ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 312

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
4 септември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 312/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 312/02

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 септември 2018 година — Обменен курс на еврото

2


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 312/03

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 312/01)

На 3 август 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M9000. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/2


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

0,00 % на 1 септември 2018 година

Обменен курс на еврото (2)

3 септември 2018 година

(2018/C 312/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1609

JPY

японска йена

129,03

DKK

датска крона

7,4536

GBP

лира стерлинг

0,90158

SEK

шведска крона

10,5806

CHF

швейцарски франк

1,1268

ISK

исландска крона

125,10

NOK

норвежка крона

9,7020

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,749

HUF

унгарски форинт

326,58

PLN

полска злота

4,2952

RON

румънска лея

4,6338

TRY

турска лира

7,7104

AUD

австралийски долар

1,6109

CAD

канадски долар

1,5175

HKD

хонконгски долар

9,1129

NZD

новозеландски долар

1,7565

SGD

сингапурски долар

1,5925

KRW

южнокорейски вон

1 291,04

ZAR

южноафрикански ранд

17,2753

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,9219

HRK

хърватска куна

7,4328

IDR

индонезийска рупия

17 290,44

MYR

малайзийски рингит

4,7908

PHP

филипинско песо

62,141

RUB

руска рубла

79,0830

THB

тайландски бат

38,014

BRL

бразилски реал

4,7859

MXN

мексиканско песо

22,3082

INR

индийска рупия

82,6735


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

4.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 312/3


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 312/03)

1.   

На 27 август 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Канада), което контролира предприятие Island Timberlands Limited Partnership („ITLP“, Канада),

предприятие Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Канада).

Предприятие BCI и предприятие PSP придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие ITLP. Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие BCI: канадски институционален инвеститор, който инвестира от името на клиенти от публичния сектор във фиксиран доход, ипотеки, публичен и частен капитал, недвижимо имущество, инфраструктура и възобновяеми ресурси. Понастоящем BCI контролира ITLP, което е частно предприятие за дървесина, чиято дейност е съсредоточена върху устойчивото управление на дървесина и други горски продукти от крайбрежните райони на Британска Колумбия (Канада);

—   за предприятие PSP: управлява диверсифицирано глобално портфолио, включващо акции, облигации и други ценни книжа с фиксирана доходност, както и инвестиции в частен капитал, недвижимо имущество, инфраструктура, природни ресурси и частен дълг. PSP управлява пенсионните инвестиции на пенсионните планове на Канадската федерална публична служба, Канадските въоръжени сили, Кралската канадска конна полиция и войниците в запаса.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.