ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 459

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
20 декември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 459/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9070 — Eurocar/Vicentini) ( 1 )

1

2018/C 459/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV) ( 1 )

1

2018/C 459/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9143 — CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran) ( 1 )

2

2018/C 459/04

Откриване на процедура (Дело M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets) ( 1 )

2

2018/C 459/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9158 — SoftBank/Toyota Motor Corporation/Monet Technologies JV) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 459/06

Актуализация за 2019 г. на надбавките, приложими за националните експерти, командировани към Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз

4

 

Европейска комисия

2018/C 459/07

Обменен курс на еврото

5

2018/C 459/08

Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му от 9 март 2018 г., относно проекторешение по Дело M.8084 — Bayer/Monsanto — Докладчик: Латвия

6

2018/C 459/09

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Дело M.8084 — Bayer/Monsanto

9

2018/C 459/10

Резюме на Решение на Комисията от 21 март 2018 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.8084 — Bayer/Monsanto) (нотифицирано под номер C(2018) 1709)  ( 1 )

10

2018/C 459/11

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2018 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 53 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета за наименованието Gönci kajszibarack (ЗГУ)

24

 

Сметна палата

2018/C 459/12

Специален доклад № 33/2018 — Борба с опустиняването в ЕС — нарастваща заплаха, която изисква повече действия

37

2018/C 459/13

Специален доклад № 35/2018 — Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз, отпуснати на неправителствени организации — необходими са още усилия

37

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 459/14

Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

38

2018/C 459/15

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

40


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2018/C 459/16

Решение на Съда от 17 септември 2018 година по дело E-10/17 — Nye Kystlink AS срещу Color Group AS и Color Line AS (Член 53 от Споразумението за ЕИП — Член 54 от Споразумението за ЕИП — Принцип на равностойност — Принцип на ефективност — Национални правни норми относно давностния срок за искове за обезщетяване на вреди)

47

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 459/17

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9094 — Amcor/Bemis) ( 1 )

48


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9070 — Eurocar/Vicentini)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/01)

На 10 септември 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M9070. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/02)

На 7 декември 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M9166. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9143 — CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/03)

На 10 декември 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M9143. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/2


Откриване на процедура

(Дело M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/04)

На 11 декември 2018 г. Комисията реши да открие процедура по гореспоменатото дело, след като констатира, че концентрацията, за която е уведомена, поражда сериозни съмнения относно съвместимостта си с общия пазар. С откриването на процедурата разследването по отношение на концентрация, за която е подадено уведомление, навлиза във втора фаза и не засяга окончателното решение по делото. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. (1)

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите наблюдения относно планираната концентрация.

За да бъдат взети предвид по време на процедурата, забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 15 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с позоваване на M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/3


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9158 — SoftBank/Toyota Motor Corporation/Monet Technologies JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/05)

На 12 декември 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M9158. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/4


Актуализация за 2019 г. на надбавките, приложими за националните експерти, командировани към Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз

(2018/C 459/06)

В съответствие с член 19, параграф 6 от Решение (ЕС) 2015/1027 на Съвета от 23 юни 2015 г. относно правилата, приложими за националните експерти, командировани към Генералния секретариат на Съвета, и за отмяна на Решение 2007/829/ЕО (1):

1.

Считано от 1 януари 2019 г., дневните надбавки, посочени в член 19, възлизат на 35,13 EUR и 140,49 EUR.

2.

Считано от 1 януари 2019 г., размерът на възстановяванията, дължими в зависимост от разстоянието между мястото на наемане и мястото на командироване (в километри), е следният:

Разстояние между мястото на наемане и мястото на командироване (в километри)

Сума (в евро)

0 – 150

0,00

> 150

90,31

> 300

160,54

> 500

260,91

> 800

421,46

> 1 300

662,30

> 2 000

792,77


(1)  ОВ L 163, 30.6.2015 г., стр. 40


Европейска комисия

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/5


Обменен курс на еврото (1)

19 декември 2018 година

(2018/C 459/07)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1405

JPY

японска йена

128,11

DKK

датска крона

7,4676

GBP

лира стерлинг

0,90318

SEK

шведска крона

10,3393

CHF

швейцарски франк

1,1328

ISK

исландска крона

138,80

NOK

норвежка крона

9,9375

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,765

HUF

унгарски форинт

322,90

PLN

полска злота

4,2833

RON

румънска лея

4,6655

TRY

турска лира

6,0860

AUD

австралийски долар

1,5879

CAD

канадски долар

1,5332

HKD

хонконгски долар

8,9241

NZD

новозеландски долар

1,6630

SGD

сингапурски долар

1,5623

KRW

южнокорейски вон

1 284,20

ZAR

южноафрикански ранд

16,2602

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8683

HRK

хърватска куна

7,4190

IDR

индонезийска рупия

16 471,67

MYR

малайзийски рингит

4,7661

PHP

филипинско песо

60,535

RUB

руска рубла

77,0444

THB

тайландски бат

37,311

BRL

бразилски реал

4,4515

MXN

мексиканско песо

22,8738

INR

индийска рупия

80,1160


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/6


Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му от 9 март 2018 г., относно проекторешение по Дело M.8084 — Bayer/Monsanto

Докладчик: Латвия

(2018/C 459/08)

Сделката

1.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с Комисията, че сделката представлява концентрация по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията.

Съюзно измерение

2.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с Комисията, че сделката има съюзно измерение съгласно член 1, параграф 2 от Регламента за сливанията.

Продуктов пазар и географски пазар

3.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с определенията на Комисията за съответните продуктови пазари на зеленчукови семена, и по-специално:

3.1.

че пазарите на зеленчукови семена обхващат както лицензирането, така и търговската реализация на семена?

3.2.

че подходящото равнище за оценяване на ценовия ефект е на ниво сегмент.

4.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с определенията на Комисията за съответните продуктови пазари на семена за култури с голяма посевна площ, по-конкретно що се отнася до сегментацията на:

4.1.

пазари нагоре и надолу по веригата на маслодайна рапица;

4.2.

пазари нагоре и надолу по веригата на памук; както и

4.3.

пазари нагоре и надолу по веригата на пшеница.

5.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с определенията на Комисията за съответните продуктови пазари на характеристики на култури с голяма посевна площ, по-конкретно що се отнася до сегментацията на:

5.1.

пазари за лицензиране на една характеристика както и

5.2.

пазари за лицензиране на група характеристики.

6.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с определенията на Комисията за съответните продуктови пазари на формулирани продукти за растителна защита, по-конкретно що се отнася до сегментацията на:

6.1.

пазари на неселективни хербициди за селскостопански цели;

6.2.

пазари на неселективни хербициди за неселскостопански цели;

6.3.

пазари на системи за устойчивост на хербициди;

6.4.

пазари на препарати за третиране на семена;

6.5.

пазари на фунгициди;

6.6.

пазари на инсектициди;

6.7.

пазари на микробни продукти за повишаване на добива;

6.8.

пазари на продукти за защита на здравето на пчелите срещу varroa destructor; както и

6.9.

пазари на агрономски предписания, използващи цифрови технологии.

7.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с определението на Комисията за пространствата на конкуренция в областта на иновациите, по-конкретно определението на:

7.1.

иновационни пространства в областта на характеристиките на културите с голяма посевна площ;

7.2.

иновационни пространства за неселективни хербициди;

7.3.

иновационни пространства за системи за устойчивост на хербициди;

7.4.

иновационни пространства за фунгициди;

7.5.

иновационни пространства на инсектициди;

7.6.

иновационни пространства за микробни продукти повишаване на добива; както и

7.7.

иновационни пространства за продукти за защита на здравето на пчелите.

8.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с определенията на Комисията за съответните географски пазари във връзка със:

8.1.

пазари на зеленчукови семена;

8.2.

пазари нагоре и надолу по веригата на семена на култури с голяма посевна площ;

8.3.

пазари на характеристики на култури с голяма посевна площ;

8.4.

пазари на препарати за растителна защита; както и

8.5.

пазари на агрономски предписания, използващи цифрови технологии.

Оценка на конкуренцията

9.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с оценката на Комисията, че сделката ще възпрепятства значително ефективната конкуренция по отношение на продуктовата/ценовата конкуренция на:

9.1.

пазари на зеленчукови семена;

9.2.

пазарите нагоре и надолу по веригата на семена на култури с голяма посевна площ, а именно маслодайна рапица (пазарите надолу по веригата) и памук (пазар нагоре по веригата);

9.3.

пазари на характеристики на култури с голяма посевна площ;

9.4.

пазарите на неселективни хербициди за селскостопански цели за многогодишни култури;

9.5.

пазарите на неселективни хербициди за неселскостопански цели за управление на растителността в промишлена среда преди/след поникване и след поникване);

9.6.

пазари на нематоциди за третиране на семена; както и

9.7.

пазарите на агрономски предписания, използващи цифрови технологии, на фунгициди за култури с голяма посевна площ.

10.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с оценката на Комисията, че сделката ще възпрепятства значително ефективната конкуренция по отношение на конкуренцията в областта на иновациите за:

10.1.

характеристиките на културите с голяма посевна площ;

10.2.

неселективни хербициди; както и

10.3.

системи за устойчивост на хербициди

11.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с оценката на Комисията, че сделката няма да възпрепятства значително ефективната конкуренция във връзка с отношенията между дейностите на страните на:

11.1.

някои пазари на зеленчукови семена;

11.2.

пазарите на семена от пшеница;

11.3.

иновациите на определени пазари за листни фунгициди;

11.4.

иновациите на определени пазари за листни инсектициди;

11.5.

пазарите нагоре по веригата на инсектицидни и фунгицидни препарати за третиране на семена и пазарите надолу по веригата на третирани семена (вертикални отношения);

11.6.

Микробните продукти за повишаване на добива — по отношение както на продуктовата, така и на ценовата конкуренция и конкуренцията в областта на иновациите;

11.7.

иновациите на пазара за продукти за защита на здравето на пчелите срещу varroa destructor; както и

11.8.

пакетна продажба на семена и продукти за растителна защита, както на равнището на дистрибутора, така и на това на селскостопанския производител.

Корективни мерки

12.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с Комисията, че продажбата на дейността за зеленчукови семена ще разсее опасенията относно конкуренцията във връзка със зеленчукови семена.

13.

По отношение на пакета за продажба на BASF, Консултативният комитет (14 държави членки) е съгласен с Комисията, че:

13.1.

продажбата на дейността за семена на култури с голяма посевна площ ще разсее опасенията относно конкуренцията във връзка с пазарите на семена и характеристики на култури с голяма посевна площ и конкуренцията в областта на иновациите;

13.2.

продажбата на дейността за амониев глуфосинат и глифосатните активи ще отговори на опасенията относно конкуренцията във връзка с глифосат и амониев глуфосинат;

13.3.

продажбата на активите на NemaStrike ще отговори на опасенията относно конкуренцията във връзка с третирането на семена с нематоцид;

13.4.

трансферите и лицензирането на данни [изследователски направления 1, 2 и 3 за неселективни хербициди] ще разсее опасенията относно конкуренцията във връзка със съответните иновационни усилия на страните за неселективни хербициди и системи за устойчивост на хербициди;

13.5.

лицензът за цифрово земеделие ще отговори на опасенията относно конкуренцията във връзка с цифровите рецепти за фунгициди за култури с голяма посевна площ в ЕИП, както и на въпросите, повдигнати в допитването до участниците на пазара; както и

13.6.

BASF изглежда prima facie подходящ купувач на продажния пакет на BASF, предмет на по-нататъшно разследване.

14.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с Комисията, че при пълно спазване на окончателните ангажименти и одобрението на BASF като купувач на продажния пакет на BASF и на купувача на продаваната дейност за зеленчукови семена, сделката няма да възпрепятства значително ефективната конкуренция на вътрешния пазар или на значителна част от него.

Съвместимост с вътрешния пазар

15.

Консултативният комитет (13 държави членки) е съгласен с Комисията, че следователно сделката следва да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП в съответствие с член 2, параграф 2 и член 8, параграф 2 от Регламента за сливанията и член 57 от Споразумението за ЕИП.

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/9


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Дело M.8084 — Bayer/Monsanto

(2018/C 459/09)

1.   

На 30 юни 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламента за сливанията (2), чрез която предприятие Bayer Aktiengesellschaft (наричано по-нататък „Bayer“ или „уведомяващата страна“) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Monsanto Corporation („Monsanto“) посредством покупка на дялове (акции) (наричано по-нататък „сделката“). Bayer и Monsanto са наричани по-нататък заедно „страните“.

2.   

Първата фаза от проучването на Комисията породи сериозни съмнения относно съвместимостта на сделката с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП, по-специално що се отнася до въздействията върху конкуренцията в областта на средствата за растителна защита, семената и агрономичните признаци, както и цифровото земеделие. На 22 август 2017 г. Комисията прие решение за образуване на производство в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за сливанията, в отговор на което уведомяващата страна представи писмено мнение на 4 септември 2017 г.

3.   

На 19 септември 2017 г. и на 26 януари 2018 г. срокът на втората фаза за разглеждане на сделката беше удължен в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламента за сливанията с общо 15 работни дни.

4.   

На 4 октомври 2017 г. и на 16 октомври 2017 г. Комисията прие две решения в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламента за сливанията, с които поради неуспеха на страните да предоставят някои от исканите документи срокът за разглеждане на сливането беше спрян. Първото спиране продължи от 21 септември 2017 г. до 13 октомври 2017 г., а второто от 10 октомври 2017 г. до 3 ноември 2017 г., когато бяха предоставени поисканите документи.

5.   

По тяхно искане аз признах предприятия Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V., Avaaz Foundation, DowDuPont Inc. и IPES-Food като заинтересовани трети лица в настоящото производство.

6.   

Комисията прие изложение на възраженията по това дело на 14 декември 2017 г., което беше нотифицирано на страните същия ден. Страните отговориха на изложението на възраженията на 9 януари 2018 г. Страните не помолиха за възможност да развият доводите си на официално устно изслушване.

7.   

Комисията изпрати няколко писма с изложение на фактите — на 26 януари 2018 г. и на 1 и 8 февруари 2018 г., с което на страните беше дадена възможност да представят мнения относно допълнителни фактически елементи.

8.   

На 2 февруари 2018 г. страните представиха официален набор от ангажименти. На 5 февруари 2018 г. страните подадоха леко изменен вариант на ангажиментите. На 6 февруари 2018 г. Комисията извърши допитване до участниците на пазара във връзка с ангажиментите. Въз основа на информацията от проведеното от Комисията целево допитване до участниците на пазара относно този пакет, на 16 февруари 2018 г. страните представиха изменени ангажименти (наричани по-нататък „окончателните ангажименти“).

9.   

В проекторешението Комисията стига до заключението, че окончателните ангажименти са подходящи и достатъчни, за да премахнат значителното възпрепятстване на ефективната конкуренция в областите, в които такова е било установено. В резултат на това Комисията обявява сделката за съвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП при спазването на условия и задължения, предназначени да гарантират, че Bayer отговаря на окончателните ангажименти.

10.   

Съгласно член 16, параграф 1 от Решение 2011/695/ЕС аз се запознах със съдържанието на проекторешението и стигнах до заключението, че то се отнася само до възраженията, по отношение на които на страните е била предоставена възможност да изразят своите становища.

11.   

Като цяло считам, че ефективното упражняване на процесуалните права по това дело е било спазено.

Брюксел, 12 март 2018 г.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29) („Решение 2011/695/ЕС“).

(2)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1) (Регламентът за сливанията).


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/10


Резюме на Решение на Комисията

от 21 март 2018 година

за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП

(Дело M.8084 — Bayer/Monsanto)

(нотифицирано под номер C(2018) 1709)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/10)

На 21 март 2018 г. Комисията прие решение по дело за сливане съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (1), и по-специално член 8, параграф 2 от този регламент. Неповерителен вариант на пълния текст на решението, който в зависимост от случая може да бъде под формата на предварителен вариант, може да бъде намерен на английски език на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“ на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

По силата на решението придобиването на дружеството Monsanto (наричано по-нататък „Monsanto“) от Bayer Aktiengesellschaft (наричано по-нататък „Bayer“; наричано заедно с Monsanto „страните“) посредством покупка на дялове/акции (наричана по-нататък „сделката“) е обявено за съвместимо с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП, в съответствие с член 2, параграф 2 и член 8, параграф 2 от Регламента за сливанията и с член 57 от Споразумението за ЕИП.

2.   ПРОЦЕДУРА

(2)

На 14 септември 2016 г. Bayer обяви, че ще придобие контрол над Monsanto. Bayer уведоми Комисията за сделката на 30 юни 2017 г.

(3)

С решение от 22 август 2017 г. (2) Комисията установи, че сделката поражда сериозни съмнения относно съвместимостта ѝ с вътрешния пазар, и образува производство съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за сливанията.

(4)

Задълбоченото разследване потвърди установените по-рано опасения по отношение на конкуренцията.

(5)

На 16 февруари 2018 г. уведомяващата страна представи окончателните ангажименти (наричани по-нататък „окончателните ангажименти“), с които сделката става съвместима с вътрешния пазар.

(6)

Проекторешението беше обсъдено с държавите членки по време на заседанието на Консултативния комитет по концентрациите от 9 март 2018 г., който даде положително становище. В своя доклад от 12 март 2018 г. служителят по изслушването даде положително становище относно производството.

(7)

В мотивираното си искане от 4 април 2018 г., изменено на 6 април 2018 г., уведомяващата страна предложи да измени окончателните ангажименти, както е описано в точки 6.1.3 и 6.1.5 по-долу. С решение от 11 април 2018 г. Комисията одобри изменението на окончателните ангажименти (3).

3.   СТРАНИТЕ

(8)

Учреденото в Германия дружество Bayer извършва дейност в четири сфери: фармацевтични продукти, здравеопазване, селско стопанство („Bayer Crop Science“) и здраве на животните. Свързаните с конкуренцията последици от сделката засягат основно подразделението Bayer Crop Science. Bayer Crop Science извършва дейност в три стопански сегмента: i) растителна защита; ii) семена; и iii) науки за околната среда. Bayer извършва дейност и в областта на разработването на биотехнологии и на разработването и предоставянето на услуги в областта на цифровото земеделие.

(9)

Учреденото в САЩ дружество Monsanto извършва дейност в областта на селското стопанство, като произвежда семена и продукти за растителна защита (най-вече глифосатен хербицид, продаван на пазара под търговското наименование „Roundup“). Освен това Monsanto участва в научни изследвания в областта на биологичните препарати в селското стопанство. Monsanto предоставя също така услуги в областта на цифровото земеделие на земеделските стопани посредством „The Climate Corporation“.

4.   СЪЮЗНО ИЗМЕРЕНИЕ

(10)

Комбинираният общ световен оборот на засегнатите предприятия надвишава 5 милиарда евро [Bayer: EUR […]; Monsanto: EUR […]]. Всяко от предприятията има оборот на стойност над 250 милиона евро в целия ЕС [Bayer: EUR […]; Monsanto: EUR […]], но те не постигат повече от две трети от общия си оборот в целия ЕС в рамките на една и съща държава членка. Следователно сделката има съюзно измерение съгласно член 1, параграф 2 от Регламента за сливанията.

5.   ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

5.1.   Съответни продуктови пазари

(11)

В Решението се обхващат следните области/пазари, в които страните извършват дейност:

а)

зеленчукови семена (хоризонтални некоординирани последици върху действителната ценова/продуктова конкуренция);

б)

семена за култури с голяма посевна площ, в това число маслодайна рапица, памук и пшеница (хоризонтални некоординирани последици върху действителната и потенциалната ценова/продуктова конкуренция);

в)

характеристики на култури с голяма посевна площ (хоризонтални некоординирани ефекти върху действителната и потенциалната ценова/продуктова конкуренция, както и върху конкуренцията при иновациите);

г)

растителна защита, в това число неселективни хербициди за селскостопански и и неселскостопански цели (хоризонтални некоординирани ефекти върху действителната и потенциалната ценова/продуктова конкуренция, както и върху конкуренцията при иновациите) и системи за устойчивост на хербициди (хоризонтални некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите), третиране на семена (хоризонтални некоординирани ефекти върху потенциалната конкуренция и вертикални ефекти), фунгициди (хоризонтални некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите), инсектициди (хоризонтални некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите), микробни продукти за повишаване на добива (хоризонтални некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите), продукти за здравето на пчелите, насочени срещу акара Вароа (хоризонтални некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите);

д)

агрономски предписания на фунгициди, използващи цифрови технологии, за култури с голяма посевна площ (хоризонтални некоординирани ефекти върху потенциалната ценова/продуктова конкуренция).

5.1.1.    Зеленчукови семена

(12)

Комисията установи, че съответният продуктов пазар обхваща както лицензирането, така и търговската реализация на зеленчукови семена за всяка зеленчукова култура. Тя установи също така, че всяка зеленчукова култура представлява отделен продуктов пазар, но се състои от силно диференцирани сегменти. Във връзка с това Комисията е приела, че е уместно да се направи оценка на ценовите ефекти от гледна точка на конкуренцията на равнището на всеки сегмент.

(13)

Комисията използва сегментирането, предложено от страните, което бе сметнато за надеждно. При сегментирането сегментите се разграничават по следните критерии: i) среда на отглеждане (полско отглеждане, отглеждане в мрежести и пластмасови оранжерии или в стъклени оранжерии); ii) вид семена (свободно опрашвани или хибридни); iii) употреба (в прясно състояние или след преработка); iv) дали отглежданото растение е развито като подложка, или не; и v) характеристики на отглеждания зеленчук (вид зеленчук, големина, цвят, вкус и т.н.).

(14)

Комисията установи, че географският обхват на пазарите на зеленчукови семена е национален поради националната регистрация, националното разпространение и слабия ценови арбитраж между държавите. Тя обаче отбеляза също така, че са налице и други фактори, които подсказват, че пазарът на зеленчукови семена може да е по-широк от националния.

5.1.2.    Семена за култури с голяма посевна площ

(15)

Комисията анализира пазарите за култури с голяма посевна площ, на които се припокриват дейностите на страните: маслодайна рапица, памук и пшеница.

5.1.2.1.   Маслодайна рапица

(16)

В отрасъла на маслодайната рапица се обхващат два етапа, а именно i) развъждането на нови сортове маслодайна рапица и ii) търговското производство на семена от тези сортове и продажбата на семената на клиенти. Както Bayer, така и Monsanto развъждат и пускат на пазара нови сортове маслодайна рапица в целия ЕС и в други части на света. И двете предприятия имат пълноценни развъдни програми в Европа.

(17)

Според Комисията относимите продуктови пазари за маслодайна рапица са: i) пазарът нагоре по веригата за лицензиране на зародишна плазма за целите на развъждането на нови сортове маслодайна рапица; ii) пазарът нагоре по веригата за лицензиране на сортове маслодайна рапица с цел търговска реализация; и iii) пазарът надолу по веригата за търговска реализация на семена от маслодайна рапица.

(18)

Комисията оставя отворен въпроса дали пазарите надолу по веригата следва да бъдат разделени допълнително между двата вида маслодайна рапица, които се отглеждат в Европа: зимна маслодайна рапица и лятна (или пролетна) маслодайна рапица.

(19)

Комисията смята, че: i) географският обхват на пазара за лицензиране на зародишна плазма покрива целия ЕС; ii) пазарът за лицензиране на сортове маслодайна рапица обхваща целия ЕС; и iii) географският обхват на пазара за търговска реализация на сортове маслодайна рапица е национален.

5.1.2.2.   Памук

(20)

Комисията е на мнение, че относимият пазар за целите на анализа на конкуренцията е лицензирането на сортове памук за производство и продажба. Географският обхват на този пазар покрива целия ЕС.

5.1.2.3.   Пшеница

(21)

Комисията взема под внимание два относими продуктови пазара: i) пазара нагоре по веригата за лицензиране на сортове пшеница за производство и продажба (но не и за развъждане) и ii) пазара надолу по веригата за търговска реализация на семена от пшеница.

(22)

Освен това Комисията установи, че географският обхват на пазара на пшеница покрива целия ЕС, когато става въпрос за пазара (нагоре по веригата) за лицензиране, и е национален, когато става въпрос за пазара (надолу по веригата) за търговска реализация.

5.1.3.    Характеристики на култури с голяма посевна площ

(23)

Комисията установи, че нагоре по веригата от развъждането на семена и търговската им реализация съществуват три различни пазарни слоя за характеристики. Те са: i) слой за лицензиране на открития на характеристики, ii) слой за лицензиране на единични характеристики и iii) слой за лицензиране на съчетани изменени гени. Комисията смята, че слоят за лицензиране на открития на характеристики не представлява продуктов пазар, а по-скоро е пространство за иновации, докато за лицензирането на съчетани изменени гени, от една страна, и за лицензирането на характеристики, от друга, се приема, че съществуват отделни продуктови пазари.

(24)

В слоя за лицензиране на единични характеристики относимите продуктови пазари се идентифицират чрез специфична функционалност, като например устойчивост на конкретен хербицид, както и чрез специфична култура. В случая на функционалностите за устойчивост на насекоми е определено допълнително подсегментиране на характеристиките за устойчивост на насекоми въз основа на семейството насекоми, спрямо което съответната характеристика осигурява устойчивост.

(25)

В слоя за лицензиране на съчетани изменени гени относимите продуктови пазари са разграничими по култури.

(26)

Комисията е на мнение, че относимите географски пазари за лицензиране на характеристики и лицензиране на съчетани изменени гени са световни.

5.1.4.    Растителна защита

5.1.4.1.   Борба с плевелите

А)   Неселективни хербициди за земеделски цели

(27)

Неселективните хербициди са продукти с широкоспектърно действие и унищожават както тревистите, така и широколистните плевели.

(28)

Комисията счита, че относимият продуктов пазар на хербициди за селскостопански цели следва да бъде сегментиран по селективни и неселективни хербициди, от една страна, а в рамките на неселективните хербициди — по многогодишни култури (единственият сегмент, в който страните имат съществена припокриваща се дейност в ЕИП) и едногодишни култури, от друга страна.

(29)

Комисията смята също така, че пазарите на продукти за растителна защита са национални по географски обхват.

Б)   Неселективни хербициди за неселскостопански цели

(30)

Комисията смята, че относимите продуктови пазари за неселективни хербициди за неселскостопански цели следва да се сегментират между i) контрол на растителността в промишлена среда и ii) трева и декоративни растения.

(31)

Освен това Комисията смята, че в категорията „контрол на растителността в промишлена среда“ средствата за унищожаване на храсти и приложенията по железопътните трасета представляват отделни относими продуктови пазари.

(32)

Освен това според Комисията в същата категория „контрол на растителността в промишлена среда“ неселективните хербициди следва да се групират в две категории според момента на прилагането им съответно a) продукти, които се прилагат преди поникването на плевелите, и продукти, които се прилагат преди и след поникването на плевелите, и б) продукти, които се прилагат след поникването на плевелите, и продукти, които се прилагат преди и след поникването на плевелите.

(33)

Комисията смята, че относимите пазари са национални по географски обхват.

В)   Системи за устойчивост на хербициди

(34)

Системите за борба с плевелите обикновено съчетават неселективни хербициди с култури, които са устойчиви на тези хербициди посредством генетично модифициране на културите („системи с генетично модифициране“), или в по-редки случаи посредством използване на естествено устойчиви култури, т.е. които не са генетично модифицирани („системи без генетично модифициране“). Системите с генетично модифициране и системите без генетично модифициране се наричат съвкупно „системи за устойчивост на хербициди“.

(35)

Комисията смята, че всички системи за устойчивост на хербициди за определена култура се конкурират на разграничен относим продуктов пазар и че съответните пространства за иновации включват иновации в системите за устойчивост на хербициди както сред всички култури (по-специално на ранни етапи от научноизследователската дейност), така и за всяка относима култура (като соя, памук, царевица, маслодайна рапица/канола, ориз, пшеница).

(36)

Комисията смята, че относимият географски обхват на пространствата за иновации в областта на системите за устойчивост на хербициди е световен.

5.1.4.2.   Третиране на семена

(37)

Третирането на семена представлява обработване на семената със специфични рецептури с цел да бъдат защитени на ранните етапи от развитието им. Следователно третирането на семена е насочено към борба с болести и насекоми в почвата или насекоми, които се появяват рано през сезона („фунгицидно и инсектицидно третиране на семена“), както и с нематоди („нематоцидно третиране на семена“).

(38)

Комисията е сметнала, че третирането на семена представлява отделен продуктов пазар, а не конкретен вид приложение на продукти за растителна защита. Третирането на семена се разделя допълнително по култури и по показания (например инсектициди и фунгициди). По отношение на нематоцидното третиране на семена Комисията е на мнение, че относимият продуктов пазар, който следва да се отчете при анализа на конкуренцията, е третирането на семена за борба с нематоди по всяка отделна култура.

(39)

По отношение на пазара надолу по веригата до пазара за третиране на семена, за целите на настоящото решение може да бъде оставен отворен въпросът дали продуктовият пазар надолу по веригата включва и нетретирани семена.

(40)

Комисията счита, че продуктовите пазари на третирани семена са национални по географски обхват.

5.1.4.3.   Фунгициди

(41)

Фунгицидите са агрохимични средства за борба с болести; те се използват за предотвратяване на влошаването на състоянието на растенията и растителните продукти, причинено от гъбички и плесени.

(42)

Комисията е извършила своята оценка на конкуренцията при фунгицидите за всяка отделна култура/болест. Освен това Комисията счита, че пространството за иновации, относимо спрямо нейната оценка, са иновациите при фунгицидите за различните култури/болести или групи болести.

(43)

Комисията също така счита, че може да бъде оставен отворен въпросът дали химичните и биологичните фунгициди представляват отделни продуктови пазари, тъй като сделката не поражда притеснения относно съвместимостта ѝ с вътрешния пазар при което и да е реалистично определение на пазара.

(44)

Продуктовите пазари на фунгициди са национални по географски обхват. Географското измерение на пространствата за иновации може да остане отворен въпрос.

5.1.4.4.   Инсектициди

(45)

Инсектицидите са средства, предназначени за борба с насекомите, които вредят на отглежданите култури, по-специално на тези, отглеждани за храна. Те могат да бъдат прилагани по множество различни начини, в това число чрез третиране на листата, почвата и семената.

(46)

Комисията е извършила своята оценка на конкуренцията при инсектицидите за всяка отделна култура/вредител. Комисията смята, че пространството за иновации, което е относимо за нейната оценка, са инсектицидите за всеки отделен вредител.

(47)

Комисията смята, че може да бъде оставен отворен въпросът дали инсектицидите следва да бъдат разделени допълнително на биологични и химични, тъй като сделката не поражда притеснения относно съвместимостта ѝ с вътрешния пазар при което и да е реалистично определение на пазара.

(48)

Продуктовите пазари на инсектициди са национални по географски обхват, докато географското измерение на пространствата за иновации може да остане отворен въпрос.

5.1.4.5.   Микробни продукти за повишаване на добива

(49)

Микробните средства (наричани също „биологични“ продукти за растителна защита) се състоят от микроорганизми, обикновено бактерии, вируси или гъбички. Те могат да бъдат използвани за защита на културите (биопестициди) и/или за повишаване на добива и плодовитостта на растенията (биостимуланти и биоторове).

(50)

Биостимулантите и биоторовете са предназначени да подобряват здравето на културите, добива и устойчивостта на кризисни условия, като за разлика от биопестицидите нямат никакво пряко действие срещу вредители или болести. Те се наричат също така продукти за „повишаване на добива“.

(51)

Определението на продуктовия пазар на микробни продукти за повишаване на добива, както и определението на относимия географски пазар могат да останат отворени въпроси, тъй като сделката не поражда притеснения относно съвместимостта ѝ с вътрешния пазар при което и да е реалистично определение на пазара.

(52)

Комисията смята, че пространството за иновации, което е относимо за нейната оценка, са иновациите при микробните продукти за повишаване на добива.

5.1.4.6.   Здраве на пчелите

(53)

Комисията смята, че съществува отделен продуктов пазар за продуктите, които са насочени към нападенията на пчелните семейства от акара Вароа и са предназначени за борба с него. Комисията смята също така, че не изглежда обосновано да се прави пазарно сегментиране между биологичните и химичните продукти или въз основа на активната съставка/начина на действие или начина на приложение.

(54)

Освен това според Комисията относимото пространство за иновации са продуктите за здраве на пчелите, насочени към Varroa destructor.

(55)

Продуктовите пазари в областта на здравето на пчелите са национални по географски обхват, докато географското измерение на пространствата за иновации може да остане отворен въпрос.

5.1.5.    Агрономски предписания, използващи цифрови технологии

(56)

Цифровото земеделие се състои в събиране на данни и информация за земеделските стопанства с цел предоставяне на специализирани съвети или обобщени данни на земеделските стопани, за да повишат производителността на стопанствата си. Понастоящем цифровото земеделие се намира на най-ранен етап, но се развива бързо.

(57)

В рамките на цифровото земеделие предписанията чрез цифрови технологии означават препоръки или съвети относно подбора и приложението (например дозировка, момент на прилагане) на влаганите продукти (например продукти за растителна защита), които се предоставят за все по-малки географски единици (например поле, зона от поето или още по-малки зони) и които се прилагат от земеделския стопанин. Въпросните препоръки или съвети се генерират от цифрова машина за агрономски анализи въз основа на големи масиви публични и частни данни.

(58)

Комисията извежда заключението, че услугите за предписания чрез цифрови технологии представляват отделна категория услуги в рамките на цифровото земеделие, тъй като i) изискват, наред с другото, повече слоеве данни, по-сложни алгоритми и по-обширни способности и ii) чрез тях се препоръчва конкретен план за действие за земеделските стопани с голяма степен на подробност и персонализация. Според Комисията тези услуги следва да се сегментират допълнително по влаган продукт (например фунгициди и т.н.) и по групи култури (например култури с голяма посевна площ).

(59)

Във връзка с относимия географски пазар Комисията смята, че той е национален по своя обхват, въпреки че в оценката си тя е взела под внимание и по-широкия регионален географски контекст, където е уместно.

5.2.   Оценка от гледна точка на конкуренцията

5.2.1.    Зеленчукови семена

(60)

Комисията е извършила оценка на хоризонталните ефекти върху ценовата/продуктовата конкуренция на пазарите за зеленчукови семена. В ЕС дейностите на страните се припокриват при 16 зеленчукови култури (например домати, краставици и т.н.). Всяка култура се разделя допълнително на сегменти (например чери домати, отглеждани в оранжерии).

(61)

Ценовата конкуренция при зеленчуковите семена се осъществява на равнището на отделен сегмент/държава. Следователно оценката от гледна точка на конкуренцията трябва да бъде проведена за няколко стотици комбинации сегмент/държава. С оглед този голям брой комбинации сегмент/държава, които трябва да бъдат оценени, Комисията приложи филтри въз основа на пазарен дял и равнища на концентрация (индекс Herfindahl-Hirschman („HHI“) и делта на индекса HHI), за да определи пазари, на които сделката значително би възпрепятствала ефективната конкуренция. За определени пазари Комисията е провела по-задълбочена оценка въз основа на структурни и качествени фактори.

(62)

На тази основа Комисията е преценила, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция поради некоординирани ефекти и/или създаване или засилване на господстващо положение на редица пазари за зеленчукови семена в ЕС, съответстващи на приблизително 200 комбинации сегмент/държава.

5.2.2.    Семена за култури с голяма посевна площ

5.2.2.1.   Маслодайна рапица

(63)

Понастоящем Monsanto е пазарният лидер в ЕИП. Пазарният дял на Bayer в ЕИП при зимната маслодайна рапица е около [0—5] % на равнището както на търговската реализация, така и на развъждането. Комисията е на мнение, че наличните комбинирани пазарни дялове може да не отразяват в достатъчна степен конкурентната позиция на страните, по-специално предвид очаквания успех на водещите продукти на Bayer при канолата и цялостната стратегия на предприятието за маслодайната рапица в ЕИП.

(64)

Понастоящем Bayer е водещият световен участник на пазара на маслодайна рапица. Разследването на Комисията показа, че преди сделката Bayer е имало надеждни планове и силни способности да се превърне във водещ участник в сектора на маслодайната рапица в ЕС и че тези планове вече са дали някои положителни резултати. Сделката с Monsanto поражда рискове от накърняване на тези планове, което ще доведе до вероятно неблагоприятно въздействие върху клиентите на пазара на маслодайна рапица.

(65)

Освен това Комисията счита, че Bayer вероятно ще се превърне в силен конкурент на националните пазари на маслодайна рапица, на които Monsanto също има силни позиции.

(66)

Поради тези причини Комисията извежда заключението, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка със семената от маслодайна рапица във Франция, Ирландия, Естония и Обединеното кралство, тъй като вероятно би елиминирала силен конкурентен натиск и би довела до некоординирани ефекти върху продуктовата и ценовата конкуренция.

5.2.2.2.   Памук

(67)

Припокриването между дейностите на страните в стопанския сегмент на семената от памук в ЕС се проявява на пазара (нагоре по веригата) за лицензиране на семена от памук за търговска реализация.

(68)

Комисията е на мнение, че чрез сделката се обединяват двата най-важни конкурента на пазара на ЕС за лицензиране на сортове памук за производство и продажба.

(69)

Силната позиция на страните на пазара на ЕС за лицензиране на сортове памук за производство и продажба е следствие от силната им световна позиция при семената от памук. Пазарното разследване показа, че сред силните аспекти на страните са качеството на фонда им от зародишна плазма, капацитетът им за развъждане, програмите им за научноизследователска и развойна дейност, способността им да разработват характеристики и капацитетът им да достигат до клиенти на памук.

(70)

Поради тези причини Комисията е на мнение, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с лицензирането на сортове памук за производство и продажба в ЕС, тъй като съществува вероятност тя да засили или най-малкото да създаде господстващо положение поради хоризонтални некоординирани ефекти.

5.2.2.3.   Пшеница

(71)

Тъй като понастоящем нито една от страните не извършва дейност по търговска реализация на семена от пшеница в ЕС, Комисията е направила оценка дали Bayer и Monsanto биха били потенциални конкуренти.

(72)

Комисията счита, че понастоящем съществува значителна вероятност Bayer да прерасне [според бизнес плановете] в ефективна конкурентна сила. Търговските дейности на Monsanto в областта на пшеницата се извършват в САЩ. Търговската дейност на Monsanto в областта на семената от пшеница се състои изцяло от свободно опрашвани сортове. Комисията счита, че не съществува значителна вероятност Monsanto да прерасне в ефективна конкурентна сила в Европа в разумен срок.

(73)

Освен това според Комисията, предвид стратегията на Bayer, съсредоточена върху хибридната пшеница, ако Monsanto влезе със свободно опрашвани сортове, Bayer и Monsanto не биха били близки конкуренти в ЕС.

(74)

Накрая, Комисията счита, че понастоящем съществува значителен брой други конкуренти при пшеницата, които биха поддържали достатъчен конкурентен натиск след сделката.

(75)

Поради тези причини Комисията е на мнение, че не е вероятно сделката да възпрепятства значително ефективната конкуренция на пазарите за семена от пшеница в Европа.

5.2.3.    Характеристики на култури с голяма посевна площ

(76)

Комисията има правомощия да оцени последиците от сделката за пазарите за лицензиране на характеристики поради следните причини. На първо място, сделката има преки и непосредствени последици за европейските участници, извършващи дейност на световния пазар нагоре по веригата за лицензиране на характеристики. На този пазар сделката засяга пряко значими европейски дружества в областта на семената, към които е изнесено лицензирането на характеристиките на Bayer и/или Monsanto, като също така засяга и други европейски участници на пазара, които са конкуренти на страните.

(77)

На второ място, характеристиките с генетично модифициране сами по себе си не са забранени в Европа. Всъщност в Европа се употребяват някои характеристики с генетично модифициране и се отглеждат генетично модифицирани култури. Характеристика на Monsanto за устойчивост на насекоми, наречена MON810, която осигурява устойчивост на царевицата спрямо люспокрили насекоми, е одобрена за използване при отглеждането в няколко държави членки, а именно Испания, Португалия, Чешката република и Словакия. На трето място, ЕС е много значим вносител на генетично модифицирани култури. По преценка на страните общият внос на генетично модифицирани култури в ЕИП е на приблизителна стойност 13 милиарда щатски долара, като много голяма част от тези култури съдържат в себе си характеристиките на Bayer или Monsanto. На четвърто място, не всички характеристики са от вида с генетично модифициране. Понастоящем на пазара са налични някои характеристики без генетично модифициране, като и Bayer, и Monsanto са новатори в областта на характеристиките без генетично модифициране и смятат ЕС за важен пазар.

5.2.3.1.   Продуктова конкуренция

(78)

Комисията е оценила по-специално конкуренцията между Liberty-Link на Bayer и Roundup Ready на Monsanto при царевица, маслодайна рапица/канола, памук и соя. При соята Комисията е установила припокриване при характеристиките за устойчивост на хербициди, по-специално при устойчивостта на хербицида глифосат (Roundup Ready) и при устойчивостта на хербицида глуфосинат (LibertyLink) с ограничени алтернативи. При памука дейността на страните се припокрива при характеристиките за устойчивост на хербициди и устойчивост на насекоми, като конкурентите осигуряват ограничени алтернативи. При маслодайната рапица Комисията е установила припокриване при характеристиките за устойчивост на хербициди, като е налице ограничен натиск от конкурентите. Комисията извежда заключението, че припокриването при характеристиките за устойчивост на хербициди би засилило господстващото положение на Monsanto на пазара за характеристики за устойчивост на хербициди при царевицата.

(79)

Освен това Комисията установи хоризонтално припокриване при съчетаните изменени гени: съществуват няколко припокривания на близко конкуриращи се продукти при соята, памука и маслодайната рапица, като често са налице единствено ограничени алтернативи от конкурентите.

(80)

Въз основа на това Комисията е на мнение, че сделката би възпрепятствала значително ефективната ценова и продуктова конкуренция (както действителната, така и потенциалната) на всеки от следните пазари: i) устойчива на хербициди соя; ii) устойчив на хербициди памук; iii) устойчив на насекоми памук (люспокрили насекоми); iv) устойчива на хербициди царевица; v) устойчива на хербициди маслодайна рапица/канола; vi) соя със съчетани изменени гени; vii) памук със съчетани изменени гени; viii) маслодайна рапица/канола със съчетани изменени гени.

(81)

При устойчивата на хербициди маслодайна рапица сделката би създала господстващо положение.

5.2.3.2.   Конкуренция при иновациите в областта на характеристиките

(82)

Участниците в отрасъла полагат усилия в областта на иновациите с цел откриване и разработване на нови характеристики. Когато се разглеждат както пазарите на продукти надолу по веригата, така и пазарите на технологии нагоре по веригата, иновациите не следва да се тълкуват като пазар сами по себе си, а като входяща дейност и в двата вида пазари. Това обаче не пречи на Комисията да оцени въздействието на сделката на равнището на усилията за иновации, полагани от страните и техните конкуренти. Комисията е направила оценка на конкуренцията при иновациите, която е налице в пространствата за иновации, състоящи се от групи комбинации култура/функционалност.

(83)

Научноизследователската и развойната дейност при характеристиките е свързана с високи бариери пред навлизането и разрастването, а що се отнася до характеристиките за устойчивост на хербициди и устойчивост на насекоми научноизследователската и развойната дейност е силно концентрирана в едва четири интегрирани участника. Страните са водещи новатори при характеристиките. Освен това според данните на Комисията във връзка с патенти страните са важни новатори в няколко пространства за иновации и при изобретенията, обхващащи множество култури, в областта на борбата с плевелите и насекомите.

(84)

Комисията е на мнение, че е вероятно сделката да възпрепятства значително ефективната конкуренция по отношение на конкуренцията при иновациите в области, в които научноизследователските и развойните дейности на страните се припокриват и в които страните са близки конкуренти с ограничени алтернативи. Тези области са соята, устойчива на хербициди, на насекоми и на соева цистообразуваща нематода, памукът, устойчив на хербициди и на насекоми, устойчивата на хербициди маслодайна рапица, устойчивата на хербициди пшеница без генетично модифициране и научните изследвания, обхващащи множество култури. Комисията е на мнение, че е вероятно сделката да възпрепятства значително ефективната конкуренция по отношение на конкуренцията при иновациите във връзка с цялостните иновации при устойчивостта на хербициди и устойчивостта на насекоми при тези култури, като елиминира действителната или потенциалната конкуренция при иновациите между страните.

5.2.3.3.   Засилване на господстващото положение на Monsanto

(85)

Monsanto има господстващо положение на относимите пазари, но също така на равнището на отрасъла поради ефекта на ливъридж, постигнат от Monsanto чрез платформата RoundupReady сред множество култури. В тази обстановка Bayer е един от малкото останали конкуренти и в същото време е особено активен и ресурсно обезпечен, което би могло да е предизвикателство за Monsanto. На този фон разследването на Комисията потвърди вероятния риск от препятстване на други конкуренти в областта на характеристиките. Комисията счита, че сделката би засилила господстващото положение на Monsanto.

5.2.4.    Растителна защита

5.2.4.1.   Борба с плевелите

А)   Неселективни хербициди за земеделски цели и за неземеделски цели (некоординирани ефекти върху действителната и потенциалната продуктова и ценова конкуренция)-

(86)

В ЕИП Monsanto продава единствено глифосат най-вече под търговското наименование Roundup. Глифосатът е най-продаваната активна съставка за растителна защита в света, което се дължи основно на употребата му върху устойчиви на хербициди култури, но също и в ЕИП. Monsanto разработва също така [продукти в процес на разработка].

(87)

В ЕИП Bayer произвежда и продава неселективни хербициди, които се основават главно на активната съставка глуфосинат. Bayer продава също така ограничени количества рецептури с глифосат. Понастоящем Bayer планира да пусне на пазара [продукт в процес на разработка]. Накрая, Bayer има няколко различни проекта в процес на разработка ([научноизследователски направления 1, 2 и 3 в областта на неселективните хербициди]), насочени към франчайза на Monsanto при глифосата.

(88)

По отношение на припокриванията между продукти, които са налични понастоящем в ЕИП, страните имат високи комбинирани национални пазарни дялове с увеличение при всички реалистични определения на пазара при употребата както за земеделски, така и за неземеделски цели (т.е. контрол на растителността в промишлена среда, като например шосейни, железопътни трасета и т.н.), което вероятно ще доведе до некоординирани ефекти или дори до създаване/засилване на господстващо положение. Вследствие на пазарното разследване бе потвърдено, че макар продуктите на страните да се разграничават, те се конкурират пряко по отношение на значителен брой нужди и са близки конкуренти дори само поради факта, че са двата най-близки от най-много трите неселективни хербицида в ЕИП.

(89)

Комисията установи също така, че страните работят за запазване или по възможност дори за засилване на позициите си на пазарите на неселективни хербициди за селскостопански цели посредством пускане на пазара на близко конкуриращи се бъдещи продукти.

(90)

Комисията е на мнение, че макар да изглежда, че регулаторният натиск засяга неселективните хербициди в ЕИП, той не засяга всички относими национални пазари и изглежда, че засяга най-силно конкурентна активна съставка, което прави глифосата и глуфосината още по-близки конкуренти.

(91)

Комисията е оценила и конкурентния натиск от трети страни конкуренти. Като цяло Комисията е на мнение, че след сделката не е вероятно конкурентите да оказват значителен конкурентен натиск.

(92)

Поради тези причини според Комисията сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с неселективните хербициди за земеделски цели за многогодишни култури и във връзка с неселективните хербициди за неземеделски цели (за прилагане преди и след появата на плевели и за прилагане след появата на плевели при употреби с цел контрол на растителността в промишлена среда) в няколко държави членки.

Б)   Иновации при неселективните хербициди (некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите)

(93)

По отношение на конкуренцията при иновациите, в която участват бъдещи продукти и продукти на ранен етап на разработка, разследването показа преки припокривания между [продуктите в процес на разработка] на Monsanto (което включва също така сътрудничество със Sumitomo във връзка с нови химични разработки за протопорфириноген оксидаза) и продуктите на ранен етап на разработка на Bayer (които включват и [научноизследователски направления 1, 2 и 3 в областта на неселективните хербициди]), целящи да атакуват франчайза на глифосата във всичките му употреби (изсушаване, прилагане върху устойчиви на хербициди култури и многогодишни култури). От разследването на Комисията стана ясно, че страните са важни и близки конкуренти в пространството за иновации при неселективните хербициди.

(94)

Комисията счита, че е вероятно след сделката да отслабнат стимулите на страните да се стремят към независими научноизследователски и развойни усилия, които са в близка конкуренция помежду си.

(95)

При разследването на Комисията бе установено също така, че натискът, осъществяван от оставащите конкуренти след сделката, би бил недостатъчен.

(96)

Поради тези причини Комисията смята, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с иновациите при неселективните хербициди, тъй като вероятно би елиминирала съществен и близък конкурентен натиск, което би довело до потенциална вреда върху конкуренцията при иновациите в областта на неселективните хербициди вследствие на съчетаването на съответните способности на страните при иновациите и техните продуктови портфейли в областта на неселективните хербициди.

В)   Системи за устойчивост на хербициди (некоординирани ефекти върху конкуренцията при иновациите)

(97)

Макар понастоящем системите за устойчивост на хербициди да не се използват в значителна степен в ЕИП, тъй като характеристиките с генетично модифициране за устойчивост на хербициди по принцип не са одобрени, Комисията смята, че е компетентна да оцени системите в световен мащаб поради същите причини, които бяха изложени по-горе по отношение на характеристиките на култури с голяма посевна площ и съчетаните изменени гени (вж. точки 76 и 77), които са един от основните компоненти на тези системи.

(98)

Сделката би предизвикала некоординирани ефекти върху иновациите при независимите системи, за които Bayer и Monsanto са следвали успоредни пътища и биха продължили да го правят, ако сделката не е налице, в това число при системите без генетично модифициране за устойчивост на хербициди за пшеницата, където [според бизнес планове] много малко [според бизнес планове] участници, изглежда, са активни.

(99)

По-специално и двете страни работят върху допълнителни слоеве въз основа на начините на действие на [научноизследователско направление 2 в областта на неселективните хербициди] и [научноизследователско направление 3 в областта на неселективните хербициди], за да допълнят съответните си системи за устойчивост на хербициди както сред различните култури, така и в световен мащаб, като [продуктът в процес на разработка] както на Bayer, така и на Monsanto включва по-специално близки успоредни усилия в областта на [начина на действие, разработван по научноизследователско направление 3 в областта на неселективните хербициди].

(100)

Освен това и двете страни са развили силни способности за откриване и разработване на [продукт в процес на разработка], като понастоящем Bayer работи върху [продукт в процес на разработка].

(101)

Комисията смята, че е вероятно след сделката да отслабнат стимулите на страните да се стремят към независими научноизследователски и развойни усилия при системите за устойчивост на хербициди, които са в близка конкуренция помежду си.

(102)

Освен това Комисията смята, че стремежът към иновации на конкурентите оказва ограничен натиск в тази област предвид високите бариери пред навлизането в областта на иновациите както при неселективните хербициди, така и при характеристиките, които са два ключови компонента на системите за устойчивост на хербициди, както и конкретно в областта на системите за устойчивост на хербициди.

(103)

Комисията смята, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с иновациите при системите за устойчивост на хербициди, тъй като би елиминирала силен конкурентен натиск, упражняван от страните преди сделката.

5.2.4.2.   Третиране на семена

А)   Нематоцидно третиране на семена (потенциална конкуренция)

(104)

Понастоящем в ЕИП не се продават продукти за нематоцидно третиране на семена. И двете страни планират в близко бъдеще да пуснат на пазара в ЕИП продукти за нематоцидно третиране на семена.

(105)

Комисията смята, че страните са значими и близки конкуренти на пазари за нематоцидно третиране на семена при [култури] в цялото ЕИП. От пазарното разследване става ясно, че [планове за интегриране].

(106)

Конкурентите на страните са значително по-малки и не разполагат със способностите, нито с мащаба и обхвата на големите участници.

(107)

Комисията извежда заключението, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с нематоцидното третиране на семена при [култури] във всички държави — членки на ЕИП, където се отглеждат тези култури, тъй като вероятно би елиминирала силен конкурентен натиск и би довела до некоординирани ефекти върху продуктовата и ценовата конкуренция.

Б)   Фунгицидно и инсектицидно третиране на семена (вертикални ефекти)

(108)

Bayer е водещ участник в ЕИП по отношение на третирането на семена, по-специално инсектицидно третиране на семена на царевица, докато Monsanto вече не осъществява дейност по третиране на семена в ЕИП […]. Следователно между страните не е налице припокриване в ЕИП по отношение на инсектицидното и фунгицидното третиране на семена. Въпреки това сделката поражда вертикално отношение между пазара нагоре по веригата за третиране на семена и пазара надолу по веригата за (третирани) семена, където дейност извършват и Bayer, и Monsanto.

(109)

По отношение на инсектицидното третиране на семена, в резултат от сделката е засегнат пазарът във връзка с инсектицидното третиране на семена на царевица и маслодайна рапица в няколко държави членки.

(110)

Въпреки че Bayer има силна позиция при третирането на семена на няколко от тези пазари, Комисията счита, че вероятно предприятието няма да я запази поради i) развиващата се регулаторна среда и ii) вероятното предстоящо навлизане на нови участници на пазара.

(111)

Следователно Комисията смята, че след сделката страните вероятно няма да имат способността и стимула да приложат стратегия за възпиране във вреда на участниците на пазара на царевични семена, обработени с инсектицидно третиране.

(112)

Освен това Комисията счита, че след сделката страните не биха имали значителна пазарна мощ на пазарите надолу по веригата.

(113)

По отношение на фунгицидното третиране на семена, на двата засегнати пазара нагоре по веригата (Австрия и Обединеното кралство) Bayer действа единствено като дистрибутор на генерични продукти, които могат да бъдат произвеждани и продавани от други доставчици. Освен това от разследването става ясно, че макар Bayer да е единственият доставчик на съответния национален пазар, на равнището на ЕИП съществуват и други доставчици, които биха могли да навлязат на пазарите на Австрия и Обединеното кралство.

5.2.4.3.   Фунгициди (конкуренция при иновациите)

(114)

По отношение на фунгицидите няма припокриване в ЕИП, тъй като Monsanto понастоящем не продава нито един такъв продукт в ЕИП. Припокриванията между Bayer и Monsanto се ограничават до иновациите.

(115)

При разследването се установи, че Bayer и Monsanto не са близки конкуренти при иновациите и съществува достатъчен брой конкуренти, които извършват дейност в същите пространства за иновации и биха поддържали достатъчен конкурентен натиск след сделката.

(116)

С оглед на доказателствата, с които разполага, Комисията смята, че сделката не би възпрепятствала значително ефективната конкуренция по отношение на конкуренцията при иновациите в областта на фунгицидите.

5.2.4.4.   Инсектициди (конкуренция при иновациите)

(117)

На продуктовия пазар на инсектицидите няма припокриване в ЕИП, тъй като Monsanto понастоящем не продава нито един такъв продукт в ЕИП. Припокриванията между Bayer и Monsanto се ограничават до иновациите.

(118)

С оглед на доказателствата, с които разполага, Комисията смята, че сделката не би възпрепятствала значително ефективната конкуренция по отношение на иновациите в областта на инсектицидите.

5.2.4.5.   Микробни продукти за повишаване на добива (конкуренция при иновациите)

(119)

Понастоящем няма припокриване между страните по отношение на биостимулантите или биоторовете в ЕИП, тъй като в момента Bayer не продава никакви продукти в ЕИП.

(120)

Комисията смята, че макар предложената сделка да съчетава два значими участника в областта на биологичните средства, ще продължат да съществуват многобройни други участници със значими способности за иновации и за въвеждане на нови продукти на пазара.

(121)

В крайна сметка Комисията смята, че сделката не би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с третирането на семена с микробни продукти за повишаване на добива както по отношение на продуктовата и ценовата конкуренция, така и по отношение на конкуренцията при иновациите.

5.2.4.6.   Здраве на пчелите (конкуренция при иновациите)

(122)

На пазара на продукти за защита на здравето на пчелите, насочени към акара Вароа, няма припокриване в ЕИП, тъй като Monsanto понастоящем не продава нито един такъв продукт в ЕИП. Припокриванията между Bayer и Monsanto се ограничават до иновациите.

(123)

Комисията смята, че наличните доказателства не са достатъчни, за да се докаже надлежно, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция в ЕИП по отношение на конкуренцията при иновациите в областта на продуктите за опазване на здравето на пчелите, насочени към акара Вароа.

5.2.5.    Агрономски предписания, използващи цифрови технологии

(124)

Комисията смята, че i) Bayer и Monsanto са потенциални конкуренти на пазара за предоставяне на използващи цифрови технологии предписания за фунгициди за култури с голяма посевна площ.

(125)

[Продукт в процес на разработка] на Bayer.

(126)

Monsanto предстои да стартира платформата си за цифрово земеделие в ЕИП, FielView и [продукт в процес на разработка].

(127)

Освен това Комисията смята, че ii) ако сделката не е налице, то Bayer и Monsanto вероятно ще налагат силен конкурентен натиск помежду си и върху други конкуренти. Monsanto се смята за световен водач в цифровото земеделие, а Bayer е водещ участник в сферата на цифровото земеделие в Европа; и двете дружества разполагат с обширните способности, които се изискват за разработване и усъвършенстване на предписанията, използващи цифрови технологии, в това число достъп до значителни свързани с агрономията частни данни и данни на трети страни.

(128)

В допълнение към това iii) Bayer и Monsanto могат да бъдат сравнени само с ограничен брой конкуренти, които няма вероятност да упражнят достатъчен конкурентен натиск след сделката по отношение на предписанията, използващи цифрови технологии, на фунгициди за култури с голяма посевна площ в ЕИП.

(129)

Освен това Комисията смята, че: iv) цифровото земеделие, в това число предписанията чрез цифрови технологии, се характеризира със стартово предимство; и че v) след сделката усилията на Bayer за иновации в областта на цифровото земеделие вероятно ще бъдат прекратени изцяло или отчасти.

(130)

Следователно Комисията смята, че сделката би възпрепятствала значително ефективната конкуренция във връзка с агрономските предписания, използващи цифрови технологии, поради елиминиране на силен конкурентен натиск на пазара, по-специално на този за предоставяне на предписания, използващи цифрови технологии, на фунгициди за култури с голяма посевна площ във всички държави — членки на ЕИП, където страните [продукт в процес на разработка].

5.2.6.    Интегриране на семена и продукти за растителна защита (конгломератни ефекти)

(131)

Bayer е водещ световен участник в областта на растителната защита, докато Monsanto е водещ световен участник при характеристиките, семената и цифровото земеделие. Комисията проведе подробна оценка на вероятността сделката да възпрепятства значително ефективната конкуренция в ЕИП поради конгломератни ефекти, водещи до препятстване на конкуренти, по-специално поради пакетния подход към продуктите за растителна защита и продуктите при семената на страните, който евентуално се улеснява от цифровото земеделие.

(132)

Комисията оцени способността и стимула на слятото образувание да изпълнява пакетни стратегии както на равнището на дистрибуторите, така и на производителите и вероятното въздействие на тези стратегии върху конкуренцията.

(133)

При разследването на Комисията не бе потвърдено, че страните разполагат с достатъчна пазарна мощ по принцип, и по-специално мощ да въздействат на дистрибуторите (които сами по себе си, изглежда, притежават значителна покупателна мощ) или на производителите (които, изглежда, трудно приемат препоръки и предложения за пакетна продажба от доставчици на входящи материали), за да осъществяват успешно пакетни стратегии.

(134)

Освен това, тъй като в Европа почти не се отглеждат култури с характеристики с генетично модифициране, допълнителната пазарна мощ в резултат от сделката е ограничена.

(135)

При всички случаи въз основа на наличните доказателства, дори страните да са в състояние да осъществяват пакетни стратегии, делът на препятствания пазар за участници, предлагащи един-единствен продукт, би бил малък и би се запазил достатъчен брой конкуренти.

(136)

Освен това останалите конкуренти вероятно биха имали способността и стимула да реагират ефективно.

(137)

В допълнение не се смята за вероятно новопоявяващите се дейности на страните в областта на цифровото земеделие в ЕИП да променят горепосочените заключения по отношение на потенциален пакетен подход в средносрочен план, тъй като понастоящем те са едва на етап разработване и стартиране. Трудно е да се изведат заключения относно въздействието им върху улесняването на пакетния подход, тъй като тези бизнес модели едва се появяват.

(138)

Следователно в крайна сметка макар слятото образувание да може да се опита да осъществява някакви пакетни стратегии в бъдеще, Комисията не е в състояние да изведе заключение, че съществува достатъчна вероятност сделката да има значителни антиконкурентни ефекти поради пакетен подход.

5.2.7.    Несвързани с конкуренцията опасения

(139)

По време на производството във връзка със сливането редица трети страни изразиха опасения пред Комисията относно потенциалните последици от сделката, които не са свързани със защитата на ефективната конкуренция, а например се отнасят до околната среда, устойчивото развитие и общественото здраве, както и селскостопанския сектор.

(140)

Макар Комисията да разгледа надлежно тази информация, тя оцени съвместимостта на сделката с вътрешния пазар въз основа на проверката по член 2, параграф 2 от Регламента за сливанията, като в оценката си взе под внимание ефектите на несвързаните с конкуренцията опасения по отношение на сделката върху конкуренцията, доколкото е допустимо и изискуемо съгласно Договора и Регламента за сливанията, например във връзка с оценката на конкуренцията при иновациите.

6.   КОРЕКТИВНИ МЕРКИ

(141)

За да направи сделката съвместима с вътрешния пазар, уведомяващата страна представи първоначалните ангажименти на 2 февруари 2018 г., във връзка с които Комисията проведе допитване до участниците на пазара.

(142)

Резултатите от допитването до участниците на пазара бяха до голяма степен положителни както по отношение на обхвата на корективните мерки, така и по отношение на BASF като купувач на корективния пакет „BASF“, но бяха установени няколко недостатъка, които уведомяващата страна се постара да отстрани чрез представяне на окончателните ангажименти на 16 февруари 2018 г.

(143)

Окончателните ангажименти се състоят от два основни компонента: i) ангажимент за продажба на стопанските дейности и активите, свързани със семената и характеристиките за култури с голяма посевна площ, растителната защита и цифровото земеделие (4), на BASF (наричан по-нататък „пакетът за продажба на BASF“) и ii) ангажимент за продажба на световната дейност на Bayer в областта на зеленчуковите семена (наричан по-нататък „продаваната дейност в областта на зеленчуковите семена“).

6.1.   Пакет за продажба на BASF

(144)

В окончателните ангажименти се посочва, че BASF е купувачът на пакета за продажба на BASF, като в тях е включена и клауза за предварително определен купувач, което означава, че сделката може да бъде осъществена, след като Комисията е одобрила 1) BASF като купувач на пакета за продажба на BASF и 2) окончателните споразумения за покупко-продажба.

(145)

В решението Комисията не прави окончателна оценка дали BASF е подходящ купувач, нито дали споразуменията между уведомяващата страна и BASF са в съответствие с решението и окончателните ангажименти. Това се дължи на факта, че окончателните споразумения между Bayer и BASF все още не са сключени и че редица въпроси относно пригодността на BASF като купувач изискват по-нататъшна проверка. Комисията ще направи тази оценка отделно след приемането на решението. В оценката на окончателните ангажименти обаче тя е взела под внимание активите/способностите на BASF в качеството му на предложен купувач.

6.1.1.    Продаваните дейности в областта на културите с голяма посевна площ

(146)

Окончателните ангажименти във връзка с продаваните дейности в областта на културите с голяма посевна площ са свързани с продажба от страна на Bayer на цялата му световна дейност в областта на семената и характеристиките за култури с голяма посевна площ (в това число научноизследователските дейности) с някои ограничени изключения.

(147)

Продаваните дейности в областта на културите с голяма посевна площ включват също така персонала, упражняващ важни функции, и няколко споразумения за преходни услуги, които трябва да бъдат предоставени от Bayer на BASF.

(148)

Комисията смята, че тъй като в окончателните ангажименти се изисква от Bayer да продаде дейностите в областта на културите с голяма посевна площ, това ще премахне хоризонталните припокривания на всички пазари за семена за култури с голяма посевна площ и за характеристики на култури с голяма посевна площ, където Комисията е установила елементи, пораждащи опасения за конкуренцията. Продажбата на дейностите в областта на културите с голяма посевна площ ще гарантира също така, че господстващото положение на Monsanto на пазарите за характеристики на култури с голяма посевна площ няма да бъде засилено. Накрая, продажбата на научноизследователските дейности на Bayer в областта на характеристиките ще отстрани и опасенията, установени от Комисията по отношение на конкуренцията при иновациите.

6.1.2.    Продаваната дейност, свързана с глуфосината, и активите, свързани с глифосата

(149)

Продаваната дейност, свързана с глуфосината, представлява цялата световна дейност на Bayer в областта на глуфосината без изключения. Тя включва всички материални и нематериални активи и персонала, в това число 15 служители, упражняващи важни функции. Сключени са няколко преходни и по-дългосрочни споразумения за доставки, за да се гарантира жизнеспособността и конкурентоспособността ѝ от самото начало и в по-дългосрочен план.

(150)

Активите, свързани с глифосата, включват всички настоящи и предстоящи неселективни хербициди на Bayer на основата на глифосата (за земеделски и неземеделски цели) единствено в ЕИП (Bayer запазва тези продукти извън ЕИП). Те включват и целия относим персонал, в това число 6 служители, упражняващи важни функции. Те не включват производствените активи, но са сключени няколко преходни и по-дългосрочни споразумения за доставки, за да се гарантира жизнеспособността и конкурентоспособността им от самото начало и в по-дългосрочен план.

(151)

Продажбата на дейността, свързана с глуфосината, и активите, свързани с глифосата, отстранява цялото припокриване между съществуващите продукти на основата на глифосат и глуфосинат на страните в неселективни хербициди (за земеделски и неземеделски цели) в ЕИП и отстранява опасенията на Комисията по отношение на неселективните хербициди за земеделски и неземеделски цели в ЕИП.

6.1.3.    Активите, свързани с третиране на семена  (5)

(152)

Активите, свързани с третиране на семена, включват по-специално активите, необходими за осъществяване на световната продажба към BASF на дейностите по третиране на семена на Bayer, а именно Poncho, VOTiVO, Poncho/VOTiVO, VOTiVO/RedigoM, VOTiVO 2.0, Poncho/VOTiVO 2.0, COPeO и ILeVO и продукт в процес на разработка. Активите, свързани с третиране на семена, включват, без списъкът да е изчерпателен, права върху интелектуалната собственост, всички данни и ноухау, всички регистрации на продукти и предстоящи регулаторни представяния, търговски и маркетингови активи и договори, конкретно отнасящи се до активите, свързани с третиране на семена. Bayer се ангажира също така да доставя на BASF тези продукти на променлива цена за ограничен период от време (докато BASF установи алтернативен източник за производство).

(153)

Чрез окончателните ангажименти по отношение на активите, свързани с третиране на семена, се елиминират хоризонталните припокривания между съответните дейности на страните в областта на нематоцидното третиране на семена и по този начин се отстраняват опасенията на Комисията.

6.1.4.    Прехвърляне на данни и лицензи за [научноизследователски направления 1, 2 и 3 в областта на неселективните хербициди]

(154)

Целта на прехвърлянето на данни и лицензите за [научноизследователски направления 1, 2 и 3 в областта на неселективните хербициди] е да се възпроизведе конкурентната позиция, която Bayer притежава преди сделката, в областта на иновациите за неселективни хербициди и системи за устойчивост на хербициди (в комбинация с продажбата на научноизследователската организация на Bayer в областта на характеристиките като част от продаваните дейности в областта на културите с голяма посевна площ).

(155)

Прехвърлянето на данни и лицензите за [научноизследователски направления 1, 2 и 3 в областта на неселективните хербициди] включват теренни данни и ноухау, както и изключителен лиценз за приложенията в неселективни хербициди. В това прехвърляне са включени от един до двама водещи учени като служители, упражняващи важни функции, за всяко научноизследователско направление, както и вариант BASF да предложи постове на още трима служители на Bayer, които да се считат за служители, упражняващи важни функции, и които да работят по което и да е от трите научноизследователски направления.

(156)

Прехвърлянето на данни и лицензите за [научноизследователски направления 1, 2 и 3 в областта на неселективните хербициди] отстраняват опасенията на Комисията във връзка с иновациите при неселективните хербициди и системите за устойчивост на хербициди (в комбинация с продажбата на научноизследователската организация на Bayer в областта на характеристиките като част от продаваните дейности в областта на културите с голяма посевна площ и споразуменията за доставка на изоксафлутол).

6.1.5.    Активи, свързани с цифровото земеделие  (6)

(157)

Целта на продажбата на активите на Bayer в областта на цифровото земеделие е да се даде възможност на BASF да възпроизведе конкурентната позиция, която Bayer притежава преди сделката.

(158)

Окончателният ангажимент включва пълна продажба към BASF на световната дейност на Bayer в областта на цифровото земеделие, като Bayer запазва ограничен лиценз извън Северна Америка.

6.2.   Пакет на зеленчуковите семена

(159)

Продаваната дейност в областта на зеленчуковите семена се състои от световната дейност на Bayer в областта на зеленчуковите семена, в това число правни образувания, производствени площадки, активи, търговски марки, служители/персонал, упражняващ важни функции, клиентски списъци и т.н., с ограничени изключения.

(160)

Един от критериите за купувача е да бъде нов участник, т.е. да не контролира (пряко или косвено) вече съществуващи дейности в областта на зеленчуковите семена. Този критерий ще гарантира, че на пазарите на зеленчукови семена ще е налице същият брой участници, както преди сделката.

(161)

Следователно с продажбата на дейността в областта на зеленчуковите семена се премахват хоризонталните припокривания между дейностите на Bayer и Monsanto по отношение на зеленчуковите семена. Комисията е на мнение също така, че продаваната дейност в областта на зеленчуковите семена е жизнеспособна и конкурентоспособна. Потенциални купувачи вече са изразили интерес.

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(162)

По горепосочените причини в решението се стига до заключението, че планираната концентрация няма да възпрепятства значително ефективната конкуренция на вътрешния пазар или на значителна част от него.

(163)

Следователно концентрацията, за която е постъпило уведомление, следва да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар и Споразумението за ЕИП в съответствие с член 2, параграф 2 и член 8, параграф 2 от Регламента за сливанията и член 57 от Споразумението за ЕИП.

(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 286, 30.8.2017 г., стр. 1.

(3)  Решение на Комисията от 11.4.2018 г. за изменение на ангажиментите по дело M.8084 — Bayer/Monsanto, C(2018) 2208 final.

(4)  На 11 април 2018 г. Комисията одобри искането на Bayer да измени ангажиментите по отношение на растителната защита (третиране на семена) и цифровото земеделие (вж. точка 7).

(5)  Описанието на активите, свързани с третиране на семена, отразява изменените окончателни ангажименти, одобрени от Комисията на 11 април 2018 г. (вж. точка 7).

(6)  Описанието на активите, свързани с цифровото земеделие, отразява изменените окончателни ангажименти, одобрени от Комисията на 11 април 2018 г. (вж. точка 7).


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/24


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2018 година

за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 53 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета за наименованието „Gönci kajszibarack“ (ЗГУ)

(2018/C 459/11)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 50, параграф 2, буква а) във връзка с член 53, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Унгария изпрати заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на „Gönci kajszibarack“ (ЗГУ). Промените включват промяна на наименованието от „Gönci kajszibarack“ на „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“.

(2)

В съответствие с член 50 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението и стигна до заключението, че заявлението отговаря на условията, предвидени в посочения регламент.

(3)

За да се даде възможност за подаване на уведомления за възражениe в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, заявлението за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация, посочено в член 10, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (2), включително измененият единен документ и препратката към публикацията на съответната продуктова спецификация за регистрираното наименование „Gönci kajszibarack“ (ЗГУ) следва да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член единствен

Заявлението за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация, посочено в член 10, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, включително измененият единен документ и препратката към публикацията на съответната продуктова спецификация за регистрираното наименование „Gönci kajszibarack“ (ЗГУ) се съдържат в приложението към настоящото решение.

В съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 публикуването на настоящото решение предоставя право на възражение срещу изменението, посочено в първа алинея от настоящия член, в срок от три месеца от датата на публикуване на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2018 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е НЕСЪЩЕСТВЕНО, В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД/ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

„Gönci kajszibarack“

ЕС №: PGI-HU-0388-AM01 – 11.4.2017

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Група заявител и законен интерес

Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft.

Külterület 068/8 HRSZ.

3885 Boldogkőváralja

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Тел.

+36 46587477

Факс:

+36 46587478

Електронна поща:

info@gyumolcsert.com

На 20 март 2013 г. спрямо кооператива Abaúj-Gönc, изготвил спецификацията на продукта, бе образувано производство по ликвидация. Поради това органът Gyümölcsért Termelői Értékesítő, който обединява основните производители на кайсии в региона, пое административните и практическите задачи, свързани със защитения продукт. Всяка година Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft., който обединява повече от 70 производители на кайсии, продава между 1 500 и 2 000 тона кайсии, произхождащи от областта на производство.

2.   Държава членка или трета държава

Унгария

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение/изменения

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Друго: система за контрол, инспекционен орган

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което не следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ, което не следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

5.   Изменение/изменения

Точка 1 от сега действащата продуктова спецификация

Наименованието на продукта „Gönci kajszibarack“ е допълнено с по-краткия израз „Gönci kajszi“, чието използване все повече се разпространява в ежедневната реч. Поради това обозначението „Gönci kajszibarack“ навсякъде в продуктовата спецификация се допълва с наименованието „Gönci kajszi“.

„Gönci kajszi“ е също така признатото и търсено на пазара наименование за кайсиите, които произхождат от района на Gönc.

Съгласно предложеното изменение наименованието в точка 4.1 от резюмето (ОВ C 247 от 14.9.2010 г.) и обозначението „Gönci kajszibarack“ навсякъде в единния документ, заменящ резюмето, се допълва с наименованието „Gönci kajszi“.

Точка 2 от сега действащата продуктова спецификация (Описание на продукта) и точка 3.2 от единния документ

Следният втори параграф:

„Защитеното географско указание (ЗГУ) „Gönci kajszibarack“ може да се използва за следните сортове на вида Prunus armeniaca L.: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia.“

се изменя, както следва

„Защитеното географско указание (ЗГУ) „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ може да се използва за следните сортове кайсии, произхождащи от Prunus armeniaca L.: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás и Pannónia. Освен това следва да се добавят всички сортове кайсии, отглеждани в района на производство, чиито основни физични, химични и органолептични характеристики отговарят на характеристиките, определящи качеството на изброените по-горе сортове кайсии.“

През последното десетилетие, благодарение на селекцията на растенията, в културите бяха включени устойчиви на болести сортове. Сред тях бе оправдано да се включат сортове с определените в продуктовата спецификация физични, химични и органолептични характеристики. Резултатите от лабораторните анализи на новите сортове показват също така, че специфичният микроклимат на района на производство гарантира на кайсиите „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ характерния за тях вкус и аромат. По-голямата част от отглежданите тук сортове гарантират по-високо качество, от гледна точка на съдържанието на захар и киселинността, в сравнение със същите сортове, произвеждани върху други обработваеми почви в Унгария.

Точка 2.1 от сега действащата продуктова спецификация (Основни физични, химични и органолептични характеристики) и точка 3.2 от единния документ

Следният втори параграф:

„Сортирането по размер се извършва чрез използване на ръчен еталон за сортиране. Средното тегло на плода, изразено в грамове, съответства приблизително на диаметъра му, изразен в mm.“

се изменя, както следва:

„Размерът на плода се определя от най-големия диаметър, измерен перпендикулярно на надлъжната ос.“

Второто изречение от този параграф се заличава. Изменението се предлага поради това, че разликите в размера и теглото при различните сортове могат да бъдат съществени в рамките на един и същ диапазон размери.

Така измененото изречение от продуктовата спецификация и следното изречение от продуктовата спецификация (параграф 4): „При определяне на съдържанието на захар се посочва и процентът на зрялост, а ароматните вещества се определят чрез органолептично изследване, като се отчитат колебанията в киселинността при различните сортове (0,9 — 2,2 % об.).“ се добавят в точка 4.2 от резюмето, както и в точка 3.2 от заменящия го единен документ, който по този начин се допълва, както следва:

„Размерът на плода се определя от най-големия диаметър, измерен перпендикулярно на надлъжната ос.

При определяне на съдържанието на захар се посочва и процентът на зрялост, а ароматните вещества се определят чрез органолептично изследване, като се отчитат колебанията в киселинността при различните сортове (0,9 — 2,2 % об.).“

Точка 2.2 от сега действащата продуктова спецификация (Основни изисквания, на които трябва да отговаря продуктът) и точка 3.5 от единния документ

Следният втори параграф:

„Класовете на качество са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 851/2000 и измененията му, но са допустими следните по-строги изисквания:“

се изменя, както следва:

„Класовете на качество са, както следва:“

Целта на това изменение е да се заличи от продуктовата спецификация отмененият регламент.

Тъй като точка 2.2 от продуктовата спецификация съдържа главно свързаните с опаковането изисквания, тази точка е включена в точка 3.5 от единния документ в съответствие с желанието на заявителя (параграфи 2—5). Тези изисквания не са били посочени в резюмето, но вече са били включени в продуктовата спецификация.

Точка 4 от сега действащата продуктова спецификация (Доказателства, че продуктът произхожда от определения географски район)

Следните параграфи:

„Системата за контрол на качеството на целия процес на отглеждане и обработка гарантира идентификация и проследимост, както и окончателна проверка и безопасност на продукта, тъй като производителите поставят браните на ръка плодове в пластмасови или дървени щайги, върху които произходът на плодовете изрично е посочен (по име) на етикет, допълнен с идентификационен номер на долната страна на щайгите.

Производителите са задължени да водят дневник за защита на произхода, в който се документира производство според съответните разпоредби. В дневника се записва:

името и идентификационния номер на производителя,

местоположението на производството, номера на поземления регистър, идентификационния код на сорта/градината, броя на дърветата, които вече дават плодове, и на тези, които все още не раждат,

наименованието и произхода на сорта (потвърден от сертификат за произход на фиданката),

идентификационния номер на дневника за пръскането,

идентификационния номер на дневника за беритбата, датата на беритба, количеството плод през дадената година, сумарно по сорт/градина.

Дневникът за пръскането представлява регистър, воден съгласно нормативните разпоредби, в който се вписва следното:

използваните химикали по време на отглеждането,

количеството използвани/разпръснати химикали (с разбивка по дата на разпръскване),

наименованието и датите на приложените фитосанитарни процедури и т.н.

Дневникът за беритбата представлява регистър, воден по време на беритбата, в който се посочва броят на дърветата по сорт/градина, денят на беритбата и набраните количества по дни.“

се изменят, както следва:

„С цел идентифициране на мястото на производство, организацията на производителите (Gyümölcsért Termelői Értékesítő Szervezet) изготвя списък на производителите и доставчиците на „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“, в който посочва местата на производство, използвани от производителите/членовете. Производителите или органът, който извършва продажбата, трябва да разполагат със система за наблюдение, която да съпътства жизнения цикъл на продукта от производството до продажбата му.

Идентификацията на стоките се извършва в момента на приемането на стоката при идентифицирането на производителя, по време на което същият трябва да представи дневника за пръсканията на съответния продукт. Маркировката и проследимостта на продукта се гарантират от партидния номер, посочен върху етикета с баркод; това е номер, който придружава продукта през целия производствен процес, като се започне от отглеждането му и се мине през приемането, складирането, сортирането по размер, опаковането и транспорта и се стигне до продажбата. Партидният номер трябва да се регистрира в производствения дневник на всеки производствен етап. Партидният номер на крайния продукт, който подлежи на транспортиране, трябва винаги да бъде посочен върху ордера за доставка.“

В продуктовата спецификация се изменя доказателството за произход, тъй като понастоящем същото се гарантира с възможността да се използват модерни системи за електронно проследяване. Използваната система гарантира пълно проследяване от мястото на производство до потребителя.

Точка 5.1 от сега действащата продуктова спецификация [Критерии и изисквания за обработване (и отглеждане)] Рубрика „Семена и разсад“

Следното (второ) изречение:

„За да се предотврати развитието на апоплексия, следва също така културните сортове да се присаждат върху устойчиви на тази болест подложки (например семенна подложка от дива кайсия, от джанка (Myrobolan), сливови подложки и др.).“

се изменя, както следва:

„За да се предотврати развитието на апоплексия, следва също така да се присаждат върху подложки по-слабо възприемчивите към тази болест културни сортове (например подложки от дива кайсия, праскова или слива и др.).“

С цел да се гарантира жизнеспособността на насажденията, се препоръчва кайсиевите подложки да се приспособят към настоящите методи на размножаване.

Точка 5.1 от сега действащата продуктова спецификация [Критерии и изисквания за обработване (и отглеждане)] Рубрика „Подрязване“

Следното (първо) изречение:

„Оптималната площ за отглеждане на кайсиеви дръвчета е с размери 7 x 4 m, като върховете им могат да бъдат с прибрана, чашковидна или широка разлата корона.“

се изменя, както следва:

„Оптималната площ за отглеждане на кайсиеви дръвчета е с размери 7 x 4,6 m, 7 x 4,5 m или 7 x 3,5 m в зависимост от вида насаждения, като върховете им могат да бъдат с прибрана, чашковидна или широка разлата корона.“

С цел повишаване на ефективността, в района на производство се разпространи прилагането на разстояние на засаждане, което се основава на по-интензивни методи на отглеждане: 7 m x 4,6 m, 7 m x 4,5 m или 7 m x 3,5 m. Разстоянието на засаждане не се отразява на качеството на продукта.

Точка 5.1 от сега действащата продуктова спецификация [Критерии и изисквания за обработване (и отглеждане)] Рубрика „Внасяне на хранителни вещества и торене“

Следният втори параграф:

„Препоръчва се създаването на условия за управление на хранителните вещества, за предпочитане още от засаждането или преди началото на производствения процес. През годините на отглеждане насажденията имат големи потребности от хранителни вещества, което налага да се поддържа способността на почвата да доставя редовно хранителни вещества чрез редовното ѝ разрохкване; съчетаното използване на химични и естествени торове дава възможност да се постигнат най-добрите добиви.“

се изменя, както следва (добавя се едно изречение):

„Препоръчва се създаването на условия за управление на хранителните вещества, за предпочитане още от засаждането или преди началото на производствения процес. През годините на отглеждане насажденията имат големи потребности от хранителни вещества, което налага да се поддържа способността на почвата да доставя редовно хранителни вещества чрез редовното ѝ разрохкване; съчетаното използване на химични и естествени торове дава възможност да се постигнат най-добрите добиви. В зависимост от резултатите от изследването на почвата и/или от анализа на листата може да се определи по екологосъобразен начин нормата на наторяване.“

Точка 5.1 от сега действащата продуктова спецификация [Критерии и изисквания за обработване (и отглеждане)] Рубрика „Потребност от вода, напояване“

Следното (първо) изречение:

„Потребностите от вода на по-голяма част от кайсиевите насаждения се задоволяват от естествените валежи.“

се изменя, както следва:

„Потребностите от вода на все по-голяма част от кайсиевите насаждения се задоволяват от естествените валежи, както и от въведената система за напояване.“

Добрите практики, свързани с наторяването и напояването, бяха изменени с цел опазване на околната среда и гарантиране на нейната жизнеспособност.

Точка 5.2 от сега действащата продуктова спецификация (Беритба)

Следното (първо) изречение:

„Беритбата започва в средата на юни и приключва в края на август.“

се изменя, както следва:

„Беритбата започва в средата на юни и приключва в края на август (при екстремни метеорологични условия тя може да продължи до септември).“

Това изменение има за цел приспособяване към настоящите практики.

Последното тире от рубриката „Изисквания, които трябва да се спазват при брането“:

„—

следва да се предвидят и стълби за бране на плодовете и да се внимава да не се смачкват едни в други набраните плодове [в Регламент (ЕО) № 851/2000 на Комисията и в измененията му се уточняват стандартите за качество на кайсиите]“

се изменя, както следва:

„—

следва да се предвидят и стълби за бране на плодовете и да се внимава да не се смачкват едни в други набраните плодове“.

Целта на това изменение е да се заличи от продуктовата спецификация отмененият регламент.

Второто изречение от параграфа, който следва рубриката „Изисквания, които трябва да се спазват при брането“:

„Въз основа на етикета върху щайгата и на идентификационния номер, поставен на дъното ѝ, е възможно да се определят с точност географският район и насаждението, от което произхождат продуктите в хладилните складове.“

се изменя, както следва:

„Въз основа на данните от вътрешната система за наблюдение е възможно да се определят с точност географският район и насаждението, от което произхождат продуктите в хладилните складове.“

Това изменение е с цел привеждане в съответствие с направените изменения в точка 4 от продуктова спецификация (Доказателства, че продуктът произхожда от географския район).

Точка 5.3 от сега действащата продуктова спецификация (Съхранение) и точка 3.5 от единния документ

Следното (първо) изречение:

„Когато камерата за съхранение се напълни с доставените щайги, плодовете се охлаждат до температура (на съхранение) приблизително 4 °C в рамките на няколко часа.“

се изменя, както следва:

„Когато камерата за съхранение се напълни с доставените щайги, плодовете се охлаждат до температура (на съхранение) приблизително 6—8 °C в рамките на няколко часа.“

Следното (трето) изречение:

„След подбор и окончателно опаковане щайгите с плодовете се поставят в хладилен склад при 4—6 °C за до 30 дни, в зависимост от доставките.“

се изменя, както следва:

„След подбор и окончателно опаковане щайгите с плодовете се поставят в хладилен склад при 1—6 °C за период до 30 дни, в зависимост от честотата на доставките.“

Температурата на охлаждане се изменя в съответствие със съвременните технологични изисквания.

В съответствие с желанието на заявителя това изречение е включено в точка 3.5 от единния документ като параграф 6; то не е било посочено отделно в резюмето, но вече е било включено в продуктовата спецификация.

Точка 5.4 от сега действащата продуктова спецификация (Сортиране и опаковане) и точка 3.5 от единния документ

Следният (първи) параграф:

„Сортирането по размер се извършва чрез използване на ръчен еталон за сортиране. Размерът на плода се определя от гледна точка на най-големия диаметър, измерен по надлъжната ос, както е посочено в Регламент (ЕО) № 851/2000 и неговите изменения; Сортирането по размер е задължително.“

се изменя, както следва:

„Сортирането по размер се извършва чрез ръчен или механичен еталон. Размерът на кайсиите се определя от най-големия диаметър, измерен перпендикулярно на надлъжната ос. Сортирането по размер е задължително.“

Това изменение има за цел приспособяване към настоящите практики и заличаване от продуктовата спецификация на позоваванията на отменения регламент. Този параграф е заличен от резюмето, като не е включен и в единния документ, заместващ резюмето.

Следният (втори) параграф се заличава:

„Опаковането и търговският вид на „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ са в съответствие и с предписанията на Регламент (ЕО) № 851/2000 и измененията му, а надписите, които трябва да се добавят са включени в точка 8 на продуктовата спецификация.“

Целта на това изменение е да се заличи от продуктовата спецификация отмененият регламент.

Следното второ изречение от (третия) параграф:

„Търговският вид на продукта се определя от изискванията на купувача — от пластмасовата опаковка от 1 kg до щайгата от 10 kg. Размерът на опаковката на насипния продукт е международно приетата щайга от 10 kg, наричана M10.“

се изменя, както следва:

„Търговският вид на продукта се определя от изискванията на купувача — теглото на потребителските опаковки е от 0,3 kg до 10 kg.“

С направените в точка „Сортиране и опаковане“ изменения се цели да се отговори на пазарните навици и на потребностите на потребителите.

В съответствие с желанието на заявителя третият параграф (започващ с „Плодовете от клас „Екстра“) на тази точка от продуктовата спецификация е включен в точка 3.5 от единния документ (като параграф 7), а четвъртият параграф (започващ с „Кайсиите „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ са податливи на механични наранявания“) на тази точка от продуктовата спецификация е включен също в точка 3.5 от единния документ (параграф 1). Тези изисквания не са били посочени отделно в резюмето, но вече са били включени в продуктовата спецификация.

Точка 5.5 от сега действащата продуктова спецификация (Транспорт)

Следното (второ) изречение от втория параграф:

„Определянето на степента на зрялост се извършва основно въз основа на цвета, но може да са полезни и органолептични анализи, свързани например с вкуса и определянето на твърдостта на месестата част.“

се изменя, както следва:

„Определянето на степента на зрялост се извършва основно въз основа на цвета, но може да са полезни и органолептични анализи и лабораторни тестове, свързани например с вкуса и определянето на твърдостта на месестата част, на съдържанието на сухо вещество и на киселинността.“

Това изменение има за цел приспособяване към настоящите практики.

Последното изречение от параграфа:

„Върху палетите, предназначени за транспорт, е разрешено и задължително да се поставят само плодове от един и същ сорт, качество и опаковка (количество) с маркировка за защитата на произхода.“

се изменя, както следва:

„Върху палетите, предназначени за транспорт, е разрешено и задължително да се поставят само сортове с един и същ външен вид, качество и опаковка (количество), за да се гарантира проследимостта.“

Целта на изменението е да се уточни формулировката и да се заличи неточният израз „маркировка за защитата на произхода“.

Точка 6 от сега действащата продуктова спецификация (Връзка на продукта с географския район)

Следният втори параграф:

„Унгарската група от сортове (вид сорт) кайсии („magyar kajszi“), която вероятно е започнала да се развива преди около 300—350 години, е била произвеждана и все още се произвежда почти изключително в този район. През XX век най-забележителният ѝ сорт „Gönci magyar kajszi“, признат като отделен сорт през 1960 г., се превръща в преобладаващ сорт в района на производство. През последните десетилетия характерната за региона сортова гама е допълнена преди всичко с по-нови унгарски сортове кайсии, произхождащи отчасти от най-добрите местни унгарски сортове и отчасти от нови хибридни унгарски сортове, като включва около 25 разновидности.“

се изменя, както следва:

„Унгарската сортова група (сортов тип) кайсии („magyar kajszi“) се отглежда в изобилие в този район вероятно от около 300—350 години. През XX век най-забележителният ѝ сорт „Gönci magyar kajszi“, признат като отделен сорт през 1960 г., се превръща в преобладаващ сорт в района на производство. През последните десетилетия характерната за региона сортова гама е допълнена преди всичко с по-нови и аклиматизирани унгарски сортове кайсии, произхождащи отчасти от най-добрите местни унгарски сортове и отчасти от нови хибридни унгарски сортове, като включва около четиридесет разновидности.“

Това изменение е обосновано от възможността да се развие отглеждането на нови сортове, предвидени в точка 2 от продуктовата спецификация.

Точка 7 от сега действащата продуктова спецификация (Инспекционен орган)

Внесени са изменения в наименованието на публичния инспекционен орган, като се посочва компетентният надзорен орган съгласно действащото законодателство.

Точка 8 от сега действащата продуктова спецификация (Етикетиране)

Следното (второ) изречение:

„Такъв етикет трябва да се поставя на всяка единица опаковки. По избор може да се посочва и името на общината, в която фактически е произведен продуктът.

Например:

„Gönci kajszibarack“ (кайсия от района на Gönc)

Защитено географско указание (ЗГУ)

Сорт: Gönci magyar kajszi

Произведено в: Abaújvár“

се изменя, както следва:

„Такъв етикет трябва да се поставя върху всяка отделна опаковка.“

Примерът след изречението се заличава.

Премахва се и позоваването на общините, където се произвежда кайсията. Условията на отглеждане на кайсиите „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ са едни и същи в целия район на Gönc и позволяват да се получи продукт с един и същ външен вид и едни и същи характерни свойства. Посочването на общината върху опаковките не дава повече информация на потребителя.

Друго: Система за контрол

Първоначалната продуктова спецификация не съдържаше информация, свързана със системата за контрол. Тъй като управлението на информацията, свързана със защитения продукт, и защитата на произхода на продукта са от особено значение, се въвежда нова система за контрол.

„Минимални изисквания за контрол на основните характеристики и на метода на производство на продукта:

Основна характеристика

Минимални изисквания

Условия, ред и честота на проверките

Място на производство

Отглеждане в района на производство

Годишно преглеждане на списъка на доставчиците на „Gönci kajszibarack“ от органа Gyümölcsért Termelői Értékesítő

Отглеждане

Спазване на условията на отглеждане

Най-малко една проверка на място всяка година, както и проверка най-малко веднъж годишно на стопанския дневник, ако има такъв.

Защита на растенията

Спазване на технологиите, препоръчвани от органа Gyümölcsért Termelői Értékesítő

Проверка на дневниците за пръсканията преди изпращането на продукта. Вземане на една проба на случаен принцип с цел анализ на остатъчните вещества

Беритба

Осигуряване на проследимост

Годишно преглеждане на списъка на доставчиците на „Gönci kajszibarack“ от органа Gyümölcsért Termelői Értékesítő.

Годишна проверка на документацията за приемане на стоката

Подготовка на продукта

Осигуряване на проследимост

Годишна проверка на производствения дневник“

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“

ЕС №: PGI-HU-0388-AM01 – 11.4.2017

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование/наименования

„Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“

2.   Държава членка или трета държава

Унгария

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6: Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Защитеното географско указание (ЗГУ) „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ може да се използва за следните сортове кайсии, произхождащи от Prunus armeniaca L.: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás и Pannónia. Освен това следва да се добавят всички сортове кайсии, отглеждани в района на производство, чиито основни физични, химични и органолептични характеристики отговарят на характеристиките, определящи качеството на изброените по-горе сортове кайсии.

Уникалният характер на кайсиите „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ и тяхната национална и международна известност произтичат от съчетанието на благоприятни климатични условия, запазени традиции в овощарството и стриктно придържане към технологиите на производство, беритба, съхранение и транспортиране.

Основни физични, химични и органолептични характеристики:

ЗГУ „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ може да се използва единствено за кайсиите, които отговарят на следните параметри и, по отношение на отделните сортове, притежават изброените по-долу качества на външния вид и на вътрешността.

Gönci magyar kajszi

Форма

:

Сферична

Размер

:

Средно голям, минимален диаметър 40 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Яркооранжев; яркочервен на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Златистожълт, деликатно влакнест, сочен и мек, когато е узрял

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладко-кисел, ароматен

Magyar kajszi C.235

Форма

:

Сферична

Размер

:

Средно голям, минимален диаметър 40 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Яркооранжев

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Жълт, влакнест, средно твърд

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладко-кисел, ароматен

Mandulakajszi

Форма

:

Овална, бадемовидна форма, подчертано сплескана отстрани

Размер

:

Голям, минимален диаметър 50 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Светлооранжев; наситеночервен на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Светлооранжев, средно твърд, плътен, сочен

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладко-кисел, пикантен аромат

Bergeron

Форма

:

Леко удължена, конусообразна сфера, яйцевидна

Размер

:

Средно голям, минимален диаметър 40 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Оранжев; наситеночервен на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Лъскавооранжев, влакнест, твърд

Вкус, киселинно съдържание

:

Киселинно съдържание — по-високо от средното (1,4 %)

Pannónia

Форма

:

Правилна или леко овална сфера

Размер

:

Средно голям, минимален диаметър 40 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Светлооранжев; розовеещ на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Светлооранжев, влакнест, твърд

Вкус, киселинно съдържание

:

Киселичък, ароматен

Ceglédi piroska

Форма

:

Сферична

Размер

:

Средно голям, минимален диаметър 40 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Оранжев; яркочервен на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Оранжев, твърд

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладко-кисел

Ceglédi bíborkajszi

Форма

:

Широка, конусообразна, яйцевидна; леко сплескана отстрани

Размер

:

Средно голям, минимален диаметър 40 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Тъмнооранжев; тъмночервен на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Тъмнооранжев, сочен

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладък, ароматен

Ceglédi arany

Форма

:

Сферична

Размер

:

Голям, минимален диаметър 50 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Златистожълт; наситеночервен на огряваната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Оранжев, твърд, сочен

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладко-кисел

Ceglédi óriás

Форма

:

Леко удължена, яйцевидна; леко сплескана отстрани

Размер

:

Голям, минимален диаметър 50 mm

Цвят на кожицата на плода

:

Светлооранжев; яркочервен на огряната от слънцето страна

Цвят и консистенция на месестата част на плода

:

Оранжев, умерено сочен, мек

Вкус, киселинно съдържание

:

Сладко-кисел, ароматен

Размерът на плода се определя от най-големия диаметър, измерен перпендикулярно на надлъжната ос.

При определяне на съдържанието на захар се посочва и процентът на зрялост, а ароматните вещества се определят чрез органолептично изследване, като се отчитат колебанията в киселинността при различните сортове (0,9 — 2,2 % об.).

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производството се осъществяват в определения географски район.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Кайсиите „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ са податливи на механични наранявания и следователно транспортирането им в неопаковано състояние би оказало съществено въздействие върху техните органолептични, физични и химични характеристики, дори до такава степен, че да е невъзможно тяхното последващо опаковане. Следователно с оглед да се гарантира качеството на продукта, тъй като той не е преработен земеделски продукт, и с цел да се гарантират произходът, проследимостта и контролът, опаковането трябва да се извършва в рамките на определения географски район.

Всички потребителски опаковки на плодове, предназначени за консумация и сертифицирани като произхождащи от определения район на производство в рамките на географския район, трябва да бъдат еднородни и да съдържат плодове с един и същ произход и от един и същ сорт, с едно и също качество и — освен при опакованите или доставяни в насипен вид партиди — с един и същ размер на плода; минималният диаметър е 30 mm, а за качество „Екстра“ — 35 mm.

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на кайсиите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.

Класовете на качество са, както следва:

Клас „Екстра“: допуска се до 2,5 % от броя или теглото на кайсиите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или, в изключителни случаи, на допустимите отклонения за клас I.

Клас I: допуска се до 5 % от броя или теглото на кайсиите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или, в изключителни случаи, на допустимите отклонения за клас II.

Плодовете трябва да са цели, здрави, грижливо набрани, достатъчно развити и узрели, чисти и практически без видими чужди тела; плодовете не могат да са загнили или развалени, негодни за консумация, като освен това трябва да са практически без вредители, без повреди, причинени от вредители, без повишена повърхностна влажност и без чужд мирис и/или вкус.

След подбор и окончателно опаковане щайгите с плодовете се поставят в хладилен склад при 1—6 °C за период до 30 дни, в зависимост от честотата на доставките.

Плодовете от клас „Екстра“ могат да се предлагат на пазара единствено в малки потребителски опаковки, на един или няколко наредени и разделени помежду си слоеве, докато продуктите от клас I могат да се предлагат на пазара и в насипен вид. Търговският вид на продукта се определя от изискванията на купувача — теглото на потребителските опаковки е от 0,3 kg до 10 kg.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Освен предвидените по закон данни етикетът трябва да включва следното:

наименованието: „Gönci kajszibarack“ или „Gönci kajszi“

надпис „защитено географско указание“ (ЗГУ) и съответното лого на Съюза.

Такъв етикет трябва да се поставя върху всяка отделна опаковка.

4.   Кратко определение на географския район

Географското указание може да се използва единствено за кайсиите, произхождащи от (отгледани в) изброените по-долу общини, които принадлежат към окръг Borsod-Abaúj-Zemplén:

Подрайон Abaúj-Hegyközi: Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Boldogkőváralja, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hidasnémeti, Korlát, Tornyosnémeti, Vizsoly, Zsujta;

Подрайон Encs: Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Encs, Fancsal, Forró, Fulókércs, Garadna, Ináncs;

Подрайон Szerencs: Bekecs, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Monok, Rátka, Szerencs, Tállya;

Подрайон Szikszó: Alsóvadász, Felsővadász, Hernádkércs, Homrogd, Léh, Nagykinizs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó.

5.   Връзка с географския район

Кайсията „Gönci kajszibarack“/„Gönci kajszi“ е типичен продукт от най-северния овощарски район в Унгария; отглежда се в градините, разположени по хълмове, тераси и плата в района Hegyalja по поречието на река Hernád и в районите Szerencs и Cserehát, на 150—300 m над морското равнище.

Унгарската сортова група (сортов тип) кайсии („magyar kajszi“) се отглежда в изобилие в този район вероятно от около 300—350 години. През XX век най-забележителният ѝ сорт „Gönci magyar kajszi“, признат като отделен сорт през 1960 г., се превръща в преобладаващ сорт в района на производство. През последните десетилетия характерната за региона сортова гама е допълнена преди всичко с по-нови и аклиматизирани унгарски сортове кайсии, произхождащи отчасти от най-добрите местни унгарски сортове и отчасти от нови хибридни унгарски сортове, като включва около четиридесет разновидности.

Специалните характеристики на продукта и неговото отглеждане в района на Gönc могат да бъдат обобщени, както следва:

един и същ сорт кайсии, когато се отглежда тук, узрява средно с 6—10 дни по-късно, отколкото в района на Kecskemét, което дава възможност за удължаване на периода за консумация в национален мащаб и на периода за преработка,

по-хладният мезоклимат, който обуславя по-късното зреене, оказва благоприятно въздействие върху качеството на кайсиите за консумация: освежаващите киселини и вкусовите вещества се разграждат по-бавно в процеса на зреене, а не „изгарят“. „Качеството на кайсиите, произведени в района на Gönc, е превъзходно. Тук те узряват по-късно […], а процесът на зреене допълнително се удължава от хълмовете с различно изложение.“ (Brózik, Jenser et al., 1970 г.).

този район се характеризира с най-равномерно студените зими в Унгария, а пролетта идва тук най-късно през годината в сравнение с всички райони, подходящи за създаването на кайсиеви насаждения; по тази причина основните опасности пред производството на кайсии, а именно повредите, причинявани от измръзване на цветните пъпки, които са се отворили в резултат на ранното затопляне в края на зимата, и щетите, причинявани от пролетните слани по пъпките, цветовете и плодовете в началния етап от развитието им, тук са най-малки.

Наименованието „kajszi Baraczk“ [„кайсия“] се появява за пръв път през 1667 г. в книгата на János Lippay (Posoni kert 3. kötet [Братиславска градина, том 3], „Gyümölcsös kert“ [Овощна градина], Виена, 1667 г.), но едва с унищожаването на лозята вследствие на епидемията от филоксера през 80-те години на ХIХ век се дава решителен тласък на производството на плодове в хълмистите и планинските области. На мястото на унищожените лозя в района на Gönc са засадени много плодни дървета, които оттогава насам растат по склоновете на хълмовете.

През втората половина на ХIХ век са създадени редица обществени организации на окръжно ниво с цел насърчаване на овощарството. Сътрудничеството между тях изиграва важна роля за спечелване на златния медал, с който плодовете от окръг Zemplén са отличени на Световното изложение в Париж през 1867 г. Според различни национални описания и статистики районът на Gönc до 50-те години на ХIХ век е известен главно със своите череши. През 1871 г. János Korponay за пръв път споменава, че Gönc и неговите околности се славят със своите кайсии, които по това време се произвеждат в „задоволителни количества“. Истинският подем в производството на кайсии обаче започва едва през 80-те — 90-те години на ХIХ век.

Препратка към публикуваната спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/f6/c1000/17.pdf


Сметна палата

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/37


Специален доклад № 33/2018

Борба с опустиняването в ЕС — нарастваща заплаха, която изисква повече действия

(2018/C 459/12)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 33/2018 „Борба с опустиняването в ЕС — нарастваща заплаха, която изисква повече действия“.

Докладът може да бъде разгледан или изтеглен на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu.


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/37


Специален доклад № 35/2018

Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз, отпуснати на неправителствени организации — необходими са още усилия

(2018/C 459/13)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 35/2018 „Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз, отпуснати на неправителствени организации — необходими са още усилия“.

Докладът може да бъде разгледан или изтеглен на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/38


Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1)

(2018/C 459/14)

Публикуването на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), се основава на информацията, предоставена от държавите членки на Комисията в съответствие с член 39 от Кодекса на шенгенските граници (кодифициран текст).

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества ежемесечно на интернет страницата на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“.

СЛОВАКИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 37, 14.2.2009 г.

В раздел 1(1) от Постановление за изпълнение № 499/2011 на словашкото Министерство на вътрешните работи за определяне на размера на финансовите средства, необходими за покриване на разходите, свързани с престоя на гражданин на трета държава в Словашката република, тази сума се определя на 56 EUR на човек и на ден.

Сумата от 56 EUR включва:

 

30 EUR за настаняване;

 

4 EUR за закуска;

 

7,50 EUR за обед;

 

7,50 EUR за вечеря;

 

7 EUR за харчене.

Ако разходите за престой на гражданин на трета държава в Словашката република са покрити частично, това обстоятелство ще бъде взето предвид при граничния контрол.

Сумата от 56 EUR може да бъде заменена със заверена покана съгласно раздел 19 от изменения Закон № 404/2011 относно пребиваването на чужденци и за изменение на други актове, или със споразумение за прием съгласно Раздел 26б от Закон № 172/2005 относно организацията на държавната помощ за научни изследвания и развитие, с измененията.

Списък с предишните публикации

 

ОВ C 247, 13.10.2006 г., стр. 19.

 

ОВ C 153, 6.7.2007 г., стр. 22.

 

ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 18.

 

ОВ C 57, 1.3.2008 г., стр. 38.

 

ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 19.

 

ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 8.

 

ОВ C 35, 12.2.2010 г., стр. 7.

 

ОВ C 304, 10.11.2010 г., стр. 5.

 

ОВ C 24, 26.1.2011 г., стр. 6.

 

ОВ C 157, 27.5.2011 г., стр. 8.

 

ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 16.

 

ОВ C 11, 13.1.2012 г., стр. 13.

 

ОВ C 72, 10.3.2012 г., стр. 44.

 

ОВ C 199, 7.7.2012 г., стр. 8.

 

ОВ C 298, 4.10.2012 г., стр. 3.

 

ОВ C 56, 26.2.2013 г., стр. 13.

 

ОВ C 98, 5.4.2013 г., стр. 3.

 

ОВ C 269, 18.9.2013 г., стр. 2.

 

ОВ C 57, 28.2.2014 г., стр. 1.

 

ОВ C 152, 20.5.2014 г., стр. 25.

 

ОВ C 224, 15.7.2014 г., стр. 31.

 

ОВ C 434, 4.12.2014 г., стр. 3.

 

ОВ C 447, 13.12.2014 г., стр. 32.

 

ОВ C 38, 4.2.2015 г., стр. 20.

 

ОВ C 96, 11.3.2016 г., стр. 7.

 

ОВ C 146, 26.4.2016 г., стр. 12.

 

ОВ C 248, 8.7.2016 г., стр. 12.

 

ОВ C 111, 8.4.2017 г., стр. 11.

 

ОВ C 21, 20.1.2018 г., стр. 3.

 

ОВ C 93, 12.3.2018 г., стр. 4.

 

ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 8.

 

ОВ C 186, 31.5.2018 г., стр. 10.

 

ОВ C 264, 26.7.2018 г., стр. 6.

 

ОВ C 366, 10.10.2018 г., стр. 12.


(1)  Вж. списъка на предишните публикации в края на тази актуализация.


20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/40


Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1)

(2018/C 459/15)

Публикуването на списъка с гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), се основава на информацията, предоставена от държавите членки на Комисията в съответствие с член 39 от Кодекса на шенгенските граници.

Освен настоящата публикация в Официален вестник, актуализиран вариант на списъка се помества ежемесечно на интернет страницата на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“.

ГЕРМАНИЯ

Заменяне на информацията, публикувана в ОВ C 32, 1.2.2017 г.

СПИСЪК НА ГРАНИЧНИ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

Пристанища на Северно море

(1)

Baltrum

(2)

Bensersiel

(3)

Borkum

(4)

Brake

(5)

Bremen

(6)

Bremerhaven

(7)

Brunsbüttel

(8)

Büsu

(9)

Bützflether Sand

(10)

Buxtehude

(11)

Carolinensiel (Harlesiel)

(12)

Cuxhaven

(13)

Eckwarderhörne

(14)

Elsfleth

(15)

Emden

(16)

Fedderwardersiel

(17)

Glückstadt

(18)

Greetsiel

(19)

Großensiel

(20)

Hamburg

(21)

Hamburg-Neuenfelde

(22)

Helgoland

(23)

Herbrum

(24)

Hooksiel

(25)

Horumersiel

(26)

Husum

(27)

Juist

(28)

Langeoog

(29)

Leer

(30)

Lemwerder

(31)

List/Sylt

(32)

Neuharlingersiel

(33)

Norddeich

(34)

Nordenham

(35)

Norderney

(36)

Otterndorf

(37)

Papenburg

(38)

Spiekeroog

(39)

Stade

(40)

Stadersand

(41)

Varel

(42)

Wangerooge

(43)

Wedel

(44)

Weener

(45)

Westeraccumersiel

(46)

Wewelsfleth

(47)

Wilhelmshaven

Балтийски пристанища

(1)

Eckernförde (Hafenanlage der Bundesmarine)

(2)

Flensburg-Hafen

(3)

Greifswald – Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (Hafenanlagen der Bundesmarine)

(7)

Kiel-Holtenau

(8)

Lubmin

(9)

Lübeck

(10)

Lübeck-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt

ЗАЛИВ ПРИ УСТИЕТО НА Р. ОДЕР

(1)

Ueckermünde

Летища, аеродруми, летищни площадки

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ШЛЕЗВИГ-ХОЛЩАЙН

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lübeck-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ МЕКЛЕНБУРГ-ЗАПАДНА ПОМЕРАНИЯ

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ХАМБУРГ

(1)

Hamburg

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БРЕМЕН

(1)

Bremen

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ДОЛНА САКСОНИЯ

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Jever

(12)

Leer-Nüttermoor

(13)

Norderney

(14)

Nordholz

(15)

Nordhorn-Lingen

(16)

Osnabrück-Atterheide

(17)

Wangerooge

(18)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(19)

Wittmundhafen

(20)

Wunstorf

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БРАНДЕНБУРГ

(1)

Berlin-Schönefeld

(2)

Schönhagen

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БЕРЛИН

(1)

Berlin-Tegel

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ-АНХАЛТ

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburg

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ

(1)

Aachen-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Köln/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ САКСОНИЯ

(1)

Dresden

(2)

Leipzig-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ТЮРИНГИЯ

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt – Weimar

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ РЕЙНЛАНД-ПФАЛЦ

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz-Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Pirmasens-Zweibrücken

(7)

Ramstein (Въздушна база на Съединените Щати)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (Въздушна база на Съединените Щати)

(10)

Zweibrücken

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ЗААРЛАНД

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ ХЕСЕН

(1)

Egelsbach

(2)

Allendorf/Eder

(3)

Frankfurt/Main

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Летище Baden Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch-Unterzeil

(10)

Mannheim-City

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stuttgart

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БАВАРИЯ

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg-Mühlhausen

(3)

Bayreuth-Bindlacher Berg

(4)

Coburg-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hassfurth-Mainwiesen

(7)

Hof-Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landsberg/Lech

(10)

Landshut-Ellermühle

(11)

Lechfeld

(12)

Memmingerberg

(13)

München „Franz Joseph Strauß“

(14)

Neuburg

(15)

Nürnberg

(16)

Oberpfaffenhofen

(17)

Roth

(18)

Straubing-Wallmühle

Списък с предишните публикации

 

ОВ C 316, 28.12.2007 г., стр. 1.

 

ОВ C 134, 31.5.2008 г., стр. 16.

 

ОВ C 177, 12.7.2008 г., стр. 9.

 

ОВ C 200, 6.8.2008 г., стр. 10.

 

ОВ C 331, 31.12.2008 г., стр. 13.

 

ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 10.

 

ОВ C 37, 14.2.2009 г., стр. 10.

 

ОВ C 64, 19.3.2009 г., стр. 20.

 

ОВ C 99, 30.4.2009 г., стр. 7.

 

ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 28.

 

ОВ C 263, 5.11.2009 г., стр. 22.

 

ОВ C 298, 8.12.2009 г., стр. 17.

 

ОВ C 74, 24.3.2010 г., стр. 13.

 

ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 17.

 

ОВ C 355, 29.12.2010 г., стр. 34.

 

ОВ C 22, 22.1.2011 г., стр. 22.

 

ОВ C 37, 5.2.2011 г., стр. 12.

 

ОВ C 149, 20.5.2011 г., стр. 8.

 

ОВ C 190, 30.6.2011 г., стр. 17.

 

ОВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 14.

 

ОВ C 210, 16.7.2011 г., стр. 30.

 

ОВ C 271, 14.9.2011 г., стр. 18.

 

ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 12.

 

ОВ C 111, 18.4.2012 г., стр. 3.

 

ОВ C 183, 23.6.2012 г., стр. 7.

 

ОВ C 313, 17.10.2012 г., стр. 11.

 

ОВ C 394, 20.12.2012 г., стр. 22.

 

ОВ C 51, 22.2.2013 г., стр. 9.

 

ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 9.

 

ОВ C 242, 23.8.2013 г., стр. 2.

 

ОВ C 275, 24.9.2013 г., стр. 7.

 

ОВ C 314, 29.10.2013 г., стр. 5.

 

ОВ C 324, 9.11.2013 г., стр. 6.

 

ОВ C 57, 28.2.2014 г., стр. 4.

 

ОВ C 167, 4.6.2014 г., стр. 9.

 

ОВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 22.

 

ОВ C 332, 24.9.2014 г., стр. 12.

 

ОВ C 420, 22.11.2014 г., стр. 9.

 

ОВ C 72, 28.2.2015 г., стр. 17.

 

ОВ C 126, 18.4.2015 г., стр. 10.

 

ОВ C 229, 14.7.2015 г., стр. 5.

 

ОВ C 341, 16.10.2015 г., стр. 19.

 

ОВ C 84, 4.3.2016 г., стр. 2.

 

ОВ C 236, 30.6.2016 г., стр. 6.

 

ОВ C 278, 30.7.2016 г., стр. 47.

 

ОВ C 331, 9.9.2016 г., стр. 2.

 

ОВ C 401, 29.10.2016 г., стр. 4.

 

ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 30.

 

ОВ C 32, 1.2.2017 г., стр. 4.

 

ОВ C 74, 10.3.2017 г., стр. 9.

 

ОВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 17.

 

ОВ C 152, 16.5.2017 г., стр. 5.

 

ОВ C 411, 2.12.2017 г., стр. 10.

 

ОВ C 31, 27.1.2018 г., стр. 12.

 

ОВ C 261, 25.7.2018 г., стр. 6.

 

ОВ C 264, 26.7.2018 г., стр. 8.

 

ОВ C 368, 11.10.2018 г., стр. 4.


(1)  Вж. списъка на предишните публикации в края на тази актуализация.


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/47


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 17 септември 2018 година

по дело E-10/17

Nye Kystlink AS срещу Color Group AS и Color Line AS

(Член 53 от Споразумението за ЕИП — Член 54 от Споразумението за ЕИП — Принцип на равностойност — Принцип на ефективност — Национални правни норми относно давностния срок за искове за обезщетяване на вреди)

(2018/C 459/16)

По дело E-10/17, Nye Kystlink AS срещу Color Group AS и Color Line AS – МОЛБА до Съда по член 34 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, отправена от Апелативния съд на Borgarting (Borgarting lagmannsrett), относно тълкуването на принципите на равностойност и ефективност в контекста на националните правни норми относно давностния срок за предявяване на искове за обезщетяване на вреди в случаите, в които са били наложени глоби по членове 53 и 54 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател и съдия докладчик, Per Christiansen и Bernd Hammermann, съдии, постанови решение на 17 септември 2018 г., чийто диспозитив гласи:

1.

Принципът на равностойност изисква националната правна норма относно давността, с която се определя отделен едногодишен давностен срок за предявяване на иск за обезщетяване на вреди, произтичащи от престъпление, което е установено с влязла в сила присъда, да се прилага по аналогия за исковете за обезщетяване на вреди, произтичащи от нарушение на членове 53 и 54 от Споразумението за ЕИП, установено с окончателно решение на Надзорния орган на ЕАСТ, с което се налага глоба, доколкото тези искове имат сходна цел, основание и основни характеристики.

2.

Принципът на ефективност не ограничава правото на държавите от ЕИП да прилагат тригодишен давностен срок за предявяване на иск за обезщетяване на вреди за нарушение на членове 53 и 54 от Споразумението за ЕИП, когато този давностен срок е съчетан със задължение за разследване от страна на пострадалото лице, което би могло да доведе до изтичане на давностния срок, преди Надзорният орган на ЕАСТ да е взел решение по дело за нарушение на членове 53 и 54 от Споразумението за ЕИП, образувано по жалба, подадена от пострадалото лице, доколкото прилагането на такъв давностен срок не прави невъзможно или изключително трудно предявяването на иск за обезщетяване на вреди, произтичащи от нарушение на правилата за конкуренцията, предвидени в Споразумението за ЕИП. При преценката трябва да се вземат предвид особеностите на делата в областта на конкуренцията.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 459/48


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9094 — Amcor/Bemis)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 459/17)

1.   

На 12 декември 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Amcor Limited („Amcor“, Австралия),

Bemis Company Inc. („Bemis“, Съединени американски щати).

Amcor пристъпва към пълно сливане по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията с Bemis.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

На 15 ноември 2018 г. Комисията вече бе уведомена за тази концентрация, но впоследствие уведомлението бе оттеглено на 12 декември 2018 г.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Amcor: предлагане на широк набор от опаковъчни решения; твърди и гъвкави опаковъчни продукти за секторите на храните, напитките, медицинските продукти, фармацевтичните продукти, продуктите за лична хигиена и други сектори на потребителските стоки в световен мащаб,

—   за предприятие Bemis: доставка на гъвкави и твърди пластмасови опаковки за секторите на храните, потребителските продукти, медицинските продукти и други сектори в световен мащаб.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9094 — Amcor/Bemis

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).