ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 189

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
4 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2018/C 189/01

Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно ключовите компетентности за учене през целия живот ( 1)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 189/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8899 — OTPP/Carlyle/European Camping Group) ( 1)

14


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 189/03

Следната информация се предоставя на вниманието на — AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, HIZBALLAH MILITARY WING, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (National Liberation Army), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE-GENERAL COMMAND, SENDERO LUMINOSO (SL) (Shining Path) — лица и групи, включени в списъка, посочен в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 на Съвета от 21 март 2018 г.)

15

 

Европейска комисия

2018/C 189/04

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 юни 2018 година — Обменен курс на еврото

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 189/05

Известие за започване на преглед с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 189/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8927 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance и Leasing Company) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1)

32


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Съвет

4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 22 май 2018 година

относно ключовите компетентности за учене през целия живот

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 189/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 165 и 166 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Европейския стълб на социалните права (1) като негов първи принцип е посочено, че всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда. В него е посочено също, че всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ за подобряване на перспективите за заетост или самостоятелна заетост, право на обучение и преквалификация, право на продължаващо образование и право на подкрепа за търсене на работа. Насърчаването на развиването на компетентности е една от целите на визията за европейско пространство за образование, в което да може „да се използва напълно потенциалът на образованието и културата като движеща сила за създаването на работни места, социална справедливост и активно гражданско участие, както и като начин да изживеем европейската си идентичност в цялото ѝ многообразие“ (2).

(2)

Хората имат нужда от подходящи умения и компетентности, за да се поддържа сегашният стандарт на живот и високото равнище на заетост и за да се насърчава социалното сближаване с оглед на бъдещето на обществото и трудовия свят. Подкрепата за хората в цяла Европа да придобиват уменията и компетентностите, необходими за личностна реализация, здраве, пригодност за заетост и социално приобщаване, допринася за подобряването на устойчивостта на Европа в условията на бързи и дълбоки промени.

(3)

През 2006 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот. В тази препоръка държавите членки бяха приканени „да развият предоставянето на ключови компетентности за всички като част от своите стратегии за учене през целия живот, включително стратегиите за постигане на всеобща грамотност, и да използват документа „Ключови компетентности за учене през целия живот — Европейска референтна рамка“ (3). От приемането си досега тази препоръка бе основен референтен документ за развитието на ориентирано към компетентности образование, обучение и учене.

(4)

В наши дни изискванията по отношение на компетентностите се промениха, като все повече работни дейности подлежат на автоматизация, технологиите играят по-голяма роля във всички сфери на труда и живота, а предприемаческите, социалните и гражданските компетентности имат все по-голямо значение за осигуряването на устойчивост и способност за адаптиране към промените.

(5)

Същевременно международни проучвания, като Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) или Програмата за международно оценяване на компетентностите на възрастните (PIAAC) на ОИСР, показват, че делът на подрастващите и възрастните с недостатъчни основни умения остава постоянно висок. През 2015 г. 20 % от учениците са имали сериозни трудности да развият задоволителни умения по четене, математика или точни науки (4). В някои държави до една трета от възрастните имат само най-ниска езикова и математическа грамотност (5). 44 % от населението на ЕС има слаби или никакви (19 %) умения за работа с цифрови технологии (6).

(6)

Ето защо инвестирането в основни умения е по-важно от всякога. Висококачественото образование, включващо извънкласни дейности и широк подход към развиването на компетентности, води до по-високо ниво на придобити основни умения. Освен това в общество, което става все по-мобилно и все повече се цифровизира, е необходимо да се проучат нови начини за учене. (7) Цифровите технологии влияят върху образованието, обучението и ученето чрез развитието на по-гъвкави учебни среди, адаптирани към нуждите на едно изключително мобилно общество (8).

(7)

В икономиката на знанието запаметяването на факти и процедури има значение, но не е достатъчно за постигане на напредък и успех. В нашето бързо променящо се общество повече от всякога са важни умения като способността за решаване на проблеми, критичното мислене, способността за сътрудничество, творческите способности, изчислителното мислене, саморегулирането. Те са средствата, с които да приложим вече наученото на практика, за да създадем нови идеи, нови теории, нови продукти и нови знания.

(8)

В Новата европейска програма за умения (9) бе обявено преразглеждането на Препоръката от 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, като бе признато, че инвестирането в умения и компетентности и в общо и осъвременено разбиране на ключовите компетентности е първа стъпка за насърчаване на образованието, обучението и неформалното учене в Европа.

(9)

В отговор на промените в обществото и в икономиката, за да бъдат отразени обсъжданията относно бъдещето на труда и вследствие на обществената консултация относно преразглеждането на Препоръката от 2006 г. относно ключовите компетентности, е нужно както самата препоръка, така и Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот да бъдат преразгледани и актуализирани.

(10)

Развиването на ключовите компетентности, тяхното валидиране и предоставянето на ориентирано към компетентности образование, обучение и учене следва да се подкрепят чрез установяване на добри практики за по-добро подпомагане на образователния персонал при изпълнението на неговите задачи и повишаването на квалификацията му, за актуализиране на методите и инструментите за оценяване и валидиране и за въвеждане на нови и иновационни форми на преподаване и учене (10). С оглед на това, стъпвайки на опита от последното десетилетие, настоящата препоръка следва да отговори на предизвикателствата при постигането на ориентирано към компетентности образование, обучение и учене.

(11)

Подпомагането на валидирането на компетентности, придобити при различни условия, ще даде на хората възможността да бъдат признати техните компетентности и те да получат пълна или, според случая, частична квалификация (11). За тази цел могат да се използват съществуващите механизми за валидиране на неформалното и информалното учене, както и Европейската квалификационна рамка (12), осигуряваща обща референтна рамка за съпоставяне на нивата на квалификация, в която са посочени компетентностите, изисквани за постигане на тези нива. Освен това оценяването може да помогне за структурирането на процесите на учене и за професионалното ориентиране, като помага на хората да усъвършенстват своите компетентности, включително във връзка с променящите се изисквания на пазара на труда (13).

(12)

Наборът от ключови компетентности, необходими за личностна реализация, здраве, пригодност за заетост и социално приобщаване, е определен не само с оглед на общественото и икономическото развитие, но и в резултат на различни инициативи, провеждани в Европа през последното десетилетие. Обърнато е специално внимание на подобряването на основните умения, инвестирането в изучаването на езици, подобряването на цифровите и предприемаческите компетентности, значението на общите ценности за функционирането на нашите общества и мотивирането на повече млади хора към кариера в областта на точните науки. Тези аспекти следва да бъдат отразени в Референтната рамка.

(13)

Цел 4.7 от целите за устойчиво развитие подчертава необходимостта „да се гарантира, че всички учещи придобиват знанията и уменията, необходими за насърчаване на устойчивото развитие, включително (наред с другото) чрез образование за устойчивото развитие и устойчив начин на живот, правата на човека, равенството между половете, насърчаване на култура на мир и ненасилие, глобално гражданство и признание на културното многообразие и приноса на културата за устойчиво развитие“ (14). В Програмата на ЮНЕСКО за световни действия за образование за устойчиво развитие се потвърждава, че образованието за устойчиво развитие е съществен елемент от качественото образование и основен фактор за всички останали цели за устойчиво развитие. Тази цел е отразена в преразглеждането на Референтната рамка.

(14)

Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR) допринася за изучаването на езици, което е все по-важно за съвременните общества, междукултурното разбирателство и сътрудничеството. Тази рамка спомага за определяне на основните елементи от тази компетентност и подпомага процеса на учене. Освен това тя дава основата за определянето на езиковите компетентности, по-специално на свързаните с чужди езици, и е отразена при актуализирането на Референтната рамка.

(15)

Разработването на Рамката за цифрова компетентност и на Рамката за предприемаческа компетентност подпомага развитието на компетентности. От своя страна Референтната рамка на Съвета на Европа за компетентности за демократична култура представя широк набор от ценности, умения и нагласи за участие по подходящ начин в демократичните общества. Всички тези документи бяха надлежно взети предвид при актуализирането на Референтната рамка.

(16)

За да се мотивират повече млади хора към кариера в областта на точните науки, технологиите, инженерството и математиката, инициативи в цяла Европа започнаха да свързват по-тясно образованието по точни научи с хуманитарното образование и други дисциплини посредством педагогически методи, основани на проучванията, и диалог с широк кръг обществени участници и промишлени отрасли. Въпреки че дефиницията на тези компетентности не се е променила много през годините, подкрепата за развиването на компетентности в областта на точните науки, технологиите, инженерството и математиката става все по-важна и следва да бъде отразена в настоящата препоръка.

(17)

Значението и актуалността на неформалното и информалното учене са видни от опита, придобит в рамките на културни дейности, работа с младежта, доброволен труд, както и масов спорт. Неформалното и информалното учене играят важна роля в помощ на развиването на основни междуличностни, комуникативни и когнитивни умения, като критичното мислене, аналитичните способности, творчеството, уменията за решаване на проблеми и устойчивостта, които улесняват прехода на младите хора към зрелостта, активното гражданство и професионалния живот (15). Установяването на по-добро сътрудничество между различните учебни среди спомага за насърчаването на разнообразни учебни подходи и условия (16).

(18)

За да се насърчи развиването на ключови компетентности в перспективата на ученето през целия живот, на всички равнища модели на образование, обучение и учене следва да се осигури подкрепа с цел: да се развият качествено образование и грижи в ранна детска възраст (17), да се продължи подобряването на училищното образование и да се осигури отлично преподаване (18), да се изградят механизми за повишаване на уменията на нискоквалифицираните възрастни (19), както и да се доразвият първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение и да се модернизира висшето образование (20).

(19)

Настоящата препоръка следва да обхване широк кръг образователни, обучителни и учебни среди, както формални, така и неформални, и информални в перспективата на ученето през целия живот. Тя следва да има за цел да се постигне общо разбиране на компетентностите, което може да улесни прехода и сътрудничеството между тези различни учебни среди. В нея се определят добри практики, които могат да отговорят на нуждите на образователния персонал — учители, обучаващи лица, специалисти, подготвящи учителите, ръководители на институции за образование и обучение, служители, отговарящи за обучението на свои колеги, изследователи и университетски преподаватели, специалисти, работещи с младежи, преподаватели на възрастни, както и на работодателите и заинтересованите страни на пазара на труда. Препоръката е насочена също към институциите и организациите (включително социалните партньори и организациите на гражданското общество), които насочват и подпомагат хората при повишаването на компетентностите им от ранна възраст и през целия им живот.

(20)

Настоящата препоръка е в пълно съответствие с принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА

Държавите членки следва:

1.

да подкрепят правото на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот и да осигуряват възможности за всички да развиват ключови компетентности, като използват в пълна степен документа „Ключови компетентности за учене през целия живот — Европейска референтна рамка“, съдържащ се в приложението, и

1.1.

да подпомагат и подобряват развиването на ключови компетентности от ранна възраст и през целия живот за всички хора, като част от националните стратегии за учене през целия живот;

1.2.

да подпомагат всички учещи, включително тези, които са в неравностойно положение или със специални потребности, да реализират своя потенциал;

2.

да подпомагат развиването на ключови компетентности, като обръщат специално внимание на:

2.1.

повишаването на нивото на владеене на основни умения (езикова и математическа грамотност и основни цифрови умения) и подпомагане на развитието на компетентност за придобиване на умения за учене като все по-добра основа за учене и участие в обществото през целия живот;

2.2.

повишаването на нивото на личностната компетентност, социалната компетентност и компетентността за придобиване на умения за учене с цел по-добро организиране на живота по здравословно осъзнат и ориентиран към бъдещето начин;

2.3.

насърчаването на придобиването на компетентности в областта на точните науки, технологиите, инженерството и математиката, като се отчита връзката им с хуманитарните науки, творчеството и иновациите, и мотивирането на повече млади хора, особено момичета и млади жени, към кариери в областта на точните науки, технологиите, инженерството и математиката;

2.4.

повишаването и подобряването на нивото на цифровите компетентности на всички етапи на образованието и обучението и сред всички слоеве на населението;

2.5.

насърчаването на предприемаческата компетентност, творчеството и инициативността, особено сред младите хора, например чрез насърчаване на възможности пред младите учещи за придобиване на практически опит в областта на предприемачеството поне веднъж в рамките на училищното образование;

2.6.

повишаването на нивото на езиковите компетентности, както на официалния, така и на други езици, и подпомагане на учещите да изучават различни езици, които имат значение за техните професионални и жизнени условия и могат да допринесат за трансграничната комуникация и мобилност;

2.7.

насърчаването на развитието на граждански компетентности с цел укрепване на разбирането на общите ценности, изразени в член 2 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

2.8.

повишаването на осведомеността на всички учещи и на образователния персонал за важността да се придобиват ключови компетентности и значението им за обществото;

3.

да улесняват придобиването на ключови компетентности, като прилагат добрите практики в помощ на развиването на ключовите компетентности, изложени в приложението, по-специално чрез:

3.1.

насърчаване на разнообразни учебни подходи и условия, включително на подходящото използване на цифрови технологии, в образователни, обучителни и учебни среди;

3.2.

осигуряване на подкрепа за образователния персонал, както и за други заинтересовани страни, подпомагащи процесите на учене, включително семействата, да повишават ключовите компетентности на учещите като част от подхода към ученето през целия живот в образователни, обучителни и учебни среди;

3.3.

подпомагане и по-нататъшно разработване на оценяването и валидирането на ключови компетентности, придобити в различни среди, в съответствие с правилата и процедурите на държавите членки;

3.4.

задълбочаване на сътрудничеството между образователните, обучителните и учебните среди на всички равнища и в различните области, така че да се подобрят приемствеността при развиването на компетентности от учещите и разработването на иновационни подходи за учене;

3.5.

подобряване на средствата, ресурсите и ориентирането в образованието, обучението, заетостта и други учебни среди, така че да се помага на хората да управляват своето учене през целия живот;

4.

да интегрират в образованието, обучението и ученето амбициите на определените от ООН цели за устойчиво развитие, по-специално в рамките на цел 4.7, включително като насърчават придобиването на знания за ограничаване на многостранния характер на изменението на климата и за използване на природните ресурси по устойчив начин;

5.

да докладват, чрез съществуващите рамки и инструменти на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) и на всяка следваща рамка, за опита и напредъка в насърчаването на ключовите компетентности във всички сектори на образованието и обучението, включително неформалното и, доколкото е възможно, информалното учене;

ПРИВЕТСТВА ФАКТА, ЧЕ КОМИСИЯТА, ПРИ НАДЛЕЖНО ЗАЧИТАНЕ НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

6.

подпомага изпълнението на препоръката и използването на Европейската референтна рамка, като съдейства за това държавите членки да се учат взаимно една от друга и разработва в сътрудничество с тях референтни материали и инструменти, като например:

6.1.

когато е целесъобразно, рамки за конкретни компетентности, улесняващи развиването и оценяването на компетентностите (21);

6.2.

основани на факти ръководни материали относно нови форми на учене и подкрепящи подходи;

6.3.

помощни инструменти за образователния персонал и за останалите заинтересовани страни, като онлайн курсове за обучение, инструменти за самооценка (22), мрежи, включително мрежата eTwinning и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE);

6.4.

подходи към оценяването и подпомагане на валидирането на придобити ключови компетентности в резултат от предходната работа в контекста на рамката „Образование и обучение 2020“ (23) и всяка следваща рамка;

7.

подкрепя инициативи за по-нататъшно развитие и насърчаване на образованието за устойчиво развитие във връзка с цел 4 на ООН за устойчиво развитие — приобщаващо и справедливо качествено образование и възможности за учене през целия живот за всички;

8.

докладва за опита и добрите практики за повишаване на ключовите компетентности на учещите като част от подхода за учене през целия живот в образователни, обучителни и учебни среди в ЕС чрез съществуващите рамки и инструменти.

Настоящата препоръка заменя Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот.

Съставено в Брюксел на 22 май 2018 година.

За Съвета

Председател

К. ВЪЛЧЕВ


(1)  COM(2017) 250.

(2)  COM(2017) 673.

(3)  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(4)  ОИСР (2016 г.), Резултати от PISA — 2015 г.

(5)  Европейска комисия (2016 г.), Обзор на образованието и обучението — 2016 г.

(6)  Индекс на ключовите показатели в областта на цифровите технологии на Европейската комисия — 2017 г.

(7)  Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията, COM(2017) 240 final.

(8)  Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати, COM(2012) 669 final.

(9)  COM(2016) 381 final.

(10)  Съвместен доклад на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 25).

(11)  ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

(12)  ОВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 15.

(13)  Резолюция на Съвета от 21 ноември 2008 г.„По-успешно включване на професионалното ориентиране в стратегиите за учене през целия живот“ (ОВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 4).

(14)  Резолюция на Организацията на обединените нации, приета от Общото събрание на 25 септември 2015 г., „Да преобразим света: програма за устойчиво развитие до 2030 година“.

(15)  Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват успешния им преход към зрелостта, активното гражданство и професионалния живот (ОВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 30).

(16)  Заключения на Съвета относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора (ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 3).

(17)  Заключения на Съвета относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии (ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 17).

(18)  Заключения на Съвета относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването (ОВ C 421, 8.12.2017 г., стр. 2).

(19)  Препоръка на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1).

(20)  Заключения на Съвета относно нов тласък за висшето образование в ЕС (ОВ C 429, 14.12.2017 г., стр. 3).

(21)  Въз основа на опита и експертните знания, придобити при създаването на Общата европейска референтна рамка за езиците, Рамката за цифрова компетентност и Рамката за предприемаческа компетентност.

(22)  Например Рамката за цифрова компетентност.

(23)  Оценяване на ключовите компетентности в началното образование и обучение: насоки на политиката, SWD (2012) 371.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Контекст и цели

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

Всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ за подобряване на перспективите за заетост или за самостоятелна заетост. Това включва правото да се получи подкрепа за търсене на работа, обучение и преквалификация.

Тези принципи са определени в Европейския стълб на социалните права.

В един бързо променящ се и силно взаимосвързан свят всеки човек ще има нужда от широк набор от умения и компетентности и ще трябва да ги развива постоянно през целия си живот. Ключовите компетентности, определени в настоящата референтна рамка, имат за цел да положат основите за постигане на по-равноправни и по-демократични общества. Тези компетентности отговарят на необходимостта от приобщаващ и устойчив растеж, социално сближаване и по-нататъшно развитие на демократичната култура.

Главните цели на Референтната рамка са:

а)

да идентифицира и определи ключовите компетентности, необходими за пригодност за заетост, личностна реализация и здраве, активно и отговорно гражданско участие и социално приобщаване;

б)

да осигури европейски референтен инструмент за определящите политиката лица, доставчиците на образование и обучение, образователния персонал, работещите в сферата на професионалното ориентиране, работодателите, публичните служби по заетостта и самите учещи;

в)

да подпомага усилията на европейско, национално, регионално и местно равнище за насърчаване на развитието на компетентности чрез учене през целия живот.

Ключови компетентности

За целите на настоящата препоръка компетентностите се определят като съчетание от знания, умения и нагласи, при което:

г)

знанията са съставени от фактите и цифрите, понятията, представите и теориите, които са вече утвърдени и подпомагат разбирането на определена област или предмет;

д)

уменията се определят като способността и възможността на човек да извършва разсъждения и да използва съществуващите знания, за да постигне резултати;

е)

нагласите описват предразположението и начина на мислене за действие или реагиране на идеи, лица или ситуации.

Ключовите компетентности са компетентностите, нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване, устойчив начин на живот, успешен живот в едни мирни общества, организиране на живота по здравословно осъзнат начин и активно гражданско участие. Те се развиват чрез учене през целия живот — от ранна детска възраст и през целия живот като възрастен — чрез формално, неформално и информално учене във всякакви условия, включително семейството, училището, работното място, квартала и другите общности.

Всички ключови компетентности се считат еднакво важни; всяка от тях допринася за успешен живот в обществото. Компетентностите могат да се прилагат в много различни ситуации и в най-различни съчетания. Те се припокриват и са взаимосвързани; аспектите, които са най-важни в дадена област, подпомагат компетентността в друга. В ключовите компетентности са залегнали умения като критичното мислене, уменията за решаване на проблеми, за работа в екип, за общуване и водене на преговори, аналитичните умения, творческите способности и междукултурните умения.

В Референтната рамка се определят осем ключови компетентности:

езикова грамотност;

многоезикова компетентност;

математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството;

цифрова компетентност;

личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене;

гражданска компетентност;

предприемаческа компетентност;

компетентност за културна осведоменост и изява.

1.   Езикова грамотност

Езиковата грамотност е способността за разпознаване, разбиране, изразяване, създаване и тълкуване на понятия, чувства, факти и мнения както в устен, така и в писмен вид, при използване на нагледни, звукови материали, аудиоматериали и материали в цифров формат в различни дисциплини и ситуации. Тя предполага способност за общуване и успешно разбиране с останалите хора по подходящ и съзидателен начин.

Развитието на езиковата грамотност формира основата за по-нататъшно учене и по-нататъшно езиково взаимодействие. В зависимост от контекста езиковата грамотност може да се развива на майчиния език, на езика, на който се провежда обучението, и/или на официалния език в дадена държава или регион.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

Тази компетентност включва уменията за четене и писане и правилно разбиране на писмена информация и поради това е необходимо лицето да има познания по лексика, по функционална граматика и за функциите на езика. Тя включва разбиране на основните видове вербално взаимодействие, на различни литературни и нелитературни текстове и на главните особености на различните езикови стилове и регистри.

Лицата следва да притежават умения да комуникират както устно, така и писмено, в различни ситуации и да наблюдават и адаптират своята комуникация към нуждите на ситуацията. Тази компетентност включва и способност да се разграничават и използват различни видове източници, да се търси, събира и обработва информация, да се използват пособия и да се формулират и изразяват устно и писмено собствените аргументи по убедителен начин, подходящ за контекста. Тя включва критично мислене и способност за оценяване на информация и работа с нея.

Положителната нагласа към езиковата грамотност включва предразположение към провеждането на критичен и конструктивен диалог, оценяване на естетическите качества и интерес към взаимодействието с други хора. Това предполага разбиране на въздействието на езика върху другите хора и необходимост езикът да се разбира и използва по положителен и социално отговорен начин.

2.   Многоезикова компетентност (1)

Тази компетентност определя способността за ефективно ползване на различни езици по подходящ начин за комуникация. Тя като цяло обхваща същите основни умения като тези на езиковата грамотност: основава се на способността за разбиране, изразяване и тълкуване на понятия, мисли, чувства, факти и мнения както в устен, така и в писмен вид (слушане, говорене, четене и писане), в подходящ кръг обществени и културни контексти в съответствие със собствените желания или нужди. Компетентността по чужди езици включва историческо измерение и междукултурни компетентности. Тя се основава на способността за посредничество между отделните езици и носители, както е описано в Общата европейска референтна рамка. Когато е уместно, тази компетентност може да включва поддържане и доразвиване на компетентностите по майчиния език, както и усвояването на официалния език или езици на съответната държава (2).

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

Тази компетентност изисква познаване на лексиката и функционалната граматика на различни езици, както и познаване на основните видове вербално взаимодействие и езикови регистри. Важно е познаването на обществените норми и на културния аспект и променливостта на езиците.

Най-важното умение за тази компетентност е способността за разбиране на устни съобщения, за започване, поддържане и приключване на разговор и за четене, разбиране и съставяне на текстове — при различни равнища на владеене на различни езици — съобразно нуждите на лицето. Лицата следва да могат да използват правилно помощните средства и да учат езици формално, неформално и информално през целия си живот.

Положителната нагласа включва оценяване на културното многообразие, интерес и любопитство към различни езици и междукултурно общуване. Тя включва също уважение към индивидуалния езиков профил на всеки човек, което включва както уважение към майчиния език на лицата, принадлежащи към малцинства и/или от семейства на мигранти, така и признание на официалния език или езици на съответната държава като обща рамка за взаимодействие.

3.   Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството

А.

Математическата компетентност е способността за развиване и прилагане на математическо мислене и поглед с цел решаване на различни проблеми в ситуации от ежедневието. Като се стъпва на добра математическа грамотност, се набляга на разсъждението и дейността, както и на знанията. Математическата компетентност включва в различна степен способността и желанието за използване на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми).

Б.

Компетентността в областта на точните науки се отнася до способността и желанието да се обясни природният свят посредством натрупаните знания и използваните методики, включително наблюдение и експериментиране, с цел задаване на въпроси и формулиране на заключения, основани на факти. Компетентностите в областта на технологиите и инженерството са прилагането на тези знания и методики в отговор на предполагаеми човешки желания или нужди. Компетентността в областта на точните науки, технологиите и инженерството включва разбиране на промените, причинени от човешката дейност, и отговорността на отделния гражданин.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

А.

Необходимите знания по математика включват добро познаване на числата, мерките и структурите, основните действия и основните начини за математическо представяне, разбиране на математическите термини и понятия и познаване на въпросите, на които математиката може да даде отговор.

Лицето следва да притежава умения за прилагане на основните математически принципи и действия в ежедневни ситуации у дома и на работа (напр. финансови умения) и да проследява и оценява поредица от аргументи. То следва да може да разсъждава математически, да разбира математически доказателства, да комуникира на математически език и да използва подходящи помощни средства, включително статистически данни и графики, както и да разбира математическите аспекти на цифровизацията.

Положителната нагласа в математиката се основава на зачитането на истината и на желанието да се търсят причините, както и да се оценява тяхната валидност.

Б.

Най-важните знания в областта на точните науки, технологиите и инженерството обхващат основните принципи на природния свят, основните научни понятия, теории, принципи и методи, технологиите и технологичните продукти и процеси, както и разбиране на въздействието на точните науки, технологиите, инженерството и човешката дейност като цяло върху природния свят. Тези компетентности следва да дават възможност на лицата да разбират по-добре напредъка, ограниченията и рисковете на научните теории и приложения и на технологиите в обществата като цяло (във връзка с вземането на решения, ценностите, моралните въпроси, културата и т.н.).

Уменията включват разбирането на науката като процес на изследване чрез специфични методики, включително наблюдения и контролирани експерименти, способността да се използва логическа и рационална мисъл за проверка на дадена хипотеза, както и готовността за отказ от собствените убеждения, когато те противоречат на резултатите от нови експерименти. Те включват способността да се използват и управляват технологични средства и машини, както и научни данни, с оглед на постигането на дадена цел или вземане на решение/стигане до заключение въз основа на факти. Лицата следва също да могат да разпознават съществените особености на научно изследване и да умеят да предадат заключенията и разсъжденията, довели до тях.

Компетентността включва нагласа за критично оценяване и любопитство, загриженост по етичните въпроси и подкрепа за безопасността и устойчивостта на околната среда, по-специално що се отнася до научния и технологичния напредък по отношение на самия себе си, семейството, общността и глобалните въпроси.

4.   Цифрова компетентност

Цифровата компетентност означава уверено, критично и отговорно ползване и ангажираност с цифровите технологии за учене, на работното място и за участие в обществото. Тя включва информационна грамотност и грамотност по отношение на данните, общуване и сътрудничество, медийна грамотност, създаване на цифрово съдържание (включително програмиране), безопасност (включително благосъстояние в цифрова среда и компетентности във връзка с киберсигурността), свързани с интелектуалната собственост въпроси, решаване на проблеми и критично мислене.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

Лицата следва да разбират как цифровите технологии могат да подпомагат общуването, творчеството и иновациите и да са запознати с възможностите на тези технологии, с техните ограничения, с последиците от тях и с рисковете, свързани с тях. Те следва да разбират общите принципи, механизмите и логиката, които стоят в основата на развиващите се цифрови технологии, и да познават основните функции и употреби на различните устройства, софтуер и мрежи. Лицата следва да имат критичен подход към валидността, надеждността и въздействието на информацията и данните, достъпни посредством цифрови средства, и да са запознати с правните и етичните принципи, свързани с ползването на цифровите технологии.

Лицата следва да могат да ползват цифровите технологии, за да подпомогнат активното си гражданско участие и социалното си приобщаване, сътрудничеството си с други хора и творчеството си за постигане на личностни, социални или търговски цели. Уменията включват способност за ползване на цифрово съдържание, достъп до цифрово съдържание и филтриране, оценяване, създаване, програмиране и споделяне на цифрово съдържание. Лицата следва да могат да управляват и защитават информация, съдържание, данни и цифрови самоличности, както и да разпознават и да ползват ефективно софтуер, устройства, изкуствен интелект или роботи.

Ползването на цифрови технологии и цифрово съдържание изисква разсъдливо и критично, но любознателно, непредубедено и напредничаво отношение към тяхното развитие. Изисква се също етичен, безопасен и отговорен подход към ползването на тези средства.

5.   Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене

Личностната компетентност, социалната компетентност и компетентността за придобиване на умения за учене са способността човек да разсъждава за себе си, да управлява ефективно времето и информацията, да работи конструктивно с други хора, да запазва своята устойчивост и да управлява собственото си учене и кариера. Това включва способност за справяне с несигурността и сложността, за придобиване на умения за учене, за подпомагане на собственото физическо и емоционално благосъстояние, за поддържане на физическото и психичното здраве, за воденето на здравословно осъзнат и ориентиран към бъдещето начин на живот, за съпричастност и за управление на конфликти в един приобщаващ и подкрепящ контекст.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

За успешни междуличностни отношения и социално участие е от съществено значение разбирането на кодексите на поведение и правилата за общуване, общоприети в различните общества и среди. Личностната компетентност, социалната компетентност и компетентността за придобиване на умения за учене изискват също така познаване на компонентите на здравия дух, здравото тяло и здравословния начин на живот. Това включва познаване на предпочитаните собствени стратегии за учене, на собствените нужди от развиване на компетентности и различните начини за развиване на компетентности, както и способност за търсене на възможности за образование, обучение и развиване на кариерата и наличното ориентиране или подкрепа.

Уменията включват способността за определяне на собствените възможности, за съсредоточаване, за справяне със сложността, за критично разсъждаване и за вземане на решения. Това включва способността за учене и работа както в сътрудничество, така и самостоятелно, и за организиране и постоянстване в собственото учене, за неговата оценка и споделяне, за търсене на подкрепа, когато е уместно, и за ефективно управление на собствената кариера и социални взаимодействия. Лицата следва да са устойчиви и да могат да се справят с несигурността и стреса. Те следва да могат да общуват конструктивно в различни среди, да работят съвместно с други хора в екип и да преговарят. Това включва демонстриране на толерантност, изразяване и разбиране на различни гледни точки, както и способност за вдъхване на доверие и за съпричастност.

Тези компетентности се основават на положителна нагласа към собственото личностно, социално и физическо благосъстояние и към ученето през целия живот. Те се основават на нагласа за сътрудничество, отстояване и почтеност. Това включва уважаване на различността на другите и на техните нужди, както и готовност за преодоляване на предразсъдъци и за постигане на компромис. Лицата следва да могат да определят и поставят цели, да се мотивират и да развиват устойчивост и увереност, за да учат и да постигат успехи в това отношение през целия си живот. Нагласата за решаване на проблеми подпомага както процеса на учене, така и способността на човек да се справя с препятствията и промените. Тя включва желание за прилагане на придобити по-рано знания и жизнен опит, както и любопитство за търсене на възможности за учене и развитие в различни жизнени контексти.

6.   Гражданска компетентност

Гражданската компетентност е способността за действие като отговорни граждани и за пълноценно участие в гражданския и социалния живот въз основа на разбиране на социалните, икономическите, правните и политическите понятия и структури, както и световните събития и устойчивост.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

Гражданската компетентност се основава на познаване на основните понятия и явления, свързани с физическите лица, групите, трудовите организации, обществото, икономиката и културата. Това означава разбиране на европейските общи ценности, изразени в член 2 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тази компетентност включва осведоменост за съвременните събития и критично разбиране за главните събития в националната, европейската и световната история. Освен това тя включва информираност относно целите, ценностите и политиките на социалните и политическите движения, както и осведоменост за устойчивите системи, по-специално за изменението на климата и демографските промени в световен мащаб и основните причини за тях. От съществено значение са познанията за европейската интеграция и осведоменост за многообразието и културните идентичности в Европа и в света. Това включва разбиране за мултикултурните и социално-икономическите измерения на европейските общества и за начина, по който националната културна идентичност допринася за европейската идентичност.

Уменията за гражданска компетентност са свързани със способността за ефективно участие, заедно с други хора, в дейности от общ или обществен интерес, включително за устойчиво развитие на обществото. Това включва умения за критично мислене и за интегрирано решаване на проблеми, както и умения за аргументиране и конструктивно участие в дейности на общността, както и във вземането на решения на всички равнища, от местно и национално до европейско и международно равнище. Включва също така умението за консултиране, за критическо разбиране и за взаимодействие както с традиционните, така и с новите видове медии, а също и за разбиране на ролята и функциите на медиите в демократичните общества.

Зачитането на правата на човека като база за демокрацията лежи в основата на отговорната и конструктивна нагласа. Конструктивно участие означава желание за участие в демократичното вземане на решения на всички равнища и в граждански дейности. То включва подкрепа за социалното и културното многообразие, равенството между половете и социалното сближаване, устойчивите начини на живот, насърчаването на култура на мир и ненасилие, готовност за зачитане на личното пространство на другите и за поемане на отговорност за околната среда. Нужен е интерес към политическите и социално-икономическите събития, хуманитарните науки и междукултурното общуване, за да бъде човек подготвен да преодолява предразсъдъци и да постига компромиси, когато е необходимо, и да осигурява социална справедливост и безпристрастност.

7.   Предприемаческа компетентност

Предприемаческа компетентност означава способността за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи и за тяхното трансформиране в ценности за другите хора. Тя се основава на творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за работа в сътрудничество с цел планиране и управление на проекти, които имат културна, социална или финансова стойност.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

Предприемаческата компетентност изисква да се съзнава, че има различни ситуации и възможности за практическо реализиране на идеи в личната, социалната и професионалната дейност, и да се разбира кога тези ситуации и възможности се проявяват. Лицата следва да познават и разбират подходите за планиране и управление на проекти, включващи процеси и ресурси. Те следва да имат разбиране за икономиката и за социалните и икономическите възможности и предизвикателства, пред които се изправя всеки работодател, организация или обществото. Освен това следва да разбират етичните принципи и предизвикателствата пред устойчивото развитие и да са наясно относно собствените си силни и слаби страни.

Предприемаческите умения се основават на творчество, което включва въображение, стратегическо мислене и умения за решаване на проблеми, както и критично и конструктивно разсъждаване в рамките на развиващи се градивни процеси и иновации. Тези умения включват способност да се работи както самостоятелно, така и колективно в екипи, да се мобилизират ресурси (хора и материали) и да се поддържа дейността. Това включва и способността за вземане на финансови решения, свързани с разходи и стойност. От съществено значение е способността за ефективна комуникация и за договаряне с други лица, за справяне с несигурността, неяснотата и риска като част от вземането на информирани решения.

Предприемаческата нагласа се характеризира с инициативност и действеност, активност, поглед в бъдещето, решителност и постоянство за постигане на целите. Тя включва желание за мотивиране на други хора и оценяване на техните идеи; съпричастност и грижа за хората и за света, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи по време на целия процес.

8.   Компетентност за културна осведоменост и изява

Компетентността за културна осведоменост и изява означава разбиране и уважение към начина, по който идеи и значение се изразяват творчески и се предават в различните култури и посредством редица изкуства и други форми на културата. Тя включва ангажираност за разбиране, развиване и изразяване на собствените идеи и чувство за собственото място или роля в обществото по разнообразни начини и в най-различен контекст.

Най-важни знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност

Тази компетентност изисква познаване на местните, националните, регионалните, европейските и световните култури и изяви, включително техните езици, наследство, традиции и продукти на културата, както и разбиране как тези изяви могат взаимно да си влияят и да влияят върху представите на отделния човек. Тя включва разбиране на различните начини на предаване на идеи между творец, участник и публика посредством писмени, печатни текстове и текстове в цифров формат, театър, филм, танц, игри, изкуство и дизайн, музика, ритуали, архитектура, както и хибридни форми. Изисква разбиране на собствената развиваща се идентичност и културно наследство в един свят на културно многообразие и за това как изкуствата и другите форми на културата могат да бъдат начин едновременно за възприемане на света и за въздействие върху него.

Уменията включват способността за съпричастно изразяване и интерпретиране на метафорични и абстрактни идеи, преживявания и емоции и способността за осъществяване на това в сферата на изкуствата и в други форми на културата. Уменията включват също способността да се откриват и реализират възможности за лична, социална полезност или търговска стойност чрез изкуствата и други форми на културата и способността за участие в творчески процеси, както индивидуално, така и колективно.

Важна е непредубедената нагласа към многообразието на културната изява и зачитане на това многообразие, съчетано с етичен и отговорен подход към интелектуалната и културната собственост. Положителната нагласа включва също и любопитство към света, откритост и въображение за нови възможности, както и готовност за участие в културни преживявания.

Подпомагане на развитието на ключови компетентности

Ключовите компетентности са динамично съчетание от знания, умения и нагласи, които е нужно учещият да развие през живота си, започвайки от ранна възраст. Висококачественото и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот осигуряват възможности за всички да развиват ключови компетентности, затова ориентирани към компетентности подходи могат да се използват през целия живот във всички образователни, обучителни и учебни среди.

В подкрепа на ориентираните към компетентности образование, обучение и учене в контекста на ученето през целия живот са констатирани три предизвикателства: използването на разнообразни подходи и контексти за учене; помощ за учителите и останалия образователен персонал; и оценяване и валидиране на развитието на компетентности. Установени са някои примери за добри практики с цел преодоляване на тези предизвикателства.

а)   Разнообразни подходи и среди за учене

а)

Междудисциплинарното учене, партньорствата между различните равнища на образованието, участниците в обучението и в ученето, включително от пазара на труда, както и концепциите, като например всеобхватните училищни подходи, които поставят акцент върху сътрудничеството в преподаването и ученето и върху активното участие на учещите и вземането на решения от тях, могат да обогатят ученето. Междудисциплинарното учене позволява също по-голяма свързаност между отделните предмети в учебната програма, както и установяването на ясна връзка между преподаваното и обществените промени и актуалността. Междусекторното сътрудничество между институциите за образование и обучение и външните участници от бизнеса, изкуствата, спорта и младежката общност, висшето образование или научноизследователските институции може да бъде от ключово значение за ефективното развиване на компетентности.

б)

Усвояването на основни умения, както и развитието на по-широки компетентности, могат да бъдат подпомогнати чрез систематично допълване на академичното учене със социално и емоционално учене, изкуства, укрепващи здравето физически дейности в полза на здравословно осъзнати, ориентирани към бъдещето и физически активни начини на живот. Засилването на личностната компетентност, социалната компетентност и компетентността за учене от ранна възраст могат да осигурят база за развитието на основни умения.

в)

Методи за учене като обучението, основано на проучвания, на проекти, смесено, основано на изкуствата или на игри, могат да увеличат мотивацията за учене и ангажираността. Също така експерименталното учене, ученето в процеса на работа и научните методи в областта на точните науки, технологиите, инженерството и математиката могат да спомогнат за развиване на редица компетентности.

г)

Учещите, образователният персонал и доставчиците на образование, обучение и учене могат да бъдат насърчени да използват цифрови технологии с цел по-успешно учене и за подпомагане на развитието на цифровите компетентности. Например чрез участие в инициативи на Съюза като „Европейска седмица на програмирането“ (The EU Code Week). Използването на инструменти за самооценка, като SELFIE, може да подобри цифровите възможности на доставчиците на образование, обучение и учене.

д)

Конкретните възможности за предприемачески опит, стажовете във фирми или посещенията на предприемачи в институциите за образование и обучение, включително практически опит в областта на предприемачеството, като творчески предизвикателства, стартиращи предприятия, общностни инициативи под ръководството на ученици, бизнес симулации или предприемаческо обучение, базирано на проекти, могат да са особено полезни за младите хора, а така също и за възрастните и за учителите. На младите хора може да се осигури поне една възможност да придобият практически опит в областта на предприемачеството по време на училищното им образование. Партньорствата между училищата, общностите и бизнеса и съответни платформи на местно равнище, особено в селските райони, могат да са главни фактори за разпространяване на образование в сферата на предприемачеството. Подходящото обучение и подпомагане на учителите и директорите може да е от решаващо значение за постигането на постоянен напредък и лидерство.

е)

Многоезиковата компетентност може да се развива посредством тясно сътрудничество с чуждестранни образователни, обучителни и учебни среди, мобилност на образователния персонал и учещите и използване на eTwinning, EPALE или подобни онлайн портали.

ж)

Всички учещи, включително тези в неравностойно положение или със специални потребности, могат да бъдат адекватно подпомагани в приобщаваща среда, за да реализират своя потенциал за образование. Това подпомагане може да се състои от езикова, академична или социално-емоционална подкрепа, наставничество от партньори, извънкласни занимания, професионално ориентиране или материално подпомагане.

з)

Сътрудничеството между образователни, обучителни и учебни среди на всички равнища може да бъде от съществено значение за подобряване на приемствеността при развиването на компетентности у учещите през целия им живот и за разработването на иновативни подходи за учене.

и)

Сътрудничеството в местните общности между партньори в сферата на образованието и обучението и извън тази сфера и работодатели, в съчетание с формално, неформално и информално учене, може да спомогне за развиването на компетентности и да улесни прехода от образование към работа, както и от работа към образование.

б)   Помощ за образователния персонал

а)

Внедряването на ориентирани към компетентности подходи за образование, обучение и учене в началното образование и в продължаващото професионално развитие може да подпомогне образователния персонал да промени преподаването и ученето в съответната среда и да бъде компетентен при прилагане на такъв подход.

б)

Образователният персонал може да бъде подпомаган за разработване на ориентирани към компетентности подходи в съответния специфичен контекст чрез обмен на служители и чрез партньорски обучения и партньорски консултации, като се дава възможност за гъвкавост и самостоятелност при организацията на ученето чрез мрежи, сътрудничество и общности от практикуващи специалисти.

в)

На образователния персонал може да се оказва съдействие за създаване на новаторски практики, участие в научни изследвания и използване на нови технологии, включително цифрови технологии, по подходящ начин за ориентирани към компетентности подходи в преподаването и ученето.

г)

Могат да се осигурят насоки за образователния персонал, а достъпът до експертни центрове и до подходящи инструменти и материали може да подобри качеството на методите и практиките на преподаване и учене.

в)   Оценяване и валидиране на развитието на компетентности

а)

Описанията на ключовите компетентности могат да бъдат трансформирани в рамки за учебни резултати, които могат да се допълнят с подходящи инструменти за диагностична, формираща и обобщаваща оценка и валидиране на съответни равнища (3).

б)

По-специално цифровите технологии могат да допринесат за обхващане на многобройните измерения на напредъка на учещите, включително обучението по предприемачество.

в)

Може да се разработят различни подходи за оценка на ключовите компетентности в средите за неформално и информално учене, включително съответни дейности на работодателите, работещите в сферата на професионалното ориентиране и социалните партньори. Тези подходи следва да са достъпни за всички и особено за нискоквалифицираните лица, за да се насърчи тяхното напредване към по-нататъшно учене.

г)

Валидирането на учебните резултати, постигнати чрез неформално и информално учене, може да се разшири и да стане по-устойчиво в съответствие с Препоръката на Съвета относно валидирането на предишно неформално и информално учене, включително различни процеси на валидиране. Процесът на валидиране може да се подпомогне и от използването на инструменти като „Европас“ и Youthpass, които служат за документиране и самооценка.


(1)  Докато Съветът на Европа използва на английски език терминът „plurilingualism“, за да отрази многоезиковата компетентност на отделните лица, в официалните документи на Европейския съюз на английски език се използва „multilingualism“, като с този термин се описват както компетентностите на отделните лица, така и обществени явления. Това се дължи отчасти на трудностите при разграничаването на plurilingual и multilingual на други езици освен английски и френски.

(2)  Включва се също усвояването на класически езици като старогръцки и латински. Класическите езици са източник на много съвременни езици и поради това могат да улеснят като цяло изучаването на езици.

(3)  Напр. Общата европейска референтна рамка за езиците, Рамката за цифрова компетентност, Рамката за предприемаческа компетентност, както и описанията на PISA на компетентностите, осигуряват помощен материал за оценка на компетентностите.


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/14


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8899 — OTPP/Carlyle/European Camping Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 189/02)

На 24 май 2018 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32018M8899. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/15


Следната информация се предоставя на вниманието на — AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, HIZBALLAH MILITARY WING, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („National Liberation Army“), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE-GENERAL COMMAND, SENDERO LUMINOSO (SL) („Shining Path“) — лица и групи, включени в списъка, посочен в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

(вж. приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 на Съвета от 21 март 2018 г.)

(2018/C 189/03)

На вниманието на посочените по-горе лица и групи, включени в списъка към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 на Съвета (1), се предоставя следната информация.

Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета (2) предвижда замразяване на всички средства, други финансови активи и икономически ресурси, принадлежащи на засегнатите лица и групи, и забранява прякото или непрякото предоставяне на средства, други финансови активи и икономически ресурси на тяхно разположение.

На Съвета беше предоставена нова информация, отнасяща се до включването в списъка на посочените по-горе лица и групи. След като разгледа новата информация, Съветът измени съответно изложенията на мотивите.

Заинтересованите лица и групи могат да отправят искане, за да получат актуализираното изложение на мотивите на Съвета за запазването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Е-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Това искане следва да бъде подадено до 8 юни 2018 г.

Лицата и групите могат по всяко време да подадат искане до Съвета на посочения по-горе адрес, заедно с евентуални удостоверителни документи, за преразглеждане на решението имената им да бъдат включени в списъка и да продължат да фигурират в него. Тези искания ще бъдат разглеждани при получаването им. Във връзка с това на засегнатите лица и групи се обръща внимание, че Съветът извършва периодичен преглед на списъка в съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (3).

На засегнатите лица и групи се обръща внимание, че е възможно да подадат искане до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), изброени в приложението към регламента, за да получат разрешение да използват замразените средства за основни нужди или за определени плащания в съответствие с член 5, параграф 2 от посочения регламент.


(1)  ОВ L 79, 22.3.2018 г., стр. 7.

(2)  OВ L 344, 28.12.2001 г., стp. 70.

(3)  OВ L 344, 28.12.2001 г., стp. 93.


Европейска комисия

4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/17


Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):

0,00 % на 1 юни 2018 година

Обменен курс на еврото (2)

1 юни 2018 година

(2018/C 189/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1669

JPY

японска йена

127,74

DKK

датска крона

7,4441

GBP

лира стерлинг

0,87680

SEK

шведска крона

10,2943

CHF

швейцарски франк

1,1531

ISK

исландска крона

122,10

NOK

норвежка крона

9,5323

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,827

HUF

унгарски форинт

319,84

PLN

полска злота

4,3162

RON

румънска лея

4,6650

TRY

турска лира

5,3991

AUD

австралийски долар

1,5494

CAD

канадски долар

1,5142

HKD

хонконгски долар

9,1547

NZD

новозеландски долар

1,6737

SGD

сингапурски долар

1,5617

KRW

южнокорейски вон

1 254,17

ZAR

южноафрикански ранд

14,8313

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,4883

HRK

хърватска куна

7,3850

IDR

индонезийска рупия

16 195,41

MYR

малайзийски рингит

4,6536

PHP

филипинско песо

61,375

RUB

руска рубла

72,5972

THB

тайландски бат

37,376

BRL

бразилски реал

4,3681

MXN

мексиканско песо

23,2834

INR

индийска рупия

78,3140


(1)  Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/18


Известие за започване на преглед с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

(2018/C 189/05)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока (1) на действие на антидъмпингови мерки по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република (КНР или „засегнатата държава“) в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането е подадено на 5 март 2018 г. от Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕАПВ или „заявителя“) от името на производители, които представляват над 45 % от общото производство на велосипеди в Съюза.

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на прегледа, е велосипеди (включително велосипеди на три колела за пренасяне на товари, но с изключение на велосипеди с едно колело) без двигател, класирани понастоящем в кодове по КН 8712 00 30 и ex 8712 00 70 (кодове по ТАРИК 8712007091 и 8712007092 и 8712007099), и с произход от КНР („продуктът, предмет на прегледа“).

3.   Съществуващи мерки

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета (3) от 29 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета (4) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от КНР след провеждането на междинен преглед съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

На същата дата Съветът с Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 (5) разшири мерките върху вноса на велосипеди с произход от КНР, за да обхванат вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис.

На 18 май 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/776 (6) Комисията разшири обхвата на мерките върху вноса на велосипеди с произход от КНР, за да бъде включен вносът на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините.

4.   Основания за прегледа

Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата за промишлеността на Съюза.

4.1.    Твърдение за вероятност от продължаване или повторно възникване на дъмпинга

Заявителят твърди, че използването на цени на вътрешния пазар и разходи в засегнатата държава не е подходящо поради съществуването на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент.

В подкрепа на твърденията относно наличието на значителни нарушения заявителите се позовават на работния документ на службите на Комисията от 20 декември 2017 г.„Доклад относно значителните нарушения в икономиката на КНР за целите на разследванията за търговска защита“ (7), в който се разглеждат конкретните условия в засегнатите държави. По-конкретно, заявителят се позовава на разделите относно общите нарушения (например земя, енергия и капитал), както и на раздела относно нарушенията в областта на стоманата, алуминия и химическата промишленост, които са основни материали, използвани до голяма степен в производството на почти всички велосипедни части. В този документ също така бяха очертани сериозните проблеми, свързани със свръхкапацитета на пазара на стоманата и алуминия в Китай, като се стига до заключението, че цените в тези сектори не са формирани от факторите, действащи на свободния пазар.

В резултат на това с оглед на член 2, параграф 6а от основния регламент твърдението за продължаване или повторно възникване на дъмпинга се основава на сравнение между формираната нормална стойност на база разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, в подходяща представителна държава, с експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, когато същият се продава за износ за Съюза. Въз основа на това изчислените дъмпингови маржове за засегнатата държава са значителни.

Предвид наличната информация Комисията счита, че в съответствие с член 5, параграф 9 от основния регламент са налице достатъчно доказателства, които сочат, че с оглед на значителните нарушения, които се отразяват на разходите и на цените, използването на цени на вътрешния пазар и разходи в засегнатата държава не е подходящо поради започването на разследване на базата на член 2, параграф 6а от основния регламент.

4.2.    Твърдение за вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата

Заявителят е представил доказателства за това, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност настоящото равнище на вноса на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава в Съюза, който е останал значителен в абсолютно изражение, да се увеличи поради i) наличието на значителен неоползотворен капацитет на производителите износители в засегнатата държава и поради ii) привлекателността на пазара на Съюза по отношение на обемите и цените. При липсата на мерки китайските експортни цени биха били на достатъчно ниско равнище, за да причинят вреда на промишлеността на Съюза, която остава в несигурно положение.

Не на последно място, заявителят твърди, че подобряването на състоянието на промишлеността на Съюза по отношение на вредата се дължи най-вече на наличието на мерките и че всяко последващо увеличение на вноса на дъмпингови цени от засегнатата държава по всяка вероятност ще доведе до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Така комбинацията от ниски цени и голямо количество ще има значително неблагоприятно въздействие върху общото състояние на промишлеността на Съюза, и по-специално върху обема на продажбите, цените и рентабилността. В този случай е много вероятно вредата, произлизаща от дъмпинговия внос от засегнатата държава, да възникне отново и да възпрепятства значително цялостната работа на промишлеността на Съюза.

5.   Процедура

След като установи след консултация с комитета, създаден в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията започва преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

При прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките ще се установи доколко е вероятно това изтичане да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга на продукта, предмет на прегледа, с произход от засегнатата държава и до продължаване или до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза.

5.1.    Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

Разследването относно продължаването или повторното възникване на дъмпинга ще обхване периода от 1 април 2017 г. до 31 март 2018 г. („разследван период в рамките на прегледа“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата, ще обхване периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

5.2.    Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на дъмпинга

При преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките Комисията разглежда износа, направен за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа, и — без оглед на износа за Съюза — разглежда въпроса дали положението на дружествата, произвеждащи и продаващи продукта, предмет на прегледа, в засегнатата държава, е такова, че би било вероятно износът на дъмпингови цени за Съюза да продължи или да бъде възобновен, ако срокът на мерките изтече.

Поради това всички производители на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, независимо дали са изнасяли (8) продукта, предмет на прегледа, за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа, се приканват да участват в разследването, водено от Комисията.

5.2.1.   Разследване на производителите в засегнатата държава

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките производители в засегнатата държава и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители, Комисията ще се свърже също така с органите на засегнатата държава, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга информация, имаща отношение към подбора на извадката, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите ще бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на производството, продажбите или износа, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите, Комисията ще изпрати въпросници на производителите, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители и на органите на засегнатата държава.

Всички производители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители“).

5.2.2.   Допълнителна процедура по отношение на засегнатата държава, в която са налице значителни нарушения

В съответствие с член 2, параграф 6а, буква д), скоро след започването на процедурата, посредством бележка за досието за проверка от заинтересованите страни, Комисията информира страните по разследването относно съответните източници, които възнамерява да използва за целите на определянето на нормалната стойност в КНР в съответствие с член 2, параграф 6а от основния регламент. Това включва всички източници, включително избора на подходяща представителна трета държава, когато това е уместно. На страните по разследването се предоставя срок от 10 дни за изразяване на становище от датата, на която бележката е добавена към досието за проверка от заинтересованите страни.

Съгласно информацията, с която Комисията разполага, една от възможните представителни трети държави е Турция. За да направи окончателен избор на подходящата представителна трета държава, Комисията ще проучи дали равнището на икономическо развитие е сходно с това в държавата износителка, дали има производство и продажби на продукта, предмет на прегледа, и дали са на разположение съответните данни. В случаите, когато има повече от една такава държава, приоритет се дава, когато това е уместно, на държавите с адекватно равнище на социална закрила и опазване на околната среда.

По отношение на съответните източници Комисията приканва всички производители в засегнатата държава да предоставят информацията, изисквана в приложение III към настоящото известие, в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване с оглед на значителните нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, за които се твърди, че съществуват, Комисията ще изпрати въпросник и на правителството на засегнатата държава.

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа по отношение на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент.

Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.2.3.   Разследване на несвързаните вносители (9) (10)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на прегледа, които го внасят от засегната държава в Съюза, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до действащите мерки, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето дружество или дружества, изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга информация, имаща отношение към подбора на извадката, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на прегледа, с произход от засегнатата държава, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.3.    Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата

За да се установи дали съществува вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на прегледа, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.3.1.   Разследване на производителите от Съюза

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се съдържа в досието за проверка от заинтересованите страни. Заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт, посочени в точка 5.7 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до действащите мерки, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всички известни сдружения на производители от Съюза. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.4.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Страните, които заявят своя интерес в посочения 15-дневен срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 от основния регламент информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.5.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа.

Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.6.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.7.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с Limited (11). Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за поверително разглеждане.

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с Limited информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с For inspection by interested parties. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако предоставилата поверителна информация страна не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме с необходимия формат и качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемистите отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща

:

TRADE-R688-BICYCLES-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R688-BICYCLES-INJURY@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Възможност за отправяне на искане за преглед съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящият преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките е започнат в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, заключенията от него няма да доведат до изменение на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако някоя от заинтересованите страни счита, че има основание за преглед на мерките, така че да се допусне евентуалното им изменение, тя може да поиска преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи да отправят искане за такъв преглед, който ще се проведе независимо от посочения в настоящото известие преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (12).


(1)  ОВ C 294, 5.9.2017 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(3)  Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 17).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 на Съвета от 3 октомври 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент (ОВ L 261, 6.10.2011 г., стр. 2).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 153, 5.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/776 на Комисията от 18 май 2015 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 502/2013 на Съвета върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, към вноса на велосипеди, изпращани от Камбоджа, Пакистан и Филипините, независимо дали са декларирани с произход от Камбоджа, Пакистан и Филипините (ОВ L 122, 19.5.2015 г., стр. 4).

(7)  Доклад относно значителните нарушения в икономиката на КНР за целите на разследванията за търговска защита, 20.12.2017 г., SWD(2017) 483 final/2, достъпен на адрес: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(8)  Производител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда продукта, предмет на прегледа, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на прегледа.

(9)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители в засегнатата държава. Вносителите, свързани с производители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(10)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(11)  Документ, който е обозначен с Limited, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(12)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

☐ Версия, обозначена с „Limited“ (1)

☐ Версия, обозначена с „For inspection by interested parties“

(поставете отметка в съответната клетка)

АНТИДЪМПИНГОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА НА ВЕЛОСИПЕДИ С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДБОРА НА ИЗВАДКАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Настоящият формуляр е изготвен, за да се улеснят производителите в Китайската народна република при предоставяне на информацията, поискана в точка 5.2.1 от известието за започване, във връзка с подбора на извадката.

Както версията, обозначена с „Limited“, така и версията, обозначена с „For inspection by interested parties“, следва да бъдат изпратени обратно на Комисията при условията и по реда, посочени в известието за започване.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Посочете следните данни за Вашето дружество:

Наименование на дружеството

Адрес

Лице за контакт

Електронна поща

Телефон

Факс

2. ОБОРОТ, ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

За разследвания период в рамките на прегледа, определен в раздел 5.1 от известието за започване, посочете производството, производствения капацитет, оборота в съответната отчетна валута на дружеството (експортни продажби за Съюза поотделно за всяка от 28-те държави членки (2) и общо, експортни продажби за останалата част от света (общо и за 5-те най-големи държави вносителки), както и продажби на вътрешния пазар) и съответното тегло или обем за продукта, предмет на прегледа, в съответствие с определението в известието за започване. Посочете теглото в тонове и използваната валута.

Таблица I

Оборот и обем на продажбите

Брой

Стойност в отчетна валута

Посочете използваната валута

Експортни продажби за Съюза — поотделно за всяка от 28-те държави членки и общо — на продукта, предмет на прегледа, произведен от Вашето дружество

Общо:

Посочете поотделно всяка държава членка (*):

Експортни продажби за останалата част от света на продукта, предмет на прегледа, произведен от Вашето дружество

Общо:

Посочете 5-те най-големи държави вносителки и съответните обеми и стойности (*)

(1) Настоящият документ е само за вътрешно ползване. Той е защитен в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(2) 28-те държави — членки на Европейския съюз, са: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Image

Текст на изображението

Брой

Стойност в отчетна валута

Посочете използваната валута

Продажби на вътрешния пазар на продукта, предмет на прегледа, произведен от Вашето дружество

(*) Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.

Таблица II

Производство и производствен капацитет

Брой

Общо производство на продукта, предмет на прегледа, произведен от Вашето дружество

Производствен капацитет за продукта, предмет на прегледа, произведен от Вашето дружество

3. ДЕЙНОСТИ НА ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО И НА СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА (1)

Опишете какви точно дейности развиват дружеството и всички свързани дружества (моля, избройте тези дружества и посочете каква е връзката им с Вашето дружество), участващи в производството и/или продажбите (експортни и/или на вътрешния пазар) на продукта, предмет на прегледа. Тези дейности може да включват, без това изброяване да е изчерпателно, закупуването на продукта, предмет на прегледа, или производството му по договорености за подизпълнение, преработването на продукта, предмет на прегледа, или търговията с него.

Наименование на дружеството и местоположение

Дейности

Връзка

4. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, посочете всякаква друга имаща отношение информация, която според дружеството би била от полза за Комисията при подбора на извадката.

5. УДОСТОВЕРЯВАНЕ

С предоставянето на посочената по-горе информация дружеството дава съгласието си за евентуално включване в извадката. Ако дружеството бъде избрано да бъде включено в извадката, това означава, че ще трябва да попълни въпросник и да приеме извършването на проверка в помещенията му за установяване на достоверността на неговите отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуално включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Заключенията на Комисията по отношение на неоказалите съдействие производители износители се основават на наличните факти и резултатът за такива дружества може да се окаже по-малко благоприятен, отколкото ако са оказали съдействие.

Подпис на упълномощения служител:

Име и длъжност на упълномощения служител:

Дата:

(1) В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. (ОВ L 143, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

☐ Версия, обозначена с „Limited“ (1)

☐ Версия, обозначена с „For inspection by interested parties“

(поставете отметка в съответната клетка)

АНТИДЪМПИНГОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА НА ВЕЛОСИПЕДИ С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДБОРА НА ИЗВАДКАТА ОТ НЕСВЪРЗАНИ ВНОСИТЕЛИ

Настоящият формуляр е изготвен, за да се улеснят несвързаните вносители при предоставяне на информацията, поискана в точка 5.2.3 от известието за започване, във връзка с подбора на извадката.

Както версията, обозначена с „Limited“, така и версията, обозначена с „For inspection by interested parties“, следва да бъдат изпратени обратно на Комисията при условията и по реда, посочени в известието за започване.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Посочете следните данни за Вашето дружество:

Наименование на дружеството

Адрес

Лице за контакт

Електронна поща

Телефон

Факс

2. ОБОРОТ И ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ

За разследвания период в рамките на прегледа, определен в раздел 5.1 от известието за започване, посочете общия оборот на дружеството в евро (EUR), както и оборота и теглото или обема на вноса в Съюза (2) и препродажбата на пазара на Съюза след внос от Китайската народна република, а така също съответното тегло или обем за продукта, предмет на прегледа, в съответствие с определението в известието за започване. Посочете теглото в тонове.

Брой

Стойност в евро (EUR)

Общ оборот на Вашето дружество в евро (EUR)

Внос на продукта, предмет на прегледа, в Съюза

Препродажба на пазара на Съюза след внос на продукта, предмет на прегледа

(1) Настоящият документ е само за вътрешно ползване. Той е защитен в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(2) 28-те държави — членки на Европейския съюз, са: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Image

Текст на изображението

3. ДЕЙНОСТИ НА ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО И НА СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА (1)

Опишете какви точно дейности развиват дружеството и всички свързани дружества (моля, избройте тези дружества и посочете каква е връзката им с Вашето дружество), участващи в производството и/или продажбите (експортни и/или на вътрешния пазар) на продукта, предмет на прегледа. Тези дейности може да включват, без това изброяване да е изчерпателно, закупуването на продукта, предмет на прегледа, или производството му по договорености за подизпълнение, преработването на продукта, предмет на прегледа, или търговията с него.

Наименование на дружеството и местоположение

Дейности

Връзка

4. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, посочете всякаква друга имаща отношение информация, която според дружеството би била от полза за Комисията при подбора на извадката.

5. УДОСТОВЕРЯВАНЕ

С предоставянето на посочената по-горе информация дружеството дава съгласието си за евентуално включване в извадката. Ако дружеството бъде избрано да бъде включено в извадката, това означава, че ще трябва да попълни въпросник и да приеме извършването на проверка в помещенията му за установяване на достоверността на неговите отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуално включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Заключенията на Комисията по отношение на неоказалите съдействие вносители се основават на наличните факти и резултатът за такива дружества може да се окаже по-малко благоприятен, отколкото ако са оказали съдействие.

Подпис на упълномощения служител:

Име и длъжност на упълномощения служител:

Дата:

(1) В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. (ОВ L 143, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Текст на изображението

☐ Версия, обозначена с „Limited“ (1)

☐ Версия, обозначена с „For inspection by interested parties“

(поставете отметка в съответната клетка)

АНТИДЪМПИНГОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА НА ВЕЛОСИПЕДИ С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Настоящият формуляр е изготвен, за да се улеснят производителите в Китайската народна република при предоставяне на информацията по отношение на материалите, поискана в точка 5.2.2. от известието за започване.

Както версията, обозначена с „Limited“, така и версията, обозначена с „For inspection by interested parties“, следва да бъдат изпратени обратно на Комисията при условията и по реда, посочени в известието за започване.

Поисканата информация следва да бъде изпратена на Комисията на адреса, посочен в известието за започване, в срок от 15 дни от датата на бележката към досието.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Посочете следните данни за Вашето дружество:

Наименование на дружеството

Адрес

Лице за контакт

Електронна поща

Телефон

Факс

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО И СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Моля, опишете накратко производствения(ите) процес(и) на продукта, предмет на прегледа.

Моля, избройте всички материали (непреработени суровини и преработени материали) и енергоизточници, използвани в производството на продукта, предмет на прегледа, както и всички странични продукти и отпадъци, които се продават или въвеждат (включително повторно) в производствения процес на продукта, предмет на прегледа. Където е уместно, посочете съответния код от Хармонизираната система (2) за всяка от позициите, включени в таблиците по-долу. Моля, попълнете отделно приложение за всяко свързано дружество, което произвежда продукта, предмет на прегледа, в случай че производственият процес се различава.

Суровини / енергоизточници

Код по ХС

(Добавете допълнителни редове, ако е необходимо)

(1) Настоящият документ е само за вътрешно ползване. Той е защитен в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43). Това е поверителен документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21), и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение).

(2) Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, обикновено наричана „Хармонизираната система“, или ХС, е многофункционална международна продуктова номенклатура, разработена от Световната митническа организация (СМО).

Image

Текст на изображението

Странични продукти и отпадъци

Код по ХС

(Добавете допълнителни редове, ако е необходимо)

С настоящото дружеството декларира, че предоставената по-горе информация е вярна.

Подпис на упълномощения служител:

Име и длъжност на упълномощения служител:

Дата


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 189/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8927 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance и Leasing Company)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 189/06)

1.   

На 24 май 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Sumitomo Corporation („SC“, Япония),

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. („FG“, Япония),

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited („FL“, Япония), съществуващо съвместно предприятие между FG и SC, еднолично контролирано от FG,

SC и FG придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие FL и изцяло притежаваното от него дъщерно дружество SMFL Capital Co. Limited (FLC), с изключение на застраховането и лизинга на автомобили на FLC, които ще бъдат прехвърлени към дружество, контролирано от SC.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

—   за SC: регистрирано за борсова търговия японско интегрирано дружество за търговия и инвестиции със седалище в Токио, което развива дейност в различни отрасли, като например търговия с метални изделия, транспорт, медии, минерални ресурси, енергетика, химични продукти и електроника,

—   за FG: регистрирано за борсова търговия японско дружество със седалище в Токио, което предлага пълен набор от финансови услуги, включително корпоративно банкиране, банкиране на дребно, инвестиционно банкиране, потребителски кредити, кредитни карти, лизинг, брокерска платформа, финансови проучвания и консултантски услуги,

—   за FL: съществуващо съвместно предприятие между SC и FG със седалище в Токио. То предлага общ лизинг, заеми, факторинг, лизинг на въздухоплавателни средства и автомобили.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8927 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance и Leasing Company

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.