ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 134

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
16 април 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 134/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 134/02

Дело C-518/15: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Bruxelles — Белгия) — Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Преюдициално запитване — Директива 2003/88/ЕО — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Член 2 — Понятията работно време и почивка — Член 17 — Дерогации — Пожарникари — Дежурства — Домашни дежурства)

2

2018/C 134/03

Дело C-16/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 20 февруари 2018 г. — Кралство Белгия/Европейска комисия (Обжалване — Защита на потребителите — Услуги в областта на хазартните игри по интернет — Защита на потребителите и играчите и предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в такива игри — Препоръка 2014/478/ЕС на Комисията — Правно незадължителен акт на Съюза — Член 263 ДФЕС)

3

2018/C 134/04

Дело C-103/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Испания) — Jessica Porras Guisado/Bankia SA и др. (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 2, буква а) — Член 10, точки 1—3 — Забрана за уволнение на работничка в периода от началото на бременността до края на отпуска ѝ по майчинство — Приложно поле — Изключителни случаи, несвързани с положението на бременната работничка — Директива 98/59/ЕО — Колективни уволнения — Член 1, параграф 1, буква а) — Причини, несвързани с конкретните работници — Бременна работничка, уволнена при колективно уволнение — Мотивиране на уволнението — Предимство на работничката да остане на работа — Предимство за преместване на друга работа)

3

2018/C 134/05

Дело C-326/16 P: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. — LL/Парламент (Обжалване — Жалба за отмяна — Член 263, шеста алинея ДФЕС — Допустимост — Срок за обжалване — Изчисляване — Бивш член на Европейския парламент — Решение за връщането на надбавката за парламентарно сътрудничество — Мерки по прилагане на Устава на членовете на Парламента — Член 72 — Процедура за подаване на възражение в рамките на Парламента — Съобщаване на решението с неблагоприятни последици — Препоръчана пощенска пратка, неполучена от адресата)

4

2018/C 134/06

Дело C-328/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения от държава членка — Неизпълнение — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Имуществени санкции — Еднократно платима сума — Периодична имуществена санкция)

5

2018/C 134/07

Дело C-336/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 — Член 22, параграф 3 — Приложение XI — Концентрации на прахови частици ПЧ10 в атмосферния въздух — Превишавания на пределно допустимите стойности в някои зони и агломерации — Член 23, параграф 1 — Планове за качеството на въздуха — Възможно най-кратък срок на превишаване — Липса на подходящи действия в програмите за опазване качеството на атмосферния въздух — Неправилно транспониране)

6

2018/C 134/08

Дело C-396/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Словения) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (в несъстоятелност)/Република Словения (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/EО — Членове 184 и 185 — Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки — Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане — Понятие сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане — Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат)

7

2018/C 134/09

Съединени дела C-398/16 и C-399/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС — Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Корпоративен данък — Предимства, свързани с образуването на обща данъчна единица — Изключване на трансграничните групи)

7

2018/C 134/10

Дело C-545/16: Решение на Съда (шести състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки — Подпозиции 8704 10 10 и 8704 21 91 — Регламент (ЕС) 2015/221 — Валидност)

8

2018/C 134/11

Дело C-572/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Решение 2011/278/ЕС — Преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии — Период 2013 — 2020 г. — Заявление за разпределяне — Непълни данни — Коригиране — Преклузивен срок)

9

2018/C 134/12

Дело C-628/16: Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Австрия) — Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Последователни доставки на едни и същи стоки — Място на втората доставка — Информация от първия доставчик — Идентификационен номер по ДДС — Право на приспадане — Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице)

9

2018/C 134/13

Дело C-132/17: Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Директива 2010/13/EС — Определения — Понятие за аудиовизуална медийна услуга — Приложно поле — Поддържан в YouTube канал за рекламни видеоклипове на нови модели леки автомобили)

10

2018/C 134/14

Дело C-182/17: Решение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква в), член 9 и член 13, параграф 1 — Третиране като данъчно незадължени лица — Понятие за публичноправен орган — Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени някои публични задачи от компетентността на тази община — Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между дружеството и посочената община)

11

2018/C 134/15

Дело C-185/17: Решение на Съда (десети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Административен съд Варна — България) — Митница Варна/Сакса ООД (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Класиране на стоките — Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013 — Подпозиция 2710 19 43 от Комбинираната номенклатура — Критерии, релевантни за класирането на дадена стока като газьол)

11

2018/C 134/16

Дело C-658/17: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Полша), постъпило на 24 ноември 2017 г. — WB

12

2018/C 134/17

Дело C-698/17 P: Жалба, подадена на 13 декември 2017 г. от Toni Klement срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 10 октомври 2017 г. по дело T-211/14 RENV — Toni Klement/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Дело C-711/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 19 декември 2017 г. — Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Дело C-727/17: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Полша), постъпило на 29 декември 2017 г. — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Дело C-9/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe (Германия), постъпило на 4 януари 2018 г. — Strafverfahren/Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Дело C-71/18: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 2 февруари 2018 г. — Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Дело C-90/18: Преюдициално запитване от Visoki upravni sud (Хърватия), постъпило на 8 януари 2018 г. — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Дело C-129/18: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 19 февруари 2018 г. — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Общ съд

2018/C 134/24

Дело T-166/15: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Калъф за мобилен телефон) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ калъф за мобилен телефон — Оповестяване на промишления дизайн — Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

18

2018/C 134/25

Дело T-222/16: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Hansen Medical/EUIPO — Covidien (MAGELLAN) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз MAGELLAN — Реално използване — Доказателствена тежест — Член 15 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 18 и член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Процесуално нарушение, допуснато от отдела по отмяна — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 94 от Регламент № 2017/1001] — Устна фаза на производството — Член 77 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 96 от Регламент № 2017/1001])

19

2018/C 134/26

Дело T-307/16: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — CEE Bankwatch Network/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, отнасящи се до решение на Комисията за отпускане на заем от Евратом в полза на програмата за повишаване на безопасността на атомните електроцентрали на Украйна — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на обществения интерес в областта на международните отношения — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — По-висш обществен интерес — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Прилагане към документи относно решения, приети в рамките на Договора за Евратом)

19

2018/C 134/27

Дело T-338/16 P: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Zink/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Неизплащане на надбавката за експатриране в продължение на няколко години вследствие на административна грешка — Член 90, параграф 1 от Правилника — Разумен срок)

20

2018/C 134/28

Дело T-260/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 февруари 2018 г. — Iberdrola/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Схема за помощи, предвидена от испанското данъчно законодателство — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

21

2018/C 134/29

Дело T-764/17: Жалба, подадена на 22 ноември 2017 г. — Autoridad Portuaria de Vigo/Комисия

21

2018/C 134/30

Дело T-50/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Tassi/Съд

22

2018/C 134/31

Дело T-51/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Kleani/Съд

22

2018/C 134/32

Дело T-61/18: Иск, подаден на 5 февруари 2018 г. — Rodriguez Prieto/Комисия

23

2018/C 134/33

Дело T-63/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Дело T-65/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Венецуела/Съвет

24

2018/C 134/35

Дело T-66/18: Жалба, подадена на 29 януари 2018 г. — Tsapakidou/Съд

25

2018/C 134/36

Дело T-76/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CN/Парламент

25

2018/C 134/37

Дело T-77/18: Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. — VE/ЕОЦКП

26

2018/C 134/38

Дело T-79/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Дело T-82/18: Жалба, подадена на 13 февруари 2018 г. — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Дело T-83/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CH/Парламент

28

2018/C 134/41

Дело T-88/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Дело T-89/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Дело T-90/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Дело T-91/18: Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Дело T-94/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Дело T-96/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Дело T-97/18: Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Дело T-98/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Дело T-99/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Дело T-102/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Дело T-103/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Дело T-104/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Дело T-105/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Дело T-107/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Дело T-116/07: Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Франция/Комисия

39

2018/C 134/56

Дело T-288/07: Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Alcan France/Комисия

39


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/1


Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2018/C 134/01)

Последна публикация

ОВ C 123, 9.4.2018 г.

Предишни публикации

ОВ C 112, 26.3.2018 г.

ОВ C 104, 19.3.2018 г.

ОВ C 94, 12.3.2018 г.

ОВ C 83, 5.3.2018 г.

ОВ C 72, 26.2.2018 г.

ОВ C 63, 19.2.2018 г.

Може да намерите тези текстове на адрес

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/2


Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Bruxelles — Белгия) — Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Дело C-518/15) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 2003/88/ЕО - Защита на безопасността и здравето на работниците - Организация на работното време - Член 2 - Понятията „работно време“ и „почивка“ - Член 17 - Дерогации - Пожарникари - Дежурства - Домашни дежурства))

(2018/C 134/02)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour du travail de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ville de Nivelles

Ответник: Rudy Matzak

Диспозитив

1)

Член 17, параграф 3, буква в), подточка iii) от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време трябва да се тълкува в смисъл, че държавите членки не могат да дерогират по отношение на някои категории пожарникари от обществените противопожарни служби съвкупността от задължения, произтичащи от разпоредбите на тази директива, включително член 2, който определя по-специално понятията „работно време“ и „почивка“.

2)

Член 15 от Директива 2003/88 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да оставят в сила или да приемат определение на понятието „работно време“, което да не е толкова тясно, колкото това по член 2 от тази директива.

3)

Член 2 от Директива 2003/88 трябва да се тълкува в смисъл, че не задължава държавите членки да определят възнаграждението за домашни дежурства, като разглежданите в главното производство, в зависимост от това дали тези дежурства са квалифицирани предварително като „работно време“, или като „почивка“.

4)

Член 2 от Директива 2003/88 трябва да се тълкува в смисъл, че дежурството, което работникът дава в дома си, като е длъжен да се отзове на повикване от работодателя в рамките на 8 минути, което задължение чувствително ограничава възможността за други занимания, трябва да се счита за „работно време“.


(1)  ОВ C 414, 14.12.2015 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/3


Решение на Съда (голям състав) от 20 февруари 2018 г. — Кралство Белгия/Европейска комисия

(Дело C-16/16 P) (1)

((Обжалване - Защита на потребителите - Услуги в областта на хазартните игри по интернет - Защита на потребителите и играчите и предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в такива игри - Препоръка 2014/478/ЕС на Комисията - Правно незадължителен акт на Съюза - Член 263 ДФЕС))

(2018/C 134/03)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Белгия (представители: L. van den Broeck, M. Jacobs и J. van Holm, подпомагани от P. Vlaemminck, B. van Vooren, R. Verbeke и J. Auwerx, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Wilman и H. Tserepa-Lacombe)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 145, 25.4.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/3


Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Испания) — Jessica Porras Guisado/Bankia SA и др.

(Дело C-103/16) (1)

((Преюдициално запитване - Социална политика - Директива 92/85/ЕИО - Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки - Член 2, буква а) - Член 10, точки 1—3 - Забрана за уволнение на работничка в периода от началото на бременността до края на отпуска ѝ по майчинство - Приложно поле - Изключителни случаи, несвързани с положението на бременната работничка - Директива 98/59/ЕО - Колективни уволнения - Член 1, параграф 1, буква а) - Причини, несвързани с конкретните работници - Бременна работничка, уволнена при колективно уволнение - Мотивиране на уволнението - Предимство на работничката да остане на работа - Предимство за преместване на друга работа))

(2018/C 134/04)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Страни в главното производство

Жалбоподател: Jessica Porras Guisado

Ответници: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

в присъствието на: Ministerio Fiscal

Диспозитив

1)

Член 10, точка 1 от Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която позволява бременна работничка да бъде уволнена при колективно уволнение по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) от Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения.

2)

Член 10, точка 2 от Директива 92/85 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която позволява на работодателя да уволни бременна работничка при колективно уволнение, без да изложи други мотиви извън тези, които обосновават колективното уволнение, стига да са посочени обективните критерии, въз основа на които е извършен подборът на работниците, които ще бъдат уволнени.

3)

Член 10, точка 1 от Директива 92/85 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която не съдържа като превантивна мярка принципна забрана за уволнение на бременна работничка и на работничка родилка или кърмачка, а само предвижда, като възстановителна мярка, недействителност на това уволнение, когато то е незаконосъобразно.

4)

Член 10, точка 1 от Директива 92/85 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която при колективно уволнение по смисъла на Директива 98/59 не предвижда в полза на бременните работнички и на работничките родилки или кърмачки нито предимство за оставане на работа, нито предимство за преместване на друга работа, които са били приложими преди това уволнение, като същевременно не е изключена възможността държавите членки да осигурят по-голяма защита на бременните работнички и на работничките родилки или кърмачки.


(1)  ОВ C 165, 10.5.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/4


Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. — LL/Парламент

(Дело C-326/16 P) (1)

((Обжалване - Жалба за отмяна - Член 263, шеста алинея ДФЕС - Допустимост - Срок за обжалване - Изчисляване - Бивш член на Европейския парламент - Решение за връщането на надбавката за парламентарно сътрудничество - Мерки по прилагане на Устава на членовете на Парламента - Член 72 - Процедура за подаване на възражение в рамките на Парламента - Съобщаване на решението с неблагоприятни последици - Препоръчана пощенска пратка, неполучена от адресата))

(2018/C 134/05)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: LL (представител: J. Petrulionis, advokatas)

Друга страна в производството: Европейски парламент (представители: G. Corstens и S. Toliušis)

Диспозитив

1)

Отменя определение на Общия съд на Европейския съюз от 19 април 2016 г., LL/Парламент (T-615/15, непубликувано, EU:T:2016:432).

2)

Връща делото на Общия съд на Европейския съюз, за да се произнесе по същество.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 343, 19.9.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/5


Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-328/16) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 91/271/ЕИО - Пречистване на градските отпадъчни води - Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения от държава членка - Неизпълнение - Член 260, параграф 2 ДФЕС - Имуществени санкции - Еднократно платима сума - Периодична имуществена санкция))

(2018/C 134/06)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Zavvos, E. Manhaeve и D. Triantafyllou)

Ответник: Република Гърция (представител: E. Skandalou)

Диспозитив

1)

Като не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решение от 24 юни 2004 г., Комисия/Гърция (C-119/02, непубликувано, EU:C:2004:385), Република Гърция не е изпълнила своите задължения по член 260, параграф 1 ДФЕС.

2)

Ако установеното в точка 1 неизпълнение на задължения продължава към деня на постановяването на настоящото решение, Република Гърция се осъжда да плати на Европейската комисия периодична имуществена санкция 3 276 000 EUR за всеки шест месеца, с които е закъсняла да приведе в действие мерките, които са необходими, за да се съобрази с решение от 24 юни 2004 г., Комисия/Гърция (C-119/02, непубликувано, EU:C:2004:385), считано от датата на постановяване на настоящото решение до цялостното изпълнение на решение от 24 юни 2004 г., Комисия/Гърция (C-119/02, непубликувано, EU:C:2004:385), чийто действителен размер трябва да се изчислява в края на всеки шестмесечен период, като общата сума за всеки от тези периоди се намалява с процент, който съответства на съотношението между единиците еквивалент жители, които действително са били приведени в съответствие с решение от 24 юни 2004 г., Комисия/Гърция (C-119/02, непубликувано, EU:C:2004:385) в област Thriasio Pedio в края на съответния период, и единиците еквивалент жители, които не са били приведени в съответствие с решение от 24 юни 2004 г., Комисия/Гърция (C-119/02, непубликувано, EU:C:2004:385) в тази област към деня на произнасяне на настоящото решение.

3)

Осъжда Република Гърция да заплати на Европейската комисия еднократно платима сума в размер на 5 милиона евро.

4)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 402, 31.10.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/6


Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-336/16) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2008/50/ЕО - Качество на атмосферния въздух - Член 13, параграф 1 - Член 22, параграф 3 - Приложение XI - Концентрации на прахови частици ПЧ10 в атмосферния въздух - Превишавания на пределно допустимите стойности в някои зони и агломерации - Член 23, параграф 1 - Планове за качеството на въздуха - „Възможно най-кратък“ срок на превишаване - Липса на подходящи действия в програмите за опазване качеството на атмосферния въздух - Неправилно транспониране))

(2018/C 134/07)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: K. Herrmann, K. Petersen и E. Manhaeve)

Ответник: Република Полша (представители: B. Majczyna, D. Krawczyk и K. Majcher)

Диспозитив

1)

Република Полша:

като от 2007 г. до 2015 г. включително е превишавала дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на прахови частици ПЧ10 в 35 зони за оценка и управление на качеството на въздуха и годишните пределно допустими стойности, приложими към концентрациите на прахови частици ПЧ10 в 9 зони за оценка и управление на качеството на въздуха,

като не е приела подходящи мерки в плановете за качеството на въздуха, насочени към това периодът на превишаване на пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на прахови частици ПЧ10 в атмосферния въздух, да бъде възможно най-кратък;

като е превишавала дневните пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на прахови частици ПЧ10 в атмосферния въздух, увеличени с допустимото отклонение, от 1 януари 2010 г. до 10 юни 2011 г. в зоните Радом, Прушков-Жирардов и Кенджежин-Кожле, както и от 1 януари до 10 юни 2011 г. в зоната Остров-Кемпно, и

като неправилно е транспонирала член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа,

не е изпълнила задълженията, наложени ѝ съответно съгласно разпоредбите на член 13, параграф 1 от Директива 2008/50 във връзка с приложение XI към нея, на член 23, параграф 1, втора алинея и на член 22, параграф 3 във връзка с приложение XI към посочената директива.

2)

Осъжда Република Полша да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 343, 19.9.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/7


Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Словения) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (в несъстоятелност)/Република Словения

(Дело C-396/16) (1)

((Преюдициално запитване - Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) - Директива 2006/112/EО - Членове 184 и 185 - Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки - Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане - Понятие „сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане“ - Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат))

(2018/C 134/08)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподател: T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite)

Ответник: Република Словения

Диспозитив

1)

Член 185, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че намаляването на задълженията на длъжник в резултат на окончателното одобряване на предпазен конкордат представлява промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане по смисъла на тази разпоредба.

2)

Член 185, параграф 2, първа алинея от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че намаляването на задълженията на длъжник, следствие от окончателното одобряване на предпазен конкордат, не е случай на сделка, по която не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане, при който не следва да се прави корекция на първоначално определената сума за приспадане, при положение че това намаление е окончателно, което запитващата юрисдикция трябва все пак да провери.

3)

Член 185, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че за да осъществи предвидената в тази разпоредба възможност, държава членка не е длъжна да предвиди изрично задължение за корекция на първоначално определената сума за приспадане в случай на сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане.


(1)  ОВ C 335, 12.9.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/7


Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën

(Съединени дела C-398/16 и C-399/16) (1)

((Преюдициално запитване - Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС - Свобода на установяване - Данъчно законодателство - Корпоративен данък - Предимства, свързани с образуването на обща данъчна единица - Изключване на трансграничните групи))

(2018/C 134/09)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподатели: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Диспозитив

1)

Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, по силата на която дружество майка, установено в държава членка, няма право да приспадне лихвите по заем, сключен със свързано дружество с цел финансиране на капиталова вноска в дъщерно дружество, установено в друга държава членка, при положение че ако дъщерното дружество беше установено в същата държава членка, дружеството майка би могло да се възползва от такова приспадане, образувайки заедно с него обща данъчна единица.

2)

Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, по силата на която дружество майка, установено в държава членка, няма право да приспадне от печалбите си загубите от промените в обменния курс във връзка със сумата на участията ѝ в дъщерно дружество, установено в друга държава членка, когато тази правна уредба не предвижда симетрично данъчно облагане на печалбите, произтичащи от тези промени.


(1)  ОВ C 371, 10.10.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/8


Решение на Съда (шести състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-545/16) (1)

((Преюдициално запитване - Обща митническа тарифа - Тарифни позиции - Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки - Подпозиции 8704 10 10 и 8704 21 91 - Регламент (ЕС) 2015/221 - Валидност))

(2018/C 134/10)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Диспозитив

При разглеждането на поставените въпроси не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/221 на Комисията от 10 февруари 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.


(1)  ОВ C 14, 16.1.2017 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/9


Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-572/16) (1)

((Преюдициално запитване - Околна среда - Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз - Директива 2003/87/ЕО - Член 10а - Решение 2011/278/ЕС - Преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии - Период 2013 — 2020 г. - Заявление за разпределяне - Непълни данни - Коригиране - Преклузивен срок))

(2018/C 134/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: INEOS Köln GmbH

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Диспозитив

Член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година, както и Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, която предвижда по отношение на подаването на заявление за разпределяне на безплатни квоти за емисии за периода 2013—2020 г. преклузивен срок, след изтичането на който заявителят не разполага с никаква възможност да коригира или да допълва заявлението си, след като този срок не е от естество да направи практически невъзможно или прекомерно трудно подаването на такова заявление.


(1)  ОВ C 53, 20.2.2017 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/9


Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Австрия) — Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz

(Дело C-628/16) (1)

((Преюдициално запитване - Данъчни въпроси - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Последователни доставки на едни и същи стоки - Място на втората доставка - Информация от първия доставчик - Идентификационен номер по ДДС - Право на приспадане - Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице))

(2018/C 134/12)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Kreuzmayr GmbH

Ответник: Finanzamt Linz

Диспозитив

1)

При обстоятелства като тези по главното производство член 32, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага за втората от двете последователни доставки на една и съща стока, довела само до един-единствен вътреобщностен превоз.

2)

След като втората доставка по верига от две последователни доставки, предполагаща един-единствен вътреобщностен превоз, е вътреобщностна доставка, принципът на защита на оправданите правни очаквания трябва да се тълкува в смисъл, че крайният купувач, който погрешно се е позовал на право на приспадане на данък върху добавената стойност по получени доставки, не може да приспадне като данък върху добавената стойност по получени доставки данъка върху добавената стойност, платен на доставчика само въз основа на фактурите, изпратени от посредника, който е дал погрешна квалификация на своята доставка.


(1)  ОВ C 95, 27.3.2017 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/10


Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Дело C-132/17) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно предоставяне на услуги - Директива 2010/13/EС - Определения - Понятие за аудиовизуална медийна услуга - Приложно поле - Поддържан в YouTube канал за рекламни видеоклипове на нови модели леки автомобили))

(2018/C 134/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Peugeot Deutschland GmbH

Ответник: Deutsche Umwelthilfe eV

Диспозитив

Член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, следва да се тълкува в смисъл, че определението за аудиовизуална медийна услуга не обхваща нито видеоканал като разглеждания в главното производство, на който интернет потребителите могат да гледат кратки рекламни видеоклипове на нови модели леки пътнически автомобили, нито някой от тези видеоклипове, разгледани самостоятелно.


(1)  ОВ C 213, 3.7.2017 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/11


Решение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-182/17) (1)

((Преюдициално запитване - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Директива 2006/112/ЕО - Член 2, параграф 1, буква в), член 9 и член 13, параграф 1 - Третиране като данъчно незадължени лица - Понятие за „публичноправен орган“ - Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени някои публични задачи от компетентността на тази община - Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между дружеството и посочената община))

(2018/C 134/14)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Диспозитив

1)

Член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че в зависимост от проверката на релевантните фактически обстоятелства от запитващата юрисдикция, представлява възмездна доставка на услуги, подлежаща на облагане с ДДС по силата на тази разпоредба, дейност като разглежданата в главното производство, изразяваща се в изпълнение на определени публични задачи от дадено дружество по силата на договор, сключен между това дружество и община.

2)

Член 13, параграф 1 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че в зависимост от проверката на относимите фактически обстоятелства и национално право от запитващата юрисдикция не попада в обхвата на предвиденото в посочената разпоредба правило за третиране като данъчно незадължени по данъка върху добавената стойност лица дейност като разглежданата в главното производство, изразяваща се в изпълнение на определени общински публични задачи от дадено дружество по силата на договор, сключен между това дружество и община, в хипотезата, при която тази дейност представлява икономическа дейност по смисъла на член 9, параграф 1 от посочената директива.


(1)  ОВ C 221, 10.7.2017 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/11


Решение на Съда (десети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Административен съд Варна — България) — Митница Варна/„Сакса“ ООД

(Дело C-185/17) (1)

((Преюдициално запитване - Обща митническа тарифа - Класиране на стоките - Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013 - Подпозиция 2710 19 43 от Комбинираната номенклатура - Критерии, релевантни за класирането на дадена стока като газьол))

(2018/C 134/15)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател: Митница Варна

Ответник:„Сакса“ ООД

в присъствието на: Варненска окръжна прокуратура

Диспозитив

Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, в редакцията след изменението с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г., трябва да се тълкува в смисъл, че минерално масло като разглежданото в главното производство не може, с оглед на дестилационните си характеристики, да бъде класирано като газьол в подпозиция 2710 19 43 от тази номенклатура дори когато отговаря на изискванията в хармонизиран стандарт EN 590, в редакцията му от септември 2013 г., отнасящи се до газьола, предназначен за арктически климат или сурови зимни условия.


(1)  ОВ C 213, 3.7.2017 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/12


Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Полша), постъпило на 24 ноември 2017 г. — WB

(Дело C-658/17)

(2018/C 134/16)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Страни в главното производство

WB

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 46, параграф 3, буква б) във връзка с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (1), да се тълкува в смисъл, че „Свидетелство относно решение в областта на наследяването“ — чийто образец съставлява приложение № 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 година за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 (2) — може да се издаде и за решенията, които потвърждават качеството на наследник, но не подлежат (дори и частично) на изпълнение?

2)

Трябва ли член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета да се тълкува в смисъл, че акт за удостоверяване на наследствени права, съставен от нотариус в съответствие с общото искане на всички участници в производството по удостоверяване и пораждащ правните последици на влязло в сила съдебно определение, с което се констатира придобиването на наследствени права — какъвто е актът за удостоверяване на наследствени права, съставен от полски нотариус — представлява решение по смисъла на тази разпоредба?

Съответно,

трябва ли член 3, параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета да се тълкува в смисъл, че нотариусът, съставящ този вид акт за удостоверяване на наследствени права, трябва да се счита за съд по смисъла на последната разпоредба?

3)

Трябва ли член 3, параграф 2, второ изречение от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета да се тълкува в смисъл, че уведомяването, извършено от държава членка по реда на член 79 от Регламента, има информативно значение и не е условие за признаването на професионалния юрист, компетентен по наследствени въпроси и изпълняващ съдебни функции, за съд по смисъла на член 3, параграф 2, първо изречение от този регламент, ако той отговаря на условията, произтичащи от последната разпоредба?

4)

При отрицателен отговор на първия, втория или третия въпрос: трябва ли член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета да се тълкува в смисъл, че признаването на националния правен инструмент, удостоверяващ качеството на наследник — какъвто е полският акт за удостоверяване на наследствени права — за решение по смисъла на член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета изключва признаването му за автентичен акт?

5)

При утвърдителен отговор на четвъртия въпрос: трябва ли член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета да се тълкува в смисъл, че акт за удостоверяване на наследствени права, съставен от нотариус в съответствие с общото искане на всички участници в производството по удостоверяване — какъвто е актът за удостоверяване на наследствени права, съставен от полски нотариус — представлява автентичен акт по смисъла на тази разпоредба?


(1)  ОВ L 201, стр. 107.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 година за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ L 359, стр. 30).


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/13


Жалба, подадена на 13 декември 2017 г. от Toni Klement срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 10 октомври 2017 г. по дело T-211/14 RENV — Toni Klement/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(Дело C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Език на производството: немски

Страни

Въззивник: Toni Klement (представител: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания

Въззивният жалбоподател иска от Съда

1.

да отмени решението на Общия съд от 10 октомври 2017 г. по дело T-211/14 RENV и

2.

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Въззивният жалбоподател изтъква по същество три основания във въззивната жалба.

С първото правно основание въззивният жалбоподател твърди, че са недостатъчни мотивите, изложени по отношение на констатацията, че разглежданата триизмерна марка има отличителна способност. Обжалваното съдебно решение не съдържало каквито и да са мотиви относно въпроса защо оспорваната триизмерна марка трябвало да има особено висока отличителна способност, независимо че нейната форма била чисто техническа. Така, що се отнася до конкретен съществен въпрос, изложените мотиви не били ясни и разбираеми, поради което била допусната грешка при прилагане на правото.

С второто правно основание въззивният жалбоподател твърди, че изложените в обжалваното решение мотиви относно отличителната способност на оспорваната марка при използването на прибавения словен елемент „Bullerjan“, били противоречиви и недостатъчни. В обжалваното съдебно решение не се посочват каквито и да са съображения каква е степента на отличителната способност, която Съдът придава на прибавения словен елемент. Без да бъде констатирано, че допълнителният словен елемент притежава отличителна способност, не било възможно да се установи дали с този елемент се засягала отличителната способност на спорната марка. Освен това обжалваното съдебно решение било противоречиво в това отношение. Следователно Общият съд приел, от една страна, че с помощта на словният елемент по-лесно се установявал търговския произход на стоките, но, от друга страна, уточнявал, че този елемент не оказвал въздействие върху отличителната способност на разглежданата триизмерна марка. Според въззивния жалбоподател твърденията, от една страна, че словният елемент улеснявал установяването на търговския произход и от друга страна, че това не оказвало въздействие върху отличителната способност, взаимно се изключвали.

В третото си правно основание въззивният жалбоподател изтъква, че е приложен погрешен правен критерий, за да се определи отличителната способност на разглежданата триизмерна марка. За да се определи степента на отличителната способност на оспорваната триизмерна марка, следвало да се съпостави закриляната форма със съществуващи на пазара форми. Общият съд обаче не основава изложените мотиви на съществуващи на пазара форми, а на „формата на фурна изобщо“. Такава общоприета форма обаче не съществувала.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/14


Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 19 декември 2017 г. — Anke Hartog/British Airways plc

(Дело C-711/17)

(2018/C 134/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: Anke Hartog

Ответник: British Airways plc

Преюдициални въпроси

Трябва ли условието за прилагане на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (1), предвидено в член 3, параграф 2, буква а), да се тълкува в смисъл, че пътниците, които имат потвърдена резервация, „се представят на гишето за регистрация“, когато не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане (ако не е посочен час) застават на опашката на гишето, предвидено от въздушния превозвач за съответната регистрация?


(1)  ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/14


Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Полша), постъпило на 29 декември 2017 г. — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Дело C-727/17)

(2018/C 134/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Страни в главното производство

Жалбоподател: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Орган на публичната администрация: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 1, параграф 1, буква е) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (1) да се тълкува в смисъл, че „техническите регламенти“, чиито проекти трябва да се предоставят на Комисията съгласно член 5, параграф 1 от посочената директива, обхващат и законова разпоредба, с която се въвежда ограничение за разполагането на вятърни електроцентрали чрез определяне на минимално отстояние между тяхното местоположение и жилищна сграда или сграда със смесени функции, включително жилищна функция, което отстояние трябва да е равно на десетократния размер на височината на вятърната електроцентрала — измерена от нивото на земята до най-високата точка на съоръжението заедно с техническите елементи, а именно ротора и лопатките — или по-голямо от него?

2)

Трябва ли член 15, параграф 2, буква а) от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (2) да се тълкува в смисъл, че в обхвата на разпоредбите, които обвързват започването или извършването на дейност по предоставяне на услуги с териториално ограничение, по-специално под формата на лимити във връзка с минималното географско разстояние между доставчиците, и за които държавата членка уведомява Европейската комисия съгласно член 15, параграф 7 от посочената директива, попада законова разпоредба, с която се въвежда ограничение за разполагането на вятърни електроцентрали чрез определяне на минимално отстояние между тяхното местоположение и жилищна сграда или сграда със смесени функции, включително жилищна функция, което отстояние трябва да е равно на десетократния размер на височината на вятърната електроцентрала — измерена от нивото на земята до най-високата точка на съоръжението заедно с техническите елементи, а именно ротора и лопатките — или по-голямо от него?

3)

Трябва ли член 3, параграф 1, първа алинея и член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (3) да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, с която се въвежда ограничение за разполагането на вятърни електроцентрали чрез определяне на минимално отстояние между тяхното местоположение и жилищна сграда или сграда със смесени функции, включително жилищна функция, което отстояние трябва да е равно на десетократния размер на височината на вятърната електроцентрала — измерена от нивото на земята до най-високата точка на съоръжението заедно с техническите елементи, а именно ротора и лопатките — или по-голямо от него?


(1)  ОВ L 241, стр. 1

(2)  ОВ L 376, стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50.

(3)  ОВ L 140, стр. 16.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/15


Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe (Германия), постъпило на 4 януари 2018 г. — Strafverfahren/Detlef Meyn

(Дело C-9/18)

(2018/C 134/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Karlsruhe

Страни в главното производство

Подсъдим: Detlef Meyn

Преюдициален въпрос

Съществува ли задължение за признаване по член 2, параграф 1 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (1) (наричана по-нататък: „Директива 2006/126“) и след подмяна на свидетелството за управление на превозно средство без изпит за проверка на годността за управление, извършена от държава — членка на Европейския съюз, когато към предходното свидетелство за управление на превозно средство не се прилага задължението за признаване (в случая предходното издадено от друга държава — членка на Европейския съюз, свидетелство за управление на превозно средство от своя страна се основава на подмяна на свидетелство за управление, издадено от трета държава, член 11, параграф 6, трето изречение от Директива 2006/126)?


(1)  ОВ L 403, 2006 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр. 216.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/16


Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 2 февруари 2018 г. — Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)/KPC Herning

(Дело C-71/18)

(2018/C 134/21)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Vestre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)

Ответник: KPC Herning

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 135, параграф 1, буква й), вж. член 12, параграф 1, буква а) и параграф 2, във връзка с член 135, параграф 1, буква к), вж. член 12, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директивата за ДДС (1), при обстоятелства като разглежданите в главното производство държава членка да счита доставка на земя, върху която към момента на доставката има сграда, за продажба на земя за строеж, подлежаща на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС), когато намерението на страните е сградата да бъде напълно или частично разрушена, за да се построи на нейно място нова сграда?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/16


Преюдициално запитване от Visoki upravni sud (Хърватия), постъпило на 8 януари 2018 г. — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Дело C-90/18)

(2018/C 134/22)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Visoki upravni sud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Ответник: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Преюдициалeн въпрос

Трябва ли член 15, параграф 3, втора алинея ДФЕС и член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76) да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, в която се предвижда, че достъпът до информация за използването на публични средства е възможен без никакви изключения, дори ако достъпът до нея по принцип е ограничен, тъй като тя представлява търговска (банкова) тайна?


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/17


Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 19 февруари 2018 г. — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Дело C-129/18)

(2018/C 134/23)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: SM

Ответник: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Встъпили страни: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) и Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Преюдициални въпроси

1)

Може ли дете, което е поставено под настойничеството на гражданин или граждани на Съюза при условията на „kafala“ или друг еквивалентен режим, предвиден в правото на неговата страна на произход, да се счита за „пряк наследник“ по смисъла на член 2, точка 2, буква в) от Директива 2004/38? (1)?

2)

Могат ли други разпоредби от Директивата, и по-специално членове 27 и 35 да се тълкуват така, че да се откаже влизането на такива деца, ако са жертви на експлоатация, злоупотреба или трафик или са изложени на такъв риск?

3)

Има ли право държава членка да изследва, преди да признае дете, което не е кръвен роднина на гражданин на държава от ЕИП, за пряк наследник по смисъла на член 2, точка 2, буква в), дали в процедурата за поставяне на детето под настойничеството или попечителството на този гражданин на държава от ЕИП са били зачетени висшите интереси на това дете?


(1)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ 2004, L 158, p. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).


Общ съд

16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/18


Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Калъф за мобилен телефон)

(Дело T-166/15) (1)

((Промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ калъф за мобилен телефон - Оповестяване на промишления дизайн - Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 - Доказателства, представени за първи път пред Общия съд))

(2018/C 134/24)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Claus Gramberg (Есен, Германия) (представители: първоначално S. Kettler, впоследствие F. Klopmeier и G. Becker, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Hanne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Sorouch Mahdavi Sabet (Париж, Франция)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 13 януари 2015 г. (преписка R 460/2013-3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни г-н Gramberg и г-н Mahdavi Sabet

Диспозитив

1)

Отменя решение на трети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 13 януари 2015 г. (преписка R 460/2013-3).

2)

Отхвърля жалбата в останалата част.

3)

Осъжда EUIPO да понесе собствените си разноски, както и разноските, направени от г-н Claus Gramberg, включително необходимите разходи, направени за производството пред апелативния състав на EUIPO.


(1)  ОВ C 198, 15.6.2015 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/19


Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Hansen Medical/EUIPO — Covidien („MAGELLAN“)

(Дело T-222/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по отмяна - Словна марка на Европейския съюз „MAGELLAN“ - Реално използване - Доказателствена тежест - Член 15 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 18 и член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] - Процесуално нарушение, допуснато от отдела по отмяна - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 94 от Регламент № 2017/1001] - Устна фаза на производството - Член 77 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 96 от Регламент № 2017/1001]))

(2018/C 134/25)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Hansen Medical, Inc. (Маунтин Вю, Калифорния, Съединени щати) (представители: R. Kunze, G. Würtenberger и T. Wittmann, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: D. Gája и D. Walicka)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Covidien AG (Нойхаузен ам Райнфал, Швейцария) (представители: R. Ingerl и D. Wiedemann, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на EUIPO от 3 февруари 2016 г. (съединени преписки R 3092/2014-2 и R 3118/2014-2) относно производство по обявяване на недействителност между Hansen Medical и Covidien

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Hansen Medical, Inc. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 270, 25.7.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/19


Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — CEE Bankwatch Network/Комисия

(Дело T-307/16) (1)

((Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Документи, отнасящи се до решение на Комисията за отпускане на заем от Евратом в полза на програмата за повишаване на безопасността на атомните електроцентрали на Украйна - Частичен отказ на достъп - Изключение, свързано със защитата на обществения интерес в областта на международните отношения - Изключение, свързано със защитата на търговските интереси - По-висш обществен интерес - Регламент (ЕО) № 1367/2006 - Прилагане към документи относно решения, приети в рамките на Договора за Евратом))

(2018/C 134/26)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CEE Bankwatch Network (Прага, Чешка република) (представител: C. Kiss, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart и C. Cunniffe)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: първоначално M. Holt и D. Robertson, и впоследствие S. Brandon)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2016) 2319 окончателен на Комисията от 15 април 2016 г., с което се отказва, на основание на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76), достъпът до множество документи, отнасящи се до Решение C(2013) 3496 окончателен на Комисията от 24 юни 2013 г., относно отпускане на заем от Евратом в подкрепа на програмата на Украйна за повишаване на безопасността на атомните електроцентрали

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда CEE Bankwatch Network да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската Комисия.

3)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 305, 22.8.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/20


Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Zink/Комисия

(Дело T-338/16 P) (1)

((Обжалване - Публична служба - Длъжностни лица - Възнаграждение - Надбавка за експатриране - Неизплащане на надбавката за експатриране в продължение на няколко години вследствие на административна грешка - Член 90, параграф 1 от Правилника - Разумен срок))

(2018/C 134/27)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Richard Zink (Бамако, Мали) (представители: N. de Montigny и J.--N. Louis, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: T. Bohr и F. Simonetti)

Предмет

Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 11 април 2016 г., Zink/Комисия (F-77/15, EU:F:2016:74), с която се иска отмяна на това решение

Диспозитив

1)

Отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 11 април 2016 г., Zink/Комисия (F-77/15).

2)

Отменя решението от 23 юли 2014 г. на служба „Управление и плащане по индивидуални права“ (PMO) на Европейската комисия в частта, в която по силата на това решение Комисията е отказала да изплати на г-н Richard Zink надбавката за експатриране за периода от 1 септември 2007 г. до 30 април 2009 г.

3)

Отхвърля жалбата пред Съда на публичната служба, подадена под номер F-77/15, в останалата ѝ част.

4)

Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски, свързани с производството по обжалване и с първоинстанционното производство.


(1)  ОВ C 305, 22.8.2016 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/21


Определение на председателя на Общия съд от 20 февруари 2018 г. — Iberdrola/Комисия

(Дело T-260/15 R)

((Обезпечително производство - Държавни помощи - Схема за помощи, предвидена от испанското данъчно законодателство - Молба за спиране на изпълнението - Липса на неотложност))

(2018/C 134/28)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Iberdrola, SA (Билбао, Испания) (представители: J. Ruiz Calzado и J. Domínguez Pérez, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Stromsky и P. Němečková)

Предмет

Искане на основание членове 278 и 279 ДФЕС за спиране на изпълнението на Решение (ЕС) 2015/314 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавна помощ SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), приведена в действие от Испания — Схема за данъчна амортизация на финансовата репутация при придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества (ОВ L 56, 2015 г., стр. 38)

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Отменя определение от 24 ноември 2017 г., Iberdrola/Комисия (T-260/15 R).

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/21


Жалба, подадена на 22 ноември 2017 г. — Autoridad Portuaria de Vigo/Комисия

(Дело T-764/17)

(2018/C 134/29)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Испания) (представител: J. Costas Alonso, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени поправката на грешки в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139 от 30.4.2004 г.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 71) (Поправка в ОВ L 226 от 25.6.2004 г.), публикувана в Официален вестник на Европейския съюз L 243от 23 септември 2017 г.;

да отмени поправката на грешки в Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година а определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139 от 30.4.2004 г.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 132) (поправка в ОВ L 226 от 25.6.2004 г.), публикувана в Официален вестник на Европейския съюз L 243от 21 септември 2017 г.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква:

1.

Забелязва се мълчаливото съгласие на Комисията за различното прилагане на правилата за внос на продукти от животински произход от държавите членки в конкретни случаи, какъвто е случаят на контейнерите със замразени рибни продукти с произход от Китай, което има негативно отражение върху лоялната конкуренция между държавите членки.

2.

Най-голям проблем представлява вносът на продукти с животински произход и изискването за т.нар. „двоен списък“ на плавателни съдове, които представят учреждения от трети страни.

3.

Предприятие за хранителни продукти, което внася продукти с животински произход от страни извън Общността, може да внася рибни продукти от трета страна само, ако в списъка е посочена както въпросната трета страна, откъдето се доставя продукта, така и учреждението, от което е бил изпратен продукта и това, в което е бил получен или приготвен продукта.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/22


Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Tassi/Съд

(Дело T-50/18)

(2018/C 134/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Smaro Tassi (Берлин, Германия) (представител: E. Kleani, lawyer)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2017 г. (референтен номер 20173192), с което се отхвърля офертата на жалбоподателя по обявление 2017/S 002-001564 за сключване на договори за превод на гръцки език.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди, че към обжалваното решение не са приложени определени критерии за оценка дали качеството на изпитния превод отговаря на изискванията на процедурата за възлагане на обществената поръчка, нито има приложен някакъв контролен лист или протокол, в който да се обяснява защо представеният изпитен превод не е достигнал изисквания минимум. В това отношение жалбоподателят твърди, че решението не е надлежно мотивирано и че процедурата за подбор не е прозрачна.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/22


Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Kleani/Съд

(Дело T-51/18)

(2018/C 134/31)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Efterpi Kleani (Берлин, Германия) (представител: S. Tassi, lawyer)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2017 г. (референтен номер 20172046), с което се отхвърля офертата на жалбоподателя по обявление 2017/S 002-001564 за сключване на договори за превод на гръцки език.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди, че към обжалваното решение не са приложени определени критерии за оценка дали качеството на изпитния превод отговаря на изискванията на процедурата за възлагане на обществената поръчка, нито има приложен някакъв контролен лист или протокол, в който да се обяснява защо представеният изпитен превод не е достигнал изисквания минимум. В това отношение жалбоподателят твърди, че решението не е надлежно мотивирано и че процедурата за подбор не е прозрачна.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/23


Иск, подаден на 5 февруари 2018 г. — Rodriguez Prieto/Комисия

(Дело T-61/18)

(2018/C 134/32)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Amador Rodriguez Prieto (Щайнсел, Люксембург) (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Ищецът иска от Общия съд:

като главно искане — да осъди Комисията да заплати на ищеца обезщетение за имуществени вреди в размер на 68 831 EUR и за неимуществени вреди в размер на 100 000 EUR,

като искане при условията на евентуалност — да отмени решението от 28 март 2017 г., с което се отказва да се предостави съдействие, и

във всички случаи да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът твърди, главно, че Комисията е извършила служебно нарушение, като не му е признала статут на лице, подало сигнал за нередности, и като му е причинила по този начин имуществени и неимуществени вреди, които би трябвало да обезщети. При условията на евентуалност ищецът поддържа, че посочената институция не е спазила член 24 от Правилника, като е отказала да му предостави предвиденото в тази разпоредба съдействие след приключване на наказателната процедура.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/23


Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Дело T-63/18)

(2018/C 134/33)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Torro Entertainment (Пловдив, България) (представител: A. Костов, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „TORRO Grande Meat in Style“ — Заявка за регистрация № 14 744 452

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 20 декември 2017 г. по преписка R 1776/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение в частта, в която се отхвърля жалбата срещу решението на отдела по споровете;

да осъди EUIPO и Grupo Osborne S.A. да заплатят съдебните разноски на Torro Entertainment Ltd. в производството пред Общия съд и в производствата по обжалване и възражение.

Изложени основания

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001;

нарушение на задължението за мотивиране и на задължението за полагане на дължима грижа.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/24


Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Венецуела/Съвет

(Дело T-65/18)

(2018/C 134/34)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Боливарска република Венецуела (представители: F. Di Gianni и L. Giuliano, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Регламент (ЕС) 2017/2063 от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела в частта, която се отнася до жалбоподателя, и

да осъди Съвета да понесе съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

В рамките на първото основание жалбоподателят твърди, че Съветът е нарушил правото му на изслушване, като е приел ограничителни мерки, без да го уведоми предварително за намеренията си и без предварително да изслуша становището му относно фактите, за които се твърди, че обосновават ограничителните мерки.

2.

В рамките на второто основание жалбоподателят твърди, че Съветът е нарушил своето задължение за мотивиране и за излагане на достатъчно доказателства, обосноваващи приемането на ограничителните мерки.

3.

В рамките на третото основание жалбоподателят твърди, че Съветът е допуснал явна грешка в преценката що се отнася до фактите, на които се основават ограничителните мерки.

4.

В рамките на четвъртото основание жалбоподателят твърди, че ограничителните мерки съставляват неправомерни контрамерки съгласно международното обичайно право.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/25


Жалба, подадена на 29 януари 2018 г. — Tsapakidou/Съд

(Дело T-66/18)

(2018/C 134/35)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Argyro Tsapakidou (Берлин, Германия) (представител: E. Kleani, lawyer)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2017 г. (референтен номер 20173939), с което се отхвърля офертата на жалбоподателя по обявление 2017/S 002-001564 за сключване на договори за превод на гръцки език,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди, че обжалваното решение нарушава общите принципи на правото на ЕС, съгласно които административните актове трябва да бъдат достатъчно мотивирани и да посочват принципите, на които се основават. Обжалваното решение не отговаряло на тези критерии. Жалбоподателят по-специално твърди, че ответникът не е изложил достатъчно мотиви с оглед на член 4.3.1. от тръжните спецификации. Освен това информацията, която била предоставена на жалбоподателя, не му позволявала да прецени валидността на оценката на въпросния изпитен превод. На жалбоподателя не била предоставена информация за насоките за оценка или за критериите, въз основа на които е прието обжалваното решение.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/25


Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CN/Парламент

(Дело T-76/18)

(2018/C 134/36)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CN (представители: C. Bernard-Glanz и A. Tymen, адвокати)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима;

да разпореди на ответника да представи заключенията на комитета АПС, протоколите от изслушванията на свидетели от комитета АПС, и преписката, предадена на председателя на Европейския парламент по силата на член 10 от вътрешната правна уредба на комитета АПС;

да отмени обжалваното решение и доколкото е необходимо, решението за отхвърляне на жалбата по административен ред;

да осъди ответника да заплати 68 500 EUR за поправяне на различните неимуществени вреди на жалбоподателя;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание, изведено от нарушението на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), на член 25 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилника“) и на задължението за мотивиране, на принципа на добра администрация, на правото на изслушване, на правото на защита и на задължението за полагане на грижа, от което било опорочено обжалваното решение в случая, тоест решението на Европейския парламент да отхвърли искането на жалбоподателя за помощ.

2.

Второ основание, изведено от явна грешка в преценката, от нарушение на член 31 от Хартата, на член 12а от Правилника, на член 24 от Правилника и на задължението за полагане на грижа.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/26


Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. — VE/ЕОЦКП

(Дело T-77/18)

(2018/C 134/37)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: VE (представители: L. Levi и N. Flandin, lawyers)

Ответник: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

да отмени атестационния доклад на жалбоподателя за 2016 г. в частта, в която неговата работа е оценена като „незадоволителна“;

наред с това, ако е необходимо, да отмени решението на ЕОЦКП от 6 ноември 2017 г., което отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред;

да присъди на жалбоподателя обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, оценени ex aequo et bono на 10 000 евро; и

да разпореди възстановяването на всички разходи, направени от неговите адвокати в това производство по обжалване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е за нарушение от ЕОЦКП на член 110 от Правилника за длъжностните лица, като приел ръководството си за атестиране, без да го представи преди това на Комитета по персонала

2.

Второто основание е за нарушение на член 43, първа алинея от Правилника за длъжностните лица и неспазване на ръководството за атестиране, доколкото ЕОЦКП допуснал редица явни грешки в преценката, а именно:

явни грешки в преценката що се отнася до основната му дейност във връзка с критериите за ефикасност, професионални умения и поведение;

явни грешки в преценката, допуснати от ЕОЦКП, що се отнася до другите дейности на жалбоподателя.

3.

Третото основание е за неизпълнение на задължението за полагане на грижа и на принципа на добра администрация по отношение на здравословните проблеми на жалбоподателя, тъй като не получил съвети, понеже условията на работа били неблагоприятни и липсвало адекватно обучение.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/27


Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

(Дело T-79/18)

(2018/C 134/38)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Arif Oliver Bekat (Еслинген, Германия) (представител: P. Kohl, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Borbet GmbH (Халенберг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ARBET“ — заявка за регистрация №. 14 320 915

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 декември 2017 г. по преписка R 1117/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да отхвърли жалбата на встъпилата страна от 26 май 2017 г. срещу решението на отдела по споровете от 30 март 2017 г.,

да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски, включително тези, направени в производството пред апелативния състав.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/27


Жалба, подадена на 13 февруари 2018 г. — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

(Дело T-82/18)

(2018/C 134/39)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Husky CZ s.r.o. (Прага, Чешка република) (представител: L. Lorenc, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Обединено кралство)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „HUSKY“ в синьо, черно и бяло — Заявка за регистрация № 4 442 431

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 18 януари 2018 г. по преписка R 812/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Апелативният състав не разгледал надлежно наведените доводи и представените доказателства от жалбоподателя и поради това извършил неправилна преценка по по-ранните права, на които се основава възражението.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/28


Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CH/Парламент

(Дело T-83/18)

(2018/C 134/40)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CH (представители: C. Bernard-Glanz и A. Tymen, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима,

да разпореди на ответника да представи заключенията на Комитета относно АПС, протоколите от изслушванията на свидетели от този комитет и преписката, предоставена на председателя на Европейския парламент съгласно член 10 от Вътрешния правилник за дейността на Комитета относно АПС,

да отмени обжалваното решение и при необходимост решението, с което се отхвърля жалбата по административен ред,

да осъди ответника да заплати сума в размер на 68 500 EUR като обезщетение за различните неимуществени вреди, претърпени от жалбоподателя,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания в подкрепа на жалбата си.

1.

Първо основание: нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), на член 25 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“) и на задължението за мотивиране, на принципа на добра администрация, на правото на изслушване и на правото на защита и на задължението за полагане на грижа, поради което било опорочено обжалваното в случая решение, а именно решението на Европейския парламент да отхвърли искането на жалбоподателя за съдействие.

2.

Второ основание: явна грешка в преценката, нарушение на член 31 от Хартата, на член 12а от Правилника, на член 24 от Правилника и на задължението за полагане на грижа.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/29


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

(Дело T-88/18)

(2018/C 134/41)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Gruppo Armonie SpA (Казалгранде, Италия) (представител: G. Medri, avvocato)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „ARMONIE“ — заявка за регистрация № 16 430 068

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 15 декември 2017 г. по преписка R 2063/2017-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/29


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Дело T-89/18)

(2018/C 134/42)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Ramón Guiral Broto (Марбея, Испания) (представител: J. de Castro Hermida, abogado)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Gastro & Soul GmbH (Хилдесхайм, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Café del Sol“ — марка на Европейския съюз № 6 105 985

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 4 декември 2017 г. по преписка R 1095/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение като обяви за основателно възражението за наличие на по-ранна марка, чийто притежател е подалият възражението D. Ramón Guiral Broto — испанска марка №o 2348110 за клас 42 от Международната класификация на стоките и услугите.

да потвърди решението на отдела по споровете, като отхвърли заявката за марка на Европейския съюз №o 6 105 985 „CAFÉ DEL SOL“ за „услуги за доставка на храни и напитки, временен подслон и приготвяне и доставка на храни и напитки“ от клас 43 от Международна класификация на стоките и услугите, заявена от германското търговско дружество „GASTRO & SOUL“ GmbH, поради опасността от объркване на потребителя, произтичаща от едновременното съществуване на спорните марки, тъй като е налице значително сходство на словните означения и идентичност в приложението им, или, ако Общият съд не разполага с компетентност в тази насока, да върне въпроса на апелативния състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за ново разглеждане, като разпореди възражението да се приеме за основателно.

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение поради непоследователност и нарушение на правото на защита на жалбоподателя и на принципа на правна сигурност поради изричния отказ на възможността жалбоподателят да представи пълен превод на по-ранната марка в рамките на възражението по преписка R 1095/2017-4, като по този начин е осуетена една от основните цели на връщането на преписката на апелативния състав на EUIPO, постановено с решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. по дело T-548/15, с което се постановява повторното връщане на преписката на апелативния състав на EUIPO, за да се отстранят недостатъците и да се реши спорът.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/30


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Дело T-90/18)

(2018/C 134/43)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Ramón Guiral Broto (Марбея, Испания) (представител: J. de Castro Hermida, abogado)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Gastro & Soul GmbH (Хилдесхайм, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „Café del Sol“ — марка на Европейския съюз № 6 104 608

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 4 декември 2017 г. по преписка R 1096/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение като обяви за основателно възражението за наличие на по-ранна марка, чийто притежател е подалият възражението D. Ramón Guiral Broto — испанска марка №o 2348110 за клас 42 от Международната класификация на стоките и услугите.

да потвърди решението на отдела по споровете, като отхвърли заявката за марка на Европейския съюз №o 6 104 608 „CAFÉ DEL SOL“ за „услуги за доставка на храни и напитки, временен подслон и приготвяне и доставка на храни и напитки“ от клас 43 от Международна класификация на стоките и услугите, заявена от германското търговско дружество „gastro & soul“ GmbH, поради опасността от объркване на потребителя, произтичаща от едновременното съществуване на спорните марки, тъй като е налице значително сходство на словните означения и идентичност в приложението им, или, ако Общият съд не разполага с компетентност в тази насока, да върне въпроса на апелативния състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за ново разглеждане, като разпореди възражението да се приеме за основателно.

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение поради непоследователност и нарушение на правото на защита на жалбоподателя и на принципа на правна сигурност поради изричния отказ на възможността жалбоподателят да представи пълен превод на по-ранната марка в рамките на възражението по преписка R 1096/2017-4, като по този начин е осуетена една от основните цели на връщането на преписката на апелативния състав на EUIPO, постановено с решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. по дело T-549/15, с което се постановява повторното връщане на преписката на апелативния състав на EUIPO, за да се отстранят недостатъците и да се реши спорът.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/31


Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

(Дело T-91/18)

(2018/C 134/44)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Equity Cheque Capital Corporation (Виктория, Канада) (представители: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler и C. Rani, solicitors)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „DIAMOND CARD“ — заявка за регистрация № 15 775 422

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 14 декември 2017 г. по преписка R 1544/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/32


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

(Дело T-94/18)

(2018/C 134/45)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Multifit Tiernahrungs GmbH (Крефелд, Германия) (представители: N. Weber и L. Thiel, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „fit+fun“ — заявка за регистрация № 15 996 432

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2017 г. по преписка R 847/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/32


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

(Дело T-96/18)

(2018/C 134/46)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Robert W. Cabell (Рентън, Вашингтон, Съединени щати) (представител: K. Bröcker, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Zorro Productions, Inc. (Бъркли, Калифорния, Съединени щати)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „ZORRO“ — марка на Европейския съюз № 5 399 787

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 19 декември 2017 г. по преписка R 1637/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да уважи искането за обявяване на частична недействителност на регистрацията на марка на Европейския съюз № 5 399 787 за всички оспорвани стоки и услуги,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) във връзка с член 59, параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/33


Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

(Дело T-97/18)

(2018/C 134/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: DeepMind Technologies Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представители: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert и G. Lodge, solicitors)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „STREAMS“ — заявка за регистрация № 15 166 176

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 27 ноември 2017 г. по преписка R 35/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да измени обжалваното решение, тъй като то нарушава член 7 от Регламента относно марката на Европейския съюз,

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение на същото основание,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7 от Регламент № 2017/1001


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/33


Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

(Дело T-98/18)

(2018/C 134/48)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Multifit Tiernahrungs GmbH (Крефелд, Германия) (представители: N. Weber и L. Thiel, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „MULTIFIT“ — заявка за регистрация № 15 996 291

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 15 ноември 2017 г. по преписка R 846/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/34


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Stamatopoulos/ENISA

(Дело T-99/18)

(2018/C 134/49)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Grigorios Stamatopoulos (Атина, Гърция) (представител: S. Pappas, lawyer)

Ответник: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението от 25.7.2017 на отдел „Човешки ресурси“ на ENISA, с което е отхвърлена кандидатурата на жалбоподателя за длъжността началник на отдел „Финанси и обществени поръчки“ на ENISA във връзка с обявление за свободна длъжност „ENISA-TA16-AD-2017-03“, с цел агенцията да извърши нова преценка на кандидатурата на жалбоподателя при условията на справедливост и прозрачност;

да осъди ответника да плати на жалбоподателя обезщетение в размер най-малко пет хиляди (5 000) EUR на жалбоподателя за претърпените от него морални вреди в резултат от незаконосъобразностите, които опорочават обжалвания акт и

да осъди ответника да заплати, освен собствените си съдебни разноски, и съдебните разноски на жалбоподателя в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

В рамките на първото основание жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е опорочено от неспазване на задължението на ответника за мотивиране, тъй като отхвърлянето на неговата кандидатура не е обосновано в достатъчна степен. Макар ENISA да предоставила на жалбоподателя неговия резултат по всеки критерий за подбор, както и общият му резултат, оценката на всички кандидати е направена въз основа на сравнение и следователно точките на кандидатите са резултат подобен сравнителен анализ. Жалбоподателят обаче посочва, че в светлината на факта, че ENISA не му е посочила конкретни мотиви за приписаните му точки по всеки от критериите, включително сравнителните предимства на успелите кандидати, които са били допуснати до етапа на интервю и полагане на тестове, ответникът не е предоставил достатъчно мотиви, които биха позволили на жалбоподателя да прецени дали актът с неблагоприятни за него последици е добре обоснован и дали е удачно да започне производство пред Общия съд и на второ място — Общият съд да има възможност да осъществи контрол за законосъобразност по отношение на акта.

2.

В рамките на второто основание жалбоподателят твърди, че оценяването на неговите способности от страна на комисията по подбора е опорочено от явна грешка в преценката, по-специално що се отнася до следните критерии за подбор: „много добри организационни способности, точност, аналитични способности и способности да събиране и обобщаване на сложна финансова информация“; „отлични способности за преговаряне и решаване на проблеми“; „добри способности за управление на човешки ресурси и конфликти“; „добри комуникационни умения на английски език, както писмено, така и устно“ и „способност за запазване на ефективността при условията на голяма работна натовареност и за системно спазване на сроковете на проектите, независимо от промяната в условията на работа“.

3.

В рамките на третото основание жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение нарушава принципите на равно третиране и прозрачност. Определеният от комисията по подбора праг с цел да се установи кои кандидати ще бъдат допуснати до етапа на интервюто и тестовете, бил избран произволно и неправомерно. Жалбоподателят посочва, че обявлението за свободна длъжност не съдържало никакви условия относно етапа, на който следва да бъде определен прагът, нито какви критерии комисията по подбора трябва да вземе предвид при избора на този праг. Следователно комисията по подбора не е изложила каквито и да са мотиви относно това как е определила равнището на този праг и го е съобщила на кандидатите едва след приключването на оценяването.

4.

На последно място, с оглед на гореизложените нередности жалбоподателят претендира да му бъде заплатено обезщетение за претърпените от него морални вреди от участието му в опорочена и незаконосъобразна процедура и от липсата на мотиви за отхвърляне на неговата кандидатура, което може да се счита единствено за пълна липса на уважение по отношение на него и за нарушение на правото му на добра администрация.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/35


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Дело T-102/18)

(2018/C 134/50)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Martin Knauf (Берлин, Германия) (представител: H. Jaeger, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: регистрация на словна марка на Европейския съюз „upgrade your personality“ — заявка за регистрация № 15 750 029

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 18 декември 2017 г. по преписка R 1011/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да регистрира марката на Европейския съюз „upgrade your personality“ за следните стоки от класове 09 и 28:

Клас 09 — Компютърни програми (записани); компютърни програми (софтуер, които може да бъде прехвърлян върху друг носител); записани компютърни програми; компютърни програми, които могат да бъдат прехвърляни върху друг носител; софтуер; софтуер за компютърни игри; компютърен софтуер за видеоигри; софтуер за видеоигри; софтуерни програми за видеоигри; софтуер за игри за апарати за записване и възпроизвеждане на образ; софтуер за обработка на данни; компютърни програми за обработка на данни; софтуер за виртуална реалност; софтуер за виртуална реалност; оптични носители на данни със записан софтуер; магнитни носители на данни с предварително направени записи; видеокасети; ленти за видеозапис; ленти за видеозапис (със записи); записани ленти за видеозапис

Клас 28 — игрови конзоли.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/36


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

(Дело T-103/18)

(2018/C 134/51)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Германия) (представители: T. Schmitz и M. Breuer, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Smoothline AG (Цюрих, Швейцария)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Smoothline“ — посочваща Европейския съюз международна регистрация № 958 169

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2017 г. по преписка R 115/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 95 от Регламент № 2017/1001,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/36


Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Дело T-104/18)

(2018/C 134/52)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Испания) (представители: P. Palacios Pesquera и M. Rius Coma, abogados)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да приеме за допустими настоящата жалба и изложените в нея основания;

да уважи изложените основания и в резултат от това да отмени обжалваното решение, като обяви, че не следва да се възстановяват сумите, които съответстват на изпълнените от TECNALIA задачи;

да осъди REA да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

Основания и основни доводи

Настоящата жалба е насочена срещу решението, прието в рамките на състезателното производство за възстановяване на помощта, предоставена по проект FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement. В основата на решението за отмяна на споразумението за отпускане на помощ по проекта FoodWatch е твърденият пропуск жалбоподателят да бъде уведомен за съществуването на проекта BreadGuard, който според REA е много сходен с проекта FoodWatch от гледна точка на цели, методология на работа и очаквани резултати.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е изведено от липсата на мотиви на обжалваното решение, тъй като оневиняващите обстоятелства, изтъкнати от TECNALIA в рамките на състезателното производство по разследване, не са били взети предвид.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на съдържанието на приложение II към Споразумението за отпускане на помощ по проекта FoodWatch, тъй като ответникът не е съобщил имената на независимите експерти, подписали експертизите, на които се основава обжалваното решение, възпрепятствайки по този начин отвода им от страна на TECNALIA.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на принципа на виновна отговорност, тъй като ответникът не е взел предвид степента на участие на TECNALIA в извършването на твърдените деяния.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушението на принципа на законност, като се има предвид правилното изпълнение на проектите и липсата на нарушение или неизпълнение от страна на TECNALIA на поетите задължения.

5.

Петото основание е изведено от нарушение на принципа на пропорционалност, тъй като не е взета предвид степента на виновност на всеки един от участниците в твърдяното нарушение.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/37


Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Дело T-105/18)

(2018/C 134/53)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: André Deray (Бри-сюр-Марн, Франция) (представител: S. Santos Rodríguez, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Charles Claire LLP (Уейбридж Съри, Обединено кралство)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „LILI LA TIGRESSE“ — заявка за регистрация № 015 064 462

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 13 декември 2017 г. по преписка R 1244/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски,

да осъди EUIPO и Charles Claire LLP да заплатят разноските на жалбоподателя в административното производство пред EUIPO.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/38


Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

(Дело T-107/18)

(2018/C 134/54)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Erkan Aytekin (Анкара, Турция) (представител: V. Martín Santos, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dienne Salotti SRL a socio unico (Алтамура, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Dienne“ — заявка за регистрация № 15 080 302

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 15 декември 2017 г. по преписка R 1444/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди заявителя/встъпилата страна и/или EUIPO да заплати съдебните разноски на жалбоподателя в настоящото производство и разноските, до които са довели решенията на EUIPO, в други производства.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/39


Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Франция/Комисия

(Дело T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 140, 23.6.2007 г.


16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/39


Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Alcan France/Комисия

(Дело T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 235 от 6.10.2007. г.