ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 216

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
20 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 216/01

Решение на Съвета от 18 юни 2018 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

1

 

Европейска комисия

2018/C 216/02

Обменен курс на еврото

2

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 216/03

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Изменение на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии ( 1)

3

2018/C 216/04

Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии в съответствие със задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1)

3


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 216/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8900 — Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall) ( 1)

4

2018/C 216/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8904 — PIMCO/Echo/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

6


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 юни 2018 година

за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 година

(2018/C 216/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1), и по-специално член 41 от него,

като има предвид, че:

бюджетът на Съюза за финансовата 2018 година беше окончателно приет на 30 ноември 2017 г. (2),

на 13 април 2018 г. Комисията представи предложение, съдържащо проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за финансовата 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2018 г. беше приета на 18 юни 2018 г.

Пълният текст е публикуван за справки или изтегляне в електронен формат на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2018 г.

За Съвета

Председател

R. PORODZANOV


(1)  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  OВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.


Европейска комисия

20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/2


Обменен курс на еврото (1)

19 юни 2018 година

(2018/C 216/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1534

JPY

японска йена

126,78

DKK

датска крона

7,4529

GBP

лира стерлинг

0,87693

SEK

шведска крона

10,3227

CHF

швейцарски франк

1,1501

ISK

исландска крона

126,20

NOK

норвежка крона

9,4895

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,811

HUF

унгарски форинт

324,33

PLN

полска злота

4,3143

RON

румънска лея

4,6680

TRY

турска лира

5,4971

AUD

австралийски долар

1,5695

CAD

канадски долар

1,5319

HKD

хонконгски долар

9,0534

NZD

новозеландски долар

1,6747

SGD

сингапурски долар

1,5685

KRW

южнокорейски вон

1 287,91

ZAR

южноафрикански ранд

15,9903

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,4765

HRK

хърватска куна

7,3860

IDR

индонезийска рупия

16 337,37

MYR

малайзийски рингит

4,6176

PHP

филипинско песо

61,521

RUB

руска рубла

73,8050

THB

тайландски бат

37,878

BRL

бразилски реал

4,3536

MXN

мексиканско песо

23,8447

INR

индийска рупия

78,8670


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/3


Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Изменение на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 216/03)

Държава членка

Обединено кралство

Маршрут

Cardiff — RAF Valley/летище Anglesey

Първоначална дата на влизане в сила на задълженията за предоставяне на обществена услуга

5 октомври 2006 г.

Дата на влизане в сила на измененията

18 февруари 2019 г.

Адрес, на който могат да бъдат получени текстът и съответната информация и/или документация във връзка със задължението за предоставяне на обществена услуга

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff/Кардиф

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

Електронна поща: airpso@transportfor.wales

Интернет сайт: https://www.sell2wales.gov.wales/


20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/3


Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии в съответствие със задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 216/04)

Държава членка

Обединено кралство

Маршрути

Cardiff — RAF Valley/летище Anglesey

Срок на действие на договора

18 февруари 2019 г. до 18 февруари 2022 г.

Краен срок за подаване на оферти:

29 август 2018 г.

Адрес, на който може да бъде получен текстът на поканата за участие в търга и съответната информация и/или документация, свързана с публичния търг и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

Електронна поща: airpso@transportfor.wales

Интернет страница: https://www.sell2wales.gov.wales/


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/4


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8900 — Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 216/05)

1.   

На 13 юни 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Wieland Werke AG („Wieland“, Германия),

Aurubis Flat Rolled Products business („ARP“, Германия), под контрола на предприятие Aurubis AG (Германия),

Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG („Schwermetall“, Германия), съвместно предприятие между Wieland и Aurubis AG с дялове 50/50.

Wieland придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие ARP и цялото предприятие Schwermetall.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции) и активи.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

—   за Wieland: производство и доставка на полуготови продукти от мед и медни сплави,

—   за ARP: производство и доставка на полуготови продукти от мед и от медни сплави,

—   за Schwermetall: производство на предварително валцовани ленти от мед и медни сплави.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8900 — Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).


20.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 216/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8904 — PIMCO/Echo/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 216/06)

1.   

На 13 юни 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

R4R S.à.r.l. („R4R“, Люксембург), принадлежащо на групата Pacific Investment Management Company LLC („PIMCO“, Съединени щати),

Echo Investment S.A. („Echo“, Полша),

Новосъздадено съвместно предприятие („JV“, Полша).

PIMCO и Echo придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено съвместно предприятие („JV“).

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

—   за предприятие PIMCO: инвестиционни дейности, включително в недвижимо имущество и услуги.

—   за предприятие Echo: строително предприемачество в офисния, търговския (на дребно) и жилищния отрасъл,

—   за предприятието JV: отдаване под наем на недвижими имоти.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8904 — PIMCO/Echo/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.