ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 246

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
13 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 246/01

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

1

2018/C 246/02

Съобщение на Комисията във връзка с изпълнението на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие и на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

13.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 246/1


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 246/01)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за съхранение на насипни материали в силози, бункери, хамбари и хопери

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на насипни материали с изключение на стационарни транспортьори

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на стационарни транспортьори за насипни материали

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 1155:1997

Метални елементи в строителни конструкции. Електромагнитни устройства за задържане на врати. Изисквания и методи за изпитване

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 12015:2014

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 12895:2015

Индустриални кари. Електромагнитна съвместимост

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти, без характеристики за защита от огън или димозащита

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 13309:2010

Строителни машини. Електромагнитна съвместимост на машини с вътрешно електрическо захранване

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране на моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост (ЕМС) при проектиране, производство, монтиране и пускане в действие

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерий за приемане (ISO 14982:1998)

13.5.2016 г.

 

 

CEN

EN 16361:2013+A1:2016

Механично задвижвани врати за пешеходци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Врати за пешеходци, различни от врати тип летящи, първоначално предназначени за монтаж със задвижваща система

Настоящата е първата публикация

EN 16361:2013

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

Cenelec

EN 50065-1:2011

Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz дo 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания, честотни ленти и електромагнитни смущения

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-1: Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в битови, търговски и лекопромишлени среди

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-2: Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 95 kHz до 148,5 kHz и предназначени за използване в промишлени среди

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-3: Изисквания за устойчивост на съоръжения и системи за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 3 kHz до 95 kHz и предназначени за използване от производители и разпределители на електричество

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 2: Електромагнитна съвместимост на устройствата

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50083-2:2012/A1:2015

13.5.2016 г.

Забележка 3

14.9.2018 г.

Cenelec

EN 50121-1:2006

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи положения

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2: Излъчване на цялата железопътна система към външната среда

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2017

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-1: Подвижен железопътен състав. Влак и комплектувано превозно средство

Настоящата е първата публикация

EN 50121-3-1:2006

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

Cenelec

EN 50121-3-2:2016

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-2: Подвижен железопътен състав. Апаратура

Настоящата е първата публикация

EN 50121-3-2:2006

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

Cenelec

EN 50121-4:2016

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4: Излъчване и устойчивост на съоръженията за сигнализация и далекосъобщения

Настоящата е първата публикация

EN 50121-4:2006

EN 50121-4:2006/AC:2008

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

Cenelec

EN 50121-5:2017

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 5: Излъчване и устойчивост на захранващите стационарни инсталации и апаратура

Настоящата е първата публикация

EN 50121-5:2006

EN 50121-5:2006/AC:2008

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

Cenelec

EN 50130-4:2011

Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване, взлом, CCTV, контрол на достъп и социални алармени системи

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Електронни таксиметрови апарати

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50270:2015

Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород

Настоящата е първата публикация

EN 50270:2006

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

 

EN 50270:2015/AC:2016-08

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ.СИГНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТЕН ТРАФИК.

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група съоражения. Инструменти за машини. Част 1: Излъчване

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Електромагнитна съвместимост (EMС). Стандарт за група съоръжения. Инструменти за машини. Част 2: Устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Комуникационни апарати и системи за захранавщи линии използвани в инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 1,6 MHz to 30 MHz. Част 2-1: Битови, търговски и лекопромишлени среди.Изисквания за устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните принадлежности, използвани в електронни системи за битови и административни сгради (HBES)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Уреди за измерване (класификационни индекси А, В и С)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища. Технически изисквания към системите за управление на наземното осветление за въздухоплаване и към системите за наблюдение и контрол. Устройства за избирателно превключване и наблюдение и контрол на отделни лампи

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 5-1: Изисквания за ЕМС, условия и изпитвателна постановка

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 5-2: Изисквания за ЕМС за HBES/BACS (клас А), използвани в жилищна, търговска и лекопромишлена среда

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 5-3: Изисквания за ЕМС за HBES/BACS, използвани в промишлена среда

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Eлектромагнитна съвместимост (EMC). Стандарт за фамилия продукти за електронни съоръжения, предназначени за пазара на резервни части и аксесоари на пътни превозни средства

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища. Ръководство за съвременни визуални системи при кацане (A-VDGS)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

ЕМС стандарт за мрежа. Част 1: Жични далекосъобщителни мрежи използващи телефонни кабели

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

ЕМС стандарт за мрежа. Част 2: Жични далекосъобщителни мрежи използващи коаксиални кабели

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Устройства за защита срещу пренапрежения с промишлена честота за битови и подобни приложения

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016 г.

Забележка 3

28.7.2017 г.

Cenelec

EN 50557:2011

Апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи- АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Комуникационни апарати за захранващи линии , използвани в инсталации ниско напрежение.Характеристики за радиосмущения. Гранични стойности и методи за измерване. Част 1: Апарати за използване в дома.

13.5.2016 г.

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Забележка 2,3

9.10.2016 г.

Cenelec

EN 55011:2009

Промишлени, научни и медицински устройства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване

CISPR 11:2009 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Превозни средства, плавателни съдове и устройства с двигатели с вътрешно горене. Характеристики за въздействие на радиосмущения. Допустими граници и методи за измерване на защитата на извънбордови приемници

CISPR 12:2007

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1: Излъчвания

CISPR 14-1:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2: Устойчивост на смущения. Стандарт за група устройства

CISPR 14-2:1997

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

12.8.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

12.8.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 55015:2013

Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016 г.

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Забележка 2.1

12.6.2016 г.

Cenelec

EN 55024:2010

Устройства за обработка на информация. Характеристики на устойчивост на смущения. Гранични стойности и методи за измерване

CISPR 24:2010

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за излъчване

CISPR 32:2012

12.8.2016 г.

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Забележка 2,2

5.3.2017 г.

 

EN 55032:2012/AC:2013

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за професионални аудио-, видео-, и аудио-визуални устройства и професионални устройства за управление на осветление за спектакли. Част 1: Излъчване

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

12.8.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за професионални аудио-, видео-, и аудио-визуални устройства и професионални устройства за управление на осветление за спектакли. Част 2: Устойчивост

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики

IEC 60034-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Безопасност на машини.Електрообзавеждане на машини.Част 31: Специфични изисквания за безопасност и на ЕМС на шевни машини, единици и системи.

IEC 60204-31:2013

13.5.2016 г.

EN 60204-31:1998

Забележка 2.1

28.5.2016 г.

Cenelec

EN 60255-26:2013

Интерфейс на приложни програми за системи за управление на енергия/EMS-API/. Част 301: Основа на общ информационен модел/CIM/.

IEC 60255-26:2013

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-1: Специфични изисквания. Електронни ключове

IEC 60669-2-1:2002 (с промени) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.

IEC 60730-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Забележка 2.1

28.6.2016 г.

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за електрически системи за автоматично управление на горелки

IEC 60730-2-5:2000 (с промени)

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (с промени)

12.8.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (с промени)

12.8.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-6: Специфични изисквания за автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни на налягане, включително механични изисквания

IEC 60730-2-6:2007 (с промени)

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и прекъсвачи с часовников механизъм

IEC 60730-2-7:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за електрически задействани вентили за вода, включително механични изисквания

IEC 60730-2-8:2000 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за управляващи устройства, чувствителни на температура

IEC 60730-2-9:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за електрически устройства за задействане

IEC 60730-2-14:1995 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни на въздушен поток, воден поток и ниво на водата

IEC 60730-2-15:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Устройства и системи за дистанционно управление. Част 2: Работни условия. Раздел 1: Електрозахранване и електромагнитна съвместимост

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения. Основни изисквания. Методи за изпитване и изисквани резултати от изпитването

IEC 60945:2002

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи превила

IEC 60947-1:2007

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016 г.

Забележка 3

14.10.2017 г.

Cenelec

EN 60947-2:2006

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи

IEC 60947-2:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Комуникационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители

IEC 60947-3:2008

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-1: Контактори и стартери за двигатели. Електромеханични контактори и стартери за двигатели

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови полупроводникови контролери и пускатели за двигатели

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-3: Контактори и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови контролери и контактори за товари, различни от двигатели

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016 г.

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Забележка 2.1

11.6.2017 г.

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеха нични апарати във веригите за управление

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи, задействащи се при приближаване

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-3: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за апарати, задействащи се при приближаване със определено поведение при условия на повреда

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-6: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Постояннотоков интерфейс за чуствителни елементи задействащи се при приближаване и превключващи усилватели

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-7: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за устройства, задействащи се при приближаване с аналогов изход

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-9: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Превключватели, задействащи се от дебит

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6: Многофункционални апарати. Апарати за превключване

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016 г.

Забележка 3

17.1.2017 г.

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2: Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или апарати) за управление и защита (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 8: Управляващи устройства за вградена термична защита (РТС) за въртящи е електрически машини

IEC 60947-8:2003

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 10: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC

IEC 60974-10:2014

13.5.2016 г.

EN 60974-10:2007

Забележка 2.1

13.3.2017 г.

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения до и включително 16 А за фаза)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016 г.

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Забележка 2.1

30.6.2017 г.

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични стойности.Определяне на граничните стойностина измененията на напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток < 16 А за фаза , които не подлежат на условно свързване.

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016 г.

EN 61000-3-3:2008

Забележка 2.1

18.6.2016 г.

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-11: Гранични стойности.Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, на флуктуациите на напрежението и на фликера в обществени захранващи системи ниско напрежение. Устройства/ съоръжения с входен ток <= 75 А, които подлежат на условно свързване

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-12: Гранични стойности. Гранични стойности на хармонични съставящи на тока, създавани от съоръжения, свързани, към обществени захранващи системи ниско напрежение с входен ток > 16 A и <= 75 A на фаза

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за промишлени среди

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 61000-6-5:2015

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-5: Общи стандарти. Устойчивост на устройства/съоръжения, използвани в среди на захранващи станции и подстанции

IEC 61000-6-5:2015

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита от свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила

IEC 61008-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Забележка 2.1

18.6.2017 г.

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

4.8.2017 г.

Cenelec

EN 61009-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с интегрирана защита срещу свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила

IEC 61009-1:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Забележка 2.1

18.6.2017 г.

Cenelec

EN 61131-2:2007

Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания към устройствата и изпитване на устройствата (IEC 61131-2:200x)

IEC 61131-2:2007

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Устройства за захранване за ниско напрежение с постояннотоков изход. Част 3: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания

IEC 61326-1:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-1: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики за изпитване за възприемчивост и съоръжения за изпитване за незащитени по отношение на ЕМС приложения

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-2: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на преносими изпитвателни съоръжения, измервателни и контролни съоръжения, използвани в разпределителни системи ниско напрежение

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на преобразуватели с вградено или дистанционно настройване на сигнала

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-4: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики за устройства за наблюдение и контрол на изолацията съгласно IEC 61557-8 и за устройства за откриване на мястото на повреда на изолацията съгласно IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-5: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на устройства с интерфейси съгласно IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Комплексни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи првила

IEC 61439-1:2011

13.5.2016 г.

 

 

EN 61439-1:2011 не дава презумпция за съответствие без друга част на стандарта.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Комплектни комуникационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комуникационни устройства за силови съоръжения

IEC 61439-2:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназаначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/.

IEC 61439-3:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 4: Комплектни комутационни устройства за строителни площадки (ККУСП)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Комплектни комутационни устройства, предназначени за разпределяне на енергия в електрическите мрежи за обществени места

IEC 61439-5:2010

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Комплексни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 6: Шинни инсталационни системи/шинопроводи/.

IEC 61439-6:2012

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Устройства, задействани от остатъчен ток за битова и подобна употреба. Електромагнитна съвместимост

IEC 61543:1995

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Съоръжения за общи осветителни цели. Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5  kV постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 12: Характеристики на устройствата за измерване и на устройствата за наблюдение и контрол

IEC 61557-12:2007

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Системи за задвижвания с регулируема скорост. Част 3: Изисквания за ЕМС и специфични методи за изпитване

IEC 61800-3:2004

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Релета за време за промишлена и жилищна употреба. Част 1: Изисквания и изпитвания

IEC 61812-1:2011

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Електрически спомагателни апарати. Устройства за наблюдение и контрол на остатъчен ток за битова и подобна употреба (RCM)

IEC 62020:1998

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (с промени)

13.5.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 1: Общи правила

IEC 62026-1:2007

13.5.2016 г.

 

 

EN 62026-1:2007 не дава презумпция за съответствие без друга част на стандарта.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Комутационни апарати за ниско напрежение.Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролер (CDI). Част 2: Интерфейс на сензора за задействане/AS-i/.

IEC 62026-2:2008 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролер (CDI). Част 3: Мрежа апарати

IEC 62026-3:2008

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Комутационни апарати за ниско напрежение.Интерфейси между комутационен апарат за ниско напрежение и контролер (CDI).Част 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016 г.

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 11: Уреди за измерване

IEC 62052-11:2003

13.5.2016 г.

 

 

EN 62052-11:2003 не дава презумпция за съответствие без част от поредицата от части EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара

IEC 62052-21:2004

13.5.2016 г.

 

 

EN 62052-21:2004 не дава презумпция за съответствие без част от поредицата от части EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 11: Електромеханични електромери за активна енергия (класове 0,5 , 1 и 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 21: Статични електромери за активна енергия (класове 1 и 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за активна енергия (класове 0,2 S и 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 23: Статични електромери за реактивна енергия (класове 2 и 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара Част 11: Специфични изисквания към електронни приемници за дистанционно управление с насложени сигнали

IEC 62054-11:2004

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 21: Специфични изисквания за превключващи часовници

IEC 62054-21:2004

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Съоръжения за съпротивително заваряване. Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 62135-2:2007

12.8.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Неподвижни силови разпределителни системи за променливо напрежение. Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

IEC 62310-2:2006 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, със и без интегрирана защита от свръхток за битово и подобно използване, тип F и тип В (АПЗОТ тип F и тип В)

IEC 62423:2009 (с промени)

13.5.2016 г.

EN 62423:2009

Забележка 2.1

19.6.2017 г.

Cenelec

EN 62586-1:2014

Измерване качеството на енергията в системи за захранване. Част 1: Уреди за качество на енергията (PQI)

IEC 62586-1:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Измерване качеството на енергията в системи за захранване. Част 2: Функционални изпитвания и изисквания за неопределеност

IEC 62586-2:2013

13.5.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение

IEC

IEC 62606:2013 (с промени)

13.5.2016 г.

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERМ). Далекосъобщителни мрежови съоръжения. Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC)

13.5.2016 г.

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 1: Общи технически изисквания

13.5.2016 г.

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 34: Специфични условия за външно захранване (EPS) на мобилни телефони

13.5.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, B-1040 Bruxelles/Brussel, Тел.: +32 25500811; Факс: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, B-1040 Bruxelles/Brussel, Тел.: +32 25500811; Факс: +32 2550 0819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.


13.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 246/23


Съобщение на Комисията във връзка с изпълнението на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие и на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 246/02)

Директива 1999/5/ЕО

В съответствие с преходната разпоредба на член 48 от Директива 2014/53/ЕС (1) държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара или пускането в действие на радиосъоръжения, попадащи в обхвата на Директива 2014/53/ЕС, и които са в съответствие с Директива 1999/5/ЕО (2), и които са пуснати на пазара преди 13 юни 2017 г. Поради това хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани съгласно Директива 1999/5/ЕО, както последно са изброени в Съобщение на Комисията, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 249 от 8 юли 2016 г., стр. 1, и поправени с Поправка, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз С 342 от 17 септември 2016 г., стр. 15, и Поправка, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз С 403 от 1 ноември 2016 г., стр. 26, продължават да осигуряват презумпция за съответствие с посочената директива до 12 юни 2017 г.

Директива 2014/53/ЕС

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

ЕОС (3)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

Със стандарта се цели да се обхване(ат) член(ове) от Директива 2014/53/ЕС

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на безжични комуникационни устройства с основните ограничения и граничните стойности на облъчване, свързани с излагането на човек на въздействието на електромагнитни полета в честотния обхват от 300 MHz до 6 GHz: устройства, използвани в близост до ухото

17.11.2017 г.

 

 

точка 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на устройства/съоръжения на базови станции с граничните стойности на излагане на въздействието на радиочестотни електромагнитни полета (110 MHz — 100 GHz) при пускане на пазара

17.11.2017 г.

 

 

точка 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на устройства/съоръжения на базови станции с граничните стойности на излагане на въздействието на радиочестотни електромагнитни полета (110 MHz — 100 GHz) при пускане в експлоатация

17.11.2017 г.

 

 

точка 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на безжични комуникационни устройства с основните ограничения и граничните стойности на облъчване, свързани с излагането на човек на въздействието на електромагнитни полета в честотния обхват от 300 MHz до 6 GHz: ръчни и устройства, монтирани в непосредствена близост до човешкото тяло

17.11.2017 г.

 

 

точка 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за устойчивост

CISPR 35:2016 (с промени)

17.11.2017 г.

 

 

точка 3.1.b

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Теснолентови директно печатащи телеграфни съоръжения за получаване на метеорологична или навигационна информация (NAVTEX). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2;член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен RF съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

9.12.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000  MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС за неспецифични радиосъоръжения

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000  MHz. Част 3-1: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Високонадеждни съоръжения с малък коефициент на запълване, обществени алармени съоръжения, работещи на предназначени честоти (от 869,200  MHz до 869,250  MHz)

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000  MHz. Част 3-2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Безжични аларми, работещи в предназначени LDC/HR честотни ленти от 868,60  MHz до 868,70  MHz, от 869,25  MHz до 869,40  MHz, от 869,65  MHz до 869,70  MHz

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000  MHz. Част 4: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Измервателни устройства, работещи в предназначена честотна лента от 169,400  MHz до 169,475  MHz

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за използване на пейджинг обслужване в честотния обхват 25 MHz — 470 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.10.2017 г.

EN 300 224-2 V1.1.1

Забележка 2.1

28.2.2019 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Пейджинг обслужване в помещения. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване на данни, работещи в ISM обхват 2,4  GHz и използващи широколентови модулационни методи. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 1: Приемници клас А. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.2.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Безжични микрофони. PMSE аудио до 3 GHz. Част 2: Приемници клас B. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Безжични микрофони. PMSE аудио до 3 GHz. Част 3: Приемници клас С. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 4: Помощни слухови устройства, включващи персонални звукови усилватели и индуктивни системи до 3 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

9.2.2018 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Радиосъоръжения за гражданския обхват (CB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

14.7.2017 г.

EN 300 440-2 V1.4.1

Забележка 2.1

31.12.2018 г.

Член 3, параграф 2

Във връзка с категориите приемници 2 и 3, както е определено в таблица 5, настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Радиосъоръжения в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Широколентови линии за предаване на звук. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за приемни мобилни земни станции (ROMES), осигуряващи предаване на данни, работещи в обхвата 1,5  GHz. Радиочестотни (RF) спецификации, покриващи съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Телематика за транспорт и трафик (TTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s), работещи в честотния обхват от 5 795  MHz до 5 815  MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Подчаст 2: Бордна част (OBU)

9.3.2018 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна служба, работещи във VHF обхвата, използвани във вътрешни водни пътища. Част 3: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2;Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Радиотелефонни предаватели и приемници за морската подвижна служба, работещи във VHF обхвата, използвани във вътрешни водни пътища. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

15.12.2017 г.

EN 300 698 V2.1.1

Забележка 2.1

31.5.2018 г.

Член 3, параграф 2;Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиофарове за лавини. Приемо-предавателни системи. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Радиофарове за лавини, работещи на 457 kHz. Приемо-предавателни системи. Част 2: Хармонизиран стандарт за функционалности за спешни услуги

9.3.2018 г.

EN 300 718-3 V1.2.1

Забележка 2.1

30.9.2019 г.

Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиофарове за лавини. Приемо-предавателни системи. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.3(е) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Свръхвисокочестотни (UHF) бордови системи и съоръжения за връзки на плавателни съдове. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и съответни съоръжения за клас D цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

12.8.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2;член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и съответни съоръжения за клас D цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

EN 301 025 V2.1.1

Забележка 2.1

30.11.2018 г.

Член 3, параграф 2;член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в обхвата от 76 GHz до 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител за аналогова и/или цифрова връзка (говор и/или данни), работещи на теснолентови канали. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.2.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за морската подвижна служба, работещи в VHF обхватите (само за приложения без GMDSS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Безжични аудиоустройства в обхвата от 25 MHz до 2 000  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

14.7.2017 г.

EN 301 357-2 V1.4.1

Забележка 2.1

28.2.2019 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Безжични аудиоустройства в обхвата от 25 MHz до 2 000  MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за спътникови интерактивни терминали (SIT) и спътникови потребителски терминали (SUT), предаващи към спътници на геостационарна орбита, работещи в честотния обхват от 27,5  GHz до 29,5  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за предаване на нискоскоростни данни от наземни мобилни земни станции за връзка чрез спътник (LMES) и морски мобилни земни станции за връзка чрез спътник (MMES), непредназначени за съобщения и безопасност при бедствия, работещи в честотните обхвати 1,5 /1,6  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за предаване на нискоскоростни данни от мобилни земни станции за връзка чрез спътник (MES), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, с изключение на мобилни земни станции за връзка чрез спътник за въздухоплаването, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни или приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за транспортируеми земни станции за събиране на новини чрез спътник (SNG TES), работещи в честотните обхвати от 11 GHz до 12 GHz / от 13 GHz до 14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

14.10.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), включително носими земни станции за спътникови персонални съобщителни мрежи (S-PCN), работещи в честотните обхвати 1,6  GHz/2,4  GHz при мобилните спътникови служби (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за NGSO мобилни земни станции (MES), включително носими земни станции, за спътникови мрежи за персонални съобщения (S-PCN), работещи в честотните обхвати от 1 980  MHz до 2 010  MHz (земя-космос) и от 2 170  MHz до 2 200  MHz (космос-земя) при подвижната спътникова служба (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за наземни мобилни земни станции (LMES), осигуряващи предаване на глас и/или данни, работещи в честотните обхвати 1,5  GHz и 1,6  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESVs), работещи в честотните обхвати 4/6 GHz, разпределени за фиксирани спътникови услуги (FSS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за спътникови интерактивни терминали (SIT) и спътникови потребителски терминали (SUT), предаващи към спътници на геостационарна орбита, работещи в честотния обхват от 29,5  GHz до 30,0  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

14.10.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за авиационни земни станции (AES), осигуряващи въздухоплавателна подвижна спътникова служба (АMSS)/подвижна спътникова служба (MSS) и/или въздухоплавателна подвижна спътникова служба за маршрутни услуги (AMS(R)S)/подвижна спътникова служба (MSS), работещи в честотния обхват под 3 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за базова станция (BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM 1800, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) (1999/5/EC)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Забележка: Настоящият хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС, ако се прилагат и параметрите за приемане, посочени в точка(и) 4.2.20, 4.2.21 и 4.2.26

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за мобилни станции (MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

9.2.2018 г.

EN 301 511 V9.0.2

Забележка 2.1

30.4.2019 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI) и прилежащи периферни устройства (LP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 2 483,5  MHz до 2 500  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Устройства за неизползван радиочестотен спектър (WSD). Системи за безжичен достъп, работещи в честотния обхват от 470 MHz до 790 MHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED).

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES) от мобилни системи за връзка чрез геостационарни спътници, включително носими земни станции, за спътникови мрежи за персонални съобщения (S-PCN) при подвижната спътникова служба (MSS), работещи в честотните обхвати 1,5  GHz и 1,6  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), осигуряващи съобщения с нискоскоростни данни (LBRDC), използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи в честотен обхват под 1 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Налични в търговската мрежа радиолюбителски съоръжения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и съответни периферни устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 402 MHz до 405 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.7.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF цифрова линия от 2-ри вид за връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 5: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Въведение и общи изисквания

9.12.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EC. Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) потребителски съоръжения (UE)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EC. Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) потребителски съоръжения (UE)

13.10.2017 г.

EN 301 908-2 V11.1.1

Забележка 2.1

28.2.2019 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Базови станции (BS) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 10: Хармонизиран стандарт за IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 11: Ретранслатори за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

10.2.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 12: Ретранслатори за CDMA с много носещи сигнали (cdma2000)

9.9.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

13.10.2017 г.

EN 301 908-13 V11.1.1

Забележка 2.1

28.2.2019 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 14: Базови станции (BS) за подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 15: Ретранслатори за подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA FDD)

10.2.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS)

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 19: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 20: Базови станции (BS) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD

14.10.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 21: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD

14.10.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 22: Базови станции (BS) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD

9.12.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF предаватели и приемници на брегови станции за GMDSS и други приложения в морските подвижни служби. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с амплитудна модулация (АM). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна модулация (FM). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.6.2017 г.

EN 302 018-2 V1.2.1

Забележка 2.1

31.12.2018 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна модулация (FM). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 400,15  MHz до 406 MHz с нива на мощност до 200 mW. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

15.12.2017 г.

EN 302 054-2 V1.2.1

Забележка 2.1

31.5.2018 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 400,15  MHz до 406 MHz с нива на мощност до 200 mW. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър

9.3.2018 г.

EN 302 054 V2.1.1

Забележка 2.1

31.10.2018 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 400,15  MHz до 406 MHz с нива на мощност до 200 mW. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Безжични видеовръзки (WVL), работещи в честотния обхват от 1,3  GHz до 50 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Изисквания за основни UWB приложения

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: Изисквания за UWB локализиране и проследяване

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Изисквания за UWB устройства за наземно базирани автомобилни приложения

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 4: Чувствителни към материя устройства, използващи UWB технология под 10,6  GHz

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Системи за получаване на изображение при използване на радар за обследване на терени и стени (GPR/WPR). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за цифрово наземно аудиоразпръскване (T-DAB). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни авиационни земни станции за връзка чрез спътник (AES), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радар за навигация, използван във вътрешните водни пътища. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и принадлежности (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 9 kHz до 15 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата от 865 MHz до 868 MHz с нива на мощност до 2 W и в обхвата от 915 MHz до 921 MHz с нива на мощност до 4 W. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен обхват от 1,3  GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.6.2017 г.

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Забележка 2.1

31.12.2018 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2-2: Цифрови системи, работещи в честотни обхвати, където е приложено честотно съгласуване. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Забележка: Настоящият хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС, ако се прилагат и параметрите за приемане, посочени в точка(и) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 и 4.3.4

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за глобално цифрово радиоразпръскване (DRM). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3.2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Навигационен радар за използване от плавателни съдове, които не са предназначени за спасяване (non-SOLAS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на действие, работещи в обхвата от 77 GHz до 81 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за цифрово наземно телевизионно разпръскване (DVB-T). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за цифрови радиосъоръжения за връзка от много точки

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESV), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, предназначени за неподвижните спътникови служби (FSS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за радарно определяне на ниво в затворен съд (TLPR), работещи в честотните обхвати от 4,5  GHz до 7 GHz, от 8,5  GHz до 10,6  GHz, от 24,05  GHz до 27 GHz, от 57 GHz до 64 GHz, от 75 GHz до 85 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за следящи земни станции за връзка чрез спътник от влакове (EST), работещи в честотните обхвати 14/12 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 1 668,4  MHz до 1690 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

15.12.2017 г.

EN 302 454-2 V1.2.1

Забележка 2.1

31.5.2018 г.

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 1 668,4  MHz до 1 690  MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/EС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Системи за мобилна връзка на борда на самолети (MCOBA). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

10.3.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Системи за безжичен достъп (WAS). Фиксирани широколентови системи за предаване на данни в обхвата 5,8  GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения в честотния обхват от 30 MHz до 37,5  MHz за свръхмаломощни активни медицински мембрани за имплантиране и принадлежности. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 315 kHz до 600 kHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Свръхмаломощни системи за услуги с медицински данни (MEDS), работещи в честотния обхват от 401 MHz до 402 MHz и от 405 MHz до 406 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива, работещи с широчина на честотната лента на канала 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Мултигигабитови WAS/RLAN системи в обхвата 60 GHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за радиовръзка, работещи в честотния обхват от 5 855  MHz до 5 925  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), работещи в честотните обхвати от 1 980  MHz до 2 010  MHz (земя-космос) и от 2 170  MHz до 2 200  MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Допълнителни наземни компоненти (CGC) за широколентови системи

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), работещи в честотните обхвати от 1 980  MHz до 2 010  MHz (земя-космос) и от 2 170  MHz до 2 200  MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: Потребителски съоръжения (UE) за широколентови системи

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), работещи в честотните обхвати от 1 980  MHz до 2 010  MHz (земя-космос) и от 2 170  MHz до 2 200  MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Потребителски съоръжения (UE) за теснолентови системи

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за системи за сигнализация и управление в железопътния транспорт (Eurobalise). Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за системи за обратна връзка в железопътния транспорт (Euroloop). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Наземно базирани UHF радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за UHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за радиовръзка, работещи в честотния обхват от 63 GHz до 64 GHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радарни съоръжения за определяне на ниво (LPR), работещи в честотните обхвати от 6 GHz до 8,5  GHz, от 24,05  GHz до 26,5  GHz, от 57 GHz до 64 GHz, от 75 GHz до 85 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС.

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Активни устройства за усилване на сигнала от радарната цел. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на действие за приложение в автомобили, работещи в обхвата от 24,05  GHz до 24,25  GHz или до 24,50  GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с интегрирано DSC за ръчно носими, клас D. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2;Член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с интегрирано DSC за ръчно носими, клас H. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

EN 302 885 V2.1.1

Забележка 2.1

31.12.2018 г.

Член 3, параграф 2;член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за морска подвижна служба, работещи в VHF обхватите, с интегрирано DSC за ръчно носими, клас H. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

12.5.2017 г.

EN 302 885 V2.2.2

Забележка 2.1

31.1.2019 г.

Член 3, параграф 2;член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Морски персонален самонасочващ радиофар, предназначен за използване само за търсене и спасяване на честота 121,5  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за монтирани на превозно средство земни станции (VMES), работещи в честотните обхвати 14/12 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Земна подвижна служба. Спецификация за многоканален предавател за PMR служба. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Наземна система за контрол и корекции (GBAS) с разпръскване на данни земя-въздух в обхвата VHF (VDB). Технически характеристики и методи за измерване за наземно базирани съоръжения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Морски маломощни устройства за персонално локализиране, използващи AIS. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Морски маломощни VHF радиофарове за персонално локализиране, използващи цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Брегово наблюдение, трафични системи за плавателни съдове и пристанищни радари (CS/VTS/HR). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Медицински мрежови системи в близост до тялото (MBANSs), работещи в обхвата от 2 483,5  MHz до 2 500  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.8.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Мрежово базирани устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 870 MHz до 876 MHz с нива на излъчена мощност до 500 mW. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и управление (A-SMGCS). Част 6: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС, за разгърнати радарни сензори за наземно движение. Подчаст 1: Сензори в Х-обхвата, използващи импулсни сигнали и предавателна мощност до 100 kW

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Морска широколентова радиолиния, работеща в обхватите от 5 852  MHz до 5 872  MHz и/или от 5 880  MHz до 5 900  MHz за кораби и крайбрежни инсталации, ангажирани в координирани дейности. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

15.12.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Широколентови директни връзки въздух-земя. Съоръжения, работещи в честотните обхвати от 1 900  MHz до 1 920  MHz и от 5 855  MHz до 5 875  MHz. Антени с фиксирана диаграма. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Приемници при цифрово наземно TV разпръскване. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Усилватели и активни антени за TV широколентово приемане в жилищни помещения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.5.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни съоръжения при спътниково разпръскване. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Външна част, приемаща в честотния обхват от 10,7  GHz до 12,75  GHz

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни съоръжения при спътниково разпръскване. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: Вътрешна част

9.9.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF обхватите. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на членове 3.2 и 3.3(g) от Директива 2014/53/ЕС

13.10.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2;член 3, параграф 3, буква ж)

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Устройства с малък обсег на действие (SRD). Обществени алармени съоръжения, работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

12.4.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемници за глобална навигационна спътникова система (GNSS). Радиосъоръжения, работещи в честотните обхвати от 1 164  MHz до 1 300  MHz и от 1 559  MHz до 1 610  MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

15.12.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Глобална система за мобилни връзки (GSM). GSM ретранслатори. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

13.1.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции на мобилни платформи (ESOMP), предаващи към спътници на геостационарна орбита, работещи в честотния обхват от 27,5  GHz до 30,0  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции на мобилни платформи (ESOMP), предаващи към спътници на негеостационарна орбита, работещи в честотните обхвати от 27,5  GHz до 29,1  GHz и от 29,5  GHz до 30,0  GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

11.11.2016 г.

 

 

Член 3, параграф 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 40 GHz до 246 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

8.6.2017 г.

 

 

Член 3, параграф 2

Настоящият хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (4).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък заменя всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюза съгласно Директива 1999/5/ЕО и Директива 2014/53/ЕС. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ОВ L 153, 22.5.2014 г., стp. 62.

(2)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стp. 10.

(3)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел. +32 25500811; факс +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел. +32 25500811; факс +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.