT 479

 

D m

Macumba

* FR S14687

 

m (2)

Maddox

* UK 6397

 

D m (2)

Madicken

* LT 119

 

D m (2)

Madrigal

* ES 1502

 

D m (2)

Maestrale

* IT 479

 

P m (4)

Maestro

* ES 6255

 

D m (2)

Magellan

* FR 13115

 

D m (2)

Maghribel

* ES 1502

 

D m (2)

Magister

* HU 101361

 

D m (2)

Magistral

* FR 13115

 

D m (2)

Magno

* ES 6255

 

D m (2)

Magnolia

* NL 301

 

D m (2)

Maimouna

* IT 1681

 

P M (7)

Mainate

* FR S8444

 

m (2)

Maki

* NL 309

 

D m (2)

Maksym

* PL 933

 

D m (2)

Maldive

* SE 143

 

m (2)

Malibu

* IT 1681

 

m (2)

Malu

* ES 6255

 

D m (2)

Mandarin

* SK 230

 

D m (2)

Mandoline

* HR 251

 

D m

Manitou

* PL 833

 

D m (2)

Mankell

* BE 750

 

D m

Maravilla

* ES 1502

 

D m (2)

Marcellina KWS

* AT 618

 

D m (2)

Marco

* ES 6345

 

D m (2)

Marenka KWS

* CZ 69, * HR 38, * HU 149293, * PL 52, * SK 221

 

D m (2)

Maressa KWS

* ES 1105

 

D m (2)

Marfil

* ES 2515

 

D m (2)

Marianka KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Marilina KWS

* HU 149293

 

m (2)

Marinella KWS

(*) DE 105, * HR 38, * HU 149293, * SK 221

 

D m (2)

Marino

* ES 6255, * AT 533

 

D m (2)

Marinus

* PL 933

 

D m (2)

Marjolaine

* BE 1703

 

D m (2)

Markus

 

 

f: 30.6.2019

Marley

* DE 199

 

D m (2)

Marmotte

* FR S13115

 

m (2)

Mars

* DE 9004

 

D m (2)

Marte

* IT 479

 

P m (4)

Marynia

* PL 481

 

D m (2)

Masai

* FR S13115, * LT 119

 

D m (2)(16)

Massima

* IT x

 

D m (2)

Mastiff

* UK 734

 

D m (2)

Matador

* FR 11252

 

P m (4)

Matina

* ES 6255

 

D m (2)

Matros

* ES 6255

 

D m (2)

Maximiliana KWS

* NL 301

 

D m (2)

Mayos

* ES 6255

 

D m (2)

Mazur

* PL 933, * SK 457

 

D m (2)

Meca

* ES 1502

 

D m (2)

Medusa

* ES 6345

 

D m (2)

Megalita

* FR S14687

 

D m (2)

Megauta

* IT 571

 

P m (4)

Mejias

* ES 6345

 

D m (2)

Meleze

* FR S13115

 

D m (2)

Melinda KWS

* HU 149293

 

D m (2)

Melindia KWS

* HR 38, * SK 221

 

D m (2)

Melodia

* PL 36

 

D m (2)

Melrose

* HR 251

 

D m

Mélusine

* FR 8444, * PL 57

 

D m (2)

Mendel

* HU 100418

 

D m (2)

Menuett

* HU 101361, * AT 827

 

D m (2)

Merak

* CZ 1244, * RO 2119

 

D m (2)

Mercator

* BE 221

 

D m (2)

Mercedessa KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Mercurio

* IT 479

 

P m (4)

Merens

* LT 130

 

D m (2)(16)

Mermaid

* DK 81

 

 

Mesange

* CZ 335, * FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Metis

* EL 302, * HU 101361

 

D m (2)

Mezzano Poly A

* IT 479

 

P M (7)

Midas

* ES 3022

 

P m (4)

Milan

 

 

f: 30.6.2019

Millenia KWS

* FR S14400

 

m (2)

Milton

* PL 1153

 

D m (2)

Mimosa

* IT 212

 

P m (4)

Minella

* ES 6281

 

D m (2)

Mini

* IT 479

 

P m (4)

Minta

 

 

f: 30.6.2020

Mira

* IT 1681

 

P m (4)

Mishel

* IT 1104, * LT 170

 

D m (1)

Mistral

* IT 479

 

P m (3)

Mitika

* IT 1104

 

D m

Modex

* EL 13, * SK 366

 

D m (2)

Modus

 

 

f: 30.6.2020

Mohave

* SK 429

 

m (2)

Mohican

* FR S13115

 

D m (2)

Moldau

* FI 6145

 

T m (4)

Moliere

* FR 13489

 

D m (2)

Molly

* DK 11, * ES 6255

 

D m (2)

Mongoose

* UK 734

 

D m (2)

Monivera

* IT 479

 

P m (4)

Monmedia

* NL 432

 

P m (4)

Monodoro

* IT 1681

 

D m (2)

Monofort

* IT 479

 

P m (4)

Monokini

* HU 101361, * SK 429

 

D m (2)

Monpeso

* NL 432

 

P m (4)

Monsun

* CZ 110, * HR 769, * HU 107770

 

D m (2)

Montana

* IT x

 

D m (2)

Monte Bianco

* IT x

 

P m (4)

Monza

 

 

f: 30.6.2021

Moonwalk

* FR S14687

 

D m (2)

Moose

* HU 101361

 

S m (1)

Moroto

* RO 2132, * SK 366

 

D m (2)

Mosaik

 

 

f: 30.6.2019

Motor

* ES 6345

 

D m (2)

Mozart

 

 

f: 30.6.2019

Muraille

* FR 8444

 

D m (2)

Murillo

* ES 6305

 

D m (2)

Murray

* ES 2515, * UK 560

 

P m (4)

Music

* LT 130

 

D m (2)(16)

Mustang

* DK 11, * FR S14687

 

m (2)

Myria KWS

* ES 1105, * FR S14400

 

D m (2)

Myrtille

* FR S13115

 

m (2)

Nabila

* IT 1681

 

P M (7)

Nadina

* ES 6281

 

D m (2)

Nagano

* ES 3030, * NL 633

 

D m (2)

Nancy

* SK 366

 

D m (2)

Nandi

* NL 704

 

D m (2)

Narcos

* CZ 335, (*) FR S8444, * PL 57

 

D m (2)

Narvik

* NL 633

 

P m (4)

Nash

* ES 6281

 

D m (2)

Natassia KWS

* NL 301

 

D m (2)

Nathania KWS

* FR S14400

 

D m (2)

Natura KWS

* CZ 69, (*) DE 105, * HR 38, * SK 221

 

D m (2)

Nauta

* DE 9569, * AT 533

 

D m (2)

Nautera

* AT 533

 

D m (2)

Nautile

* FR S13115

 

m (2)

Naxos

* EL 13

 

 

Neena KWS

* NL 301

 

D m (2)

Nefertitis

* ES 6345

 

D m (2)

Nektarine

* IT 479

 

D m (2)

Nelexa

* HR 769, * LT 130, * HU 107770

 

D m (2)(16)

Nelson

* DK 11

 

D m (2)

Nelya

* IT 571

 

D m (2)

Nemafort

* IT 479

 

D m (2)

Nemata

* DE 9569

 

D m (2)

Nenuphar

* FR S13115

 

D m (2)

Nero

* IT 1681

 

D m (2)

Neruda

* CZ 1244

 

D m (2)

Nestorix

* IT 479

 

D m (2)

Nettuno

* IT 479

 

D m (2)

Neuron

* HR 251

 

D m

Neutrino

* HR 251, * HU 107770, * AT 533

 

D m (2)

Nevenka

* SK 221

 

D m (2)

New York

* IT x

 

D m (2)

Newton

* ES 6255

 

D m (2)

Nexus

* SE 86

 

D m (2)

Niagara

* HU 101361

 

m (2)

Nicolaus

* SK 776

 

D m (2)

Niki

 

 

f: 30.6.2019

Nimbus

* HR 251, * HU 107770

 

D m (2)

Nina KWS

* NL 1008

 

D m (2)

Ninfea

* IT 212

 

D m (2)

Niven

* PL 933

 

D m (2)

Noricum

* HU 107770, * SK 366

 

D m (2)

Norina KWS

* IT x

 

D m (2)

Novella

* HU 107770

 

D m (2)

Novis

* IT 479

 

D m (2)

Ocean

* IE 37

 

P M (2)

Oceanite

* CZ 335, (*) FR 8444

 

D m (2)

Ocelot

* FR S13115

 

m (2)

Octopus

* FR 13115

 

D m (2)

Odessa KWS

 

 

f: 30.6.2020

Okapi

* FR 13115

 

D m (2)

Okka

* HU 107770

 

D m (2)

Olimpo

* ES 1502

 

D m (2)

Oliver

 

 

f: 30.6.2019

Olivetta KWS

* LT 73

 

D m (2)(16)

Oliviera KWS

* CZ 69

 

D m (2)

Olmeda

* ES 1502

 

D m (2)

Ontario

* IT x

 

D m (2)

Opta

* UK 6397

 

D m (2)

Orbite

* ES 6345

 

D m (2)

Orchidee

* FR S13115

 

m (2)

Oregon

* IT x

 

D m (2)

Orfea KWS

* FR S14400

 

m (2)

Oribi

* LT 119

 

D m (2)

Origan

* FR S14687

 

D m (2)

Original

* SK 225

 

D m (2)

Orlena KWS

* LT 73, * SE 89

 

D m (2)(16)

Ornella

* EL 10

 

D m (2)

Orque

* FR S13115

 

D m (2)

Osea KWS

 

 

f: 30.6.2019

Oslo

* NL 633

 

P m (4)

Osma

* ES 1502

 

D m (2)

Othello

* FR S14687

 

D m (2)

Ouragan

* FR S13115

 

m (2)

Ovatio

* IT 479

 

P m (4)

Ovid