ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 209

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
15 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 209/01

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

1

2018/C 209/02

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

12

2018/C 209/03

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

17

2018/C 209/04

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

37

2018/C 209/05

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1)

137


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

15.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 209/1


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 209/01)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини включително предпечатни машини

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Допълнителни изисквания за работа в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 1: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 2: Двигатели от група I, използвани за подземни работи в атмосфера с газ гризу със или без възпламеними прахове

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 3: Двигатели от група II, използвани в атмосферата на възпламеними прахове

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 1839:2017

Определяне границите на експлозия на газове и пари и определяне на граничната концентрация на кислород (LOC) за възпламеними газове и пари

9.6.2017 г.

EN 1839:2012

EN 14756:2006

Забележка 2.1

11.1.2018 г.

CEN

EN 1953:2013

Съоръжения за разпръскване и пулверизиране на материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13012:2012

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13237:2012

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експлозивни атмосфери. Част 2: Защита чрез обвивка, за ограничаване на вентилацията „fr“

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Неелектрически съоръжения за използване в потенциално експлозивни атмосфери. Част 3: Защита чрез пламъконепроницаема обвивка „d“

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни резервоари за течни горива. Част 1: Защитни устройства срещу препълване със затварящо устройство

12.8.2016 г.

EN 13616:2004

Забележка 2.1

11.7.2017 г.

CEN

EN 13617-1:2012

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики за надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на отсекателни клапани

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност към конструкцията и технически характеристики на шарнирни съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13760:2003

Автомобилни системи за пълнене с втечнени въглеводородни газове (LPG) за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията Рmax на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 2: Определяне на максималната стойност на нарастване на налягането (dp/dt)max в облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 4: Определяне на граничната концентрация на кислород LOC на облаци прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14373:2005

Системи за потискане на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14460:2018

Съоръжения устойчиви на експлозия

Настоящата е първата публикация

EN 14460:2006

Забележка 2.1

31.7.2018 г.

CEN

EN 14491:2012

Вентилационни системи за предотвратяване на експлозия, предизвикана от прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1: Механично задвижвани лебедки

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 2: Механично задвижвани телфери

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Определяне на температурата на самозапалване на газове и пари

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 1: Вентилационни устройства устойчиви на експлозия 2 bar

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 2: Инертни прегради за водни канали

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия в подземни мини. Системи за защита. Част 4: Автоматични гасителни системи за главни галерии

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Съоръжения и принадлежности на LPG. Конструкция и технически характеристики на съоръженията на LPG за автомобилни зареждащи станции. Част 1: Устройства за зареждане

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Устройства за вентилиране при експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Транспортни ленти за употреба в подземни съоръжения. Изисквания за електрическа безопасност и защита от възпламенимост

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14983:2007

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Съоръжения и системи за защита за отвеждане на газ гризу

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 14986:2017

Проектиране на вентилатори, работещи в потенциално експлозивни атмосфери

9.6.2017 г.

EN 14986:2007

Забележка 2.1

31.1.2020 г.

CEN

EN 14994:2007

Защитни вентилационни системи срещу експлозия на газ

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Системи за изолиране от експлозии

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15188:2007

Определяне режима на самозапалване на натрупвания от прах

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Методология за оценка на риска за не-електрически съоръжения и съставни части при използването им по предназначение в потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Методология за оценка на функционалната безопасност на защитни системи за потенциално експлозивни атмосфери

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на монтирани потопени помпи

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Определяне точката на експлозия на възпламеними течности

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газовете и парите

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16009:2011

Вентилационни устройства за безпламъчна експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16020:2011

Отклонители на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 16447:2014

Шарнирни клапи за изолиране на експлозия

8.4.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 16852:2016

Ограничители за пламък. Изисквания за експлоатационните характеристики, методи за изпитване и ограничения за употреба (ISO 16852:2016)

9.6.2017 г.

EN ISO 16852:2010

Забележка 2.1

30.11.2017 г.

CEN

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Експлозивни атмосфери. Част 20-2: Характеристики на материала. Методи за изпитване на горими прахове (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

9.3.2018 г.

EN 13821:2002

Забележка 2.1

30.9.2018 г.

 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

 

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Експлозивни атмосфери. Част 36: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Основни методи и изисквания (ISO 80079-36:2016)

12.8.2016 г.

EN 13463-1:2009

Забележка 2.1

31.10.2019 г.

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията „c“, управление на източници на запалване „b“, потапяне в течност „k“ (ISO 80079-37:2016)

12.8.2016 г.

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Забележка 2.1

31.10.2019 г.

Cenelec

EN 50050-1:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 1: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на запалими течни материали

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 2: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо прахово покритие

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Ръчни съоръжения за електростатично пръскане. Изисквания за безопасност. Част 3: Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на възпламенимо влакнесто покритие (флокиране)

8.4.2016 г.

EN 50050:2006

Забележка 2.1

14.10.2016 г.

Cenelec

EN 50104:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Технически изисквания към работните характеристики и методи за изпитване

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими течни материали за покрития. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на запалими прахови покрития. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016 г.

Забележка 3

8.4.2016 г.

Cenelec

EN 50223:2015

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

8.4.2016 г.

EN 50223:2010

Забележка 2.1

13.4.2018 г.

Cenelec

EN 50271:2010

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород. Изисквания и изпитвания за апаратура, използваща софтуер и/или цифрови технологии

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Електрически съоръжения за използване при наличие на горим прах. Част 2-1: Методи за изпитване. Методи за определяне на минималната температура на възпламеняване на праха

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Съоръжение от група I, категория М1, предназначено да поддържа функцията в атмосфери застрашени от гърмящ газ и/или въглищен прах

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Преносими вентилационни помещения/камери със или без вътрешни източници за отделяне на газове

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Устройства за безопасност, необходими за безопасна работа на съоръженията по отношение на рисковете от експлозия

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания.

IEC 60079-0:2011 (с промени) + IS1:2013

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016 г.

Забележка 3

7.10.2016 г.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки, вид „d“

IEC 60079-1:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-1:2007

Забележка 2.1

1.8.2017 г.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Експлозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид „р“

IEC 60079-2:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Забележка 2.1

25.8.2017 г.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения напълнени с кварцов пясък, вид „q“

IEC 60079-5:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-5:2007

Забележка 2.1

24.3.2018 г.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид „о“

IEC 60079-6:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-6:2007

Забележка 2.1

27.3.2018 г.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид „е“

IEC 60079-7:2015

8.4.2016 г.

EN 60079-7:2007

Забележка 2.1

31.7.2018 г.

 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

IEC 60079-7:2015/A1:2017

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

19.1.2021 г.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност „i“

IEC 60079-11:2011

8.4.2016 г.

EN 60079-27:2008

Забележка 2.1

8.4.2016 г.

Cenelec

EN 60079-15:2010

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения чрез вид на защита „n“

IEC 60079-15:2010

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид „m“

IEC 60079-18:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-18:2009

Забележка 2.1

16.1.2018 г.

 

EN 60079-18:2015/A1:2017

IEC 60079-18:2014/A1:2017

9.3.2018 г.

Забележка 3

28.9.2020 г.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи за изпитване и данни

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност

IEC 60079-25:2010

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с ниво на защита на съоръженията/EPL/Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016 г.

EN 60079-26:2007

Забележка 2.1

2.12.2017 г.

Cenelec

EN 60079-28:2015

Експлозивни атмосфери. Част 28: Защита на съоръжения и преносни системи, използващи оптично лъчение

IEC 60079-28:2015

8.4.2016 г.

 

1.7.2018 г.

Cenelec

EN 60079-29-1:2016

Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове

IEC 60079-29-1:2016 (с промени)

9.6.2017 г.

EN 60079-29-1:2007

Забележка 2.1

23.12.2019 г.

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Експлозивни атмосфери. Част 29-4: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори с отворен път за горими газове

IEC 60079-29-4:2009 (с промени)

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Проследяване на нагряването на електрическото съпротивление. Общи изисквания и изисквания към изпитването

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2017

Експлозивни атмосфери. Част 30-1: Електросъпротивително нагряване на трасета (тръбопроводи). Общи изисквания и изисквания към изпитването

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (с промени)

8.9.2017 г.

EN 60079-30-1:2007

Забележка 2.1

6.3.2020 г.

Cenelec

EN 60079-31:2014

Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид „t“

IEC 60079-31:2013

8.4.2016 г.

EN 60079-31:2009

Забележка 2.1

1.1.2017 г.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Експлозивни атмосфери. Част 35-1: Осветители за глава за използване в мини при наличие на газ гризу. Общи изисквания. Конструкция и изпитване в зависимост от риска при експлозия

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016 г.

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Експлозивни атмосфери. Част 34: Прилагане на системите по качество при производство на съоръжения (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел. +32 25500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел. +32 5500811; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 209/12


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 209/02)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

1

2

3

4

5

CEN

EN ISO 9000:2015

Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 9000:2005

Забележка 2.1

15.9.2018 г.

CEN

EN ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 9001:2008

Забележка 2.1

15.9.2018 г.

CEN

EN ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 14001:2004

Забележка 2.1

15.9.2018 г.

CEN

EN ISO 14004:2016

Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за прилагане (ISO 14004:2016)

10.6.2016 г.

EN ISO 14004:2010

Забележка 2.1

30.4.2019 г.

CEN

EN ISO 14015:2010

Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO 14020:2000)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Декларации по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (Eтикетиране по отношение на околната среда, тип II) (ISO 14021:2016)

12.8.2016 г.

EN ISO 14021:2001

Забележка 2.1

31.10.2018 г.

CEN

EN ISO 14024:2018

Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид I. Принципи и процедури (ISO 14024:2018)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 14024:2000

Забележка 2.1

31.12.2020 г.

CEN

EN ISO 14031:2013

Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:2013)

28.11.2013 г.

EN ISO 14031:1999

Забележка 2.1

28.2.2014 г.

CEN

EN ISO 14040:2006

Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Управление на околната среда — Оценка на жизнения цикъл — Изисквания и указания (ISO 14044:2006)

16.6.2009 г.

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

31.12.2020 г.

CEN

EN ISO 14050:2010

Управление на околната среда. Речник (ISO 14050:2009)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Управление на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2006)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите парникови газове и на отстранените парникови газове (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на намалените емисии на парникови газове или на увеличените количества отстранени парникови газове (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за валидация и верификация на заявления за парникови газове (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Парникови газове. Изисквания към органи за валидация и верификация на парникови газове, приложими при акредитацията или други форми на признаване (ISO 14065:2013)

7.9.2013 г.

EN ISO 14065:2012

Забележка 2.1

31.10.2013 г.

CEN

EN ISO 15189:2012

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013 г.

EN ISO 15189:2007

Забележка 2.1

30.11.2015 г.

CEN

EN ISO 15195:2003

Медицински лаборатории. Изисквания за референтни лаборатории (ISO 15195:2003)

5.10.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органи, извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018 г.

EN ISO/IEC 17011:2004

Забележка 2.1

31.12.2020 г.

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи за контрол (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012 г.

EN ISO/IEC 17020:2004

Забележка 2.1

1.3.2015 г.

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO/IEC 17021:2011

Забележка 2.1

8.7.2017 г.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за органите, извършващи сертификация на лица (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013 г.

EN ISO/IEC 17024:2003

Забележка 2.1

1.7.2015 г.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018 г.

EN ISO/IEC 17025:2005

Забележка 2.1

31.12.2020 г.

CEN

EN ISO 17034:2016

Общи изисквания за компетентност на производители на референтни материали (ISO 17034:2016)

8.9.2017 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Оценяване на съответствието — Общи изисквания за взаимно оценяване като равнопоставени страни на органи за оценяване на съответствието и на органи по акредитация (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 1: Общи изисквания (ISO/IEC 17050-1:2004, коригирана версия 2007-06-15)

5.10.2011 г.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Забележка 2.1

5.10.2011 г.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Оценяване на съответствието. Декларация за съответствие от доставчика. Част 2: Поддържаща документация (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013 г.

EN 45011:1998

Забележка 2.1

15.9.2015 г.

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016 г.

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)

25.5.2012 г.

EN ISO 19011:2002

Забележка 2.1

31.5.2012 г.

CEN

EN ISO 22870:2016

Изследване на мястото на обгрижване на пациента (POCT). Изисквания за качество и компетентност (ISO 22870:2016)

10.3.2017 г.

EN ISO 22870:2006

Забележка 2.1

30.11.2019 г.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел.: +32 2 5500811; факс: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел.: +32 25500811; факс: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 209/17


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 209/03)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на начало на презумпцията за съответствие — бележка 0

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 140:1998

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Средства за защита на дихателните органи. Наустници. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 143:2000

Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Резби на изходящите накрайници

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използва азот и кислород

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 3: Връзка с резба М 45 х 3

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 166:2001

Индивидуална защита на очите. Изисквания

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 169:2002

Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 170:2002

Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 172:1994

Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 174:2001

Индивидуална защита на очите. Очила „закрит тип“ за ски алпийски дисциплини

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 175:1997

Лични предпазни средства.Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 207:2017

Лични предпазни средства за очите. Филтри и средства за защита на очите от лазерно лъчение (очила за защита от лазер)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 208:2009

Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна настройка)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 250:2014

Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 342:2017

Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ

21.4.2018 г.

EN 342:2004

Забележка 2.1

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защита срещу дъжд

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Антифони. Изисквания и изпитване за безопасност. Част 8: Антифони, покриващи ушите за аудио развлечение

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия

21.4.2018 г.

EN 353-1:2014

Забележка 2.1

 

CEN

EN 353-2:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 354:2010

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 355:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 358:1999

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 360:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 361:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 362:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 365:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Общи изисквания към инструкциите за употреба, поддържане, периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химични опасности (ISO 374-1:2016)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания към характеристиките за опасностите от микроорганизми (ISO 374-5:2016)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

21.4.2018 г.

EN 379:2003

Забележка 2.1

 

CEN

EN 381-5:1995

Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 5: Изисквания към протектори за крака

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 7: Изисквания за защитни ръкавици за работа с верижни триони

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 9: Изисквания за защитни гети за работа с верижен трион

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 11: Изисквания за защитни куртки

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 388:2016

Ръкавици за защита от механични рискове

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Защитни каски за индустрията

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 402:2003

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 403:2004

Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 404:2005

Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани — газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 407:2004

Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 421:2010

Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно замърсяване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 443:2008

Каски за пожарогасене в сгради и други постройки

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 469:2005

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Защитни ръкавици срещу студ

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 564:2014

Екипировка за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 565:2017

Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 565:2006

Забележка 2.1

 

CEN

EN 566:2017

Екипировка за алпинизъм. Клупове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 567:2013

Екипировка за алпинизъм. Скоби за въже. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 568:2015

Съоръжения за алпинизъм. Средства за закрепване в лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 569:2007

Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Защитни ръкавици за пожарникари

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

21.4.2018 г.

 

 

Предупреждение: Настоящото публикуване не се отнася за устройствата, описани в:

тип А (осигурителни устройства с една или повече стационарни точки за закрепване и с необходимост от анкерни връзки или фиксиращи елементи за закрепване към конструкцията), посочени в точки 3.2.1, 4.4.1 и 5.3;

тип С (осигурителни устройства, при които се използват една или повече хоризонтални еластични осигурителни линии), посочени в точки 3.2.3, 4.4.3 и 5.5;

тип D (осигурителни устройства, при които се използват хоризонтални твърди осигурителни линии), посочени в точки 3.2.4, 4.4.4 и 5.6;

всяка комбинация от горните.

По отношение на типове A, C и D, настоящото публикуване не се отнася към която и да е от следните точки: 4.5, 5.2.2, 6, 7; приложение A и приложение ZA.

Следователно, по отношение на посочените по-горе устройства няма презумпция за съответствие с разпоредбите в Регламент (ЕС) 2016/425, защото тези устройства не се считат за лични предпазни средства.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 812:2012

Противоударни шапки за индустрията

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 813:2008

Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми „газонепропускливи“ (тип 1) костюми

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 958:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Каски за въздушни спортове

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1077:2007

Каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1080:2013

Защитни каски срещу удар за малки деца

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1146:2005

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1150:1999

Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1385:2012

Каски за кану и спортове в планински реки

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1486:2007

Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отражателно облекло за специално пожарогасене

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1497:2007

Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни колани за цялото тяло

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1731:2006

Идивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри — газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1891:1998

Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 1938:2010

Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и мотопедисти

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:2013)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Малки плавателни съдове. Системи за бързо освобождаване на трапецовидни колани (ISO 10862:2009)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12021:2014

Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12083:1998

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12275:2013

Екипировка за алпинизъм. Съединители. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12276:2013

Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12277:2015

Екипировка за алпинизъм. Хамут. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12278:2007

Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 2: Филтри за директно наблюдаване на слънцето (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи линии на палубата за употреба в плавателни съдове за развлечение. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12401:2009)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 12477:2001

Защитни ръкавици за заварчици

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 12492:2012

Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12841:2006

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 12941:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 12942:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13061:2009

Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на футболисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13158:2018

Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и раменете, използвани при конен спорт за ездачи на коне, персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и методи за изпитване

Настоящата е първата публикация

EN 13158:2009

Забележка 2.1

31.8.2018 г.

CEN

EN 13178:2000

Индивидуална защита на очите. Протектори за очи за зимни спортове

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 2: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за стъпалото в областта на камарата, защитни средства за пищяла и защитни средства за ръката до лакътя

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за торса

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 5: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за половите органи и защитни средства за корема

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 6: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за бюста на жени

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от китката надолу и за стъпалата

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 8: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за лице за карате

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13356:2001

Приспособления за видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13484:2012

Каски за ползвателите на едноместни шейни

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13594:2015

Защитни ръкавици за професионални мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 1: Общи изисквания

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти — якета, панталони и костюми от една или две части. Част 3: Метод за определяне здравината на пропукване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13634:2017

Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13781:2012

Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13794:2002

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 2: Изисквания за обувки, устойчиви на химични продукти в лабораторни условия

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 3: Изисквания за обувки с висока устойчивост на химични продукти в лабораторни условия

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 13949:2003

Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена система за употреба със сгъстен газ Nitrox и кислород за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Защитно облекло. Престилки, панталони и елеци за защита срещу срязвания и пробождания от ръчно държани ножове (ISO 13998:2003)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14021:2003

Защитни средства за мотоциклетизъм при всякакви терени, предназначени за защита на мотоциклетиста от камъни и отломки. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Каски с високи характеристики за индустрията

21.4.2018 г.

EN 14052:2012

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

21.4.2018 г.

EN 14058:2004

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14126:2003

Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен цикъл за работа под вода

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 14225-1:2005

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 14225-2:2005

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми и съставни части със системи за активно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 14225-3:2005

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14328:2005

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове . Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14435:2004

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени само за положително налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за изпитване (ISO 14460:1999)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14594:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток. Изисквания, изпитване и маркировка

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Защитни облекла срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Защитно облекло за абразивно-струйни операции с използване на гранулирани абразиви (ISO 14877:2002)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно носене. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 15090:2012

Обувки за пожарникари

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Екипировка за алпинизъм. Устройства за спиране. Част 1: Спирачки, снабдени с ръчно заключващ се механизъм, изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати с командване от белите дробове

21.4.2018 г.

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати със свободно изтичане

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 15613:2008

Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 16027:2011

Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 16350:2014

Защитни ръкавици. Електростатични свойства

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 16473:2014

Каски за пожарникари. Каски за спасителни операции

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 16716:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Обезопасяващи обувки, устойчиви на срязване с верижен трион (ISO 17249:2013)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Лични предпазни средства. Защитни обувки (ISO 20346:2014)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012)

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, коригирана версия 2013-06-01)

21.4.2018 г.

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018 г.

Забележка 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Защитно облекло. Изисквания към характеристиките на защитно облекло, носено от оператори, използващи течни пестициди и от работници, изложени на тяхното въздействие (ISO 27065:2017)

21.4.2018 г.

 

 

Cenelec

EN 50321-1:2018

Работа под напрежение. Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти

Настоящата е първата публикация

 

 

Бележка 0:

това е датата, от която отговарянето на хармонизирания стандарт или на части от него осигурява презумпция за съответствие с релевантните изисквания от законодателството на Съюза.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел.: +32 25500811; факс: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, тел.: +32 25500811; факс: +32 255008 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 209/37


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 209/04)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 13637:2015

Строителен обков. Електрически системи за управление за използване за аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Идентификация на изолирани жила в кабели и гъвкави шнурове

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Система за кабелно означение

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

 

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

HD 549 S1:1989

Конферентни системи. Електрически и звукови изисквания

IEC 60914:1988

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Кабели за обявено напрежение 0,6 /1 kV за силови разпределителни мрежи

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Силови кабели за 0,6 /1 kV и 1,9 /3,3  kV със специално противопожарно изпълнение, предназначени за използване в електрически централи

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Електрически кабели. Допълнителни методи за изпитване

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Кабели за обявено напрежение Uо/U(Um): 0,6 /1(1,2 ) kV за въздушни разпределителни мрежи

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

 

 

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Многожилен и многочифтов кабел за монтаж над и под земя

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

 

 

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства, задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба

IEC 61540:1997 (с промени) + A1:1998 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

 

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Специфични изисквания за безопасност на устройства, предназначени за свързване към далекосъобщителни мрежи и/или кабелни разпределителни системи

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6  MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6  MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Кабелни инсталационни системи и кабелни канали за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Кабелни инсталационни системи и кабелни канали за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канали за монтиране върху стени и тавани

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране под пода, за скрит монтаж или за открит монтаж

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Кабелни инсталационни системи и кабелни системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Кабелни инсталационни системи и кабелни системи за електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания за местата за обслужване

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на приложeние на EN 60335-1

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи работещи при 5 MHz — 1 000  MHz

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на открито понижаващи кабели за системи работещи при 5 MHz — 1 000  MHz

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и магистрални кабели за системи работещи при 5 MHz — 1 000  MHz

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Коаксиални кабели. Част 2-4: Групова спецификация за кабели използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи работещи при 5 MHz — 3 000  MHz

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Коаксиални кабели. Част 2-5: Групова спецификация за кабели използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на открито понижаващи кабели за системи работещи при 5 MHz — 3 000  MHz

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Коаксиални кабели. Част 3-1: Групова спецификация за кабели, използвани в далекосъобщенията. Миниатюризирани кабели, използвани в цифрови съобщителни системи

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Коаксиални кабели. Част 4-1: Групова спецификация за кабели за BCT окабеляване в съответствие с EN 50173. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz — 3 000  MHz

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Коаксиални кабели. Част 4-2: Групова спецификация за CATV кабели до 6 GHz, използвани в кабелни разпределителни мрежи

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения. Част 1: Изисквания за приложение, проектиране и инсталиране

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения. Част 2: Изисквания за проектиране, разработване, одобряване на типа на устройства за безопасност и подсистеми

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Електронна апаратура за употреба в силови уредби

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Плоски гъвкави кабели с обвивка от поливинилхлорид

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50214:2006/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Адаптери — преобразуватели за индустрията

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

19.1.2018 г.

 

EN 50250:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50274:2002

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Защита срещу поражение от електрически ток. Защита срещу директен допир по непредпазливост до опасни части под напрежение

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 1: Обща спецификация.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 2-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 2-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100MHz. Кабели за работна зона исъединителни шнурове.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 3-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 3-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 4-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 600MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 4-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 600MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 5-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 250MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 5-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 250MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 6-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 250MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 6-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 250MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Кабели с много метални елементи използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 7: Групова спецификация за кабели за измервателни уреди и за устройства за управление

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 8: Спецификация за кабели тип 1 до 2 MHz.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 9-1: Групова спецификация за екранирани кабели до 1 000 MHZ. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 9-2: Групова спецификация за екранирани кабели за честоти от 1 MHz до 1 000  MHz за работни зони, приложения за присъединителни шнурове и в центрове с данни

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 10-1: Групова спецификация за екранирани кабели до 500 Mhz. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 10-2: Групова спецификация за eкранирани кабели от 1 MHz до 500 MHz. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 11-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 500 Mhz. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради.

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 11-2: Групова спецификация за неекранирани кабели от 1 MHz до 500 MHz. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за изпитване. Част 1-3: Електрически методи за изпитване. Електрическа якост на изолацията

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Съобщителни кабели. Технически изисквания за методи за изпитване. Част 1-4: Електрически методи за изпитване. Електрическо съпротивление на изолацията

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Съобщителни кабели. Част 2-1: Общи правила за проектиране и конструкция

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Съобщителни кабели. Част 2-20: Общи правила за проектиране и конструкция. Общи положения

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Съобщителни кабели. Част 2-21: Общи правила за проектиране и конструкция. PVC компаунди за изолация

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

 

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Съобщителни кабели. Част 2-22: Общи правила за проектиране и конструкция. PVC компаунди за обвивка

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Съобщителни кабели. Част 2-23: Общи правила за проектиране и конструкция. Изолация от полиетилен (РЕ)

8.7.2016 г.

EN 50290-2-23:2001

Забележка 2.1

16.9.2016 г.

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Съобщителни кабели. Част 2-24: Общи правила за проектиране и конструкция. Обвивка от полиетилен (РЕ)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Съобщителни кабели. Част 2-25: Общи правила за проектиране и конструкция. Полипропиленови компаунди за изолация

8.7.2016 г.

EN 50290-2-25:2002

Забележка 2.1

16.9.2016 г.

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Съобщителни кабели. Част 2-26: Общи правила за проектиране и конструкция. Безхалогенни, забавящи горенето компаунди за изолация

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Съобщителни кабели. Част 2-27: Общи правила за проектиране и конструкция. Безхалогенни, забавящи горенето компаунди за обвивка

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Съобщителни кабели. Част 2-28: Общи правила за проектиране и конструкция. Пълнежни компаунди за напълнени кабели

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Съобщителни кабели. Част 2-29: Общи правила за проектиране и конструкция. Омрежени полиетиленови компаунди за изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Съобщителни кабели. Част 2-30: Общи правила за проектиране и конструкция. Политетрафлуоретиленхексафлуорпропилен (FEP) за изолация и обвивка

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Съобщителни кабели. Част 4-1: Общи съображения за приложението на кабели. Аспекти, свързани с условията на околната среда и безопасността

8.7.2016 г.

EN 50290-4-1:2001

Забележка 2.1

16.9.2016 г.

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Съобщителни кабели. Част 4-2: Общи съображения за приложението на кабели. Ръководство за употреба

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 0: Общо въведение

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-1:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 1: Омрежени еластомерни изолационни компаунди

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 2-1: Омрежени еластомерни компаунди за обвивка

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 2-2: Омрежени еластомерни компаунди за покритие

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 3: PVC компаунди за изолация

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 4-1: PVC компаунди за обвивка

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 4-2: PVC компаунди за покритие

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 5: Омрежени компаунди, несъдържащи халогенни елементи за изолация

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50363-6:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 6: Омрежени компаунди, несъдържащи халогенни елементи за обвивка

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50363-7:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 7: Термопластични компаунди, несъдържащи халогенни елементи за изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 8: Термопластични компаунди, несъдържащи халогенни елементи за обвивка

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 9-1: Смесени компаунди за изолация. Омрежен поливинил хлорид (XLPVC)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 10-1: Смесени компаунди за обвивка. Омрежен поливинил хлорид (XLPVC)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 10-2: Смесени компаунди за обвивка. Термопластичен полиуретан

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Ограничение за излагането на човека на електромагнитни полета от устройства, работещи в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, използвани за наблюдение на електронни елементи (EAS), радиочестотна идентификация (RFID) и подобни приложения

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50369:2005

Ръководство за устойчивост на течности на обвивките на кабелните системи

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Електрически методи за изпитване за захранващи кабели за ниско напрежение

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50396:2005

Неелектрически методи за изпитване за захранващи кабели за ниско напрежение

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50406-1:2004

Многочифтови кабели за крайни потребители, използвани във високоскоростни далекосъобщителни мрежи. Част 1: Въздушни кабели

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Многочифтови кабели за крайни потребители, използвани във високоскоростни далекосъобщителни мрежи. Част 2: Кабели, положени в канали и кабели, положени в земята

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Многочифтови кабели, използвани във високоскоростни далекосъобщителни мрежи. Част 1: Кабели за монтаж на открито

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Многочифтови кабели, използвани във високоскоростни далекосъобщителни мрежи с цифров достъп. Част 3: Многочифтови/четворки магистрални кабели за монтаж на закрито, до 100 MHz за максимална дължина на свързването 100 m, поддържащи универсални услуги, xDSL и приложения до 100 MBit/s на IP

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните принадлежности, използвани в електронни системи за битови и административни сгради (HBES)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

 

 

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни помещения. Част 1: Неекранирани кабели. Клас 1

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни помещения. Част 2: Екранирани кабели. Клас 1

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни помещения. Част 3: Екранирани кабели. Категория 3

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Кабели за вътрешни съобщителни инсталации в жилищни помещения. Част 4: Кабели до 1 200  MHz. Клас 3

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Стандарт за група продукти за доказване на съответствието на съоръжения за съпротивитeлно заваряване, дъгово заваряване и сходните на тях процеси с основните ограничения, отнасящи се до въздействие на електромагнитните полета (с честота от 0 Hz до 300 GHz) върху човека

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 3: Изисквания за електрическа безопасност

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища/HBES/ и автоматизирани и управляващи системи за сгради/BACS/. Част 4-1: Общи функционални изисквания за безопасност за продукти, предназначени да бъдат интегрирани в електронни системи в сгради и жилища/HBES/ и автоматизирани и управляващи системи за сгради/BACS/

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Общи изисквания за електронни системи в сгради и жилища (HBES) и автоматизирани и управляващи системи за сгради (BACS). Част 6-1: HBES инсталации. Инсталиране и планиране

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Препоръчан метод за изпитване за оценяване на риска от появяване на петна от пластификатор от кабели с РVС изолация и обвивка

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Покривни плочи и покривни фолиа за защита и предупреждение за места с кабели или вкопани проводници на подземни инсталации

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 1: Общи изисквания

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-11: Кабели за общо приложение. Гъвкави кабели с термопластична PVC изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-12: Кабели за общо приложение. Спираловидни (разтягащи се) шнурове с термопластична PVC изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-21: Кабели за общо приложение. Гъвкави кабели с омрежена еластомерна изолация

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-22: Кабели за общо приложение. Кабели с висока гъвкавост с оплетка с омрежена еластомерна изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-31: Кабели за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с термопластична PVC изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-41: Кабели за общо приложение. Едножилни кабели с омрежена силиконова изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-42: Кабели за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с омрежена EVA изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-51: Кабели за общо приложение. Маслоустойчиви кабели за управляващи устройства с термопластична PVC изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-71: Кабели за общо приложение. Плоски мишурни кабели (шнурове) с термопластична PVC изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-72: Кабели за общо приложение. Плоски делими кабели (шнурове) с термопластична PVC изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-81: Кабели за общо приложение. Кабели с омрежено еластомерно покритие за електродъгово заваряване

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-82: Кабели за общо приложение. Кабели с омрежена еластомерна изолация за декоративни вериги

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 2-83: Кабели за общо приложение. Многожилни кабели с омрежена силиконова изолация

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 3-11: Кабели със специални противопожарни характеристики. Гъвкави кабели с термопластична изолация, не съдържаща халоген и с ниско отделяне на дим

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 3-21: Кабели със специални противопожарни характеристики. Гъвкави кабели с омрежена изолация, не съдържаща халоген и с ниско отделяне на дим

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 3-31: Кабели със специални противопожарни характеристики. Едножилни кабели без обвивка с термопластична изолация, не съдържаща халоген и с ниско отделяне на дим

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V включително (Uo/U). Част 3-41: Кабели със специални противопожарни характеристики. Едножилни кабели без обвивка с омрежена изолация, не съдържаща халоген и с ниско отделяне на дим

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение.Устройства за защита срещу отскоци на напрежение за специфични приложения, включително постоянен ток.Част 11: Изисквания и изпитвания на устройства за защита срещу отскоци на напрежение, свързани във фотоелектрически инсталации.

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

25.7.2017 г.

Cenelec

EN 50550:2011

Устройства за защита срещу пренапрежения с промишлена честота за битови и подобни приложения

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

28.7.2017 г.

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50556:2011

Сигнални системи за движението (трафика) по пътищата

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи- АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Електрически кабели. Ръководство за употреба на кабели с обявено напрежение непревишаващо 450/750 V (U0/U). Част 1: Общи указания

8.7.2016 г.

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Забележка 2.1

17.2.2017 г.

Cenelec

EN 50565-2:2014

Електрически кабели. Ръководство за употреба на кабели с обявено напрежение непревишаващо 450/750 V (U0/U). Част 2: Специфично ръководство за типовете кабели в EN 50525

8.7.2016 г.

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Забележка 2.1

17.2.2017 г.

Cenelec

EN 50615:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за устройства за предотвратяване и потушаване на пожар за електрически котлони (плотове за готвене)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Електрически кабели за фотоволтаични системи

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики

IEC 60034-1:2010 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Въртящи се електрически машини. Част 5: Степени на защита, осигурявани от общата конструкция на въртящите се електрически машини (IP код). Класификация

IEC 60034-5:2000

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Въртящи се електрически машини. Част 6: Начини за охлаждане (IC код)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Въртящи се електрически машини. Част 7: Класификация на конструктивните изпълнения, на начините на монтаж и на разположението на изводната кутия (IM код)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Въртящи се електрически машини. Част 8: Маркировка на изводите и посоката на въртене

IEC 60034-8:2007

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

24.4.2017 г.

Cenelec

EN 60034-9:2005

Въртящи се електрически машини. Част 9: Граници на шума.

IEC 60034-9:2003 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Въртящи се електрически машини. Част 11: Топлинна защита

IEC 60034-11:2004

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Въртящи се електрически машини. Част 12: Пускови характеристики на едноскоростни трифазни индукционни двигатели с кафезен ротор

IEC 60034-12:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Въртящи се електрически машини. Част 14: Механични вибрации на определени машини с височина на оста на вала 56 mm и по-голяма. Измерване, оценяване и гранични стойности на вибрациите при строги изисквания

IEC 60034-14:2003

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 2: Специални изисквания към амперметрите и волтметрите

IEC 60051-2:1984

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 3: Специални изисквания към ватметрите и варметрите

IEC 60051-3:1984

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 4: Специални изисквания към честотомерите

IEC 60051-4:1984

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 5: Специални изисквания към фазомерите, уредите за измерване на фактор на мощност и синхроноскопите

IEC 60051-5:1985

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 6: Специални изисквания към омметрите (уредите за измерване на импеданс и уредите за измерване на проводимост

IEC 60051-6:1984

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 7: Специални изисквания към многофункционалните уреди

IEC 60051-7:1984

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 8: Специални изисквания към принадлежностите

IEC 60051-8:1984

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 9: Препоръчителни методи за изпитване

IEC 60051-9:1988

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

 

 

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Силови кондензатори за индукционни нагревателни инсталации. Част 1: Общи положения

IEC 60110-1:1998

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 1: Термини и определения за миниатюрни стопяеми предпазители и общи изисквания за миниатюрни предпазители със стопяема вложка

IEC 60127-1:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

25.3.2018 г.

Cenelec

EN 60127-2:2014

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 2: Капсуловани сменяеми вложки

IEC 60127-2:2014

8.7.2016 г.

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Забележка 2.1

24.10.2017 г.

Cenelec

EN 60127-4:2005

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 4: Универсални модулни патрони (UMF). Типове за монтаж през отвор и за монтаж на повърхност

IEC 60127-4:2005

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60127-6:2014

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 6: Държатели за миниатюрни сменяеми вложки

IEC 60127-6:2014

8.7.2016 г.

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Забележка 2.1

8.10.2017 г.

Cenelec

EN 60127-7:2016

Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 7: Миниатюрни сменяеми вложки за специални приложения

IEC 60127-7:2015

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 2: Защитно устройство за серийно свързани кондензаторни батерии.Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 2: Защитно устройство за серийно свързани кондензаторни батерии.

IEC 60143-2:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60155:1995

Стартери с тлеещ разряд за луминесцентни лампи

IEC 60155:1993

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

 

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

IEC 60204-1:2005 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32: Изисквания за товароподемни машини

IEC 60204-32:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Изисквания за безопасност на радиопредаватели

IEC 60215:1987

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

 

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Проводници за изолирани кабели

IEC 60228:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Фасунги за лампи с едисонова резба

IEC 60238:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 1: Общи положения. Работни характеристики, изпитване и обявени данни. Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и работа

IEC 60252-1:2010

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

3.10.2016 г.

Cenelec

EN 60252-2:2011

Кондензатори за променливотокови двигатели. Част 2: Пускови кондензатори за променливотокови двигатели

IEC 60252-2:2010

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

3.10.2016 г.

Cenelec

EN 60255-27:2014

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за безопасност на продукта

IEC 60255-27:2013

8.7.2016 г.

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Забележка 2.1

19.11.2016 г.

Cenelec

EN 60269-1:2007

Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания

IEC 60269-1:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

4.8.2017 г.

Cenelec

HD 60269-2:2013

Стопяеми предпазители за ниско напрежение.Част 2: Допълнителни изисквания за стопяеми предпазители, предназначени да се използват от квалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за промишлено приложение). Примери на стандартизирани системи за стопяеми предпазители от А до К.

IEC 60269-2:2013 (с промени)

8.7.2016 г.

HD 60269-2:2010

Забележка 2.1

15.8.2016 г.

Cenelec

HD 60269-3:2010

Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3: Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители, предназначени за използване от неквалифицирани лица (стопяеми предпазители предимно за битови и подобни приложения). Примери на стандартизирани системи за стопяеми предпазители от А до F

IEC 60269-3:2010 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4: Допълнителни изисквания за патроните на стопяеми предпазители за защита на полупроводникови устройства

IEC 60269-4:2009

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 6: Допълнителни изисквания за патроните на стопяеми предпазители за защита на слънчеви фотоелектрически енергийни системи

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи изисквания

IEC 60309-1:1999

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (с промени)

 

 

 

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба

IEC 60309-2:1999

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (с промени)

 

 

 

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60309-4:2007

Щепселни съединения за промишлени цели. Част 4: Щепселни съединения с превключватели и съединители с или без взаимно блокиране

IEC 60309-4:2006 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60320-1:2001

Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 1: Общи изисквания

IEC 60320-1:2001

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 2-1: Щепселни съединения за шевни машини

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 2-2: Щепселни съединения за взаимно свързване на уреди за битови и подобни цели

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-4: Уредни щепселни съединения, зацепването на които зависи от прилагането на тежест

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 1-1: Изпитване на вертикално разпространение на пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Апаратура

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

1.9.2018 г.

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 1-2: Изпитване на вертикално разпространение на пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Процедура за пламък 1 kW получен при предварително смесване

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

1.9.2018 г.

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 1-3: Изпитване на вертикално разпространение на пламък при единичен изолиран проводник или кабел. Процедура за определяне на горящи капчици/частици

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 2-1: Изпитване на вертикално разпространение на пламък при единичен малък изолиран проводник или кабел. Апаратура

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 2-2: Изпитване на вертикално разпространение на пламък при единичен малък изолиран проводник или кабел. Процедура за разпространение на пламъка

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-10: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Апаратура

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-21: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Категория A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-22: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Категория А

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-23: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Категория В

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-24: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Категория С

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-25: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Категория D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

бИТОВИ И ПОДОБНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ. бЕЗОПАСНОСТ. ЧАСТ 1: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

IEC 60335-1:2010 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за електрически ютии

IEC 60335-2-3:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Забележка 2.1

5.10.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране

IEC 60335-2-4:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

12.8.2016 г.

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за съдомиялни машини

IEC 60335-2-5:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Забележка 2.1

9.8.2016 г.

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6: Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони, фурни и подобни уреди

IEC 60335-2-6:2014 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Забележка 2.1

9.2.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

IEC 60335-2-7:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (с промени)

 

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-8: Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за подстригване и подобни уреди

IEC 60335-2-8:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Забележка 2.1

20.7.2018 г.

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

28.12.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-9: Специфични изисквания за грилове, тостери, и подобни преносими готварски уреди

IEC 60335-2-9:2002 (с промени)

8.9.2017 г.

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

8.9.2017 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

 

 

 

Ограничение:

Прилагането на следните части от стандарт EN 60335-2-9:2003, последно изменен с А13:2010, не осигурява презумпция за съответствие с целите, свързани с безопасността, определени в параграф 1, буква в) от приложение I към Директива 2014/35/ЕС във връзка с параграф 2, буква б) от същото приложение:

бележка под линия б) от таблица Z101 в раздел 11,

частите от раздел 7.1, които препращат към бележка под линия б) от таблица Z101,

частите от раздел 11.Z10x, които съдържат препратки към вентилационните отвори.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни

IEC 60335-2-11:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

24.2.2017 г.

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци

IEC 60335-2-16:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-21: Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели

IEC 60335-2-21:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-23: Специфични изисквания за уреди за поддържане на кожата или косата

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

29.9.2017 г.

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25: Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително комбинирани микровълнови фурни.

IEC 60335-2-25:2010 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

16.9.2017 г.

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

28.12.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-26: Специфични изисквания за часовници

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение

IEC 60335-2-27:2009 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини

IEC 60335-2-28:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност.Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за уреди за отопление на помещения

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения

IEC 60335-2-31:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Забележка 2.1

28.4.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-32: Специфични изисквания за уреди за масаж

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

11.11.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Битови и подобни електрически уреди.Безопасност. Част 2-34: Специфични изисквания за мотор- компресори.

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016 г.

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Забележка 2.1

27.6.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35: Специфични изисквания за проточни водонагреватели

IEC 60335-2-35:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-35:2002

+ A1:2007

+ A2:2011

Забележка 2.1

12.10.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-36: Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и нагревателни елементи с търговско предназначение

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-37: Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско предназначение

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-38: Специфични изисквания за скари и грилове с търговско предназначение

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-39: Специфични изисквания за електрически многофункционални тигани за готвене с търговско предназначение

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-40: Специфични изисквания за електрически термопомпи, климатизатори и изсушители

IEC 60335-2-40:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (с промени)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (с промени)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-41: Специфични изисквания за помпи

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-43: Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-44: Специфични изисквания за гладачни машини

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-45: Специфични изисквания за преносими инструменти с нагревател и подобни уреди

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско предназначение

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-50: Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с търговско предназначение

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-51: Специфични изисквания за стационарни циркулационни помпи за отоплителни и водоснабдителни системи

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна и инфрачервени кабини

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54: Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за битова употреба с използване на течности или пара

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

9.9.2018 г.

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

30.4.2016 г.

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55: Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-56: Специфични изисквания за прожектори и подобни уреди

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

16.9.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-58: Специфични изисквания за миялни машини с търговско предназначение

IEC 60335-2-58:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59: Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми

IEC 60335-2-59:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-60: Специфични изисквания за вихрови вани

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61: Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-62: Специфични изисквания за електрически вани за изплакване с търговско предназначение

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-65: Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66: Специфични изисквания за нагреватели за водни легла

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-70: Специфични изисквания за доилни апарати

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-71: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за отглеждане и развъждане на животни

IEC 60335-2-71:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-73: Специфични изисквания за закрепени потопяеми нагреватели

IEC 60335-2-73:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74: Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-75: Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и автомати за други продукти

IEC 60335-2-75:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-78: Специфични изисквания за барбекюта за работа на открито

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-80: Специфични изисквания за вентилатори

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни рогозки

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82: Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за забавления

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-83: Специфични изисквания за нагреватели за водосточни тръби за отводняване на покриви

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84: Специфични изисквания за електрически тоалетни

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-86: Специфични изисквания за електрически машини за риболов

IEC 60335-2-86:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

19.2.2019 г.

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016 г.

Забележка 3

16.11.2018 г.

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87: Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на животни

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-88: Специфични изисквания за овлажнители на въздух, предназначени за употреба с отоплителни, вентилационни или климатични системи

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-90: Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско предназначение

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96: Специфични изисквания за нагревателни елементи от меко фолио за отопление на стаи

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

 

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-97: Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори, сенници и подобни съоръжения

IEC 60335-2-97:2002 (с промени) + A1:2004 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (с промени)

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

29.9.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98: Специфични изисквания за овлажнители за въздуха

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-99: Специфични изисквания за електрически въздухоочистители с търговско предназначение

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-101: Специфични изисквания за изпарители

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

16.9.2017 г.

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-102: Специфични изисквания за уреди, изгарящи газ, мазут и твърдо гориво, които имат електрически свързвания

IEC 60335-2-102:2004 (с промени)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (с промени) + A1:2008 (с промени)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

Забележка 2.1

22.1.2019 г.

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105: Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-106: Специфични изисквания за нагрявани килими и за нагряващи устройства за отопление на помещения монтирани под подвижни подови покрития

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-108: Специфични изисквания за електролизатори

IEC 60335-2-108:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Свързващи кондензатори и разделящи кондензатори. Част 1: Общи класове.

IEC 60358-1:2012

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Стандартен метод за измерване температурата на прегряване на цокъла на лампата

IEC 60360:1998

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60399:2004

Резба кръгла за фасунги с пръстен за абажур

IEC 60399:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери

IEC 60400:2008

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

 

 

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

4.8.2017 г.

Cenelec

EN 60423:2007

Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Външни диаметри на тръбите за електрически инсталации и резби за тръби и приспособления

IEC 60423:2007

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност. Част 1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за общо осветление

IEC 60432-1:1999 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

 

 

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Спецификации за безопасност за лампи с нажежаема жичка. Част 2: Нажежаеми халогенни лампи за битови и подобни приложения за общо осветление

IEC 60432-2:1999 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (с промени)

 

 

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност. Част 3: Нажежаеми халогенни лампи (без тези за пътни превозни средства)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60477:1997

Лабораторни постояннотокови резистори

IEC 60477:1974

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60477-2:1997

Лабораторни резистори. Част 2: Лабораторни променливотокови резистори

IEC 60477-2:1979

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Безопасност в инсталации за електронагревателни и електромагнитни процеси. Част 1: Общи изисквания

IEC 60519-1:2015

8.7.2016 г.

EN 60519-1:2011

Забележка 2.1

14.4.2018 г.

Cenelec

EN 60519-2:2006

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 2: Специфични изисквания за съпротивителни нагревателни съоръжения

IEC 60519-2:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 3: Специфични изисквания за идукционни и кондукционни нагревателни инсталации и индукционни инсталации за топене

IEC 60519-3:2005

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 4: Специфични изисквания за инсталации за електродъгови пещи.

IEC 60519-4:2013

8.7.2016 г.

EN 60519-4:2006

Забележка 2.1

24.7.2016 г.

Cenelec

EN 60519-6:2011

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 6: Технически изисквания за безопасност в индустриални микровълнови нагревателни съоръжения

IEC 60519-6:2011

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Безопасност на електронагревателни инсталации. Част 7: Специфични изисквания за инсталации с електронни пушки

IEC 60519-7:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 8: Специфични изисквания за пещи за електрошлаково претопяване

IEC 60519-8:2005

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 9: Специфични изисквания за високочестотни нагревателни инсталации с електрическа изолация

IEC 60519-9:2005

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Безопасност в електронагревателни инсталации.Част 10: Специфични изисквания за електросъпротивителни системи за повърхностно нагряване за индустриални и търговски предназаначения.

IEC 60519-10:2013

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 12: Специфични изисквания за инфрачервени електронагревателни инсталации

IEC 60519-12:2013

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Безопасност в електронагревателни инсталации. Част 21: Специфични изисквания за съпротивителни нагревателни съоръжения. Съоръжения за нагряване и топене на стъкло

IEC 60519-21:2008

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60523:1993

Постояннотокови потенциометри

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60524:1993

Постояннотокови съпротивителни делители на напрежение

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60529:1991

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)

IEC 60529:1989

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

 

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

3.10.2016 г.

 

EN 60529:1991/AC:1993

 

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Постояннотокови мостове за измерване на съпротивление

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60570:2003

Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители

IEC 60570:2003 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

IEC 60598-1:2014 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Забележка 2.1

20.10.2017 г.

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Осветители. Част 2- 2: Специфични изисквания.Осветители за вграждане.

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Осветители. Част-2-3: Специфични изисквания. Осветители за осветяване на улици и пътища

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 4: Преносими осветители с общо предназначение

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016 г.

EN 60598-2-5:1998

Забележка 2.1

10.9.2018 г.

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 7: Преносими осветители за паркове

IEC 60598-2-7:1982 (с промени) + A1:1987 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (с промени)

 

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Осветители. Част 2-8: Специфични изисквания. Ръчни осветители.

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 9: Осветители за фото и кино (непрофесионални)

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Осветители. Част-2-10: Специфични изисквания. Преносими осветители за деца

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Осветители. Част 2-11: Осветители за аквариум.

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Осветители. Част 2-12: Специфични изисквания. Осветители за нощно осветление, монтирани в контактите на електрическата мрежа.

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Осветители. Част 2-13: Специфични изисквания. Осветители, монтирани в ниши под земята (под настилка)

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Осветители. Част 2-14: Специфични изисквания. Осветители за тръбни разрядни лампи със студен катод (неонови тръби) и други подобни съоръжения

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 17: Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми и киностудия (за монтаж на открито и на закрито)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 19: Осветители с циркулация на въздуха (изисквания за безопасност)

IEC 60598-2-19:1981 (с промени) + A1:1987 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Осветители. Част 2-20: Специфични изисквания. Светлинни гирлянди

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016 г.

EN 60598-2-20:2010

Забележка 2.1

30.12.2017 г.

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Осветители. Част 2-21: Специфични изисквания. Херметични светлинни гирлянди

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания.Осветители за аварийно осветление.

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016 г.

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Забележка 2.1

24.7.2017 г.

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Осветители. Част 2-23: Специфични изисквания. Осветителни системи за свръх ниско напрежение с нажежаеми лампи

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Осветители. Част 2-24: Специфични изисквания. Осветители с ограничаване на температурата по повърхността на корпуса.

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016 г.

EN 60598-2-24:1998

Забележка 2.1

24.7.2016 г.

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Осветители. Част 2-25: Специфични изисквания. Осветители за използване в болници и здравни заведения

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Индуктивни делители на напрежение

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60645-1:2015

Електроакустика. Част 1: Устройства за аудиометри с чисти тонове.

IEC 60645-1:2012

8.7.2016 г.

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Забележка 2.1

5.11.2017 г.

Cenelec

EN 60645-3:2007

Електроакустика. Аудиометри. Част 3: Звукови изпитвателни сигнали с малка продължителност

IEC 60645-3:2007

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Електроакустика. Аудиометрични устройства. Част 6: Уреди за измерване на отоакустични излъчвания

IEC 60645-6:2009

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Електроакустика. Аудиометрични устройства. Част 7: Уреди за измерване на потенциали при възбуждане на слуха

IEC 60645-7:2009

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания.

IEC 60669-1:1998 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (с промени)

 

 

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-1: Специфични изисквания. Електронни ключове

IEC 60669-2-1:2002 (с промени) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (с промени)

 

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания. Електромагнитни ключове с дистанционно управление

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания. Ключове с времезакъснение

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания. Разделящи ключове

IEC 60669-2-4:2004 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Превключватели за битови и подбни непадвижни електрически инсталации. Част 2-6: Пожарникарски превключванели за външни и вътрешни светлинни реклами и осветители

IEC 60669-2-6:2012 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

IEC 60670-1:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

31.12.2017 г.

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

 

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли, осигурени със средства за окачване

IEC 60670-21:2004 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22: Специфични изисквания за кутии за свързване и за конзоли

IEC 60670-22:2003 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 23: Специфични изисквания за подови разклонителни кутии и конзоли

IEC 60670-23:2006 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 24: Специфични изисквания за конзоли за защитни корпуси на устройства и други разсейващи мощност електрически съоръжения.

IEC 60670-24:2011 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на променливотокови електрически величини в аналогови или цифрови сигнали

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство за приложение

IEC 60691:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Кабели с минерална изолация и присъединителна арматура за тях за обявено напрежение непревишаващо 750 V. Част 1: Кабели

IEC 60702-1:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

19.2.2018 г.

Cenelec

EN 60702-2:2002

Кабели с минерална изолация и присъединителна арматура за тях за обявено напрежение непревишаващо 750 V. Част 2: Присъединителна арматура

IEC 60702-2:2002

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

19.2.2018 г.

Cenelec

EN 60715:2001

Размери на комутационни апарати за ниско напрежение. Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на електрически устройства в уредби с комутационни апарати за ниско напрежение

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Изчисление на долната и горната граница на средните външни размери на кабели с кръгли медни токопроводими жила за обявено напрежение до 450/ 750 V включително

IEC 60719:1992

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 11: Безопасност

IEC 60728-11:2010

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Общи изисквания.

IEC 60730-1:2010 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 1: Основни изисквания

IEC 60730-1:1993 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (с промени)

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-2: Специфични изисквания за термична защита на двигатели

IEC 60730-2-2:2001 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (с промени)

 

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-3: Специфични изисквания за термична защита на баласти за тръбни луминисцентни лампи

IEC 60730-2-3:2006 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-4: Специфични изисквания за термична защита на мотор-компресори от херметичен и полухермитичен тип

IEC 60730-2-4:2006 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-5: Специфични изисквания за електрически системи за автоматично управление на горелки

IEC 60730-2-5:2013 (с промени)

8.7.2016 г.

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Забележка 2.1

17.11.2017 г.

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Автоматични електрически управляващи устройства. Част 2-6: Специфични изисквания за автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни на налягане, включително механични изисквания

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016 г.

EN 60730-2-6:2008

Забележка 2.1

26.2.2019 г.

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-7: Специфични изисквания за таймери и прекъсвачи с часовников механизъм

IEC 60730-2-7:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-8: Специфични изисквания за електрически задействани вентили за вода, включително механични изисквания

IEC 60730-2-8:2000 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-9: Специфични изисквания за управляващи устройства, чувствителни на температура

IEC 60730-2-9:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-10: Специфични изисквания за пускови релета за електрически двигатели

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-11: Специфични изисквания за регулатори за енергия

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-12: Специфични изисквания за електрически задействани ключалки за врати

IEC 60730-2-12:2005 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-13: Специфични изисквания за управляващи устройства, чувствителни на влага

IEC 60730-2-13:2006 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-14: Специфични изисквания за електрически устройства за задействане

IEC 60730-2-14:1995 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (с промени)

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-15: Специфични изисквания за автоматични електрически управляващи устройства, чувствителни на въздушен поток, воден поток и ниво на водата

IEC 60730-2-15:2008 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Автоматични електрически управляващи устройства за битова и подобна употреба. Част 2-19: Специфични изисквания за електрически задействани маслени вентили, включително механични изисквания

IEC 60730-2-19:1997 (с промени) + A1:2000 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

 

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Изпитвания на газове, отделени по време на горене на материали на кабели. Част 1: Определяне на съдържанието на газ на халогеноводородна киселина

IEC 60754-1:2011

8.7.2016 г.

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Забележка 2.1

27.1.2017 г.

Cenelec

EN 60754-2:2014

Изпитвания на газове, отделени по време на горене на материали на кабели. Част 2: Определяне на киселинността чрез измерване на pH и проводимостта

IEC 60754-2:2011

8.7.2016 г.

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Забележка 2.1

27.1.2017 г.

Cenelec

EN 60799:1998

Електрически принадлежности. Електрически шнурове за свързване към захранващата мрежа и за взаимно свързване

IEC 60799:1998

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 100: Общи положения

IEC 60811-100:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-201:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 201: Общи изпитвания. Измерване на дебелината на изолацията

IEC 60811-201:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-202:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 202: Общи изпитвания. Измерване на дебелината на неметални обвивки

IEC 60811-202:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-203:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 203: Общи изпитвания. Измерване на външни размери

IEC 60811-203:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-301:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 301: Електрически изпитвания. Измерване на диелектричната константа (проницаемост) при 23 oC на запълващите компаунди

IEC 60811-301:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-302:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 302: Електрически изпитвания. Измерване на специфично съпротивление при постоянен ток при 23 oC и 100 oC на запълващи компаунди

IEC 60811-302:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-401:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 401: Други изпитвания. Методи за топлинно стареене. Стареене във въздушна камера

IEC 60811-401:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-402:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 402: Други изпитвания. Изпитване на водопоглъщаемост

IEC 60811-402:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-403:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 403: Други изпитвания. Изпитвания на устойчивост на озон на омрежени компаунди

IEC 60811-403:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-404:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 404: Други изпитвания. Изпитване на потапяне в минерално масло на обвивки, направени от омрежени компаунди

IEC 60811-404:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-405:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 405: Други изпитвания. Изпитване на термична стабилност на PVC изолации и обвивки

IEC 60811-405:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-406:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 406: Други изпитвания. Устойчивост на напукване под въздействие на околната среда на полиетиленови и полипропиленови компаунди

IEC 60811-406:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-407:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 407: Други изпитвания. Измерване на увеличението на масата на компаудни от полиетилен и полипропилен

IEC 60811-407:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-408:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 408: Други изпитвания. Продължително изпитване на стабилност на компаунди от полиетилен и полипропилен

IEC 60811-408:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-409:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 409: Други изпитвания. Изпитване за загуба на маса за термопластични изолации и обвивки

IEC 60811-409:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-410:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 410: Други изпитвания. Метод за изпитване на медкаталитично окислително разпадане токопроводими жила с полиолефинова изолация

IEC 60811-410:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-411:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 411: Други изпитвания. Крехкост при ниска температура на запълващите компаунди

IEC 60811-411:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-412:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 412: Други изпитвания. Методи за термично стареене. Стареене във въздушна бомба

IEC 60811-412:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-501:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 501: Механични изпитвания. Изпитвания за определяне на механичните свойства на компаундите за изолация и обвивка

IEC 60811-501:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-502:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 502: Механични изпитвания. Изпитване на свиване на изолацията

IEC 60811-502:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-503:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 503: Механични изпитвания. Изпитване на свиване на обвивки

IEC 60811-503:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-504:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 504: Механични изпитвания. Изпитвания на огъване при ниска температура на изолация и обвивки

IEC 60811-504:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-505:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 505: Механични изпитвания. Удължение при ниска температура на изолации и обвивки

IEC 60811-505:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-506:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 506: Механични изпитвания. Изпитване на удар при ниска температура на изолации и обвивки

IEC 60811-506:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-507:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 507: Механични изпитвания. Изпитване на топлинно удължение на омрежени материали

IEC 60811-507:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-508:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 508: Механични изпитвания. Изпитване на натиск при висока температура на изолация и обвивки

IEC 60811-508:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-509:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 509: Механични изпитвания. Изпитване за устойчивост на напукване на изолации и обвивки

IEC 60811-509:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-510:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 510: Механични изпитвания. Специфични методи за компаунди от полиетилен и полипропилен. Изпитване на навиване след топлинно стареене във въздух

IEC 60811-510:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-511:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 511: Механични изпитвания. Измерване на индекса на стопилка на компаунди от полиетилен и полипропилен

IEC 60811-511:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-512:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 512: Механични изпитвания. Якост на опън и относително удължение при скъсване след кондициониране при повишена температура. Специфични методи за компаунди от полиетилен и полипропилен

IEC 60811-512:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-513:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 513: Механични изпитвания. Специфични методи за компаунди от полиетилен и полипропилен. Изпитване на навиване след кондициониране

IEC 60811-513:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-601:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 601: Физични изпитвания. Измерване на точката на кондензиране на компаундите за запълване

IEC 60811-601:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-602:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 602: Физични изпитвания. Отделяне на масло в компаундите за запълване

IEC 60811-602:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-603:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 603: Физични изпитвания. Измерване на общото киселинно число на компаунди за запълване

IEC 60811-603:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-604:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 604: Физични изпитвания. Измерване на отсъствието на корозионни елементи на компаунди за запълване

IEC 60811-604:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-605:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 605: Физични изпитвания. Измерване на съдържанието на сажди и/или минерален пълнител в компаунди от полиетилен

IEC 60811-605:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-606:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 606: Физични изпитвания. Методи за измерване на плътността

IEC 60811-606:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60811-607:2012

Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 607: Физични изпитвания. Изпитване за оценяване на дисперсията на сажди в пориетилен и полипропилен

IEC 60811-607:2012

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2014

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания

IEC 60825-1:2014

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на влакнесто оптични системи за връзка

IEC 60825-2:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

 

 

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за лазери

IEC 60825-4:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

 

 

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 12: Безопасност на оптични системи за връзка в свободно пространство, използвани за предаване на информация

IEC 60825-12:2004

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Шунтиращи силови кондензатори от самовъзстановяващ се тип за системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и включително 1 000  V. Част 1: Общи положения. Работни характеристики, изпитване и обявени данни. Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и експлоатация

IEC 60831-1:2014

8.7.2016 г.

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Забележка 2.1

18.3.2017 г.

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Шунтиращи силови кондензатори от самовъзстановяващ се тип за системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и включително 1 000  V. Част 2: Изпитване на износоустойчивост, изпитване на способността за самовъзстановяване и изпитване на разрушаване

IEC 60831-2:2014

8.7.2016 г.

EN 60831-2:1996

Забележка 2.1

19.3.2017 г.

Cenelec

EN 60838-1:2004

Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

IEC 60838-1:2004

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Различни видове фасунги за лампи. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Фасунги за лампи S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

 

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Различни видове фасунги за лампи. Част 2-2: Специфични изисквания. Съединители за LED-модули

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение

IEC 60898-1:2002 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (с промени)

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток

IEC 60898-2:2000 (с промени) + A1:2003 (с промени)

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Паралелни силови кондензатори от несамовъзстановяващ се тип за системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и включително 1 kV. Част 1: Общи положения. Работни характеристики, изпитване и обявени данни. Изисквания за безопасност. Ръководство за монтаж и работа

IEC 60931-1:1996

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Паралелни силови кондензатори от несамовъзстановяващ се тип за системи за променливо напрежение с обявено напрежение до и включително 1 kV. Част 2: Изпитване на стареене и изпитване на разрушаване

IEC 60931-2:1995

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Паралелни силови кондензатори от несамовъзстановяващ се тип за системи с променливо обявено напрежение до 1 kV включително. Част 3: Вътрешни предпазители

IEC 60931-3:1996

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Автоматични прекъсвачи за съоръжения (CBE)

IEC 60934:2000

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

 

 

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи превила

IEC 60947-1:2007

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

 

 

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016 г.

Забележка 3

14.10.2017 г.

Cenelec

EN 60947-2:2006

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи

IEC 60947-2:2006

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Комуникационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани със стопяеми предпазители

IEC 60947-3:2008

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016 г.

Забележка 3

31.8.2018 г.

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-1: Контактори и стартери за двигатели. Електромеханични контактори и стартери за двигатели

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и пускатели за двигатели. Раздел 2: Променливотокови полупроводникови контролери и пускатели за двигатели

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4-3: Контактори и пускатели за двигатели. Променливотокови полупроводникови контролери и контактори за товари, различни от двигатели

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016 г.

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Забележка 2.1

11.6.2017 г.

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеха нични апарати във веригите за управление

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-2: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Прекъсвачи, задействащи се при приближаване

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Методи за оценяване на характеристиките на ниско енергийни контакти. Специални изпитвания

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо аварийно устройство за спиране с механично заключване

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

 

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-7: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Изисквания за устройства, задействащи се при приближаване с аналогов изход

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-8: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Превключватели с три положения на установяване

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-9: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Превключватели, задействащи се от дебит

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016 г.

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6: Многофункционални апарати. Апарати за превключване

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016 г.

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016 г.

Забележка 3

17.1.2017 г.

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2: Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или апарати) за управление и защита (CPS)

IEC 60947-6-2:2002