ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 47

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
8 февруари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Парламентарна асамблея Евронест

2018/C 47/01

Процедурен правилник на Парламентарната асамблея на Евронест, приет на 3 май 2011 г. в Брюксел, изменен на 3 април 2012 г. в Баку, на 29 май 2013 г. в Брюксел, на 18 март 2015 г. в Ереван и на 1 ноември 2017 г. в Киев

1

2018/C 47/02

Правилник за дейността на постоянните комисии на Парламентарната асамблея Евронест, приет от Парламентарната асамблея Евронест на 3 май 2011 г. и изменен на 29 май 2013 г. в Брюксел, на 18 март 2015 г. в Ереван и на 1 ноември 2017 г. в Киев

15


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Парламентарна асамблея Евронест

8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/1


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК

на Парламентарната асамблея на Евронест, приет на 3 май 2011 г. в Брюксел, изменен на 3 април 2012 г. в Баку, на 29 май 2013 г. в Брюксел, на 18 март 2015 г. в Ереван и на 1 ноември 2017 г. в Киев

(2018/C 047/01)

Член 1

Същност и цели

1.   Парламентарната асамблея Евронест е парламентарната институция на Източното партньорство между Европейския съюз и неговите източноевропейски партньори, към които по принцип би могъл да се прилага член 49 от Договора за Европейския съюз; тя е основана на взаимен интерес и взаимни ангажименти, както и на принципите на диференциация и споделена ангажираност и отговорност.

2.   Парламентарната асамблея Евронест е парламентарният форум, който спомага за изпълняване на необходимите условия за ускоряване на политическото сближаване и по-нататъшната икономическа интеграция между Европейския съюз и източноевропейските партньори. Тя допринася за укрепването, развитието и популяризирането на Източното партньорство в качеството си на институция, отговаряща за парламентарните консултации, контрола и мониторинга на партньорството.

3.   Участието в Парламентарната асамблея Евронест е доброволно, при условие че са изпълнени установените в учредителния акт критерии за членство, и Парламентарната асамблея Евронест поддържа дух на интеграция и откритост.

4.   Парламентарната асамблея Евронест съдейства за практическото подпомагане, насърчаване и консолидиране на Източното партньорство, като покрива неговите четири тематични платформи, а именно:

а)

въпросите, свързани с основните ценности, включително демокрация, принципи на правовата държава, зачитане на правата на човека и основните свободи, както и въпросите, свързани с пазарната икономика, устойчивото развитие и доброто управление;

б)

по-нататъшна икономическа интеграция между ЕС и неговите източноевропейски партньори в подкрепа на социално-икономическите реформи в източноевропейските партньори, както и либерализация на търговията и на инвестициите, което води до сближаване със законодателството и стандартите на ЕС с цел създаване на мрежа от комплексни и широкообхватни зони за свободна търговия;

в)

механизми за взаимна енергийна подкрепа и сигурност и за хармонизиране на енергийните политики и законодателството в областта на енергията на източноевропейските партньори;

г)

насърчаване на междуличностните контакти и улесняване на взаимодействието между гражданите на Европейския съюз и гражданите на източноевропейските партньори, по-специално между младите хора; насърчаване на културното сътрудничество и междукултурния диалог, както и подпомагане на образованието, научноизследователската дейност, развитието на информационното и медийното общество.

В този контекст Парламентарната асамблея Евронест се стреми към осъществяването на целесъобразна координация между своите постоянни комисии и дейността на четирите тематични платформи. Чрез взаимно съгласие между съпредседателите на комисиите и председателите на тематичните платформи представители на комисиите на Парламентарната асамблея Евронест могат да участват в заседанията на платформите и обратно — представители на платформите могат да участват в заседанията на комисиите.

Член 2

Състав

1.   Парламентарната асамблея Евронест е съвместна асамблея и се състои от:

а)

60 членове на Европейския парламент;

б)

по 10 членове от всеки от участващите парламенти на източноевропейските партньори.

2.   Членовете на Парламентарната асамблея Евронест, делегирани от Европейския парламент и парламентите на страните от Източното партньорство, следва да се определят в съответствие с процедурите, установени съответно от Европейския парламент и от парламентите на източноевропейските партньори, с цел да се отрази, доколкото е възможно, разпределението на различните политически групи и делегации, които са представени. В съответствие със същите процедури всеки участващ парламент може да реши да определи заместващи членове в Парламентарната асамблея Евронест.

3.   Парламентарната асамблея Евронест е организирана въз основа на парламентарни делегации, определени от двата ѝ компонента. Членовете на Парламентарната асамблея Евронест също така могат да се организират в собствени политически групи в рамките на Асамблеята.

4.   Участващите парламенти насърчават равенството между половете при назначенията в Парламентарната асамблея Евронест и нейните органи.

5.   Парламентарната асамблея Евронест гарантира, че съставът на всичките ѝ органи е балансиран по отношение на разделението на политическите групи и националната принадлежност на членовете.

6.   Във всеки случай незаетите места остават на разположение на парламентите, на които са предоставени.

Член 3

Отговорности

1.   Парламентарната асамблея Евронест представлява форум за парламентарни разисквания, консултации, контрол и мониторинг по всички въпроси, отнасящи се до Източното партньорство. За тази цел, наред с другото, Парламентарната асамблея Евронест приема резолюции, препоръки и становища, отправени към срещата на високо равнище на Източното партньорство, към институциите и конференциите на равнище министри, посветени на развитието на партньорството, както и към институциите на Европейския съюз и източноевропейските партньори.

2.   Парламентарната асамблея Евронест популяризира и насърчава използването в максимална степен на програмите на ЕС, открити за участието на източноевропейските партньори.

Член 4

Председателство и Бюро

1.   Двата компонента на Парламентарната асамблея Евронест избират измежду своите членове Бюро, което се състои от двама равнопоставени съпредседатели (по един от всеки от двата компонента на Парламентарната асамблея Евронест) и няколко заместник-председатели (по един от всеки участващ източноевропейски партньор, различен от държавата на съответния съпредседател, и същия брой от Европейския парламент). Процедурата за избиране и продължителността на мандата се определят от всеки компонент поотделно.

2.   Всеки член на Бюрото, който не може да присъства на предстоящото заседание на Бюрото, може да бъде заместен от член на Парламентарната асамблея Евронест, принадлежащ към същата политическа група в Европейския парламент или към същата делегация на източноевропейски партньор. Съпредседателите трябва преди началото на срещата да бъдат уведомени в писмена форма относно заместването. Ако съпредседателят бъде заместен, заместникът му ще поеме функциите му като член на Бюрото, но не и функциите на съпредседател.

3.   Бюрото отговаря за координирането на дейността на Парламентарната асамблея Евронест, мониторинга на нейните действия, резолюции и препоръки, както и за установяването на връзки със срещата на високо равнище на Източното партньорство, с конференциите на равнище министри и с групата на висшите служители и групата на посланиците, както и с представители на гражданското общество и други органи. Бюрото представлява Асамблеята в отношенията с други институции.

4.   Бюрото заседава най-малко два пъти годишно и се свиква по инициатива на двамата съпредседатели, като едно от тези заседания съвпада с пленарното заседание на Парламентарната асамблея Евронест. Бюрото разполага с кворум, когато присъстват най-малко половината от неговите членове от компонента на източноевропейските партньори и половината членове от компонента на Европейския парламент.

5.   Бюрото съставя проект на дневен ред на Парламентарната асамблея Евронест и определя процедурите за работата на Асамблеята.

6.   Бюрото е компетентният орган по отношение на състава и отговорностите на комисиите и работните групи. Бюрото също така възлага на комисиите изготвянето на доклади, предложения за резолюции и препоръки. Освен това Бюрото може да отнася за разглеждане различни въпроси до комисиите, които съответно могат да изготвят доклад по конкретна тема.

7.   Бюрото приема своите решения с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите членове. Ако някой член или заместващ член на Бюрото, представляващ делегация на източноевропейски партньор, декларира от името на своята делегация, че съдържанието на решението, което ще бъде прието от Бюрото, би оказало влияние върху жизненоважен интерес на неговата/нейната страна, и предостави писмено обяснение с описание на мотивите в подкрепа на това, е необходимо да се постигне консенсус сред членовете на Бюрото. Тази възможност може да бъде използвана само в изключителни случаи, когато предлаганото решение засяга конкретно оцеляването, безопасността и жизнеспособността на нацията, и трябва да се отнася само за онази част от решението, която би оказала въздействие върху жизненоважни интереси на този източноевропейски партньор. Тази възможност не трябва да се използва, за да се попречи на Бюрото да приеме цялостно решение, или при приемане на решения от техническо или процедурно естество.

8.   Ако при изчисляването на кворума въз основа на броя на присъстващите членове или при изчисляването на необходимия брой гласове за постигане на мнозинство от две трети се окаже, че цифрата не е цяло число, тя се закръглява към горното цяло число.

Член 5

Отношения със срещата на високо равнище на Източното партньорство, със Съвета на Европейския съюз, с Европейската комисия и с конференциите на равнище министри

1.   Бюрото поддържа тесни връзки във всички области с институциите, органите и организациите в рамките на Източното партньорство.

2.   Бюрото кани представителите на срещата на високо равнище на Източното партньорство, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия и на конференциите на равнище министри, посветени на развитието и укрепването на Източното партньорство, да вземат участие в пленарните сесии и заседанията на Парламентарната асамблея Евронест и нейните органи.

Член 6

Наблюдатели

1.   По предложение на Бюрото Парламентарната асамблея Евронест може да позволи на представители на парламентите на тройката на ЕС да присъстват на заседанията на Парламентарната асамблея Евронест като наблюдатели.

2.   Бюрото също така може да покани представители на други институции и органи, както и други личности, да присъстват на пленарните сесии и заседанията на Парламентарната асамблея Евронест и на заседанията на нейните комисии и работни групи.

3.   Бюрото може също така да осъществява неофициално сътрудничество на ad hoc основа с националните парламенти на държавите членки на ЕС.

Член 7

Пленарни заседания на Парламентарната асамблея Евронест

1.   Парламентарната асамблея Евронест се свиква на пленарна сесия от нейните съпредседатели и заседава по принцип веднъж годишно, като се редуват заседания в една от държавите партньори от Източното партньорство и заседания в сградите на Европейския парламент в едно от местата му на работа, по покана на Европейския парламент или на парламента на източноевропейския партньор, домакин на пленарната сесия. През годините, в които се провеждат срещи на високо равнище на Източното партньорство, Парламентарната асамблея Евронест се свиква малко преди датата на срещата на високо равнище.

2.   По искане на Бюрото съпредседателите могат да свикат извънредна пленарна сесия на Парламентарната асамблея Евронест.

3.   Първото заседание на всяка пленарна сесия на Парламентарната асамблея Евронест се открива от председателя на Европейския парламент или от председателя на парламента на източноевропейския партньор, домакин на пленарната сесия.

Член 8

Председателство на пленарните сесии

1.   Съпредседателите определят съвместно реда за председателството на пленарните сесии на Парламентарната асамблея Евронест. Председателстващият може да избере да бъде заместен в своите функции от другия съпредседател или от заместник-председател по време на пленарната сесия.

2.   Председателстващият пленарната сесия открива, прекъсва и закрива пленарните сесии. Той следи за спазването на настоящия правилник, поддържа реда, дава думата, ограничава времето за изказвания, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването.

3.   Председателстващият пленарната сесия се произнася по повдигнатите по време на заседанията въпроси, включително въпросите, които не са предвидени в настоящия правилник. Ако е необходимо, той се допитва до Бюрото.

4.   Председателстващият пленарната сесия не може да взема думата по време на разискванията, освен за да представи темата или да призове оратора да се придържа към темата. Ако председателстващият желае да вземе участие в разискванията, той освобождава председателското място за друг съпредседател или заместник-председател.

Член 9

Дневен ред

1.   Съпредседателите представят за одобрение на Парламентарната асамблея Евронест проекта на дневен ред на пленарната сесия, съставен от Бюрото.

2.   Проектът на дневен ред за всяка пленарна сесия включва два вида въпроси:

а)

доклади, представени от постоянните комисии; по принцип броят на тези доклади за всяка пленарна сесия е ограничен до един доклад от всяка комисия. Предложенията за резолюции, които могат също така да се съдържат в доклади, трябва да се внасят четири седмици преди началото на пленарната сесия. Максималната дължина на предложенията за резолюция е определена в приложение II към Процедурния правилник. По искане на съпредседателите на комисиите Бюрото може да реши колко доклада ще бъдат гласувани на пленарна сесия в зависимост от напредъка на работата по тяхното подготвяне.

б)

неотложни въпроси, повдигнати от постоянна комисия или представени от самото Бюро; неотложни въпроси се включват единствено по изключение и броят им не може да надвишава три за всяка пленарна сесия.

3.   Най-малко 10 членове на Парламентарната асамблея Евронест от най-малко две делегации или от една политическа група в Европейския парламент могат да внесат предложение за резолюция по неотложен въпрос. Предложенията за резолюция по неотложни въпроси трябва да се ограничават до точка „Неотложни въпроси“ от дневния ред на пленарната сесия и не могат да надвишават 1 000 думи. Предложенията за резолюция по неотложни въпроси трябва да бъдат внесени 48 часа преди началото на пленарната сесия, по време на която ще бъдат подложени на разискване и гласуване.

4.   Предложенията за резолюция по неотложни въпроси се внасят в Бюрото, което следи за това всяко предложение за резолюция да отговаря на условията, посочени в параграф 3, да се вписва в дневния ред и да е достъпно на работните езици на Парламентарната асамблея Евронест. Предложенията на Бюрото подлежат на одобрение от страна на Парламентарната асамблея Евронест.

Член 10

Кворум

1.   Парламентарната асамблея Евронест разполага с кворум, когато присъстват най-малко една трета от нейните членове от компонента на източноевропейските партньори и една трета членове от компонента на Европейския парламент.

2.   Всяко гласуване е действително, независимо от броя на гласувалите, освен ако преди началото на гласуването председателстващият пленарната сесия установи, по искане на поне 15 от присъстващите по време на гласуването членове, че липсва кворум. Ако преброяването покаже, че липсва кворум, гласуването се вписва в дневния ред на следващата пленарна сесия.

Член 11

Разположение на местата

1.   Всички членове се разполагат по азбучен ред, определен в съответствие с тяхното фамилно име, независимо от националната им принадлежност. Бюрото се разполага с лице към аудиторията.

2.   Представителите на срещата на високо равнище на Източното партньорство, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия и на конференциите на министерско равнище, както и наблюдателите, се разполагат отделно от членовете.

Член 12

Официални и работни езици

1.   Официални езици на Парламентарната асамблея Евронест са официалните езици на Европейския съюз и официалните езици на източноевропейските партньори. Работни езици са английският, немският, френският и руският. Във всяко от местата на работа при искания за езикова помощ, чиято цел е да се гарантира, че всеки член на Парламентарната асамблея Евронест може в пълна степен да участва в нейната дейност, могат да се предоставят езикови услуги от съответните служби на Европейския парламент, при условие че парламентът на държавата, която е домакин на пленарната сесия, се съгласи.

2.   Парламентът, който е домакин на пленарната сесия, предоставя работните документи на разположение на членовете на Парламентарната асамблея Евронест на нейните работни езици и по възможност на всички официални езици.

3.   По принцип и в рамките на възможното всички членове могат да се изказват по време на разискванията в Парламентарната асамблея Евронест на един от нейните официални езици. Изказванията се превеждат чрез устен превод на работните езици на Парламентарната асамблея Евронест и ако е възможно съгласно Кодекса за поведение относно езиковото многообразие на Европейския парламент — и на съответните официални езици на Европейския съюз, когато заседанията на Парламентарната асамблея Евронест се провеждат в едно от работните места на Европейския парламент.

4.   Заседанията на парламентарните комисии и по целесъобразност — заседанията на работните групи, както и изслушванията, се провеждат на работните езици, без да се ограничават възможностите, предвидени в Процедурния правилник.

5.   Текстовете, приети от Парламентарната асамблея Евронест, се публикуват на всички официални езици на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз и също така се публикуват от парламентите на източноевропейските партньори на техните официални езици във форма, счетена за подходяща от всеки един от тях.

Член 13

Публичност на разискванията

Пленарните заседания на Парламентарната асамблея Евронест са публични, освен ако тя реши друго.

Член 14

Право на изказване

1.   Членовете на Парламентарната асамблея Евронест могат да се изказват, след като получат разрешение от председателстващия пленарната сесия.

2.   Представителите на срещата на високо равнище на Източното партньорство, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на конференциите на равнище министри, както и наблюдателите, се изслушват, след като получат разрешение за изказване от председателстващия пленарната сесия.

3.   Ако даден оратор се отклони от обсъждания въпрос, председателстващият пленарната сесия го приканва да се придържа към темата. Ако ораторът не се съобрази със забележката, председателстващият пленарната сесия може да му отнеме правото да се изказва за толкова време, колкото счете за подходящо.

Член 15

Нарушения на правилника

1.   Всеки член може да зададе процедурен въпрос или да направи процедурно предложение, като в такъв случай получава думата приоритетно за не повече от две минути.

2.   Ако даден член поиска да възрази на процедурно предложение, председателстващият пленарната сесия му дава думата за не повече от две минути.

3.   По тази точка не се разрешават последващи изказвания.

4.   Председателстващият пленарната сесия оповестява своето решение относно процедурния въпрос или процедурното предложение. Ако е необходимо, той се допитва до Бюрото.

Член 16

Право на глас и условия за гласуване

1.   Всеки член разполага с един глас, който е личен и не може да се прехвърля.

2.   Гласуването в Парламентарната асамблея Евронест се извършва чрез електронна система. Ако не е възможно да се осъществи електронно гласуване, гласуването в Парламентарната асамблея Евронест се извършва чрез вдигане на ръка. Ако резултатът от гласуването чрез вдигане на ръка буди съмнение, се извършва ново гласуване чрез използване на цветни карти.

3.   Преброяването на гласовете се извършва от комисията по преброяване, която се състои от еднакъв брой представители на секретариатите на двата компонента на Парламентарната асамблея Евронест. Комисията по преброяване се назначава от Бюрото преди началото на всяка пленарна сесия и тя докладва за резултатите от преброяването на гласовете директно на съпредседателите.

4.   При писмено искане от страна на най-малко 15 членове на Асамблеята, внесено преди 18.00 ч. в деня преди гласуването, Парламентарната асамблея Евронест може да реши да проведе тайно гласуване.

5.   Парламентарната асамблея Евронест приема своите решения с обикновено мнозинство от членовете, взели участие в гласуването. Ако преди откриването на гласуването най-малко една десета от членовете, представители на поне две политически групи на Европейския парламент или на две делегации от компонента на източноевропейските партньори на Парламентарната асамблея Евронест поискат гласуване в отделни групи, се пристъпва към гласуване, при което представителите на компонента на източноевропейските партньори и представителите на компонента на Европейския парламент гласуват отделно, но едновременно (1). Текстът, който е поставен на гласуване, се счита за приет, ако получи поотделно мнозинство от две трети от гласовете и на двата компонента.

6.   Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, политическа група на Европейския парламент или най-малкото петима членове на Парламентарната асамблея Евронест могат да поискат разделно гласуване. Искането се внася в писмен вид до съпредседателите преди 18.00 ч. в деня преди гласуването, освен ако съпредседателите определят друг срок.

Член 17

Резолюции и препоръки на Парламентарната асамблея Евронест

1.   Парламентарната асамблея Евронест може да приема резолюции и препоръки, насочени към срещата на високо равнище на Източното партньорство и институциите, органите, групите и конференциите на министерско равнище, посветени на укрепването на Източното партньорство, или насочени към институциите на Европейския съюз и източноевропейските партньори, по въпроси, свързани с различните области на партньорството.

2.   Парламентарната асамблея Евронест взема решение чрез гласуване относно предложенията за резолюция, включени в представените от постоянните комисии доклади.

3.   По целесъобразност Парламентарната асамблея Евронест взема решение чрез гласуване и относно предложенията за резолюция, в които се разглеждат неотложни въпроси.

4.   По целесъобразност председателстващият пленарната сесия приканва вносителите на предложения за резолюция, в които се разглеждат сходни неотложни въпроси, да изготвят общо предложение за резолюция. След провеждане на разисквания членовете на Парламентарната асамблея Евронест първо гласуват по всяко едно от предложенията и съответните изменения. След представяне на обща резолюция всички останали предложения за резолюция, внесени по същата тема от същите вносители, отпадат. Също така с приемането на една обща резолюция отпадат всички останали текстове по същата тема. В случай че не бъде одобрена обща резолюция, се гласуват останалите предложения по реда на внасянето им.

Член 18

Съобщения до срещите на високо равнище на Източното партньорство

Бюрото на Парламентарната асамблея Евронест внася съобщение до срещата на високо равнище или, по целесъобразност, до срещата на министрите на страните от Източното партньорство, разработено въз основа на приетите от Асамблеята резолюции и препоръки. Съобщението се предава на съответните институции съвместно от съпредседателите.

Член 19

Изявления

Бюрото може да постигне съгласие по неотложни изявления относно свързани с Източното партньорство въпроси, както и в случай на природни бедствия, внезапни кризи или избухване на конфликти, при които се счита за целесъобразно или необходимо институциите да отправят призив към заинтересованите лица да се въздържат от насилие и/или да започнат политически преговори или да демонстрират солидарност със засегнатите хора и държави. Изявленията следва да се основават на съществуващи резолюции и препоръки, приети от Парламентарната асамблея Евронест, и следва да бъдат изпратени за сведение възможно най-бързо до всички членове на Парламентарната асамблея Евронест. Изявленията следва да бъдат публично оповестени от съпредседателите.

Член 20

Изменения

1.   Предложения за изменения към текстовете, които се разглеждат по време на пленарната сесия, могат да бъдат внесени от най-малко 5 членове на Парламентарната асамблея Евронест или от политическа група, посочена в член 2, параграф 3. Измененията трябва да бъдат свързани с текста, който целят да променят, и да бъдат внесени в писмен вид. Въз основа на тези критерии Бюрото може да вземе решение да не допусне дадено изменение.

2.   Срокът за внасяне на измененията се обявява в началото на пленарната сесия.

3.   По време на гласуване измененията се ползват с предимство пред текста, до който се отнасят.

4.   В случаите, в които най-малко две изменения се отнасят до една и съща част от текста, предимство има и първо се гласува изменението, което по своето съдържание се отклонява в най-голяма степен от първоначалния текст. Устни предложения за изменение могат да бъдат взети предвид единствено ако коригират фактически или езикови грешки. Никакви други устни предложения за изменение не се вземат под внимание.

5.   Асамблеята не разглежда предложения за изменение (включително устни предложения за изменение), по отношение на които е било повдигнато възражение в защита на жизненоважен интерес.

Член 21

Въпроси с искане за писмен отговор

1.   Всеки член на Парламентарната асамблея Евронест може да отправя въпроси с искане за писмен отговор до министерските органи в рамките на Източното партньорство, до действащото председателство на срещата на високо равнище, до Съвета на Европейския съюз или до Европейската комисия.

2.   Тези въпроси трябва да бъдат свързани с Източното партньорство, и по-специално с неговите четири тематични платформи. Въпросите се отправят писмено до Бюрото, което преценява дали те са допустими, и ако е така, ги предава на съответните органи с изричното искане те да отговорят писмено в срок до два месеца след датата на предаване на въпроса.

Член 22

Въпроси с искане за устен отговор

1.   В рамките на всяка пленарна сесия се отделя време за въпроси към министерските органи в рамките на Източното партньорство, към действащото председателство на срещата на високо равнище, към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, като моментът за това се определя от Бюрото, с цел да се осигури представителство на тези органи на възможно най-високо равнище.

2.   Всеки член на Парламентарната асамблея Евронест може да отправи само един въпрос с искане за устен отговор. Тези въпроси трябва да бъдат свързани с Източното партньорство, и по-специално с неговите четири тематични платформи. В случай на въпрос, отправен от няколко членове, той се задава устно само от един от тях. Въпросите, които не трябва да превишават 100 думи, се изпращат в писмен вид до Бюрото в определените от него срокове. Бюрото взема решение дали въпросите са допустими. По-специално то обявява за недопустими въпросите, които са свързани с теми, които вече са включени в дневния ред на пленарната сесия. Въпросите, които се считат за допустими, се изпращат до съответните органи. Съпредседателите определят реда на разглеждане на въпросите с искане за устен отговор и вносителите на въпроси се уведомяват относно тяхното решение.

3.   Парламентарната асамблея Евронест отделя не повече от два часа на сесия за разглеждане на въпроси с искане за устен отговор. Въпросите, останали без отговор поради липса на време, получават писмен отговор, освен ако техните вносители ги оттеглят. Отговаря се единствено на въпроси с искане за устен отговор, чиито вносители присъстват на заседанието.

4.   Министерските органи в рамките на Източното партньорство, действащото председателство на срещата на високо равнище, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия се приканват да отговорят накратко на въпросите. По искане на 20 или повече членове на Парламентарната асамблея Евронест отговорът може да бъде последван от разискване. Времетраенето на това разискване се определя от председателстващия пленарната сесия.

Член 23

Искания за становище на Парламентарната асамблея Евронест

По искане на срещата на високо равнище на Източното партньорство, на министерските конференции, на Европейската комисия или на други съответни институции на ЕС или на Източното партньорство, по препоръка на Бюрото Парламентарната асамблея Евронест може да реши да изрази становището си или да представи предложения за приемане на конкретни мерки, свързани с различните сфери на дейност на партньорството. В такива случаи исканията се изпращат до Бюрото, което може да ги представи на Парламентарната асамблея Евронест, придружени от препоръка.

Член 24

Протоколи

Проектите на протоколи от пленарните сесии и от заседанията на Бюрото, заседанията на постоянните комисии и заседанията на работните групи, заедно с присъствените списъци и текстовете на приетите решения, се подготвят и съхраняват от секретариата на делегацията, която е домакин на пленарните сесии и заседанията. След приключването им останалите делегации получават копие от тези проекти на протоколи.

Член 25

Постоянни парламентарни комисии

1.   С цел по-задълбочено разглеждане на конкретни области на Източното партньорство Парламентарната асамблея Евронест създава следните четири постоянни комисии:

комисия по политически въпроси, права на човека и демокрация;

комисия по икономическа интеграция, сближаване на законодателствата и конвергенция с политиките на ЕС;

комисия по въпросите на енергийната сигурност;

комисия по социални въпроси, заетост, образование, култура и гражданско общество.

2.   В съответствие с общите договорености относно функционирането на Парламентарната асамблея Евронест постоянните парламентарни комисии са съставени от членове на Асамблеята съгласно член 2 и действат при пълна равнопоставеност. Правомощията, отговорностите, съставът и процедурите на постоянните комисии са посочени в приложение I.

3.   Правилникът за дейността на постоянните комисии се приема от Парламентарната асамблея Евронест по предложение на Бюрото.

Член 26

Временни комисии и комисии за наблюдение

По предложение на Бюрото или на членове на Асамблеята, включващи най-малко една трета от компонента на източноевропейските партньори и една трета от компонента на Европейския парламент, Парламентарната асамблея Евронест може по всяко време да създава временни комисии и комисии за наблюдение, чиито отговорности, състав и мандат се определят едновременно с решението за създаването им. Могат да съществуват едновременно не повече от две такива комисии. Комисиите за наблюдение разполагат с максимален срок от една година за приключване на своята дейност. В специални случаи този срок може да се удължи с още 6 месеца.

Член 27

Работни групи и изслушвания

1.   Бюрото може да вземе решение за създаване на работни групи по специфичен аспект на Източното партньорство, както и за провеждане на констативни командировки в източноевропейските партньори, в държави от Европейския съюз или в международни организации, ако определеният бюджет позволява това. И в двата случая Бюрото определя организацията, отговорностите и състава на въпросните работни групи и командировани лица. На работните групи и командированите лица може да бъде възложено да изготвят доклади и проекти на резолюции или препоръки на вниманието на Парламентарната асамблея Евронест. Създадените работни групи продължават дейността си, докато Парламентарната асамблея Евронест не реши друго. В работната група са включени равен брой членове от всеки компонент.

2.   Всеки член на работните групи, който не може да присъства на дадено заседание, може да бъде заместен от член на Парламентарната асамблея Евронест, принадлежащ към същата политическа група в Европейския парламент или към същата делегация на източноевропейски партньор. Съпредседателите на съответната работна група трябва преди началото на срещата да бъдат уведомени в писмена форма относно заместването.

3.   С цел да се постигне по-добро разбирателство между народите на държавите от Европейския съюз и тези на източноевропейските партньори, както и да се привлече вниманието на обществото към въпроси, отнасящи се до Източното партньорство, Парламентарната асамблея Евронест може да организира редовни изслушвания. Подобни срещи се организират под ръководството на Бюрото, като за участие в тях могат да бъдат поканени личности, които могат да предоставят на Парламентарната асамблея Евронест непосредствена информация относно политическата, икономическата, социалната и културната обстановка, която тревожи обществото.

Член 28

Отношения с парламентарните комитети за асоцииране, комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите

1.   Парламентарната асамблея Евронест може да покани парламентарните комитети за асоцииране, комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите, създадени съгласно съществуващите споразумения, както и всички останали, създадени впоследствие, да участват в дейността ѝ.

2.   Тази покана за участие може да включва по-специално срещи на съществуващите парламентарни комитети за асоцииране, комитети за парламентарно сътрудничество и делегации в рамките на пленарните сесии на Парламентарната асамблея Евронест.

Член 29

Финансиране на разходите по организацията, участието в пленарни сесии, устния и писмения превод

1.   Без да се накърнява член 12, параграф 1, парламентът, който е домакин на пленарна сесия на Парламентарната асамблея Евронест, заседание на Бюрото или заседание на комисиите или работните групи, обезпечава необходимите материални условия за организирането на пленарната сесия или заседанието.

2.   По предложение на Бюрото Парламентарната асамблея Евронест може да препоръча финансово участие на останалите парламенти в разходите по организацията на пленарната сесия на Асамблеята или на заседанието на дадена комисия или работна група.

3.   Пътните и дневните разноски, както и разходите за транспорт на място на всеки участник, са за сметка на институцията, към която той принадлежи.

4.   Разходите, свързани с организацията, са за сметка на парламента, който е домакин на пленарната сесия на Парламентарната асамблея Евронест, заседанието на Бюрото или заседанието на комисиите или работните групи, като се вземат предвид условията, определени в следващите параграфи.

5.   В случаите когато пленарна сесия на Парламентарната асамблея Евронест, заседание на Бюрото или заседание на комисиите или работните групи се провежда в едно от местата на работа на Европейския парламент, последният осигурява, поради своето езиково многообразие и без да накърнява член 12, параграф 1, устен превод на официалните езици на Европейския съюз, в зависимост от изискванията за всяко едно заседание и съгласно Кодекса за поведение относно езиковото многообразие на Европейския парламент.

6.   В случаите когато пленарна сесия на Парламентарната асамблея Евронест, заседание на Бюрото или заседание на комисиите или работните групи се провежда извън местата за работа на Европейския парламент, последният осигурява, без да накърнява член 12, параграф 1 и поради своето езиково многообразие, устен превод единствено на работните езици на Асамблеята и на официалните езици на Европейския съюз, които ще бъдат използвани от членовете на Европейския парламент съгласно Кодекса за поведение относно езиковото многообразие на Европейския парламент.

7.   Европейският парламент осигурява писмения превод на приетите от Парламентарната асамблея Евронест официални документи на официалните езици на Европейския съюз. Поради своето езиково многообразие и при условие че парламентите на източноевропейските партньори са съгласни, Европейският парламент осигурява и превода на документите, изготвени при подготовката или по време на заседанията на Парламентарната асамблея Евронест и на нейните органи, на работните езици на Асамблеята. Парламентите на източноевропейските партньори осигуряват писмения превод на приетите от Парламентарната асамблея Евронест официални документи на официалните езици на своите държави.

Член 30

Секретариат

1.   С оглед на подготовката и гладкото протичане на дейностите на Парламентарната асамблея Евронест Асамблеята се подпомага от секретариат, в чийто състав влизат длъжностни лица от всеки един от компонентите на Асамблеята.

Секретариатът оказва помощ на пленарните заседания, на Бюрото, на комисиите и на работните групи. За да се гарантира професионална и безпристрастна помощ на Асамблеята, двата компонента насърчават тясното сътрудничество и изграждането на капацитет, както и взаимния обмен на професионален опит между различните компоненти на секретариата.

2.   Възнагражденията и разноските на членовете на секретариата са за сметка на парламента, към който те принадлежат.

3.   Парламентът, който е домакин на пленарна сесия на Парламентарната асамблея Евронест или на заседание на Бюрото, заседание на комисия или заседание на работна група, съдейства за организирането на пленарната сесия или на въпросното заседание.

Член 31

Тълкуване на Процедурния правилник

Съпредседателите или по тяхно искане — Бюрото, вземат решение по въпросите, свързани с тълкуването на Процедурния правилник.

Член 32

Изменение на Процедурния правилник

1.   За всяко изменение на Процедурния правилник се взема решение от Парламентарната асамблея Евронест въз основа на предложение на Бюрото.

2.   Предложените изменения се считат за приети, ако са подкрепени от мнозинство от две трети от присъстващите членове. Ако преди откриването на гласуването най-малко една десета от членовете, представители на поне две политически групи на Европейския парламент или на две делегации от компонента на източноевропейските партньори на Парламентарната асамблея Евронест, поискат гласуване в отделни групи, се пристъпва към гласуване, при което представителите на компонента на източноевропейските партньори и представителите на компонента на Европейския парламент гласуват отделно. Текстът, който е поставен на гласуване, се счита за приет, ако получи поотделно мнозинство от две трети от гласовете и на двата компонента.

3.   Освен ако е предвидено друго в момента на гласуването, измененията на Процедурния правилник влизат в сила от първия ден на пленарната сесия, която следва приемането им.


(1)  По предложение на работната група по Процедурния правилник на Парламентарната асамблея Евронест, одобрено от Бюрото на Парламентарната асамблея Евронест на 17 март 2015 г., използването на електронното оборудване се разрешава при условие че двата компонента гласуват един след друг, като резултатите не се обявяват преди приключването на гласуването и от двата компонента.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВОМОЩИЯ, ОТГОВОРНОСТИ, ЧЛЕНСТВО И ПРОЦЕДУРИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Член 1

Съществуват четири постоянни парламентарни комисии, които разполагат със следните правомощия и отговорности:

комисия по политически въпроси, права на човека и демокрация;

комисия по икономическа интеграция, сближаване на законодателствата и конвергенция с политиките на ЕС;

комисия по въпросите на енергийната сигурност;

комисия по социални въпроси, заетост, образование, култура и гражданско общество.

I.   Комисия по политически въпроси, права на човека и демокрация

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1.

развитието на стабилни демократични институции, въпроси от областта на управлението и ролята на политическите партии;

2.

насърчаването на политическия диалог, многостранни мерки за изграждане на доверие и принос за мирно уреждане на конфликти;

3.

връзките с други национални и международни организации и парламентарни асамблеи по въпроси от кръга на нейните правомощия;

4.

мира, сигурността, стабилността;

5.

стандартите за провеждане на избори, регулирането на медиите и борбата с корупцията.

Комисията се стреми да съгласува по целесъобразен начин собствената си дейност с тематичната платформа I на Източното партньорство.

II.   Комисия по икономическа интеграция, сближаване на законодателствата и конвергенция с политиките на ЕС

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1.

мониторинга на икономическите, финансовите и търговските връзки между ЕС и източноевропейските партньори, както и с трети държави и регионални организации;

2.

връзките със съответните международни организации (и по-специално със Световната търговска организация) и с организациите, които насърчават икономическата и търговската интеграция на регионално равнище;

3.

мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;

4.

финансирането на дейността в рамките на партньорството, включително наблюдение на изпълнението на кредитните инструменти на Европейската инвестиционна банка и други инструменти и механизми от същия вид;

5.

устойчивото развитие, природните ресурси, изменението на климата и управлението в областта на околната среда;

6.

улесняването на свързването между транспортните и телекомуникационните мрежи;

7.

инвестициите в регионални действия и трансгранично сътрудничество.

Комисията се стреми да съгласува по целесъобразен начин собствената си дейност с тематичната платформа II на Източното партньорство.

III.   Комисия по въпросите на енергийната сигурност

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1.

мониторинга на развитието и прилагането на механизъм за взаимна енергийна подкрепа и сигурност;

2.

подпомагането на укрепването на контактите в областта на енергийната сигурност и подготовката за справяне;

3.

мониторинга на хармонизацията на енергийните политики и законодателство на източноевропейските партньори и на диверсификацията на пътищата за доставка и транзит;

4.

подпомагането на създаването на свързан и диверсифициран енергиен пазар, обхващащ енергията от възобновяеми източници.

Комисията се стреми да съгласува по целесъобразен начин собствената си дейност с тематичната платформа III на Източното партньорство.

IV.   Комисия по социални въпроси, заетост, образование, култура и гражданско общество

Комисията е компетентна по въпросите, които се отнасят до:

1.

насърчаването и подпомагането на сътрудничеството в областта на културата и образованието, насърчаването на междукултурния диалог и отношенията със съответните международни организации и институции;

2.

социалното и човешкото развитие, проблематиката, свързана с младежта и равенството между половете;

3.

социалното приобщаване, социалната закрила, социалния диалог, инфраструктурата и услугите със социален характер, в това число в областта на здравеопазването;

4.

миграцията и мобилността,

5.

пазара на труда и политиката в областта на заетостта;

6.

мониторинга на развитието на информационното общество;

7.

подпомагането на сътрудничеството в сферата на езиковото обучение, младежта и научните изследвания;

8.

отношенията с Форума на гражданското общество и с неправителствените организации от ЕС и източноевропейските партньори.

Комисията се стреми да съгласува по целесъобразен начин собствената си дейност с тематичната платформа IV на Източното партньорство.

Член 2

1.   Всяка постоянна комисия се състои най-много от 30 членове и — доколкото е възможно — в нея участват равен брой членове от двата компонента, като тя отразява състава на Парламентарната асамблея Евронест. Размерът и съставът на постоянните комисии се приемат от Парламентарната асамблея Евронест по предложение на Бюрото.

2.   Всеки член на Парламентарната асамблея Евронест има право на членство в една от постоянните комисии. По изключение даден член може да членува в две постоянни комисии.

3.   Членовете се определят съгласно установените от всеки парламент процедури по начин, който отразява, доколкото е възможно, разпределението на различните политически групи и делегации, съответно представени в Европейския парламент и в компонента на източноевропейските партньори.

Член 3

1.   Измежду своите членове всяка комисия избира Бюро, което се състои от двама равнопоставени съпредседатели (по един от всеки от двата компонента на Парламентарната асамблея Евронест) и от четирима заместник-председатели (по двама от всеки от двата компонента на Парламентарната асамблея Евронест), като продължителността на техния мандат и процедурата за избиране се определят от всеки компонент.

2.   Съпредседателите вземат съвместно решение относно реда за председателството на заседанията на дадената комисия.

3.   Комисиите могат да назначават докладчици за разглеждането на специфични въпроси в кръга на техните правомощия и да изготвят доклади, които се представят на вниманието на Парламентарната асамблея Евронест след разрешение на Бюрото съгласно Процедурния правилник.

4.   Постоянните комисии могат да разглеждат точки от дневния ред без изготвянето на доклад и да уведомят в писмен вид Бюрото за това, че въпросните точки са били разгледани.

5.   Комисиите се отчитат за своята дейност пред Парламентарната асамблея Евронест.

Член 4

1.   Заседанията на комисиите се свикват по покана на техните съпредседатели; те се свикват най-много два пъти годишно, като едно от тях се провежда по време на пленарната сесия на Парламентарната асамблея Евронест. Провеждането на заседанията се редува в една от държавите партньори от Източното партньорство и в сградите на Европейския парламент в едно от местата му на работа. Комисиите могат да заседават в рамките на съвместни заседания, ако съпредседателите решат това.

2.   Всеки член може да внася изменения за разглеждане в комисия.

3.   По отношение на следваните процедури Процедурният правилник на Парламентарната асамблея Евронест се прилага с необходимите изменения към заседанията на комисиите. По-специално в комисиите е налице кворум, ако присъстват поне една трета от членовете от всеки компонент.

4.   Всички заседания са открити, освен ако дадена комисия реши друго.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЪЛЖИНА НА ТЕКСТОВЕТЕ

Във връзка с текстовете, внасяни за превод и отпечатване, се прилагат следните максимални ограничения:

изложения на мотиви, подготвителни работни документи и протоколи от заседания на работните групи и констативни командировки: 6 страници;

предложения за резолюции, съдържащи се в доклади, и предложения за резолюции по неотложни въпроси: 4 страници заедно със съображенията, но без позоваванията.

Под страница се разбира текст от 1 500 печатни знака без интервалите.

Настоящото приложение може да бъде изменено от Бюрото.


8.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 47/15


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

на постоянните комисии на Парламентарната асамблея Евронест, приет от Парламентарната асамблея Евронест на 3 май 2011 г. и изменен на 29 май 2013 г. в Брюксел, на 18 март 2015 г. в Ереван и на 1 ноември 2017 г. в Киев

(2018/C 047/02)

Съгласно член 25, параграф 3 от Процедурния правилник на Парламентарната асамблея Евронест по предложение на Бюрото Парламентарната асамблея Евронест приема Правилник за дейността на постоянните комисии.

Член 1

Приложно поле

1.   Правилникът за дейността на постоянните комисии урежда общите механизми за работата на четирите постоянни комисии на Парламентарната асамблея Евронест (по-нататък наричани „комисии“):

комисия по политически въпроси, права на човека и демокрация;

комисия по икономическа интеграция, сближаване на законодателствата и конвергенция с политиките на ЕС;

комисия по въпросите на енергийната сигурност;

комисия по социални въпроси, заетост, образование, култура и гражданско общество.

2.   Процедурният правилник на Парламентарната асамблея Евронест се прилага със съответните изменения за заседанията на комисиите, без да се засяга Правилникът за дейността на постоянните комисии.

Член 2

Състав

1.   Всяка комисия се състои най-много от 30 членове и включва:

15 членове на Европейския парламент;

15 членове от участващите парламенти на източноевропейските партньори (1).

Съставът на всяка комисия отразява състава на Парламентарната асамблея Евронест.

2.   Всеки член на Парламентарната асамблея Евронест има право на членство в една от постоянните комисии. По изключение даден член може да членува в две постоянни комисии.

3.   Членовете се определят съгласно установените от всеки парламент процедури по начин, който отразява, доколкото е възможно, разпределението на различните политически групи и делегации, съответно представени в Европейския парламент и в компонента на източноевропейските партньори.

4.   Размерът и съставът на постоянните комисии се одобряват от Парламентарната асамблея Евронест по предложение на Бюрото.

Член 3

Председателство и Бюро

1.   Всяка комисия избира измежду своите членове Бюро, съставено от двама равнопоставени съпредседатели (по един от всеки от двата компонента) и четирима заместник-председатели (по двама от всеки от двата компонента), като процедурата за избиране и продължителността на техния мандат се определят от всеки компонент поотделно.

2.   Съпредседателите решават, по общо съгласие, реда за председателството на заседанията на дадената комисия.

Член 4

Заместници

1.   Всеки пълноправен член, който е възпрепятстван да присъства на заседание на своята комисия, може да бъде заместен от член на същия компонент на Асамблеята по споразумение между тези двама членове. Председателстващият заседанието трябва да бъде уведомен за всички случаи на заместване преди началото на заседанието.

2.   В рамките на комисията заместниците се ползват със същите права и задължения като пълноправните членове.

Член 5

Заседания

1.   Заседанията на комисиите се свикват по покана на техните съпредседатели; те се свикват най-много два пъти годишно, като едно от тях се провежда по време на пленарното заседание на Парламентарната асамблея Евронест.

2.   По предложение от Бюрото на комисията съпредседателите изработват и представят проекта на дневен ред за всяко заседание на комисията.

3.   Заседанията на комисиите се провеждат на работните езици на Парламентарната асамблея Евронест. Всички заседания са публични, освен ако съпредседателите не решат друго.

4.   Председателстващият ръководи заседанието, следи за спазването на Правилника за дейността, поддържа реда, дава думата, обявява приключването на разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването.

5.   Никой член не може да се изказва, без да е получил думата от председателстващия. Изказващият се може да бъде прекъсван единствено за процедурни въпроси. Ако даден оратор се отклонява от темата, председателстващият го призовава да се върне към нея, като при повторна забележка председателстващият може да му забрани да се изказва по същата тема до приключването на разискването.

6.   Председателстващият предупреждава всеки член на комисията, който нарушава реда по време на заседание. Ако нарушението се повтори, председателстващият може да отстрани нарушителя от залата за остатъка от заседанието.

7.   Две или повече комисии могат по споразумение между своите бюра да провеждат съвместни заседания по въпроси от общ за тях интерес.

Член 6

Доклади и неотложни въпроси

1.   Комисиите могат да назначават докладчици за разглеждането на специфични въпроси в кръга на техните правомощия и да изготвят доклади, които се представят на вниманието на Парламентарната асамблея Евронест, или становища, които се представят на вниманието на други комисии, след разрешение на Бюрото. Броят на тези доклади по принцип е ограничен до един доклад на комисия на пленарно заседание. По искане на съпредседателите на комисиите Бюрото може да реши колко доклада ще бъдат гласувани на пленарно заседание в зависимост от напредъка на работата по тяхното подготвяне.

2.   По изключение дадена комисия може да повдигне неотложни въпроси пред Парламентарната асамблея Евронест. Броят на неотложните въпроси е ограничен в съответствие с член 9, параграф 2, буква б) от Процедурния правилник на Парламентарната асамблея Евронест.

3.   В допълнение комисиите могат да разглеждат други точки от дневния ред без изготвянето на доклад и да уведомяват в писмен вид Бюрото на Парламентарната асамблея Евронест, че въпросните точки са били разгледани.

4.   Комисиите се отчитат за своята дейност пред Парламентарната асамблея Евронест.

Член 7

Кворум и гласуване

1.   Кворумът за комисия се достига, когато присъстват най-малко една трета от членовете на всеки компонент. В случай на съвместни заседания кворумът за комисия се достига, когато присъстват най-малко една четвърт от членовете за всеки компонент.

2.   Всяко гласуване е действително независимо от броя на гласувалите. Всеки член на комисията обаче може да изиска проверка на кворума преди пристъпване към гласуване. Ако след подобно искане се установи, че няма кворум, гласуването се отлага.

3.   Комисията или в случай на съвместни заседания — комисиите, приема(т) своите решения с мнозинство от две трети от членовете, взели участие в гласуването. Гласуването в комисията или в случай на съвместни заседания — в комисиите, се извършва чрез вдигане на ръка, като всеки член разполага с един глас, който е личен и не може да се прехвърля.

4.   При гласуване с вдигане на ръка преброяването на гласовете се извършва от комисията по преброяване, която се състои от еднакъв брой представители на секретариатите на всеки компонент на Парламентарната асамблея Евронест. Комисията по преброяване се назначава от съпредседателите на комисията преди началото на съответното заседание и докладва за резултата от преброяването на гласовете директно на съпредседателите.

5.   Всеки член може да внесе изменения за разглеждане в комисия или в случай на съвместни заседания — в комисии, преди изтичане на крайния срок, обявен от съпредседателите. Измененията са свързани с текста, който целят да променят, и се внасят в писмен вид. Устни предложения за изменение могат да бъдат взети предвид единствено ако имат за цел коригиране на фактически или езикови грешки. Никакви други устни предложения за изменение не следва да се вземат предвид.

6.   Ако преди откриването на гласуването най-малко трима членове на комисията, представители на поне две политически групи на Европейския парламент или на поне две делегации от компонента на източноевропейските партньори на Парламентарната асамблея Евронест поискат гласуване в отделни групи, се пристъпва към гласуване, при което представителите на компонента на източноевропейските партньори и представителите на компонента на Европейския парламент гласуват отделно, но едновременно. Решението, което е поставено на гласуване, се приема, ако получи поотделно мнозинство от две трети от гласовете и на двата компонента. Същата разпоредба се прилага и в случай на съвместни заседания на комисии.

7.   Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби, отнася се до два или повече параграфа или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, може да бъде поискано разделно гласуване от политическа група от Европейския парламент или от най-малко един член на Парламентарната асамблея Евронест. Това искане се изпраща на съпредседателите в писмен вид най-късно до 18.00 ч. в деня преди гласуването, освен ако съпредседателите не определят друг краен срок, и по принцип се счита за прието. Същата разпоредба се прилага и в случай на съвместни заседания на комисии.

Член 8

Други разпоредби

1.   Парламентът, който е домакин на заседание на комисия, гарантира осигуряването на необходимите материални условия, подпомагането и покриването на разходите за организирането на заседанието.

2.   По предложение на Бюрото обаче Парламентарната асамблея Евронест може да препоръча финансово участие на останалите парламенти в разходите по организацията на заседание на дадена комисия.

Член 9

Тълкуване на Правилника

Съпредседателите или, по тяхно искане, Бюрото на дадена комисия, имат право да вземат решение по въпросите, свързани с тълкуването на Правилника за дейността на постоянните комисии.

Член 10

Изменение на Правилника за дейността на постоянните комисии

1.   Парламентарната асамблея Евронест взема решение за всяко изменение на Правилника за дейността на постоянните комисии въз основа на предложение на Бюрото.

2.   Измененията се приемат с мнозинство от две трети от членовете, взели участие в гласуването. Ако преди откриването на гласуването най-малко една десета от членовете, представители на поне две политически групи на Европейския парламент или на две делегации от компонента на източноевропейските партньори на Парламентарната асамблея Евронест поискат гласуване в отделни групи, се пристъпва към гласуване, при което представителите на компонента на източноевропейските партньори и представителите на компонента на Европейския парламент гласуват отделно. Текстът, който е поставен на гласуване, се счита за приет, ако получи поотделно мнозинство от две трети от гласовете и на двата компонента.

3.   Освен ако е предвидено друго в момента на гласуването, измененията на Правилника за дейността на постоянните комисии влизат в сила незабавно след приемането им.


(1)  След присъединяването на следващия източноевропейски партньор (Беларус) местата ще бъдат преразпределени между източноевропейските партньори.