ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 417

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
6 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Сметна палата

2017/C 417/01

Обобщаващ доклад за резултатите от извършения от Сметната палата годишен одит на агенциите и другите органи на ЕС за финансовата 2016 година

1

2017/C 417/02

Доклад относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

25

2017/C 417/03

Доклад относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

31

2017/C 417/04

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра

37

2017/C 417/05

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра

42

2017/C 417/06

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

47

2017/C 417/07

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

52

2017/C 417/08

Доклад относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

57

2017/C 417/09

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

63

2017/C 417/10

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

68

2017/C 417/11

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

74

2017/C 417/12

Доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

79

2017/C 417/13

Доклад относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа

87

2017/C 417/14

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра

92

2017/C 417/15

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

98

2017/C 417/16

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

104

2017/C 417/17

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

110

2017/C 417/18

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган по безопасност на храните за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Органа

115

2017/C 417/19

Доклад относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Института

120

2017/C 417/20

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година, придружени от отговора на Органа

126

2017/C 417/21

Доклад относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Института

131

2017/C 417/22

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

142

2017/C 417/23

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Центъра

150

2017/C 417/24

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

156

2017/C 417/25

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

160

2017/C 417/26

Доклад относно годишните отчети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

166

2017/C 417/27

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

171

2017/C 417/28

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа

176

2017/C 417/29

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията

181

2017/C 417/30

Доклад относно годишните отчети на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Службата

187

2017/C 417/31

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

194

2017/C 417/32

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

201

2017/C 417/33

Доклад относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

207

2017/C 417/34

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията

212

2017/C 417/35

Доклад относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Евроюст

218

2017/C 417/36

Доклад относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Службата

223

2017/C 417/37

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

228

2017/C 417/38

Доклад относно годишните отчети на Европейска агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

233

2017/C 417/39

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

241

2017/C 417/40

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

247

2017/C 417/41

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

252

2017/C 417/42

Доклад относно годишните отчети на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Съвета за преструктуриране

256


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/1


Обобщаващ доклад за резултатите от извършения от Сметната палата годишен одит на агенциите и другите органи на ЕС за финансовата 2016 година

(2017/C 417/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

АКРОНИМИ НА АГЕНЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЕС 3
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 5
ЗА НАС 5
КАКВО ОДИТИРА СМЕТНАТА ПАЛАТА 5
Различни видове агенции, намиращи се в различни държави членки на ЕС 5
Бюджет и финансиране на агенциите — повече приоритетни области и по-голямо значение на самостоятелното финансиране 7
Увеличен брой на персонала в приоритетните области 9
Механизми за одит 9
КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 10
Одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички агенции 10
Одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции за всички агенции с изключение на EASO 10
Въпроси от особено значение, подчертани от ЕСП 10
Други одитни констатации в различни области 11
Човешки ресурси — проблематичен въпрос в някои случаи 11
Обществените поръчки продължават да са засегнати от грешки 11
Агенциите използват разнообразни ИТ решения въпреки сходните си в по-голямата си част дейности 12
Консултантските ИТ услуги и управлението на проекти в EMA следва да се подобрят 13
Управлението на бюджета се подобрява, с някои изключения 14
Външните оценки като цяло са положителни 14
Резултатите от одитите на IAS са докладвани с цел представяне на по-пълна картина 14
Изпълнението във връзка с коментарите от предходни години в повечето случаи напредва според планираното 14

ПРИЛОЖЕНИЕ I —

Бюджет и служители на агенциите 16

ПРИЛОЖЕНИЕ II —

Коментари на Сметната палата, които не са в противоречие с нейните становища 19

ПРИЛОЖЕНИЕ III —

Проследяване на изпълнението във връзка с неприключени коментари, които не са в противоречие със становищата на Сметната палата 22

АКРОНИМИ НА АГЕНЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЕС

Акроними

Пълно наименование

Седалище

ACER

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Любляна, Словения

BEREC

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Рига, Латвия

CdT

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Люксембург, Люксембург

CEDEFOP

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Солун, Гърция

CEPOL

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Будапеща, Унгария

CHAFEA

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

Люксембург, Люксембург

CPVO

Служба на Общността за сортовете растения

Анже, Франция

EACEA

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Брюксел, Белгия

EASA

Европейска агенция за авиационна безопасност

Кьолн, Германия

EASME

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Брюксел, Белгия

EASO

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Валета, Малта

EBA

Европейски банков орган

Лондон, Обединено кралство

ECDC

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Стокхолм, Швеция

ECHA

Европейска агенция по химикали

Хелзинки, Финландия

EEA

Европейска агенция за околна среда

Копенхаген, Дания

EFCA

Европейска агенция за контрол на рибарството

Виго, Испания

EFSA

Европейски орган за безопасност на храните

Парма, Италия

EIGE

Европейски институт за равенство между половете

Вилнюс, Литва

EIOPA

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Франкфурт, Германия

EIT

Европейски институт за иновации и технологии

Будапеща, Унгария

EMA

Европейска агенция по лекарствата

Лондон, Обединено кралство

EMCDDA

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Лисабон, Португалия

EMSA

Европейска агенция за морска безопасност

Лисабон, Португалия

ENISA

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност

Хераклион, Гърция

ERA

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Валенсиен, Франция

ERCEA

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания

Брюксел, Белгия

ESMA

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Париж, Франция

ETF

Европейска фондация за обучение

Торино, Италия

EUIPO

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Аликанте, Испания

eu-LISA

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Талин, Естония

EU-OSHA

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Билбао, Испания

Евратом

Агенция за снабдяване към Евратом

Люксембург, Люксембург

EUROFOUND

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Дъблин, Ирландия

ЕВРОЮСТ

Европейско звено за съдебно сътрудничество

Хага, Нидерландия

ЕВРОПОЛ

Европейска полицейска служба

Хага, Нидерландия

FRA

Агенция на Европейския съюз за основните права

Виена, Австрия

FRONTEX

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Варшава, Полша

GSA

Европейска агенция за глобални навигационни спътникови системи

Прага, Чешка република

INEA

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Брюксел, Белгия

REA

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Брюксел, Белгия

SRB

Единен съвет по преструктуриране

Брюксел, Белгия

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Европейската сметна палата (ЕСП) извърши одит на отчетите и свързаните с тях операции на 41 европейски агенции, служби и органи (наричани по-нататък „агенции“) за финансовата 2016 г. ЕСП е изразила одитни становища без резерви относно отчетите на всички агенции и относно свързаните с тях операции за всички агенции с изключение на една (EASO).

Въпреки че отчетите на агенциите дават вярна и точна представа за тяхното финансово и икономическо състояние, а свързаните с отчетите операции са законосъобразни и редовни в повечето случаи, съществуват възможности за подобрение. Те са описани в докладите на ЕСП в частта „Обръщане на внимание“и „Други въпроси“, както и в коментарите относно констатациите от одита, които не са в противоречие с изразените от Сметната палата становища.

В настоящия документ се представят накратко резултатите от тези одити. Той има за цел да улесни анализа и сравнението на изготвените от Сметната палата специфични годишни доклади за тези агенции. В тези специфични доклади се съдържат становищата и коментарите на Сметната палата, както и отговорите към тях. Настоящият обобщаващ доклад не представлява одитен доклад или становище.

ЗА НАС

ЕСП е институция на ЕС, която извършва одит на финансите на ЕС. Мисията на Сметната палата е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза. Ролята на ЕСП като независим външен одитор е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи. В рамките на тези свои правомощия Сметната палата ежегодно проверява отчетите и свързаните с тях операции на всички институции и агенции на ЕС.

КАКВО ОДИТИРА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Различни видове агенции, намиращи се в различни държави членки на ЕС

Агенциите са самостоятелни правни субекти, създадени с акт на вторичното законодателство и изпълняващи технически, научни или управленски задачи, които подпомагат институциите на ЕС при създаването и изпълнението на политики. Дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и има съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в области от голямо значение за ежедневния живот на гражданите на ЕС, като например здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие. В зависимост от техните задачи и устройство агенциите могат да бъдат разделени на децентрализирани агенции, други органи и изпълнителни агенции на Комисията. В настоящия обобщаващ доклад агенциите са посочени с акронимите на пълните им наименования, които са представени в списъка на акронимите в началото на доклада.

32-те децентрализирани агенции играят важна роля за подготовката и изпълнението на политиките на ЕС, особено по отношение на задачите от техническо, научно, оперативно и/или регулаторно естество. Тяхната цел е да позволят на Комисията да концентрира усилията си върху формулирането на политики и да засилят сътрудничеството между ЕС и правителствата на държавите членки, като обединяват технически и специализиран опит от двете страни. Децентрализираните агенции се създават за неограничен период от време и са разположени по цялата територия на ЕС (вж. фигура 1).

Трите други органа са EIT, Евратом и SRB. Институтът EIT със седалище в Будапеща е независим децентрализиран орган на ЕС, който обединява академични, научноизследователски и бизнес структури с цел стимулиране на иновационния капацитет на ЕС. Агенция Евратом със седалище в Люксембург е създадена да подпомага целите на Европейската общност за атомна енергия. Съветът за преструктуриране (SRB) със седалище в Брюксел е основният орган на Единния механизъм за преструктуриране в Европейския банков съюз. Неговата мисия е да осигурява организирано преструктуриране на изпадналите в затруднение банки с възможно най-малко отражение върху реалната икономика и публичните финанси за държавите членки на ЕС и в по-широк план.

На шестте изпълнителни агенции на Комисията са поверени задачи по управлението на една или няколко програми на ЕС. Те са създадени за ограничен период от време. Централните им служби се намират в Брюксел (EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA) и Люксембург (CHAFEA).

Фигура 1

Разположение на агенциите в държавите членки

Image

Бюджет и финансиране на агенциите — повече приоритетни области и по-голямо значение на самостоятелното финансиране

По-голямата част от агенциите се финансират почти напълно от общия бюджет на ЕС, като някои от тях се самофинансират частично или изцяло (вж. разбивка в таблица 1). ERA следва да започне частично самофинансиране най-късно от юни 2019 г.

Таблица 1

Видове агенции и тяхното финансиране

 

Финансиране

Основно от общия бюджет на ЕС

Основно самофинансиране

Бюджет на ЕС, вноски от държавите членки и/или такси

(частично самофинансиране)

Децентрализирани агенции

24

2

CPVO, EUIPO

6

EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA

Други органи

2

EIT, Евратом

1

SRB

Изпълнителни агенции на Комисията

6

EACEA, REA, ERCEA, EASME, INEA, CHAFEA

Общият бюджет за 2016 г. на всички агенции (с изключение на SRB поради специфичния му мандат и механизъм) възлиза на 3,4 млрд. евро (за 2015 г. — 2,8 млрд. евро), което представлява около 2,4 % от общия бюджет на ЕС за 2016 г. (за 2015 г. — 2,0 %). Увеличението се дължи основно на агенциите, работещи в сферата на промишлеността, изследванията и енергетиката (допълнителни 358 млн. евро) и гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи (допълнителни 174 млн. евро). От бюджета в размер на 3,4 млрд. евро, около 2,3 млрд. евро са финансирани от общия бюджет на ЕС, а около 1 млрд. евро — от такси и преки вноски от държавите членки на ЕС, държавите от ЕАСТ и т.н.

Освен това в бюджета на SRB, който е създаден с Регламента за ЕМП за подпомагане на Единния механизъм за преструктуриране, са включени около 11,8 млрд. евро вноски от кредитни институции с цел завършване на формирането на Единния фонд за преструктуриране до 2023 г.

Общият бюджет за 2016 г. на всички агенции заедно със SRB следователно възлиза на около 15,2 млрд. евро. Подробна информация за бюджетните на отделните агенции е представена в приложение I.

Фигура 2

Източници на финансиране на агенциите за 2016 г.

Image

Фигура 3

Бюджет на агенциите в млн. евро

Image

Увеличен брой на персонала в приоритетните области

В края на 2016 г. в агенциите работят 10 364 служители (през 2015 г. — 9 848) (1) ,  (2). Както и в предходни години най-много се е увеличил персоналът на агенциите, работещи в сферата на промишлеността, изследванията и енергетиката (110), гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи (177) и паричните въпроси (85). Подробна информация за броя на служителите на отделните агенции е представена в приложение I.

Механизми за одит

Член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (3) постановява, че ЕСП проверява отчетите за всички агенции, създадени от Съюза, доколкото актът за учредяването им не изключва такава проверка. Съгласно тези разпоредби Сметната палата извърши одит на 41 агенции и формулира становища относно надеждността на техните отчети, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 г.

Приложимата понастоящем нормативна рамка определя механизмите за одит на отчетите на агенциите, както е представено в таблица 2.

Таблица 2

Механизми за извършване на одит на отчетите на агенциите

Агенции

Одитирани от

ЕСП

Одиторски дружества и ЕСП

Децентрализирани агенции

2

30

Други органи

1 (4)

2

Изпълнителни агенции

6

 

Годишните отчети на 32 агенции са проверени от независим външен одитор (одиторско дружество) в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (5) и член 107, параграф 1 от рамковия финансов регламент за агенциите (6). Сметната палата направи преглед на резултатите от дейността на одиторските дружества в съответствие с международните одитни стандарти. Тази проверка предостави на Сметната палата достатъчна увереност от работата на одиторските дружества, за да може тя да изрази своето одитно становище относно надеждността на отчетите. За останалите 9 агенции единствено Сметната палата извърши одит на надеждността на отчетите. Както и в предходни години, Сметната палата продължава да носи изключителната отговорност за одита на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите на всички агенции.

Освен агенциите, одитирани от ЕСП, три агенции в сферата на отбраната (Европейската агенция по отбрана, Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността и Сателитният център на Европейския съюз) се ръководят от Съвета и се финансират чрез вноски от държавите членки. Тези агенции не се одитират от ЕСП, а от независими външни одитори. В своя обзорен доклад от 2014 г. (7) относно механизмите на ЕС за одит и отчитане в публичния сектор Сметната палата отбелязва, че липсва убедителна причина за различните одитни правомощия по отношение на тези агенции.

КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички агенции

Годишните отчети на всички 41 агенции дават вярна представа във всички съществени аспекти за тяхното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от тяхната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на приложимите финансови регламенти и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.

Одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции за всички агенции с изключение на EASO

Сметната палата заключава, че за 40 агенции операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Сметната палата изразява становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции на EASO. Резервите са свързани с две процедури за обществени поръчки, при които не са спазени принципите за възлагане на обществени поръчки.

Въпроси от особено значение, подчертани от ЕСП

Сметната палата включи в докладите си параграф за обръщане на внимание  (8) за двете агенции със седалище в Лондон — EBA и EMA, който засяга решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз. Отчетите на EBA и EMA и свързаните с тях бележки са изготвени въз основа на ограничената информация, налична към момента на тяхното подписване, и все още не съдържат надежден разчет на бъдещите разходи, произтичащи от прекратяването на дейността им в Обединеното кралство и преместването им на друго място. Сметната палата също така посочва риска от намаляване на приходите след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и риска преместването на тези агенции да доведе до загуба на експертен опит, което би застрашило непрекъснатостта на дейността.

В седем други доклада Сметната палата включи част „Други въпроси“  (9), свързана с възможното отражение на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз върху приходите и дейностите на няколко агенции, чието седалище не се намира в Лондон. CPVO, EASA, ECHA, EIOPA, ESMA и EUIPO могат да понесат спад на приходите като пряка последица от намаляването на генериращите такси дейности в Обединеното кралство. Някои технически звена на GSA се намират в Обединеното кралство, като статутът им предстои да бъде определен.

В случая на SRB Сметната палата използва параграф за обръщане на внимание по отношение на използваната рамка за контрол на изчисленията на вноските на кредитните институции в Единния фонд за преструктуриране. Сметната палата обръща внимание на факта, че вноските във Фонда се изчисляват въз основа на информацията, предоставена от кредитните институции чрез националните органи за преструктуриране. Регламентът за ЕМП обаче не предвижда пълна и последователна рамка за контрол, която да осигури надеждността на тази информация. Освен това Сметната палата отбелязва, че методологията за изчисляване на вноските, определена от правната рамка, е много сложна и води до риск от неточности. Също така, Съветът за преструктуриране не може да оповестява подробности за базираните на риска изчисления на вноските по отделни кредитни институции, тъй като те са взаимосвързани и съдържат поверителна информация за други кредитни институции. Това има отражение върху прозрачността на тези изчисления.

Сметната палата отбеляза в раздел „Други въпроси“ и слабостите в процедурите за обществени поръчки, извършени от юридическите лица на Общностите на знание и иновации на EIT, както и факта, че човешките ресурси на EIT не са достатъчни, за да поемат увеличеното работно натоварване.

В частта „Други въпроси“ относно CdT Сметната палата отбеляза, че няколко агенции използват все повече вътрешни услуги за превод или други решения за тази дейност. Това означава, че капацитетът на CdT не се използва в максимална степен и че съществува дублиране на разходите за функциониране и развитие на системите за превод на европейско ниво. Увеличеното използване на алтернативни възможности за превод от другите агенции излага на риск бизнес модела на CdT.

Други одитни констатации в различни области

ЕСП докладва и общо 115 одитни констатации в „Коментари“ (за 2015 г. — 90), които засягат 34 агенции (за 2015 г. — 37), за да подчертае някои важни въпроси и да посочи къде са възможни подобрения. Преглед на коментарите, изразени за всяка агенция, е представен в  приложение II .

Човешки ресурси — проблематичен въпрос в някои случаи

Осигуряването на необходимия персонал е изключително важен елемент за стабилността и ефикасността на действията на агенциите и тяхната способност да изпълняват своите работни програми. ЕСП откри, че седем агенции са били засегнати от проблеми с човешките ресурси и други въпроси, свързани със служителите, в т.ч. високо текучество на персонала, недостатъци в процедурите за набиране служители, както и свободни длъжности, които са били заемани от временно наети служители за дълги периоди от време.

Три агенции (Frontex, CEPOL и BEREC) са срещнали трудности с намирането на подходящи кандидати с необходимия профил, което вероятно е свързано с корективния коефициент на заплатите, прилаган за приемащата държава (съответно 66,7 %, 69 % и 76,5 %). Когато са били открити подходящи кандидати, броят на възможните бъдещи служители от приемащата държава е бил непропорционално по-висок от служителите от други държави членки. За да привлече кандидати, Frontex е наела 14 служители за степен, по-висока от разрешеното от Правилника за длъжностните лица. За другите две агенции се наблюдава голямо текучество на персонал, което може да засегне непрекъснатостта на тяхната работа и способността им да изпълняват дейностите, предвидени в работните им програми. За CEPOL друга възможна причина за отбелязаните трудности при набирането на персонал може да бъде конкуренцията с друг орган на ЕС със седалище в Будапеща (EIT).

Три агенции (EMA, EIT, ECDC) са срещнали трудности от организационен характер. След 2014 г. в EMA са проведени две големи реформи в организацията, включително вътрешно преназначаване на служители от висшето и средното управленско ниво. Преразпределението на ключови служители в областта на ИТ и администрацията не е протекло успешно, което е довело до съществен риск от нестабилност за Агенцията и нейните дейности. В периода от създаването на EIT през 2008 г. до юли 2014 г. неговият директор е сменен четири пъти. От август 2014 г. насам позицията директор, а от февруари 2013 г. и още една управленска позиция, са заети от временно изпълняващи длъжността лица, което е в разрез с максималния едногодишен срок за заемане на позиция като временно изпълняващ длъжността, определен в Правилника за длъжностните лица. Това създава несигурност за заинтересованите страни и застрашава стратегическата последователност. В ECDC временно изпълняващият длъжността директор е назначен през май 2015 г. и на 31 декември 2016 г. все още е заемал този пост, което надхвърля определения срок от една година. Това временно назначение е довело също така до 15 допълнителни временни мерки за други служители.

Обществените поръчки продължават да са засегнати от грешки

Основната цел на обществените поръчки е да се осигури конкуренция между икономическите оператори, за да се постигне икономически най-изгодна покупка по прозрачен, обективен и последователен начин и въз основа на приложимата нормативна база. В специфичните годишни доклади за EASO, EMCDDA, eu-LISA, EMA и BEREC Сметната палата отбелязва, че агенциите не са спазили изцяло принципите на възлагане на обществени поръчки и правилата, определени във Финансовия регламент. Коментарите са насочени предимно към несъответствията в тръжната документация, неспазването на определените критерии за подбор на икономически оператори, липса на официални процедури и липса на ясно определен орган с делегирани правомощия, който да възлага поръчки и да сключва договори.

ЕСП оценява факта, че агенциите използват все повече междуинституционалните рамкови договори за поръчка на стоки и услуги, което води до административна ефикасност и икономии от мащаба. Въпреки това при един от тези рамкови договори за софтуер, лицензи и услуги в областта на ИТ, който е сключен през 2014 г. между един изпълнител и Комисията от името на няколко институции и агенции, последващото изпълнение за поне три агенции (EMA, EEA, EASO) не е било оптимално. Изпълнителят по споразумението действа като посредник между институциите и агенциите и потенциалните доставчици, чиито услуги отговорят на нуждите им. За тези посреднически услуги изпълнителят по споразумението има право на надценка от 2 до 9 % над цените на доставчиците. За одитираните плащания по този рамков договор Сметната палата констатира, че цените и надценките невинаги са били систематично сравнявани с офертите и фактурите на доставчиците, както и че изпълнението на договора невинаги е осигурявало достатъчна конкуренция и поради това не е гарантирало, че е избрано най-икономичното решение.

Докладвани са слабости в процедурите за обществени поръчки, които са свързани и с вътрешния контрол. В пет случая в четири агенции (EASO, EIT, EMSA, EIGE) Сметната палата установи, че слабият контрол е довел до неефикасна дейност, например поради подценяването на нуждата от продукти и услуги по време на провеждането на процедурите за обществени поръчки.

Въпреки че въпросите, свързани с постигането на резултати от дейността, не са фокус на годишния одит на ЕСП на агенциите, от нашите одитори се очаква да следят рисковете от слаби резултати и рисковете, свързани с финансовото управление. При седем случая в шест агенции (eu-LISA, FRONTEX, EU-OSHA, EEA, BEREC, EUIPO) ЕСП посочва неоптималните механизми за обществени поръчки, които застрашават постигането на добро съотношение между разходите и ползите, както и слабостите в мониторинга на изпълнението на договорите.

Агенциите използват разнообразни ИТ решения въпреки сходните си в по-голямата си част дейности

Агенциите имат широкоспектърна дейност, която изисква подходящи и понякога индивидуализирани решения в областта на ИТ. Основните оперативни и административни дейности обаче се извършват въз основа на една и съща нормативна база, което предполага, че протичат сходни процедури, които могат да бъдат подпомогнати от сходни ИТ инструменти. Въпреки че агенциите са постигнали много добър напредък в използването на сходни системи за бюджетно управление и счетоводство, все още съществуват множество ИТ решения, които се използват в други ключови области като управление на човешките ресурси и управление на обществените поръчки/договорите. Агенциите следва да обмислят допълнителното хармонизиране на ИТ инструментите и в тези области, тъй като това не само ще подобри съотношението на разходите и ползите, но и ще намали рисковете за вътрешния контрол и ще укрепи управлението в областта на ИТ.

Между другите потенциални ползи са например по-хармонизирано отчитане пред ръководството и пред заинтересованите страни и въвеждане на одитни процедури с по-висока степен на автоматизиране за увеличаване на одитната ефикасност. Мрежата на агенциите на ЕС е ангажирана с по-нататъшното насърчаване на сътрудничеството по тези въпроси между агенциите и с Комисията и, доколкото се отнася до външния одит — също и с ЕСП.

Фигура 4

Разнообразни ИТ решения в агенциите

Системи за управление на човешките ресурси

Image

Системи за управление на обществените поръчки/договорите

Image

Консултантските ИТ услуги и управлението на проекти в EMA следва да се подобрят

В допълнение към стандартната годишна одитна дейност, обхващаща всички агенции, Сметната палата разгледа наемането на консултанти в областта на ИТ от EMA във връзка с два големи ИТ проекта (за фармакологична бдителност и клинични изпитвания), чрез които агенцията изпълнява нормативното си задължение да изгради сложна мрежа от системи в целия ЕС, което изисква обширна дейност по разработване на ИТ решения. Тъй като щатното разписание на EMA не е било увеличено, за да се улесни изграждането на вътрешни експертни познания в разработването на бизнес и ИТ решения, агенцията е възложила задачи на консултантски компании в тази област, което я е направило изключително зависима от външен опит.

Сметната палата също така установи, че преди началото на проектите не е определена подходяща методология за подобни сложни и широкомащабни проекти и това може да се е отразило на способността на ръководството да извършва мониторинг и контрол над изпълнението на проектите и да осигурява тяхната съгласуваност. EMA е продължила да разработва подходяща методология, като последното подобрение е въведено през септември 2016 г.

Възможностите на EMA да контролира дейността на своите консултанти и да следи за качеството на доставяните услуги също са били ограничени поради естеството на използваните договори за консултантски услуги (на базата на изработено време и използвани ресурси) и поради факта, че част от процедурите на консултиране се извършват извън нейните служби и в друга държава членка. Агенцията се е сблъскала със закъснения и непредвидени по-високи разходи при изпълнението на проектите. Честите промени в обхвата на проектите, в бюджета и в сроковете са предимно резултат от променящите се изисквания за системата, които вземат предвид променящите се нужди на държавите членки. Все още няма яснота относно крайните разходи и датите за въвеждане в експлоатация на ИТ системите.

По отношение на резултатите от този пилотен одит на консултантските услуги в EMA, Сметната палата планира да използва в бъдеще, когато е уместно, обогатената методология, познания и опит, натрупани по време на одитната дейност.

Управлението на бюджета се подобрява, с някои изключения

Броят на коментарите в тази област е намалял значително през 2016 г., но високото ниво на пренасяне на бюджетни кредити за поемане на задължения остава най-често срещаният коментар в специфичните годишни доклади и все още засяга 23 агенции. Това пренасяне обаче обикновено се дължи на многогодишния характер на операциите. ЕСП препоръча на няколко агенции да обмислят въвеждането на диференцирани бюджетни кредити. Това е инструментът, предвиден във Финансовия регламент за справяне с подобни ситуации.

Анулирането на бюджетни кредити, пренесени от предходни години, което показва надценяване на бюджетните нужди и съответно слабости в планирането, беше докладвано в четири случая (Frontex, CPVO, CHAFEA, EASME).

В отговор на кризата с миграцията, пред която е изправен ЕС, мандатът на Frontex и EASO е разширен значително. В резултат на това окончателните бюджети на EASO и Frontex за 2016 г. са съответно три пъти и 75 % по-високи в сравнение с предходната година. И двете агенции са били изправени пред значителни административни и оперативни предизвикателства и високи очаквания за незабавни резултати, без да разполагат с много време за адаптация на своите системи и процедури и за наемане на необходимия персонал. Поради това те са се сблъскали с проблеми при усвояването на допълнителните средства по време на бюджетната година, което е довело до значително анулиране (Frontex) или пренасяне (EASO) на бюджетни кредити. Това е една от причините за неспазване на бюджетните правила и правилата в областта на обществените поръчки в различни случаи и за трудности за оптимално изпълнение на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Комисията или бенефициентите.

Външните оценки като цяло са положителни

За пръв път ЕСП се позовава изрично на резултатите от външни оценки на дейността и цялостните резултати на агенциите в шест случая. Резултатите от тези оценки като цяло са положителни и агенциите са изготвили планове за действие за проследяване на въпросите, повдигнати в докладите за оценка. Въпреки че регламентите за създаване на повечето агенции предвиждат периодично извършване на външни оценки (обикновено на всеки четири до шест години), Сметната палата установи, че учредителните актове на шест агенции (EASO, eu-LISA, ETF, ENISA, EIGE, REA) не включват такава разпоредба. По този въпрос следва да бъдат предприети мерки. ЕСП докладва също така, че регламентът за създаване на EMA изисква извършването на външна оценка на всеки десет години. Това е прекалено дълъг период за предоставяне на ефективна обратна връзка на заинтересованите страни.

Резултатите от одитите на IAS са докладвани с цел представяне на по-пълна картина

За първи път през 2016 г. ЕСП споменава одитните заключения, изразени от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS), за да представи по-пълна картина на одитните резултати. Споменати са общо 14 одитни доклада на IAS. Във всичките случаи агенциите са съгласували с IAS планове за предприемане на корективни действия.

Изпълнението във връзка с коментарите от предходни години в повечето случаи напредва според планираното

Където е уместно, Сметната палата представя преглед на напредъка по действията, предприети от агенциите във връзка с коментари от предходни години. В приложение III е показано, че за 140-те коментара, неприключени в края на 2015 г. (за 2014 г. — 134), корективните действия са били завършени или текущи в повечето случаи.

Фигура 5

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Image


(1)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

(2)  Данните за персонала за 2015 г. бяха актуализирани въз основа на информацията, предоставена от агенциите.

(3)  ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 47.

(4)  Предвид ограничените ресурси и операции на Агенцията за снабдяване към Евратом, тя се одитира единствено от Сметната палата.

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

(7)  Обзорен доклад на ЕСП — „Пропуски, припокривания и предизвикателства: обзорен преглед на механизмите на ЕС за отчитане и за одит в публичния сектор“

(8)  Параграфите за обръщане на внимание привличат вниманието на читателя към въпроси, които са изключително важни за разбирането на отчетите.

(9)  Параграфите, описващи „Други въпроси“, се използват за докладване на важни въпроси, различни от въпросите, представени или оповестени в годишните отчети.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Бюджет и служители на агенциите (1)

 

 

Бюджет (2)

Служители (3)

 

Постоянни комисии в ЕП

Отговорна генерална дирекция

Област на политика

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

(в млн.евро)

(в млн.евро)

Децентрализирани агенции

eu-LISA

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

HOME

Вътрешни работи

71,7

82,3

134

144

EASO

HOME

Вътрешни работи

15,9

53,0

93

125

FRONTEX

HOME

Вътрешни работи

143,3

251,0

309

365

EMCDDA

HOME

Вътрешни работи

18,5

15,4

100

101

Европол

HOME

Вътрешни работи

95,0

104,0

666

737

FRA

JUST

Правосъдие

21,6

21,6

107

105

CEPOL

HOME

Вътрешни работи

8,8

10,3

41

51

ЕВРОЮСТ

JUST

Правосъдие

33,8

43,5

246

245

EBA

Икономически и парични въпроси

FISMA

Финансови услуги и капиталови пазари

33,4

36,5

156

161

EIOPA

FISMA

Финансови услуги и капиталови пазари

20,2

21,8

133

139

ESMA

FISMA

Финансови услуги и капиталови пазари

36,8

39,4

202

204

SRB  (4)

FISMA

Финансови услуги и капиталови пазари

22,0

11 865

108

180

EU-OSHA

Заетост и социални въпроси

EMPL

Заетост и социални въпроси

16,9

16,7

65

65

CEDEFOP

EAC

Образование и култура

18,4

18,0

123

122

EUROFOUND

EMPL

Заетост и социални въпроси

21,2

20,8

111

104

ETF

EAC

Образование и култура

21,0

21,0

129

130

CdT

DGT

Езикови услуги

49,6

50,5

218

225

ECDC

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

SANTE

Здравеопазване и защита на потребителите

58,5

58,2

260

260

ECHA

GROW

Предприятия

114,8

110,1

572

578

EEA

ENV

Околна среда

49,2

50,5

219

208

EFSA

SANTE

Здравеопазване и защита на потребителите

78,8

79,5

434

443

EMA

SANTE

Здравеопазване и защита на потребителите

304,0

305,0

775

768

EFCA

Рибарство

MARE

Морско дело и рибарство

9,2

10,0

64

64

CPVO

Промишленост, изследвания и енергетика

SANTE

Земеделие и развитие на селските райони

14,7

16,1

46

44

EURATOM  (4)

ENER & RTD

Енергетика и иновации

0,1

0,1

17

17

ACER

ENER

Енергетика

11,3

15,9

80

103

GSA

GROW

Предприятия

363,8

626,4

139

160

EIT

EAC

Иновации и технологии

232,0

283,0

50

59

ENISA

CNECT

Цифров единен пазар

10,0

11,0

69

69

EUIPO

GROW

Вътрешен пазар

384,2

421,3

848

910

BEREC

CNECT

Цифров единен пазар

4,0

4,2

26

27

EASA

Транспорт и туризъм

MOVE

Мобилност и транспорт

185,4

193,4

779

774

EMSA

MOVE

Мобилност и транспорт

64,8

71,1

246

246

ERA

MOVE

Мобилност и транспорт

26,3

27,5

157

155

EIGE

Права на жените и равенство между половете

JUST

Правосъдие

7,9

7,8

42

45

Изпълнителни агенции

EACEA

 

EAC & CNECT & HOME & ECHO

Образование и култура

46,9

49,1

441

442

REA

 

RTD & EAC & GROW & HOME & CNECT & AGRI

Научни изследвания и иновации

54,6

62,9

618

628

ERCEA

 

RTD

Научни изследвания и иновации

39,6

42,6

417

461

EASME

 

ENTR & RTD & & ENR & ENV & CLIMA & CNECT & MARE

Енергетика, предприемачество и иновации

36,4

35,8

373

417

INEA

 

MOVE & ENER & CNECT & RTD

Мобилност и транспорт

18,4

21,7

186

225

CHAFEA

 

SANTE & JUST & AGRI

Защита на потребителите

7,4

8,7

49

58

Общо

 

 

 

2 770,40

15 182,70

9 848

10 364

Без „бюджет на фонда“ на SRB

 

 

 

2 770,04

3 382,70

9 848

10 364


(1)  Източник: Данни, предоставени от Агенциите

(2)  Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

(4)  SRB и Евратом не са консолидирани в отчетите на ЕС


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Коментари на Сметната палата, които не са в противоречие с нейните становища

 

 

Общ брой на коментарите

Надеждност на отчетите

Законосъобразност/редовност на операциите

Вътрешен контрол

Бюджетно управление

Добро финансово управление/Резултати

Други коментари

 

 

Процедури за възлагане на поръчки

Набиране на персонал, повишения и заплати

Други

Процедури за възлагане на поръчки

Мониторинг на финансовото изпълнение на договорите

Други

Констатации на IAS

Високо ниво на пренасяне на бюджетни кредити

Високо ниво на анулиране на пренесените от 2015 г. бюджетни кредити

Други

Процедури за възлагане на поръчки

Управление на човешките ресурси

Коментари от външни оценки

Други

Липсва формално изискване за външна оценка

Въпроси, свързани с персонала

Други

 

Децентрализирани агенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CEPOL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

EASO

11

 

1

 

 

1

1

3

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

EMCDDA

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

eu-LISA

7

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

1

1

 

 

 

5

ЕВРОЮСТ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Европол

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FRA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

FRONTEX

9

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

2

1

9

EBA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

EIOPA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ESMA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SRB

6

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

13

CdT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

CEDEFOP

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ETF

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

16

EU-OSHA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

17

EUROFOUND

4

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

ECDC

3

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ECHA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

EEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

EFSA

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

EMA

8

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

 

23

EFCA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ACER

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

BEREC

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

26

CPVO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

27

EIT

7

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

1

1

28

ENISA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

29

EUIPO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

30

Евратом

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GSA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

EASA

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

EMSA

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ERA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EIGE

4

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Изпълнителни агенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

CHAFEA

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

EACEA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

EASME

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ERCEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

INEA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

REA

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Междинен сбор

115

2

5

4

2

5

2

7

14

23

4

5

7

2

6

9

6

6

6

Общо

11

28

32

24

18


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проследяване на изпълнението във връзка с неприключени коментари, които не са в противоречие със становищата на Сметната палата

 

Общо

Завършени

Текущи

Предстоящи

Не се изисква действие

 

Децентрализирани агенции

1

FRONTEX

11

2

7

1

1

2

Европол

2

1

 

 

1

3

eu-LISA

7

1

2

2

2

4

EASO

9

3

3

2

1

5

ЕВРОЮСТ

2

 

1

 

1

6

EMCDDA

1

 

1

 

 

7

FRA

1

 

 

 

1

8

CEPOL

2

1

 

 

1

9

EBA

3

 

1

 

2

10

EIOPA

2

1

 

 

1

11

ESMA

6

4

 

 

2

12

SRB

5

 

1

 

4

13

EU-OSHA

2

 

 

 

2

14

CEDEFOP

2

1

 

 

1

15

EUROFOUND

1

 

 

 

1

16

ETF

1

1

 

 

 

17

CdT

5

 

1

 

4

18

ECDC

4

 

1

 

3

19

ECHA

3

1

1

 

1

20

EEA

4

4

 

 

 

21

EFSA

2

1

1

 

 

22

EMA

4

1

3

 

 

23

EFCA

1

1

 

 

 

24

CPVO

6

 

3

1

2

25

ACER

2

 

 

1

1

26

GSA

7

1

5

 

1

27

ENISA

2

 

1

 

1

28

EUIPO

6

5

 

 

1

29

BEREC

4

2

 

1

1

30

EASA

2

1

 

 

1

31

EMSA

0

 

 

 

 

32

ERA

2

1

1

 

 

33

EIGE

1

 

 

 

1

 

Изпълнителни агенции

34

EACEA

1

 

 

 

1

35

REA

0

 

 

 

 

36

ERCEA

1

 

 

 

1

37

EASME

4

1

 

 

3

38

INEA

1

 

 

 

1

39

CHAFEA

3

 

1

 

2

 

Други органи

40

EIT

17

2

10

2

3

41

Евратом

1

 

 

 

1

Общо

140

36

44

10

50


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/25


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

(2017/C 417/02)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „АСЕR“) със седалище в Любляна е създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1). Основната задача на Агенцията е да подпомага националните регулаторни органи в изпълнението на ниво ЕС на регулаторните задачи, осъществявани от тях в държавите членки, и при необходимост да координира тяхната дейност. С Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT) (2) на Агенцията, както и на националните регулаторни органи, се възлагат допълнителни отговорности в областта на мониторинга на европейския пазар за търговия на едро с енергия.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (3).

Таблица

Основни данни за Агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

11,3

15,9

Общ брой служители към 31 декември (4)

80

103

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (5) и отчети за изпълнението на бюджета (6) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на Агенцията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Агенцията, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (7).

16.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

17.

В своя одитен доклад от май 2016 г. Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията подчертава сериозната нужда от изясняване на ролите и отговорностите и от извършване на анализ на работното натоварване в звеното за обществени поръчки с цел постигане на по-ефикасни процеси и процедури. В доклада се заключава също, че планирането и мониторингът в областта на обществените поръчки трябва да бъдат значително подобрени. Агенцията и СВО са се споразумели за план за предприемане на корективни действия.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИе

18.

Агенцията е пренесла 4,9 млн. евро, или 86 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял III — оперативни разходи (за 2015 г. — 1,4 млн. евро или 59 %). Както и в предишни години, пренесените бюджетни кредити са свързани предимно с прилагането на регламента REMIT относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (8) и през 2016 г. са в размер на 4,7 млн. евро (за 2015 г. — 1,1 млн. евро). По дял II — административни разходи, Агенцията е пренесла над 1 млн. евро, или 38 % от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения (за 2015 г.— 0,8 млн. евро, или 35 %).

19.

Увеличаването на нивото на пренесени кредити е обезпокоително и противоречи на бюджетния принцип за ежегодност. То е в пряк резултат от съсредоточеното в края на годината приключване на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори, които водят до доставки и/или плащания през следващата година. През 2016 г. 98 от общо 299 договора са сключени през ноември и декември (5 976 122,47 евро, или 40 % от общата стойност на сключените договори през 2016 г.). Препоръчваме Агенцията да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния от момента на подписване на договорите до извършването на доставките и осъществяването на плащанията.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

20.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1), който възлага важна роля на Агенцията за упражняване на надзор върху пазарите за търговия на едро с енергия в цяла Европа.

(3)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.acer.europa.eu.

(4)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: бюджетът, публикуван в ОВ.

(5)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(6)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се обобщават всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 326, 8.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Няма данни)

2014 г.

Съгласно споразумението за седалище между Агенцията и словенското правителство, в Словения следва да бъде създадено Европейско училище. Повече от четири години след сключването на споразумението обаче Европейско училище все още не е създадено.

Предстоящи

2015 г.

Агенцията е пренесла 1,36 млн. евро, или 59 % от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял III — оперативни разходи (за 2014 г. — 1,57 млн. евро, или 62 %). Тези пренесени бюджетни кредити са свързани предимно с прилагането на регламента REMIT (1,1 млн. евро) — сложна многогодишна оперативна дейност във връзка с интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Агенцията също така е пренесла 0,79 млн. евро, или 35 % (за 2014 г. — 0,98 млн. евро, или 41 %) от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял II — административни разходи, свързани предимно с проучвания и услуги, които все още не са били предоставени през 2015 г.

Няма данни


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

18.

Агенцията е изпълнила действията, за които се е споразумяла със СВО. От шестте препоръки вече са приключени 2 много важни и 3 важни. До октомври 2017 г. Агенцията планира да приключи работа по последната препоръка.

19.

Агенцията се съгласява, че високото равнище на пренесени средства, произтичащо от многогодишния характер на инвестициите по проекта REMIT, не е в съответствие с бюджетния принцип за ежегодност. Високото равнище на пренесени бюджетни кредити се дължи на годишния график за сключване на договори, който беше приет през 2013 г., когато Агенцията получи значително допълнително финансиране за проекта REMIT в края на годината. Същевременно следва да се отбележи, че бюджетните кредити за поети задължения за финансовата 2016 г. в глава „Разходи за REMIT“ бяха напълно усвоени (100 %). Агенцията ще анализира възможността за въвеждане на диференцирани бюджетни кредити за дял III.

20.

Агенцията обмисля въвеждането на диференцирани бюджетни кредити за дял III с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на някои от операциите, особено в областта на REMIT, при условие че е налице стабилност и предвидимост на финансовите ресурси, предоставяни на Агенцията.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/31


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

(2017/C 417/03)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (наричана по-нататък „Службата“) със седалище в Рига е създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1). Основната задача на Службата е да подпомага професионално и административно Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС или BEREC) и, под ръководството на Съвета на регулаторите, да събира и анализира информация относно електронните съобщения и да разпространява сред националните регулаторни органи най-добрите регулаторни практики, като например общи подходи, методологии или насоки относно прилагането на регулаторната рамка на ЕС.

2.

В таблицата са представени основни данни за Службата (2).

Таблица

Основни данни за Службата

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (3)

4,0

4,2

Общ брой служители към 31 декември (4)

26

27

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Службата, които се състоят от финансови отчети (5) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (6), приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Службата за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Службата ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Службата носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Службата да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Службата не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия. които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Службата за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Службата приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Службата, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (7).

16.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

17.

През март 2016 г. Службата е стартирала процедура за обществена поръчка, с която да подпише един рамков договор (РД) с двете международни училища в Рига, посещавани от децата на служителите ѝ. Въпреки че техническите спецификации на търга предвиждат, че Службата ще сключи един многостранен рамков договор с каскаден механизъм с два икономически оператора, в критериите за избор на изпълнител се казва, че изборът на училището зависи от родителите. Следователно подписаният през юли 2016 година рамков договор на стойност 400 000 евро се базира на противоречиви концепции, което води до правна несигурност за Службата и училищата. Нещо повече, в този конкретен случай рамковият договор е бил ненужен.

18.

След повторно класифициране един служител е бил назначен на по-висока степен, директно на стъпка 2, вместо на стъпка 1, което е нарушение на Правилника за длъжностните лица на ЕС.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

19.

През март 2016 г. Службата е подписала договор на стойност 60 000 евро за предоставянетот на професионална подкрепа и консултантски услуги в областта на човешките ресурси. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е била базирана изключително на цената. Наемането на консултант без оглед на компетентността и опита му/й като критерии за избор на изпълнител не осигурява най-доброто съотношение между цената и качеството.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

20.

През 2016 г. средната продължителност на заетостта в Службата е 2,58 години и текучеството на персонала е високо — 25 %. Тези обстоятелства влияят върху ефективността на работата на Службата и носят рискове за изпълнението на нейните работни програми. Възможна причина за това е прилагането на корективния коефициент на заплатите (73 % към 1 юли 2016 г.) в страната домакин.

21.

Учредителният регламент на Службата не изисква периодични външни оценки на дейността. Службата съвместно с Комисията следва да възлага такава оценка поне веднъж на пет години, каквато е практиката при повечето други агенции. Такова изискване следва да се добави при евентуална бъдеща актуализация на учредителния регламент.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

22.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата е на разположение на нейния уебсайт: www.berec.europa.eu.

(3)  Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.

(4)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

(5)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(6)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи/ Предстоящи/Няма данни)

2014 г.

Поради липсата на споразумения с държавите от ЕАСТ (1), бюджетните кредити, вписани в бюджета за 2014 г. от вноските от националните регулаторни органи на държавите от ЕАСТ със статут на наблюдател в ОЕРЕС, не са били осъществени.

Предстоящи

2015 г.

През 2013 г. Службата е подписала четиригодишен рамков договор за предоставяне на професионални услуги за организиране на събития. Тя обаче е подценила нуждите си и договорът е достигнал максималния размер на бюджета през декември 2014 г. Стартирана е процедура за възлагане на обществена поръчка за подписване на нов рамков договор, но това става едва през август 2015 г. Междувременно Службата е получавала тези услуги от същия доставчик, като е използвала нареждания за покупки и договори с ниска стойност (процедури на договаряне) (2). Общата стойност на услугите, закупени по този начин, е надхвърлила праговата стойност (3). Следвало е да се използва открита процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани икономически партньори могат да подадат оферти.

Завършени

2015 г.

Нивото на детайлност на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на Службата е различно от това на отчетите на повечето други агенции, което показва нуждата от ясни насоки относно отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите.

Завършени

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) — 134 228 евро, или 44 % (2014 г. — 91 757 евро, или 40 %). Пренесените бюджетни кредити са свързани предимно с предоставянето на услуги, които продължават и след края на 2015 г.

Няма данни


(1)  Европейска асоциация за свободна търговия.

(2)  Когато се използват нареждания за покупки и договори с ниска стойност, правилата за обществените поръчки ограничават конкуренцията съответно до един и до трима кандидати.

(3)  Общата стойност на сключените договори е около 80 000 евро, а максималната стойност, определена в член 137 от Делегирания регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, е 60 000 евро.


ОТГОВОР НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

18.

В приемащата държава членка Латвия няма акредитирано Европейско училище. Откриването на ново акредитирано Европейско училище е продължителен процес. Междувременно Службата на ОЕРЕС установи преки контакти с училищата, предлагащи образование на английски, френски и немски език като основен език на обучение. Това беше временна мярка, за да се осигури образование в международно училище за децата на служителите в съответствие с насоките на Комисията за политиката относно персонала в европейските регулаторни агенции (1). Службата на ОЕРЕС се съгласява с констатациите на одиторите, че използването на рамкови договори за услуги не е подходящо при тези обстоятелства, и в бъдеще ще подходи към преки споразумения за услуги с училищата без обществена поръчка. Службата на ОЕРЕС би била благодарна да получи актуализирани насоки от Комисията, които да вземат предвид особеностите на услугите за училищно образование.

19.

На основание на препоръките, отправени от Общата комисия за прекласиране, и въз основа на документите на всички срочно наети служители, допустими за прекласиране, органът по назначаването прие списъка на прекласираните срочно наети служители.

Освен това, въз основа на предложение на административния ръководител, след задълбочено обмисляне органът по назначаването се съгласи да прекласира заемащия длъжността в стъпка 2 на по-високата степен, вместо в стъпка 1, като съответно беше регистрирано очаквано изключение съгласно правилата за обработка на изключения в установените финансови правила и процедури.

20.

Службата на ОЕРЕС изразява пълното си съгласие с коментара относно рамковия договор за услуги за управление на човешките ресурси. При изпълнението на първия специализиран договор вече се откроиха някои трудности във връзка с факта, че възлагането на договора е било базирано изключително на цената, а не на професионалните квалификации и опита на консултанта.

Изцяло в съгласие с бележките на одиторите, Службата на ОЕРЕС прекрати рамковия договор и ще въведе различна стратегия за получаването на необходимите услуги.

21.

Службата на ОЕРЕС признава, че високото ниво на текучество на персонала представлява рисков фактор, който е записан в регистъра на рисковете като значителен риск, особено като се вземе предвид малкият размер на Агенцията, което означава, че високото текучество има още по-отрицателно въздействие (Службата на ОЕРЕС е най-малката децентрализирана агенция на ЕС).

Ръководството работи непрекъснато по въвеждането на техники за намаляване на текучеството, но трябва да се изтъкне, че някои структурни и външни хоризонтални елементи, които го засягат, са извън контрола на Службата на ОЕРЕС, тъй като произлизат от регионалната/местната работна среда на Службата на ОЕРЕС.

Последното намаляване на нетното възнаграждение, което е в резултат от продължаващото намаляване на корективния коефициент за Латвия, увеличи този рисков фактор.

Всички действия, предприети или планирани от Службата на ОЕРЕС за подобряване на ситуацията, могат само да намалят риска. За да се реши ефективно въпросът със задържането на служителите, е необходима намеса отвън, по-конкретно в системата на корективните коефициенти.

22.

Службата на ОЕРЕС си сътрудничи с Комисията за подготовката на доклада от оценката, предвиден в член 25 от учредителния регламент, и изразява готовност да си сътрудничи с Комисията за извършването на бъдещи оценки. Службата на ОЕРЕС ще спази всички изисквания в тази област, които биха могли да бъдат въведени от законодателния орган. Понастоящем регламентът за Службата на ОЕРЕС е обект на преразглеждане и предложението на Комисията включва специална разпоредба за постоянна оценка веднъж на пет години.


(1)  COM(2005) 5304


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/37


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра

(2017/C 417/04)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз (наричана по-нататък „Центърът“, известен още като „CDT“) със седалище в Люксембург, е създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 (1). Ролята на Центъра е да предоставя на всички институции и органи на Европейския съюз, потърсили неговите услуги, необходимите за тяхната дейност преводачески услуги.

2.

В таблицата са представени основни данни за Центъра (2).

Таблица

Основни данни за Центъра

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

49,6

50,5

Общ брой служители към 31 декември (3)

218

225

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Центъра. Използвани са също така данни, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Центъра, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (5), приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Центъра за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Центъра ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Центъра носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Центъра да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Центъра не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но тя не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Центъра за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Центърът приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Центъра, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (6).

Други въпроси

16.

Ролята на Центъра е да предоставя на всички институции, агенции и органи на ЕС, потърсили неговото съдействие, необходимите за тяхната дейност преводачески услуги. Регламентите за създаването на повечето агенции и органи изискват те да използват услугите на Центъра, ако им е необходим превод. Някои от тях (които заедно са източник на повече от половината от приходите на Центъра) използват все по-често вътрешни преводачески услуги и други алтернативни решения. Това обаче означава, че капацитетът на Центъра не е използван в максимална степен, че съществува дублиране на разходите за разработване и текущите разходи на системите на европейско ниво, както и че стопанският модел на Центъра и непрекъснатостта на неговата дейност са изложени на риск.

17.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

18.

През 2016 г. касовите наличности и краткосрочните депозити на Центъра са намалели до 34,2 млн. евро (38,3 млн. евро в края на 2015 г.), а неговите резерви възлизат на 31,1 млн. евро (34 млн. евро в края на 2015 г.). Това намаление е в резултат от прилагането на бюджетен подход, който има за цел намаляване на натрупания бюджетен излишък от предходни години.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

19.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 17 октомври 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Центъра може да се намери на неговия уебсайт: www.cdt.europa.eu

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Центъра.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се агрегират всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи / Предстоящи/Няма данни)

2012 г.

Регламентите за създаването на 20 регулаторни агенции, одитирани от Палатата през 2012 г., изискват тези агенции да използват услугите на Центъра, ако им е необходим превод (регламентът за създаване на Центъра посочва такова изискване за още четири агенции). Други агенции не са задължени да се обръщат към Центъра. За документи, които не са от техническо естество, агенциите биха могли да намалят разходите си, като използват местни услуги. Палатата счита, че законодателният орган следва да обмисли предоставянето на тази възможност на всички агенции.

Няма данни

[Препоръка, която не е възприета от законодателния орган]

2015 г.

Центърът все още няма план за непрекъснатост на работата. Това не е в съответствие със Стандарт за вътрешен контрол 10 (1).

Текущи

2015 г.

В края на 2015 г. касовите наличности и краткосрочните депозити на Центъра възлизат на 38,3 млн. евро (44 млн. евро в края на 2014 г.), а неговите резерви възлизат на 34 млн. евро (40,4 млн. евро в края на 2014 г.). Това отразява намаляването на цените през 2015 г.

Няма данни

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 2 млн. евро, или 29 % (2014 г. — 1,5 млн. евро, или 24 %). Тези пренесени бюджетни кредити са свързани главно с обновяването на допълнителни сгради, взети под наем през 2015 г., както и с ИТ услуги, които до края на 2015 г. все още не са били предоставени.

Няма данни

2015 г.

Центърът е анулирал 5,9 млн. евро (12 %) бюджетни кредити, налични в края на 2015 г. Това е свързано с разходите за външни преводачи, които са били изчислени с по-висока стойност.

Няма данни


(1)  Стандартите за вътрешен контрол на Центъра се базират на еквивалентни стандарти, определени от Комисията.


ОТГОВОР НА ЦЕНТЪРА

19.

Центърът предприе редица мерки за намаляване на бюджетните излишъци. В бюджета за 2016 г. беше предвиден дефицит, за да се намалят средствата в резервния фонд за стабилизиране на тарифите. Годишното салдо от изпълнението на бюджета, което възлиза на -2,9 млн. евро, допринесе за намаляване на средствата в резервния фонд за стабилизиране на тарифите, както и на касовото салдо.

Предвижда се, че през 2017 г. бюджетните излишъци ще бъдат намалени още повече като резултат от въвеждането на нова ценова структура, чрез която ще се понижи средната тарифа за превод, плащана от възложителите на Центъра.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/42


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра

(2017/C 417/05)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейският център за развитие на професионалното обучение (наричан по-нататък „Центърът“, известен още като „Cedefop“) със седалище в Солун е създаден с Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета (1). Основната му цел е да подпомага развитието на професионалното обучение на ниво Европейски съюз. За да постигне тази цел, Центърът събира и разпространява документация относно системите за професионално обучение.

2.

В таблицата са представени основни данни за Центъра (2).

Таблица

Основни данни за Центъра

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (3)

18,4

18,0

Общ брой служители към 31 декември (4)

123

122

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Центъра. Използвани са също така данни, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Центъра, които се състоят от финансови отчети (5) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (6), приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Центъра за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Центъра ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Центъра носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Центъра да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Центъра не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия. които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Центъра за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Центърът приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Центъра, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (7).

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

16.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Центъра може да се намери на неговия уебсайт: www.cedefop.europa.eu.

(3)  Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.

(4)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Центъра.

(5)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(6)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се агрегират всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи / Предстоящи/Няма данни)

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 477 994 евро, или 28 % (за 2013 г. — 425 877 евро, или 24 %). Това се дължи в значителна степен на големия обем мрежово и друго ИТ оборудване, необходимо за ремонтираните части на сградата на Центъра, което все още не е било доставено или фактурирано до края на 2015 г.

Няма данни

2015 г.

Сградата, която гръцката държава е предоставила на Центъра, е построена върху активен разлом, което е довело до структурни повреди на сградата. Гръцките органи са започнали ремонт и структурно укрепване, които са приключени през 2015 г. Освен това понастоящем Центърът се занимава с разрешаването на редица проблеми със сигурността, свързани с конструкцията на сградата. Конкретен проблем със сигурността е свързан със стъклената фасада на сградата и с остъклените тавани на конферентните зали на Центъра и засяга използваемостта на съоръженията на Центъра.

Завършени


ОТГОВОР НА ЦЕНТЪРА

Центърът взема предвид доклада на Палатата.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/47


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

(2017/C 417/06)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „CEPOL“) със седалище в Будапеща е създадена с Регламент (ЕС) 2015/2219 (1) на Европейския парламент и на Съвета за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета. Задачата на Агенцията е да функционира като мрежа, свързваща националните институти за обучение в държавите членки, с цел предоставяне на обучение на старши полицейски служители въз основа на общи стандарти.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (2).

Таблица

Основни данни за Агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

8,8

10,3

Общ брой служители към 31 декември (3)

41

51

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета (5) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Сметната палата също така следва да представи, въз основа на извършения одит, на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Агенцията, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (6).

16.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

17.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (разходи за спомагателни дейности) — 140 055 евро, или 30 % (за 2015 г. — 212 456 евро, или 49 %). Те са свързани предимно с консултации в сферата на информационните технологии и със стоки и услуги в тази област, поръчани в края на годината.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

18.

Наблюдава се голямо текучество на персонал, което може да засегне непрекъснатостта на работата на Агенцията и нейната способност да изпълнява дейностите, предвидени в работната ѝ програма. През 2016 г. 11 служители са напуснали Агенцията, докато 21 са били наети на работа. Малкото подадени кандидатури, особено от граждани на държави членки, различни от приемащата държава, застрашава възможността на Агенцията да набира подходящи кандидати. Между 2013 и 2016 г. служителите от приемащата държава са се увеличили от 1 на 16 и представляват 31 % от общия брой на персонала за 2016 г. Възможните причини за ограничения брой кандидатури от други държави членки са прилаганият за приемащата държава корективен коефициент на заплатите (69 %) и конкуренцията с друг орган на ЕС със седалище в Будапеща.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

19.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета (ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1).

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.cepol.europa.eu.

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Агенцията.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се обобщават всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Няма данни)

2015 г.

Нивото на детайлност на одитирания отчет за изпълнение на бюджета на Агенцията е различно от това на отчетите на повечето други агенции, което показва нуждата от ясни насоки относно отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите.

Завършени

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 212 456 евро, или 49 % (за 2014 г. — 383 940 евро или 59 %). Това е в резултат от преместването през септември 2014 г. на Агенцията от Обединеното кралство в Унгария и последващата необходимост от сключване на нови договори за услуги и доставки. По-голямата част от услугите съгласно тези годишни договори не са били предоставени до края на 2015 г.

Няма данни


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

18.

Агенцията взе под внимание коментарите на Палатата. Размерът на пренесените бюджетни кредити е оправдан предвид консултациите в сферата на информационните технологии и стоките и услугите в тази област, поръчани в края на годината. CEPOL подобри допълнително бюджетното управление и се ангажира да спазва бюджетния принцип на ежегодност, предвиден във финансовия регламент.

19.

Агенцията взе под внимание коментарите на Палатата. В резултат на преместването от Обединеното кралство в Унгария и значително по-ниския корекционен коефициент, който се прилага към заплатите на персонала, броят на напускащите служители се увеличи. Броят на заявленията за работа намаля в сравнение с периода преди преместването, като това обаче не повлия върху качеството на получените кандидатури и на способността на Агенцията да наема подходящи кандидати. Ниските степени на длъжностите, заедно с ниския корекционен коефициент, не насърчават чужденците (особено от Западна и Северна Европа) да се преместят в Унгария, поради това запазването на географския баланс в процеса на наемане на служители невинаги е възможно. CEPOL ще продължи да прилага мерки за задържане на персонала и непрекъснатост на дейността, но при условие че Агенцията няма възможност да преобразува в по-високи степени длъжностите на служителите, тенденцията за голямо текучество на персонала може да се запази.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/52


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

(2017/C 417/07)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (наричана по-нататък „Агенцията“), е учредена на 1 януари 2005 г. (Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване — PHEA — в периода 2005—2008 г., Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите — EAHC — в периода 2008—2013 г. и Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните — CHAFEA — от 1 януари 2014 г.) (1). Агенцията е със седалище в Люксембург и мандатът ѝ е удължен до 31 декември 2024 г. Агенцията изпълнява Здравната програма на ЕС, Програмата „Потребители“ и инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (2).

Таблица

Основни данни за Агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

7,4

8,7

Общ брой служители към 31 декември (3)

49

58

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори (където е приложимо), както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета (5) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане през същата година или по-късно.

15.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

16.

Агенцията е пренесла 1,1 млн. евро, или 48 % (за 2015 г. — 0,9 млн. евро, или 52 %) от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял III (разходи, свързани с оперативната дейност на Агенцията). Те са свързани предимно с ИТ услуги и други проучвания, за които има сключени договори, но поръчката не е реализирана или не е завършена до края на годината. От бюджетните кредити, пренесени от 2015 в 2016 г., Агенцията е отменила 0,2 млн. евро, или 17 %, което показва неправилно планиране на нуждите.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

17.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  Решение 2013/770/ЕС на Комисията (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69).

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: http://ec.europa.eu/chafea/

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Агенцията.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(завършени/текущи/предстоящи/няма данни)

2015 г.

Агенцията е пренесла 0,5 млн. евро, или 36,4  % (за 2014 г. — 0,1 млн. евро, или 13 %) от общия размер бюджетни кредити, за които са поети задължения по дял II (административни разходи). Те са свързани предимно с разширяването на офис площите на Агенцията и необходимото за тази цел оборудване на помещенията (0,3 млн. евро).

Няма данни

2015 г.

Агенцията е пренесла 0,9 млн. евро, или 52 % (за 2014 г. — 0,9 млн. евро, или 50 %) от общия размер бюджетни кредити, за които са поети задължения по дял III (разходи, свързани с оперативната дейност на Агенцията). Тези кредити са пренесени най-вече поради факта, че Комисията е предоставила работен план на Агенцията със закъснение — през юни 2015 г.

Няма данни

2015 г.

Агенцията е отменила 0,2 млн. евро, или 18 % от бюджетните кредити, пренесени за 2015 г. (за 2014 г. — 0,1 млн. евро, или 14 %), което показва слабости в планирането.

Текущи


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

16.

Агенцията приема коментарите на Палатата. Агенцията ще продължи с усилията си за допълнително намаляване на равнището на пренесените бюджетни кредити и на дела на анулираните бюджетни кредити по C8.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/57


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

(2017/C 417/08)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Службата на Общността за сортовете растения (наричана по-нататък „Службата“, известна още като „CPVO“) със седалище в Анже, е създадена с Регламент (ЕО) № 2100/94 (1). Нейната основна функция е да регистрира и проверява заявленията за предоставяне на защита на Съюза на правата на индустриална собственост за сортовете растения и да гарантира, че необходимите технически проверки са били изпълнени от компетентните органи в държавите членки.

2.

В таблицата са представени основни данни за Службата (2).

ТАБЛИЦА

Основни данни за Службата

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

14,7

16,1

Общ брой служители към 31 декември (3)

46

44

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори (където е приложимо), както и анализ на изявленията на ръководството.

Становище

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Службата, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (5), приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Службата за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Службата ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Службата носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Службата да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Службата не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия. Те могат да се дължат на измами или на грешки и се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата прави преглед на процедурите на Службата за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Службата приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

Други въпроси

15.

Без да противоречи на своето становище, Сметната палата обръща внимание на факта, че на 29 март 2017 година Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за решението си да се оттегли от Европейския съюз. Предстои да се договори споразумение относно реда и условията за неговото оттегляне. Службата изцяло се самофинансира, основно чрез приходи от заявителите и притежателите на права за растителни видове на Общността. Въпреки това, тъй като едва около 4 % от приходите ѝ произтичат от клиенти в Обединеното кралство, Службата счита, че е малко вероятно прекратяването на членството на Обединеното кралство в ЕС да доведе до сериозни рискове за нейните приходи. Службата счита също така, че без съществен риск за непрекъснатостта на дейността ѝ могат да се вземат мерки, за да се осигури наличието на подходящи помещения за проверки на растителните видове, каквито понастоящем се извършват в Обединеното кралство.

16.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

17.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 788 540 евро, или 40 % (за 2015 г. — 395 882 евро, или 28 %). Те се отнасят основно до текущи ремонти на сградния фонд (284 423 евро), ИТ проекти (253 483 евро) и разходи за извършване на одити и оценки (137 098 евро), за които части от услугите ще бъдат предоставени или фактурите ще бъдат получени едва през 2017 г.

18.

Процентът на отменените бюджетни кредити за плащания от 2015 г., които са пренесени за 2016 г., също е висок за дял II — 17 % (за 2015 г. — 20 %), а това показва необходимост да се подобри бюджетното планиране.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

19.

Учредителният регламент на Службата не изисква периодични външни оценки на изпълнението. Въпреки че Службата или Комисията са извършвали оценки по конкретни теми или за отделни случаи, Службата съвместно с Комисията следва да обмисли възлагането на цялостна външна оценка на резултатите от дейността поне веднъж на пет години, както това е практика при повечето други агенции. Такова изискване следва да се добави при евентуална бъдеща актуализация на учредителния регламент.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

20.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата е на разположение на нейния уебсайт: www.cpvo.europa.eu.

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се обобщават всички бюджетни операции, и разяснителна информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи/ Предстоящи/Няма данни)

2014 г.

Службата използва електронно банкиране за извършване на повечето си плащания. Отговорният счетоводител или нейните двама заместници могат да подписват плащанията по електронен път. Не се изисква подпис от второ лице, което представлява финансов риск за Службата.

Предстоящи

2014 г.

Въпреки че Службата е започнала да функционира през 1995 г., все още няма подписано споразумение относно седалището с държавата членка-домакин, което следва да посочи ясно условията, при които Службата може да функционира и които може да предложи на своите служители.

Текущи

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 395 882 евро, или 28 % (за 2014 г. — 394 599 евро, или 30 %). Те са свързани основно с ИТ проекти (134 030 евро), разходи за командировки (96 368 ) и разходи във връзка с вътрешен одит (82 070 евро), за които услугите ще бъдат предоставени или фактурите ще бъдат получени едва през 2016 г.

Няма данни

2015 г.

Размерът на отменените пренесени бюджетни кредити от 2014 г. по дял II е висок — 20 % (2014 г. — 26 %) и показва слабости в тяхното планиране.

Текущи

2015 г.

Разходите за процедури, свързани с жалби по принцип е следвало да се поемат от таксите за обжалване (1). Тези такси обаче покриват само малка част от действително извършените разходи. През 2015 г. приходите от таксите за обжалване възлизат на 11 000 евро (2014 г. — 12 500 евро), а разходите на членовете на Апелативния съвет възлизат на 62 037 евро (2014 г. — 80 114 евро).

Няма данни

2015 г.

Към 31 декември 2015 г. таксите, които не са изплатени повече от 90 дни (предимно годишни такси), възлизат на 240 766 евро. Службата не е използвала всички възможности, предвидени в нейния Финансов регламент за възстановяване на неизплатени такси, като например принудително събиране на вземания (2).

Текущи


(1)  Съображения от Регламент № 1238/95 на Комисията (ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31—36).

(2)  Член 53 от Финансовия регламент на Службата.


ОТГОВОР НА СЛУЖБАТА

Службата взема предвид коментарите на Палатата.

17.

Високият размер на пренесените през 2016 г. бюджетни кредити беше свързан в голямата си част с текущото обновяване на сградата и с проект за разработване на ИТ продукт. По оперативни причини изпълнението на тези проекти не може да бъде съгласувано с календарната година.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/63


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2017/C 417/09)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „EACEA“) със седалище в Брюксел е създадена с Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията (1), отменящо Решение 2009/336/ЕО на Комисията. Задачата на Агенцията е да управлява програмите на Комисията в сферата на образованието, аудио-визията и културата, включително като осигурява конкретното изпълнение на технически проекти.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (2).

Таблица

Основни данни за Агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

46,9

49,1

Общ брой служители към 31 декември (3)

441

442

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори (където е приложимо), както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета (5) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310 — 325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане през същата година или по-късно.

15.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

16.

По време на годишната инвентаризация на активите през 2016 г. Агенцията установи липсата на 46 предмета от областта на ИТ, чиято първоначална обща стойност при придобиването възлиза на близо 22 000 евро, което показва слабости при стопанисването на активите.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

17.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял III (помощ за дейностите на Агенцията) — 2,3 млн. евро, или 47 % (2015 г. — 2,8 млн. евро, или 50 %). Те са свързани предимно с текущи одити на проекти (0,8 млн. евро) и ИТ услуги (0,9 млн. евро), които са възложени през 2016 г., но още не са били фактурирани в края на годината, или самите услуги ще бъдат доставени едва през 2017 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

18.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.eacea.ec.europa.eu

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Агенцията.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се агрегират всички бюджетни операции, и разяснителна информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(завършени/текущи/предстоящи/няма данни)

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял III (помощ за дейностите на Агенцията) — 2,8 млн. евро, или 50 % (2014 г. — 3,2 млн. евро, или 56 %). Те са свързани предимно с текущи одити на проекти (1 млн. евро), ИТ услуги (0,8 млн. евро), услуги в областта на информацията, комуникацията и публикациите (0,5 млн. евро), както и с писмени преводи (0,2 млн. евро). Тези услуги са възложени през 2015 г., но в края на годината все още не са били фактурирани или самите услуги са били предоставени едва през 2016 г.

Няма данни


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

16.

Размерът на неоткритите ИТ продукти по време на инвентаризацията за 2015 — 2016 г. възлиза само на 0,64 % от стойността на всички ИТ продукти, което съответства на резултатите от предходни години. Следва да се отбележи, че остатъчната счетоводна стойност на неоткритите продукти (около 8 000 EUR) е много по-ниска от първоначалните разходи за закупуване.

Агенцията ще продължи да провежда редовни инвентаризации с цел опазване на активите.

17.

Агенцията взема предвид коментарите на Палатата. Агенцията ще продължи да полага усилия за контролиране на равнището на пренесените бюджетни кредити.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/68


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2017/C 417/10)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „EASA“) със седалище в Кьолн, е създадена с Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета (1), отменен с Регламент (ЕО) № 216/2008 (2). Агенцията извършва специфични регулаторни и изпълнителни функции в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (3).

Таблица

Основни данни за Агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

185,4

193,4

Общ брой служители към 31 декември (4)

779

774

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (5) и отчети за изпълнението на бюджета (6) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Агенцията, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (7).

Други въпроси

16.

Без да противоречи на своето становище, Сметната палата обръща внимание на факта, че на 29 март 2017 година Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за решението си да напусне Европейския съюз. Предстои да се договори споразумение относно реда и условията за неговото напускане. 70 % от бюджета на Агенцията за 2016 г. е финансиран от такси от въздухоплавателната индустрия и 30 % — от средства на ЕС. В бъдеще е възможен спад в приходите на Агенцията поради решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз.

17.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

18.

Въпреки че извършените през 2016 г. дейности, финансирани от въздухоплавателната индустрия, са довели до дефицит от 7,6 млн. евро, бюджетните резултати варират в зависимост от годините (8) и Агенцията е натрупала 52 млн. евро излишък от тази категория дейности. Учредителният регламент на Агенцията постановява, че таксите, налагани на въздухоплавателната индустрия, следва да бъдат в достатъчен размер, за да покрият разходите на Агенцията за съответните сертификационни дейности. В него обаче не се предвижда натрупването на бюджетен излишък.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

19.

През периода 2014—2016 г. Агенцията е изразходила 9,4 млн. евро (4,4 млн. евро през 2016 г.) от натрупания излишък за финансирането на разходи в размер на 12,4 млн. евро, свързани с модернизирането на новата сграда за Агенцията (и преместването ѝ). Комисията също е финансирала тези разходи с 3 млн. евро от бюджета на ЕС. Това разделяне на финансовото участие между въздухоплавателната индустрия и ЕС е в съответствие със стандартната методология за разпределяне на разходите, използвана от Агенцията, и е довело до финансирането на тези дейности в голяма степен от таксите, налагани на индустрията.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

20.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(3)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.easa.europa.eu.

(4)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Агенцията.

(5)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(6)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(8)  През 2014 г. и 2015 г. се наблюдава излишък в размер съответно на 15,3 млн. евро и 16,9 млн. евро.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи/ Предстоящи/Няма данни)

2013 г.

Агенцията започва своята дейност през 2004 г. и до момента работи на базата на кореспонденция и обмен на информация с държавата членка — домакин. Между Агенцията и държавата членка обаче не е подписано всеобхватно споразумение за седалището. Такова споразумение би засилило прозрачността по отношение на условията, при които работят Агенцията и нейните служители.

Завършени (1)

2015 г.

Равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е високо за дял II (административни разходи) — 4,4 млн. евро, т.е. 20,2  % (2014 г.: 3,6 млн. евро или 22 %), и за дял III (оперативни разходи) — 2 млн. евро, т.е. 32,0  % (2014 г.: 2 млн. евро или 38,1  %). Тези пренесени бюджетни кредити са свързани предимно с разработки в областта на ИТ, които са поръчани към края на годината, както и на дейности за изготвяне на правила и изследователски проекти, които продължават и след края на 2015 г.

Няма данни


(1)  Споразумението за седалището между Агенцията и държавата членка е финализирано и е влязло в сила на 17 август 2017 г.


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

16.

ЕААБ взема предвид констатацията на Палатата. Създадена е работна група със задачата да разгледа този въпрос Тя извърши първоначален анализ на потенциалните рискове и последствия от Брексит.

20.

Учредителният регламент и финансовият регламент съдържат разпоредби, съгласно които таксите, налагани на индустрията, се считат за целеви приходи на Агенцията. Поради това Агенцията отчита всеки излишък или дефицит, свързан с дейностите относно таксите и вноските, като натрупан излишък. Натрупаният излишък варира всяка година в зависимост от резултата за съответната финансова година. Между 2010 и 2015 г. размерът на излишъка или дефицита се колебаеше между дефицит от 5,9 млн. евро и излишък от 16,9 млн. евро. Натрупаният излишък или буфер осигурява покритие на евентуален дефицит и съответства на постоянна дейност в продължение на 6 месеца. Агенцията планира да внесе изменения във финансовия регламент и в регламента за таксите и вноските с цел по-добро уреждане на подхода към натрупани излишъци.

21.

В съответствие с член 88 от Финансовия регламент на Агенцията председателят на управителния съвет на Агенцията уведоми бюджетния орган (Европейския парламент и Съвета) за проекта за ново седалище на Агенцията. На 22 май 2013 г. беше предоставен подробен доклад, който съдържаше по-конкретно схемата на финансиране, след което:

Агенцията действаше в съответствие с информацията, предоставена на бюджетния орган.

В съответствие с член 87 от Финансовия регламент се изготвя годишно съобщение относно сградата, което се изпраща всяка година на бюджетния орган.

Европейският парламент одобри доклада и механизма на финансиране съобразно схемата на финансиране на Агенцията.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/74


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

(2017/C 417/11)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „EASME“) със седалище в Брюксел, е създадена за периода 1 януари 2014 г. — 31 декември 2024 г. с Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията (1). Нейнaта основна задача се състои в управление, в тясно сътрудничество със седем генерални дирекции на Комисията, на действията на ЕС в областите на изследванията и иновациите, конкурентоспособността на малките и средните предприятия, околната среда и действията по климата, морското дело и рибарството.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (2).

Таблица

Основни данни за агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

36,4

35,8

Общ брой служители към 31 декември (3)

373

417

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори (където е приложимо), както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета (5) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Агенцията ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Агенцията носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Агенцията да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Агенцията не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Агенцията за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Агенцията приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане през същата година или по-късно.

15.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

16.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 1 250 000 евро, или 33 % (2015 г. — 998 324 евро, или 14 %) и за дял III (подкрепа за дейностите на Агенцията) — 2 550 000 евро, или 62 % (2015 г. — 4 млн. евро, или 65 %). По отношение на дял II те са свързани основно с наеми (0,6 млн. евро) и придобиването на хардуер, който още не е доставен до края на годината (0,5 млн. евро). Пренесените бюджетни кредити във връзка с дял III се отнасят до оценките и мониторинга от страна на външни експерти на програма Life (1,5 млн. евро), последващи верификации в процес на извършване (0,5 млн. евро) и ИТ услуги (0,5 млн. евро), които са поръчани през 2016 г., но са само частично доставени и за тях не са издадени фактури до края на годината. Агенцията може да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния от сключването на договорите до извършването на доставките и осъществяването на плащанията.

17.

Размерът на анулираните бюджетни кредити, пренесени от предходната година, е висок за дял I (разходи за персонал) — 32 000 евро, или 8,3 %, и показва надценяване на бюджетните нужди.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

18.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 73.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.ec.europa.eu/easme/

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Агенцията.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се агрегират всички бюджетни операции, и разяснителна информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(завършени/текущи/предстоящи/ няма данни)

2014 г.

Въпреки че през септември 2014 г. първоначалният бюджет на Агенцията е коригиран и намален с 3 млн. евро, Агенцията е поела задължения само за 91 % от намалените бюджетни кредити. Това ниско ниво на усвояване се обяснява предимно с организационни и оперативни проблеми, свързани с разширения мандат на Агенцията за изпълнение на допълнителни програми и задачи в тясно сътрудничество с Комисията. Въпреки това, същественото ниско усвояване на бюджета показва необходимостта да се подобри бюджетното планиране на Агенцията.

Завършени

2014 г.

Това е отразено също така във високото и нараснало ниво на бюджетни кредити за поети задължения, прехвърлени към 2015 г., които възлизат на 3,8 млн. евро, или 17 % (2013 г. — 1,3 млн. евро, или 8 %), свързани предимно с дял III (Разходи в подкрепа на програми), в размер на 2,6 млн. евро, или 72 % (2013 г. — 0,6 млн. евро, или 35 %), което противоречи на бюджетния принцип за ежегодност.

Няма данни

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поемане на задължения за дял III (Разходи в подкрепа на програми) възлиза на 4 млн. евро, или 65 % (2013 г. — 2,6 млн. евро, или 72 %). Пренесените бюджетни кредити са свързани най-вече с конкретни договори за експерти (3 млн. евро) и външни одити (0,6 млн. евро), като договори на стойност 0,8 млн. евро са подписани в края на 2015 г. Тези пренасяния засягат основно услуги, които следва да бъдат предоставени през 2016 г.

Няма данни

2015 г.

През декември 2015 г. Агенцията е изплатила 2,2 млн. евро за наема на своите помещения през 2016 г. и свързани с това разходи. Тези плащания са извършени от бюджета на Агенцията за 2015 г. и поради това нарушават бюджетния принцип на ежегодност (1).

Няма данни


(1)  Член 7 от Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията (ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6).


ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

17.

Агенцията ще предприеме редица мерки за намаляване на размера на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения: (i) увеличаване на броя на авансовите плащания, доколкото е възможно, за услуги, предоставени от Службата за инфраструктура и логистика и ГД „Човешки ресурси“ (наем, разходи по сигурността…); (ii) по-строг контрол на изпълнението на бюджета с новия ИТ инструмент Bluebell и (iii) считано от 2018 г., прехвърляне на бюджетните разходи за външни експерти за програмата LIFE от административния в оперативния бюджет, които след това ще бъдат управлявани като диференцирани бюджетни кредити.

18.

Анулирането на бюджетни кредити в размер на 32 000 EUR или 8,3 % беше ограничено до един конкретен бюджетен ред в дял I (индивидуални права). То се влияе от промените в броя на персонала. В бъдеще се очаква по-голяма стабилност в това отношение. Агенцията ще продължи да намалява в максимална степен размера на пренесените бюджетни кредити, като в същото време ще поддържа малък резерв за всички редове, за които окончателните суми, които следва да се платят, не са известни с точност към момента, когато се изготвя пренасянето на бюджетни кредити.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/79


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

(2017/C 417/12)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (наричана по-нататък „Службата“, известна още като „EASO“) със седалище във Валета е учредена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1). Задачата на Службата е да подкрепя практическото сътрудничество по въпросите, свързани с убежището, и да подпомага държавите членки в изпълнението на техните задължения на европейско и международно ниво за предоставяне на закрила на нуждаещите се лица. От 2015 г. EASO предоставя подкрепа на Гърция и Италия в контекста на миграционната криза. През 2016 г. Европейската комисия предложи да удължи мандата на Службата и да разшири значително нейните задачи в отговор на структурни слабости, възникващи при прилагането на системата на ЕС за предоставяне на убежище (2). От март 2016 г. екипите на Службата в горещите точки работят също и върху оперативното изпълнение на споразумението между ЕС и Турция и подпомагат гръцката служба по въпросите на убежището.

2.

В таблицата са представени основни данни за Службата (3).

Таблица

Основни данни за службата

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (4)

15,9

53

Общ брой служители към 31 декември (5)

93

125

3.

Таблицата показва, че значителното нарастване на задачите на Службата е довело до окончателен бюджет за 2016 г., който е над три пъти по-висок от бюджета за предходната година. Освен това броят на служителите през 2016 г. се е увеличил с 34 %, а системите и процедурите са били все още в процес на адаптиране към новите обстоятелства.

4.

Настоящият доклад следва да се разглежда в контекста на тези предизвикателства и на правомощията на Сметната палата, които се ръководят от международните стандарти за одит.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

5.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

6.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Службата, които се състоят от финансови отчети (6) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (7), приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

7.

Сметната палата счита, че отчетите на Службата за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

8.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Основание за изразяване на становище с резерви

9.

Сметната палата е направила съществени констатации във връзка с две от петте големи процедури за възлагане на обществени поръчки от 2016 г., за които са извършени плащания през годината, както е посочено в точки 9.1 и 9.2. Това показва липса на стриктност в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Службата:

9.1.

Двама от тримата оференти, участващи в една процедура за възлагане на обществени поръчки за предоставяне на пътнически услуги по рамков договор за услуги на стойност 4 млн. евро за периода 2016—2020 г., са били помолени да предоставят допълнителна информация във връзка със същите критерии за подбор. Въпреки че нито един от оферентите не е предоставил исканата информация (автобиографии на лицата, които ще извършват услугата в сградата на Службата), само един от тях е бил изключен от процедурата по тази причина. Поръчката е възложена на другия оферент въз основа на допускането, че съответните документи ще бъдат представени след сключването на договора. Предвид това процедурата за възлагане на обществени поръчки не е в съответствие с принципа на равно третиране и договорът е възложен на оферент, който не изпълнява всички критерии за подбор. Ето защо рамковият договор и свързаните с него плащания от 2016 г. на стойност 920 561 евро са нередовни.

9.2.

През февруари 2016 г. Службата е възложила пряко рамков договор за временни услуги за подпомагане на нейните действия в отговор на миграционната криза. Договорът е сключен за период от 12 месеца и е на стойност от 3,6 млн. евро. Този договор е възложен на един предварително избран икономически оператор, без прилагане на нито една от процедурите за обществени поръчки, предвидени във Финансовия регламент на ЕС (8). Поради това възлагането на поръчката не е в съответствие с определените от ЕС правила, а свързаните с договора плащания за 2016 г., възлизащи на 592 273 евро, са нередовни.

10.

Сумите, свързани с въпросите, описани в точки 9.1 и 9.2, представляват 2,9 % от общия размер на разходите на Службата за 2016 г.

Становище с резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

11.

Сметната палата счита, че с изключение на последиците от въпросите, описани в точка 9 („Основание за изразяване на становище с резерви“), плащанията, свързани с отчетите за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени отношения.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

12.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Службата ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Службата носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

13.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Службата да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

14.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

15.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Службата не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

16.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

17.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Службата за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

18.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Службата приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

19.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Службата, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (9).

20.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

21.

През август 2016 г. Службата стартира открита процедура (с пет обособени позиции) за възлагане на рамков договор, свързан с нейните нужди от културни посредници/устни преводачи в различни държави. Общият размер на рамковия договор за четирите обособени позиции, които са договорени и одитирани (обособени позиции 2—5) е 60 млн. евро за период от четири години. Тези четири обособени позиции са възложени на един оферент като пръв изпълнител в каскаден механизъм. Този оферент е изпълнил финансовите изисквания на критериите за подбор (годишен оборот в размер на 1 млн. евро), с изключение на една от предходните 3 години, за която е бил подписан „договор за обединяване“ с организация с нестопанска цел, ангажирала се да предостави своя „оборот“ за целите на оферента. Финансовият регламент позволява да се разчита на финансовия и икономическия капацитет на други организации. В този случай обаче не е ясно как „оборотът“ на тази организация може да бъде предоставен, нито — предвид естеството на нейната дейност — дали тя може да подпомогне предоставянето на услугите, които следва да бъдат изпълнени. Службата е следвало да отхвърли тази оферта, тъй като тя не доказва изпълнение на изискванията за икономически и финансов капацитет на кандидатите. Вследствие на това рамковият договор и всички свързани с това плащания са нередовни (няма извършени плащания през 2016 г.).

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

22.

Специалното заседание на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и 10-те точки от плана за миграцията, приет от министрите на външните и вътрешните работи на 20 април 2015 г., призовават държавите членки да осигурят снемането на пръстови отпечатъци от всички мигранти. За да се изпълни това изискване е възникнала спешна необходимост от увеличаване на капацитета за снемане на отпечатъци на отговорните гръцки органи. Комисията е възложила тази задача на Службата. За тази цел е било необходимо закупуването и последващото даряване на гръцката държава на 90 машини за сканиране на пръстови отпечатъци и 90 съвместими компютри (оборудване) на стойност 1,1 млн. евро по споразумение за безвъзмездна финансова помощ между Комисията и Службата. Договорът за безвъзмездна помощ е изисквал доставка на оборудване за ИТ структурата на полицията в Атина и разпределянето му от там към горещите точки, разположени на гръцките острови. Описанието на тази дейност предвижда служители на Службата да присъстват на място, за да се осигури правилно извършване на доставката, инсталацията и последващо прехвърляне на собствеността на гръцката полиция. Служителите на Службата обаче не са изпълнили това условие, а отговорните гръцки органи са изпратили потвърждение, че оборудването е било доставено в горещите точки през февруари и началото на март 2016 г. и че се използва по предназначение, едва през юли 2017 г.

23.

Възлагащият орган изисква информация в писмен вид за съставните елементи на цената или разходите, ако ги сметне за необичайно ниски, и предоставя на оферента възможност да представи своите забележки (10). За две обособени позиции (3 и 5) за осигуряване на културни медиатори/устни преводачи в различните държави (вж. също точка 21) Службата е получила финансови оферти, които са съответно с 50 % и с 31 % по-ниски от следващата най-ниска оферта. Въпреки че това е индикация, че офертите са необичайно ниски, Службата не е счела за необходимо да изиска допълнителни пояснения по този въпрос от оферента.

24.

В своя одитен доклад от октомври 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) подчертава, че липсва адекватно планиране при процедурите за възлагане на обществени поръчки за административни разходи, както и че мониторингът на процедурите и конкретните договори, сключени като част от рамкови договори, е слаб. Службата и СВО са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия.

25.

През 2016 г. Службата е изправена пред няколко предизвикателства в своята оперативна среда, включващи не само съществено увеличение на нейния бюджет и нарастване на нейните задачи, но също и съществено увеличение на броя на операциите, смяна на отговорния счетоводител с няколко междинни решения и въвеждане на система за „работен процес без използване на хартия“. Тази ситуация на съществена промяна и нестабилност не е подобрена нито чрез повторно валидиране на счетоводната система, нито чрез въвеждане на система за редовни последващи проверки на операциите (11).

26.

През 2014 г. Комисията, от името на над 50 институции и агенции на ЕС, в това число и Службата, подписа рамков договор с един доставчик за закупуването на софтуерни лицензи и осигуряването на поддръжка на обслужване. Изпълнителят по договора действа като посредник между Службата и доставчици, чиито услуги отговорят на нуждите ѝ. За тези посреднически услуги изпълнителят по рамковия договор има право на надценка в размер на 2—9 % върху крайната цена на доставчиците. През 2016 г. общата сума на плащанията към доставчика по рамковия договор възлиза на 534 900 евро. Службата не е проверявала систематично цените и надценките към офертите на доставчиците, както и фактурите, издадени на изпълнителя по рамковия договор.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

27.

Извършена беше външна оценка на дейността на Службата за периода 2011—2014 г. от името на Комисията и окончателният доклад е представен през декември 2015 г. Оценката потвърди значимостта на мисията и задачите на Службата и заключи, че като цяло изпълнението на нейните основни задачи е ефективно, както и че по-голямата част от очакваните резултати са били постигнати. Оценката също така споменава необходимост от увеличаване на ефикасността на операциите и по-нататъшно гарантиране на сътрудничеството и съгласуваност на дейностите с други институции и органи на ЕС и в международен план, които работят в областта на миграцията. Службата изпълнява план за действие, съгласуван с Управителния съвет в контекста на нейния удължен мандат, като се планира окончателният доклад за изпълнението да бъде готов през юни 2017 г.

28.

Службата закупува и инсталира 65 котейнера, които да се използват като мобилни офиси в горещите точки в Гърция и в Италия на обща стойност 852 136 евро. Някои от тези контейнери са поставени на място, където впоследствие подобни контейнери, които не са били собственост на Службата, са били разрушени при размирици. Службата не е сключила застраховка на контейнерите срещу този риск.

29.

Службата не е събрала в срок всички дължими вземания. Средствата за възстановяване на ДДС за 2014 г. (180 919 евро) и 2015 г. (245 960 евро) все още не са събрани в края на 2016 г.

БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ

30.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 2,5 млн. евро, или 43,9 % (2015 г. — 1 076 583 евро, или 36,9 %). Пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до ИТ инфраструктура, писмени преводи и публикации, бизнес консултации и разходи за заседания на Управителния съвет, за които са сключени договори в края на 2016 г. и/или са издадени фактури едва през 2017 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

31.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 17 октомври 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(2)  COM(2016) 271 окончателен.

(3)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата е на разположение на нейния уебсайт: www.easo.europa.eu.

(4)  Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.

(5)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

(6)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(7)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(8)  Член 104 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1) постановява, че процедурите за възлагане на договори за концесия или на договори за обществени поръчки, включително на рамкови договори, се провеждат под една формите, изброени в този член.

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(10)  Член 151 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(11)  С изключение на операциите, извършени по делегираните споразумения с Комисията.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени / Текущи / Предстоящи / Няма данни)

2012 г.

Следва да се подобри прозрачността на процедурите за набиране на персонал — липсват доказателства, че относителната тежест на критериите за подбор и минималните оценки, които кандидатите трябва да получат, за да бъдат поканени на събеседване или да бъдат включени в списъка на подходящите кандидати, са определени преди разглеждането на кандидатурите, или че въпросите за писмените тестове и събеседванията са били определени преди разглеждането на кандидатурите.

Завършени

2013 г.

446 от общия брой плащания (18 %) са направени след определения във Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания е 21 дни.

Предстоящи (1)

2013 г.

Шест от 16 -те стандарта за вътрешен контрол все още не са изпълнени изцяло.

Текущи (2)

2013 г.

Следва да се подобри прозрачността на процедурите за набиране на персонал — въпросите за писмените тестове и събеседванията са били съставени след преглед на заявленията, което увеличава риска въпросите да бъдат повлияни от индивидуалните кандидатури; комисиите за подбор невинаги са присъждали точки по всички критерии за подбор, включени в обявленията за свободни длъжности; декларацията за конфликт на интереси, подписана от членовете на комисията за подбор взема под внимание единствено личните взаимоотношения като потенциален риск за конфликт на интереси и изрично изключва професионалните взаимоотношения; в случая с една конкретна процедура за набиране на персонал е било забелязано несъответствие между един от критериите за допустимост, отбелязани в обявлението за свободна длъжност и съответния критерий за подбор по отношение на броя на годините доказан професионален опит.

Завършени

2014 г.

Службата е извършила 1 062  плащания (28,6  %) след определения във Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания е 24 дни.

Предстоящи (1)

2014 г.

Службата има голямо текучество на персонала — 14 служители са напуснали Службата през 2014 г., включително четирима, заемащи ключови позиции. Това създава значителен риск за неизпълнение на целите, заложени в годишната и многогодишната работни програми.

Текущи (3)

2014 г.

Съгласно решение на Изпълнителния директор, участниците в заседания, организирани от EASO, са разпределени в три категории (А, Б или В) за възстановяване на разходи. Общият размер на възстановените разходи на участници в заседания за 2014 г. възлиза на 997 506  евро. Участниците от Категория „А“, които следва да изпълняват специфична длъжност на заседанията, получават възстановяване на разходите чрез фиксирана ставка за пътни разноски и дневни надбавки по време на командировка, докато участниците от Категория „Б“ получават възстановяване на разходите чрез фиксирана ставка само за пътни разноски. Участниците от Категория „В“ нямат право на възстановяване на разходите. Броят на участниците, които следва да получат възстановяване на разходите по Категория „А“, се е увеличил от 61 % през 2013 г. на 69 % през 2014 г. Липсва документация, обосноваваща класифицирането на участниците в трите категории.

Текущи (4)

2015 г.

Службата е поела задължения само за 14,5  млн. евро, или 93,7  % от одобрения бюджет (2014 г. — 12,4  млн. евро, или 84,7  %). Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 1 076 583  евро, или 36,9  % (2014 г. — 635 492  евро, или 28,7  %). Пренесените бюджетни кредити се отнасят основно до консултантски услуги за информационни и комуникационни технологии, договорени през последното тримесечие на 2015 г. (0,4  млн. евро) и инвестиции в ИТ инфраструктура (0,3  млн. евро) с оглед на очакваното набиране на допълнителни служители след решението на бюджетния орган в края на 2015 г. да увеличи щатните бройки.

Няма данни

2015 г.

През ноември 2015 г. директорът на Службата е одобрил нова политика за набиране на срочно и договорно наети служители. С тази нова политика се преодоляват повечето от проблемите, идентифицирани от Сметната палата в предходни одити. Прилагането на политиката ще бъде наблюдавано през 2016 г., когато се очакват значителен брой нови назначения.

Завършени


(1)  През 2016 г. Службата е извършила 2 007 плащания, или 41,29 % (2015 г. — 1 024 плащания, или 29,2 %) след определения във Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания е 35 дни (2015 г. — 29 дни).

(2)  В края на 2016 г. остава да бъде изпълнен един стандарт за вътрешен контрол.

(3)  През 2016 г. 17 служители са напуснали Службата и са били назначени 70 нови служители. Службата е получила 50 нови щатни бройки в щатното си разписание за 2016 г.

(4)  Възстановените разходи на участници в заседания за 2015 г. възлиза на 987 515 евро. Броят на участниците, които следва да получат възстановяване на разходите по Категория „А“, е намалял от 69 % през 2014 г. на 52 % през 2015 г. Възстановените разходи на участници в заседания за 2016 г. възлиза на 1 012 147 евро. Броят на участниците, които следва да получат възстановяване на разходите по Категория „А“, е намалял от 52 % през 2015 г. на 37 % през 2016 г.


ОТГОВОРИ НА СЛУЖБАТА

9.1.

Службата взема предвид констатацията на Палатата. От друга страна, тя взе това решение, тъй като дружеството, спечелило търга, беше единственото, чийто наличен капацитет отговаряше на договорните изисквания.

9.2.

Службата взема предвид констатацията на Палатата и ще гарантира, че подобни ситуации се избягват в бъдеще. Действията на EASO бяха предприети в условията на изключителна спешност поради кризата с бежанците, която към онзи момент беше в разгара си. Към това се прибавя необходимостта от изпълнение на решенията на Съвета във връзка със спешните задачи, възложени на Службата, и от запълване на недостига от експерти от държавите членки.

Избраният при тези извънредни обстоятелства изпълнител беше същият, който преди това беше избран от друга агенция на ЕС със седалище в Гърция. EASO разчиташе на извършените от тази агенция проверки на допустимостта и финансовия капацитет. Решението беше документирано и одобрено в процедура за искане на изключение.

Същевременно, EASO стартира нова открита процедура за възлагане на нов рамков договор.

21.

Службата взема предвид становището на Палатата. EASO се стреми да действа в рамките на приложимите правила. Съдебната практика относно използването на обособени позиции допуска тълкуване и Службата смята, че е действала законосъобразно.

22.

EASO реагира на спешната нужда да се увеличи капацитетът на Гърция за снемане на пръстови отпечатъци, като осигури оборудване и го достави на гръцката полиция на 12 февруари 2016 г. и на 2 март 2016 г.

Затова трябваше да започне процедурата преди подписването на договора за отпускане на безвъзмездни средства. Последният беше подписан на 3 март 2016 г. Не беше възможно служителите на EASO да присъстват на място, за да потвърдят инсталирането на устройствата на ЕВРОДАК, тъй като договорът беше подписан, след като устройствата вече бяха изпратени и полицията вече беше започнала да ги разпределя по горещите точки.

На 23 май 2016 г. Службата за първи път официално поиска потвърждение от гръцките органи относно доставката и инсталирането на оборудването в горещите точки, но го получи едва на 20 юли 2017 г.

23.

Службата взема предвид констатациите на Палатата.

24.

Службата взема предвид коментара на Палатата и обръща внимание на факта, че много от действията в плана вече са изпълнени.

25.

Службата взема предвид коментара на Палатата, но обръща внимание на факта, че независим външен одитор издаде становище без резервиотносно отчетите. Въпреки това през 2017 г. е планирано повторно валидиране на счетоводната система. В средносрочен план ще се обмисли приемането на стратегия за последващи проверки.

26.

Службата взема предвид коментара на Палатата и уведомява Палатата, че в съгласие със становището на Сметната палата по въпроса за въвеждане на систематична проверка, от 1 януари 2018 г. Службата ще въведе систематични проверки за всяка цена над 135 000 EUR.

28.

Службата взема предвид коментара на Палатата, но обръща внимание на факта, че в случая ръководството на EASO е решило, че е икономически неефективно да бъде сключена застраховка.

29.

Поради промяната, наложена от националните органи, ДДС вече се възстановят не годишно, а на тримесечие. Това доведе до необходимост от повторно подаване на исканията за възстановяване на ДДС за годините 2014 и 2015 на тримесечен принцип.

30.

Службата взема предвид коментара на Палатата, но обръща внимание на факта, че поради изменения в бюджета през втората половина на годината плащанията за съответните поети задължения, се натрупаха в последното тримесечие и това доведе до описаните от Палатата последствия.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/87


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа

(2017/C 417/13)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейският банков орган (наричан по-нататък „Органът“, известен още като „ЕБО“, или „EBA“) със седалище в Лондон е учреден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1). Органът има задачата да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, да допринася за последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да насърчава защитата на вложителите и инвеститорите.

2.

В таблицата са представени основни данни за Органа (2).

Таблица

Основни данни за Органа

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

33,4

36,5

Общ брой служители към 31 декември (3)

156

161

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Органа. Използвани са също така данни, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Органа, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета (5) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Органа за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Органа и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Органа ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Органа носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Органа да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Органа не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Органа за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Органът приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Органа, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (6).

Обръщане на внимание

16.

Без да противоречи на своето становище, Сметната палата обръща внимание на факта, че на 29 март 2017 година Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за решението си да напусне Европейския съюз. Предстои да се договори споразумение относно реда и условията за неговото напускане. Предварителните отчети на Органа, който се намира в Лондон (Обединеното кралство), и свързаните с тях бележки, бяха изготвени с помощта на ограничената информация, налична към датата на подписване на тези отчети (28 февруари 2017 г.).

17.

Предвид предстоящото решение за бъдещото седалище на Органа, той е обявил във финансовите отчети остатъчните си разходи от 14 млн. евро, свързани с договора за наем на офис площи (при допускането, че той бъде прекратен в края на 2020 г.) като условни задължения, както и това, че другите евентуални разходи, свързани с пренасянето, като например преместването на служители и техните семейства, все още не могат да бъдат изчислени. Бюджетът на ЕБО се състои от 40 % финансови средства от Европейския съюз и 60 % пряко финансиране от държавите членки. В бъдеще е възможен спад в приходите на Органа поради решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

18.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 12 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Органа може да се намери на неговия уебсайт: www.eba.europa.eu.

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Органа.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма данни)

2012 г.

С цел покриване на високите училищни такси, Органът отпуска на служители, чиито деца посещават начално или средно училище, средства за образование, които са в допълнение към надбавките за образование, предвидени в Правилника за персонала. Отпуснатите средства за образование през 2012 г. възлизат общо на приблизително 76 000 евро. Те не са предвидени в Правилника за персонала и следователно са нередовни.

Текущи (1)

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи) е висок — 1 487 794 евро, или 28 % от общия размер на бюджетните кредити за задължения по този дял (2014 г. — 3 431 070 евро,или 48 %). Те включват неразрешен проблем, свързан с дължим ДДС върху горницата над данъчната оценка на новата сграда на Органа, и фактура за данък върху нежилищни сгради от Службата за оценки (Valuation Оffice Agency) на Обединеното кралство (общо на стойност 538 938 евро).

Няма данни

2015 г.

Бяха отбелязани слабости в оценката на нуждите, свързани с информационните технологии, по-специално във връзка с възлагането на услуги на външен изпълнител, които се отразяват върху бюджетното управление на Органа за съответните разходи.

Няма данни


(1)  Към края на 2016 г. Органът е подписал договори с 23 училища, които са посещавани от децата на неговите служители.


ОТГОВОР НА ОРГАНА

Органът се запозна със съдържанието на доклада на Палатата.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/92


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра

(2017/C 417/14)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (наричан по-нататък „Центъра“, известен още като „ECDC“) със седалище в Стокхолм е създаден с Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1). Неговите основни цели са да събира и разпространява данни за профилактиката и контрола на човешките заболявания и да осигурява научни становища по този въпрос. Центърът също така трябва да координира Европейската мрежа на органите, действащи в тази област.

2.

В таблицата са представени основни данни за Центъра (2).

Таблица

Основни данни за Центъра

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

58,5

58,2

Общ брой служители към 31 декември (3)

260

260

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Центъра. Използвани са също така данни, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Центъра, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (5), приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Центъра за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Центъра ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Центъра носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Центъра да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Центъра не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия. Те могат да се дължат на измами или на грешки и се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Центъра за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Центърът приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Центъра, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (6).

16.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

17.

През май 2015 г. с решение на Управителния съвет е назначен временно изпълняващ длъжността директор на Центъра. От 31 декември 2016 г. нататък тази позиция надхвърля с осем месеца максималния срок от една година, определен в Правилника за персонала. Това е довело също така до 15 допълнителни назначения на временно изпълняващи длъжности за други служители.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

18.

В своя одитен доклад от октомври 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) подчертава, че признава усилията на Центъра за укрепване на вътрешния контрол по отношение на обществените поръчки, но че все още се наблюдават съществени слабости при процедурата за обществени поръчки. СВО заключава, че планирането и мониторингът на обществените поръчки са недостатъчни, а провеждането им не винаги е включено в годишната работна програма или в решение за финансиране. Тя също така прави препратка към доклада на ЕСП относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2015 г. и към докладваните слабости, които засягат прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Центърът и СВО са се споразумели за план за предприемане на корективни действия.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

19.

Както през предходни години, размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял III (оперативни разходи) — 7,9 млн. евро или 41 % (2015 г.: 7,5 млн. евро, или 42 %). Пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до многогодишни проекти в областта на научните консултации (2,4 млн. евро), наблюдението (1,3 млн. евро), обученията в областта на общественото здраве (1,4 млн. евро) и ИТ в областта на общественото здраве (2,1 млн. евро). Препоръчваме Агенцията да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния от момента на подписване на договорите до извършването на доставките и осъществяването на плащанията.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

20.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Центъра може да се намери на неговия уебсайт: www.ecdc.europa.eu.

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Центъра.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се обобщават всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(Завършени/Текущи/ Предстоящи/Няма данни)

2015 г.

Сметната палата установи различни слабости по отношение на прозрачността на одитираните процедури за възлагане на обществени поръчки, като например липсата на ясна връзка с годишната работна програма на Центъра, недостатъчна обосновка на прогнозираната стойност на договора или липсата на референтен финансов критерий (праг) за оценка на финансовите възможности на оферента.

Текущи (1)

2015 г.

Общото ниво на изпълнение на бюджета е 94 % (99 % през 2014 г.). По-ниското ниво на изпълнение се дължи на по-слабия тегловен коефициент, приложен към възнагражденията в Швеция, считано от 1 юни 2014 г., както и на забавяния при наемането на служители, в резултат на което разходите за персонал са били по-ниски от предвиденото.

Няма данни

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) — 1,6 млн. евро, или 23 % (2014 г.: 1,5 млн. евро, или 25 %). Тези пренасяния се отнасят основно до обществени поръчки за ИТ хардуер и софтуер (0,8 млн. евро), както и за консултантски услуги в областта на недвижимите имоти във връзка с нови сгради (0,3 млн. евро), за които се дължат плащания едва през 2016 г.

Няма данни

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял III (оперативни разходи) — 7,5 млн. евро, или 42 % (2014 г.: 8,1 млн. евро, или 49 %). Тези пренасяния се отнасят основно до многогодишни проекти (5 млн. евро) и ИТ поддръжка на оперативните дейности (1,7 млн. евро), които са изпълнени и изплатени по план.

Няма данни


(1)  През 2016 г. са били подписани два конкретни договора на обща стойност 79 000 евро без подкрепящо решение за финансиране.


ОТГОВОР НА ЦЕНТЪРА

18.

Центърът би искал да поясни, че назначаването на временно изпълняващ длъжността Директор беше извършено в съответствие с Правилника за персонала и Регламента за създаване на ECDC. Тъй като първоначалната процедура за набиране на Директор не постигна резултат, временното назначение беше удължено от съображения за непрекъснатост на дейността и поради това надхвърли максималния срок от една година. По време на продължението, по искане на управителния съвет, служителят се съгласи да се откаже от финансовата компенсация, предвидена в Правилника за персонала, за периода, докато временно изпълнява длъжност на по-висока степен.

19.

В работната си програма за 2017 г. ECDC преработи формата на решението за финансиране на обществените поръчки. Въведена беше стандартна процедура за вътрешно одобрение на новите обществени поръчки, с което се гарантира, че преди започването на процедура за възлагане на обществена поръчка управителният съвет на ECDC има възможност да одобри евентуални промени в решението за финансиране. Освен това ECDC спази общите препоръки на Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО), като преразгледа вътрешните си процедури и ръководства.

20.

Центърът, съвместно със Сметната палата, ще анализира подробно предимствата/недостатъците от въвеждането на диференцирани бюджетни кредити, включително рисковете от усложнения и необходимостта от допълнителни ресурси.


6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/98


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

(2017/C 417/15)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската агенция по химикали (наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „ECHA“) със седалище в Хелзинки е създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1). Нейните основни задачи са да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, както и свободното движение на вещества на вътрешния пазар, като същевременно повишава конкурентоспособността и иновациите. Агенцията насърчава също така разработването на алтернативни методи за оценка на опасностите, свързани с вещества.

2.

В таблицата са представени основни данни за Агенцията (2).

Таблица

Основни данни за Агенцията

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (3)

114,8

110,1

Общ брой служители към 31 декември (4)

572

578

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети (5) и отчети за изпълнението на бюджета (6) за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година, и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите