ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 223

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
27 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2018/C 223/01

Препоръка на Съвета от 22 юни 2018 година с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Унгария

1

2018/C 223/02

Препоръка на Съвета от 22 юни 2018 година с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния

3


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 223/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8945 — Permira/Cisco (Target Businesses) ( 1)

5

2018/C 223/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8890 — BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 223/06

Решение на Съвета от 22 юни 2018 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

7

 

Европейска комисия

2018/C 223/07

Обменен курс на еврото

8


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска инвестиционна банка

2018/C 223/08

Резултати във връзка с Поканата за участие по Програмата на Института на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания (EIBURS)

9

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 223/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

10

2018/C 223/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2018/C 223/11

Информация за последващите действия по повод на жалбата, регистрирана под номер CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Публикация на заявления за изменение на традиционно наименование по реда на член 42а от Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Съвет

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 22 юни 2018 година

с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Унгария

(2018/C 223/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 10, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 121 от Договора държавите членки трябва да насърчават стабилни публични финанси в средносрочен план чрез координиране на икономическите политики и многостранно наблюдение, за да се избегне възникването на прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж (ПСР) се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

На 12 юли 2016 г. Съветът препоръча на Унгария да постигне фискална корекция от 0,6 % от БВП през 2017 г., освен ако средносрочната бюджетна цел е спазена с корекция в по-нисък размер (2).

(4)

Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. и валидираните от Евростат данни за резултатите за 2017 г., нарастването на държавните разходи, след приспадане на дискреционните мерки по отношение на приходите и еднократните мерки, бе доста над приложимия целеви показател за разходите през 2017 г., което показва значително отклонение от изискваната структурна корекция (а именно отклонение от 2,4 % от БВП). През 2017 г. — от позиция на - 1,8 % от потенциалния БВП през 2016 г., структурното салдо се влоши до - 3,1 % от БВП, което също показва значително отклонение (а именно отклонение от 1,4 % от БВП). Цялостната оценка показа, че целевият показател за разходите е засегнат отрицателно от три елемента, а именно прекалено нисък средносрочен потенциален темп на растеж на БВП и дефлатор на БВП, обуславящ целевия показател за разходите, както и траен ефект върху приходите. След корекцияна тези фактори, целевият показател за разходите изглежда отразява адекватно фискалната корекция и сочи значително отклонение. Това заключение се потвърждава от оценката на структурното салдо, което след корекция с оглед на въздействието на спадащите лихвени разходи, инвестиционната нестабилност и извънредните постъпления все още сочи значително отклонение. Поради това цялостната оценка води до заключението, че наблюдаваното отклонение от средносрочната бюджетна цел през 2017 г. е значително.

(5)

На 23 май 2018 г., след цялостна оценка, Комисията счете, че в Унгария съществува наблюдавано значително отклонение от плана за корекции за средносрочната бюджетна цел, и отправи предупреждение към Унгария в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора и член 10, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97.

(6)

В съответствие с член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97 в рамките на един месец от датата на приемане на предупреждението Съветът трябва да отправи препоръка към съответната държава членка да предприеме необходимите мерки на политиката. Съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 в препоръката се определя срок от не повече от пет месеца за справяне с отклонението в държавата членка. На тази основа крайният срок 15 октомври 2018 г., в който Унгария да се справи с отклонението, изглежда подходящ. В рамките на този срок Унгария следва да докладва относно действията, предприети в отговор на настоящата препоръка.

(7)

Структурното салдо на Унгария през 2017 г. се оценява на 1,6 % от БВП, което е далеч от средносрочната бюджетна цел от структурен дефицит в размер на - 1,5 % от БВП. Въз основа на разликата между фактическия и потенциалния БВП в прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г., Унгария се намира в добра икономическа ситуация през 2018 г. Съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП на Унгария е над прага от 60 % от БВП. Изискваната минимална структурна корекция, предвидена в Регламент (ЕО) № 1466/97 и общоприетата корекционна матрица по Пакта за стабилност и растеж, в която са отчетени преобладаващите икономически условия и опасенията във връзка с устойчивостта, възлиза най-малко на 1 % от БВП за 2018 г. Според прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. се очаква допълнително влошаване на структурното салдо с 0,5 % от БВП през 2018 г. Поради това минималното структурно подобрение от 1 % от БВП през 2018 г. означава необходимост да се предприемат мерки с общ резултат от 1,5 % от БВП в сравнение с настоящия основен сценарий от прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. Предвид големия размер на изискваната структурна консолидация, произтичаща от изискването за минималната корекция, е целесъобразно да не се налагат никакви допълнителни корекции в допълнение към минималното изискване от 1 % от БВП.

(8)

Изискваното подобрение на структурното салдо с 1 % от БВП през 2018 г. съответства на номинален темп на растеж на нетните първични държавни разходи, ненадвишаващ 2,8 % през 2018 г.

(9)

Целесъобразно е настоящата препоръка да се оповести публично.

(10)

С оглед на постигането на бюджетните цели, е от решаващо значение Унгария да приеме и строго да прилага необходимите мерки, както и да следи отблизо развитието на текущите разходи,

ПРЕПОРЪЧВА НА УНГАРИЯ:

1)

Да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 2,8 % през 2018 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 1 % от БВП, като по този начин държавата членка застава на подходящ път на корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел.

2)

Да използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита; мерките за бюджетна консолидация следва да гарантират трайно подобрение на структурното салдо по консолидирания държавен бюджет, като същевременно подкрепят растежа.

3)

Да докладва на Съвета до 15 октомври 2018 г. за предприетите действия в отговор на настоящата препоръка; докладът следва да представи достатъчно конкретизирани и обявени по правдоподобен начин мерки, включително бюджетното въздействие на всяка от тях, както и актуализираните и подробни бюджетни прогнози за 2018 г.

Адресат на настоящата препоръка е Унгария.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

В. ГОРАНОВ


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  Препоръка на Съвета от 12 юли 2017 г. относно националната програма за реформи на Унгария за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Унгария за 2016 г. (ОВ C 299, 18.8.2016 г., стр. 49).


27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/3


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 22 юни 2018 година

с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния

(2018/C 223/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (1), и по-специално член 10, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 121 от Договора държавите членки трябва да насърчават стабилни публични финанси в средносрочен план чрез координиране на икономическите политики и многостранно наблюдение, за да се избегне възникването на прекомерен държавен дефицит.

(2)

Пактът за стабилност и растеж (ПСР) се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(3)

На 16 юни 2017 г. Съветът препоръча (2) на Румъния да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи (3) не надвишава 3,3 % през 2017 г., което съответства на годишна структурна корекция от 0,5 % от БВП, като по този начин страната застава на подходящ път на корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел. На 5 декември 2017 г. Съветът стигна до заключението, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета на 16 юни 2017 г. Въз основа на това на 5 декември 2017 г. Съветът издаде преразгледана препоръка (4) за това Румъния да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 3,3 % през 2018 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо в размер на 0,8 % от БВП.

(4)

Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. и данните за резултатите от 2017 г., потвърдени от Евростат, през 2017 г. ръстът на нетните първични държавни разходи бе доста над целевия показател за разходите, което показва значително отклонение с голяма разлика (а именно отклонение от 3,3 % от БВП). Структурното салдо се влоши до – 3,3 % от БВП в сравнение с – 2,1 % от БВП през 2016 г., което също показва значително отклонение от препоръчаната структурна корекция с голяма разлика (а именно отклонение от 1,7 % от БВП). Размерът на отклонението, посочено от структурното салдо, е неблагоприятно повлиян от по-висока прогноза за потенциалния ръст на БВП в сравнение със средносрочната средна стойност, залегнала в целевия показател за разходите, както и от спад на публичните инвестиции, които са изгладени в целевия показател за разходите. Независимо от тази разлика, и двата показателя потвърждават наличието на значително отклонение от изискванията на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж през 2017 г.

(5)

На 23 май 2018 г. след цялостна оценка Комисията счете, че в Румъния съществува наблюдавано значително отклонение от от плана за корекции за средносрочната бюджетна цел, и отправи предупреждение към Румъния в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора и член 10, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97.

(6)

В съответствие с член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1466/97 в рамките на един месец от датата на приемане на предупреждението Съветът трябва да отправи препоръка към съответната държава членка да предприеме необходимите мерки на политиката. Съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 в препоръката се определя срок от не повече от пет месеца за справяне с отклонението в държавата членка. На тази основа крайният срок 15 октомври 2018 г., в който Румъния да се справи с отклонението, изглежда подходящ. В рамките на този срок Румъния следва да докладва относно действията, предприети в отговор на настоящата препоръка.

(7)

Според прогнозите за разликата между фактическия и потенциалния БВП в прогнозата на Комисията от пролетта на 2017 г. Румъния ще остане в нормална икономическа ситуация през 2018 и 2019 г. Съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП на Румъния е под прага от 60 % от БВП. Поради това изискваното минимално структурно подобрение, предвидено в Регламент (ЕО) № 1466/97 и общоприетата корекционна матрица по ПСР, в което са отчетени преобладаващите икономически условия и евентуални опасения във връзка с устойчивостта, възлиза на 0,5 % от БВП за 2018 и 2019 г.

(8)

Структурният дефицит на Румъния нарасна с 2,1 % от БВП през 2016 г. и с 1,2 % от БВП през 2017 г. до 3,3 % от БВП през 2017 г. Допълнителните и упорити усилия, необходими за коригиране на натрупаните отклонения и за връщане на Румъния към подходящ път на корекции след отклоненията през 2016 г. и 2017 г., следва да допълват минималната изисквана корекция. Допълнителната корекция от 0,3 % от БВП изглежда целесъобразна предвид мащаба на наблюдаваното значително отклонение от препоръчания план за корекция към средносрочната бюджетна цел и тя ще ускори корекцията в посока към постигането на средносрочната бюджетна цел.

(9)

Изискваното подобрение на структурното салдо с 0,8 % от БВП през 2018 г. и 2019 г. е в съответствие с номиналния темп на растеж на нетните първични държавни разходи, ненадвишаващи 3,3 % през 2018 г. и 5,1 % през 2019 г.

(10)

Според прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. се очаква допълнително влошаване на структурното салдо с 0,4 % от БВП през 2018 г. и с още 0,4 % от БВП през 2019 г. Поради това структурно подобрение от 0,8 % от БВП през 2018 г. и 2019 г. съответства на необходимостта да се приемат мерки с общ структурен резултат от 1,2 % от БВП през 2018 г. и допълнителни мерки със структурен резултат от 1,2 % през 2019 г. в сравнение с настоящия основен сценарий съгласно прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г.

(11)

Съгласно прогнозата на Комисията от пролетта на 2018 г. бюджетният дефицит ще възлиза на 3,4 % от БВП през 2018 г. и 3,8 % от БВП през 2019 г., което е над референтната стойност от 3 % от БВП по Договора. Изискваната корекция на структурното салдо също изглежда подходяща, за да се гарантира, че Румъния спазва референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора през 2018 г. и 2019 г. заедно с марж.

(12)

Непредприемането на действия, свързани с предишните препоръки за коригиране на наблюдаваното значително отклонение, и рискът от превишаване на референтната стойност от 3 % от БВП съгласно Договора налагат спешни действия за връщането на фискалната политика на Румъния към предпазлив подход.

(13)

Целесъобразно е настоящата препоръка да се оповести публично.

(14)

С оглед на постигането на препоръчаните бюджетни цели, е от решаващо значение Румъния да приеме и строго да прилага необходимите мерки, както и да следи отблизо промените в текущите разходи,

ПРЕПОРЪЧВА НА РУМЪНИЯ:

1)

Да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че номиналният темп на растеж на нетните първични държавни разходи не надвишава 3,3 % през 2018 г. и 5,1 % през 2019 г., което съответства на годишна корекция на структурното салдо от 0,8 % от БВП за всяка година, като по този начин държавата членка застава на подходящ път на корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел.

2)

Да използва всички извънредни приходи за намаляване на дефицита; мерките за бюджетна консолидация следва да гарантират трайно подобрение на структурното салдо по консолидирания държавен бюджет, като същевременно подкрепят растежа.

3)

Да докладва на Съвета до 15 октомври 2018 г. за предприетите действия в отговор на горепосочената препоръка; докладът следва да съдържа достатъчно конкретни и надеждно представени мерки, включително бюджетното отражение на всяка от тях, както и актуализирани и подробни бюджетни прогнози за периода 2018—2019 г.

Адресат на настоящата препоръка е Румъния.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

В. ГОРАНОВ


(1)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(2)  Препоръка на Съвета от 16 юни 2017 г. с цел коригиране на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния (ОВ C 216, 6.7.2017 г., стр. 1).

(3)  Нетните първични държавни разходи включват общите държавни разходи без разходите за лихви, разходите по програми на Съюза, които изцяло се покриват от приходи от средства на Съюза, и недискреционни промени в разходите за обезщетения при безработица. Бруто образуването на основен капитал, финансирано от държавата, се изглажда за 4-годишен период. Дискреционните мерки по отношение на приходите и предвиденото по закон увеличаване на приходите са взети предвид. Еднократните мерки по отношение както на приходите, така и на разходите, са нетирани.

(4)  Препоръка на Съвета от 5 декември 2017 г. с оглед да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния (ОВ C 439, 20.12.2017 г., стр. 1).


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/5


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8945 — Permira/Cisco (Target Businesses)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 223/03)

На 19 юни 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M8945. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/5


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 223/04)

На 22 юни 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M8922. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8890 — BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 223/05)

На 22 юни 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M8890. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/7


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 юни 2018 година

за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

(2018/C 223/06)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1), и по-специално член 41 от него,

като има предвид, че:

бюджетът на Съюза за финансовата 2018 година беше окончателно приет на 30 ноември 2017 г. (2),

на 23 май 2018 г. Комисията представи предложение, съдържащо проект за коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за финансовата 2018 г.,

за да се покрият нуждите от финансиране, свързани с разширяването на Механизма за бежанците в Турция, като по този начин се осигури непрекъснатост, е необходимо проектът за коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2018 г. да бъде приет без забавяне. Поради това е оправдано, в съответствие с член 3, параграф 3 от Процедурния правилник на Съвета, да бъде съкратен срокът от осем седмици за информиране на националните парламенти, определен в член 4 от Протокол № 1,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2018 година беше приета на 22 юни 2018 г.

Пълният текст е публикуван за справки или изтегляне в електронен формат на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/.

Съставено в Люксембург на 22 юни 2018 година.

За Съвета

Председател

В. ГОРАНОВ


(1)  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  OВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.


Европейска комисия

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/8


Обменен курс на еврото (1)

26 юни 2018 година

(2018/C 223/07)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1672

JPY

японска йена

127,95

DKK

датска крона

7,4510

GBP

лира стерлинг

0,88160

SEK

шведска крона

10,3383

CHF

швейцарски франк

1,1543

ISK

исландска крона

125,20

NOK

норвежка крона

9,4718

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,900

HUF

унгарски форинт

326,00

PLN

полска злота

4,3410

RON

румънска лея

4,6669

TRY

турска лира

5,4053

AUD

австралийски долар

1,5778

CAD

канадски долар

1,5549

HKD

хонконгски долар

9,1608

NZD

новозеландски долар

1,6998

SGD

сингапурски долар

1,5892

KRW

южнокорейски вон

1 306,32

ZAR

южноафрикански ранд

15,8232

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,6749

HRK

хърватска куна

7,3810

IDR

индонезийска рупия

16 548,56

MYR

малайзийски рингит

4,6956

PHP

филипинско песо

62,714

RUB

руска рубла

73,5257

THB

тайландски бат

38,523

BRL

бразилски реал

4,4051

MXN

мексиканско песо

23,2370

INR

индийска рупия

79,7095


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска инвестиционна банка

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/9


Резултати във връзка с Поканата за участие по Програмата на Института на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания (EIBURS)

(2018/C 223/08)

Програмата на Института на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания (EIBURS) е част от Програмата за знания на Института на ЕИБ, чрез която ЕИБ развива отношенията си с университети и изследователски центрове. Тригодишните стипендии по линия на EIBURS в размер до 100 000 евро годишно се разпределят сред университетски факултети или изследователски центрове, които разработват избрани от Института на ЕИБ теми от особен интерес за Групата на ЕИБ. Стипендиите се отпускат на базата на състезателен процес сред заинтересовани кандидати в ЕС, в страни кандидати или потенциални кандидати, с утвърдени постижения в област от пряк интерес за Групата на ЕИБ. Стипендиите целят да подпомогнат разширяването на дейността на избраните университети или изследователски центрове в съответните области.

През периода 2018—2019 г. програмата на EIBURS предложи две нови теми за изследователски разработки:

„Икономически ефекти от съвместна европейска политика в областта на сигурността и отбраната“: поканата за участие беше публикувана в ОВ C 60 от 16 февруари 2018 г. и Институтът на ЕИБ получи 5 предложения от 4 различни страни;

„Подобряване оценката на косвения ефект от инвестиционни проекти: конкретизиране и калибриране на методиката на ОИВ за постигане на максимална съвместимост с АРП“: поканата за участие беше публикувана в ОВ C 65 от 21 февруари 2018 г. и Институтът на ЕИБ получи 4 предложения от 4 различни страни.

На 6 юни 2018 г. ведомствената ръководна група на Института на ЕИБ реши да предостави:

стипендията на EIBURS за Икономически ефекти от съвместна европейска политика в областта на сигурността и отбраната на Università di Bologna (Италия);

стипендията на EIBURS за Подобряване оценката на косвения ефект от инвестиционни проекти: конкретизиране и калибриране на методиката на ОИВ за постигане на максимална съвместимост с АРП на Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Испания).

Всички кандидати и за двете стипендии на EIBURS бяха уведомени лично за резултатите.

За по-подробна информация за EIBURS и за другите инициативи по Програмата за знания, моля, посетете страницата на Програмата за знания на уеб сайта на Института на ЕИБ.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 223/09)

1.   

На 13 юни 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие Bouygues Construction S.A. („Bouygues Construction“, Франция),

предприятие Alpiq InTec AG („Alpiq InTec“, Швейцария), принадлежащо към групата Alpiq Group,

предприятие Kraftanlagen München GmbH („KAM“, Германия), принадлежащо към групата Alpiq Group.

Предприятие Bouygues Construction придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над целите предприятия Alpic InTec и KAM, които заедно съставляват поделението за инженерни услуги на групата Alpiq group.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Bouygues Construction: строителство, развитие на недвижими имоти, медии и телекомуникации;

—   за предприятие for Alpiq InTec: строителни технологии, управление на съоръжения и транспортни технологии и технологии за енергоснабдяване;

—   за предприятие KAM: енергийни технологии и технологии за електроцентрали, ядрени технологии, комунални услуги и инженерни услуги за промишлени заводи.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8910 — Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG and Kraftanlagen München GmbH

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 223/10)

1.   

На 20 юни 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Люксембург),

предприятие Mehiläinen Holding AB („Mehiläinen“, Швеция).

Предприятие CVC придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над предприятие Mehiläinen посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие CVC: управление на инвестиционни фондове и платформи;

—   за предприятие Mehiläinen: холдингово дружество на Mehiläinen Oy, което предоставя здравни услуги и социални грижи във Финландия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8975 — CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/13


Информация за последващите действия по повод на жалбата, регистрирана под номер CHAP(2013) 2466

(2018/C 223/11)

Европейската комисия изразява становище по повод на получената от нея поредица жалби относно извършвани от испанските органи проверки на границата с Гибралтар. Първоначалната обратна разписка беше публикувана в ОВ (OВ 2013/C 246/07).

С настоящото Комисията желае да уведоми жалбоподателите, че не е успяла да стигне до решение за издаване на официално уведомление или за приключване на случая, тъй като във връзка с жалбата е необходимо да се направи допълнителна проверка за развитието на ситуацията с лицата, пътуващи от Испания към Гибралтар (и обратното). Понастоящем тази проверка е в ход.

Комисията ще държи жалбоподателите информирани за предприетите действия във връзка с техните жалби.


27.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/14


Публикация на заявления за изменение на традиционно наименование по реда на член 42а от Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

(2018/C 223/12)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението, съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 607/2009. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от два месеца от датата на настоящата публикация.

Заявление за изменение на традиционно наименование

„CRU CLASSÉ“

Дата на получаване :

Език на заявлението : френски език

Номер на досието : TDT-FR-A1646

Заявител :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (Министерство на земеделието и храните)

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

ФРАНЦИЯ

Наименование : Cru classé

„Cru classé“ е традиционно наименование съгласно член 112, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Традиционното наименование „cru classé“ може да е придружено от наименованията „grand“, „premier grand“, „deuxième“, „troisième“, „quatrième“ или „cinquième“.

Език на традиционното наименование : френски език

Списък на съответните защитени наименования за произход или географски указания

Традиционното наименование „cru classé“ може да се използва за описване на вината със следните защитени наименования за произход:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

Категории лозаро-винарски продукти

Традиционното наименование „cru classé“ може да се използва за описване на вино съгласно определението в част II, точка 1 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Изменение

С изменението се въвежда възможността традиционното наименование „cru classé“ да се придружава от указанието „1855“.

С изменението се цели да се даде възможност традиционното наименование „cru classé“, независимо дали е допълнено или не от „grand“, „premier grand“, „deuxième“, „troisième“, „quatrième“ или „cinquième“, да се придружава от указанието „1855“. Тази възможност е ограничена само до вината Бордо от винарни, класифицирани от Chambre de Commerce de Bordeaux в контекста на световното изложение в Париж от 1855 г., и принадлежащи към едно от следните защитени наименования за произход:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe