ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 340

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
24 септември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 340/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Съобщение на Комисията — Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на нарушение

2

2018/C 340/03

Известие на Комисията — Наличие на ръководство и неговата приложимост във връзка с прилагането на точки 3.6.5 и 3.8.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система ( 1 )

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 340/04

Обменен курс на еврото

6

2018/C 340/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 10 юли 2018 г., относно проект на решение по дело AT.40181 — Philips — Докладчик: Швеция

7

2018/C 340/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Дело AT.40181 — Philips

8

2018/C 340/07

Резюме на решение на Комисията от 24 юли 2018 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT.40181 — Philips (вертикални ограничения)) (нотифицирано под номер C(2018) 4797 final)

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 340/08

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület f.a.(Публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

12


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 340/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9060 — HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 340/01)

На 23 юли 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M8896. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/2


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на нарушение

(2018/C 340/02)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

Съобщението на Комисията от 2005 г. относно прилагането на член 228 от Договора за ЕО (1) (сега член 260, параграфи 1 и 2 от ДФЕС) предоставя основата за изчисляване от Комисията на размера на паричните санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), които тя иска Съдът да прилага, когато Комисията го сезира съгласно член 260, параграф 2 от ДФЕС в контекста на производствата за установяване на нарушение срещу държави членки.

В последващо съобщение от 2010 г. (2) относно актуализирането на данните, използвани при това изчисление, Комисията въведе годишно адаптиране на тези макроикономически данни, за да бъдат взети предвид промените в инфлацията и в БВП.

В Съобщението на Комисията от 2011 г. относно прилагането на член 260, параграф 3 от ДФЕС (3) и Съобщението на Комисията от 2017 г. „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ (4) се подчертава, че същият метод, установен в Съобщението от 2005 г., се прилага при изчисляването на паричните санкции, които Комисията иска от Съда да прилага съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС.

Годишното актуализиране, предвидено в настоящото съобщение, се основава на промените в инфлацията и в БВП на всяка държава членка (5). Съответните статистически данни за равнището на инфлацията и БВП са данните, събрани две години преди актуализацията („правило t-2“), тъй като две години представляват минималният период от време, необходим за събирането на относително стабилни макроикономически данни. Ето защо настоящото съобщение се основава на икономическите данни за номиналния БВП и дефлатора на БВП за 2016 г. (6), както и на настоящата тежест на гласовете на държавите членки в Съвета.

II.   КОМПОНЕНТИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

Списъкът на икономическите критерии, които трябва да бъдат актуализирани, е следният:

стандартната фиксирана сума за периодичните имуществени санкции (7), понастоящем определена на 700 EUR на ден, която трябва да бъде преразгледана в съответствие с инфлацията;

стандартната фиксирана сума за еднократно платимите суми (8), понастоящем определена на 230 EUR на ден, която трябва да бъде преразгледана в съответствие с инфлацията;

специалният фактор „n“ (9), който трябва да бъде преразгледан в съответствие с БВП на съответната държава членка, като се вземе предвид броят на гласовете на държавата членка в Съвета; факторът „n“ е идентичен за изчисляването на еднократно платимата сума и на дневните имуществени санкции;

минималните еднократно платими суми (10), които трябва да бъдат преразгледани в съответствие с инфлацията.

III.   АКТУАЛИЗАЦИИ

Комисията ще прилага следните актуализирани стойности за изчисляване на размера на паричните санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), когато сезира Съда по силата на член 260, параграфи 2 и 3 от ДФЕС:

(1)

стандартната фиксирана сума за изчисляване на имуществената санкция се определя на 690 EUR на ден;

(2)

стандартната фиксирана сума за еднократно платимата сума се определя на 230 EUR на ден.

(3)

Специалният фактор „n“ и минималната еднократно платима сума за 28-те държави — членки на ЕС, се определят, както следва:

Държава членка

Специален фактор „n“

Минимална еднократно платима сума

(1 000 EUR)

Белгия

4,89

2 790

България

1,51

862

Чешка република

3,16

1 803

Дания

3,03

1 729

Германия

20,74

11 835

Естония

0,63

359

Ирландия

3,02

1 723

Гърция

3,14

1 792

Испания

11,93

6 808

Франция

17,46

9 963

Хърватия

1,24

708

Италия

15,16

8 651

Кипър

0,59

337

Латвия

0,69

394

Литва

1,13

645

Люксембург

1,00

571

Унгария

2,54

1 449

Малта

0,38

217

Нидерландия

6,56

3 743

Австрия

4,08

2 328

Полша

7,36

4 200

Португалия

3,24

1 849

Румъния

3,35

1 912

Словения

0,87

496

Словакия

1,64

936

Финландия

2,67

1 524

Швеция

4,68

2 671

Обединено кралство

18,10

10 328

Комисията ще прилага тези актуализирани стойности спрямо решенията, които взема за сезиране на Съда по член 260 от ДФЕС, от датата на приемане на настоящото съобщение.


(1)  SEC(2005) 1658 (ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Това съобщение беше актуализирано през 2011 г. [SEC(2011) 1024 final], през 2012 г. [C(2012) 6106 final], през 2013 г. [C(2013) 8101 final], през 2014 г. [C(2014) 6767 final], през 2015 г. [C(2015) 5511 final], през 2016 г. [C(2016) 5091 final] и през 2017 г. [C(2017) 8720 final] с цел годишно адаптиране на икономическите данни.

(3)  ОВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 18, 19.1.2017 г., стр. 10.

(5)  В съответствие с общите правила, определени в съобщенията от 2005 и 2010 г.

(6)  Дефлаторът на БВП се използва за измерване на инфлацията. Фиксираният размер на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции е закръглен до най-близкото кратно на десет. Минималните еднократно платими суми са закръглени до най-близките хиляди. Факторът „n“ е закръглен до втория знак след десетичната запетая.

(7)  Стандартната или единна фиксирана сума за дневните имуществени санкции се определя като фиксираната базисна сума, към която се прилагат определени мултипликационни коефициенти. Тези коефициенти са коефициентите за тежестта и за продължителността на нарушението и специалният фактор „n“, съответстващ на засегнатата държава членка.

(8)  Фиксираната сума следва да се използва при изчисляването на еднократно платимата сума. Що се отнася до член 260, параграф 2 от ДФЕС, еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна сума (която се получава, като стандартната фиксирана сума за еднократно платимата сума се умножи по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“) по броя на дните, през които е продължило нарушението, т.е. от датата на първото решение на Съда до датата, на която нарушението приключва, или датата на решението на Съда по силата на член 260, параграф 2 от ДФЕС. Що се отнася до член 260, параграф 3 от ДФЕС и съгласно точка 28 от съобщението на Комисията „Прилагане на член 260, параграф 3 от ДФЕС“ (SEC(2010) 1371 окончателен; ОВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1) еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна сума (получена, като стандартната фиксирана сума за еднократно платимите суми се умножи по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“) по броя на дните, считано от деня след изтичането на срока за транспониране, определен в директивата, до датата, на която нарушението приключва, или до датата на решението на Съда по силата на член 258 и член 260, параграф 3 от ДФЕС. Еднократно платимата сума, изчислена въз основа на дневната сума, следва да се прилага, когато резултатът от горепосоченото изчисление надвишава минималната еднократно платима сума.

(9)  За специалния фактор „n“ се вземат предвид способността на държавите членки да платят (брутен вътрешен продукт — БВП) и броят на гласовете им в Съвета.

(10)  Минималната фиксирана еднократно платима сума се определя за всяка държава членка според специалния фактор „n“. Минималната фиксирана еднократно платима сума ще бъде предложена на Съда, ако сборът на дневните еднократно платими суми не превишава минималната фиксирана еднократно платима сума.


24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/5


ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА

Наличие на ръководство и неговата приложимост във връзка с прилагането на точки 3.6.5 и 3.8.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 340/03)

Документът Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) № 528/2012 and (ЕС) № 1107/2009 (Ръководство за идентифицирането на ендокринни нарушители в контекста на регламенти (ЕС) № 528/2012 и (ЕО) № 1107/2009) (1) бе изготвен от Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) с подкрепата на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В него се предоставят насоки за заявителите и оценителите от компетентните регулаторни органи относно начина на прилагане на въведените с Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията (2) научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система. Тези научни критерии се прилагат от 10 ноември 2018 г. за заявленията, - които са в процес на разглеждане, и за бъдещите заявления за одобрение или подновяване на одобрението на активни вещества, антидоти или синергисти съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3).

При съставянето на това ръководство ЕОБХ и ECHA неколкократно се допитаха до държавите членки, заинтересованите страни и широката общественост. Освен това държавите членки разгледаха казуси по време на семинар, организиран за целта от Европейската комисия, ЕОБХ и ECHA на 1 -и 2 февруари 2018 г. И накрая, окончателният проект на ръководството бе обсъден на заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (секция „Продукти за растителна защита — законодателство“) на 25 май 2018 г. Разработването на ръководството и коментарите, получени от агенциите, са документирани и публикувани от ЕОБХ и ECHA.

ЕОБХ и ECHA приеха ръководството на 5 юни 2018 г. и го публикуваха на 7 юни 2018 г. В резултат на това ръководството е налично преди началото на периода на прилагане на установените в Регламент (ЕС) 2018/605 научни критерии.

След консултации с Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и с цел да се постигне хармонизирано и ефикасно прилагане на въведените с Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията научни критерии, Комисията уведомява, че публикуваното ръководство следва да се използва за целите на прилагането на точки 3.6.5 и 3.8.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 от датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/605, а именно — 10 ноември 2018 г.


(1)  European Chemicals Agency (ECHA) and European Food Safety Authority (EFSA) with support from the Joint Research Centre (JRC) (Европейска агенция по химикали (ECHA) и Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) с подкрепата на Съвместния изследователски център (JRC). Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) № 528/2012 and (ЕС) № 1107/2009 (Ръководство за идентифицирането на ендокринни нарушители в контекста на регламенти (ЕС) № 528/2012 и (ЕО) № 1107/2009), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33).

(3)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/6


Обменен курс на еврото (1)

21 септември 2018 година

(2018/C 340/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1759

JPY

японска йена

132,44

DKK

датска крона

7,4597

GBP

лира стерлинг

0,89400

SEK

шведска крона

10,3315

CHF

швейцарски франк

1,1228

ISK

исландска крона

129,40

NOK

норвежка крона

9,5793

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,585

HUF

унгарски форинт

324,05

PLN

полска злота

4,2946

RON

румънска лея

4,6581

TRY

турска лира

7,3935

AUD

австралийски долар

1,6154

CAD

канадски долар

1,5197

HKD

хонконгски долар

9,1840

NZD

новозеландски долар

1,7606

SGD

сингапурски долар

1,6042

KRW

южнокорейски вон

1 312,42

ZAR

южноафрикански ранд

16,8918

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0503

HRK

хърватска куна

7,4278

IDR

индонезийска рупия

17 424,92

MYR

малайзийски рингит

4,8565

PHP

филипинско песо

63,657

RUB

руска рубла

78,5108

THB

тайландски бат

38,140

BRL

бразилски реал

4,7920

MXN

мексиканско песо

22,2132

INR

индийска рупия

84,8905


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/7


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 10 юли 2018 г., относно проект на решение по дело AT.40181 — Philips

Докладчик: Швеция

(2018/C 340/05)

1.   

Членовете на Консултативния комитет са съгласни с оценката на Комисията, че поведението, визирано в проекта на решение, представлява единично и продължително нарушение на член 101 от ДФЕС.

2.   

Членовете на Консултативния комитет са съгласни с Комисията относно окончателния размер на глобата, включително неговото намаляване въз основа на точка 37 от Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 на Съвета (1).

3.   

Членовете на Консултативния комитет препоръчват становището му да бъде публикувано в Официален вестник.


(1)  OВ L 1, 4.1.2003 г., стp. 1.


24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/8


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Дело AT.40181 — Philips

(2018/C 340/06)

(1)   

В проекта на решение, чиито адресати са Philips France S.A.S (Philips France) и Koninklijke Philips N.V. (наричани заедно Philips), се констатира, че Philips е нарушило член 101 от ДФЕС чрез практики, целящи да ограничат способността на търговците на дребно във Франция да определят препродажните си цени независимо.

(2)   

Разследването започна на 3 декември 2013 г. с внезапни проверки в помещенията на Koninklijke Philips S.p.A. в Италия и помещенията на Koninklijke Philips N.V. в Нидерландия.

(3)   

След проверките и провеждането на вътрешно разследване Philips изрази интерес да сътрудничи на Комисията. На […] г. Koninklijke Philips N.V. предостави допълнителни доказателства за съответното поведение.

(4)   

На 2 февруари 2017 г. Комисията откри производство по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията (2) срещу Koninklijke Philips N.V. и Philips France. На 7 февруари и на 16 май 2017 г. Комисията отправи до Philips искания за информация. Philips отговори на тези искания на 6 март и на 2 юни 2017 г.

(5)   

На […] г. Philips представи официално предложение да сътрудничи („заявление за постигане на споразумение“). Заявлението за постигане на споразумение съдържа:

потвърждение по ясен и недвусмислен начин на отговорността на Philips France за прякото му участие в нарушението, описано накратко от гледна точка на предмета, основните факти, правната му квалификация, включително ролята на предприятието и продължителността на участието му в нарушението,

потвърждение по ясен и недвусмислен начин на отговорността на Koninklijke Philips N.V. за нарушението в качеството му на дружество майка на Philips France по време на извършването на нарушението,

максималния размер на глобата, която Philips очаква да му наложи Комисията и която то ще приеме в контекста на процедурата за сътрудничество,

потвърждение, че Philips е било информирано в достатъчна степен за възраженията, които Комисията възнамерява да повдигне срещу него, и че му е била предоставена достатъчна възможност да представи своите становища на Комисията,

потвърждение, че Philips не възнамерява да иска допълнителен достъп до досието или да бъде изслушано отново на устно изслушване, освен ако Комисията не отрази заявлението на Philips за постигане на споразумение в изложението на възраженията (ИВ) и в решението,

съгласие за получаване на ИВ и на окончателното решение на английски език.

(6)   

На 7 юни 2018 г. Комисията прие ИВ, на което Philips отговори, потвърждавайки, че ИВ отразява съдържанието на заявлението му за постигане на споразумение.

(7)   

Установеното нарушение и наложените глоби в проекта на решение отговарят на тези, които са признати и приети в заявлението за постигане на споразумение. Размерът на глобите е намален с 40 % на основанието, че Philips сътрудничи на Комисията извън правното си задължение за сътрудничество, като: i) предостави допълнителни доказателства, представляващи съществена добавена стойност по отношение на доказателствата, с които Комисията вече разполагаше, тъй като тези допълнителни доказателства увеличиха до голяма степен способността на Комисията да докаже нарушението; ii) призна нарушението на член 101 от ДФЕС във връзка с поведението; и iii) се отказа от определени процесуални права, което доведе до по-голяма административна ефективност.

(8)   

В съответствие с член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали проектът на решение се отнася единствено до възражения, по отношение на които на Philips е предоставена възможността да изрази своите становища. Моето заключение е, че това е така.

(9)   

Като цяло считам, че ефективното упражняване на процесуалните права по това дело е било спазено.

Брюксел, 12 юли 2018 г.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29).

(2)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18), последно изменен с Регламент (ЕС) 2015/1348 на Комисията от 3 август 2015 г. (ОВ L 208, 5.8.2015 г., стр. 3).


24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/10


Резюме на решение на Комисията

от 24 юли 2018 година

относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(Дело AT.40181 — Philips (вертикални ограничения))

(нотифицирано под номер C(2018) 4797 final)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2018/C 340/07)

На 24 юли 2018 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на ЕС. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Адресати на настоящото решение са Koninklijke Philips N.V. и Philips France S.A.S. (наричани заедно Philips). Koninklijke Philips N.V. е технологично предприятие, чието седалище се намира в Нидерландия. През периода на нарушението Philips France S.A.S. е било дъщерно предприятие на Koninklijke Philips N.V., изцяло притежавано от него.

(2)

Решението е свързано с единично и продължително нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В нарушение на член 101 от ДФЕС Philips France S.A.S. е прилагало практики във връзка с продукти, продавани от стопанската му организация Consumer Lifestyle, които практики са имали за цел да ограничат способността на търговците на дребно във Франция да определят препродажните си цени независимо.

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(3)

Делото срещу Philips е следствие от внезапни проверки, проведени на 3 декември 2013 г. в помещенията на Philips в Нидерландия и помещенията на Philips S.p.A. в Италия, поради съмнения за поддържането на препродажни цени (ППЦ) на продукти на организацията Consumer Lifestyle на Philips. Впоследствие Philips изрази интерес да сътрудничи на Комисията и предостави допълнителни доказателства за съответното поведение.

(4)

На 10 март 2015 г. Комисията извърши внезапна проверка в помещенията на онлайн търговец на дребно във Франция, който продава наред с друго и продукти на Philips.

(5)

На 2 февруари 2017 г. Комисията откри производство с цел вземане на решение съгласно глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(6)

Впоследствие Philips представи официално предложение да сътрудничи с оглед на приемането на решение съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

(7)

На 7 юни 2018 г. Комисията прие изложение на възраженията, адресирано до Philips. На 15 юни 2018 г. Philips изпрати своя отговор на изложението на възраженията.

(8)

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище на 10 юли 2018 г.

(9)

Комисията прие решението на 24 юли 2018 г.

2.2.   Адресати и продължителност

(10)

Следното предприятие е нарушавало член 101 от ДФЕС, като е участвало през посочения по-долу период в антиконкурентни практики:

Предприятие

Продължителност

Philips France S.A.S.

21 ноември 2011 г. — 20 ноември 2013 г.

2.3.   Резюме на нарушението

(11)

Въпросната местна организация за продажби е Consumer Lifestyle на Philips във Франция, която през периода на нарушението е била управлявана от Philips France S.A.S.

(12)

Служителите и висшето ръководство на организацията Consumer Lifestyle на Philips във Франция са следили редовно препродажните цени на търговците на дребно и редовно са искали и са получавали съгласието на търговците на дребно да увеличат препродажните си цени. Това е било постигнато чрез упражняване на търговски натиск върху търговците на дребно с най-ниски цени и в някои случаи чрез предприемане на ответни мерки срещу търговците на дребно, които са отказвали да се подчинят.

(13)

Намесите са били също предизвикани от жалби на търговци на дребно във връзка с препродажните цени на техни конкуренти.

(14)

Като е наблюдавала внимателно препродажните цени на търговците си на дребно и е принуждавала търговците на дребно с най-ниски цени да увеличат цените си, организацията Consumer Lifestyle на Philips във Франция се е опитала да избегне или да забави „ерозията“ на онлайн цените в цялата си мрежа за продажби на дребно (онлайн).

2.4.   Правни средства за защита

(15)

В решението се прилагат Насоките за глобите от 2006 г. (2)

2.4.1.   Основен размер на глобата

(16)

При определянето на глобите Комисията взе под внимание стойността на продажбите през 2012 г. — последната пълна стопанска година от участието на организацията Consumer Lifestyle на Philips France S.A.S. в нарушението.

(17)

Комисията взе под внимание факта, че поради своята същност ППЦ ограничава конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 от ДФЕС и че вертикалните споразумения и съгласуваните практики, като ППЦ, поради своята същност често нарушават конкуренцията в по-малка степен в сравнение с хоризонталните споразумения. Като бяха взети под внимание тези фактори и предвид на конкретните обстоятелства по случая, делът от стойността на продажбите бе определен на 7 %.

(18)

Комисията взе под внимание продължителността на единичното и продължително нарушение, посочена по-горе.

2.4.2.   Корекции на основния размер

(19)

В този случай няма никакви утежняващи или смекчаващи обстоятелства.

2.4.3.   Прилагане на ограничението за 10 % от оборота

(20)

Изчислената глоба не надвишава 10 % от световния оборот на Philips.

2.4.4.   Намаляване на размера на глобата поради сътрудничеството

(21)

Комисията стига до заключението, че за да се отрази фактът, че Philips е оказало сътрудничество на Комисията извън правното си задължение за сътрудничество, глобата, която в противен случай щеше да бъде наложена, следва, в съответствие с точка 37 от Насоките за глобите, да бъде намалена с 40 %.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(22)

Като се има предвид изложеното по-горе, окончателният размер на глобата, наложена на Philips съгласно член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003 за единичното и продължително нарушение, е 29 828 000 EUR.

(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/12


Производство по ликвидация

Решение за откриване на производство по ликвидация на TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.“

(Публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

(2018/C 340/08)

Застрахователно предприятие

TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.“

6800 Hódmezővásárhely,

Mátyás u. 8. szám

Унгария

Дата, влизане в сила и същност на решението

24 юли 2018 г.

Влизане в сила: 24 юли 2018 г.

Разпореждане за принудителна ликвидация, предвиждащо назначаване на ликвидатор

Компетентни органи

Окръжен съд гр.Сегед

6720 Szeged

Széchenyi tér 4.

Унгария

Надзорен орган

Централна банка на Унгария

H-1103, Budapest

Krisztina krt. 39

Унгария

Назначен управител (синдик)

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Dr. Balázs Jákli

1055 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

Унгария

Приложимо право

Унгария

Четвърта част от Закон № LXXXVIII от 2014 г. относно застрахователната дейност

Закон № XLIX от 1991 г. относно производството по несъстоятелност и производството по ликвидация


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9060 — HP/Apogee)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 340/09)

1.   

На 17 септември 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

HP Inc. (HP, Съединени щати),

Apogee Group Limited (Apogee, Обединеното кралство).

HP придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Apogee.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за HP: производство и продажба на електронни устройства, включително персонални компютри и принтери,

—   за Apogee: предоставяне на печатни услуги на бизнес потребители, предимно в Обединеното кралство. Това обикновено включва гъвкаво съчетание от услуги, свързани с печатен хардуер, консумативи, софтуер, поддръжка, управление на работните процеси, консултиране, обучение и други.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9060 — HP/Apogee

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).