ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 435

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
15 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 435/01

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно въжените линии за превоз на хора (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Съвета 89/686/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно личните предпазни средства (публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Съобщение на Комисията във връзка с изпълнението на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие и на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (Публикуване на номерата на европейски документи за оценяване съгласно член 22 от Регламент (ЕС) № 305/2011)  ( 1 )

152


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 435/1


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно въжените линии за превоз на хора

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 435/01)

ЕОС(1) (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Контрол преди пускане в експлоатация, поддържане, контрол и проверки по време на експлоатация

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 1908:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Опъващи устройства

11.12.2015 г.

EN 1908:2004

Забележка 2.1

19.5.2016 г.

CEN

EN 1909:2017

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Аварийни и спасителни операции

Настоящата е първата публикация

EN 1909:2004

Забележка 2.1

31.3.2018 г.

CEN

EN 12385-8:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8: Теглещи и носещо-теглещи въжета от усукани снопчета (дилки) за въжени линии, предназначени за превоз на хора

24.4.2003 г.

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: Затворени носещи въжета за въжени линии, предназначени за превоз на хора

24.4.2003 г.

 

 

CEN

EN 12397:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Експлоатация

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 1: Критерии за избор на въжета и закрепване на краищата им

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 2: Коефициенти на сигурност

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 3: Заплетка на теглещи и транспортни въжета от 6 снопчета (дилки)

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 4: Закрепвания на край на въже

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 5: Съхранение, транспорт, монтиране и опъване

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 6: Критерии за бракуване

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 7: Контрол, ремонт и поддържане

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета. Част 8: Магнитно-индукционно изпитване на въжета

26.4.2005 г.

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове въжени линии

14.8.2015 г.

EN 12929-1:2004

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 12929-2:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 2: Допълнителни изисквания за двувъжени линии с реверсивно движение без спирачки за носещото въже

14.8.2015 г.

EN 12929-2:2004

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 12930:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Изчисления

14.8.2015 г.

EN 12930:2004

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 13107:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Строителни съоръжения

11.12.2015 г.

EN 13107:2004

Забележка 2.1

19.5.2016 г.

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Системи за задвижване и друго механично обзавеждане

11.12.2015 г.

EN 13223:2004

Забележка 2.1

19.5.2016 г.

CEN

EN 13243:2015

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Електрическо обзавеждане, различно от това за системите за задвижване

14.8.2015 г.

EN 13243:2004

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 13796-1:2017

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 1: Закрепвания към транспортното въже, колички на превозно средство, захващащи спирачки, кабини, седалки, вагони, превозни средства за техническо поддържане, тегличи

Настоящата е първата публикация

EN 13796-1:2005

Забележка 2.1

31.3.2018 г.

CEN

EN 13796-2:2005

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 2: Изпитване на приплъзване на хващача към транспортното въже

20.9.2005 г.

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 3: Изпитване на умора

20.9.2005 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Белгия, тел. +32 25500811; факс +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Белгия, тел. +32 25196871; факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Франция, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 435/6


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Съвета 89/686/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно личните предпазни средства

(публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 435/02)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Средства за защита на дихателните органи. Определения на термините и пиктограми

4.6.1999 г.

EN 132:1990

Забележка 2.1

30.6.1999 г.

CEN

EN 133:2001

Средства за защита на дихателните органи. Класификация

10.8.2002 г.

EN 133:1990

Забележка 2.1

10.8.2002 г.

CEN

EN 134:1998

Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на съставните части

13.6.1998 г.

EN 134:1990

Забележка 2.1

31.7.1998 г.

CEN

EN 135:1998

Средства за защита на дихателните органи. Списък на еквивалентни термини

4.6.1999 г.

EN 135:1990

Забележка 2.1

30.6.1999 г.

CEN

EN 136:1998

Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

13.6.1998 г.

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Забележка 2.1

31.7.1998 г.

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

23.11.2007 г.

EN 137:1993

Забележка 2.1

23.11.2007 г.

CEN

EN 138:1994

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи с подаване на свеж въздух за употреба с цяла маска, полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

16.12.1994 г.

 

 

CEN

EN 140:1998

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.11.1998 г.

EN 140:1989

Забележка 2.1

31.3.1999 г.

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Средства за защита на дихателните органи. Наустници. Изисквания, изпитвания, маркировка

10.4.2003 г.

EN 142:1989

Забележка 2.1

10.4.2003 г.

CEN

EN 143:2000

Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

24.1.2001 г.

EN 143:1990

Забележка 2.1

24.1.2001 г.

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006 г.

Забележка 3

21.12.2006 г.

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка

24.1.2001 г.

EN 144-1:1991

Забележка 2.1

24.1.2001 г.

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004 г.

Забележка 3

21.2.2004 г.

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005 г.

Забележка 3

31.12.2005 г.

CEN

EN 144-2:1998

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Резби на изходящите накрайници

4.6.1999 г.

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използва азот и кислород

21.2.2004 г.

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка

19.2.1998 г.

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Забележка 2.1

28.2.1998 г.

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001 г.

Забележка 3

24.1.2001 г.

CEN

EN 148-1:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба

4.6.1999 г.

EN 148-1:1987

Забележка 2.1

31.8.1999 г.

CEN

EN 148-2:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата

4.6.1999 г.

EN 148-2:1987

Забележка 2.1

31.8.1999 г.

CEN

EN 148-3:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 3: Връзка с резба М 45 х 3

4.6.1999 г.

EN 148-3:1992

Забележка 2.1

31.8.1999 г.

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.5.2010 г.

EN 149:2001

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 166:2001

Индивидуална защита на очите. Изисквания

10.8.2002 г.

EN 166:1995

Забележка 2.1

10.8.2002 г.

CEN

EN 167:2001

Индивидуална защита на очите. Оптични методи за изпитване

10.8.2002 г.

EN 167:1995

Забележка 2.1

10.8.2002 г.

CEN

EN 168:2001

Индивидуална защита на очите. Неоптични методи за изпитване

10.8.2002 г.

EN 168:1995

Забележка 2.1

10.8.2002 г.

CEN

EN 169:2002

Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

28.8.2003 г.

EN 169:1992

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 170:2002

Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

28.8.2003 г.

EN 170:1992

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 171:2002

Индивидуална защита на очите. Филтри за защита от инфрачервено лъчение. Изисквания за пропускане и препоръки за използване

10.4.2003 г.

EN 171:1992

Забележка 2.1

10.4.2003 г.

CEN

EN 172:1994

Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия

15.5.1996 г.

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002 г.

Забележка 3

10.8.2002 г.

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000 г.

Забележка 3

31.10.2000 г.

CEN

EN 174:2001

Индивидуална защита на очите. Очила „закрит тип“ за ски алпийски дисциплини

21.12.2001 г.

EN 174:1996

Забележка 2.1

21.12.2001 г.

CEN

EN 175:1997

Лични предпазни средства.Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

19.2.1998 г.

 

 

CEN

EN 207:2017

Лични предпазни средства за очите. Филтри и средства за защита на очите от лазерно лъчение (очила за защита от лазер)

13.10.2017 г.

EN 207:2009

Забележка 2.1

30.10.2017 г.

CEN

EN 208:2009

Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна настройка)

6.5.2010 г.

EN 208:1998

Забележка 2.1

30.6.2010 г.

CEN

EN 250:2014

Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

12.12.2014 г.

EN 250:2000

Забележка 2.1

31.12.2014 г.

CEN

EN 269:1994

Средства за защита на дихателните органи Апарати за защита на дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

16.12.1994 г.

 

 

CEN

EN 342:2004

Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита срещу студ

6.10.2005 г.

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защита срещу дъжд

8.3.2008 г.

EN 343:2003

Забележка 2.1

8.3.2008 г.

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Защитно облекло. Методи за изпитване. Определяне на поведението на материалите при контакт с малки пръски разтопен метал

23.12.1993 г.

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите

28.8.2003 г.

EN 352-1:1993

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 352-2:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите

28.8.2003 г.

EN 352-2:1993

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 352-3:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността

28.8.2003 г.

EN 352-3:1996

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 352-4:2001

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума

10.8.2002 г.

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006 г.

Забележка 3

30.4.2006 г.

CEN

EN 352-5:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума

28.8.2003 г.

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010 г.

Забележка 3

6.5.2010 г.

CEN

EN 352-6:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Антифони. Изисквания и изпитване за безопасност. Част 8: Антифони, покриващи ушите за аудио развлечение

28.1.2009 г.

 

 

CEN

EN 353-1:2014

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия

11.12.2015 г.

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

28.8.2003 г.

EN 353-2:1992

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 354:2010

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета

9.7.2011 г.

EN 354:2002

Забележка 2.1

9.7.2011 г.

CEN

EN 355:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия

28.8.2003 г.

EN 355:1992

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 358:1999

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета

21.12.2001 г.

EN 358:1992

Забележка 2.1

21.12.2001 г.

CEN

EN 360:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

28.8.2003 г.

EN 360:1992

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 361:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло

28.8.2003 г.

EN 361:1992

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 362:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители

6.10.2005 г.

EN 362:1992

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN 363:2008

Лични предпазни средства срещу падане. Системи лични предпазни средства срещу падане

20.6.2008 г.

EN 363:2002

Забележка 2.1

31.8.2008 г.

CEN

EN 364:1992

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за изпитване

23.12.1993 г.

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Общи изисквания към инструкциите за употреба, поддържане, периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка

6.10.2005 г.

EN 365:1992

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химични опасности (ISO 374-1:2016)

12.4.2017 г.

EN 374-1:2003

Забележка 2.1

31.5.2017 г.

CEN

EN 374-2:2003

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: Определяне устойчивостта на преминаване

6.10.2005 г.

EN 374-2:1994

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN 374-3:2003

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 3: Определяне устойчивостта на проникване на химични продукти

6.10.2005 г.

EN 374-3:1994

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 4: Определяне устойчивостта на разлагане от химични продукти

11.4.2014 г.

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания към характеристиките за опасностите от микроорганизми (ISO 374-5:2016)

12.4.2017 г.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

6.5.2010 г.

EN 379:2003

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 381-1:1993

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 1: Стенд за изпитване съпротивлението на срязване с верижен трион

23.12.1993 г.

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 2: Методи за изпитване на протектори за крака

12.1.1996 г.

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 3: Методи за изпитване на обувки

10.10.1996 г.

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 4: Методи за изпитване на защитни ръкавици за работа с верижни триони

16.3.2000 г.

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 5: Изиквания към протектори за крака

12.1.1996 г.

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 7: Изисквания за защитни ръкавици за работа с верижни триони

16.3.2000 г.

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 8: Методи за изпитване на защитни гети за работа с верижен трион

18.10.1997 г.

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 9: Изисквания за защитни гети за работа с верижен трион

18.10.1997 г.

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 10: Метод за изпитване на защитни куртки

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 11: Изисквания за защитни куртки

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 388:2016

Ръкавици за защита от механични рискове

12.4.2017 г.

EN 388:2003

Забележка 2.1

31.5.2017 г.

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Защитни каски за индустрията

20.12.2012 г.

EN 397:2012

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 402:2003

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.2.2004 г.

EN 402:1993

Забележка 2.1

21.2.2004 г.

CEN

EN 403:2004

Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.10.2005 г.

EN 403:1993

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN 404:2005

Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.10.2005 г.

EN 404:1993

Забележка 2.1

2.12.2005 г.

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани — газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.5.2010 г.

EN 405:2001

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 407:2004

Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)

6.10.2005 г.

EN 407:1994

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

6.5.2010 г.

EN 420:2003

Забележка 2.1

31.5.2010 г.

CEN

EN 421:2010

Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно замърсяване

9.7.2011 г.

EN 421:1994

Забележка 2.1

9.7.2011 г.

CEN

EN 443:2008

Каски за пожарогасене в сгради и други постройки

20.6.2008 г.

EN 443:1997

Забележка 2.1

31.8.2008 г.

CEN

EN 458:2004

Антифони. Препоръки за избор, използване, обслужване и поддържане. Ръководен документ

6.10.2005 г.

EN 458:1993

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN 464:1994

Защитно облекло за защита срещу течни и газообразни химикали, включително аерозоли и твърди частици. Метод за изпитване: Определяне на непропускливост на течности в газонепропускливи костюми (определяне на вътрешно налягане)

16.12.1994 г.

 

 

CEN

EN 469:2005

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене

19.4.2006 г.

EN 469:1995

Забележка 2.1

30.6.2006 г.

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007 г.

Забележка 3

23.11.2007 г.

CEN

EN 510:1993

Изисквания за защитни облекла срещу риска от захващането им от движещи се части на машини

16.12.1994 г.

 

 

CEN

EN 511:2006

Защитни ръкавици срещу студ

21.12.2006 г.

EN 511:1994

Забележка 2.1

21.12.2006 г.

CEN

EN 530:2010

Устойчивост на претриване на материали за защитно облекло. Методи за изпитване

9.7.2011 г.

EN 530:1994

Забележка 2.1

9.7.2011 г.

CEN

EN 564:2014

Екипировка за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

11.12.2015 г.

EN 564:2006

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 565:2017

Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

Настоящата е първата публикация

EN 565:2006

Забележка 2.1

28.2.2018 г.

CEN

EN 566:2017

Екипировка за алпинизъм. Клупове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.10.2017 г.

EN 566:2006

Забележка 2.1

30.10.2017 г.

CEN

EN 567:2013

Екипировка за алпинизъм. Скоби за въже. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

28.6.2013 г.

EN 567:1997

Забележка 2.1

30.9.2013 г.

CEN

EN 568:2015

Съоръжения за алпинизъм. Средства за закрепване в лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

9.9.2016 г.

EN 568:2007

Забележка 2.1

9.9.2016 г.

CEN

EN 569:2007

Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

8.3.2008 г.

EN 569:1997

Забележка 2.1

8.3.2008 г.

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Защитни ръкавици за пожарникари

20.6.2008 г.

EN 659:2003

Забележка 2.1

30.9.2008 г.

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

11.12.2015 г.

EN 795:1996

Забележка 2.1

9.9.2016 г.

Предупреждение: Настоящото публикуване не се отнася за устройствата, описани в:

тип А (осигурителни устройства с една или повече стационарни точки за закрепване и с необходимост от анкерни връзки или фиксиращи елементи за закрепване към конструкцията), посочени в точки 3.2.1, 4.4.1 и 5.3;

тип С (осигурителни устройства, при които се използват една или повече хоризонтални еластични осигурителни линии), посочени в точки 3.2.3, 4.4.3 и 5.5;

тип D (осигурителни устройства, при които се използват хоризонтални твърди осигурителни линии), посочени в точки 3.2.4, 4.4.4 и 5.6;

всяка комбинация от горните.

По отношение на типове A, C и D, настоящото публикуване не се отнася към която и да е от следните точки: 4.5, 5.2.2, 6, 7; приложение A и приложение ZA.

Следователно, по отношение на посочените по-горе устройства няма презумпция за съответствие с разпоредбите в Директива 89/686/ЕИО, защото тези устройства не се считат за лични предпазни средства.

CEN

EN 812:2012

Противоударни шапки за индустрията

20.12.2012 г.

EN 812:1997

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 813:2008

Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение

28.1.2009 г.

EN 813:1997

Забележка 2.1

28.2.2009 г.

CEN

EN 863:1995

Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване: Устойчивост на пробиване

15.5.1996 г.

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Екипировка за алпинизъм. Динамични въжета за алпинизъм. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

12.4.2017 г.

EN 892:2012

Забележка 2.1

31.5.2017 г.

CEN

EN 893:2010

Съоръжения за алпинизъм. Котки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

9.7.2011 г.

EN 893:1999

Забележка 2.1

9.7.2011 г.

CEN

EN 943-1:2015

Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми „газонепропускливи“ (тип 1) костюми

9.9.2016 г.

EN 943-1:2002

Забележка 2.1

9.9.2016 г.

CEN

EN 943-2:2002

Защитно облекло срещу течни и газообразни химични вещества, включващи течни аерозоли и твърди частици. Част 2: Изисквания за изпълнение на „газонепропускливи“ (тип 1) костюми за химична защита за аварийни екипи (АЕ)

10.8.2002 г.

 

 

CEN

EN 958:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.10.2017 г.

EN 958:2006+A1:2010

Забележка 2.1

13.10.2017 г.

CEN

EN 960:2006

Макети за глава за използване при изпитване на защитни каски

21.12.2006 г.

EN 960:1994

Забележка 2.1

31.12.2006 г.

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Каски за въздушни спортове

20.12.2012 г.

EN 966:2012

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 1073-1:1998

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

6.11.1998 г.

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 1077:2007

Каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти

8.3.2008 г.

EN 1077:1996

Забележка 2.1

8.3.2008 г.

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки

20.12.2012 г.

EN 1078:2012

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 1080:2013

Защитни каски срещу удар за малки деца

28.6.2013 г.

EN 1080:1997

Забележка 2.1

31.8.2013 г.

CEN

EN 1082-1:1996

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката

14.6.1997 г.

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания с ръчно държани ножове. Част 3: Изпитване на срязване при удар от падане от височина за текстил, кожа и други материали

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 1146:2005

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

19.4.2006 г.

EN 1146:1997

Забележка 2.1

30.4.2006 г.

CEN

EN 1149-1:2006

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Метод за изпитване за измерване на специфично повърхностно съпротивление

21.12.2006 г.

EN 1149-1:1995

Забележка 2.1

31.12.2006 г.

CEN

EN 1149-2:1997

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 2: Метод за измерване на електрическото съпротивление на материала (обемно съпротивление)

19.2.1998 г.

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 3: Методи за изпитване за измерване спадането на заряда

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията

20.6.2008 г.

 

 

CEN

EN 1150:1999

Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

4.6.1999 г.

 

 

CEN

EN 1385:2012

Каски за кану и спортове в планински реки

20.12.2012 г.

EN 1385:1997

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 1486:2007

Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отражателно облекло за специално пожарогасене

8.3.2008 г.

EN 1486:1996

Забележка 2.1

30.4.2008 г.

CEN

EN 1497:2007

Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни колани за цялото тяло

8.3.2008 г.

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 1: Протектори за защита от удар на ставите на крайниците на мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

13.3.2013 г.

EN 1621-1:1997

Забележка 2.1

30.6.2013 г.

CEN

EN 1621-2:2014

Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 2: Защитни средства за гърба на мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

12.12.2014 г.

EN 1621-2:2003

Забележка 2.1

31.12.2014 г.

CEN

EN 1731:2006

Идивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето

23.11.2007 г.

EN 1731:1997

Забележка 2.1

23.11.2007 г.

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Съоръжения за гмуркане. Шамандури компенсатори. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

9.9.2016 г.

EN 1809:2014

Забележка 2.1

30.9.2016 г.

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри — газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.5.2010 г.

EN 1827:1999

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 1868:1997

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Списък на еквивалентните термини

18.10.1997 г.

 

 

CEN

EN 1891:1998

Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение

6.11.1998 г.

 

 

CEN

EN 1938:2010

Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и мотопедисти

9.7.2011 г.

EN 1938:1998

Забележка 2.1

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Акустика. Антифони. Част 2: Оценка на ефективните А-претеглени нива на звуково налягане при използването на антифони (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996 г.

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Акустика. Антифони. Част 3: Измерване на намаляването на звука на антифони покриващи ушите с използване на акустичен метод (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008 г.

EN 24869-3:1993

Забележка 2.1

8.3.2008 г.

CEN

EN ISO 6529:2001

Защитно облекло. Защита срещу химични продукти. Определяне на устойчивостта на материалите за защитни облекла на проникване на течности и газове (ISO 6529:2001)

6.10.2005 г.

EN 369:1993

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN ISO 6530:2005

Защитно облекло. Защита срещу течни химични продукти. Метод за изпитване на устойчивостта на материалите за защитни облекла на преминаване на течности (ISO 6530:2005)

6.10.2005 г.

EN 368:1992

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN ISO 6942:2002

Защитно облекло. Защита срещу топлина и огън. Метод за изпитване: Оценяване на материали и комбинация от материали, изложени на въздействие на източник на лъчиста топлина (ISO 6942:2002)

28.8.2003 г.

EN 366:1993

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN ISO 9151:2016

Защитно облекло срещу топлина и пламък. Определяне преминаването на топлина при въздействие с пламък (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017 г.

EN 367:1992

Забележка 2.1

30.6.2017 г.

CEN

EN ISO 9185:2007

Защитно облекло. Оценка на устойчивостта на материалите към пръски разтопен метал (ISO 9185:2007)

8.3.2008 г.

EN 373:1993

Забележка 2.1

8.3.2008 г.

CEN

EN ISO 10256:2003

Протектори за глава и лице за играчи на хокей на лед (ISO 10256:2003)

6.10.2005 г.

EN 967:1996

Забележка 2.1

6.10.2005 г.

CEN

EN ISO 10819:2013

Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:2013)

13.12.2013 г.

EN ISO 10819:1996

Забележка 2.1

13.12.2013 г.

CEN

EN ISO 10862:2009

Малки плавателни съдове. Системи за бързо освобождаване на трапецовидни колани (ISO 10862:2009)

6.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси (ISO 11611:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 11611:2007

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN ISO 11612:2015

Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. Минимални изисквания към характеристиките (ISO 11612:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 11612:2008

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 12021:2014

Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати

12.12.2014 г.

 

 

CEN

EN 12083:1998

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

4.7.2000 г.

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Облекло за защита от топлина и пламък. Определяне на топлопредаването през защитното облекло или съставните материали при контакт. Част 1: Топлина, получена при контакт с нагревателен цилиндър (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016 г.

EN 702:1994

Забележка 2.1

9.9.2016 г.

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Облекло за защита от топлина и пламък. Определяне на топлопредаването през защитно облекло или съставните му материали чрез контакт. Част 2: Метод за изпитване с използване на топлопредавне чрез контакт с малък падащ цилиндър (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008 г.

 

 

CEN

EN 12270:2013

Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

11.4.2014 г.

EN 12270:1998

Забележка 2.1

31.5.2014 г.

CEN

EN 12275:2013

Екипировка за алпинизъм. Съединители. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.12.2013 г.

EN 12275:1998

Забележка 2.1

13.12.2013 г.

CEN

EN 12276:2013

Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

11.4.2014 г.

EN 12276:1998

Забележка 2.1

31.5.2014 г.

CEN

EN 12277:2015

Екипировка за алпинизъм. Хамут. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

12.4.2017 г.

EN 12277:2007

Забележка 2.1

31.5.2017 г.

CEN

EN 12278:2007

Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

23.11.2007 г.

EN 12278:1998

Забележка 2.1

30.11.2007 г.

CEN

EN ISO 12311:2013

Лични предпазни средства. Методи за изпитване на слънчеви очила и сродни предпазни очила (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013 г.

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013 г.

EN 1836:2005+A1:2007

Забележка 2.3

28.2.2015 г.

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Настоящата е първата публикация

Забележка 3

датата на тази публикация

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 2: Филтри за директно наблюдаване на слънцето (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015 г.

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи линии на палубата за употреба в плавателни съдове за развлечение. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12401:2009)

6.5.2010 г.

EN 1095:1998

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 2: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 275. Изисквания за безопасност (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006 г.

EN 399:1993

Забележка 2.1

31.3.2007 г.

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 3: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 150. Изисквания за безопасност (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006 г.

EN 396:1993

Забележка 2.1

31.3.2007 г.

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 4: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 100. Изисквания за безопасност (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006 г.

EN 395:1993

Забележка 2.1

31.3.2007 г.

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006 г.

EN 393:1993

Забележка 2.1

31.3.2007 г.

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006 г.

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006 г.

EN 394:1993

Забележка 2.1

31.8.2006 г.

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011 г.

Забележка 3

11.11.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 9: Методи за изпитване (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006 г.

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011 г.

Забележка 3

11.11.2011 г.

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 10: Избор и приложение на лични предпазни средства за плаване и други приложими средства (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006 г.

 

 

CEN

EN 12477:2001

Защитни ръкавици за заварчици

10.8.2002 г.

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005 г.

Забележка 3

31.12.2005 г.

CEN

EN 12492:2012

Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

20.12.2012 г.

EN 12492:2000

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 12628:1999

Принадлежности за гмуркане. Комбинирани средства за плаваемост и спасителни средства. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

4.7.2000 г.

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

21.12.2006 г.

 

 

CEN

EN 12941:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

4.6.1999 г.

EN 146:1991

Забележка 2.1

4.6.1999 г.

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005 г.

Забележка 3

6.10.2005 г.

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009 г.

Забележка 3

5.6.2009 г.

CEN

EN 12942:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

4.6.1999 г.

EN 147:1991

Забележка 2.1

4.6.1999 г.

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003 г.

Забележка 3

28.8.2003 г.

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009 г.

Забележка 3

5.6.2009 г.

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])

6.5.2010 г.

EN 13034:2005

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 13061:2009

Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на футболисти. Изисквания и методи за изпитване

6.5.2010 г.

EN 13061:2001

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 13087-1:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 1: Условия и кондициониране

10.8.2002 г.

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002 г.

Забележка 3

10.8.2002 г.

CEN

EN 13087-2:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 2: Поглъщане на удар

20.12.2012 г.

EN 13087-2:2000

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13087-3:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 3: Устойчивост на пробождане

10.8.2002 г.

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002 г.

Забележка 3

10.8.2002 г.

CEN

EN 13087-4:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 4: Ефикасност на системата за задържане

20.12.2012 г.

EN 13087-4:2000

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13087-5:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 5: Якост на системата за задържане

20.12.2012 г.

EN 13087-5:2000

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13087-6:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 6: Зрително поле

20.12.2012 г.

EN 13087-6:2000

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13087-7:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 7: Устойчивост на пламък

10.8.2002 г.

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002 г.

Забележка 3

10.8.2002 г.

CEN

EN 13087-8:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 8: Електрически свойства

21.12.2001 г.

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005 г.

Забележка 3

6.10.2005 г.

CEN

EN 13087-10:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 10: Устойчивост на лъчиста топлина

20.12.2012 г.

EN 13087-10:2000

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13089:2011

Съоръжения за алпинизъм. Пикел за лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

9.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, облечени на тялото

5.6.2009 г.

EN 13138-1:2003

Забележка 2.1

5.6.2009 г.

CEN

EN 13158:2009

Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и раменете използвани при конен спорт: за ездачи на коне, персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и методи за изпитване

6.5.2010 г.

EN 13158:2000

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 13178:2000

Индивидуална защита на очите. Протектори за очи за зимни спортове

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на подсмукване и общо подсмукване

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 2: Експлоатационно изпитване на свойствата

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на съпротивление при дишане

10.8.2002 г.

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 4: Изпитвания с пламък

10.8.2002 г.

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 5: Климатични условия

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на съдържание на въглероден диоксид във вдишвания въздух

10.8.2002 г.

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на проникването през филтъра за частици.

20.6.2008 г.

EN 13274-7:2002

Забележка 2.1

31.7.2008 г.

CEN

EN 13274-8:2002

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 8: Определяне акумулирането на доломитов прах

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

24.2.2001 г.

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 2: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за стъпалото в областта на камарата, защитни средства за пищяла и защитни средства за ръката до лакътя

24.2.2001 г.

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за торса

11.4.2014 г.

EN 13277-3:2000

Забележка 2.1

30.6.2014 г.

CEN

EN 13277-4:2001

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава

10.8.2002 г.

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007 г.

Забележка 3

31.12.2007 г.

CEN

EN 13277-5:2002

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 5: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за половите органи и защитни средства за корема

10.8.2002 г.

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 6: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за бюста на жени

21.2.2004 г.

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от китката надолу и за стъпалата

6.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Лични предпазни средства. Обувки. Метод за изпитване на устойчивост на плъзгане (ISO 13287:2012)

13.3.2013 г.

EN ISO 13287:2007

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13356:2001

Приспособления за видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

21.12.2001 г.

 

 

CEN

EN 13484:2012

Каски за ползвателите на едноместни шейни

20.12.2012 г.

EN 13484:2001

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Защитно облекло срещу топлина и пламък. Част 1: Метод за изпитване на пълен комплект облекла. Измерване на преминалата енергия чрез инструментален манекен (ISO 13506-1:2017)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти. Изисквания и методи за изпитване

23.11.2007 г.

EN 13546:2002

Забележка 2.1

31.12.2007 г.

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и методи за изпитване

23.11.2007 г.

EN 13567:2002

Забележка 2.1

31.12.2007 г.

CEN

EN 13594:2015

Защитни ръкавици за професионални мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

11.12.2015 г.

EN 13594:2002

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 13595-1:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 1: Общи изисквания

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 2: Метод за изпитване за определяне устойчивостта на претриване при удар

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти — якета, панталони и костюми от една или две части. Част 3: Метод за определяне здравината на пропукване

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти — якета, панталони и костюми от една или две части. Част 4: Метод за определяне устойчивостта на срязване при удар

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13634:2010

Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

9.7.2011 г.

EN 13634:2002

Забележка 2.1

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 13688:2013

Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)

13.12.2013 г.

EN 340:2003

Забележка 2.1

31.1.2014 г.

CEN

EN 13781:2012

Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей

20.12.2012 г.

EN 13781:2001

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13794:2002

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

28.8.2003 г.

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 13819-1:2002

Антифони. Изпитване. Част 1: Физични методи за изпитване

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Антифони. Изпитване. Част 2: Акустични методи за изпитване

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 1: Терминология и методи за изпитване

21.12.2006 г.

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 2: Изисквания за обувки, устойчиви на химични продукти в лабораторни условия

21.12.2006 г.

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 3: Изисквания за обувки с висока устойчивост на химични продукти в лабораторни условия

21.12.2006 г.

 

 

CEN

EN 13911:2017

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания и методи за изпитване на качулки за пожарникари

Настоящата е първата публикация

EN 13911:2004

Забележка 2.1

28.2.2018 г.

CEN

EN 13921:2007

Лични предпазни средства. Ергономични принципи

23.11.2007 г.

 

 

CEN

EN 13949:2003

Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена система за употреба със сгъстен газ Nitrox и кислород за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.2.2004 г.

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005 г.

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 2: Метод за изпитване за определяне пропускането в костюма на аерозоли от фини частици (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване за определяне устойчивостта на пробиване и динамично раздиране на материали (ISO 13995:2000)

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Защитно облекло. Механични свойства. Определяне устойчивостта на прорязване с остри предмети (ISO 13997:1999)

4.7.2000 г.

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Защитно облекло. Престилки, панталони и елеци за защита срещу срязвания и пробождания от ръчно държани ножове (ISO 13998:2003)

28.8.2003 г.

EN 412:1993

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN 14021:2003

Защитни средства за мотоциклетизъм при всякакви терени, предназначени за защита на мотоциклетиста от камъни и отломки. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Каски с високи характеристики за индустрията

20.12.2012 г.

EN 14052:2012

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 14058:2004

Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Защитно облекло. Защита срещу пламък. Материали, комбинации от материали и облекло с ограничена скорост на разпространение на пламъка (ISO 14116:2015)

11.12.2015 г.

EN ISO 14116:2008

Забележка 2.1

31.1.2016 г.

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и методи за изпитване

23.11.2007 г.

EN 14120:2003

Забележка 2.1

31.12.2007 г.

CEN

EN 14126:2003

Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции

6.10.2005 г.

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен цикъл за работа под вода

13.12.2013 г.

EN 14143:2003

Забележка 2.1

31.1.2014 г.

CEN

EN 14225-1:2005

Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми (системи) с ативно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Костюми за гмуркане. Част 4: Костюми за атмосферно налягане. Изисквания относно човешките фактори и методи за изпитване

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14325:2004

Защитно облекло срещу химични продукти. Методи за изпитване и класификация за изпълнението на материалите, шевовете, съединяването и сглобяването

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14328:2005

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14360:2004

Защитно облекло срещу дъжд. Метод за изпитване на готови облекла. Удар от височина с капки с висока енергия

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

20.6.2008 г.

EN 14387:2004

Забележка 2.1

31.7.2008 г.

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Лични предпазни средства. Протектори за коляно за работно положение на колене

6.5.2010 г.

EN 14404:2004

Забележка 2.1

31.7.2010 г.

CEN

EN 14435:2004

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полу маска, предвидени само за положително налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка+E968

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 14458:2004

Индивидуална защита на очите. Лицеви екрани и лицеви козирки за употреба с каски за пожарникари и с каски с високи характеристики за индустриална безопасност, използвани от пожарникарски, санитарни и аварийни служби

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за изпитване (ISO 14460:1999)

16.3.2000 г.

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002 г.

Забележка 3

30.9.2002 г.

CEN

EN 14529:2005

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарти с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране

19.4.2006 г.

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка

6.10.2005 г.

EN 139:1994

Забележка 2.1

2.12.2005 г.

CEN

EN 14593-2:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 2: Апарат с полумаска при положително налягане. Изисквания, изпитване и маркировка

6.10.2005 г.

EN 139:1994

Забележка 2.1

2.12.2005 г.

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток. Изисквания, изпитване и маркировка

6.10.2005 г.

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Забележка 2.1

2.12.2005 г.

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Защитни облекла срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])

6.5.2010 г.

EN 14605:2005

Забележка 2.1

6.5.2010 г.

CEN

EN 14786:2006

Защитно облекло. Определяне устойчивостта на преминаване на пулверизирани течни химични продукти, емулсии и дисперсии. Изпитване с пулверизатор

21.12.2006 г.

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Защитно облекло за абразивно-струйни операции с използване на гранулирани абразиви (ISO 14877:2002)

28.8.2003 г.

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Защитно облекло. Защита срещу топлина и пламък. Метод за изпитване на ограничено разпространение на пламък (ISO 15025:2000)

28.8.2003 г.

EN 532:1994

Забележка 2.1

28.8.2003 г.

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно носене. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013 г.

EN ISO 15027-1:2002

Забележка 2.1

31.5.2013 г.

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013 г.

EN ISO 15027-2:2002

Забележка 2.1

31.5.2013 г.

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 3: Методи за изпитване (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013 г.

EN ISO 15027-3:2002

Забележка 2.1

31.5.2013 г.

CEN

EN 15090:2012

Обувки за пожарникари

20.12.2012 г.

EN 15090:2006

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 15151-1:2012

Екипировка за алпинизъм. Устройства за спиране. Част 1: Спирачки, снабдени с ръчно заключващ се механизъм, изисквания за безопасност и методи за изпитване

20.12.2012 г.

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати с командване от белите дробове

20.6.2008 г.

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати със свободно изтичане

6.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 15613:2008

Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

5.6.2009 г.

 

 

CEN

EN 15614:2007

Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитване и изисквания за изпълнение на облекло за пожарогасене в открита местност

23.11.2007 г.

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Облекло. Физиологични ефекти. Измерване на топлинната изолация с помощта на топлинен манекен (ISO 15831:2004)

6.10.2005 г.

 

 

CEN

EN 16027:2011

Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари

16.2.2012 г.

 

 

CEN

EN 16350:2014

Защитни ръкавици. Електростатични свойства

12.12.2014 г.

 

 

CEN

EN 16473:2014

Каски за пожарникари. Каски за спасителни операции

11.12.2015 г.

 

 

CEN

EN 16689:2017

Защитно облекло за пожарникари. Технически изисквания към защитно облекло за спасителни операции

13.10.2017 г.

 

 

CEN

EN 16716:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.10.2017 г.

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Обезопасяващи обувки, устойчиви на срязване с верижен трион (ISO 17249:2013)

11.4.2014 г.

EN ISO 17249:2004

Забележка 2.1

30.11.2015 г.

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Защитно облекло. Методи за изпитване на облекло, осигуряващо защита срещу химични продукти. Част 3: Определяне устойчивостта на преминаване на струя течност (изпитване със струя) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009 г.

EN 463:1994

Забележка 2.1

28.2.2009 г.

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Защитно облекло. Методи за изпитване на облекло, осигуряващо защита срещу химични продукти. Част 4: Определяне устойчивостта на преминаване на пръски течност (изпитване с пулверизиране) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009 г.

EN 468:1994

Забележка 2.1

28.2.2009 г.

CEN

EN ISO 20344:2011

Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO 20344:2011)

16.2.2012 г.

EN ISO 20344:2004

Забележка 2.1

30.6.2012 г.

CEN

EN ISO 20345:2011

Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011)

16.2.2012 г.

EN ISO 20345:2004

Забележка 2.1

30.6.2013 г.

CEN

EN ISO 20346:2014

Лични предпазни средства. Защитни обувки (ISO 20346:2014)

12.12.2014 г.

EN ISO 20346:2004

Забележка 2.1

31.12.2014 г.

CEN

EN ISO 20347:2012

Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012)

20.12.2012 г.

EN ISO 20347:2004

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Лични предпазни средства. Защитни обувки срещу рискове в леярни и при заваряване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за защита срещу рискове в леярни (ISO 20349-1:2017)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 20349:2010

Забележка 2.1

23.8.2019 г.

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Лични предпазни средства. Защитни обувки срещу рискове в леярни и при заваряване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване за защита срещу рискове при заваряване и сродни процеси (ISO 20349-2:2017)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 20349:2010

Забележка 2.1

31.3.2018 г.

CEN

EN ISO 20471:2013

Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013 г.

EN 471:2003+A1:2007

Забележка 2.1

30.9.2013 г.

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017 г.

Забележка 3

31.5.2017 г.

CEN

EN 24869-1:1992

Акустика. Антифони. Част 1: Субективен метод за измерване на затихването на звука (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994 г.

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Защитно облекло, електрически изолиращо при работа с уредби ниско напрежение

16.3.2000 г.

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Обувки електрически изолиращи при работа с уредби ниско напрежение

16.3.2000 г.

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Електрически изолиращи каски за работа по електрически уредби ниско напрежение

10.4.2003 г.

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Работа под напрежение. Терминология за инструменти, съоръжения и устройства

IEC 60743:2001

10.4.2003 г.

EN 60743:1996

Забележка 2.1

1.12.2004 г.

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 г.

Забележка 3

9.7.2011 г.

Cenelec

EN 60895:2003

Работа под напрежение. Токопроводимо облекло за използване при номинални променливи напрежения до 800 кV и номинални постоянни напрежения до 600 кV

IEC

IEC 60895:2002 (с промени)

6.10.2005 г.

EN 60895:1996

Забележка 2.1

1.7.2006 г.

Cenelec

EN 60903:2003

Работа под напрежение. Електрически изолиращи ръкавици

IEC

IEC 60903:2002 (с промени)

6.10.2005 г.

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Забележка 2.1

1.7.2006 г.

Cenelec

EN 60984:1992

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение

IEC 60984:1990 (с промени)

4.6.1999 г.

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999 г.

Забележка 3

4.6.1999 г.

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 г.

Забележка 3

6.10.2005 г.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Belgique/België, тел. +32 25500811; факс +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Belgique/België, тел. +32 25196871; факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 435/41


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 435/03)

Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011 имат предимство при противоречие с разпоредбите в хармонизираните стандарти.

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прилагане на стандарта като хармонизиран стандарт

Крайна дата на периода за съвместно прилагане на стандартите

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

CEN

EN 1:1998

Пещи на течно гориво с изпарителни горелки

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 40-4:2005

Стълбове за осветление. Част 4: Изисквания за стълбове за осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон

 

1.10.2006 г.

1.10.2007 г.

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 40-5:2002

Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление

 

1.2.2003 г.

1.2.2005 г.

CEN

EN 40-6:2002

Стълбове за осветление. Част 6: Изисквания за алуминиеви стълбове за осветление

 

1.2.2003 г.

1.2.2005 г.

CEN

EN 40-7:2002

Стълбове за осветление. Част 7: Изисквания за стълбове за осветление от полимерни композити, армирани с влакна

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

CEN

EN 54-2:1997

Пожароизвестителни системи — Част 2: Устройства за управление и индикация

 

1.1.2008 г.

1.8.2009 г.

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008 г.

1.8.2009 г.

CEN

EN 54-3:2001

Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожаросигнални устройства. Звукови сигнализатори

 

1.4.2003 г.

1.6.2009 г.

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007 г.

1.6.2009 г.

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003 г.

30.6.2005 г.

CEN

EN 54-4:1997

Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства

 

1.10.2003 г.

1.8.2009 г.

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005 г.

1.6.2005 г.

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003 г.

1.8.2009 г.

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007 г.

1.8.2009 г.

CEN

EN 54-5:2000

Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип

 

1.4.2003 г.

30.6.2005 г.

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003 г.

30.6.2005 г.

CEN

EN 54-7:2000

Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация

 

1.4.2003 г.

1.8.2009 г.

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007 г.

1.8.2009 г.

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003 г.

30.6.2005 г.

CEN

EN 54-10:2002

Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители точков тип

 

1.9.2006 г.

1.9.2008 г.

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006 г.

1.9.2008 г.

CEN

EN 54-11:2001

Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители

 

1.9.2006 г.

1.9.2008 г.

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006 г.

1.9.2008 г.

CEN

EN 54-12:2015

Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители. Линейни пожароизвестители, използващи оптичен светлинен лъч

EN 54-12:2002

8.4.2016 г.

8.4.2019 г.

CEN

EN 54-16:2008

Пожароизвестителни системи. Част 16: Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал за тревога

 

1.1.2009 г.

1.4.2011 г.

CEN

EN 54-17:2005

Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори за късо съединение

 

1.10.2006 г.

1.12.2008 г.

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 54-18:2005

Пожароизвестителни системи. Част 18: Входни/изходни устройства

 

1.10.2006 г.

1.12.2008 г.

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 54-20:2006

Пожароизвестителни системи. Част 20: Пожароизвестители засмукващи дим

 

1.4.2007 г.

1.7.2009 г.

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009 г.

1.8.2009 г.

CEN

EN 54-21:2006

Пожароизвестителни системи. Част 21: Съоръжения за пренасяне на сигнал за тревога и предупреждение за повреда

 

1.3.2007 г.

1.6.2009 г.

CEN

EN 54-23:2010

Пожароизвестителни системи. Част 23: Устройства за сигнализиране на пожар. Визуални сигнализатори

 

1.12.2010 г.

31.12.2013 г.

CEN

EN 54-24:2008

Пожароизвестителни системи. Част 24: Съставни части на гласови системи за сигнализиране на тревога. Високоговорители

 

1.1.2009 г.

1.4.2011 г.

CEN

EN 54-25:2008

Пожароизвестителни системи. Част 25: Съставни части използващи радио връзки

 

1.1.2009 г.

1.4.2011 г.

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012 г.

1.7.2012 г.

CEN

EN 179:2008

Металeн обков в строителните конструкции. Заключващи устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за изпитване

EN 179:1997

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 197-1:2011

Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 295-1:2013

Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 1: Изисквания за тръби, фасонни части и връзки

EN 295-10:2005

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 295-4:2013

Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 4: Изисквания за преходи, връзки и гъвкави свързващи части

EN 295-10:2005

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 295-5:2013

Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 5: Изисквания за перфорирани тръби и фасонни части

EN 295-10:2005

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 295-6:2013

Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 6: Изисквания за елементи на ревизионни шахти и ревизионни отвори

EN 295-10:2005

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 295-7:2013

Стъклокерамични тръбни канализационни системи. Част 7: Изисквания за тръби и връзки за прокарване на тръби

EN 295-10:2005

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 331:1998

Сферични и конични плоскодънни кранове с ръчно управление, предназначени за работа в газови инсталации в сгради

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

CEN

EN 413-1:2011

Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие

EN 413-1:2004

1.2.2012 г.

1.2.2013 г.

CEN

EN 416-1:2009

Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели с единична горелка за недомакински цели. Част 1:Безопасност

 

1.12.2009 г.

1.12.2010 г.

CEN

EN 438-7:2005

Декоративни ламинати (HPL), получени при високо налягане. Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено наричани „ламинати“). Част 7: Плътни ламинати и HPL композитни панели за вътрешни и външни стени и за облицовка на тавани

 

1.11.2005 г.

1.11.2006 г.

CEN

EN 442-1:2014

Радиатори и конвектори. Част 1: Технически спецификации и изисквания

EN 442-1:1995

13.11.2015 г.

13.11.2016 г.

CEN

EN 450-1:2012

Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013 г.

1.5.2014 г.

CEN

EN 459-1:2010

Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

EN 459-1:2001

1.6.2011 г.

1.6.2012 г.

CEN

EN 490:2011

Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания към продуктите

EN 490:2004

1.8.2012 г.

1.8.2012 г.

CEN

EN 492:2012

Фиброциментови плочи и допълнителни елементи. Изисквания за продуктите и методи за изпитване

EN 492:2004

1.7.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Фиброциментови профилирани листове и допълнителни елементи. Изисквания за продукта и методи за изпитване

EN 494:2012

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 516:2006

Предварително изготвени принадлежности за покриви. Съоръжения за достъп до покрива. Пешеходни пътеки, вътрешни стълби и стъпала

 

1.11.2006 г.

1.11.2007 г.

CEN

EN 517:2006

Предварително изготвени принадлежности за покриви. Покривни куки за обезопасяване

 

1.12.2006 г.

1.12.2007 г.

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

EN 520:2004

1.6.2010 г.

1.12.2010 г.

CEN

EN 523:2003

Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Терминология, изисквания и управление на качеството

 

1.6.2004 г.

1.6.2005 г.

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Вълнообразни битумни листове. Изисквания за продуктите и методи за изпитване

EN 534:2006

1.1.2011 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 544:2011

Битумни керемиди шиндли с минерална вата и/или синтетична армировка. Изисквания към продукта и методи за изпитване

EN 544:2005

1.4.2012 г.

1.4.2012 г.

CEN

EN 572-9:2004

Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 9: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 588-2:2001

Фиброциментови тръби за канализационни системи. Част 2: Ревизионни шахти и ревизионни отвори

 

1.10.2002 г.

1.10.2003 г.

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Канализационни тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения. Изисквания и методи за изпитване

EN 598:2007

1.4.2010 г.

1.4.2011 г.

CEN

EN 621:2009

Уреди отоплителни газови промишлени с принудителна конвекция за отопление на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност не по-голяма от 300 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне

 

1.8.2010 г.

1.8.2011 г.

CEN

EN 671-1:2012

Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч

EN 671-1:2001

1.3.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 671-2:2012

Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)

EN 671-2:2001

1.3.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 681-1:1996

Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 1: Вулканизиран каучук

 

1.1.2003 г.

1.1.2009 г.

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

CEN

EN 681-2:2000

Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 2: Термопластични еластомери

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 681-3:2000

Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 3: Порести материали от вулканизиран каучук

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012 г.

1.7.2012 г.

CEN

EN 681-4:2000

Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 4: Лети полиуретанови уплътнителни елементи

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003 г.

1.1.2004 г.

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012 г.

1.7.2012 г.

CEN

EN 682:2002

Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за тръби и свързващи части за пренос на газ и въглеводородни флуиди

 

1.10.2002 г.

1.12.2003 г.

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012 г.

1.7.2012 г.

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария

EN 771-1:2011

10.6.2016 г.

10.6.2017 г.

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево силикатни блокове за зидария

EN 771-2:2011

10.6.2016 г.

10.6.2017 г.

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария (с плътни и леки добавъчни материали)

EN 771-3:2011

10.6.2016 г.

10.6.2017 г.

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

EN 771-4:2011

10.6.2016 г.

10.6.2017 г.

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

EN 771-5:2011

10.6.2016 г.

10.6.2017 г.

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

EN 771-6:2011

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 777-1:2009

Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с няколко горелки. Част 1: Система D. Безопасност

 

1.11.2009 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 777-2:2009

Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с няколко горелки. Част 2: Система E. Безопасност

 

1.11.2009 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 777-3:2009

Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с няколко горелки. Част 3: Система F. Безопасност

 

1.11.2009 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 777-4:2009

Системи с окачени тръбни лъчисти газови нагреватели за недомакински цели с няколко горелки. Част 4: Система Н. Безопасност

 

1.11.2009 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 778:2009

Уреди отоплителни газови битови с принудителна конвекция за отопление на въздуха с номинална топлинна мощност не по-голяма от 70 kW, без вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне

 

1.8.2010 г.

1.8.2011 г.

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 1: Стенни връзки, опънни шини, елементи за окачване и конзоли

EN 845-1:2013

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 2: Щурцове

EN 845-2:2013

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 3: Стоманени мрежи за армировка на хоризонтални фуги

EN 845-3:2013

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 858-1:2002

Системи за задържане на леки течности (например нефт и бензин). Част 1: Принципи за проектиране, изпълнение и изпитване, маркировка и управление на качеството

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 877:1999

Лети чугунени тръби, фасонни части и принадлежности и съединенията им за отвеждането на вода от сградите. Изисквания, методи за изпитване и качество на повърхността

 

1.1.2008 г.

1.9.2009 г.

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008 г.

1.9.2009 г.

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

EN 934-2:2009

1.3.2013 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

EN 934-3:2009

1.3.2013 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 934-4:2009

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

EN 934-4:2001

1.3.2010 г.

1.3.2011 г.

CEN

EN 934-5:2007

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 969:2009

Тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения от ковък чугун за газопроводи. Изисквания и методи за изпитване

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 997:2012

Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор

EN 997:2003

1.12.2012 г.

1.6.2013 г.

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013 г.

1.3.2013 г.

CEN

EN 998-1:2016

Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка

EN 998-1:2010

11.8.2017 г.

11.8.2017 г.

CEN

EN 998-2:2016

Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане

EN 998-2:2010

11.8.2017 г.

11.8.2017 г.

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

EN 1013:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 1020:2009

Уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност не по-голяма от 300 kW, включващи вентилатор за пренасяне на въздуха за горене или продуктите от изгаряне

 

1.8.2010 г.

1.8.2011 г.

CEN

EN 1036-2:2008

Стъкло за строителството. Огледала от стъкло флоат със сребърно покритие за вътрешно обзавеждане. Част 2: Оценяване на съответствието/ Стандарт за продукт

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 1051-2:2007

Стъкло за строителството. Стъклени блокове и стъклени плочи. Част 2: Оценяване на съответствието/Стандарт за продукт

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ заприложение в санитарни и отоплителни инсталации

EN 1057:2006

1.12.2010 г.

1.12.2010 г.

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи

EN 1090-1:2009

1.9.2012 г.

1.7.2014 г.

CEN

EN 1096-4:2004

Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 1123-1:1999

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания, управление на качеството

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 1124-1:1999

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на качеството

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 1125:2008

Металeн обков в строителните конструкции. Антипаник заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост. Изисквания и методи за изпитване.

EN 1125:1997

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 1154:1996

Брави и строителен обков. Средства за заключване на врати с контролиращ автомат. Изисквания и методи за изпитване

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 1155:1997

Метални елементи в строителни конструкции. Електромагнитни устройства за задържане на врати. Изисквания и методи за изпитване

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 1158:1997

Метални елементи в строителни конструкции. Координатор на затварянето за двукрили врати. Изисквания и методи за изпитване

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006 г.

1.6.2006 г.

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Готови бетонни продукти. Плочи с кухини

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на съответствието

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011 г.

1.2.2012 г.

CEN

EN 1304:2005

Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания към продуктите

 

1.2.2006 г.

1.2.2007 г.

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания към продуктите и оценка на съответствието на ограничителни системи за пътни превозни средства

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013 г.

1.1.2013 г.

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013 г.

1.3.2013 г.

CEN

EN 1319:2009

Нагреватели газови битови за отопляване на помещения с вентилатор, който снабдява с въздух горенето, с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW

 

1.10.2010 г.

1.10.2011 г.

CEN

EN 1337-3:2005

Лагери в строителството. Част 3: Еластомерни лагери

 

1.1.2006 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 1337-4:2004

Лагери в строителството. Част 4: Ролкови лагери

 

1.2.2005 г.

1.2.2006 г.

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 1337-5:2005

Лагери в строителството. Част 5: Лагери — гърнета

 

1.1.2006 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 1337-6:2004

Лагери в строителството. Част 6: Шарнирни опори

 

1.2.2005 г.

1.2.2006 г.

CEN

EN 1337-7:2004

Лагери в строителството. Част 7: Сферични и цилиндрични PTFE лагери

EN 1337-7:2000

1.12.2004 г.

1.6.2005 г.

CEN

EN 1337-8:2007

Лагери в строителството. Част 8: Водещи лагери и ограничаващи лагери

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 1338:2003

Бетонни блокчета за външно павиране. Изисквания и методи за изпитване

 

1.3.2004 г.

1.3.2005 г.

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 1339:2003

Бетонни плочи за външно павиране. Изисквания и методи за изпитване

 

1.3.2004 г.

1.3.2005 г.

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 1340:2003

Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

 

1.2.2004 г.

1.2.2005 г.

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 1341:2012

Плочи от естествени скални материали за външно павиране. Изисквания и методи за изпитване

EN 1341:2001

1.9.2013 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 1342:2012

Павета от естествени скални материали за външно павиране. Изисквания и методи за изпитване

EN 1342:2001

1.9.2013 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 1343:2012

Бордюри от естествени скални материали за външно павиране. Изисквания и методи за изпитване

EN 1343:2001

1.9.2013 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 1344:2013

Глинени павета. Изисквания и методи за изпитване

EN 1344:2002

8.8.2014 г.

8.8.2016 г.

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Материали за пътна маркировка. Допълнителни материали. Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи сцеплението и смеси от тях

EN 1423:1997

1.11.2012 г.

1.11.2012 г.

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 1433:2002

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

 

1.8.2003 г.

1.8.2004 г.

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006 г.

1.1.2006 г.

CEN

EN 1457-1:2012

Комини. Керамични димоотводи. Част 1: Димоотводи, действащи при сухи условия. Изисквания и методи за изпитване

EN 1457:1999

1.11.2012 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 1457-2:2012

Комини. Керамични димоотводи. Част 2: Димоотводи, действащи при влажни условия. Изисквания и методи за изпитване

EN 1457:1999

1.11.2012 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 1463-1:2009

Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част 1: Първоначални изисквания

EN 1463-1:1997

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 1469:2015

Продукти от естествени скални материали. Облицовъчни плочи. Изисквания

EN 1469:2004

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 1504-2:2004

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, управление на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона

 

1.9.2005 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1504-3:2005

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, управление на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и не конструктивни елементи

 

1.10.2006 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1504-4:2004

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, Управление на качеството и оценяване на съответствието. Част 4: Конструктивни лепила

 

1.9.2005 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1504-5:2004

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, управление на качеството и оценяване на съответствието. Част 5: Бетон за инжектиране

 

1.10.2005 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1504-6:2006

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, управление на качеството и оценяване на съответствието. Част 6: Закотвяне на армировъчни пръти

 

1.6.2007 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1504-7:2006

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, управление на качеството и оценяване на съответствието. Част 7: Предпазване на армировката от корозия

 

1.6.2007 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1520:2011

Готови армирани елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

EN 1520:2002

1.1.2012 г.

1.1.2013 г.

CEN

EN 1748-1-2:2004

Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Боросиликатни стъкла. Част 1-2: Оценяване на съответствието.Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 1748-2-2:2004

Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Стъклокерамика. Част 2-2: Оценяване на съответствието/ Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 1806:2006

Комини. Глинени/керамични коминни блокчета за комини с единични стени. Изисквания и методи за изпитване

 

1.5.2007 г.

1.5.2008 г.

CEN

EN 1825-1:2004

Съоръжения за задържане на мазнини. Част 1: Принципи на проектиране, изпълнение и изпитване, маркировка и управление на качеството

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 1856-1:2009

Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Продукти за коминни системи

EN 1856-1:2003

1.3.2010 г.

1.3.2011 г.

CEN

EN 1856-2:2009

Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и свързващи тръби

EN 1856-2:2004

1.3.2010 г.

1.3.2011 г.

CEN

EN 1857:2010

Комини. Елементи. Бетонни димоотводи

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011 г.

1.1.2012 г.

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Комини. Елементи. Бетонни блокове

EN 1858:2008

1.4.2012 г.

1.4.2013 г.

CEN

EN 1863-2:2004

Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 1873:2005

Предварително изготвени принадлежности за покриви. Пластмасови елементи за покривно осветление. Изисквания за продуктите и методи за изпитване

 

1.10.2006 г.

1.10.2009 г.

CEN

EN 1916:2002

Бетонни тръби и фасонни части, неармирани‚ армирани и със стоманени влакна

 

1.8.2003 г.

23.11.2004 г.

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1917:2002

Бетонни ревизионни шахти и ревизионни отвори, неармирани‚ армирани и със стоманени влакна

 

1.8.2003 г.

23.11.2004 г.

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 1935:2002

Метален обков в строителните конструкции. Едноосни панти. Изисквания и методи за изпитване

 

1.10.2002 г.

1.12.2003 г.

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 10025-1:2004

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 10088-4:2009

Корозионноустойчиви стомани. Част 4: Технически условия на доставка на тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани предназначени за строителни конструкции

 

1.2.2010 г.

1.2.2011 г.

CEN

EN 10088-5:2009

Корозионноустойчиви стомани. Част 5: Технически условия на доставка на пръти, валцуван тел, изтеглен тел, профили и калибрирани продукти от корозионноустойчиви стомани предназначени за строителни конструкции

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 10210-1:2006

Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически изисквания на доставка

 

1.2.2007 г.

1.2.2008 г.

CEN

EN 10219-1:2006

Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на доставка

 

1.2.2007 г.

1.2.2008 г.

CEN

EN 10224:2002

Тръби от нелегирана стомана и фитинги за пренасяне на течности на водна основа, включително питейна вода. Технически условия на доставка

 

1.4.2006 г.

1.4.2007 г.

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006 г.

1.4.2007 г.

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез заваряване и с резба. Технически условия на доставка

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 10311:2005

Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасянето на вода и други течности на водна основа

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

CEN

EN 10312:2002

Заварени тръби от корозионноустойчива стомана за пренасяне на течности на водна основа, включително питейна вода. Технически условия на доставка

 

1.4.2006 г.

1.4.2007 г.

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006 г.

1.4.2007 г.

CEN

EN 10340:2007

Стоманени отливки за използване в строителството

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 10343:2009

Стомани за закаляване и отвръщане предназначени за строителни конструкции. Технически условия на доставка

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

EN 12004:2007

1.4.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 12050-1:2001

Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за изграждане и изпитване. Част 1: Канализационни помпени станции за фекални отпадъчни води

 

1.11.2001 г.

1.11.2002 г.

CEN

EN 12050-2:2000

Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за изграждане и изпитване. Част 2: Канализационни помпени станции за отпадъчни води, несъдържащи фекалии

 

1.10.2001 г.

1.10.2002 г.

CEN

EN 12050-3:2000

Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за изграждане и изпитване. Част 3: Канализационни помпени станции с ограничено приложение за фекални отпадъчни води

 

1.10.2001 г.

1.10.2002 г.

CEN

EN 12050-4:2000

Канализационни помпени станции за сгради и райони. Принципи за изграждане и изпитване. Част 4: Възвратни клапи за отпадъчни води със и без фекалии

 

1.10.2001 г.

1.10.2002 г.

CEN

EN 12057:2004

Естествени каменни материали. Модулни плочи. Изисквания

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 12058:2004

Естествени каменни материали. Плочи за подове и стълби. Изисквания

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 12094-1:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на електрически устройства за автоматичен контрол и забавяне

 

1.2.2004 г.

1.5.2006 г.

CEN

EN 12094-2:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически устройства за автоматичен контрол и забавяне

 

1.2.2004 г.

1.5.2006 г.

CEN

EN 12094-3:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на електрически устройства за ръчно задвижвани устройства за пускане и спиране

 

1.1.2004 г.

1.9.2005 г.

CEN

EN 12094-4:2004

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 4: Изисквания и методи за изпитване за вентили на резервоари и техните задействащи устройства

 

1.5.2005 г.

1.8.2007 г.

CEN

EN 12094-5:2006

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 5: Изисквания и методи за изпитване за разпределителни вентили за високо и ниско налагане и техните активатори

EN 12094-5:2000

1.2.2007 г.

1.5.2009 г.

CEN

EN 12094-6:2006

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 6: Изисквания и методи за изпитване за неелектрически блокиращи устройства

EN 12094-6:2000

1.2.2007 г.

1.5.2009 г.

CEN

EN 12094-7:2000

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с СО2

 

1.10.2001 г.

1.4.2004 г.

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005 г.

1.11.2006 г.

CEN

EN 12094-8:2006

Неподвижни пожарогасителни инсталации.Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства Част 8: Изисквания и методи за изпитване за съединения

 

1.2.2007 г.

1.5.2009 г.

CEN

EN 12094-9:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 9: Изисквания и методи за изпитване на специални пожароизвестители

 

1.1.2004 г.

1.9.2005 г.

CEN

EN 12094-10:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания и методи за изпитване на манометри и релета за налягане

 

1.2.2004 г.

1.5.2006 г.

CEN

EN 12094-11:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества.Част 11: Изисквания и методи за изпитване на механични везни

 

1.1.2004 г.

1.9.2005 г.

CEN

EN 12094-12:2003

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога

 

1.1.2004 г.

1.9.2005 г.

CEN

EN 12094-13:2001

Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства.Част 13: Изисквания и методи за изпитване за контролни вентили и възвратни вентили

 

1.1.2002 г.

1.4.2004 г.

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 12101-1:2005

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради

 

1.6.2006 г.

1.9.2008 г.

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006 г.

1.9.2008 г.

CEN

EN 12101-2:2003

Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Изисквания за вентилатори с естествена тяга за дим и горещи газове

 

1.4.2004 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 12101-3:2015

Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина

EN 12101-3:2002

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 12101-6:2005

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти

 

1.4.2006 г.

1.4.2007 г.

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 12101-7:2011

Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции

 

1.2.2012 г.

1.2.2013 г.

CEN

EN 12101-8:2011

Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дима

 

1.2.2012 г.

1.2.2013 г.

CEN

EN 12101-10:2005

Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на захранване с енергия

 

1.10.2006 г.

1.5.2012 г.

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 12150-2:2004

Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 12209:2003

Метален обков в строителните конструкции. Брави и ключалки. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване

 

1.12.2004 г.

1.6.2006 г.

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Стационарни противопожарни системи. Съставни части на спринклери и системи за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери

 

1.4.2002 г.

1.9.2005 г.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005 г.

1.3.2006 г.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006 г.

1.11.2007 г.

CEN

EN 12259-2:1999

Стационарни противопожарни системи. Съставни части на спринклери и системи за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства

 

1.1.2002 г.

1.8.2007 г.

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002 г.

1.8.2007 г.

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005 г.

1.6.2005 г.

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006 г.

1.8.2007 г.

CEN

EN 12259-3:2000

Стационарни противопожарни системи. Съставни части на спринклери и системи за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства

 

1.1.2002 г.

1.8.2007 г.

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002 г.

1.8.2007 г.

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006 г.

1.8.2007 г.

CEN

EN 12259-4:2000

Стационарни противопожарни системи. Съставни части на спринклери и системи за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори

 

1.1.2002 г.

1.4.2004 г.

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002 г.

1.4.2004 г.

CEN

EN 12259-5:2002

Стационарни противопожарни системи. Съставни части на спринклери и системи за разпръскване на вода. Част 5: Датчици за воден поток

 

1.7.2003 г.

1.9.2005 г.

CEN

EN 12271:2006

Повърхностна обработка. Изисквания

 

1.1.2008 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 12273:2008

Покрития тип слъри. Изисквания

 

1.1.2009 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 12285-2:2005

Цистерни от стомана, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични цистерни с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними, замърсяващи водата течности

 

1.1.2006 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 12326-1:2014

Шистови и каменни продукти с прекъснато полагане за покриви и външни облицовки. Част 1: Изисквания за шисти и карбонатни шисти

EN 12326-1:2004

13.2.2015 г.

13.2.2016 г.

CEN

EN 12337-2:2004

Стъкло за строителството. Химично закалено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 12352:2006

Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни съоръжения

 

1.2.2007 г.

1.2.2008 г.

CEN

EN 12368:2006

Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави

 

1.2.2007 г.

1.2.2008 г.

CEN

EN 12380:2002

Аерационни вентили за канализационни системи. Изисквания, методи за изпитване и оценяване на съответствието

 

1.10.2003 г.

1.10.2004 г.

CEN

EN 12446:2011

Комини. Елементи. Външни стенни бетонни елементи

EN 12446:2003

1.4.2012 г.

1.4.2013 г.

CEN

EN 12467:2012

Фиброциментови листове. Изисквания за продуктите и методи за изпитване

EN 12467:2004

1.7.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 12566-1:2000

Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 1: Предварително изработени септични ями

 

1.12.2004 г.

1.12.2005 г.

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004 г.

1.12.2005 г.

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 12566-4:2007

Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 4: Септични ями, изградени на място от готови строителни елементи

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 12566-6:2013

Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 6: Предварително изработени пречиствателни съоръжения, използвани за оттока от септични ями

 

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 12566-7:2013

Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 7: Предварително изработени пречиствателни съоръжения за допречистване

 

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 12591:2009

Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория пътни битуми

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 12602:2016

Готови армирани елементи от автоклавен газобетон

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Добавъчни материали за бетон

EN 12620:2002

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 12676-1:2000

Противозаслепителни екрани за пътища. Част 1: Изисквания и характеристики

 

1.2.2004 г.

1.2.2006 г.

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004 г.

1.2.2006 г.

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Готови бетонни продукти. Подови греди за селскостопански сгради

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Санитарни прибори. Изисквания за вани с вихрово движение

EN 12764:2004

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Готови бетонни продукти. Фундаментни пилоти

EN 12794:2005

1.2.2008 г.

1.2.2009 г.

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009 г.

1.8.2009 г.

CEN

EN 12809:2001

Бойлери за жилищни помещения, работещи на твърдо гориво. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително. Изисквания и методи за изпитване

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 12815:2001

Битови готварски печки работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

CEN

EN 12839:2012

Готови бетонни елементи. Елементи за огради

EN 12839:2001

1.10.2012 г.

1.10.2013 г.

CEN

EN 12843:2004

Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове

 

1.9.2005 г.

1.9.2007 г.

CEN

EN 12859:2011

Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване

EN 12859:2008

1.12.2011 г.

1.12.2012 г.

CEN

EN 12860:2001

Лепила на гипсова основа за гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.4.2002 г.

1.4.2003 г.

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 12878:2005

Пигменти за оцветяване на строителни материали на основата на цимент и/или вар. Технически изисквания и методи за изпитване

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 12899-1:2007

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци

 

1.1.2009 г.

1.1.2013 г.

CEN

EN 12899-2:2007

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 2: Пътни знаци с вътрешно осветление(TTB)

 

1.1.2009 г.

1.1.2013 г.

CEN

EN 12899-3:2007

Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи и светлоотразяващи пътни стълбчета

 

1.1.2009 г.

1.1.2013 г.

CEN

EN 12951:2004

Готови спомагателни елементи за покривни покрития. Неподвижно закрепени покривни стълби. Изисквания за продуктите и методи за изпитване

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения. Част 1: Стандарт за продукт

 

1.8.2010 г.

1.8.2010 г.

CEN

EN 13024-2:2004

Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 13043:2002

Агрегати за битумни смеси и настилка на пътища, самолетни писти и други площи за движение

 

1.7.2003 г.

1.6.2004 г.

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 13055-1:2002

Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон и за разтвор и инжекционен разтвор

 

1.3.2003 г.

1.6.2004 г.

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 13055-2:2004

Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за несвързано и свързано приложение

 

1.5.2005 г.

1.5.2006 г.

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на устойчивост срещу запалване на сажди

EN 13063-1:2005

1.5.2008 г.

1.5.2009 г.

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част 2: Изисквания и методи за изпитване при условия на влага

EN 13063-2:2005

1.5.2008 г.

1.5.2009 г.

CEN

EN 13063-3:2007

Комини. Коминни системи с глинени/керамични димоотводи. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на коминни системи за вентилация

 

1.5.2008 г.

1.5.2009 г.

CEN

EN 13069:2005

Комини. Глинени/керамични външни стени за коминни системи. Изисквания и методи за изпитване

 

1.5.2006 г.

1.5.2007 г.

CEN

EN 13084-5:2005

Свободно стоящи комини. Част 5: Материали за зидани комини. Спецификация на продуктите

 

1.4.2006 г.

1.4.2007 г.

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 13084-7:2012

Свободно стоящи комини. Част 7: Изисквания към фабрично произведени цилиндрични стоманени продукти за използване при стоманени комини с единични стени и стоманени димоотводи

EN 13084-7:2005

1.9.2013 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 13101:2002

Стъпала за входовете на подземни шахти. Изисквания, маркировка, изпитване и оценяване на съответствието

 

1.8.2003 г.

1.8.2004 г.

CEN

EN 13108-1:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13108-2:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 2: Изисквания за много тънки пластове

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13108-3:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 3: Горещ асфалт

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13108-4:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 4: Горещо валиран асфалт

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13108-5:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13108-6:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 6: Асфалтов мастик

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13108-7:2006

Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 7: Порьозен асфалт

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13139:2002

Добавъчни материали за разтвор

 

1.3.2003 г.

1.6.2004 г.

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 13160-1:2003

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

 

1.3.2004 г.

1.3.2005 г.

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13162:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13163:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13164:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016 г.

14.10.2017 г.

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016 г.

14.10.2017 г.

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пеностъкло (CG), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13167:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесна вата (WW), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13168:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от плочи от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13169:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13170:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 13171:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 13224:2011

Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012 г.

1.8.2013 г.

CEN

EN 13225:2013

Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи

EN 13225:2004

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 13229:2001

Вградени уреди включващи камини работещи на твърди горива. Изисквания и методи за изпитване

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007 г.

1.7.2007 г.

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006 г.

1.6.2007 г.

CEN

EN 13240:2001

Отоплителни уреди за помещения работещи на твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005 г.

1.7.2007 г.

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016 г.

1.11.2019 г.

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

EN 13242:2002

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 13245-2:2008

Пластмаси. Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за приложение в строителството. Част 2: Профили от PVC-U и профили от PVC-UE за вътрешни и външни облицовки на стени и тавани

 

1.7.2010 г.

1.7.2012 г.

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010 г.

1.7.2010 г.

CEN

EN 13249:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки)

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13250:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани за използването им в строителство на жп линии

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13251:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13252:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в дренажни системи

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13253:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използване в съоръжения за защита от повърхностна ерозия (защита на морски брегове и укрепителни съоръжения на речни брегове)

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13254:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13255:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13256:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13257:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в депа за твърди отпадъци

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Микросилициев прах за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

EN 13263-1:2005

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 13265:2016

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в обекти за задържане на течни отпадъци

EN 13265: 2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 13279-1:2008

Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания

EN 13279-1:2005

1.10.2009 г.

1.10.2010 г.

CEN

EN 13282-1:2013

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 1: Бързо втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие

 

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 13310:2003

Кухненски мивки. Функционални изисквания и методи за изпитване

 

1.2.2004 г.

1.2.2006 г.

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива за битово отопление, керосин и дизелови горива. Резервоари, формувани чрез раздуване от полиетилен, ротационно формувани от полиетилен и от полиамид 6, получен чрез анионна полимеризация. Изисквания и методи за изпитване

EN 13341:2005

1.10.2011 г.

1.10.2011 г.

CEN

EN 13361:2004

Геосинтетични прегради. Характеристики изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007 г.

1.6.2008 г.

CEN

EN 13362:2005

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

 

1.2.2006 г.

1.2.2007 г.

CEN

EN 13383-1:2002

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания

 

1.3.2003 г.

1.6.2004 г.

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

Праговата стойност за плътността, посочена в точка 5.2 (от EN 13383—1: 2002), се изключва от обхвата на позоваването (Решение (ЕС) 2016/1610 на Комисията).

CEN

EN 13407:2006

Писоари за монтаж на стена. Функционални изисквания и методи за изпитване

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13450:2002

Трошен камък за ж.п.линии

 

1.10.2003 г.

1.6.2004 г.

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 13454-1:2004

Лепила, композитни лепила и готови смеси за подови настилки на база калциев сулфат. Част 1: Определения и изисквания

 

1.7.2005 г.

1.7.2006 г.

CEN

EN 13479:2004

Допълнителни материали за заваряване. Общи продуктови стандарти за материали за заваряване и флюси за заваряване чрез стопяване на метални материали

 

1.10.2005 г.

1.10.2006 г.

CEN

EN 13491:2004

Геосинтетични прегради. Характеристики изисквани при използването им в строителството на тунели и подземни съоръжения

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007 г.

1.6.2008 г.

CEN

EN 13492:2004

Геосинтетични прегради. Характеристики изисквани при използването им в строителството на депа, междинни станции за прехвърляне и/или за вторично съхранение на течни отпадъци

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007 г.

1.6.2008 г.

CEN

EN 13493:2005

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на площадки за съхранение и депониране на твърди отпадъци и на хранилища за опасни твърди материали+E834

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

CEN

EN 13502:2002

Комини. Изисквания и методи за изпитване на керамични накрайници (шапки) за комини

 

1.8.2003 г.

1.8.2004 г.

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Външни щори. Технически изисквания, включително безопасност

EN 13561:2004

1.8.2009 г.

1.8.2010 г.

CEN

EN 13564-1:2002

Устройства срещу подприщване на водата в сгради. Част 1: Изисквания

 

1.5.2003 г.

1.5.2004 г.

CEN

EN 13616:2004

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни цистерни за течни нефтени горива

 

1.5.2005 г.

1.5.2006 г.

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 13658-1:2005

Метални мрежи и ръбове. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Шпакловки

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

CEN

EN 13658-2:2005

Метални мрежи и ръбове. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Мазилки

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Капаци. Технически изисквания, включително безопасност

EN 13659:2004

1.8.2009 г.

1.8.2010 г.

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи

EN 13693:2004

1.5.2010 г.

1.5.2011 г.

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики

 

1.4.2010 г.

1.10.2010 г.

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Готови бетонни продукти. Подови плочи за подови системи

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 13748-1:2004

Мозаечни плочи. Част 1: Мозаечни плочи за вътрешни настилки

 

1.6.2005 г.

1.10.2006 г.

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006 г.

1.10.2006 г.

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005 г.

1.6.2005 г.

CEN

EN 13748-2:2004

Мозаечни плочи. Част 2: Мозаечни плочи за външни настилки

 

1.4.2005 г.

1.4.2006 г.

CEN

EN 13808:2013

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии

EN 13808:2005

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 13813:2002

Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания

 

1.8.2003 г.

1.8.2004 г.

CEN

EN 13815:2006

Влакнесто армирани гипсови отливки. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.6.2007 г.

1.6.2008 г.

CEN

EN 13830:2003

Окачени фасади. Стандарт за продукт

 

1.12.2004 г.

1.12.2005 г.

CEN

EN 13859-1:2010

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на огъваеми прегради. Част 1: Огъваеми прегради за покриви c малки прекъснати елементи

 

1.4.2011 г.

1.4.2012 г.

CEN

EN 13859-2:2010

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определения и характеристики на огъваеми прегради. Част 2: Огъваеми прегради за външни стени

 

1.4.2011 г.

1.4.2012 г.

CEN

EN 13877-3:2004

Бетонови настилки. Част 3: Изисквания за дюбели за бетонови настилки

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 13915:2007

Готови гипсокартонени панели със сърцевина от порест картон. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.6.2008 г.

1.6.2009 г.

CEN

EN 13924:2006

Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за битуми за клас твърди настилки

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 13950:2014

Гипсови комбинирани панели за топло-/звукоизолация. Определения, изисквания и методи за изпитване

EN 13950:2005

13.2.2015 г.

13.2.2016 г.

CEN

EN 13956:2012

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики

EN 13956:2005

1.10.2013 г.

1.10.2013 г.

CEN

EN 13963:2005

Свързващи материали за гипсокартонени плоскости- Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 13964:2014

Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване

EN 13964:2004

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 13967:2012

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

EN 13967:2004

1.3.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 13969:2004

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепропускливи мушами, включително битумни мушами за основи на резервоари. Определения и характеристики

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13970:2004

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве. Определения и характеристики

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 13978-1:2005

Готови бетонни продукти. Готови бетонни гаражи. Част 1: Изисквания за монолитни армирани гаражи или състоящи се от единични секции с големина на стая

 

1.3.2006 г.

1.3.2008 г.

CEN

EN 13984:2013

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве. Определения и характеристики

EN 13984:2004

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка

EN 13986:2004

13.11.2015 г.

13.11.2016 г.

CEN

EN 14016-1:2004

Свързващи вещества за магнезитни изравнителни замазки. Mагнезиев хидрооксид и магнезиев хлорид. Част 1: Определения, изисквания

 

1.12.2004 г.

1.12.2005 г.

CEN

EN 14023:2010

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми

 

1.1.2011 г.

1.1.2012 г.

CEN

EN 14037-1:2016

Свободно окачени отопляващи и охлаждащи повърхности, захранвани с вода при температура по-ниска от 120 oC. Част 1: Предварително монтирани таванни излъчващи панели за отопляване на помещения. Технически спецификации и изисквания

EN 14037-1:2003

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

CEN

EN 14041:2004

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Основни характеристики

 

1.1.2006 г.

1.1.2007 г.

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 14055:2010

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

CEN

EN 14063-1:2004

Топлоизолационни материали и продукти. На място фомувани продукти с леки добавъчни материали от експандирана глина (LWA). Част 1: Изисквания за насипни продукти преди монтажа

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 14064-1:2010

Топлоизолационни продукти за сгради. На място изпълнени насипни продукти от минерална вата (MW). Част 1: Изисквания за свободно насипани продукти преди монтажа

 

1.12.2010 г.

1.12.2011 г.

CEN

EN 14080:2013

Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал и слепен масивен дървен материал. Изисквания

EN 14080:2005

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания

EN 14081-1:2005

1.10.2011 г.

31.12.2011 г.

CEN

EN 14178-2:2004

Стъкло за строителството. Продукти от алкалоземно силикатно стъкло Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 14179-2:2005

Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло със последващо нагряване. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

CEN

EN 14188-1:2004

Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 1: Изисквания за горещо полагани материали за уплътняване

 

1.7.2005 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 14188-2:2004

Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 2: Изисквания за студено полагани материали за уплътняване

 

1.10.2005 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 14188-3:2006

Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 3: Изисквания към готови материали за уплътняване на фуги

 

1.11.2006 г.

1.11.2007 г.

CEN

EN 14190:2014

Гипсови плоскости, произведени чрез вторична обработка. Определения, изисквания и методи за изпитване

EN 14190:2005

13.2.2015 г.

13.2.2016 г.

CEN

EN 14195:2005

Елементи на стоманени рамки за системи от гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.1.2006 г.

1.1.2007 г.

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

CEN

EN 14209:2005

Готови гипсокартонени корнизи. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.9.2006 г.

1.9.2007 г.

CEN

EN 14216:2015

Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много нискотермични специални цименти

EN 14216:2004

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 14229:2010

Строителен дървен материал. Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

CEN

EN 14246:2006

Гипсови елементи за окачени тавани. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.4.2007 г.

1.4.2008 г.

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 14250:2010

Дървени конструкции. Изисквания за производство на предварително изготвени коструктивни елементи, свързани с метални планки

EN 14250:2004

1.11.2010 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 14296:2005

Санитарно оборудване. Корито за обществено предназначение

 

1.3.2006 г.

1.3.2008 г.

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14303:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14304:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от пеностъкло (CG), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14305:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от калциев силикат (CS), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14306:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14307:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от твърд пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14308:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14309:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от пенополиетилен (PЕF), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14313:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14314:2009

1.11.2013 г.

1.11.2013 г.

CEN

EN 14315-1:2013

Топлоизолационни продукти за сгради. Положени на място пръскани втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 1: Изисквания за системи за пръскане от пенополиуретан и пенополиизоциуанурат преди полагане на място

 

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 14316-1:2004

Топлоизолационни продукти за сгради. На място фомувана топлоизолация от продукти с експандиран перлит (ЕР). Част 1: Изисквания за свързани и за насипни продукти преди монтажа

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 14317-1:2004

Топлоизолационни продукти за сгради. На място формувана топлоизолация от продукти с вермикулит без защитно покритие (ЕV). Част 1: Изисквания за свързани и за насипни продукти преди монтажа

 

1.6.2005 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 14318-1:2013

Топлоизолационни продукти за сгради. Положени на място впръскани втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 1: Изисквания за системи за впръскване от полиуретан и полиизоцианурат преди полагане на място

 

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 14319-1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Положени на място чрез разливане втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и пенополизоцианурат (PIR). Част 1: Изисквания за втвърдени системи за разливане преди полагане на място

 

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 14320-1:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Положени на място впръскани втвърдени продукти от пенополиуретан (PUR) и пенополиизоцианурат (PIR). Част 1: Изисквания за системи за впръскване от полиуретан и полиизоцианурат преди полагане на място

 

1.11.2013 г.

1.11.2014 г.

CEN

EN 14321-2:2005

Стъкло за строителството. Термично закалено алкалоземно силикатно безопасно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.6.2006 г.

1.6.2007 г.

CEN

EN 14339:2005

Подземни пожарни хидранти

 

1.5.2006 г.

1.5.2007 г.

CEN

EN 14342:2013

Паркет и подова настилка от дървесина. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

Клауза 4.4 от стандарт EN 14342:2013 се изключва от обхвата на публикуваното позоваване.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016 г.

1.11.2019 г.

Изречението относно „способността за освобождаване“ в точка 1, обхват (на EN 14351—1: 2006+A2:2016) се изключва от обхвата на позоваването.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Метални кантове и профили за гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

EN 14353:2007

1.11.2010 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 14374:2004

Дървени конструкции. Строителен дървен материал от слепен фурнир. Изисквания

 

1.9.2005 г.

1.9.2006 г.

CEN

EN 14384:2005

Пожарни хидранти — колонки

 

1.5.2006 г.

1.5.2007 г.

CEN

EN 14388:2005

Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Спецификации

 

1.5.2006 г.

1.5.2007 г.

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14396:2004

Неподвижни стълби за шахти

 

1.12.2004 г.

1.12.2005 г.

CEN

EN 14399-1:2015

Високоякостни болтови съединения за строителството, предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания

EN 14399-1:2005

8.4.2016 г.

8.4.2017 г.

CEN

EN 14411:2012

Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка

EN 14411:2006

1.7.2013 г.

1.7.2014 г.

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Вертикални елементи на душкабини. Функционални изисквания и методи за изпитване

EN 14428:2004

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 14449:2005

Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Оценяване на съответствието. Стандарт за продукт

 

1.3.2006 г.

1.3.2007 г.

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006 г.

1.6.2006 г.

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Комини. Коминни системи с пластмасови димоотводи. Изисквания и методи за изпитване

EN 14471:2013

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 14496:2005

Лепила на гипсова основа за гипсокартонени панели и плоскости за топло/звуко-изолация. Определения, изисквания и методи за изпитване

 

1.9.2006 г.

1.9.2007 г.

CEN

EN 14509:2013

Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания

EN 14509:2006

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Вани с битово предназначение

 

1.5.2011 г.

1.5.2012 г.

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Поддушови корита с битово предназначение

 

1.5.2011 г.

1.5.2012 г.

CEN

EN 14528:2007

Бидета. Функционални изисквания и методи за изпитване

EN 14528:2005

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14545:2008

Дървени конструкции. Свързващи елементи. Изисквания

 

1.8.2009 г.

1.8.2010 г.

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Механични скрепителни елементи за системи от гипскартон. Определения, изисквания и методи за изпитване

EN 14566:2008

1.5.2010 г.

1.11.2010 г.

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Дървени конструкции. Типове свързващи елементи. Изисквания

EN 14592:2008

1.3.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 14604:2005

Устройства за сигнализиране на тревога при дим

 

1.5.2006 г.

1.8.2008 г.

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009 г.

1.8.2009 г.

CEN

EN 14647:2005

Калциево алуминатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие

 

1.8.2006 г.

1.8.2007 г.

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008 г.

1.1.2008 г.

CEN

EN 14680:2006

Лепила за безнапорни термопластични тръбопрпoводни системи. Изисквания

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14688:2006

Санитарно оборудване. Мивки. Функционални изисквания и методи за изпитване

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14695:2010

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни хидроизолационни мушами за бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определения и характеристики

 

1.10.2010 г.

1.10.2011 г.

CEN

EN 14716:2004

Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване

 

1.10.2005 г.

1.10.2006 г.

CEN

EN 14782:2006

Самоносеещи метални листове за покриви. Външни и вътрешни покрития. Продуктови спецификации и изисквания

 

1.11.2006 г.

1.11.2007 г.

CEN

EN 14783:2013

Изцяло подпрени метални листове и ленти за покриви, външни покрития и вътрешни облицовки. Продуктови спецификации и изисквания

EN 14783:2006

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 14785:2006

Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни помещения. Изисквания и методи за изпитване

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 14800:2007

Гофриран защитен метален газов маркуч за свързване с муфата на битов газов уред

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14814:2007

Лепила термопластични тръбопроводни системи за флуиди под налягане.Изисквания

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14843:2007

Готови бетонни елементи. Стълби

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Готови бетонни продукти. Кутиеобразни елементи за канали

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012 г.

1.9.2013 г.

CEN

EN 14846:2008

Метален обков в строителните конструкции. Брави и ключалки. Брави и ключалки с електромеханично задвижване. Изисквания и методи за изпитване

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

CEN

EN 14889-1:2006

Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие

 

1.6.2007 г.

1.6.2008 г.

CEN

EN 14889-2:2006

Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие

 

1.6.2007 г.

1.6.2008 г.

CEN

EN 14891:2012

Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за използване под керамични облицовки, положени с лепила. Изисквания, методи за изпитване, оценяване на съответствието, класификация и означаване

 

1.3.2013 г.

1.3.2014 г.

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013 г.

1.3.2013 г.

CEN

EN 14904:2006

Покрития за спортни площадки. Използване на покрития за много спортове на закрито. Изисквания

 

1.2.2007 г.

1.2.2008 г.

Бележка 1 от приложение ZA.1 към стандарт EN 14904:2006 се изключва от обхвата на публикуваното позоваване.

CEN

EN 14909:2012

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови мушами срещу покачване на влагата. Определения и характеристики

EN 14909:2006

1.3.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 14915:2013

Oблицовка от масивна дървесина за стени и тавани. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка

EN 14915:2006

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 14933:2007

Tоплоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в строителство. Заводски произведени продукти от експандиран полистирен (ЕPS). Изисквания

 

1.7.2008 г.

1.7.2009 г.

CEN

EN 14934:2007

Tоплоизолационни леки пълнежни продукти за приложение в строителство. Заводски произведени продукти от екструдиран полистирен (XPS). Изисквания

 

1.7.2008 г.

1.7.2009 г.

CEN

EN 14963:2006

Покривни покрития. Непрекъснато пластмасово покривно осветление със или без издаване над покрива. Класификация, изисквания и методи за изпитване

 

1.8.2009 г.

1.8.2012 г.

CEN

EN 14964:2006

Твърди подложни слоеве за прекъснато полагане при покриви. Определения и характеристики

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14967:2006

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагозащитни пластове. Определения и характеристики

 

1.3.2007 г.

1.3.2008 г.

CEN

EN 14989-1:2007

Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и гъвкави тръби за въздух, независимо от материала, изолирани от помещението. Част 1: Вертикални въздухо/димоотводи за отоплителни съоръжения тип С6

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14989-2:2007

Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи въздуховоди, независимо от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. Част 2: Въздухо и димоотводи, изолирани от помещението

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 14991:2007

Готови бетонни продукти. Фундаменти

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Готови бетонни елементи. Елементи за стени

EN 14992:2007

1.4.2013 г.

1.7.2013 г.

CEN

EN 15037-1:2008

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 1: Греди

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 2: Бетонни междинни елементи

 

1.12.2011 г.

1.12.2012 г.

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 3: Керамични междинни елементи

 

1.12.2011 г.

1.12.2012 г.

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 4: Междинни елементи от експандиран полистирен

EN 15037-4:2010

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15037-5:2013

Готови бетонни продукти. Системи за подове от греди и междинни елементи. Част 5: Леки междинни елементи за обикновен кофраж

 

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15048-1:2007

Болтови съединения за строителството без предварително натоварване. Част 1: Общи изисквания

 

1.1.2008 г.

1.10.2009 г.

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Готови бетонни продукти. Елементи за мостове

EN 15050:2007

1.12.2012 г.

1.12.2012 г.

CEN

EN 15069:2008

Щуцер за предпазни газови вентили за монтиране на метален маркуч, използван за свързване на битови газови уреди

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 15088:2005

Алуминий и алуминиеви сплави. Продукти за конструкции в строителството. Технически условия за контрол и доставка.

 

1.10.2006 г.

1.10.2007 г.

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и плочи

EN 15102:2007

1.7.2012 г.

1.7.2012 г.

CEN

EN 15129:2009

Антисеизмични устройства

 

1.8.2010 г.

1.8.2011 г.

CEN

EN 15167-1:2006

Гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

 

1.1.2008 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 15250:2007

Съоръжения на твърдо гориво с бавно отделяне на топлина. Изисквания и методи за изпитване

 

1.1.2008 г.

1.1.2010 г.

CEN

EN 15258:2008

Готови бетонни продукти. Елементи за подпорни стени

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 15274:2015

Лепила за общо предназначение за конструкционни съединения. Изисквания и методи за изпитване

EN 15274:2007

13.11.2015 г.

13.11.2016 г.

CEN

EN 15275:2015

Конструкционни лепила. Охарактеризиране на анаеробни лепила за съосни метални съединения в конструкцията на сгради и строителни съоръжения

EN 15275:2007

13.11.2015 г.

13.11.2016 г.

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Гипсови плоскости с мрежеста армировка

EN 15283-1:2008

1.6.2010 г.

1.6.2011 г.

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Гипсови плоскости с влакнеста армировка. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Гипсовлакнести плоскости

EN 15283-2:2008

1.6.2010 г.

1.6.2011 г.

CEN

EN 15285:2008

Агломерирани каменни материали. Унифицирани плочи за подови настилки и стълби (вътрешни и външни)

 

1.1.2009 г.

1.1.2010 г.

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009 г.

1.1.2009 г.

CEN

EN 15286:2013

Агломерирани каменни материали. Плочи и плочки за стенни облицовки (вътрешни и външни)

 

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15322:2013

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали

EN 15322:2009

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Хидравлични свързващи вещества за неконструктивно приложение. Определения, изисквания и критерии за съответствие

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

CEN

EN 15381:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики необходими за използване при паважни и асфалтови настилки

 

1.1.2010 г.

1.1.2011 г.

CEN

EN 15382:2013

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в транспортната инфраструктура

EN 15382:2008

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15435:2008

Готови бетонни елементи. Кофражни блокове от нормален бетон и бетон с леки добавъчни материали. Характеристики и изпълнение на продуктите

 

1.2.2009 г.

1.2.2010 г.

CEN

EN 15497:2014

Строителен дървен материал с клиновидни зъби. Изисквания към изпълнението и минимални изисквания към производството

 

10.10.2014 г.

10.10.2015 г.

CEN

EN 15498:2008

Готови бетонни продукти. Дървобетонни блокове за кофраж. Характеристики и изпълнение на продуктите

 

1.2.2009 г.

1.2.2010 г.

CEN

EN 15501:2013

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Продукти от експандиран перлит (EP) и експандиран вермикулит (EV), произведени в заводски условия. Изисквания

 

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15599-1:2010

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран перлит (EP). Част 1: Изисквания за свързани и свободно насипани продукти преди монтажа

 

1.4.2011 г.

1.4.2012 г.

CEN

EN 15600-1:2010

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран вермикулит (EV). Част 1: Изисквания за свързани и свободно насипани продукти преди монтажа

 

1.4.2011 г.

1.4.2012 г.

CEN

EN 15650:2010

Вентилация на сгради. Противопожарни клапи

 

1.9.2011 г.

1.9.2012 г.

CEN

EN 15651-1:2012

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 1: Уплътнения за фасадни елементи

 

1.7.2013 г.

1.7.2014 г.

CEN

EN 15651-2:2012

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 2: Уплътнения за остъкления

 

1.7.2013 г.

1.7.2014 г.

CEN

EN 15651-3:2012

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 3: Уплътнения за санитарни съединения

 

1.7.2013 г.

1.7.2014 г.

CEN

EN 15651-4:2012

Неносещи уплътнения в сгради и пешеходни зони. Част 4: Уплътнения за пешеходни зони

 

1.7.2013 г.

1.7.2014 г.

CEN

EN 15681-2:2017

Стъкло за строителството. Основни алумосиликатни стъклени продукти. Част 2: Стандарт за продукт

 

11.8.2017 г.

11.8.2018 г.

Третото изречение на клауза 4.2.2.10 е изключено от обхвата на публикуваната публикация.

CEN

EN 15682-2:2013

Стъкло в строителството. Топлопоглъщащо термоизолирано алкалоземно силикатно безопасно стъкло. Част 2: Оценка на съответствието/Продуктов стандарт

 

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15683-2:2013

Стъкло в строителството. Термично закалено безопасно стъкло с формувани канали от варовиково-каменен силикат. Част 2: Оценка на съответствието/Продуктов стандарт

 

8.8.2014 г.

8.8.2015 г.

CEN

EN 15732:2012

Леки насипни и топлоизолационни продукти за приложение в строителството (CEA). Леки добавъчни материали от експандирана глина (LWA)

 

1.8.2013 г.

1.8.2014 г.

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие

EN 15743:2010

13.11.2015 г.

13.11.2016 г.

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения и изисквания

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 15821:2010

Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на сауна. Изисквания и методи за изпитване

 

1.7.2011 г.

1.7.2012 г.

CEN

EN 15824:2009

Изисквания за мазилки на основата на органични свързващи вещества

 

1.4.2010 г.

1.4.2011 г.

CEN

EN 16034:2014

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Характериктики за устойчивост на огън и/или управление на дим

 

1.11.2016 г.

1.11.2019 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стандарт EN 16034:2014 се прилага или само с EN 13241:2003+A2:2016, или с EN 14351-1:2006+A2:2016

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от пенополиетилен (PEF), произведени в заводски условия. Изисквания

EN 16069:2012

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Светлопропускливи плоски многослойни поликарбонатни листове Светлопропускливи плоски многостенни поликарбонатни (PC) листове за вътрешно и външно използване в покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване (PC) за вътрешно и външно използване в покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

EN 16153:2013

10.7.2015 г.

10.7.2016 г.

CEN

EN 16240:2013

Светлопропускливи плоски непрекъснати поликарбонатни (PC) листове за вътрешно и външно използване за покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

 

10.3.2017 г.

10.3.2018 г.

Cenelec

EN 50575:2014

Силови, контролни и съобщителни кабели.Кабели за общо приложение при строително- монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

 

10.6.2016 г.

1.7.2017 г.

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016 г.

1.7.2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 435/93


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 435/04)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Железопътна техника. Акустика. Измерване на вътрешния шум в железопътни превозни средства (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Железопътна техника. Букси. Греси

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен метод за товарни вагони)

EN 12663-1:2010

Забележка 2.1

8.7.2016 г.

CEN

EN 12663-2:2010

Железопътна техника. Конструктивни изисквания към вагоните на железопътните превозни средства. Част 2: Товарни вагони

 

 

CEN

EN 12665:2011

Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания към осветлението

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси. Методи за проектиране

EN 13103:2009+A1:2010

Забележка 2.1

31.1.2013 г.

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Железопътна техника. Колооси и талиги. Задвижващи оси. Метод за проектиране

EN 13104:2009+A1:2010

Забележка 2.1

30.4.2013 г.

CEN

EN 13129:2016

Железопътна техника. Климатична инсталация за подвижен състав за главни линии. Изисквания за комфорт и типови изпитвания

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Дървени траверси и опори

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 1: Общи изисквания

EN 13230-1:2009

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 13230-2:2016

Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 2: Предварително напрегнати моноблокови траверси

EN 13230-2:2009

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 13230-3:2016

Железопътна техника. Релсов път. Бетонови траверси и опори. Част 3: Двублокови стоманобетонни траверси

EN 13230-3:2009

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 13230-4:2009

Железопътна техника. Железен път. Бетонови траверси и опори. Част 4: Предварително напрегнати опори за стрелки и кръстовини

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 2: Изисквания за проектиране на геометрията

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 3: Изисквания към взаимодействието колело/релса

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 4: Превключване, застопоряване и контрол

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 5: Железопътни стрелки

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 6: Неподвижни обикновени и двойни кръстовини

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 7: Кръстовини с подвижни части

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 8: Разширяващи устройства

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 9: Планове за разположение

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колооси. Изисквания за продуктите

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Железопътна техника. Колооси и талиги. Оси. Изисквания към продуктите

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Изисквания за продуктите

 

 

CEN

EN 13272:2012

Железопътна техника. Системи за електрическо осветление за подвижен състав в обществения транспорт

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 2: Скрепителни системи за бетонови траверси

EN 13481-2:2012

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 13481-3:2012

Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 3: Скрепителни системи за дървени траверси

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 5: Скрепителни системи за релсов път с релси върху бетонна плоча или релси, вградени в канал

EN 13481-5:2012

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 13481-7:2012

Железопътна техника. Релсов път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 7: Специални скрепителни системи за стрелки и кръстовини и направляващи релси

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 1: Железопътни релси Vignole с маса 46 kg/m и повече

EN 13674-1:2011

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 2: Железопътни стрелки и кръстовини, използвани за съединяване с Vignole железопътни релси 46 kg/m и повече

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Железопътна техника. Релсов път. Релси. Част 3: Контрол на релсите

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Бандаж на колелата

 

 

CEN

EN 13749:2011

Железопътна техника. Колооси и талиги. Методи за определяне на изискванията към конструкцията на рамата на талигите

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Железопътна техника. Релсов път. Проектни параметри на геометрията на релсовия път. Железопътни междурелсия 1 435  mm и по-широки. Част 1: Обикновена линия

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Железопътна техника. Релсов път. Трасе на железния път. Междурелсие 1 435  mm и по-голямо. Част 2: Железопътни стрелки и кръстовини и сравними условия при проектиране на трасе с резки изменения на кривината

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Железопътна техника. Железен път. Качество на геометрията на железния път. Част 5: Нива на качеството на геометрията

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Железопътна техника. Колооси и талиги. Моноблокови колела. Процедура за техническо одобрение. Част 1: Ковани и валцовани колела

EN 13979-1:2003+A1:2009

Забележка 2.1

30.9.2011 г.

CEN

EN 14033-1:2017

Железопътна техника. Релсов път. Машини за свързване и поддържане на релси. Част 1: Технически изисквания при движение

EN 14033-1:2011

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 4: Изисквания и процедури за изпитване на аеродинамиката на открит железен път

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 5: Изисквания и процедури за изпитване на аеродинамиката в тунели E924

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 6: Изисквания и процедури за изпитване за оценяване на напречен вятър

 

 

CEN

EN 14198:2016

Железопътна техника. Спирачки. Изисквания към спирачната система на влакове, теглени от локомотиви

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Железопътна техника. Методи за изчисляване на спирачния път и разстоянието при намаляване на скоростта със спирачка и със спирачката за задържане на място. Част 1: Общи алгоритми, използващи изчисляване на средната стойност за влакови композиции или единични железопътни превозни средства

EN 14531-6:2009

Забележка 2.1

8.7.2016 г.

CEN

EN 14531-2:2015

Железопътна техника. Методи за изчисляване на спирачния път и разстоянието при намаляване на скоростта със спирачка и със спирачката за задържане на място. Част 2: Изчисляване стъпка по стъпка за влакови композиции или единични железопътни превозни средства

EN 14531-6:2009

Забележка 2.1

8.7.2016 г.

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част 1: Запресовани или набити спирачни дискове на оста или задвижващия вал, размери и изисквания за качество

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част 2: Спирачни дискове, монтирани върху колелото, размери и изисквания за качество

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Железопътна техника. Спирачни дискове за железопътен подвижен състав. Част 3: Спирачни дискове, технически характеристики на диска и триене по двойки, класификация

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Железопътна техника. Железен път. Челно заваряване чрез стопяване на релси. Част 2: Заваряване на нови релси от стомани марки R220, R260, R260Mn и R350HT с подвижни машини за заваряване на място, различно от определено помещение

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Железопътна техника. Прави и ъглови крайни кранове за главния спирачен въздухопровод и главния тръбопровод на резервоара

 

 

CEN

EN 14752:2015

Железопътна техника. Странични входни системи за подвижен състав

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за задвижване на локомотива. Част 1: Изисквания за комфорт

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за задвижване на локомотива. Част 2: Типови изпитвания

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Железопътна техника. Греси за букси. Част 1: Метод за изпитване способността за смазване

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Железопътна техника. Греси за букси. Част 2: Метод за изпитване на механична устойчивост при скорост на превозното средство до 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Железопътна техника. Теглително-прикачно устройство. Технически изисквания, специфична геометрия на устройството и методи за изпитване

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Железопътна техника. Външни визуални и звукови предупредителни устройства за влакове. Част 1: Предни, странични и задни светлини

EN 15153-1:2013

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15153-2:2013

Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни устройства за влакове. Част 2: Звукови предупредителни устройства

 

 

CEN

EN 15220:2016

Железопътна техника. Индикатори на спирачките

EN 15220-1:2008+A1:2011

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на кошовете на вагоните на железопътното превозно средство

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Железопътна техника. Габарити. Част 2: Габарити на подвижния железопътен състав

EN 15273-2:2013

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Железопътна техника. Габарити. Част 3: Строителни габарити

EN 15273-3:2013

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Железопътна техника. Метод за определяне на еквивалентната конусност

 

 

CEN

EN 15313:2016

Железопътна техника. Изисквания към колоосите в експлоатация. Поддържане на колоосите и техните части в експлоатация

EN 15313:2010

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и разпределителни изключващи устройства

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Железопътна техника. Управление на триенето колело/релса. Смазване на реборда на колелото

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Железопътна техника. Наблюдение за промяна на състоянието на буксата. Изисквания към интерфейса и конструкцията. Част 1: Пътно оборудване и букса на подвижен състав

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Железопътна техника. Наблюдение за промяна на състоянието на буксата. Изисквания към интерфейса и конструкцията. Част 2: Технически изисквания и изисквания към конструкцията на бордови системи за наблюдение на температурата

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Железопътна техника. Излъчване на шум. Характеристика на динамичните свойства на участъците от железния път за измерване на шума от преминаващи влакове

 

 

CEN

EN 15528:2015

Железопътна техника. Категории на линиите за управление на интерфейса между границите на натоварване на превозните средства и инфраструктурата

EN 15528:2008+A1:2012

Забележка 2.1

8.7.2016 г.

CEN

EN 15551:2017

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Буфери

EN 15551:2009+A1:2010

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15566:2016

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Тягово устройство и винтова стяга

EN 15566:2009+A1:2010

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 15594:2009

Железопътна техника. Железен път. Възстановяване на релси с електродъгово заваряване

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване

 

 

CEN

EN 15610:2009

Железопътна техника. Излъчване на шум. Измерване на грапавините на релсата, свързани с генерирането на шум

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Железопътна техника. Спирачки. Електронни релета

EN 15611:2008

Забележка 2.1

30.4.2011 г.

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Железопътна техника. Спирачки. Бързодействащ спирачен вентил

EN 15612:2008

Забележка 2.1

30.4.2011 г.

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Железопътна техника. Спирачки. Ненатоварени превключвателни устройства

EN 15624:2008

Забележка 2.1

30.4.2011 г.

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Железопътна техника. Спирачки. Автоматични устройства с непрекъснато действие

EN 15625:2008

Забележка 2.1

30.4.2011 г.

CEN

EN 15663:2009

Железопътна техника. Термини и определения за масите на превозното средство

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Железопътна техника. Изпитване за приемане по експлоатационни характеристики на железопътно превозно средство с недостиг на надвишение на железния път и/или превозно средство, предвидено да се движи при по-голямо надвишение на железния път от определеното в EN 14363:2005, Приложение G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Железопътна техника. Изпитване за приемане по експлоатационни характеристики на товарни влакове със статични натоварвания на ос по-високи от 225 kN до 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Железопътна техника. Затварящи и заключващи устройства на защитните устройства за полезния товар срещу влиянието на околната среда. Изисквания за трайност, работа, означаване, поддържане и рециклиране

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Железопътна техника. Спирачни системи за високоскоростни влакове. Част 1: Изисквания и определения

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Железопътна техника. Спирачни системи за високоскоростни влакове. Част 2: Методи за изпитване

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и свързаните с тях съоръжения. Част 1: Технически изисквания за движение и работа

EN 15746-1:2010

Забележка 2.1

30.4.2011 г.

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за безопасност

EN 15746-2:2010

Забележка 2.1

30.4.2012 г.

CEN

EN 15806:2010

Железопътна техника. Спирачки. Статично изпитване на спирачки

 

 

CEN

EN 15807:2011

Железопътна техника. Пневматични полусъединители

 

 

CEN

EN 15827:2011

Железопътна техника. Изисквания за талиги и ходов механизъм

 

 

CEN

EN 15839:2012

Железопътна техника. Изпитване за допускане в експлоатация на железопътни превозни средства. Товарни вагони. Изпитване за безопасност при движение при надлъжни сили на натиск

 

 

Дата на премахване на данните на този неактуален хармонизиран стандарт от ОВ: 31.1.2018 г. Премахването се дължи на факта, че въпросният стандарт беше оттеглен от съответната ЕОС и не е повече приет европейски стандарт по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (ОВ L 316, 14.11.2012 г.).

CEN

EN 15877-1:2012

Железопътна техника. Маркиране на железопътни превозни средства. Част 1: Товарни вагони

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Железопътна техника. Маркиране на железопътни превозни средства. Част 2: Външно маркиране на пътнически вагони, самоходни единици за превоз на пътници и багаж, локомотиви и машини за поддържане на релсов път

 

 

CEN

EN 15892:2011

Железопътна техника. Излъчване на шум. Измерване на шума в кабината на машиниста за определяне на съгласуваността с техническите спецификации за оперативна съвместимост

 

 

CEN

EN 16019:2014

Железопътна техника. Автоматична сцепка. Технически изисквания, геометрия на специфичната свръзка и метод за изпитване

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Железопътна техника. Изисквания за проектиране на стъпала, парапети и свързаните с достъпа на персонала. Част 1: Пътнически железопътни превозни средства, багажни фургони и локомотиви

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Железопътна техника. Изисквания за проектиране на стъпала, парапети и свързаните с достъпа на персонала. Част 2: Товарни вагони

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Железопътна техника. Спирачни системи за моторвагонни влакове. Част 1: Изисквания и определения

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Железопътна техника. Спирачни системи за моторвагонни влакове. Част 2: Методи за изпитване

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Железопътна техника. Кабина на машиниста. Част 3: Проектиране на дисплеи

 

датата на тази публикация

CEN

EN 16207:2014

Железопътна техника. Спирачки. Функционални и експлоатационни критерии към електромагнитни релсови спирачни системи за използване в железопътния подвижен състав

 

 

CEN

EN 16235:2013

Железопътна техника. Изпитване за приемане на подвижния състав по характеристики на движение. Товарни вагони. Условия за освобождаване на товарните вагони с определени характеристики от изпитвания върху релсите в съответствие с EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Железопътна техника. Приспособление за регулиране на хлабина

EN 16241:2014

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 16286-1:2013

Железопътна техника. Проходни системи между вагоните на подвижния състав. Част 1: Главни приложения

 

 

CEN

EN 16334:2014

Железопътна техника. Система за алармена сигнализация за пътници. Изисквания към системата

 

 

CEN

EN 16404:2016

Железопътна техника. Изисквания за връщане върху релсите и възстановяване на железопътни превозни средства

EN 16404:2014

Забележка 2.1

датата на тази публикация

CEN

EN 16494:2015

Железопътна техника. Изисквания към Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS). Сигнализация

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Железопътна техника. Конструкции за използване от лица с намалена подвижност. Общи изисквания. Част 1: Контраст

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Железопътна техника. Конструкции за използване от лица с намалена подвижност. Общи изисквания. Част 2: Информация

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Железопътна техника. Конструкции за използване от лица с намалена подвижност. Общи изисквания. Част 3: Оптични характеристики и характеристики на триене

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Железопътна техника. Конструкции за използване от лица с намалена подвижност. Оборудване и компоненти на борда на подвижен състав. Част 1: Тоалетни

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Железопътна техника. Конструкции за използване от лица с намалена подвижност. Оборудване и компоненти на борда на подвижен състав. Част 2: Елементи за седене, стоене и придвижване

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Железопътна техника. Конструкции за използване от лица с намалена подвижност. Оборудване и компоненти на борда на подвижен състав. Част 3: Коридори и вътрешни врати

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Железопътна техника. Съоръжения за използване от лица с намалена подвижност. Достъпност за лица с намалена подвижност. Част 1: Стъпала за слизане и качване

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Железопътна техника. Съоръжения за използване от лица с намалена подвижност. Достъпност за лица с намалена подвижност. Част 2: Помощни средства за качване

 

 

CEN

EN 16587:2017

Железопътна техника. Съоръжения за използване от лица с намалена подвижност. Изисквания към безпрепятствени маршрути в инфраструктурата

 

 

CEN

EN 16683:2015

Железопътна техника. Сигнал за помощ и комуникационно устройство. Изисквания

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Железопътна техника. Инфраструктура. Изпитване (контрол) без разрушаване на железопътни релси. Част 1: Изисквания за ултразвуков контрол и принципи за оценка

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 1: Общи правила

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 2: Изисквания за поведение при огън на материалите и съставните части

EN 45545-2:2013

Забележка 2.1

8.7.2016 г.

CEN

EN 45545-3:2013

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 3: Изисквания за противопожарна устойчивост на противопожарни прегради

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 4: Изисквания за пожарна безопасност на конструкцията на подвижния състав

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 5: Изисквания за пожарна безопасност на електрическото обзавеждане включително на тролейбуси, мотриси и превозни средства на магнитни възглавници

EN 45545-5:2013

Забележка 2.1

8.7.2016 г.

CEN

EN 45545-6:2013

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 6: Системи за контрол и управление на пожара

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 7: Изисквания за пожарна безопасност на инсталации със запалими течности и запалими газове

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа безопасност, заземяване и обратна верига. Част 1: Предписания за защита срещу поражение от електрически ток

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа безопасност, заземяване и обратна верига. Част 2: Предписания за защита срещу влиянието на паразитни токове, причинени от постоянно токови тягови системи

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа безопасност, заземяване и обратна верига. Част 3: Взаимодействие на променливо токови и постоянно токови тягови системи

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1: Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото електрическо и електронно обзавеждане

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Забележка 3

1.10.2006 г.

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Забележка 3

1.5.2008 г.

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1: Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото електрическо и електронно обзавеждане

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Забележка 2.1

6.2.2020 г.

Cenelec

EN 50124-2:2001

Железопътна техника. Координация на изолацията Част 2: Пренапрежения и защита срещу тях

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 2: Пренапрежения и защита срещу тях

EN 50124-2:2001

Забележка 2.1

6.2.2020 г.

Cenelec

EN 50125-2:2002

Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда върху обзавеждането. Част 2: Стационарни електрически инсталации

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда върху обзавеждането. Част 3: Съоръжения за сигнализация и далекосъобщения

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS). Част 1: Основни изисквания и общи процеси

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Безопасност, свързана с електронните системи за сигнализация

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа тяга. Специални изисквания за композитните изолатори

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Железопътна техника. Електронни устройства, използвани в подвижния железопътен състав

EN 50155:2001

Забележка 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Забележка 2.1

1.9.2013 г.

Cenelec

EN 50163:2004

Железопътна техника. Захранващи напрежения на тягови системи

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Забележка 3

1.3.2010 г.

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Железопътна техника. Съвместимост между подвижен железопътен състав и детекторни системи за местоположение на влака

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Железопътна техника.Токоснемателни системи.Изисквания и валидиране на измерванията на динамичното взаимодействие между пантографа и въздушната контактна мрежа.

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Забележка 2.1

26.12.2014 г.

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Железопътна техника.Токоснемателни системи.Технически критерии за взаимодействие между токоснемател и въздушната контактна мрежа/за осъществяване на свободен достъп/

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Забележка 3

25.7.2019 г.

Cenelec

EN 50388:2012

Железопътна техника.Електрозахранване и подвижен железопътен състав.Технически критерии за координацията между електрозахранването/подстанция/ и подвижния железопътен състав за постигане на оперативна съвместимост.

EN 50388:2005

Забележка 2.1

13.2.2015 г.

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Железопътна техника. Токоснемателни системи. Токоснематели, методи за изпитване на контактни шини

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Забележка 3

датата на тази публикация

Cenelec

EN 50463-1:2012

Железопътна техника.Измерване на енергията на борда на железопътните превозни средства.Част 1: Общи положения.

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Железопътна техника.Измерване на енергията на борда на железопътните превозни средства.Част 2: Измерване на енергията.

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Железопътна техника.Измерване на енергията на борда на железопътните превозни дредства.Част 3: Обработка на данни.

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Железопътна техника.Измерване на енергията на борда на железопътните превозни средства.Част 4: Съобщения.

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Железопътна техника.Измерване на енергията на борда на железопътните превозни средства.Част 5: Оценка на съответствието.

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Железопътна техника.Характеристики на влакова трифазна бордова мрежа.

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Забележка 3

датата на тази публикация

Cenelec

EN 50553:2012

Железопътна техника.Изисквания за възможност за движение в случай на пожар на борда на подвижния състав.

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Забележка 3

15.2.2019 г.

Cenelec

EN 50592:2016

Железопътна техника. Изпитване на подвижен състав за електромагнитна съвместимост с броячи на оси

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Железопътна техника. Основни параметри на пътните системи за детектиране на влакове. Част 1: Релсови вериги

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Железопътна техника. Основни параметри на пътните системи за детектиране на влакове. Част 2: Броячи на оси

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Електронни железопътни съоръжения.съобщителни мрежи за влакове.Част 1: Обща архитектура.

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Електронни железопътни съоръжения.съобщителни мрежи за влакове.Част 2-1: Шина за влакова комуникация.

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Електронни железопътни съоръжения.съобщителни мрежи за влакове.Част 2-2: Изпитване за съответствие на шина за влакова комуникация.

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Електронни железопътни съоръжения. Влакова основна шина. Част 2-5: Етернет влакова основна шина

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Електронни железопътни съоръжения.съобщителни мрежи за влакове.Част 3-1: Универсална шина за влакова комуникация.

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Електронни железопътни съоръжения.съобщителни мрежи за влакове.Част 3-2: Изпитване за съответствие на универсална шиназа влакова комуникация.

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Електронни железопътни съоръжения.Съобщителни мрежи за влакове.Част 3-3: Шина за САНopen мрежа.

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Електронни железопътни съоръжения. Бордова мултимедия и телематични приложения за железопътна техника. Част 1: Обща архитектура

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа тяга. Специфични изисквания за композитни изолатори, използвани за системи за въздушна контактна мрежа

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Забележка 2.1

21.12.2018 г.

 

EN 62621:2016/A1:2016

Забележка 3

21.12.2018 г.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338,27.9.2014 г., стр. 31.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 435/111


Съобщение на Комисията във връзка с изпълнението на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие и на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)