ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 429

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
14 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 429/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8722 — Omers/Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 429/04

Заключения на Съвета относно нов тласък за висшето образование в ЕС

3

 

Европейска комисия

2017/C 429/05

Обменен курс на еврото

8

2017/C 429/06

Годишно актуализиране за 2017 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях

9

2017/C 429/07

Междинно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави

15

2017/C 429/08

Годишно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави

18

 

Сметна палата

2017/C 429/09

Специален доклад № 21/2017 — Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологично ефективна

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2017/C 429/10

Официални празници през 2018 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

25

2017/C 429/11

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

27


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2017/C 429/12

Обявление за конкурс на общо основание

28

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2017/C 429/13

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Héraðsdómur Reykjavíkur на 30 юни 2017 г. по дело Fjarskipti hf срещу Síminn hf. (Дело E-6/17)

29

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 429/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8710 — JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8722 — Omers/Thames Water)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 429/01)

На 8 декември 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8722. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 429/02)

На 5 декември 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8681. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/2


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 429/03)

На 15 ноември 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8562. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/3


Заключения на Съвета относно нов тласък за висшето образование в ЕС

(2017/C 429/04)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ политическия контекст на този въпрос, изложен в приложението към настоящите заключения,

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

1.

На индивидуално равнище висшето образование допринася за личното и професионалното развитие на обучаващите се и помага на хората да поемат отговорност за обучението си през целия живот и професионално развитие. На обществено равнище то полага основите на устойчивото развитие, икономическия растеж, иновациите и социалното сближаване и играе важна роля при откриването и преодоляването на обществените предизвикателства.

2.

Е необходимо да се засили сътрудничеството и полезните взаимодействия както в рамките на отделните сфери на образованието, така и между висшето образование и научните изследвания, иновациите и трудовия живот.

3.

Висшите учебни заведения се нуждаят от подкрепа в осъществяването на своята роля за гражданското участие и при предприемането на стъпки за гарантиране, че съставът на студентите и академичния персонал осигурява по-добро отразяване на населението като цяло.

4.

Висшите учебни заведения следва да бъдат стимулирани да преосмислят подходите към ученето и преподаването и да насърчават по-специално насочения към студентите подход, основаното на сътрудничество и на проучвания учене, приобщаващия тип учебна среда и използването на цифровите технологии.

5.

Макар напредъкът в постигането на водещата цел на „Европа 2020“ — поне 40 % от лицата на възраст 30 — 34 години да имат завършено висше или равностойно на висше образование до 2020 г., да е забележителен, от решаващо значение е да се гарантира, че висшето образование е с високо качество и от голямо значение, така че да дава на завършили студенти възможност да просперират както в личностно, така и в професионално отношение.

6.

Във връзка с това са нужни още усилия за предоставяне на по-качествени данни за висшето образование, например по отношение на резултатите в социалната сфера и заетостта, както и за гражданското участие на хората, които излизат от висшето образование, както и относно транснационалната мобилност и предизвикателствата пред нея.

7.

Международното сътрудничество и мобилността с учебна цел в областта на висшето образование, по-специално чрез програмата Еразъм +, спомогнаха за създаване на нови трансгранични партньорства, обмен на добри практики, изграждане на междукултурното разбирателство и общите ценности, както и за отключване и овладяване на нови знания, с цел повишаване привлекателността и конкурентоспособността на системата за висше образование в Европа в световен мащаб.

8.

Специфични предизвикателства за висшето образование в Европа са:

а)

студентите да придобиват по-добри познания, умения и компетентности, като същевременно се преодоляват несъответствията между търсените и предлаганите умения и недостигът на умения в определени професионални области;

б)

висшите учебни заведения да развиват равен достъп и условия за успех за всички във висшето образование и да насърчават гражданското участие;

в)

пълноценно да се използва неоползотвореният потенциал на висшите учебни заведения, така че чрез преподаване и научни изследвания да допринасят за иновациите и развитието в икономиката като цяло, особено в съответните си региони;

г)

да се насърчава съгласуваността в управлението на висшето образование и устойчивото управление на ресурсите.

ПРИВЕТСТВА:

9.

Съобщението на Комисията относно нов тласък за висшето образование в ЕС (1), което се основава на предходното сътрудничество и има за цел да гарантира, че инструментите и програмите на ЕС подпомагат взаимното обучение и сътрудничеството в областта на политиката в сферата на висшето образование.

При пълно зачитане на принципите за академичната свобода и институционалната автономност на висшите учебни заведения и като признава тяхната основна роля в по-нататъшното модернизиране на системите за висше образование,

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ да се съсредоточат върху следните приоритетни области на действие:

A.   НАСЪРЧАВАНЕ НА ВИСОКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯТА

10.

Насърчаване на висшите учебни заведения да развиват таланта и потенциала на всички учещи и да ги подпомагат да придобиват по-добре необходимите знания, умения и компетентности, така че да действат като активни и отговорни граждани в обществото и да участват в пазара на труда и в обучението през целия живот.

11.

Преодоляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения и на недостига на умения, както и предвиждане на бъдещите потребности от умения чрез насърчаване на висшите учебни заведения да:

а)

засилват сътрудничеството с работодателите, например чрез обучение в процеса на работа и чрез включване на теоретични и практически компоненти в програмите;

б)

си сътрудничат с образователните институции на всички равнища и с други заинтересовани страни, за да мотивират учещите да насочат професионалното си развитие към висококвалифицирани професии, включително в академичната общност, които не само отговарят на днешното търсене на пазара на труда, но и допринасят за оформянето на утрешната икономика, обществото и бъдещето на труда, както и да поставят специален акцент върху придобиването на умения в областта на науката, технологиите, инженерството (изкуствата) и математиката (НТИ(И)M);

в)

използват прогнози и анализи относно уменията и пазара на труда като принос за повишаване на качеството на висшето образование и за подпомагане на учещите да направят информиран избор на обучение;

12.

Изграждане на по-силни връзки с местните общности, например чрез по-добро включване на общностни и доброволчески дейности в програмите по целесъобразност, както и чрез насърчаване на предприемаческа култура и умения както в рамките на висшите учебни заведения, така и извън тях.

13.

Насърчаване на висшите учебни заведения да прилагат иновативни подходи в преподаването и ученето, по-специално чрез разработване на стратегически подход към цифровизацията и чрез повишаване на цифровата грамотност на всички учащи.

Б.   УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МНОГООБРАЗНА СТУДЕНТСКА МАСА И ПОДКРЕПЯЩ АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

14.

Стремеж към по-голяма справедливост чрез подобряване на достъпа до висше образование, като се използва широк набор от средства, включително усилия за по-добра достъпност на регионално равнище, както и създаване на по-добри условия за успех и осигуряване на висококачествено образование и ориентиране за всички студенти, независимо от техния произход.

15.

Полагане на усилия за отваряне на системите за висше образование за хората на всеки етап от живота, като се улесняват преходите между различните квалификационни нива и образователни модели, подобрява се признаването на самостоятелното и неформалното учене и се разработват по-гъвкави форми на предоставяне на висше образование, например чрез смесено обучение и образователни ресурси със свободен достъп.

16.

Насърчаване на висшите учебни заведения да подкрепят и стимулират първоначалното обучение и непрекъснатото професионално развитие на академичния състав, така че да придобие съответните преподавателски умения, необходими за удовлетворяване на потребностите на многообразната студентска маса, да създава ефективна среда за съвместно учене, да ангажира студентите в научноизследователски дейности, да насърчава интердисциплинарността и да използват по-добре новаторски педагогически практики.

17.

Предприемане на стъпки за подобряване на цифровите компетентности на академичния състав, включително педагогически методи и специфични за съответната дисциплина компетентности от областта на цифровите технологии.

18.

Полагане на усилия за оценяване на високите постижения и новаторството в преподаването, например чрез разработване на системи за възнаграждение и възможности за кариерно развитие на академичния състав, като се съхранява балансът между преподаване и изследователска дейност.

19.

Насърчаване на мобилността с учебна цел и други начини за придобиване на значим международен опит сред студенти и преподаватели, например виртуална и смесена мобилност или интернационализация „у дома“, както и по-системно интегриране на мобилността с цел учене и преподаване в програмите.

В.   ПРИНОС ЗА ИНОВАЦИИТЕ В ИКОНОМИКАТА КАТО ЦЯЛО

20.

Подкрепа на висшите учебни заведения, така че да имат по-добро въздействие върху макрорегионалните стратегии, регионалните икономики и иновационния капацитет, както и да допринасят за трансфера на технологии и регионалната политика за интелигентна специализация.

21.

Подкрепа на висшите учебни заведения за създаването на мрежи за ефективно сътрудничество между различни организации и между различни сектори.

22.

Насърчаване на висшите учебни заведения да създават благоприятни условия за предприемаческо мислене и творчество и да възприемат цялостен подход към начина, по който научните изследвания и иновациите се интегрират в учебните програми.

23.

Подпомагане на нововъведения в докторските програми, така че да се подготвят по-добре дипломиращите се за кариера както извън, така и в рамките на академичната общност, включително повишаване на информираността за преносимите компетентности, както и да се способства за оползотворяване на пълния им потенциал, като същевременно се допринася за новаторството и развитието в икономиката и обществото като цяло.

Г.   СТИМУЛИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И РАЗВИВАНЕ НА ОЩЕ ПО-ДОБРО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

24.

Стремеж за постигане на адекватно, справедливо и устойчиво финансиране, както и за ефективно управление на системите за висше образование, така че да се подобрят качеството и приложимостта на преподаването и ученето и да се насърчат приобщаването и високите постижения.

25.

Насърчаване на активното участие на вътрешните и участието на външните заинтересовани страни в управлението на висшите учебни заведения.

26.

По-нататъшно укрепване на ефикасността, ефективността и прозрачността на осигуряването на качеството, така че да се укрепи взаимното доверие, да се подсилят процедурите за признаване на академични квалификации и да се стимулира международната мобилност.

С оглед да се подкрепи сътрудничеството между държавите членки в тази област ПРИВЕТСТВА НАМЕРЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА:

27.

Засилване на сътрудничеството в рамките на програмата Еразъм + и стратегическата рамка за образование и обучение, включително чрез насърчаване на приобщаването, върховите постижения и новаторството в преподаването, насърчаване на гражданска и социална отговорност на студентите и висшите учебни заведения, като се стимулира съответната доброволческа и общественополезна работа и се развива сътрудничеството със стопанския сектор.

28.

Мерки за подкрепа, както и насърчаване на разпространението на резултати, с цел подобряване на качеството на академичната мобилност, например увеличаване прозрачността на квалификациите, включително квалификациите на бежанци и мигранти, както и цифров обмен на данни за студентите, при пълно зачитане на националните и европейските правила за защита на данните.

29.

Предлагане на равнище ЕС на подкрепа за коалиции за насърчаване на областите на НТИ(И)M и обмен на добри практики.

30.

Насърчаване на развитието на новаторски педагогически подходи, така че да се помогне на висшите учебни заведения да прилагат всеобхватни стратегии за учене с помощта на цифрови технологии, например като се проучи модела за готовността за електронно обучение.

31.

Създаване на стимули и капацитет за висшето образование да търси решения за справяне със социалните и икономически предизвикателства и за по-значим принос към предприемаческия и новаторски растеж в регионите, по-специално като се спомага за по-добри връзки с публичните власти, научноизследователските институти и стопанския сектор.

32.

Принос за укрепване на връзките и координацията между европейското пространство за висше образование, европейското научноизследователско пространство, инициативите в областта на иновациите и други имащи отношение международни форуми в областта на образованието.

33.

Оптимизиране на инструментите на ЕС за натрупване на обективни данни и създаване на полезни взаимодействия между тях, както и укрепване на работата на мрежата „Евридика“ и сътрудничеството с ОИСР, така че да се гарантират полезни взаимодействия между дейностите, да се избегне дублирането на усилия и да се осигури ползата от съвместната работа.

34.

Принос за разглеждане на структурите за финансиране и за управление в контекста на сътрудничеството с ОИСР, с особен акцент върху баланса между преподаването и научните изследвания, с цел да се гарантират по-добри резултати на дипломираните лица и да се разработят по-ефикасни и ефективни системи за висше образование.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

35.

Да вземе изцяло предвид настоящите заключения при изготвянето на своите предложения за бъдещата стратегическа рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението, програмата на Съюза в областта на образованието и обучението след 2020 г., и други финансови инструменти, като при разработването на тези предложения отдава дължимото значение на стратегическите, финансовите и отнасящите се до качеството съображения.


(1)  9843/17


ПРИЛОЖЕНИЕ

Политически контекст

1.

Заключения на Съвета относно стратегическа рамка за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (12 май 2009 г.)

2.

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно развитие на ролята на образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието (26 ноември 2009 г.)

3.

Заключения на Съвета относно модернизацията на висшето образование (28 и 29 ноември 2011 г.)

4.

Заключения на Съвета относно социалното измерение на висшето образование (16 и 17 май 2013 г.)

5.

Заключения на Съвета относно глобалното измерение на европейското висше образование (25 и 26 ноември 2013 г.)

6.

Заключения на Съвета относно осигуряване на качество в подкрепа на образованието и обучението (20 май 2014 г.)

7.

Заключения на Съвета относно предприемачеството в образованието и обучението (12 декември 2014 г.)

8.

Декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация (Париж, 17 март 2015 г.)

9.

Съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) — Нови приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (23 и 24 ноември 2015 г.)

10.

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно насърчаването на социално-икономическото развитие и приобщаване в ЕС чрез образование: приносът на образованието и обучението към европейския семестър за 2016 г. (24 февруари 2016 г.)

11.

Заключения на Съвета относно развиването на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение (30 май 2016 г.)

12.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Нова европейска програма за умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (10 юни 2016 г.)

13.

Обзор на образованието и обучението, 2016 г. (ноември 2016 г.)

14.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Подобряване и модернизиране на образованието“ (7 декември 2016 г.)

15.

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно приобщаване в условията на многообразие с цел постигане на висококачествено образование за всички (17 февруари 2017 г.)

16.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно нов тласък за висшето образование в ЕС (30 май 2017 г.)

17.

Препоръка на Съвета относно проследяването на дипломираните лица (20 ноември 2017 г.)

18.

Заключения на Съвета относно бъдещето на труда (7 декември 2017 г.)


Европейска комисия

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/8


Обменен курс на еврото (1)

13 декември 2017 година

(2017/C 429/05)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1736

JPY

японска йена

132,99

DKK

датска крона

7,4431

GBP

лира стерлинг

0,87905

SEK

шведска крона

9,9060

CHF

швейцарски франк

1,1647

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,8253

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,650

HUF

унгарски форинт

314,36

PLN

полска злота

4,2146

RON

румънска лея

4,6325

TRY

турска лира

4,5242

AUD

австралийски долар

1,5503

CAD

канадски долар

1,5092

HKD

хонконгски долар

9,1612

NZD

новозеландски долар

1,6886

SGD

сингапурски долар

1,5874

KRW

южнокорейски вон

1 280,07

ZAR

южноафрикански ранд

15,9868

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7692

HRK

хърватска куна

7,5505

IDR

индонезийска рупия

15 969,18

MYR

малайзийски рингит

4,7959

PHP

филипинско песо

59,252

RUB

руска рубла

69,1283

THB

тайландски бат

38,236

BRL

бразилски реал

3,8907

MXN

мексиканско песо

22,5424

INR

индийска рупия

75,6170


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/9


Годишно актуализиране за 2017 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях

(2017/C 429/06)

1.1.

Таблица с размерите на основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционалните групи AD и AST по член 66 от Правилника за персонала, приложими от 1 юли 2017 г.:

1.7.2017 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Таблица с размерите на основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционалната група AST/SC по член 66 от Правилника за персонала, приложими от 1 юли 2017 г.:

1.7.2017 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Таблица с корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз съгласно член 64 от Правилника за персонала, която съдържа:

корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2017 г. към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за персонала (колона 2 от таблицата по-долу);

корекционните коефициенти, приложими от 1 януари 2018 г. и съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за персонала към преводите, извършвани от длъжностни лица и други служители (колона 3 от таблицата по-долу);

корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2017 г. към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за персонала (колона 4 от таблицата по-долу);

1

2

3

4

Държава/Място

Възнаграждения

Преводи

Пенсии

1.7.2017 г.

1.1.2018 г.

1.7.2017 г.

България

53,4

51,7

 

Чешка република

78,3

71,9

 

Дания

133,9

136,2

136,2

Германия

97,5

100,0

 

Бон

93,9

 

 

Карлсруе

94,6

 

 

Мюнхен

107,5

 

 

Естония

80,3

82,4

 

Ирландия

119,8

124,0

124,0

Гърция

79,9

79,6

 

Испания

88,7

89,4

 

Франция

114,8

108,6

108,6

Хърватия

74,9

67,5

 

Италия

97,3

99,1

 

Варезе

90,9

 

 

Кипър

74,4

79,4

 

Латвия

74,9

69,8

 

Литва

74,3

68,3

 

Унгария

74,5

63,1

 

Малта

86,5

89,1

 

Нидерландия

108,3

109,6

109,6

Австрия

106,3

108,7

108,7

Полша

70,6

60,7

 

Португалия

82,4

82,9

 

Румъния

63,9

56,6

 

Словения

81,5

78,7

 

Словакия

77,3

69,0

 

Финландия

119,9

120,6

120,6

Швеция

127,9

119,0

119,0

Обединено кралство

133,5

120,3

120,3

Кълам

100,5

 

 

4.1.

Размер на надбавката за отпуск за отглеждане на дете по член 42а, втора алинея от Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г. — 986,72 EUR.

4.2.

Размер на надбавката за отпуск за отглеждане на дете по член 42а, трета алинея от Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г. — 1 315,62 EUR.

5.1.

Основен размер на надбавката за жилищни нужди по член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г. — 184,55 EUR.

5.2.

Размер на надбавката за дете на издръжка по член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г. — 403,25 EUR.

5.3.

Размер на надбавката за образование по член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г. — 273,60 EUR.

5.4.

Размер на надбавката за образование по член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г. — 98,51 EUR.

5.5.

Минимален размер на надбавката за експатриране по член 69 от Правилника за персонала и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, приложим от 1 юли 2017 г. — 546,95 EUR.

5.6.

Размер на надбавката за експатриране по член 134 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г. — 393,20 EUR.

6.1.

Размер на надбавката за километри по член 7, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г.:

0 EUR за всеки километър от

0 до 200 километра

0,2034 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 километра

0,3391 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 километра

0,2034 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 километра

0,0677 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 километра

0,0327 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 километра

0 EUR за всеки километър над

10 000 километра

6.2.

Размер на допълнителната еднократна обща сума към надбавката за километри по член 7, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г.:

101,71 EUR, ако географското разстояние между местата, посочени в параграф 1, е между 600 и 1 200 километра,

203,42 EUR, ако географското разстояние между местата, посочени в параграф 1, е по-голямо от 1 200 километра.

7.1.

Размер на надбавката за километри по член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 януари 2018 г.:

0 EUR за всеки километър от

0 до 200 километра

0,4102 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 километра

0,6836 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 километра

0,4102 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 километра

0,1366 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 километра

0,0660 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 километра

0 EUR за всеки километър над

10 000 километра

7.2.

Размер на допълнителната еднократна обща сума към надбавката за километри по член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 януари 2018 г.:

205,06 EUR, ако географското разстояние между мястото на работа и мястото на произход е между 600 и 1 200 километра,

410,10 EUR, ако географското разстояние между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 200 километра.

8.

Размер на дневната надбавка по член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2017 г.:

42,39 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

34,18 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

9.

Размер на долната граница на надбавката за настаняване по член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г.:

1 206,69 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

717,49 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

10.1.

Размер на долната и горната граница на обезщетението за безработица по член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г.:

1 447,18 EUR (долна граница);

2 894,36 EUR (горна граница).

10.2.

Размер на стандартната надбавка по член 28а, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г. — 1 315,62 EUR.

11.

Таблица с размерите на основните заплати, предвидени в член 93 от Условията за работа на другите служители, приложими от 1 юли 2017 г.:

ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА

1.7.2017 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Размер на долната граница на надбавката за настаняване по член 94 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г.:

907,64 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

538,12 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

13.1.

Размер на долната и горната граница на обезщетението за безработица по член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г.:

1 085,38 EUR (долна граница);

2 170,75 EUR (горна граница).

13.2.

Размер на стандартната надбавка по член 96, параграф 7 от Условията за работа на другите служители: 986,72 EUR.

13.3.

Размер на долната и горната граница на обезщетението за безработица по член 136 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2017 г.:

954,90 EUR (долна граница);

2 246,82 EUR (горна граница).

14.

Размер на надбавките за работа на смени, предвидени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (1):

413,61 EUR;

624,28 EUR;

682,57 EUR;

930,56 EUR.

15.

Коефициент, приложим от 1 юли 2017 г. към сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (2) — 5,9705.

16.

Таблица с размерите по член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за персонала, приложими от 1 юли 2017 г.:

1.7.2017 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Размер, приложим от 1 юли 2017 г., на общата надбавка по предишния член 4а от приложение VII към Правилника за персонала в сила преди 1 май 2004 г., която се използва за прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за персонала:

142,68 EUR на месец за длъжностните лица със степен C4 или C5;

218,77 EUR на месец за длъжностните лица със степен C1, C2 или C3.

18.

Таблица с размерите на основните заплати, предвидени в член 133 от Условията за работа на другите служители, приложими от 1 юли 2017 г.:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при работа на пълен работен ден

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при работа на пълен работен ден

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при работа на пълен работен ден

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Регламент (ЕОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1). Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6).

(2)  Регламент (EИО, Eвратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).


14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/15


Междинно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави (1)

(2017/C 429/07)

ФЕВРУАРИ 2017 г.

Място на работа

Икономически паритет

Февруари 2017 г.

Обменен курс

Февруари 2017 г. (*1)

Корекционен коефициент

Февруари 2017 г. (*2)

Сиера Леоне

8 809

7 763,60

113,5

Мозамбик

42,38

74,6000

56,8

Малави

451,7

780,761

57,9

Ботсуана

7,855

11,2233

70,0

Чили

536,2

691,992

77,5

Либерия

1,663

1,06300

156,4

Мадагаскар

3 318

3 447,30

96,2

Коморски острови

377,1

491,968

76,7

Судан

14,55

7,33906

198,3

Барбадос

2,823

2,13739

132,1

Аржентина

11,57

16,9602

68,2

Нигерия

253,6

327,906

77,3

Азербайджан

1,267

2,02693

62,5

Беларус

1,382

2,06760

66,8


МАРТ 2017 г.

Място на работа

Икономически паритет

Март 2017 г.

Обменен курс

Март 2017 г. (*3)

Корекционен коефициент

Март 2017 г. (*4)

Египет

8,592

16,6943

51,5

Танзания

1 558

2 361,48

66,0

Самоа

2,458

2,66957

92,1

Никарагуа

20,78

31,2919

66,4

Русия

63,69

61,1026

104,2

Еквадор

0,9727

1,05870

91,9

Малайзия

3,182

4,69900

67,7

Грузия

1,649

2,74340

60,1

Узбекистан

3 073

3 604,19

85,3


АПРИЛ 2017 г.

Място на работа

Икономически паритет

Април 2017 г.

Обменен курс

Април 2017 г. (*5)

Корекционен коефициент

Април 2017 г. (*6)

Руанда

758,9

897,381

84,6

Мозамбик

44,96

72,4000

62,1

Лесото

9,373

13,8165

67,8

Гана

3,802

4,72630

80,4

Ангола

323,2

185,388

174,3

Беларус

1,453

2,03510

71,4

Таджикистан

5,049

8,75463

57,7

Украйна

18,74

29,1548

64,3


МАЙ 2017 г.

Място на работа

Икономически паритет

Май 2017 г.

Обменен курс

Май 2017 г. (*7)

Корекционен коефициент

Май 2017 г. (*8)

Бразилия

3,577

3,43870

104,0

Ботсуана

8,272

11,1857

74,0

Демократична република Конго

2,393

1,08810

219,9

Тринидад и Тобаго

6,566

7,42100

88,5

Турция

2,626

3,8797

67,7

Аржентина

12,25

16,7459

73,2

Суринам

5,052

8,21189

61,5

Еритрея

20,56

16,6066

123,8


ЮНИ 2017 г.

Място на работа

Икономически паритет

Юни 2017 г.

Обменен курс

Юни 2017 г. (*9)

Корекционен коефициент

Юни 2017 г. (*10)

Танзания

1 658

2 492,38

66,5

Мозамбик

47,65

66,8000

71,3

Гвиана

179,3

232,260

77,2

Самоа

2,314

2,85135

81,2

Чили

579,2

748,870

77,3

Коморски острови

398,4

491,968

81,0

Никарагуа

21,82

33,4325

65,3

Боливия

6,728

7,72054

87,1

Хаити

63,64

70,6186

90,1

Замбия

8,441

10,3911

81,2

Хондурас

21,04

26,2302

80,2

Русия

68,41

63,2618

108,1

Еквадор

0,9127

1,11730

81,7

Гватемала

7,606

8,21386

92,6

Нигерия

267,4

341,188

78,4

Беларус

1,536

2,08680

73,6

Молдова

13,45

20,4829

65,7

Казахстан

246,8

349,390

70,6

Мианмар

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Доклад на Евростат от 22 септември 2017 г. относно междинното актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, работещи в делегации извън ЕС, в съответствие с член 64 от и приложения X и XI към Правилника за персонала, приложим за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз (Ares(2017) 4629878).

Допълнителна информация относно методиката може да бъде намерена на уебсайта на Евростат (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).

(*1)  1 EUR = x единици местна валута, с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, ДР Конго, Източен Тимор, Зимбабве.

(*2)  Брюксел и Люксембург = 100.

(*3)  1 EUR = x единици местна валута, с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, ДР Конго, Източен Тимор, Зимбабве.

(*4)  Брюксел и Люксембург = 100.

(*5)  1 EUR = x единици местна валута, с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, ДР Конго, Източен Тимор, Зимбабве.

(*6)  Брюксел и Люксембург = 100.

(*7)  1 EUR = x единици местна валута, с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, ДР Конго, Източен Тимор, Зимбабве.

(*8)  Брюксел и Люксембург = 100.

(*9)  1 EUR = x единици местна валута, с изключение на USD за: Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, ДР Конго, Източен Тимор, Зимбабве.

(*10)  Брюксел и Люксембург = 100.


14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/18


Годишно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави (1)

(2017/C 429/08)

Място на работа

Икономически паритет

Юли 2017 г.

Обменен курс

Юли 2017 г. (*1)

Корекционен коефициент

Юли 2017 г. (*2)

Афганистан (*3)

 

 

 

Албания

78,83

131,980

59,7

Алжир

88,26

121,428

72,7

Ангола

343,5

185,393

185,3

Аржентина

12,64

18,6260

67,9

Армения

423,5

537,050

78,9

Австралия

1,569

1,48680

105,5

Азербайджан

1,328

1,94272

68,4

Бангладеш

78,39

91,9774

85,2

Барбадос

2,839

2,29483

123,7

Беларус

1,581

2,20000

73,5

Белиз

1,859

2,28123

81,5

Бенин

654,2

655,957

99,7

Боливия

6,628

7,88638

84,0

Босна и Херцеговина (Баня Лука) (*3)

 

 

 

Босна и Херцеговина (Сараево)

1,277

1,95583

65,3

Ботсуана

8,579

11,4155

75,2

Бразилия

3,465

3,74760

92,5

Буркина Фасо

612,8

655,957

93,4

Бурунди

1 634

1 933,63

84,5

Камбоджа

3 630

4 595,50

79,0

Камерун

545,0

655,957

83,1

Канада

1,406

1,48670

94,6

Кабо Верде

75,48

110,265

68,5

Централноафриканска република

758,8

655,957

115,7

Чад

623,0

655,957

95,0

Чили

592,5

755,221

78,5

Китай

6,891

7,74120

89,0

Колумбия

2 281

3 436,09

66,4

Коморски острови

401,7

491,968

81,7

Конго (Бразавил)

718,9

655,957

109,6

Коста Рика

485,8

651,739

74,5

Куба (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Демократична република Конго (Киншаса) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Джибути

177,2

202,833

87,4

Доминиканска република

34,28

53,0356

64,6

Еквадор (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Египет

9,055

20,4985

44,2

Ел Салвадор (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Еритрея

19,94

17,0656

116,8

Етиопия

19,11

26,0498

73,4

Фиджи

1,846

2,30840

80,0

Бивша югославска република Македония

30,54

61,6950

49,5

Габон

722,3

655,957

110,1

Гамбия

36,68

52,7800

69,5

Грузия

1,650

2,6921

61,3

Гана

3,840

4,91735

78,1

Гватемала

7,493

8,37077

89,5

Гвинея (Конакри)

7 875

10 066,2

78,2

Гвинея Бисау

564,7

655,957

86,1

Гвиана

181,1

231,555

78,2

Хаити

64,12

71,8662

89,2

Хондурас

20,70

26,7556

77,4

Хонконг

10,63

8,91070

119,3

Исландия

183,8

118,200

155,5

Индия

57,97

73,7130

78,6

Индонезия (Банда Асех) (*3)

 

 

 

Индонезия (Джакарта)

11 587

15 217,0

76,1

Иран (*3)

 

 

 

Ирак (*3)

 

 

 

Израел

4,592

3,98940

115,1

Кот д’Ивоар

626,0

655,957

95,4

Ямайка

122,1

141,111

86,5

Япония

130,8

128,590

101,7

Йордания

0,8352

0,80918

103,2

Казахстан

248,6

362,800

68,5

Кения

105,2

115,883

90,8

Косово

0,7141

1,00000

71,4

Киргизстан

58,30

78,5785

74,2

Лаос

9 206

9 222,00

99,8

Ливан

1 698

1 720,51

98,7

Лесото

9,994

14,8261

67,4

Либерия (*1)

1,669

1,14130

146,2

Либия (*3)

 

 

 

Мадагаскар

3 191

3 432,07

93,0

Малави

474,6

812,058

58,4

Малайзия

3,191

4,90020

65,1

Мали

645,2

655,957

98,4

Мавритания

287,4

404,790

71,0

Мавриций

29,23

39,4089

74,2

Мексико

12,02

20,4700

58,7

Молдова

13,57

20,5681

66,0

Черна гора

0,6258

1,00000

62,6

Мароко

7,806

10,964

71,2

Мозамбик

49,05

67,5000

72,7

Мианмар

1 027

1 552,17

66,2

Намибия

10,05

14,8261

67,8

Непал

114,6

116,035

98,8

Нова Каледония

129,0

119,332

108,1

Нова Зеландия

1,649

1,56510

105,4

Никарагуа

22,23

34,2879

64,8

Нигер

556,3

655,957

84,8

Нигерия

271,4

347,545

78,1

Норвегия

12,20

9,57000

127,5

Пакистан

72,44

119,624

60,6

Панама (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Папуа-Нова Гвинея

3,465

3,62893

95,5

Парагвай

4 165

6 347,35

65,6

Перу

3,295

3,71550

88,7

Филипини

44,01

57,7060

76,3

Русия

70,05

67,3005

104,1

Руанда

763,2

941,859

81,0

Самоа

2,273

2,87062

79,2

Саудитска Арабия

3,551

4,27988

83,0

Сенегал

662,6

655,957

101,0

Сърбия

65,12

121,320

53,7

Сиера Леоне

8 466

8 375,31

101,1

Сингапур

1,954

1,57510

124,1

Соломонови острови

10,12

8,92691

113,4

Сомалия (*3)

 

 

 

Южна Африка

9,235

14,8261

62,3

Южна Корея

1 192

1 304,08

91,4

Южен Судан (*3)

 

 

 

Шри Ланка

136,4

173,780

78,5

Судан

15,48

18,6475

83,0

Суринам

5,182

8,56831

60,5

Свазиленд

10,66

14,8261

71,9

Швейцария (Берн)

1,397

1,09350

127,8

Швейцария (Женева)

1,397

1,09350

127,8

Сирия (*3)

 

 

 

Тайван

29,89

34,5611

86,5

Таджикистан

5,181

10,0562

51,5

Танзания

1 694

2 492,60

68,0

Тайланд

30,36

38,7870

78,3

Източен Тимор (*1)

1,016

1,14130

89,0

Того

522,7

655,957

79,7

Тринидад и Тобаго

6,392

7,71960

82,8

Тунис

1,878

2,76920

67,8

Турция

2,656

4,01430

66,2

Туркменистан

2,741

3,99455

68,6

Уганда

2 776

4 021,51

69,0

Украйна

20,17

29,7652

67,8

Обединени арабски емирства

3,913

4,17370

93,8

Съединени американски щати (Ню Йорк)

1,186

1,14130

103,9

Съединени американски щати (Вашингтон)

1,044

1,14130

91,5

Уругвай

31,74

32,3399

98,1

Узбекистан

3 146

4 517,90

69,6

Вануату

136,3

124,930

109,1

Венецуела (*3)

 

 

 

Виетнам

15 260

25 953,2

58,8

Западен бряг — Ивицата Газа (*3)

 

 

 

Йемен (*3)

 

 

 

Замбия

8,338

10,4537

79,8

Зимбабве (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Доклад на Евростат от 20 октомври 2017 г. относно годишното актуализиране за 2017 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица на ЕС в съответствие с членове 64 и 65 от и приложение XI към Правилника за персонала, приложим за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, за адаптиране, считано от 1 юли 2017 г., на възнагражденията на активно заетия персонал и на пенсиите на пенсионираните служители и за актуализиране, считано от 1 юли 2017 г., на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на активно заетия персонал с месторабота в ЕС и извън ЕС, към пенсиите на пенсионираните служители в зависимост от държавата им на пребиваване и за прехвърлянето на пенсии.

Допълнителна информация относно методиката може да бъде намерена на уебсайта на Евростат (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).

(*1)  1 EUR = x единици местна валута (USD за Куба, Ел Салвадор, Еквадор, Либерия, Панама, ДР Конго, Източен Тимор и Зимбабве).

(*2)  Брюксел и Люксембург = 100 %.

(*3)  Няма данни поради местната нестабилност или ненадеждността на данните.


Сметна палата

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/24


Специален доклад № 21/2017

„Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологично ефективна“

(2017/C 429/09)

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 21/2017 „Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологично ефективна“.

Докладът може да бъде разгледан или изтеглен на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/25


Официални празници през 2018 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

(2017/C 429/10)

 

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Надзорен орган на ЕАСТ

Съд на ЕАСТ

Понеделник, 1 януари

X

X

X

X

X

Вторник, 2 януари

 

X

 

X

X

Петък, 2 февруари

 

X

 

 

 

Понеделник, 12 февруари

 

 

 

 

X

Вторник, 13 февруари

 

X

 

 

 

Понеделник, 19 март

 

X

 

 

 

Четвъртък, 29 март

X

 

X

X

X

Петък, 30 март

X

X

X

X

X

Понеделник, 2 април

X

X

X

X

X

Четвъртък, 19 април

X

 

 

 

 

Понеделник, 30 април

 

 

 

 

X

Вторник, 1 май

X

X

X

X

X

Четвъртък, 10 май

X

X

X

X

X

Петък, 11 май

 

 

 

X

X

Четвъртък, 17 май

 

 

X

 

 

Понеделник, 21 май

X

X

X

X

X

Четвъртък, 31 май

 

X

 

 

 

Понеделник, 6 август

X

 

 

 

 

Сряда, 15 август

 

X

 

X

X

Понеделник, 3 септември

 

 

 

 

X

Четвъртък, 1 ноември

 

X

 

X

X

Петък, 2 ноември

 

 

 

X

X

Понеделник, 24 декември

X

X

 

X

X

Вторник, 25 декември

X

X

X

X

X

Сряда, 26 декември

X

X

X

X

X

Четвъртък, 27 декември

 

 

 

X

X

Петък, 28 декември

 

 

 

X

X

Понеделник, 31 декември

X

X

 

X

X

Официалните празници, които се падат в събота и неделя, не са посочени в списъка.


14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/27


Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

(2017/C 429/11)

Надзорният орган на ЕАСТ не повдига възражения по следната мярка за държавна помощ:

Дата на приемане на решението

:

14 септември 2017 г.

Дело №

:

81018

Решение №

:

156/17/COL

Държава от ЕАСТ

:

Норвегия

Наименование

:

Изменение на схемата за данъчно възстановяване за наемането на морски лица за периода 2016—2026 г.

Правно основание

:

Регламент от 26 февруари 2016 г. № 204 относно данъчно възстановяване за наемането на морски лица, раздел 13а

Вид на мярката

:

Схема

Цел

:

Морски транспорт

Вид на помощта

:

Възстановяване на данъци и социални осигуровки

Бюджет

:

Годишно увеличение от 80 милиона норвежки крони

Продължителност

:

10 години, считано от 1 март 2016 г. до 28 февруари 2026 г.

Стопански сектори

:

Морски транспорт

Наименование и адрес на предоставящия орган

:

Norwegian Maritime Authority

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORWAY

Друга информация

:

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/28


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

(2017/C 429/12)

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:

 

EPSO/AST/144/17 — ЕЗИКОВИ АСИСТЕНТИ (AST 1) за следните езици:

 

български (BG), немски (DE), английски (EN), френски (FR), румънски (RO) и шведски (SV)

Обявлението за конкурса е публикувано на 24 езика в Официален вестник на Европейския съюз C 429 A от 14 декември 2017 г.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO: https://epso.europa.eu/


СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд на ЕАСТ

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/29


Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Héraðsdómur Reykjavíkur на 30 юни 2017 г. по дело Fjarskipti hf срещу Síminn hf.

(Дело E-6/17)

(2017/C 429/13)

С писмо от 30 юни 2017 г., получено в деловодството на Съда на 19 юли 2017 г., към Съда на ЕАСТ бе отправена молба от Héraðsdómur Reykjavíkur (Районен съд на Рейкявик) за консултативно становище по дело Fjarskipti hf. срещу Síminn hf. по следните въпроси:

1.

Представлява ли възможността физическо или юридическо лице в държава от ЕАСТ да се позове на член 54 от Споразумението за ЕИП пред национален съд, за да изисква компенсация за нарушение на забраните, посочени в тази разпоредба, част от ефективното прилагане на Споразумението за ЕИП?

2.

От значение ли е дали компетентните органи са излезли с окончателно решение относно нарушение на член 54 от Споразумението за ЕИП, когато се оценява дали са изпълнени условията за иск за обезщетение във връзка с нарушение на правилата за конкуренция?

3.

Квалифицира ли се като неправомерно свиване на маржове в нарушение на член 54 от Споразумението за ЕИП, когато предприятие в господстващо положение на пазара на едро наложи цени за терминиране на своите конкуренти по такъв начин, че собственият му отдел за търговия на дребно не би бил в състояние да спечели от продажбата на телефонни обаждания в рамките на своята система, ако трябваше да поеме разходите по продажбата им при същите обстоятелства, при които предприятието в господстващо положение също е задължено да закупи терминиране от същите тези конкуренти на по-висока цена от тази, на която самото то продава терминиране на конкурентите си?

4.

Достатъчен ли е фактът, че дадено предприятие е в господстващо положение на съответния пазар на едро, за да бъде то обвинено в неправомерно свиване на маржовете в нарушение на член 54 от Споразумението за ЕИП, или трябва предприятието да бъде в господстващо положение и на съответния пазар на дребно?


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

14.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 429/30


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8710 — JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 429/14)

1.

На 5 декември 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

JD Sports Fashion PLc (JD), (Англия и Уелс), контролирано от Pentland Group, с британско дружество, притежавани от частни лица;

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. (Sonae MC) (Португалия), косвено контролирано от Efanor Investimentos SGPS, SA;

Balaiko Firaja Invest, S. L (Balaiko) (Испания), изцяло притежавано от групата Serraga;

JD Sprinter Holdings 2010, SL (JDSH) (Испания), контролирано от JD и Balaiko;

SDSR- Sports Division SR, S.A. (Sport Zone) (Португалия), принадлежащи на групата Sonae MC.

JD, Sonae MC и Balaiko придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и 3 (4) от Регламента за сливанията контрол над целите предприятия JDSH и Sport Zone.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са следните:

—   за предприятие JD: търговия на дребно със спортни облекла и обувки; притежава фитнес центрове в Обединеното кралство. JD се контролира от групата Pentland, която осъществява дейност в областта на доставката на едро на маркови продукти на търговците на дребно, които търгуват открито;

—   за предприятие Sonae MC: търговия на дребно и търговия на едро с хранителни и нехранителни продукти и управление на свързани активи от недвижими имоти;

—   за предприятие Balaiko: инвестиционна компания;

—   за предприятие JDSH: Търговия на дребно със спортни стоки в Португалия и Испания, под марковото име „JD“; и „Sprinter“;

—   за предприятие SPZ: търговия на дребно със спортни стоки в Португалия и Испания, под марковото име „Sport Zone“;

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка на Комисията.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8710 — JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс

+32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).