ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 420

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
20 ноември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 420/01

Обменен курс на еврото

1


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 420/02

Покана за представяне на предложения EACEA/21/2018 — Програма Еразъм+, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката — Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението

2

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 420/03

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9124 — Dana/Oerlikon Drive Systems) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

5

2018/C 420/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9032 — E.ON/Helen/Virta) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7


 

Поправки

2018/C 420/05

Поправка на Известие от 20 ноември 2014 г. относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република: промяна на наименованието на дружества, които подлежат на антидъмпинговата митническа ставка за невключени в извадката оказали съдействие дружества ( ОВ C 414, 20.11.2014 г. )

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 420/1


Обменен курс на еврото (1)

19 ноември 2018 година

(2018/C 420/01)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1427

JPY

японска йена

128,89

DKK

датска крона

7,4625

GBP

лира стерлинг

0,89083

SEK

шведска крона

10,2815

CHF

швейцарски франк

1,1391

ISK

исландска крона

140,80

NOK

норвежка крона

9,6493

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,013

HUF

унгарски форинт

321,65

PLN

полска злота

4,3293

RON

румънска лея

4,6666

TRY

турска лира

6,0735

AUD

австралийски долар

1,5660

CAD

канадски долар

1,5055

HKD

хонконгски долар

8,9491

NZD

новозеландски долар

1,6740

SGD

сингапурски долар

1,5684

KRW

южнокорейски вон

1 287,63

ZAR

южноафрикански ранд

16,0122

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,9349

HRK

хърватска куна

7,4253

IDR

индонезийска рупия

16 672,00

MYR

малайзийски рингит

4,7848

PHP

филипинско песо

60,020

RUB

руска рубла

75,2885

THB

тайландски бат

37,623

BRL

бразилски реал

4,2907

MXN

мексиканско песо

23,1660

INR

индийска рупия

81,8825


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 420/2


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/21/2018

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката

Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението

(2018/C 420/02)

1.   ЦЕЛИ

Настоящата покана за представяне на предложения ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Всяко заявление трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели. Както общите, така и специфичните цели на поканата за предложения са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.

Общи цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от двете общи цели, посочени по-долу:

1.

Разпространение и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище;

или

2.

Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности.

Специфични цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от следните специфични цели:

подобряване на усвояването на социални и граждански умения, насърчаване на знанието, разбирането и приобщаването към ценностите и основните права;

поощряване на приобщаващото образование и обучение, както и поощряване на учащите се в неравностойно положение, включително чрез подпомагане на работещите в сферата на образованието за решаване на въпроси, свързани с многообразието, и за утвърждаване на многообразието сред работещите в сферата на образованието;

подобряване на критичното мислене и медийната грамотност сред учащите се, родителите и работещите в сферата на образованието;

подкрепа за приобщаването на новопристигнали мигранти към качествено образование, включително чрез оценяване на знанията и признаване на предходното обучение;

насърчаване на дигиталните умения и компетентности на групи, изключени от дигиталната среда (вкл. по-възрастни хора, мигранти и млади хора в неравностойно положение), чрез партньорства между училища, предприятия и неформалния сектор, включително обществените библиотеки.

Поощрява се включването на ролеви модели в дейностите по проектите, когато е уместно.

2.   ДОПУСТИМОСТ

2.1.   Допустими кандидати

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на дейност в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. културни организации, гражданско общество, спортни организации, центрове за признаване, търговски камари, търговски организации и др.)

Допустими са само юридически лица, установени в една от следните държави по програмата:

28-те държави — членки на Европейския съюз (1);

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

държавите — кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия (2).

Изискването за минимален състав на партньорството по настоящата покана е 4 допустими организации от 4 различни държави по програмата.

Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членки на мрежата, а консорциумът трябва да представлява най-малко 4 допустими държави.

2.2.   Допустими дейности и продължителност на проектите

Единствено дейности, провеждани в държавите по програмата (вж. раздел 2.1) ще се считат за допустими за финансиране. Всякакви разходи за дейности, провеждани извън тези държави, или от организации, които не са регистрирани в държавите по програмата, не са допустими. По изключение и за всеки отделен случай дейности, включващи държави извън тези по програмата, могат да получат финансиране, но трябва да имат предварително конкретно разрешение от Изпълнителната агенция.

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември, 1 декември 2019 г. или 15 януари 2020 г.

Продължителността на проектите трябва да е 24 или 36 месеца.

3.   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Проектите следва да доведат до резултати, например:

повишена информираност, знания и разбиране за добрите практики в съответните образователни институции и общности;

повишена употреба на най-съвременните иновативни подходи в политиките или практиката;

повишена информираност, мотивация и компетентност на ръководителите в сферата на образованието и преподавателите по отношение на приобщаващите образователни подходи и насърчаването на общите ценности;

активна ангажираност на семействата и местните общности в подкрепа на приобщаващите образователни подходи и насърчаването на общите дейности;

по-разпространени и по-ефективни инструменти за подкрепа на образователните институции и обучаващите при внедряването на приобщаващи подходи към образованието и при насърчаването на общите ценности.

4.   НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

5.   КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Допустимите кандидати ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

1)

значение на проекта (30 %);

2)

качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %),

3)

качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);

4)

въздействие, разпространение и използване на резултатите (30 %).

6.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е: 26 февруари 2019 г. — 12.00 ч.(по обед брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/21/2018 и процедурата за подаване на заявления, и да използват задължителните документи, които могат да се намерят на:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Номер на поканата EACEA/21/2018)

Заявлението и неговите задължителни приложения трябва да бъдат подадени онлайн чрез специалния електронен формуляр.

7.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАНАТА

Цялата информация относно поканата за представяне на предложения EACEA/21/2018 може да се намери на следния уебсайт:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Номер на поканата EACEA/21/2018)

Адрес на електронна поща: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  За кандидати от Обединеното кралство: обърнете внимание, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия срок на проекта. Ако Обединеното кралство напусне ЕС по време на проекта, без да сключи споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, ще спрете да получавате финансиране от ЕС (като същевременно ще продължите да участвате, ако е възможно) или ще бъдете приканени да напуснете проекта на основание член II.16.3.1, буква а) от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

(2)  Промените в бюджета поради присъединяването на Сърбия като държава по програмата „Еразъм+“ ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. в съответствие с приемането на Решението на Комисията относно одобрението (изменението) на споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия относно участието на Република Сърбия в програмата „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, считано от 1 януари 2019 г.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 420/5


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9124 — Dana/Oerlikon Drive Systems)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 420/03)

1.   

На 9 ноември 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Dana Incorporated („Dana“, САЩ),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon („GrazianoFairfield AG“, Швейцария), под контрола на OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon („Oerlikon“, Швейцария),

Предприятие Dana придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие GrazianoFairfield AG.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Dana е световен доставчик на задвижващи, запечатващи механизми и продукти за терморегулиране за производители на лекотоварни и търговски превозни средства и превозни средства с повишена проходимост, както и предавателни кутии, хидравлични продукти и кардани за промишлено стационарно оборудване,

GrazianoFairfield AG е доставчик на решения за предаване, задвижване и превключване за превозни средства и промишлено оборудване.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9124 — Dana/Oerlikon Drive Systems

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 420/7


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9032 — E.ON/Helen/Virta)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 420/04)

1.   

На 13 ноември 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие E.ON SE, чрез своето дъщерно предприятие E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON“, Германия),

предприятие Helen Oy („Helen“, Финландия),

предприятие Liikennevirta Oy („Virta“, Финландия).

Предприятията E.ON и Helen придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие Virta.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие E.ON: извършва дейност в три основни области: i) производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, ii) енергоразпределителни мрежи и iii) потребителски решения (включително доставка на електроенергия и газ за домакинствата). Освен това E.ON предлага услуги за електромобилност, включително експлоатация на зарядни станции за електрически превозни средства в няколко страни от ЕС;

—   за предприятие Helen: стопанската му дейност обхваща основно производство на електричество, централно отопление и охлаждане, както и разпределение и продажба на енергия. В допълнение, Helen предлага широка гама от услуги, свързани с производството на енергия в малък мащаб и със собственото енергийно потребление на неговите клиенти. От 2012 г. насам Helen предлага също така зарядни точки за електрически превозни средства във Финландия;

—   за предприятие Virta: предоставя редица услуги, свързани със зареждането на електрически превозни средства. То извършва дейност главно във Финландия и има дейности в Чехия, Франция, Германия, Исландия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9032 — E.ON/Helen/Virta

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Поправки

20.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 420/8


Поправка на Известие от 20 ноември 2014 г. относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република: промяна на наименованието на дружества, които подлежат на антидъмпинговата митническа ставка за невключени в извадката оказали съдействие дружества

( Официален вестник на Европейския съюз C 414 от 20 ноември 2014 г. )

(2018/C 420/05)

На страница 9, в таблицата, втора колона, трети ред

вместо:

„Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.“

да се чете:

„Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.“.