ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 243

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
11 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 243/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8919 — Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 243/02

Обменен курс на еврото

2

2018/C 243/03

Решение за изпълнение на Комисията от 10 юли 2018 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за изменение на продуктовата спецификация на наименование от лозаро-винарския сектор, посочено в член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета [Côtes de Montravel (ЗНП)]

3


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 243/04

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 243/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

9

2018/C 243/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

12

2018/C 243/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

13


 

Поправки

2018/C 243/09

Поправка на Нова национална страна на разменни монети ( ОВ C 235, 6.7.2018 г. )

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8919 — Permira/Exclusive Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 243/01)

На 26 юни 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M8919. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/2


Обменен курс на еврото (1)

10 юли 2018 година

(2018/C 243/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1713

JPY

японска йена

130,30

DKK

датска крона

7,4536

GBP

лира стерлинг

0,88338

SEK

шведска крона

10,2438

CHF

швейцарски франк

1,1649

ISK

исландска крона

125,40

NOK

норвежка крона

9,4145

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,898

HUF

унгарски форинт

324,84

PLN

полска злота

4,3208

RON

румънска лея

4,6585

TRY

турска лира

5,5065

AUD

австралийски долар

1,5739

CAD

канадски долар

1,5382

HKD

хонконгски долар

9,1926

NZD

новозеландски долар

1,7188

SGD

сингапурски долар

1,5893

KRW

южнокорейски вон

1 308,63

ZAR

южноафрикански ранд

15,7331

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7767

HRK

хърватска куна

7,3980

IDR

индонезийска рупия

16 799,96

MYR

малайзийски рингит

4,7099

PHP

филипинско песо

62,647

RUB

руска рубла

73,2605

THB

тайландски бат

38,875

BRL

бразилски реал

4,5513

MXN

мексиканско песо

22,4121

INR

индийска рупия

80,6170


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/3


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2018 година

за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за изменение на продуктовата спецификация на наименование от лозаро-винарския сектор, посочено в член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

[Côtes de Montravel (ЗНП)]

(2018/C 243/03)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 97, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Франция подаде заявление за изменение на продуктовата спецификация на наименованието „Côtes de Montravel“ в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

Комисията разгледа това заявление и установи, че условията, предвидени в членове 93—96, член 97, параграф 1 и членове 100, 101 и 102 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са изпълнени.

(3)

За да се даде възможност за подаване на декларации за възражение в съответствие с член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, заявлението за изменение на продуктовата спецификация на наименованието „Côtes de Montravel“ следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член единствен

Заявлението за изменение на продуктовата спецификация на наименованието „Côtes de Montravel“ (ЗНП) в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се съдържа в приложението към настоящото решение.

В съответствие с член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 в срок от два месеца от датата на публикуване на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз може да се подават възражения срещу изменението на продуктовата спецификация, посочено в първата алинея от настоящия член.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2018 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„CÔTES DE MONTRAVEL“

AOP-FR-A0188-AM01

Дата на подаване на заявлението: 10 септември 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.   Приложими правила по отношение на изменението

Член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 — изменение, което не е несъществено

2.   Описание и основания за изменението

2.1.   Географски район на производство

Географският район на производство, описан в глава 1, раздел IV от продуктовата спецификация, се разширява с територията на 4 общини — Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh и Vélines, както и с територията на бившата община Port-Sainte-Foy преди сливането ѝ с община Ponchapt. Тези общини, намиращи се също в района на производство на ЗНП „Haut-Montravel“, имат същите почвено-климатични характеристики като района на производство, определен първоначално за ЗНП „Côtes de Montravel“, както и подобен сортов състав. Това изменение е съпътствано от промяна в производствените условия с цел да се утвърди полусладкият характер на белите вина със ЗНП „Côtes de Montravel“.

Тъй като добавените към географския район общини преди това бяха част от областта в непосредствена близост, тази област се изменя съответно, така че те да не попадат в нея.

В тази връзка се изменя точка 6 от единния документ.

Така наименованията „Côtes de Montravel“ и „Haut-Montravel“ делят една обща територия с общи природни фактори.

Човешките фактори са тези, на които се дължи разликата между тези наименования. В резултат на решенията, вземани от лозарите при отглеждането на лозята и прибирането на реколтата, и в резултат на техните знания и умения, свързани с винификацията, се получават различаващи се продукти, които отдавна се обозначават с различни наименования.

Знанията и уменията на лозарите се проявяват в дългогодишната традиция за винификация на бели вина с остатъчна захар и за съхранение на вината, които понякога били консумирани много далеч от мястото на произход (по-специално в Северна Европа).

С течение на времето лозарите доказват, че са отлични майстори в отглеждането на своите лозя и в методите на винификация на своя продукт, като получават — независимо от климатичните случайности — висококачествени полусладки или сладки бели вина, известни под наименованията „Côtes de Montravel“ и „Haut-Montravel“.

В глава 1, раздел IV, точка 2 се добавя датата, на която компетентният национален орган е одобрил изменението на обособения парцелиран район в рамките на новоопределения географски район на производство.

Това не засяга единния документ.

2.2.   Редакционно изменение

В глава 1, раздел VI, точка 1, буква б) думата „очи“ се заменя с „плодни очи“ — това е редакционно подобрение, което не изменя смисъла на първоначалния текст.

В тази връзка се изменя точка 6, буква а) от единния документ — изразът „10 очи“ се заменя с „10 плодни очи“.

2.3.   Аналитични параметри

В глава 1, раздел VII, точка 2, отнасяща се до зрелостта на гроздето, минималното естествено алкохолно съдържание в обемни проценти и минималното действително алкохолно съдържание са коригирани съответно от 12,5 % на 12 % и от 10,5 % на 11 %.

В раздел IX, точка 1, буква б), отнасяща се до аналитичните стандарти, съдържанието на ферментируеми захари се повишава от 51 g/l на 54 g/l. Това не засяга единния документ.

Тези изменения са част от характеризирането на вината със ЗНП „Côtes de Montravel“ и от утвърждаването на полусладкия характер на тази продукция.

2.4.   Сортов състав и купажиране

В глава 1, раздел V, точка 2, отнасяща се до правилата за пропорционалност на различните сортове в стопанството, се уточнява, че делът на сорта Sémillon B трябва да е по-голям или равен на 30 %. Този сорт, който е преобладаващ в района на производство, е силно податлив на презряване в условията на океанския климат, характерен за този район.

В глава 1, раздел IX, точка 1, буква а), отнасяща се до купажирането на сортовете, минималният дял на основните сортове в купажната смес се повишава от 50 % на 80 %. В съответствие с разпоредбата, отнасяща се до сортовия състав в стопанството, се уточнява също, че делът на сорта Sémillon B в купажната смес трябва да е по-голям или равен на 30 %.

Тези изменения са част от характеризирането на вината със ЗНП „Côtes de Montravel“ и от утвърждаването на полусладкия характер на тази продукция.

2.5.   Връзка с произхода

Глава 1, раздел X относно връзката с географския район се включва в съответствие с разширението на географския район на производство.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Côtes de Montravel

2.   Вид географско означение

ЗНП — Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

4.   Описание на виното (вината)

Вината са непенливи бели вина, от полусладък тип, елегантни и фини, пивки, в които присъствието на ферментируеми захари никога не скрива приятната им свежест. Гроздето се бере презряло, след лека концентрация върху лозата. За да се получи този тип вина, които са едновременно свежи и с плодов аромат, вината произхождат от купажна смес, в която преобладават основните сортове. След ферментация те имат съдържание на ферментируеми захари 25 — 54 g/l. След обогатяване общото алкохолно съдържание на вината в обемни проценти не надвишава 14,5 %. Минималното естествено алкохолно съдържание на вината в обемни проценти е 12 %.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)

 

По отношение на максималното общо алкохолно съдържание, минималната обща киселинност, максималното съдържание на летливи киселини и максималното общо съдържание на серен диоксид се прилагат предвидените в общата правна уредба норми.

5.   Винопроизводствени практики

a.    Специфични енологични практики

Специфична енологична практика

Всяка топлинна обработка на гроздето при температура под -5 °C и всяко използване на тунели или зали за стафидиране са забранени. Не се допускат използването на парчета дърво и добавянето на танини. След обогатяване общото алкохолно съдържание на вината в обемни проценти не надвишава 14,5 %. Освен горепосочените разпоредби, по отношение на енологичните практики при тези вина трябва да се спазват задълженията, определени на равнището на ЕС и в Кодекса за селското стопанство и за морския риболов.

Агротехническа практика

Минималната гъстота на лозовите насаждения е 5 000 растения на хектар. Междуредовото разстояние не може да превишава 2 m, а разстоянието между растенията в реда не може да е по-малко от 0,80 m.

Формировката на лозите се осъществява чрез следните техники: резитба Гюйо, резитба „кордон Роая“ или „на чеп“.

На всяко растение има най-много по 10 плодни очи.

Напояването е забранено.

б.    Максимални добиви

60 хектолитра от хектар

6.   Определен район

Беритбата на гроздето, винификацията и обработването на вината се извършват на територията на следните общини от департамент Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien и Vélines.

7.   Основни сортове грозде

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Описание на връзката (връзките)

В обособения парцелиран район преобладават парцелите с добре отцедливи глинесто-варовикови почви по платото, както и склоновете с изцяло южно изложение. Освен това тези лозарски парцели се характеризират с бедни и излужени, но достатъчно глинести почви, така че да не страдат от лятното засушаване. Тези парцели са също и грижливо подбрани, за да се получи грозде с оптимално качество за производството на наименованието „Côtes de Montravel“.

Правилата за производство на наименованието се характеризират с минимална гъстота на засаждане от 5 000 растения на хектар и с малък добив на реколта от едно растение. Това строго управление осигурява достатъчна степен на зрялост и ранозрейност на гроздето, за да бъде то с добра концентрация, особено що се отнася до местните сортове от региона, като muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, а също и ondenc B, но най-вече сорта sémillon B — в много случаи преобладаващ сорт, който е силно податлив на презряване в условията на океанския климат. За да отговаря на изискванията за ЗНП „Côtes de Montravel“, гроздето се бере добре узряло, със захарност над 198 g на литър мъст. Методите за концентрация чрез студ или чрез тунели за стафидиране са забранени. Освен това, за да се запази гроздето преди пресоването му, се забранява използването на преси с непрекъснато действие и на саморазтоварващи се кошове с ротационни лопаткови помпи.

В тази зона знанията и уменията на лозарите се проявяват в дългогодишната традиция за винификация на вина с остатъчна захар, която те владеят отлично, като получават висококачествени полусладки или сладки бели вина, известни под наименованията „Côtes de Montravel“ и „Haut-Montravel“.

Вината с наименованието „Côtes de Montravel“ са бели вина, обикновено полусладки, понякога сладки, елегантни и фини, пивки, в които присъствието на ферментируеми захари никога не скрива приятната им свежест. За да се получи този тип вина, които са едновременно свежи и с плодов аромат, вината с наименованието „Côtes de Montravel“ произхождат от купажна смес, в която преобладават основните сортове. Съдържанието на ферментируеми захари, което е 25 — 54 g/l, потвърждава захарността на тези вина, които са едновременно кадифени и плътни. Така те се отличават от белите вина с наименованието „Haut-Montravel“, което е запазено за вината с по-голямо съдържание на ферментируеми захари (над 85 g/l), произведени от презряло грозде, със или без въздействие на благородна плесен (botrytis cynerea).

Преди болестта филоксера, в историческите сведения не се споменава за вината „Côtes de Montravel“, а само за вината „Montravel“ изобщо, без да се уточнява дали става въпрос за сухи вина или за вина с ферментируеми захари. През 1903 г. в книгата „Bergerac et ses vins“ („Бержерак и неговите вина“) Edouard Feret прави пълен преглед на лозарството в Бержерак. Той отбелязва, че „в кантона Vélines белите вина имат специфични сокове и специфичен букет, благодарение на които са класирани под наименованието Côtes de Montravel. Това са вина с много бял цвят, с много финес и мекота, сладост и често с приятен букет“. Edouard Feret отбелязва също, че белите вина от Montcaret са най-добрите бели вина „Côtes de Montravel“ и се отличават с много фини сокове и вкус.

9.   Други основни условия

По-обширна географска единица

Правна уредба:

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

На етикетите на вината с контролирано наименование за произход „Côtes de Montravel“ може да се посочва по-обширната географска единица „Sud-Ouest“. Тази по-обширна географска единица може да се посочва и във всякакви брошури или върху съдовете. Размерите на буквите за по-голямата географска единица не надвишават — нито на височина, нито на ширина — размерите на буквите на контролираното наименование за произход.

Област в непосредствена близост

Правна уредба:

Национална правна уредба

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в обособения географски район

Описание на условието:

Областта в непосредствена близост, определена чрез дерогация за винификацията и за обработването на вината, се състои от територията на следните общини:

департамент Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

департамент Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire и Saint-Emilion.

Препратка към публикуваната спецификация

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/8


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

(2018/C 243/04)

1.   Както е предвидено в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), Комисията уведомява, че освен ако не бъде започнат преглед в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените антидъмпингови мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства, че изтичането на срока на действие на мерките по всяка вероятност ще доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата от него. Ако Комисията вземе решение да извърши преглед на съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преглед.

3.   Срок

На горното основание производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преглед, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Белгия (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Феросилиций

Китайска народна република

Русия

Антидъмпингово мито

Регламент за изпълнение (ЕС) № 360/2014 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на феросилиций с произход от Китайската народна република и Русия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 107, 10.4.2014 г., стр. 13)

11.4.2019 г.


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 243/05)

1.   

На 4 юли 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Bain Capital Investors, LLC („Bain Capital“, Съединени американски щати),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH и MUTAVI-Solutions GmbH (наричани заедно „Reifen Krieg Group“, Германия).

Bain Capital придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялата Reifen Krieg Group.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Bain Capital е дружество за частни капиталови инвестиции, регистрирано в САЩ, което инвестира в дружества в повечето промишлени отрасли в световен мащаб;

Reifen Krieg Group е дистрибутор на едро и дребно на резервни гуми с дейност главно в Германия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 243/06)

1.   

На 3 юли 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Tenneco Inc. (Tenneco, Съединени американски щати),

Federal-Mogul LLC (Federal-Mogul, Съединени американски щати).

Tenneco придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Federal-Mogul.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Tenneco произвежда и разпространява части за моторни превозни средства, по-специално продукти за пречистване на въздуха и по-добри резултати при каране, както за производителите на оригинални части, така и за пазарите за следпродажбен ремонт и смяна в световен мащаб;

Federal-Mogul произвежда и доставя части за автомобилни, железопътни и други приложения, по-специално двигателни, трансмисионни и предавателни компоненти, както и фрикционни материали за спирачки, шасита, материали за уплътняване и за чистачки в световен мащаб.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).


11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 243/07)

1.   

На 3 юли 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach“, Алжир),

Augusta Refinery Assets, понастоящем собственост и под контрола на Esso Italiana S.r.l., дъщерно предприятие на ExxonMobil Corporation.

Sonatrach придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Augusta Refinery Assets.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Sonatrach: Sonatrach е алжирско държавно предприятие с дейности в сектора за добив на нефт и природен газ. Sonatrach развива интегрирани дейности за проучване, добив, рафиниране, транспорт и маркетинг на въглеводороди,

—   за предприятие Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets представлява рафинерия в Аугуста, Италия и няколко други допълнителни активи. Предприятието развива дейности на пазарите за рафиниране на суров нефт за гориво и за продукти, различни от гориво, както и продажбата на рафинирано гориво и продукти, различни от гориво.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 243/08)

1.   

На 4 юли 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Reco Jedi Private Limited („Reco“, Сингапур), контролирано от GIC (Realty) Private Limited („GIC“, Сингапур),

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV“, Сингапур), контролирано от Frasers Property Limited („FPL“, Сингапур),

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup“, Сингапур),

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo“, Сингапур).

Reco, FPL и JustGroup придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над JustCo.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за GIC: GIC е холдинговата компания за инвестиции в недвижимо имущество, направени от името на правителството на Сингапур,

—   за FPL: FPL притежава, разработва и управлява разнообразно и цялостно портфолио от имоти,

—   за JustGroup и JustCo: развитието и управлението на съвместни работни пространства.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Поправки

11.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 243/14


Поправка на Нова национална страна на разменни монети

( Официален вестник на Европейския съюз C 235 от 6 юли 2018 г. )

(2018/C 243/09)

 

Публикацията (2018/C 235/07) на стр. 6 се анулира.