ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 382

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
13 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 382/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2017/C 382/02

Разпределение на съдиите по състави

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 382/03

Дело C-591/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Решение 2011/678/ЕС — Държавна помощ за финансиране на диагностиката на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) по говедата — Несъвместима с вътрешния пазар помощ — Задължение за възстановяване — Неизпълнение)

5

2017/C 382/04

Дело C-320/15: Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2017 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Член 4, параграфи 1 и 3 — Вторично пречистване или друга равностойна обработка)

6

2017/C 382/05

Дело C-329/15: Решение на Съда (пети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Понятие за помощи, предоставени от държавата или чрез ресурси на държавата — Задължение на капиталово дружество от енергийния сектор, чийто капитал се притежава изцяло от държавата, да изкупува електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия)

6

2017/C 382/06

Дело C-552/15: Решение на Съда (голям състав) от 19 септември 2017 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свобода на предоставяне на услуги — Моторни превозни средства — Наем или лизинг на моторно превозно средство с наемател или лизингополучател с местопребиваване в една държава членка и доставчик, установен в друга държава членка — Регистрационен данък — Заплащане на пълния размер на данъка в момента на регистрацията — Условия за възстановяване на данъка — Пропорционалност)

7

2017/C 382/07

Дело C-569/15: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Прилагане на схеми за социална сигурност — Работници мигранти — Определяне на приложимото законодателство — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) — Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки — Лице, което е наето в една държава членка и по време на тримесечен неплатен отпуск извършва дейности като наето лице на територията на друга държава членка)

8

2017/C 382/08

Дело C-570/15: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Х/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Прилагане на схеми за социална сигурност — Работници мигранти — Определяне на приложимото законодателство — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) — Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки — Лице, което е наето в една държава членка и упражнява част от дейността си в държавата членка на неговото пребиваване)

8

2017/C 382/09

Съединени дела C-588/15 P и C-622/15 P: Решение на Съда (осми състав) от 14 септември 2017 г. — LG Electronics, Inc./Европейска комисия (Обжалване — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Споразумения и съгласувани практики за определяне на цени, подялба на пазари и клиенти и ограничаване на производството — Право на защита — Изпращане на изложението на възраженията само до дружествата майки на съвместното предприятие, но не и до самото него — Глоба — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (2006) — Точка 13 — Определяне на стойността на продажбите, с които е свързано нарушението — Вътрешногрупови продажби на съответния продукт извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) — Отчитане на продажбите в ЕИП на крайни продукти, в които е използван съответният продукт — Равно третиране)

9

2017/C 382/10

Дело C-589/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2017 г. — Alexios Anagnostakis/Европейска комисия (Обжалване — Институционално право — Гражданска инициатива, с която Европейската комисия се приканва да внесе законодателно предложение относно отмяната на държавния дълг за държави членки в положение на крайна необходимост — Искане за регистрация — Отказ на Комисията — Очевидна липса на правомощия на Комисията — Регламент (ЕС) № 211/2011 — Член 4, параграф 2, буква б) — Задължение за мотивиране — Член 122 ДФЕС — Член 136 ДФЕС — Неизпълнение)

10

2017/C 382/11

Дело C-628/15: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Приложно поле — Данъчно законодателство на държава членка — Корпоративен данък — Данъчен кредит — Пенсионен фонд — Отказ да се предостави право на данъчен кредит на акционери, които не подлежи на облагане с данък върху доходите от инвестиции за дивиденти от чуждестранни доходи — Тълкуване на решение от 12 декември 2006 г., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Незаконосъобразно удържан данъчен кредит — Способи за защита)

10

2017/C 382/12

Дело C-646/15: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Свободно движение на капитали — Тръст — Доверителни собственици — Други юридически лица — Понятие — Данък върху увеличенията на стойността на държаните в тръст активи поради преместването на мястото на пребиваване за данъчни цели на доверителните собственици в друга държава членка — Определяне на размера на данъка към момента на това преместване — Незабавно плащане на данъка — Обосноваване — Пропорционалност)

11

2017/C 382/13

Дело C-648/15: Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2017 г. — Република Австрия/Федерална република Германия (Член 273 ДФЕС — Спор между държави членки, отнесен до Съда съгласно специално споразумение — Данъчни въпроси — Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Данъчно облагане на лихвите по ценни книжа — Понятие за „вземания с участие в печалбите)

12

2017/C 382/14

Съединени дела C-673/15 P—C-676/15 P: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2017 г. — The Tea Board/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Delta Lingerie (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Словни и фигуративни марки, съдържащи словния елемент darjeeling или darjeeling collection de lingerie — Възражение от притежателя на колективни марки на Европейския съюз — Колективни марки, съставени от географското указание Darjeeling — Член 66, параграф 2 — Основна функция — Конфликт със заявки за индивидуални марки — Вероятност от объркване — Понятие — Сходство между стоките или услугите — Критерии за преценка — Член 8, параграф 5)

13

2017/C 382/15

Дело C-18/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Нидерландия) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Преюдициално запитване — Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила — Директива 2013/32/ЕС — Член 9 — Право за оставане в държавата членка до разглеждането на молбата — Директива 2013/33/ЕС — Член 8, параграф 3, първа алинея, букви а) и б) — Задържане — Проверка на самоличността или националността — Установяване на елементите, на които се основава молбата за международна закрила — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6 и 52 — Ограничаване — Пропорционалност)

13

2017/C 382/16

Дело C-56/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) и параграф 2, буква г) — Словна марка на Европейския съюз PORT CHARLOTTE — Искане за обявяване на недействителност на тази марка — Защита, предоставена на по-ранни наименования за произход Porto и Port съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и националното право — Изчерпателен характер на защитата, предоставена на тези наименования за произход — Член 118м от Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Понятия за използване и позоваване на защитено наименование за произход)

14

2017/C 382/17

Дело C-60/16: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Швеция) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Член 28 — Задържане с оглед на прехвърлянето в компетентната държава членка на търсещо международна закрила лице — Срок за осъществяване на прехвърлянето — Максимална продължителност на задържането — Изчисляване — Уважаване на искането за поемане на отговорност преди задържането — Спиране на изпълнението на решението за прехвърляне)

15

2017/C 382/18

Дело C-111/16: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Udine — Италия) — Наказателно производство срещу Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Преюдициално запитване — Земеделие — Генетично модифицирани храни и фуражи — Спешни мерки — Национална мярка, целяща забрана за отглеждане на генетично модифицирана царевица тип MON 810 — Запазване или продължаване на мярката — Регламент (ЕО) № 1829/2003 — Член 34 — Регламент (ЕО) № 178/2002 — Членове 53 и 54 — Условия за прилагане — Принцип на предпазните мерки)

16

2017/C 382/19

Дело C-132/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика — София/Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс ЕООД (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 26, параграф 1, буква б) и членове 168 и 176 — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Услуги за изграждане или подобряване на обект, собственост на трето лице — Използване на услугите от третото лице и от данъчнозадълженото лице — Безвъзмездна доставка на услугата в полза на третото лице — Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице — Установяване на наличието на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице)

17

2017/C 382/20

Съединени дела C-168/16 и C-169/16: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Mons — Белгия) — Sandra Nogueira и др./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, предишно Ryanair Ltd (C-169/16) (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност — Компетентност при индивидуални трудови договори — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 19, точка 2, буква а) — Понятие мястото, където [работникът или служителят] обичайно осъществява дейността си — Сектор на въздушния превоз — Летателен персонал — Регламент (ЕИО) № 3922/91 — Понятие основна база)

17

2017/C 382/21

Дело C-177/16: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome (Преюдициално запитване — Конкуренция — Член 102 ДФЕС — Злоупотреба с господстващо положение — Понятие за несправедливи цени — Такси, събирани от организация за колективно управление на авторски права — Сравнение с прилаганите в други държави членки тарифи — Избор на референтни държави — Критерии за преценка на цените — Изчисляване на глобата)

18

2017/C 382/22

Дело C-183/16 P: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. — Tilly-Sabco SAS/Европейска комисия, Doux SA (Обжалване — Селско стопанство — Птиче месо — Замразени пилета — Възстановявания при износ — Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2013 за определяне на възстановяването на нула евро — Законосъобразност — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Членове 162 и 164 — Предмет и характер на възстановяванията — Критерии за определяне на размерите им — Компетентност на генералния директор на генерална дирекция (ГД) Земеделие и развитие на селските райони да подпише обжалвания регламент — Злоупотреба с власт — Комитология — Регламент (ЕС) № 182/2011 — Член 3, параграф 3 — Консултация с Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари — Предоставяне на проекта на регламент за изпълнение по време на срещата на този комитет — Спазване на сроковете — Съществено процесуално нарушение — Отмяна със запазване на правните последици)

19

2017/C 382/23

Дело C-184/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Гърция) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Директива 2008/115/ЕО — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Пребиваване на гражданин на държава членка на територията на друга държава членка въпреки наличието на забрана на достъп до територията на тази държава — Законосъобразност на решение за отмяна на удостоверение за регистрация и на второ решение за експулсиране — Възможност за позоваване на незаконосъобразността на предходно решение чрез възражение — Задължение за превод)

20

2017/C 382/24

Дело C-186/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Oradea — Румъния) — Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Член 3, параграф 1 и член4, параграф 2 — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута — Курсов риск изцяло в тежест на потребителя — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — Момент, в който трябва да се прецени наличието на неравнопоставеност — Обхват на понятието за клаузи, изразени на ясен и разбираем език — Степен на подробност на информацията, която банката трябва да предостави)

21

2017/C 382/25

Съединени дела C-215/16, C-216/16, C-220/16 и C-221/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Испания) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Преюдициално запитване — Околна среда — Вятърна енергия — Директива 2009/28/ЕО — Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници — Член 2, втора алинея, буква к) — Схема за помощ — Член 13, параграф 1, втора алинея, буква д) — Административни такси — Директива 2008/118/ЕО — Общ режим на облагане с акциз — Член 1, параграф 2 — Допълнителни косвени данъци със специално предназначение — Директива 2003/96/ЕО — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 4 — Минимални нива на облагане на енергията — Такса върху вятърните генератори, предназначени за производството на електроенергия)

22

2017/C 382/26

Дело C-223/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.Ca.Di.S. (Преюдициално запитване — Директива 2004/18/ЕО — Член 47, параграф 2 и член 48, параграф 3 — Оферент, който използва капацитета на други субекти, за да отговори на изискванията на възлагащия орган — Загуба на необходимия капацитет от тези субекти — Национална правна уредба, която предвижда автоматично изключване на оферента от процедурата и възлагане на поръчката на друг оферент)

23

2017/C 382/27

Дело C-300/16 P: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. — Европейска комисия/Frucona Košice a.s. (Обжалване — Държавни помощи — Понятието помощ — Понятието икономическо предимство — Критерий за частния кредитор — Условия за приложимост — Прилагане — Задължение на Европейската комисия да извърши разследване)

24

2017/C 382/28

Дело C-350/16 P: Решение на Съда (пети състав) от 13 септември 2017 г. — Salvatore Aniello Pappalardo и др./Европейска комисия (Обжалване — Обща политика в областта на рибарството — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Искане за обезщетение — Регламент (ЕО) № 530/2008 — Спешни мерки, приемани от Европейската комисия — Достатъчно съществено нарушение на правна норма — Възможност да се изтъкне това нарушение — Принцип на недопускане на дискриминация — Сила на пресъдено нещо)

24

2017/C 382/29

Дело C-503/16: Решение на Съда (шести състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Évora — Португалия) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Преюдициално запитване — Задължителна застраховка Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства — Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 90/232/ЕИО и 2009/103/ЕО — Кражба на превозно средство — Пътнотранспортно произшествие — Телесно увреждане и имуществени вреди, претърпени от застрахованото лице, собственик на превозното средство, като пешеходец — Гражданска отговорност — Обезщетение — Покриване от задължителната застраховка — Клаузи за изключение — Национална правна уредба, изключваща обезщетяване от застраховката на застрахованото лице, собственик на превозното средство — Съвместимост с тези директиви — Понятие „трето пострадало лице)

25

2017/C 382/30

Дело C-158/17 P: Жалба, подадена на 29 март 2017 г. от Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 25 януари 2017 г. по дело T-187/16 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

26

2017/C 382/31

Дело C-188/17 P: Жалба, подадена на 12 април 2017 година от Славчо Асенов Тодоров срещу определение на Общия съд (девети състав), постановено на 14 март 2017 година по дело T-839/16, Тодоров срещу Съд на Европейския съюз

26

2017/C 382/32

Дело C-245/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 11 май 2017 г. — Pedro Viejobueno Ibáñez и Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Дело C-321/17: Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles (Белгия), постъпило на 29 май 2017 г. — /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Дело C-437/17: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 19 юли 2017 г. — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Дело C-448/17: Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словашка република), постъпило на 25 юли 2017 г. — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová.

28

2017/C 382/36

Дело C-469/17: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 4 август 2017 г. — Funke Medien NRW GmbH/Федерална република Германия

30

2017/C 382/37

Дело C-473/17: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 2 август 2017 г. — Repsol Butano S.A./Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Дело C-474/17: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 8 август 2017 г. — Федерална република Германия/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Дело C-480/17: Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 9 август 2017 г. — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Дело C-513/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Köln (Германия), постъпило на 22 август 2017 г. — Административнонаказателното производство срещу Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Дело C-521/17: Преюдициално запитване от Tallinna Ringkonnakohus (Естония), постъпило на 1 септември 2017 г. — c.v. SNB-REACT и др./Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Дело C-564/17: Иск, предявен на 25 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

34

2017/C 382/43

Дело C-574/17 P: Жалба, подадена на 28 септември 2017 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 19 юли 2017 г. по дело T-752/14, Combaro SA/Европейска комисия

35

 

Общ съд

2017/C 382/44

Дело T-138/15: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Aanbestedingskalender и др./Комисия (Държавни помощи — Мерки за финансиране от нидерландските органи на създаването и въвеждането на платформата TenderNed относно електронното възлагане на обществени поръчки — Решение, установяващо липса на държавна помощ — Нестопански услуги от общ интерес)

37

2017/C 382/45

Дело T-411/15: Решение на Общия съд от 4 октомври 2017 г. — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз GAPPOL — По-ранна словна марка на Европейския съюз GAP — Насрещна жалба — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Репутация — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001)

38

2017/C 382/46

Дело T-695/15: Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — BMB/EUIPO — Ferrero (Съд за захарни изделия) (Право на промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ съд за захарни изделия — По-ранна триизмерна международна марка — Форма на стандартен съд, който може да бъде напълнен със захарни изделия — Вероятност от объркване — Приложение на националното право — Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 62 и член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002)

39

2017/C 382/47

Дело T-765/15: Решение на Общия съд от 27 септември 2017 г. — BelTechExport/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства — Спиране на прилагането на мерките — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на изслушване — Грешка в преценката)

39

2017/C 382/48

Дело T-206/16: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз TRES TOROS 3 — Абсолютно основание за отказ — Марка вино, съдържаща географски указания — Член 7, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2017/C 382/49

Дело T-453/16: Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз 520Barcode Hellas — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Определяне на естеството на знака, противопоставен в производството по възражение — Друг по-ранен знак 520 — Идентифициране на стоките и услугите, на които се основава възражението)

41

2017/C 382/50

Съединени дела Т-495/16 RENV I и T-495/16 RENV II: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Христов/Комисия и EMA (Публична служба — Назначаване — Длъжност изпълнителен директор на регулаторна агенция — EMA — Процедура по подбор и назначаване — Състав на комисията по предварителен подбор — Безпристрастност — Критерии за оценяване — Назначаване на друг кандидат — Сила на пресъдено нещо)

42

2017/C 382/51

Дело T-562/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Hanschmann/Европол (Публична служба — Европол — Неподновяване на договор — Отказ да бъде сключен безсрочен договор — Обезщетение — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на решенията по дела F-27/09 и F-104/12)

42

2017/C 382/52

Дело T-563/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Knöll/Европол (Публична служба — Европол — Неподновяване на договор — Отказ да бъде сключен безсрочен договор — Обезщетение — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на решенията по дела F-44/09 и F-105/12)

43

2017/C 382/53

Дело T-717/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Waldhausen/EUIPO (Изображение на силуета на конска глава) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща силует на конска глава — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

44

2017/C 382/54

Дело T-755/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз Take your time Pay After — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009)

44

2017/C 382/55

Дело T-779/16: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Лампа в звездообразна форма) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ лампа в звездообразна форма — По-ранен промишлен дизайн на Общността — Основание за недействителност — Оригиналност — Различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

45

2017/C 382/56

Дело T-153/17: Жалба, подадена на 30 септември 2017 г. — FV/Съвет

45

2017/C 382/57

Дело T-521/17: Жалба, подадена на 6 август 2017 г. — Hernández Díaz/ЕСП

46

2017/C 382/58

Дело T-554/17: Жалба, подадена на 16 август 2017 г. — Gonzalez Calvet/ЕСП

47

2017/C 382/59

Дело T-575/17: Жалба, подадена на 17 август 2017 г. — Algebris (UK) и др./ЕСП

47

2017/C 382/60

Дело T-600/17: Жалба, подадена на 4 септември 2017 г. — Remolcadores Nosa Terra и др./Комисия и ЕСП

48

2017/C 382/61

Дело T-609/17: Жалба, подадена на 6 септември 2017 г. — Франция/Комисия

49

2017/C 382/62

Дело T-615/17: Жалба, подадена на 8 септември 2017 г. — Ardigo и UO/Комисия

50

2017/C 382/63

Дело T-631/17: Жалба, подадена на 19 септември 2017 г. — Hola/Комисия и ЕСП

50

2017/C 382/64

Дело T-632/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Erdősi Galcsikné/Комисия

51

2017/C 382/65

Дело T-633/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Sárossy/Комисия

52

2017/C 382/66

Дело T-634/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Pint/Комисия

53

2017/C 382/67

Дело T-636/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Дело T-637/17: Жалба, подадена на 20 септември 2017 г. — Policlínico Centro Médico de Seguros y Medicina Asturiana/Комисия и ЕСП

55

2017/C 382/69

Дело T-638/17: Жалба, подадена на 21 септември 2017 г. — Helibética/Комисия и ЕСП

56

2017/C 382/70

Дело T-641/17: Иск, предявен на 20 септември 2017 г. — Ferri/ЕЦБ

57

2017/C 382/71

Дело T-652/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Eddy’s Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Дело T-668/17: Жалба, подадена на 27 септември 2017 г. — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Дело T-673/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Port autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия

59

2017/C 382/74

Дело T-674/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

60

2017/C 382/75

Дело T-393/16: Определение на Общия съд от 13 септември 2017 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Дело T-394/16: Определение на Общия съд от 13 септември 2017 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (DATABAY)

61


 


BG

 

Част от информацията в това издание не може да бъде разкривана поради причини, свързани със защитата на личните данни. Затова публикуваме нова автентична версия.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2017/C 382/01)

Последна публикация

ОВ C 374, 6.11.2017 г.

Предишни публикации

ОВ C 369, 30.10.2017 г.

ОВ C 357, 23.10.2017 г.

ОВ C 347, 16.10.2017 г.

ОВ C 338, 9.10.2017 г.

ОВ C 330, 2.10.2017 г.

ОВ C 318, 25.9.2017 г.

Може да намерите тези текстове на адрес

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Общ съд

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/2


Разпределение на съдиите по състави

(2017/C 382/02)

След встъпването в длъжността съдия на г-н De Baere, на 4 октомври 2017 г. по предложения на председателя, внесено в съответствие с член 13, параграф 2 от Процедурния правилник, пленумът на Общия съд реши да измени решението за разпределение на съдиите по състави от 21 септември 2016 г. (1), изменено на 8 юни 2017 г. (2), за периода от 4 октомври 2017 г. до 31 август 2019 г. и да разпредели съдиите по състави, както следва:

Първи (I-ви) разширен състав от петима съдии:

г-жа Pelikánová, председател на състава, г-н Valančius, г-н Nihoul, г-н Svenningsen и г-н Öberg, съдии.

Първи (1-ви) състав от трима съдии:

г-жа Pelikánová, председател на състава;

а)

г-н Nihoul и г-н Svenningsen, съдии;

б)

г-н Valančius и г-н Öberg, съдии.

Втори (II-ри) разширен състав от петима съдии:

г-н Prek, председател на състава, г-н Buttigieg, г-н Schalin, г-н Berke и г-жа Costeira, съдии.

Втори (2-ри) състав от трима съдии:

г-н Prek, председател на състава;

а)

г-н Schalin и г-жа Costeira, съдии;

б)

г-н Buttigieg и г-н Berke, съдии.

Трети (III-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Frimodt Nielsen, председател на състава, г-н Kreuschitz, г-н Forrester, г-жа Półtorak и г-н Perillo, съдии.

Трети (3-ти) състав от трима съдии:

г-н Frimodt Nielsen, председател на състава;

а)

г-н Forrester и г-н Perillo, съдии;

б)

г-н Kreuschitz и г-жа Półtorak, съдии.

Четвърти (IV-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Kanninen, председател на състава, г-н Schwarcz, г-н Iliopoulos, г-н Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín и г-жа Reine, съдии.

Четвърти (4-ти) състав от трима съдии:

г-н Kanninen, председател на състава;

а)

г-н Schwarcz и г-н Iliopoulos, съдии;

б)

г-н Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín и г-жа Reine, съдии.

Пети (V-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Gratsias, председател на състава, г-жа Labucka, г-н Dittrich, г-н Ulloa Rubio и г-н Xuereb, съдии.

Пети (5-ти) състав от трима съдии:

г-н Gratsias, председател на състава;

а)

г-н Dittrich и г-н Xuereb, съдии;

б)

г-жа Labucka и г-н Ulloa Rubio, съдии.

Шести (VI-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Berardis, председател на състава, г-н Papasavvas, г-н Spielmann, г-н Csehi и г-жа Spineanu-Matei, съдии.

Шести (6-ти) състав от трима съдии:

г-н Berardis, председател на състава;

а)

г-н Papasavvas и г-жа Spineanu-Matei, съдии;

б)

г-н Spielmann и г-н Csehi, съдии.

Седми (VII-ми) разширен състав от петима съдии:

г-жа Tomljenović, председател на състава, г-жа Кънчева, г-н Bieliūnas, г-жа Marcoulli и г-н Корнезов, съдии.

Седми (7-ми) състав от трима съдии:

г-жа Tomljenović, председател на състава;

а)

г-н Bieliūnas и г-н Корнезов, съдии;

б)

г-н Bieliūnas и г-жа Marcoulli, съдии;

в)

г-жа Marcoulli и г-н Корнезов, съдии.

Осми (VIII-ми) разширен състав от петима съдии:

г-н Collins, председател на състава, г-жа Кънчева, г-н Barents, г-н Passer и г-н De Baere, съдии.

Осми (8-ми) състав от трима съдии:

г-н Collins, председател на състава;

а)

г-н Barents и г-н Passer, съдии;

б)

г-жа Кънчева и г-н De Baere, съдии;

Девети (IX-ти) разширен състав от петима съдии:

г-н Gervasoni, председател на състава, г-н Madise, г-н da Silva Passos, г-жа Kowalik-Bańczyk и г-н Mac Eochaidh, съдии.

Девети (9-ти) състав от трима съдии:

г-н Gervasoni, председател на състава;

а)

г-н Madise и г-н da Silva Passos, съдии;

б)

г-жа Kowalik-Bańczyk и г-н Mac Eochaidh, съдии.

Седми (7-ми) състав от четирима съдии ще бъде разширен с включването на пети съдия от осми (8-ми) състав. Петият съдия, който не е председателят на състава, се определя за срок от една година по предвидения в член 8 от Процедурния правилник ред.


(1)  ОВ C 392, 2016 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 213, 2017 г., стр. 2.


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/5


Решение на Съда (четвърти състав) от 13 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-591/14) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Държавни помощи - Решение 2011/678/ЕС - Държавна помощ за финансиране на диагностиката на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) по говедата - Несъвместима с вътрешния пазар помощ - Задължение за възстановяване - Неизпълнение))

(2017/C 382/03)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland, B. Stromsky, S. Noë и H. van Vliet)

Ответник: Кралство Белгия (представители: C. Pochet, L. Van den Broeck и J.-C. Halleux, подпомагани от L. Van den Hende и J. Charles, avocats)

Диспозитив

1)

Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 288, четвърта алинея ДФЕС и по членове 2—4 от Решение 2011/678/ЕС на Комисията от 27 юли 2011 година относно държавната помощ за финансиране на диагностиката на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) по говедата, приведена в действие от Белгия (държавна помощ C 44/08 (ex NN 45/04), тъй като не е взело всички необходими мерки, за да си възстанови от получателите държавните помощи, които с член 1, параграфи 3 и 4 от това решение са обявени за неправомерни и несъвместими с вътрешния пазар, и тъй като не е информирало Европейската комисия за мерките, взети за изпълнение на това решение.

2)

Осъжда Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 73, 2.3.2015 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/6


Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2017 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-320/15) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 91/271/ЕИО - Пречистване на градските отпадъчни води - Член 4, параграфи 1 и 3 - Вторично пречистване или друга равностойна обработка))

(2017/C 382/04)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Zavvos и E. Manhaeve)

Ответник: Република Гърция (представител: E. Skandalou)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: C. Brodie и J. Kraehling)

Диспозитив

1)

Като не е осигурила вторично пречистване или друга равностойна обработка на градските отпадъчни води, произхождащи от агломерациите Просечен, Доксат, Правища, Вагия и Галатища, които са с еквивалент жители между 2 000 и 10 000, Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Европейската комисия и Република Гърция понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 328, 5.10.2015 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/6


Решение на Съда (пети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Дело C-329/15) (1)

((Преюдициално запитване - Държавни помощи - Понятие за помощи, предоставени от държавата или чрез ресурси на държавата - Задължение на капиталово дружество от енергийния сектор, чийто капитал се притежава изцяло от държавата, да изкупува електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия))

(2017/C 382/05)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Жалбоподател: ENEA S.A.

Ответник: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Диспозитив

Член 107, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че национална мярка като разглежданата в главното производство, с която както на частни, така и на държавни предприятия се налага задължение за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, не съставлява намеса на държавата или чрез ресурси на държавата.


(1)  ОВ C 320, 28.9.2015 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/7


Решение на Съда (голям състав) от 19 септември 2017 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-552/15) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Свобода на предоставяне на услуги - Моторни превозни средства - Наем или лизинг на моторно превозно средство с наемател или лизингополучател с местопребиваване в една държава членка и доставчик, установен в друга държава членка - Регистрационен данък - Заплащане на пълния размер на данъка в момента на регистрацията - Условия за възстановяване на данъка - Пропорционалност))

(2017/C 382/06)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Wasmeier и J. Tomkin)

Ответник: Ирландия (представители: E. Creedon, L. Williams и A. Joyce, подпомагани от M. Collins, SC, S. Kingston и C. Daly, BL)

Диспозитив

1)

Като е наложила задължението за предварително заплащане на приложимия в случай на окончателна регистрация пълен размер на регистрационния данък за превозните средства, какъвто и да е реалният ограничен срок на планираното използване в Ирландия на внасяното в нея превозно средство и въпреки че временният срок на лизинга или наема е точно определен и предварително известен, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 56 ДФЕС.

2)

Като не е предвидила заплащане на лихви при възстановяването на регистрационния данък за превозните средства и като е удържала сумата от 500 EUR като такса за административни разходи върху размера на подлежащия на възстановяване данък, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 56 ДФЕС.

3)

Осъжда Ирландия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 414, 14.12.2015 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/8


Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-569/15) (1)

((Преюдициално запитване - Прилагане на схеми за социална сигурност - Работници мигранти - Определяне на приложимото законодателство - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) - Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки - Лице, което е наето в една държава членка и по време на тримесечен неплатен отпуск извършва дейности като наето лице на територията на друга държава членка))

(2017/C 382/07)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: X

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Диспозитив

Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, изменен и актуализиран с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г., изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г., трябва да се тълкува в смисъл, че лице, което пребивава и е наето на работа на територията на една държава членка и което взима тримесечен неплатен отпуск и през този период е наето на работа на територията на друга държава членка, трябва да се счита за обичайно наето на работа на територията на две държави членки по смисъла на тази разпоредба, стига, от една страна, законодателството на първата държава членка в областта на социалната сигурност да го счита през този период на отпуск за наето на работа и от друга, извършваната на територията на втората държава членка дейност да е обичайна и значителна — нещо, което запитващата юрисдикция трябва да провери.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/8


Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Х/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-570/15) (1)

((Преюдициално запитване - Прилагане на схеми за социална сигурност - Работници мигранти - Определяне на приложимото законодателство - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) - Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки - Лице, което е наето в една държава членка и упражнява част от дейността си в държавата членка на неговото пребиваване))

(2017/C 382/08)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Х

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Диспозитив

Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, изменен и актуализиран с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г., изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г., трябва да се тълкува в смисъл, че лице като разглежданото по главното производство, което е наето на работа от установен на територията на една държава членка работодател и пребивава в друга държава членка, на територията на която през изминалата година е отработило 6,5 % от работните си часове по същото трудово правоотношение, без това да е било предварително съгласувано с работодателя му, не трябва да се счита за обичайно наето на работа на територията на две държави членки по смисъла на тази разпоредба.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/9


Решение на Съда (осми състав) от 14 септември 2017 г. — LG Electronics, Inc./Европейска комисия

(Съединени дела C-588/15 P и C-622/15 P) (1)

((Обжалване - Картели - Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори - Споразумения и съгласувани практики за определяне на цени, подялба на пазари и клиенти и ограничаване на производството - Право на защита - Изпращане на изложението на възраженията само до дружествата майки на съвместното предприятие, но не и до самото него - Глоба - Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (2006) - Точка 13 - Определяне на стойността на продажбите, с които е свързано нарушението - Вътрешногрупови продажби на съответния продукт извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) - Отчитане на продажбите в ЕИП на крайни продукти, в които е използван съответният продукт - Равно третиране))

(2017/C 382/09)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: LG Electronics, Inc. (представители: G. van Gerven и T. Franchoo, advocaten), Koninklijke Philips Electronics NV (представители: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree и S. Molin, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: A. Biolan, V. Bottka и I. Zaloguin)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите.

2)

Осъжда LG Electronics Inc. и Koninklijke Philips Electronics NV да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.

ОВ C 27, 25.1.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/10


Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2017 г. — Alexios Anagnostakis/Европейска комисия

(Дело C-589/15 P) (1)

((Обжалване - Институционално право - Гражданска инициатива, с която Европейската комисия се приканва да внесе законодателно предложение относно отмяната на държавния дълг за държави членки в положение на крайна необходимост - Искане за регистрация - Отказ на Комисията - Очевидна липса на правомощия на Комисията - Регламент (ЕС) № 211/2011 - Член 4, параграф 2, буква б) - Задължение за мотивиране - Член 122 ДФЕС - Член 136 ДФЕС - Неизпълнение))

(2017/C 382/10)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Alexios Anagnostakis (представители: A. Anagnostakis, dikigoros, F. Moyse, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: M. Konstantinidis и H. Krämer)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Alexios Anagnostakis да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 7, 11.1.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/10


Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-628/15) (1)

((Преюдициално запитване - Свободно движение на капитали - Член 63 ДФЕС - Приложно поле - Данъчно законодателство на държава членка - Корпоративен данък - Данъчен кредит - Пенсионен фонд - Отказ да се предостави право на данъчен кредит на акционери, които не подлежи на облагане с данък върху доходите от инвестиции за дивиденти от чуждестранни доходи - Тълкуване на решение от 12 декември 2006 г., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Незаконосъобразно удържан данъчен кредит - Способи за защита))

(2017/C 382/11)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: The Trustees of the BT Pension Scheme

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Диспозитив

1)

Член 63 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство предоставя права на акционер — получател на дивиденти, квалифицирани като „дивидентите от чуждестранни доходи“ (foreign income dividend).

2)

Правото на Съюза изисква в националното право на държава членка да се предвидят способи за защита в полза на акционери, които при обстоятелства като тези в главното производство са получили дивиденти, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, но не са получили данъчен кредит за тези дивиденти, за да се позволи на тези акционери да се позоват на предоставените им от член 63 ДФЕС права. В това отношение компетентната национална юрисдикция трябва да се погрижи за това акционерите — които не подлежат на облагане с данък върху доходите от дивиденти, които са получили дивиденти с чуждестранен произход, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, като доверителите на BT Pension Scheme — да разполагат със способ за защита, който, от една страна, може да гарантира, че изплащането на такъв данъчен кредит, от който имащите право да го получат лица са били неправилно лишени, се извършва съгласно правила, които не са по-неблагоприятни от тези, които уреждат производство по иск за получаване на данъчен кредит или на аналогично данъчно облекчение, в ситуация, при която данъчната администрация неправилно е лишила от този данъчен кредит или от това данъчно облекчение лицата, които имат право да ги получат, когато се разпределят дивиденти, получени от дружество — местно лице на Обединеното кралство, и от друга страна, позволява да се гарантира ефективно защитата на правата, предоставени на тези акционери с член 63 ДФЕС.

3)

Нито обстоятелството, че доверителите на BT Pension Scheme не подлежат на облагане с данък върху доходите за получаваните от тях дивиденти, нито обстоятелството, че според запитващата юрисдикция разглежданото нарушение на правото на Съюза не е достатъчно съществено, за да ангажира извъндоговорна отговорност на съответната държава членка по отношение на дружеството, разпределящо дивиденти, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, в съответствие с принципите, установени в решение от 5 март 1996 г., Brasserie du pêcheur и Factortame (C-46/93 и C-48/93, EU:C:1996:79), нито обстоятелството, че дружество — местно лице на Обединеното кралство, е разпределило по-големи по размер дивиденти, квалифицирани като „дивиденти от чуждестранни доходи“, за да компенсира непредоставянето на данъчен кредит на акционера получател, могат да променят отговорите, дадени на останалите въпроси, поставени от запитващата юрисдикция.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/11


Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-646/15) (1)

((Преюдициално запитване - Пряко данъчно облагане - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги - Свободно движение на капитали - Тръст - Доверителни собственици - Други юридически лица - Понятие - Данък върху увеличенията на стойността на държаните в тръст активи поради преместването на мястото на пребиваване за данъчни цели на доверителните собственици в друга държава членка - Определяне на размера на данъка към момента на това преместване - Незабавно плащане на данъка - Обосноваване - Пропорционалност))

(2017/C 382/12)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Диспозитив

При обстоятелства като тези по главното производство, при които съгласно националното право доверителните собственици се третират като единна и постоянна съвкупност от лица, различна от лицата, които в различни моменти могат да бъдат доверителни собственици, разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно свободата на установяване не допускат законодателство на държава членка като разглежданото по главното производство, което предвижда данъчно облагане на скритите увеличения на стойността на държаните в тръст активи, когато мнозинството доверителни собственици се преместят да пребивават в друга държава членка, и което не позволява отложеното плащане на така дължимия данък.


(1)  ОВ C 48, 8.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/12


Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2017 г. — Република Австрия/Федерална република Германия

(Дело C-648/15) (1)

((Член 273 ДФЕС - Спор между държави членки, отнесен до Съда съгласно специално споразумение - Данъчни въпроси - Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - Данъчно облагане на лихвите по ценни книжа - Понятие за „вземания с участие в печалбите))

(2017/C 382/13)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Република Австрия (представители: C. Pesendorfer, F. Koppensteiner и H. Jirousek)

Ответник: Федерална република Германия (представители: T. Henze и J. Möller)

Диспозитив

1)

Понятието „вземания с участие в печалбите“, използвано в член 11, параграф 2 от Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Спогодба между Република Австрия и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото) от 24 август 2000 г., трябва да се тълкува в смисъл, че не включва ценни книжа като разглежданите в случая.

2)

Осъжда Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/13


Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2017 г. — The Tea Board/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Delta Lingerie

(Съединени дела C-673/15 P—C-676/15 P) (1)

((Обжалване - Марка на Европейския съюз - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 8, параграф 1, буква б) - Словни и фигуративни марки, съдържащи словния елемент „darjeeling“ или „darjeeling collection de lingerie“ - Възражение от притежателя на колективни марки на Европейския съюз - Колективни марки, съставени от географското указание „Darjeeling“ - Член 66, параграф 2 - Основна функция - Конфликт със заявки за индивидуални марки - Вероятност от объркване - Понятие - Сходство между стоките или услугите - Критерии за преценка - Член 8, параграф 5))

(2017/C 382/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Tea Board (представители: M. Maier и A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (представител: J. Crespo Carrillo), Delta Lingerie (представители: G. Marchais и P. Martini-Berthon, avocats)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите.

2)

Осъжда The Tea Board да заплати съдебните разноски по главните жалби.

3)

Осъжда Delta Lingerie да заплати съдебните разноски по насрещната жалба.


(1)  ОВ C 106, 21.3.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/13


Решение на Съда (четвърти състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Нидерландия) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Дело C-18/16) (1)

((Преюдициално запитване - Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила - Директива 2013/32/ЕС - Член 9 - Право за оставане в държавата членка до разглеждането на молбата - Директива 2013/33/ЕС - Член 8, параграф 3, първа алинея, букви а) и б) - Задържане - Проверка на самоличността или националността - Установяване на елементите, на които се основава молбата за международна закрила - Валидност - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 6 и 52 - Ограничаване - Пропорционалност))

(2017/C 382/15)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Страни в главното производство

Жалбоподател: K.

Ответник: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Диспозитив

При преценката на член 8, параграф 3, първа алинея, букви а) и б) от Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила не се установяват обстоятелства, които да засягат валидността на тази разпоредба от гледна точка на член 6 и член 52, параграфи 1 и 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз.


(1)  ОВ C 98, 14.3.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/14


Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

(Дело C-56/16 P) (1)

((Обжалване - Марка на Европейския съюз - Регламент (ЕО) № 207/2009 - Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) и параграф 2, буква г) - Словна марка на Европейския съюз „PORT CHARLOTTE“ - Искане за обявяване на недействителност на тази марка - Защита, предоставена на по-ранни наименования за произход „Porto“ и „Port“ съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и националното право - Изчерпателен характер на защитата, предоставена на тези наименования за произход - Член 118м от Регламент (ЕО) № 1234/2007 - Понятия за „използване“ и „позоваване“ на защитено наименование за произход))

(2017/C 382/16)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (представители: E. Zaera Cuadrado и O. Mondéjar Ortuño)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Европейска комисия (представители: B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda и T. Scharf)

Други страни в производството: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (представител: P. Sousa e Silva, advogado), Bruichladdich Distillery Co. Ltd (представител: S. Havard Duclos, адвокат)

Встъпила страна в подкрепа на Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo и A. Alves)

Диспозитив

1)

Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 18 ноември 2015 г., Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/СХВП — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863).

2)

Отхвърля жалбата по дело T-659/14, подадена от Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP срещу решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 8 юли 2014 г. (преписка R 946/2013-4).

3)

Осъжда Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP да заплати направените от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и от Bruichladdich Distillery Co. Ltd съдебни разноски в двете съдебни производства.

4)

Португалската република и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 175, 17.5.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/15


Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Швеция) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Дело C-60/16) (1)

((Преюдициално запитване - Регламент (ЕС) № 604/2013 - Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава - Член 28 - Задържане с оглед на прехвърлянето в компетентната държава членка на търсещо международна закрила лице - Срок за осъществяване на прехвърлянето - Максимална продължителност на задържането - Изчисляване - Уважаване на искането за поемане на отговорност преди задържането - Спиране на изпълнението на решението за прехвърляне))

(2017/C 382/17)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mohammad Khir Amayry

Ответник: Migrationsverket

Диспозитив

1)

Член 28 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, разглеждан в светлината на член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че:

допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, в случай че търсещо международна закрила лице е задържано, след като замолената държава членка е уважила искането за поемане на отговорност, задържането може да продължи най-много два месеца, доколкото, от една страна, продължителността му не надхвърля времето, необходимо за целите на процедурата по прехвърляне, което се преценява с оглед на конкретните изисквания на тази процедура във всеки конкретен случай, и от друга страна, ако е приложимо, тази продължителност не надхвърля шест седмици от датата, на която обжалването или преразглеждането губи суспензивното си действие, и

не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която позволява в подобен случай посоченото задържане да продължи три или дванадесет месеца, през които прехвърлянето е могло да бъде надлежно извършено.

2)

Член 28, параграф 3 от Регламент № 604/2013 трябва да се тълкува в смисъл, че от установения в тази разпоредба шестседмичен срок от момента, в който обжалването или преразглеждането губи суспензивното си действие, не следва да се приспадат дните, през които съответното лице вече е било задържано, след като държава членка е уважила искането за поемане на отговорност или за обратно приемане.

3)

Член 28, параграф 3 от Регламент № 604/2013 трябва да се тълкува в смисъл, че установеният в тази разпоредба шестседмичен срок от момента, в който обжалването или преразглеждането губи суспензивното си действие, се прилага и когато съответното лице не е поискало изрично спирането на изпълнението на решението за прехвърляне.


(1)  ОВ C 111, 29.3.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/16


Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Udine — Италия) — Наказателно производство срещу Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

(Дело C-111/16) (1)

((Преюдициално запитване - Земеделие - Генетично модифицирани храни и фуражи - Спешни мерки - Национална мярка, целяща забрана за отглеждане на генетично модифицирана царевица тип MON 810 - Запазване или продължаване на мярката - Регламент (ЕО) № 1829/2003 - Член 34 - Регламент (ЕО) № 178/2002 - Членове 53 и 54 - Условия за прилагане - Принцип на предпазните мерки))

(2017/C 382/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Udine

Страни в главното производство

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

Диспозитив

1)

Член 34 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи във връзка с член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните трябва да се тълкува в смисъл, че Европейската комисия не е длъжна да приема спешни мерки по смисъла на последния член, когато държава членка я уведоми официално, в съответствие с член 54, параграф 1 от последния регламент, за необходимостта от предприемане на такива мерки, при положение че не е очевидно, че продукт, разрешен или в съответствие с Регламент № 1829/2003, може да представлява сериозен риск за здравето на хората, здравето на животните или околната среда.

2)

Член 34 от Регламент № 1829/2003 във връзка с член 54 от Регламент № 178/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че държава членка може, след като официално е уведомила Европейската комисия за необходимостта от предприемане на спешни мерки, и когато последната не е предприела действия в съответствие с член 53 от Регламент № 178/2002, от една страна, да предприеме такива мерки на национално равнище, и от друга страна, да ги запази или продължи, докато Комисията не приеме на основание член 54, параграф 2 от последния регламент решение, с което налага тяхното продължаване, изменение или отмяна.

3)

Член 34 от Регламент № 1829/2003 във връзка с принципа на предпазните мерки, обявен в член 7 от Регламент № 178/2002, трябва да се тълкува в смисъл, че не предоставя на държавите членки възможността да приемат, съгласно член 54 от Регламент № 178/2002, временни защитни мерки само въз основата на този принцип, без да са спазени материалноправните условия, предвидени в член 34 от Регламент № 1829/2003.


(1)  ОВ C 191, 30.5.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/17


Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София/„Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД

(Дело C-132/16) (1)

((Преюдициално запитване - Данъчни въпроси - Обща система на данъка върху добавената стойност - Директива 2006/112/ЕО - Член 26, параграф 1, буква б) и членове 168 и 176 - Приспадане на данъка, платен за получена доставка - Услуги за изграждане или подобряване на обект, собственост на трето лице - Използване на услугите от третото лице и от данъчнозадълженото лице - Безвъзмездна доставка на услугата в полза на третото лице - Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице - Установяване на наличието на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице))

(2017/C 382/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

Ответник:„Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД

Диспозитив

Член 168, буква a) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения данък върху добавената стойност за получена доставка на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност, доколкото тези услуги не надхвърлят необходимото, за да може посоченото данъчнозадължено лице да извършва последващи облагаеми сделки, и стойността им е включена в цената на тези сделки.


(1)  ОВ C 175, 17.5.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/17


Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Mons — Белгия) — Sandra Nogueira и др./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, предишно Ryanair Ltd (C-169/16)

(Съединени дела C-168/16 и C-169/16) (1)

((Преюдициално запитване - Съдебно сътрудничество по граждански дела - Съдебна компетентност - Компетентност при индивидуални трудови договори - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Член 19, точка 2, буква а) - Понятие „мястото, където [работникът или служителят] обичайно осъществява дейността си“ - Сектор на въздушния превоз - Летателен персонал - Регламент (ЕИО) № 3922/91 - Понятие „основна база“))

(2017/C 382/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour du travail de Mons

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)

Ответници: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, предишно Ryanair Ltd (C-169/16)

Диспозитив

Член 19, точка 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че когато лице — член на летателния персонал на авиокомпания или предоставено ѝ на разположение — предяви иск, понятието „мястото, където [работникът или служителят] обичайно осъществява дейността си“, по смисъла на тази разпоредба не е отъждествимо за целите на установяване на компетентността на сезирания съд с понятието „основна база“ по смисъла на приложение III към Регламент (ЕИО) 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 година относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване, изменен с Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година. Понятието „основна база“ все пак обаче представлява показателен признак за определяне на „мястото, където [работникът или служителят] обичайно осъществява дейността си“.


(1)  ОВ C 191, 30.5.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/18


Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome

(Дело C-177/16) (1)

((Преюдициално запитване - Конкуренция - Член 102 ДФЕС - Злоупотреба с господстващо положение - Понятие за несправедливи цени - Такси, събирани от организация за колективно управление на авторски права - Сравнение с прилаганите в други държави членки тарифи - Избор на референтни държави - Критерии за преценка на цените - Изчисляване на глобата))

(2017/C 382/21)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība

Ответник: Konkurences padome

Диспозитив

1)

Търговията между държавите членки може да бъде засегната от равнището на таксите, определени от организация за управление на авторски права, която има монопол и която управлява и правата на чуждестранни притежатели на права, поради което член 102 ДФЕС може да се приложи.

2)

За да се провери дали дадена организация за управление на авторските права прилага несправедливи цени по смисъла на член 102, втора алинея, буква a) ДФЕС, е целесъобразно посочените тарифи да се сравнят с приложимите в съседните държави, както и с приложимите в други държави членки, коригирани с коефициента на паритетите на покупателната способност, при условие че референтните държави са били избрани съобразно обективни, подходящи и подлежащи на проверка критерии и че основата за сравнение е една и съща. Допустимо е да се сравняват прилаганите тарифи в един или повече отделни сегменти на използващите лица, ако има индиции, че прекомерният характер на таксите засяга тези сегменти.

3)

Разликата между сравняваните тарифи трябва да се счита за чувствителна, ако тя е значителна и трайна. Такава разлика представлява индиция за злоупотреба с господстващо положение и организацията за управление на авторските права с господстващо положение следва да докаже, че прилаганите от нея цени са справедливи, като посочи обективни обстоятелства, които оказват влияние върху разходите за управление или върху възнаграждението на притежателите на права.

4)

В случай че посоченото в член 102, втора алинея, буква a) ДФЕС нарушение е доказано, за целите на определянето на размера на глобата възнагражденията, предназначени за притежателите на права, трябва да се включат в оборота на съответната организация за управление на авторските права, при условие че тези възнаграждения са част от стойността на предоставените от тази организация услуги и включването им е необходимо, за да се гарантира ефективният, пропорционален и възпиращ характер на наложената санкция. Запитващата юрисдикция следва да провери с оглед на всички обстоятелства на конкретния случай дали посочените условия са изпълнени.


(1)  ОВ C 200, 6.6.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/19


Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. — Tilly-Sabco SAS/Европейска комисия, Doux SA

(Дело C-183/16 P) (1)

((Обжалване - Селско стопанство - Птиче месо - Замразени пилета - Възстановявания при износ - Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2013 за определяне на възстановяването на нула евро - Законосъобразност - Регламент (ЕО) № 1234/2007 - Членове 162 и 164 - Предмет и характер на възстановяванията - Критерии за определяне на размерите им - Компетентност на генералния директор на генерална дирекция (ГД) „Земеделие и развитие на селските райони“ да подпише обжалвания регламент - Злоупотреба с власт - „Комитология“ - Регламент (ЕС) № 182/2011 - Член 3, параграф 3 - Консултация с Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари - Предоставяне на проекта на регламент за изпълнение по време на срещата на този комитет - Спазване на сроковете - Съществено процесуално нарушение - Отмяна със запазване на правните последици))

(2017/C 382/22)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Tilly-Sabco SAS (представители: R. Milchior, F. Le Roquais и S. Charbonnel, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: A. Lewis и K. Skelly) и Doux SA

Диспозитив

1)

Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 14 януари 2016 г., Tilly-Sabco/Комисия (T-397/13, EU:T:2016:8).

2)

Отменя Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2013 на Комисията от 18 юли 2013 година за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо.

3)

Запазва правните последици на Регламент за изпълнение № 689/2013 до влизането в сила на нов акт, предназначен да го замени.

4)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 211, 13.6.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/20


Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Гърция) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Дело C-184/16) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 2004/38/ЕО - Директива 2008/115/ЕО - Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки - Пребиваване на гражданин на държава членка на територията на друга държава членка въпреки наличието на забрана на достъп до територията на тази държава - Законосъобразност на решение за отмяна на удостоверение за регистрация и на второ решение за експулсиране - Възможност за позоваване на незаконосъобразността на предходно решение чрез възражение - Задължение за превод))

(2017/C 382/23)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ovidiu-Mihaita Petrea

Ответник: Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Диспозитив

1)

Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО и принципът на защита на оправданите правни очаквания допускат държава членка, от една страна, да отмени издадено поради грешка удостоверение за регистрация на гражданин на Европейския съюз, по отношение на когото продължава да действа забрана на достъп до територията, и от друга страна, да приеме по отношение на него решение за извеждане, основаващо се само на констатацията, че мярката за забрана на достъп все още е в сила.

2)

Директива 2004/38 и Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, допускат решение за връщане на гражданин на Европейския съюз като разглежданото в главното производство да бъде прието от същите органи и по реда на същото производство като решение за връщане на незаконно пребиваващ гражданин на трета страна по член 6, параграф 1 от Директива 2008/115, при положение че се прилагат мерките за транспониране на Директива 2004/38, които са по-благоприятни за този гражданин на Съюза.

3)

Принципът на ефективност допуска съдебна практика, според която гражданин на държава членка, срещу когото е издадено решение за връщане при обстоятелства като разглежданите в главното производство, не може в подкрепа на жалба срещу това решение да се позовава на незаконосъобразността на прието по-рано срещу него решение за забрана на достъп, стига заинтересованото лице да е имало ефективна възможност да оспори своевременно последното посочено решение с оглед на разпоредбите на Директива 2004/38.

4)

Член 30 от Директива 2004/38 задължава държавите членки да вземат всички подходящи мерки, за да може заинтересованото лице да разбере съдържанието и последствията на решение, прието по силата на член 27, параграф 1 от тази директива, но не налага то да бъде уведомено за това решение на език, който то разбира или който основателно може да се предполага, че разбира, когато то не е подало молба в този смисъл.


(1)  ОВ C 211, 13.6.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/21


Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Oradea — Румъния) — Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA

(Дело C-186/16) (1)

((Преюдициално запитване - Защита на потребителите - Директива 93/13/ЕИО - Неравноправни клаузи в потребителските договори - Член 3, параграф 1 и член4, параграф 2 - Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи - Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута - Курсов риск изцяло в тежест на потребителя - Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора - Момент, в който трябва да се прецени наличието на неравнопоставеност - Обхват на понятието за клаузи, „изразени на ясен и разбираем език“ - Степен на подробност на информацията, която банката трябва да предостави))

(2017/C 382/24)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Oradea

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Ruxandra Paula Andriciuc и др.

Ответник: Banca Românească SA

Диспозитив

1)

Член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „основен предмет на договора“ по смисъла на тази разпоредба обхваща договорна клауза като разглежданата в главното производство, включена в договор за кредит, изразен в чуждестранна валута, която не е била индивидуално договорена и по силата на която кредитът трябва да се погасява в същата чуждестранна валута, в която е бил договорен, след като посочената клауза определя основна, характеризираща този договор престация. Поради това такава клауза не може да се счита за неравноправна, при условие че е изразена на ясен и разбираем език.

2)

Член 4, параграф 2 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че изискването договорна клауза да бъде изразена на ясен и разбираем език предполага, че при договорите за кредит финансовите институции трябва да предоставят на кредитополучателите достатъчна информация, която да им позволява да вземат решения, основани на добра информираност и благоразумие. Във връзка с това посоченото изискване означава, че клауза, съгласно която кредитът трябва да бъде погасяван в същата чуждестранна валута, в която е бил договорен, се разбира от потребителя едновременно от формална и граматическа гледна точка, но и по отношение на конкретния ѝ обхват в смисъл, че среден потребител, относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, може не само да установи възможното поскъпване или обезценяване на чуждестранната валута, в която кредитът е бил договорен, но и да прецени потенциално значимите икономически последици от подобна клауза върху финансовите му задължения. Необходимата в това отношение проверка следва да се извърши от националния съд.

3)

Член 3, параграф 1 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че преценката на неравноправния характер на дадена договорна клауза трябва да се направи спрямо момента на сключване на разглеждания договор при отчитане на всички обстоятелства, за които продавачът или доставчикът е можел да знае към този момент и които са от естество да се отразят на по-нататъшното му изпълнение. Националната юрисдикция трябва да направи оценка относно наличието на евентуална значителна неравнопоставеност по смисъла на посочената разпоредба с оглед на всички обстоятелства по делото, предмет на главното производство, и отчитайки по-специално експертната компетентност и познанията на продавача или доставчика, в случая на банката, относно възможните промени в обменните курсове и рисковете, свързани с вземането на кредит в чуждестранна валута.


(1)  ОВ C 243, 4.7.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/22


Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Испания) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Съединени дела C-215/16, C-216/16, C-220/16 и C-221/16) (1)

((Преюдициално запитване - Околна среда - Вятърна енергия - Директива 2009/28/ЕО - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници - Член 2, втора алинея, буква к) - Схема за помощ - Член 13, параграф 1, втора алинея, буква д) - Административни такси - Директива 2008/118/ЕО - Общ режим на облагане с акциз - Член 1, параграф 2 - Допълнителни косвени данъци със специално предназначение - Директива 2003/96/ЕО - Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията - Член 4 - Минимални нива на облагане на енергията - Такса върху вятърните генератори, предназначени за производството на електроенергия))

(2017/C 382/25)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)

Ответник: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Диспозитив

1)

Директива 2009/28/CE на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО и по-специално член 2, втора алинея, буква к) и член 13, параграф 1, втора алинея, буква д) от нея, трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като разглежданата в главните производства, която предвижда събирането на такса върху вятърните генератори, предназначени за производството на електроенергия.

2)

Член 4 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като разглежданата в главните производства, която предвижда събирането на такса върху вятърните генератори, предназначени за производството на електроенергия, тъй като с тази такса не се облагат енергийните продукти или електроенергията по смисъла на член 1 и на член 2, параграфи 1 и 2 от посочената директива и следователно таксата не попада в приложното поле на тази директива.

3)

Член 1, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като разглежданата в главните производства, която предвижда събирането на такса върху вятърните генератори, предназначени за производството на електроенергия, тъй като тази такса не съставлява такса, с която се облага потреблението на енергийни продукти или на електроенергия, и следователно не попада в приложното поле на тази директива.


(1)  ОВ C 243, 4.7.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/23


Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.Ca.Di.S.

(Дело C-223/16) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 2004/18/ЕО - Член 47, параграф 2 и член 48, параграф 3 - Оферент, който използва капацитета на други субекти, за да отговори на изискванията на възлагащия орган - Загуба на необходимия капацитет от тези субекти - Национална правна уредба, която предвижда автоматично изключване на оферента от процедурата и възлагане на поръчката на друг оферент))

(2017/C 382/26)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Casertana Costruzioni Srl

Ответници: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.Ca.Di.S.

в присъствието на: Consorzio Stabile Infratech, W.E.E. Water Environment Energy SpA, Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Claudio Della Rocca, Nicola Maione, Vittorio Ciotola, Fin.Se.Co. SpA, Edilgen SpA, Site Srl

Диспозитив

Член 47, параграф 2 и член 48, параграф 3 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национално законодателство, което изключва възможността за икономическия оператор, който участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, да замести помощно предприятие, което е загубило необходимата квалификация след подаването на неговата оферта, и има за последица автоматичното изключване на този оператор.


(1)  ОВ C 251, 11.7.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/24


Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. — Европейска комисия/Frucona Košice a.s.

(Дело C-300/16 P) (1)

((Обжалване - Държавни помощи - Понятието „помощ“ - Понятието „икономическо предимство“ - Критерий за частния кредитор - Условия за приложимост - Прилагане - Задължение на Европейската комисия да извърши разследване))

(2017/C 382/27)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche и B. Stromsky)

Друга страна в производството: Frucona Košice a.s. (представители: K. Lasok QC, B. Hartnett, Barrister, J. Holmes QC и O. Geiss, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 260, 18.7.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/24


Решение на Съда (пети състав) от 13 септември 2017 г. — Salvatore Aniello Pappalardo и др./Европейска комисия

(Дело C-350/16 P) (1)

((Обжалване - Обща политика в областта на рибарството - Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз - Искане за обезщетение - Регламент (ЕО) № 530/2008 - Спешни мерки, приемани от Европейската комисия - Достатъчно съществено нарушение на правна норма - Възможност да се изтъкне това нарушение - Принцип на недопускане на дискриминация - Сила на пресъдено нещо))

(2017/C 382/28)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (представители: V. Cannizzaro и L. Caroli, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: A. Bouquet и D. Nardi)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC и Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 343, 19.9.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/25


Решение на Съда (шести състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Évora — Португалия) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

(Дело C-503/16) (1)

((Преюдициално запитване - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства - Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 90/232/ЕИО и 2009/103/ЕО - Кражба на превозно средство - Пътнотранспортно произшествие - Телесно увреждане и имуществени вреди, претърпени от застрахованото лице, собственик на превозното средство, като пешеходец - Гражданска отговорност - Обезщетение - Покриване от задължителната застраховка - Клаузи за изключение - Национална правна уредба, изключваща обезщетяване от застраховката на застрахованото лице, собственик на превозното средство - Съвместимост с тези директиви - Понятие „трето пострадало лице))

(2017/C 382/29)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal da Relação de Évora

Страни в главното производство

Жалбоподател: Luís Isidro Delgado Mendes

Ответник: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Диспозитив

Член 3, параграф 1 от Директива 72/166/EИО на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка, член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1 от Втора директива 84/5/EИО на Съвета от 30 декември 1983 година за сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани със застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (МПС), изменена с Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г., и член 1а от Трета директива 90/232/ЕИО на Съвета от 14 май 1990 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства, изменена с Директива 2005/14, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, съгласно която телесните увреждания и имуществените вреди, претърпени от пешеходец, пострадал при пътнотранспортно произшествие, са изключени от застрахователното покритие и следователно от обхвата на обезщетяването от застраховката „Гражданска отговорност“ при използване на моторни превозни средства, единствено поради обстоятелството че пешеходецът е сключил застрахователния договор и е собственик на превозното средство, причинило вредите.


(1)  ОВ C 454, 5.12.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/26


Жалба, подадена на 29 март 2017 г. от Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 25 януари 2017 г. по дело T-187/16 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-158/17 P)

(2017/C 382/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (представител: P. Koch, abogada)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 20 септември 2017 г. Съдът (шести състав) обяви жалбата за недопустима.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/26


Жалба, подадена на 12 април 2017 година от Славчо Асенов Тодоров срещу определение на Общия съд (девети състав), постановено на 14 март 2017 година по дело T-839/16, Тодоров срещу Съд на Европейския съюз

(Дело C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: Славчо Асенов Тодоров (представител: K. Младенова, адвокат)

Друга страна в производството: Съд на Европейския съюз

С определение от 7 септември 2017 г. Съдът (десети състав) обяви настоящата жалба за явно недопустима.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/26


Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 11 май 2017 г. — Pedro Viejobueno Ibáñez и Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Дело C-245/17)

(2017/C 382/32)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Pedro Viejobueno Ibáñez и Emilia de la Vara González

Ответник: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Преюдициални въпроси

1)

Може ли приключването на учебните занятия за съответната учебна година да се приеме за обективна причина, която обосновава различно третиране на посочените временно наети държавни учители спрямо държавните учители на постоянен трудов договор?

2)

Съвместимо ли е с принципа за недопускане на дискриминация спрямо тези временно наети държавни учители обстоятелството, че с прекратяване на трудовото им правоотношение при приключване на учебните занятия, същите са лишени от възможността да ползват полагаемите им се годишни отпуски като реални почивни дни, което се компенсира със заплащането на съответните обезщетения?

3)

Съвместима ли е с принципа за недопускане на дискриминация спрямо посочените служители, които се вписват в понятието за работници на срочен трудов договор, абстрактна норма, като съдържащата се в четиринадесета допълнителна разпоредба от Ley Regional 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012 (Регионален закон № 5/2012 г. от 12 юли относно общия бюджет на правителството на Кастилия-Ла Манча), която, с цел икономия на бюджетни средства и изпълнение на целта за бюджетен дефицит, освен други мерки, отменя прилагането на Споразумение от 10 март 2014 г., подписано между Ministerio de Educación y Ciencia (Министерство на образованието и науката) и синдикатът ANPE (Национално сдружение на училищните преподаватели), публикувано с Решение от 15 март 1994 г. на Dirección General de Personal y Servicios (Генерална дирекция на служителите) (BOMEC (официален бюлетин на Министерство на образованието и науката) от 28 март 1994 г.) в частта относно заплащането на възнаграждение за периода на ползване на годишните отпуски през месеците юли и август при замествания с продължителност над 5 месеца, както и при временно заемане на незаети длъжности, и предвижда заплащане на временно наетите служители на обезщетение за неизползван годишен отпуск за 22 работни дни, в случай, че наемането на срочен договор е за цяла учебна година или пропорционално за съответните дни на наемането?


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/27


Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles (Белгия), постъпило на 29 май 2017 г. —  OJ (*1)/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Дело C-321/17)

(2017/C 382/33)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Nivelles

Страни в главното производство

Жалбоподател:  OJ (*1)

Ответници: Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

С определение от 5 октомври 2017 г. Съдът (осми състав) обяви преюдициалното запитване за явно недопустимо.


(*1)  Информацията е заличена в съответствие с правната рамка относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/28


Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 19 юли 2017 г. — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

(Дело C-437/17)

(2017/C 382/34)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Ответник: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 45 ДФЕС и член 7, параграф 1 от Регламент 492/2011/ЕС (1) относно свободното движение на работници да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална уредба като приложимата в главното производство (член 3, параграф 2, точка 1 във връзка с член 3, параграф 3 и член 2, параграф 1 от Закона за отпуските), съгласно която работник с общо 25 години трудов стаж, но не при един и същ австрийски работодател, има право на годишен отпуск в размер само на пет седмици, докато работник с 25 години трудов стаж при един и същ австрийски работодател има право на шест седмици годишен отпуск?


(1)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, стр. 1).


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/28


Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словашка република), постъпило на 25 юли 2017 г. — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová.

(Дело C-448/17)

(2017/C 382/35)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd v Prešove

Страни в главното производство

Жалбоподател: EOS KSI Slovensko s.r.o.

Ответници: Ján Danko, Margita Jalčová.

Преюдициални въпроси

1)

Противоречи ли, с оглед на решението по дело Pohotovost’, C-470/12, и на съображенията на Съда на ЕС, изложени в точка 46 от мотивите на това решение, на принципа на равностойност на правото на Съюза, правна уредба, която — в контекста на равностойността на защитените от закона интереси и защитата на правата на потребителите срещу неравноправни договорни клаузи — не допуска, без съгласието на потребителя — ответник, юридическо лице, което има за предмет на дейност колективна защита на потребителите от неравноправни договорни клаузи и което се стреми към постигането на целта, предвидена в член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО, транспониран в член 53а, параграфи 1 и 2 от Гражданския кодекс, да участва като подпомагаща страна (встъпила страна) в съдебното производство от образуването му и ефективно да използва в полза на потребителя процесуалните действия и средствата за защита, за да осъществи в рамките на това производство защита срещу системната употреба на неравноправни договорни клаузи, докато в друг случай подпомагаща страна (встъпила страна), която встъпва в съдебно производство в подкрепа на ответника и която — за разлика от асоциация за защита на потребителите — има интерес от установяването на материалното (имуществено) право, предмет на производството, въобще не се нуждае от съгласието на ответника, в чиято подкрепа встъпва, за да участва в съдебното производство от образуването му и да упражнява ефективно процесуалните действия и средствата за защита в полза на ответника?

2)

Трябва ли изразът „изразени на ясен и разбираем език“ по член 4, параграф 2 от Директива 93/13, включително с оглед на съображенията на Съда по дела C-26/13 и C-96/14, да се тълкува в смисъл, че договорна клауза може да се счита за изразена на ясен и разбираем език — с правната последица, че тя подлежи [служебно] на съдебен контрол за неравноправност — дори когато правният институт (инструмент), който тя урежда, сам по себе си е сложен, средностатистическият потребител трудно може да предвиди неговите правни последици и по принцип, за да бъде разбрана клаузата, е необходима професионална правна консултация, разходите за която не са пропорционални на стойността на услугата, предоставяна на потребителя въз основа на договора?

3)

Противоречи ли на правото на Съюза — в случай, когато съд трябва да се произнесе относно права, произтичащи от потребителски договор, предявени срещу потребител в качеството му на ответник, единствено въз основа на твърдения на ищеца, посредством заповед за изпълнение в рамките на бързо производство, в което въобще не се прилага член 172, параграф 9 от Гражданския процесуален кодекс, който изключва възможността за издаване на заповед за изпълнение при наличие на неравноправни договорни клаузи в потребителски договор — правна уредба на държава членка, която — предвид краткия срок за подаване на възражение и евентуалното бездействие на потребителя — не дава възможност на асоциация за защита на потребителите, която е квалифицирана и има право да преследва целта, предвидена в член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО, транспониран в член 53а, параграфи 1 и 2 от Гражданския кодекс, да използва ефективно, без съгласието на потребителя (и без изричното му несъгласие), единствената възможност за защита на потребителя под формата на възражение срещу заповедта за изпълнение в случай на неспазване от страна на съда на задължението, предвидено в член 172, параграф 9 от Гражданския процесуален кодекс?

4)

За отговора на втория и третия въпрос, може ли да се счита за релевантно обстоятелството, че правната уредба не признава на потребителя правото на задължителна правна помощ и че, при положение че няма адвокат, който да го представлява, непознаването от потребителя на материята води до значителен риск той да не се позове на неравноправния характер на договорните клаузи и дори да не реагира по начин, който да позволи встъпването в съдебното производство в негова подкрепа на асоциация за защита на потребителите, която е квалифицирана и има право да преследва целта, предвидена в член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО, транспониран с член 53а, параграфи 1 и 2 от Гражданския кодекс?

5)

Противоречи ли на правото на Съюза и на изискването да се преценят всички обстоятелства по случая по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО, правна уредба като тази на бързото производство за издаване на заповед за изпълнение (член 172, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс), която допуска (1) да се признае със силата на съдебно решение правото на търговеца на парично обезщетение (2) в рамките на бързо производство (3) пред административен служител на съдебния орган (4) единствено въз основа на твърденията на търговеца, при това (5) без събирането на доказателства и при положение че (6) потребителят не е представляван от адвокат и (7) неговата защита не може да се осъществи ефективно без съгласието му от асоциация за защита на потребителите, която е квалифицирана и има право да преследва целта, предвидена в член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО, транспониран с член 53а, параграфи 1 и 2 от Гражданския кодекс?


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/30


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 4 август 2017 г. — Funke Medien NRW GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-469/17)

(2017/C 382/36)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: Funke Medien NRW GmbH

Ищец в първоинстанционното производство и ответник в производството по ревизионно обжалване: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

1)

Оставят ли разпоредбите на правото на Съюза относно изключителното право на авторите на възпроизвеждане (член 2, буква а) от Директива 2001/29/ЕО (1)) и на публично разгласяване, включително на предоставяне на публично разположение (член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО) на техни произведения и относно изключенията или ограниченията на тези права (член 5, параграф 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО) свобода на преценка при транспонирането в националното право?

2)

По какъв начин при определянето на обхвата на предвидените в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО изключения или ограничения на изключителното право на авторите на възпроизвеждане (член 2, буква а) от Директива 2001/29/ЕО) и на публично разгласяване, включително на предоставяне на публично разположение (член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО) на техни произведения трябва да се вземат предвид основните права, уредени в Хартата на основните права на ЕС?

3)

Могат ли основните права на свобода на информацията (член 11, параграф 1, второ изречение от Хартата на основните права на ЕС) или на свобода на печата (член 11, параграф 2 от Хартата на основните права на ЕС) да обосноват изключения или ограничения на изключителното право на авторите на възпроизвеждане (член 2, буква а) от Директива 2001/20/ЕО) и на публично разгласяване, включително на предоставяне на публично разположение (член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО) на техни произведения извън изключенията или ограниченията, предвидени в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО?


(1)  Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/31


Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 2 август 2017 г. — Repsol Butano S.A./Administración del Estado

(Дело C-473/17)

(2017/C 382/37)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Repsol Butano S.A.

Ответник: Administración del Estado

Преюдициални въпроси

1)

Като се има предвид практиката на Съда, установена с решение Federutility (1), съвместима ли е с тази практика и спазва ли принципа на пропорционалност мярка за определяне на максимална цена за бутилка втечнен газ — приета за защита на социално уязвимите потребители — в случаите, когато са налице алтернативно или едновременно някои от изброените по-долу условия:

мярката е приета общо за всички потребители и за неопределен срок, „докато условията за конкуренция на този пазар не бъдат счетени за задоволителни“;

мярката се прилага вече повече от 18 години;

възможно е мярката да допринася за замразяване на положението на недостатъчна конкуренция, доколкото представлява пречка за навлизането на нови оператори?

2)

Като се има предвид практиката на Съда, установена с решение Federutility, съвместима ли е с тази практика и спазва ли принципа на пропорционалност мярка за задължителна доставка по домовете на бутилиран втечнен газ — приета за защита на социално уязвимите потребители или на жителите на труднодостъпни райони — в случаите, когато са налице алтернативно или едновременно някои от условията, изброени в предходния въпрос?


(1)  Решение от 20 април 2010 г., Federutility и др., C-265/08, EU:C:2010:205


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/31


Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 8 август 2017 г. — Федерална република Германия/Sociedad de Transportes SA

(Дело C-474/17)

(2017/C 382/38)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: Федерална република Германия

Жалбоподател в първоинстанционното производство и ответник в производството по ревизионно обжалване: Sociedad de Transportes SA

Преюдициални въпроси

1.

Недопустима ли е съгласно член 67, параграф 2 ДФЕС, както и съгласно членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1), национална правна уредба на държава членка, в резултат от която предприятия, извършващи автобусен превоз по редовни линии през вътрешна за Шенген граница, са задължени преди преминаването на вътрешна граница да проверят документите за преминаване на границата на пътниците си, за да предотвратят превоза на чужди граждани без паспорт и без разрешение за пребиваване до територията на Федерална република Германия?

По-специално:

a)

Представлява ли проверка на лица по вътрешните граници по смисъла на член 22 от Кодекса на шенгенските граници или равностойна мярка общото законово или административното задължение, насочено към конкретни превозвачи, да не превозват до територията на Федерална република Германия чужди граждани, които не притежават необходимия паспорт или необходимото разрешение за пребиваване, като единственият начин, по който това задължение може да бъде изпълнено, е превозвачът да провери документите за преминаване на границата на всички пътници преди преминаване на вътрешната граница?

б)

Трябва ли налагането на посочените в т. 1) задължения да се преценява с оглед на член 23, буква а) от Кодекса на шенгенските граници, макар че превозвачите не упражняват „полицейски правомощия“ по смисъла на тази разпоредба, а възлагането на проверките от държавата също формално не води до прилагане на публични правомощия?

в)

При утвърдителен отговор на въпрос 1 б): като се имат предвид критериите на член 23, буква а), второ изречение от Кодекса на шенгенските граници, извършването на изискваната от превозвачите проверка може ли да се смята за недопустима мярка с ефект, равностоен на гранични проверки?

г)

Трябва ли налагането на посочените в т. 1) задължения, доколкото е насочено към предприятия, извършващи автобусен превоз по редовни линии, да се преценява с оглед на член 23, буква б) от Кодекса на шенгенските граници, съгласно който правомощието на превозвачите да извършват проверки за сигурност на лицата на пристанища и летища не накърнява отсъствието на контрол по вътрешните граници? Следва ли от това и недопустимост на проверките по смисъла на въпрос 1 извън пристанищата и летищата, ако те не представляват проверки за сигурност и не се извършват и на лица, които пътуват в рамките на държавата членка?

2.

Допускат ли членове 22 и 23 от Кодекса на шенгенските граници национална правна уредба, съгласно която с цел изпълнение на това задължение на автобусен превозвач могат да бъдат наложени забрана и предупреждение за глоба при неспазването ѝ, когато поради неизвършени от него проверки на територията на Федерална република Германия са били превозени и чужденци без паспорт и разрешение за пребиваване?


(1)  ОВ L 77, стр. 1.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/32


Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 9 август 2017 г. — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

(Дело C-480/17)

(2017/C 382/39)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Frank Montag

Ответник: Finanzamt Köln-Mitte

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли член 49 във връзка с член 54 ДФЕС правна уредба на държава членка, съгласно която задължителните вноски на чуждестранно данъчнозадължено лице към професионален пенсионен фонд (произтичащи от членството му в адвокатска колегия в държавата членка, което съгласно професионалните правила се изисква задължително за упражняваната в много държави членки дейност) в рамките на ограниченото данъчно облагане не се вземат предвид за намаляване на доходите, докато при местните данъчнозадължени лица в рамките на неограниченото данъчно облагане съгласно националното право се предоставя ограничено по размер приспадане от дохода?

2)

Допуска ли член 49 във връзка с член 54 ДФЕС описаната в първия въпрос правна уредба, когато освен задължителните вноски данъчнозадълженото лице плаща (доброволни) допълнителни вноски към професионалния пенсионен фонд и държавата членка не ги взема предвид за намаляване на доходите, въпреки че по-късните пенсионни плащания в тази държава членка евентуално подлежат на облагане съгласно националното право и в рамките на ограниченото данъчно облагане?

3)

Допуска ли член 49 във връзка с член 54 ДФЕС описаната в първия въпрос правна уредба, когато независимо от вписването му като адвокат и вноските към професионалния пенсионен фонд данъчнозадълженото лице плаща вноски в рамките на доброволно сключено частно пенсионно осигуряване и държавата членка не ги взема предвид за намаляване на доходите, въпреки че по-късните пенсионни плащания в тази държава членка евентуално подлежат на облагане съгласно националното право и в рамките на ограниченото данъчно облагане?


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/33


Преюдициално запитване от Amtsgericht Köln (Германия), постъпило на 22 август 2017 г. — Административнонаказателното производство срещу Josef Baumgartner

(Дело C-513/17)

(2017/C 382/40)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Köln

Страни в главното производство

Josef Baumgartner

Други страни в производството: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 19, параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕО) № 561/2006 (1) да се тълкува в смисъл, че за административно нарушение, извършено по местоседалището на дадено предприятие, административно наказание по член 30 от Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Закон за административните нарушения, наричан по-нататък „OWiG“), член 9 от OWiG и член 130 от OWiG на предприятието или на ръководител на предприятието може да наложи само държавата членка, в която е установено седалището на предприятието? Или и други държави членки имат право да санкционират административно нарушение, когато то е констатирано на тяхната територия?


(1)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, стр. 1.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 214).


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/34


Преюдициално запитване от Tallinna Ringkonnakohus (Естония), постъпило на 1 септември 2017 г. — c.v. SNB-REACT и др./Deepak Mehta

(Дело C-521/17)

(2017/C 382/41)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Tallinna Ringkonnakohus

Страни в главното производство

Ищци/Жалбоподатели: c.v. SNB-REACT и др.

Ответник: Deepak Mehta

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 4, буква в) от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (1) да се тълкува в смисъл, че държавите членки са длъжни да признават организациите за управление на колективни права върху интелектуалната собственост, които упражняват правата на притежателите на марки, за лица с право да използват от свое име способи за съдебна защита с цел защита на правата на притежателите на марки и да предявяват от свое име искове пред съдилищата с цел упражняването на правата на притежатели на марки?

2)

Следва ли членове 12, 13 и 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (2) да се тълкуват в смисъл, че като доставчик на услуги по смисъла на тези разпоредби, по отношение на който се прилага предвиденото в тези разпоредби освобождаване от отговорност, следва да се разглежда и доставчик на услуга, която се състои само в регистрирането на IP адреси и в способстването по този начин на анонимното свързване на тези адреси с домейни, както и в отдаването под наем на тези IP адреси?


(1)  ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56.

(2)  ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/34


Иск, предявен на 25 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-564/17)

(2017/C 382/42)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

Да установи, че като не е приело до 25 декември 2013 г. всички законови, подзаконови и административни мерки, за да се съобрази с Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (1), или при всички положения, като не е съобщило тези разпоредби на Комисията, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си съгласно член 16, параграф 1 от посочената директива,

Да наложи на Кралство Белгия на основание член 260, параграф 3 ДФЕС плащане на дневна парична санкция в размер на 70 828,80 EUR, считане от датата на постановяване на решението по настоящото дело за неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките по транспониране на Директива 2011/98/ЕС,

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 16, параграф 1, първа алинея от Директива 2011/98/ЕС държавите членки са длъжни да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за транспониране на задълженията по директивата до 25 декември 2013 г. Тъй като Белгия не е съобщила пълното транспониране на директивата, Комисията решава да сезира Съда.

С исковата си молба Комисията предлага да бъде наложена дневна парична санкция от 70 828,80 EUR на Кралство Белгия. Размерът на санкцията е изчислен, като е отчетена тежестта и продължителността на нарушението, както и възпиращият ефект с оглед способността за плащане на държавата членка.


(1)  ОВ L 343, стр. 1.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/35


Жалба, подадена на 28 септември 2017 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 19 юли 2017 г. по дело T-752/14, Combaro SA/Европейска комисия

(Дело C-574/17 P)

(2017/C 382/43)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: A. Caeiros и B.-R. Killmann)

Друга страна в производството: Combaro SA

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решение на Общия съд (втори състав) от 19 юли 2017 г. по дело T-752/14, Combaro SA/Европейска комисия,

да отхвърли жалбата на Combaro SA като неоснователна,

да осъди Combaro SA да заплати съдебните разноски в производствата пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква следното:

1.

Общият съд извършил неправилна квалификация от правна страна на обстоятелствата, свързани с наличието на особен случай по член 239 от Митническия кодекс (1).

Общият съд приписва на Комисията неправомерно поведение, като от една страна ѝ придава правомощия, с които Комисията изобщо не разполага, или от друга страна изисква тя да изпълнява правомощия, които не допринасят с нищо за изясняването на фактическата обстановка. Не било налице обаче неправомерно поведение от страна на Комисията, ето защо нямало налице особен случай по смисъла на член 239 от Митническия кодекс.

2.

Общият съд изопачил доказателствата във връзка с наличието на особен случай по член 239 от Митническия кодекс.

Въпреки материалите по преписката, Общият съд установил, че подписите върху релевантните сертификати за движение на стоките са на г-н R. stammen и че Латвия не е предала оригиналните отпечатъци от използваните печати в митническите служби Йелгава и Бауска. Ако Общият съд беше преценил правилно доказателствата, той трябвало да стигне до заключението, че Комисията проверила в достатъчна степен фактическите обстоятелства във връзка с вноса на ленените тъкани и правилно е могла да приеме, че не е налице особен случай по смисъла на член 239 от Митническия кодекс.

3.

Общият съд е тълкувал неправилно член 239 от Митническия кодекс.

Общият съд не извършил действителна съпоставка на твърдяното неправомерно поведение на Комисията с интересите на вносителя, който е използвал фалшиви сертификати за движение. Поради неизвършената съпоставка, Общият съд приложил неправилно член 239 от Митническия кодекс, тъй като в разглежданата фактическа обстановка интересите на Съюза от спазването на митническите разпоредби имали предимство пред интересите на вносителя.

4.

Общият съд тълкувал неправилно член 239 от Митническия кодекс що се отнася до грубата небрежност на Combaro SA.

Общият съд неправилно изискал Комисията да докаже умишлено нарушение на правилата за произход от страна на вносителя. При правилно прилагане на правилата за доказателствената тежест Общият съд трябвало да признае, че били достатъчни съмнения, които основателно трябвало да са налице, за да е длъжен вносителят да изиска най-малко от своите износители целесъобразна информация и сведения във връзка с въпросните митнически процедури.


(1)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).


Общ съд

13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/37


Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Aanbestedingskalender и др./Комисия

(Дело T-138/15) (1)

((Държавни помощи - Мерки за финансиране от нидерландските органи на създаването и въвеждането на платформата TenderNed относно електронното възлагане на обществени поръчки - Решение, установяващо липса на държавна помощ - Нестопански услуги от общ интерес))

(2017/C 382/44)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Aanbestedingskalender BV (Еде, Нидерландия), Negometrix BV (Амстердам, Нидерландия), CTM Solution BV (Брьокелен, Нидерландия), Stillpoint Applications BV (Амстердам), Huisinga Beheer BV (Амстердам) (представители: C. Dekker и L. Fiorilli, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: P.-J. Loewenthal и K. Herrmann)

Встъпили страни в подкрепа на исканията на ответника: Кралство Нидерландия (представители: M. Bulterman, B. Koopman и M. Noort) и Словашка република (представител: B. Ricziová)

Предмет

Жалба по член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2014) 9548 окончателен на Комисията от 18 декември 2014 г. относно държавна помощ SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) — Платформа Електронни обществени поръчки TenderNed в Нидерландия

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV и Huisinga Beheer BV да заплатят съдебните разноски.

3)

Кралство Нидерландия и Словашката република понасят собствените си съдебни разноски.


(1)  ОВ C 198, 15.6.2015 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/38


Решение на Общия съд от 4 октомври 2017 г. — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL)

(Дело T-411/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „GAPPOL“ - По-ранна словна марка на Европейския съюз „GAP“ - Насрещна жалба - Относителни основания за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] - Репутация - Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията - Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001) - Задължение за мотивиране - Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001))

(2017/C 382/45)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: PP Gappol Marzena Porczyńska (Лодз, Полша) (представител: J. Gwiazdowska, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Gája)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Gap (ITM), Inc. (Сан Франциско, Калифорния, Съединени щати) (представители: M. Siciarek и J. Mrozowski, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 13 май 2015 г. (преписка R 686/2013-1), постановено в производство по възражение със страни Gap (ITM) и PP Gappol Marzena Porczyńska

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 13 май 2015 г. (преписка R 686/2013-1) в частта, в която на основание член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността [понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз] апелативният състав отменя заявката за регистрация на стоки от клас 20, които отговарят на описанието „мебели“.

2)

Отхвърля жалбата в останалата част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски в производството пред Общия съд.


(1)  ОВ C 328, 5.10.2015 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/39


Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — BMB/EUIPO — Ferrero (Съд за захарни изделия)

(Дело T-695/15) (1)

((Право на промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ съд за захарни изделия - По-ранна триизмерна международна марка - Форма на стандартен съд, който може да бъде напълнен със захарни изделия - Вероятност от объркване - Приложение на националното право - Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 - Член 62 и член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002))

(2017/C 382/46)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BMB sp. z o.o. (Гройец, Полша) (представител: K. Czubkowski, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Hanne)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Ferrero SpA (Алба, Италия) (представител: M. Kefferpütz, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 8 септември 2015 г. (преписка R 1150/2012-3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Ferrero и BMB

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда BMB sp. z o.o. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/39


Решение на Общия съд от 27 септември 2017 г. — BelTechExport/Съвет

(Дело T-765/15) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на Беларус - Замразяване на средства - Спиране на прилагането на мерките - Задължение за мотивиране - Право на защита - Право на изслушване - Грешка в преценката))

(2017/C 382/47)

Език на производството:английски

Страни

Жалбоподател: BelTechExport ZAO (Минск, Беларус) (представители: J. Jerņeva и E. Koškins, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: F. Naert и J.-P. Hix)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: E. Paasivirta и L. Havas)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС, с която се иска отмяна на Решение (ОВППС) 2015/1957 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 284, 2015 г. стр. 149) и на Регламент (ЕС) 2015/1948 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 284, 2015 г., стр. 62) в частта, която се отнасят до жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

BelTechExport ZAO понася собствените си разноски, както и разноските, направени от Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася собствените си разноски.


(1)  ОВ C 68, 22.2.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/40


Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3)

(Дело T-206/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за словна марка на Европейския съюз „TRES TOROS 3“ - Абсолютно основание за отказ - Марка вино, съдържаща географски указания - Член 7, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 382/48)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Bodegas Verdúguez, SL (Виянуева де Алкардете, Испания) (представител: J. García Domínguez, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: A. Folliard-Monguiral и A. Muñiz Rodríguez)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 24 февруари 2016 г. (преписка R 407/2015-5), постановено по заявка за регистрация на словния знак „TRES TOROS 3“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Bodegas Verdúguez, SL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 251, 11.7.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/41


Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

(Дело T-453/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „520Barcode Hellas“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001] - Определяне на естеството на знака, противопоставен в производството по възражение - Друг по-ранен знак „520“ - Идентифициране на стоките и услугите, на които се основава възражението))

(2017/C 382/49)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Аргируполи Атика, Гърция) (представител: A. Mouzaki, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Gája)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Кифисия Атика, Гърция) (представители: A. Roussou, M.-M. Theodoridou и F. Christodoulou-Kardiopoulis, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 14 юни 2016 г. (преписка R 238/2015-4), постановено в производство по възражение със страни Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 и 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 14 юни 2016 г. (преписка R 238/2015-4).

2)

EUIPO понася, освен направените от нея съдебни разноски, и съдебните разноски на Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1.

3)

520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 371, 10.10.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/42


Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Христов/Комисия и EMA

(Съединени дела Т-495/16 RENV I и T-495/16 RENV II) (1)

((Публична служба - Назначаване - Длъжност изпълнителен директор на регулаторна агенция - EMA - Процедура по подбор и назначаване - Състав на комисията по предварителен подбор - Безпристрастност - Критерии за оценяване - Назначаване на друг кандидат - Сила на пресъдено нещо))

(2017/C 382/50)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: Емил Христов (София, България) (представители: по дело T-495/16 RENV I, M. Екимджиев, K. Бончева и Г. Черничерска и, по дело T-495/16 RENV II, първоначално M. Екимджиев, K. Бончева и Г. Черничерска, а впоследствие M. Екимджиев и K. Бончева, адвокати)

Ответници: Европейска комисия и Европейска агенция по лекарствата (EMA) (представители: G. Berscheid и Н. Николова)

Предмет

Искане на основание член 270 ДФЕС в частност за отмяна на решението на Комисията от 20 април 2011 г., с което тя предлага на управителния съвет на ЕМА списък с четирима кандидати, препоръчани от комисията по предварителен подбор и потвърдени от консултативния комитет по назначенията, и на решението на управителния съвет на ЕМА от 6 октомври 2011 г. за назначаване на изпълнителен директор на ЕМА, както и за поправяне на вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял вследствие от тези решения

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Емил Христов да заплати съдебните разноски по дела F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I и T-495/16 RENV II.


(1)  ОВ C 184, 23.6.2012 г. (дело, първоначално заведено в регистъра на Съда на публичната служба на Европейския съюз под номер F-2/12).


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/42


Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Hanschmann/Европол

(Дело T-562/16) (1)

((Публична служба - Европол - Неподновяване на договор - Отказ да бъде сключен безсрочен договор - Обезщетение - Отмяна от Съда на публичната служба - Изпълнение на решенията по дела F-27/09 и F-104/12))

(2017/C 382/51)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Ingo Hanschmann (Тауха, Германия) (представители: W. Dammingh и N. Dane, адвокати)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (представители: D. Neumann и C. Falmagne, подпомагани от D. Waelbroeck, A. Duron и I. Antypas, адвокати)

Предмет

Искане на основание член 270 ДФЕС за отмяна на решението на Европол от 29 юли 2014 г. да не подновява за неопределен срок договора на жалбоподателя и да плати на жалбоподателя сума в размер от 10 000 EUR поради продължителността на производството и продължителното състояние на несигурност, както и искане за отмяна на решението, с което се отхвърля жалбата по административен ред

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Ingo Hanschmann да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 354, 26.10.2015 г. (дело, първоначално заведено пред Съда на публичната служба на Европейския съюз под номер F-119/15 и препратено на Общия съд на Европейския съюз на 1.9.2016 г.).


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/43


Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Knöll/Европол

(Дело T-563/16) (1)

((Публична служба - Европол - Неподновяване на договор - Отказ да бъде сключен безсрочен договор - Обезщетение - Отмяна от Съда на публичната служба - Изпълнение на решенията по дела F-44/09 и F-105/12))

(2017/C 382/52)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Brigitte Knöll (Хоххайм на Майн, Германия) (представители: W. Dammingh и N. Dane, адвокати)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (представители: D. Neumann и C. Falmagne, подпомагани от D. Waelbroeck, A. Duron и I. Antypas, адвокати)

Предмет

Искане на основание член 270 ДФЕС за отмяна на решението на Европол от 29 юли 2014 г. да не подновява за неопределен срок договора на жалбоподателя и да плати на жалбоподателя сума в размер от 10 000 EUR поради продължителността на производството и продължителното състояние на несигурност, както и искане за отмяна на решението, с което се отхвърля жалбата по административен ред

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Brigitte Knöll да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 354, 26.10.2015 г. (дело, първоначално заведено пред Съда на публичната служба на Европейския съюз под номер F-120/15 и препратено на Общия съд на Европейския съюз на 1.9.2016 г.).


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/44


Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Waldhausen/EUIPO (Изображение на силуета на конска глава)

(Дело T-717/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща силует на конска глава - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009))

(2017/C 382/53)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Waldhausen GmbH & Co. KG (Кьолн, Германия) (представител: V. Ekey, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 31 август 2016 г. (преписка R 1195/2016-4) относно заявка за регистрация като марка на Европейския съюз на фигуративен знак, изобразяващ силует на конска глава.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Waldhausen GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 441, 28.11.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/44


Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

(Дело T-755/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Take your time Pay After“ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране - Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009))

(2017/C 382/54)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Alessandro La Rocca (Анцио, Италия) (представители: A. Perani и J. Graffer, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: L. Rampini)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 4 август 2016 г. (преписка R 406/2016-1) относно заявка за регистрация на фигуративния знак „Take your time Pay After“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Alessandro La Rocca да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 475, 19.12.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/45


Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Лампа в звездообразна форма)

(Дело T-779/16) (1)

((Промишлен дизайн на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ лампа в звездообразна форма - По-ранен промишлен дизайн на Общността - Основание за недействителност - Оригиналност - Различно цялостно впечатление - Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002))

(2017/C 382/55)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Lothar Rühland (Вендебург, Германия) (представители: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus и J. Engberding, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: първоначално S. Hanne, впоследствие M. Fischer)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: 8 seasons design GmbH (Ешвайлер, Германия) (представител: A. Haberl, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 8 юли 2016 г. (преписка R 878/2015-3), постановено в производство по обявяване на недействителност между 8 seasons design и г-н Rühland

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н Lothar Rühland да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 14, 16.1.2017 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/45


Жалба, подадена на 30 септември 2017 г. — FV/Съвет

(Дело T-153/17)

(2017/C 382/56)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: FV (представител: S. Pappas, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени атестационните доклади за 2014 г. и 2015 г., окончателно приети на 5 декември 2016 г.;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания, считайки че в конкретния случай атестационните доклади за 2014 г. и 2015 г., които Съветът на Европейския съюз е приел по отношение на него, са опорочени от явна грешка в преценката, недостатъчни мотиви, както и от нарушение на задължението за полагане на грижа.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/46


Жалба, подадена на 6 август 2017 г. — Hernández Díaz/ЕСП

(Дело T-521/17)

(2017/C 382/57)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Alberto Hernández Díaz (San Martin del Rey Aurelio, Испания) (представител: L. Hernández Cabeza, адвокат)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решението за преструктуриране на Banco Popular, поради сериозни и непоправими нередности, които водят до неговата нищожност, доколкото то е основано на доклад на Deloitte, който не е независим, тъй като подлага акционерите на много по-големи загуби от тези, които биха настъпили при обявяване на несъстоятелност, доколкото не е приложен инструментът за споделяне на загуби.

да отмени продажбата на Banco Popular на банката приобретател на цена 1 EUR поради непрозрачност на сделката, което предполага очевидно нарушение както на принципа на прозрачност така и на принципа на конкуренция.

да разпореди на ЕСП да обезщети акционерите за отчуждаването на техните акции, като понастоящем не може да се уточни размера на поисканото обезщетение поради липсата на прозрачност на процедурата по преструктуриране.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни на посочените по дело T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/ЕСП, по дело T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno и SFL/ЕСП, по дело T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и ЕСП, по дело T-483/17, García Suárez и др./Комисия и ЕСП, по дело T-484/17, Fidesban и др./ЕСП, по дело T-497/17, Sánchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и ЕСП и по дело T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и ЕСП.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/47


Жалба, подадена на 16 август 2017 г. — Gonzalez Calvet/ЕСП

(Дело T-554/17)

(2017/C 382/58)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Ramón González Calvet (Барселона, Испания) и Joan González Calvet (Барселона, Испания) (представител: P. Molina Bosch, адвокат)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд да приеме за подадена настоящата жалба срещу Решение SRB/EES/2017/08 на Единния съвет за преструктуриране, и след провеждане на релевантното производство, да постанови решение, с което да уважи същата и да обяви Решение SRB/EES/2017/08 на Единния съвет за преструктуриране за нищожно, като заличи последиците от прилагането на посоченото решение и действията, които са били предприети вследствие на това прилагане. В хипотезата, в която Общият съд не обяви това решение за нищожно, страните искат да бъдат надлежно обезщетени за загубата на техните акции.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с изложените по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране и T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/47


Жалба, подадена на 17 август 2017 г. — Algebris (UK) и др./ЕСП

(Дело T-575/17)

(2017/C 382/59)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Algebris (UK) Ltd (Лондон, Обединено кралство), Anchorage Capital Group LLC (Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени щати), Ronit Capital LLP (Лондон, Обединено кралство) (представители: T. Soames и J. Vandenbussche, lawyers, R. East, Solicitor и N. Chesaites, Barrister)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени изцяло решение на Единния съвет за преструктуриране ЕСП/EES/2017/08 от 7 юни 2017 г., с което е одобрена схема за преструктуриране по отношение на Banco Popular Español S.A. (1) и при условията на евентуалност — да отмени член 1 и/или член 6 от това решение;

да осъди ЕСП да плати направените от жалбоподателите съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат пет основания.

1.

В рамките на първото основание се твърди, че ЕСП е допуснал сериозни нарушения на принципите на поверителност и на професионална тайна в противоречие с член 339 ДФЕС, с член 88, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014 (2) и с практиката на Съда, като по този начин не е зачел правото на жалбоподателите на добра администрация, което е установено с член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

2.

В рамките на второто основание се твърди, че Комисията е допуснала явни грешки в преценката при прилагането на членове 14, 18, 20, 21, 22 и 24 от Регламент № 806/2014.

В това отношение жалбоподателите твърдят, че оценката на Banco Popular, на която се основава мярката за преструктуриране, приета в рамките на схемата за преструктуриране, не е правилна, задълбочена и реалистична и е противоречи на принципа, съгласно който никой от кредиторите не трябва да бъде ощетен. Поради това тази оценка не съставлявала вярно, надеждно и точно доказателство, на което да се базира схемата за преструктуриране и не е можела да служи за основание на оспорваното решение. Освен това, поради същите съображения Схемата за преструктуриране (и съответно оспорваното решение) била явно несъразмерна, тъй като надхвърляла мерките, необходими за постигане на целите на преструктурирането.

3.

В рамките на третото основание се твърди, че ЕСП е отнел собствеността на жалбоподателите в нарушение на основните им права, които са защитени от общите принципи на правото на Съюза, установени в член 17 от Хартата на основните права.

4.

В рамките на четвъртото основание се твърди, че по време на процедурата по преструктуриране ЕСП не гарантирал правото на жалбоподателите да бъдат изслушани съгласно член 41 от Хартата на основните права и практиката на Съда.

5.

В рамките на петото основание се твърди, че Комисията не е одобрила по законосъобразен начин схемата за преструктуриране, поради което обжалваното решение не е влязло надлежно в сила.

В това отношение жалбоподателите посочват, че преди да приеме Решението (ЕС) 2017/1246 за одобряване на схемата за преструктуриране, Европейската комисия не е разгледала изобщо или не разгледала правилно аспектите на схемата за преструктуриране, свързани със свободата на преценката. Това съставлявало нарушение на задълженията на Комисията, установени в Регламент (ЕС) № 806/2014, както и на принципите, които произтичат от практиката на Съда по делата Meroni. В резултат от това ЕСП е допуснал явна грешка в преценката и грешка при прилагане на правото, като е направил извод, че решението му за приемане на схемата за преструктуриране е можело да влезе в сила или е влязло в сила. Освен това или при условията на евентуалност приетата с обжалваното решение схема за преструктуриране във всички случаи не е влязла надлежно в сила.


(1)  Решение (ЕС) 2017/1246 на Комисията от 7 юни 2017 година за одобряване на схемата за преструктуриране на Banco Popular Español S.A. (нотифицирано под номер С(2017) 4038) (ОВ L 178, 2017 г., стр. 15).

(2)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/48


Жалба, подадена на 4 септември 2017 г. — Remolcadores Nosa Terra и др./Комисия и ЕСП

(Дело T-600/17)

(2017/C 382/60)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Remolcadores Nosa Terra, SA (Виго, Испания), Grupo Nosa Terra 2000, SLU (Виго), Hospital Povisa, SA (Виго) и Industrias Lácteas Asturianas, SA (Мадрид, Испания) (представител: J. Otero Novas, адвокат)

Ответник: Европейска комисия и Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решението на Комисията, с което е одобрено предварителното решение на Единния съвет за преструктуриране, от същата дата, за приемане на схема за преструктуриране на институцията Banco Popular Español, и което е приложено в Испания от Фонда за организирано преструктуриране на банките (ФОПБ), доколкото в него е предвидено плащане в размер от нула евро на основание правата на жалбоподателите в рамките на Banco Popular.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с изложените по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране и T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/49


Жалба, подадена на 6 септември 2017 г. — Франция/Комисия

(Дело T-609/17)

(2017/C 382/61)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Френска република (представители: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda и E. de Moustier)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени частично Решение за изпълнение (ЕС) № 2017/1144 на Комисията от 26 юни 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в частта, в която изключва определени възстановявания при износ, платени от Френската република за финансовите години 2011 — 2014,

Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно единствено основание, изведено от нарушение на принципа на пропорционалност, тъй като Комисията основава голяма част от решението си на предполагаемо сериозно неизпълнение от страна на Френската република на задълженията ѝ в областта на контрола на водното съдържание в замразени пилета, предназначени за износ с възстановяване.

Би било неточно обаче да се твърди, че френските власти са допуснати сериозно неизпълнение на тези задължения с оглед на правната уредба на Съюза и засилените мерки, въведени от 2010 г. В действителност анализите на водното съдържание разкривали добро и задоволително пазарно качество на замразените пилета, предназначени за износ с възстановяване, извършени на основание член 5, параграф 4 от Регламент № 1276/2008. Според жалбоподателя тези разпоредби не предвиждали задължение всяка физическа проверка на замразените пилета, предназначени за износ с възстановяване, да се съпровожда от лабораторен анализ на водното съдържание.

Ето защо, според нея френските власти са били компетентни да определят необходимите контролни мерки при условие, че те са пропорционални с оглед на финансовия риск за ЕФГЗ. В това отношение жалбоподателят изтъква, че френските власти предприели амбициозни действия в съответствие с този финансов риск.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/50


Жалба, подадена на 8 септември 2017 г. — Ardigo и UO/Комисия

(Дело T-615/17)

(2017/C 382/62)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Nicola Ardigo (Лисоне, Италия) и UO (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да постанови решение, с което

да отмени решенията, потвърждаващи прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателите в [пенсионната схема на Европейския съюз (наричана по-нататък „ПСЕС“)] ПСЕС;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания.

1.

Първото основание е за нарушение от органа по назначаването (наричан по-нататък „ОН“) на член 7, параграф 1 от Общите разпоредби за прилагане (наричани по-нататък „ОРП“) от 3 март 2011 г., допуснато от него при изчисляване на размера на приспадането от сумата, представляваща ревалоризацията на капитала между датата на заявлението за прехвърляне и датата на ефективното прехвърляне.

2.

Второто основание е за съществени процесуални нарушения, а именно, неизпълнение от ОН както на задължението му за мотивиране, така и на задължението му посредством ОРП да определи математическата формула, според която е изчислил коефициентите, необходими за преобразуване на прехвърления капитал в години осигурителен стаж.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/50


Жалба, подадена на 19 септември 2017 г. — Hola/Комисия и ЕСП

(Дело T-631/17)

(2017/C 382/63)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Hola, S.L. (Мадрид, Испания) (представители: R. Vallina Hoset и C. Iglesias Megías, адвокати)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране и Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени Решение SRB/EES/2017/08 на Единния съвет за преструктуриране от 7 юни 2017 г., с което се одобрява план за преструктуриране на Banco Popular Español, S.A.;

да отмени Решение (ЕС) 2017/1246 на Комисията от 7 юни 2017 година за одобряване на схемата за преструктуриране на Banco Popular Español S.A.;

да обяви за неприложими членове 15, 18, 20, 21, 22 и/или член 24 от Регламент 806/2014, в съответствие с член 277 ДФЕС; и

да осъди ЕСП и Комисията да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с изложените по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране и T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/51


Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Erdősi Galcsikné/Комисия

(Дело T-632/17)

(2017/C 382/64)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Éva Erdősi Galcsikné (Будапеща, Унгария) (представител: D. Lazar, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение Ares(2017) 2755900 на Комисията от 1 юни 2017 г.,

да отмени Решение C(2017) 5146 окончателен на Комисията от 17 юли 2017 г.,

да разпореди на Комисията да предостави на жалбоподателя достъп до всички документи, както наличните, така и тези, които ще бъдат представени в бъдеще, по производство EU Pilot № 8572/15, CHAP (2015) 00353, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания в подкрепа на жалбата.

1.

Първо основание: оповестяването на въпросните документи нямало да засегне защитата на дейностите по разследване

Предмет на производство EU Pilot № 8572/15 били тежките нарушения на правото на безпристрастен съд и на справедлив съдебен процес от страна на унгарските съдилища поради прилагането на законодателството относно конвертирането в унгарска валута на т.нар. кредити в чужда валута. Тези закони нарушавали разделението на властите, тъй като представлявали намеса в частните правоотношения между гражданите. По-конкретно тези закони принуждавали кредитополучателите да понесат загубите, произтичащи от свързаните с конвертирането рискове, и забранявали оспорването пред съд на действителността на договорите за кредит.

Преговорите между Европейската комисия и унгарското правителство с оглед привеждане на унгарския правен ред в съответствие с правото на Съюза не били подходящи за постигане на тази цел, тъй като съдиите в една правова държава били независими.

Оповестяването на въпросните документи нямало да засегне защитата на дейностите по разследване, а щяло да способства за нея, тъй като единствено общественият дебат можело да доведе до изменение на практиката на унгарските съдилища.

2.

Второ основание: по-висш обществен интерес диктувал оповестяването на въпросните документи

Съществувал обществен интерес от оповестяване на документите, тъй като то щяло да позволи:

да бъде променена правната култура на унгарските съдилища,

да бъде подложен на обществен дебат в Европа възгледът на унгарското правителство относно тълкуването на основните права, и

да бъде подложен на обществен дебат възгледът на Комисията относно тълкуването на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 6, параграф 1, първо изречение от ЕКПЧ.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/52


Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Sárossy/Комисия

(Дело T-633/17)

(2017/C 382/65)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Róbert Sárossy (Будапеща, Унгария) (представител: Rechtsanwalt D. Lazar)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на Комисията от 12 юни 2017 г. № Ares(2017)2929030,

да отмени решение на Комисята от 17 юли 2017 г. № C(2017)5147 final,

да разпореди на Комисията да предостави на жалбоподателя достъп до всички документи по процедура EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, независимо дали тези документи вече са налице или трябва да бъдат представени в бъдеще, както и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага едно основание.

Според жалбоподателя бил налице значим обществен интерес от оповестяването на спорните документи, тъй като публичното им разпространение щяло да даде възможност:

да се защитят икономическите интереси на потребителите,

да се защити вътрешният пазар,

да се упражнява контрол върху дейността на Комисията по водене на разследвания,

да се засили демокрацията в Унгария, и

да се изтъкнат ясно предимствата за гражданите от членството на Унгария в Европейския съюз.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/53


Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Pint/Комисия

(Дело T-634/17)

(2017/C 382/66)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Anikó Pint (Göd, Унгария) (представител: Rechtsanwalt D. Lazar)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение на Комисията от 1 юни 2017 г. № Ares(2017)2755260,

да отмени Решение на Комисията от 17 юли 2017 г. № C(2017)5145 final,

да разпореди на Комисията да предостави на жалбоподателя достъп до всички документи по процедура EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, независимо дали тези документи вече са налице или трябва да бъдат представени в бъдеще, както и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание: целта за защита на дейностите по разследване нямало да бъде накърнена посредством оповестяването на спорните документи

Предмет на процедурата EU-Pilot 8572/15 са сериозните нарушения на правото на безпристрастен съд и на справедлив съдебен процес от страна на унгарските съдилища поради прилагането на законодателството за конвертиране на т.нар. кредити в чуждестранна валута в унгарска валута. Тези закони нарушавали принципа на разделението на властите, тъй като представлявали намеса в частните правоотношения на гражданите. По-специално посочените закони принуждавали кредитополучателите да носят загубите от рисковете, свързани с валутните курсове, и забранявали да се оспорва по съдебен ред действителността на договори за кредит.

Преговори между Европейската комисия и унгарското правителство с цел привеждането на унгарския правен ред в съответствие с общностното право не били подходящи за постигането на тази цел, тъй като съдиите в една правова държава били независими.

Оповестяването на спорните документи нямало да накърни целта за защита на дейността по разследване, а щели да спомогнат за нейното постигане, тъй като само публично обсъждане можело да промени практиката на унгарските съдилища.

2.

Второ основание: наличие на значим обществен интерес от оповестяването на спорните документи

Публичното разпространение на документите било от обществен интерес, тъй като по този начин се създавало възможност:

да се промени правната култура на унгарските съдии,

да се обсъди публично в европейски мащаб разбирането на унгарското правителство за тълкуването на основните права,

да се даде възможност за публично обсъждане на разбирането на Комисията във връзка с тълкуването на член 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз и на член 6, параграф 1, първо изречение от ЕКПЧ,

да се защити вътрешният пазар, и

да се изтъкнат ясно предимствата за гражданите от членството на Унгария в Европейския съюз.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/54


Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — PlasticsEurope/ECHA

(Дело T-636/17)

(2017/C 382/67)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: PlasticsEurope (Брюксел, Белгия) (представители: R. Cana, E. Mullier и F. Mattioli, адвокати)

Ответник: Европейската агенция по химикалите

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени решението, публикувано на 7 юли 2017 г., за актуализиране на съществуващото вписване на Бисфенол А в списъка с кандидат-вещества като вещество, пораждащо сериозно безпокойство на основание член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (OВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3, наричан по-нататък „Регламент REACH“),

да осъди ECHA да заплати съдебните разноски в производството и

да постанови всякакви други или последващи мерки, необходими в хода на производството.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест основания.

1.

В рамките на първото основание се твърди, че ответникът нарушава принципа на правна сигурност, като прилага непоследователни и непредвими критерии за оценка на твърдените свойства за разрушаване на ендоктринната система („СРЕС“) на BPA по отношение на здравето на човека.

2.

В рамките на второто основание се твърди, че ответникът допуска явна грешка в преценката и не изпълнява задължението си за полагане на грижа.

Ответникът не доказва, че BPA е разрушаващо ендоктринната система вещество, за които има научно доказателство за вероятни сериозни въздействия върху здравето на човека или околната среда, и които пораждат еквивалентна степен на безпокойство спрямо веществата, описани в член 57, букви а)—д) от Регламента REACH, като се има предвид, че i) ответникът е целял единствено да докаже, че BPA има твърдени „СРЕС“, ii) идентифицирането на BPA не отговаря на критериите по член 57, буква е) от Регламента REACH и общите принципи на правото на Съюза и iii) ответникът допуска явна грешка в преценката, като не взема предвид определянето на равнище на безопасност като релевантен фактор за оценка на BPA спрямо критериите по член 57, буква е) от Регламента REACH и

Ответникът не взема предвид цялата релевантна информация, и по-специално проучването „CLARITY-BPA“.

3.

В рамките на третото основание се твърди, че обжалваното решение нарушава принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания, тъй като не взема предвид очакваните проучвания, признати за релевантни за оценка на твърдените СРЕС на BPA, и по-специално проучването „CLARITY-BPA“, и тъй като не взема предвид определянето на равнище на безопасност като релевантен фактор за установяването на еквивалентна степен на безпокойство.

4.

В рамките на четвъртото основание се твърди, че с обжалваното решение се нарушават член 59 и член 57, буква е) от Регламента REACH, тъй като BPA се идентифицира като вещество, пораждащо сериозно безпокойство въз основа на критериите, посочени в член 57, буква е), а член 57, буква е) се отнася само за вещества, които все още не са били идентифицирани по член 57, букви а)—д).

5.

В рамките на петото основание се твърди, че с обжалваното решение се нарушава член 2, параграф 8, буква б) от Регламент REACH, тъй като междинните продукти са освободени изцяло от дял VII, поради което са извън обхвата на членове 57 и 59, както и извън обхвата на процедурата за разрешение.

6.

В рамките на шестото основание се твърди, че обжалваното решение нарушава принципа на пропорционалност, тъй като включването на BPA в списъка с вещества-кандидати, когато то не е междинен продукт, излиза извън границите на това, което е уместно и необходимо за постигане на преследваната цел, и не представлява най-малко обременителната мярка, която агенцията е можела да приложи.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/55


Жалба, подадена на 20 септември 2017 г. — Policlínico Centro Médico de Seguros y Medicina Asturiana/Комисия и ЕСП

(Дело T-637/17)

(2017/C 382/68)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Испания) и Medicina Asturiana, SA (Oviedo) (представители: R. Vallina Hoset и A. Lois Perreau de Pinninck, адвокати)

Ответници: Европейска комисия и Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

Да отмени Решение SRB/EES/2017/08 на Единния съвет за преструктуриране от 7 юни 2017 г., с което се одобрява план за преструктуриране на Banco Popular Español, S.A.;

да отмени Решение (ЕС) 2017/1246 на Комисията от 7 юни 2017 година за одобряване на схемата за преструктуриране на Banco Popular Español S.A.;

да обяви за неприложими членове 15, 18, 20, 21, 22 и/или член 24 от Регламент 806/2014, в съответствие с член 277 ДФЕС; и

да осъди ЕСП и Комисията да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с изложените по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране и T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/56


Жалба, подадена на 21 септември 2017 г. — Helibética/Комисия и ЕСП

(Дело T-638/17)

(2017/C 382/69)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Helibética, SL (Аликанте, Испания) (представители: R. Vallina Hoset и A. Lois Perreau de Pinninck, адвокати)

Ответник: Европейска комисия и Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени Решение SRB/EES/2017/08 на Единния съвет за преструктуриране от 7 юни 2017 г., с което се одобрява план за преструктуриране на Banco Popular Español, S.A.;

да отмени Решение (ЕС) 2017/1246 на Комисията от 7 юни 2017 година за одобряване на схемата за преструктуриране на Banco Popular Español S.A.;

да обяви за неприложими членове 15, 18, 20, 21, 22 и/или член 24 от Регламент 806/2014, в съответствие с член 277 ДФЕС; и

да осъди ЕСП и Комисията да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с изложените по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T- 484/17, Fidesban и др./Единен съвет за преструктуриране и T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/57


Иск, предявен на 20 септември 2017 г. — Ferri/ЕЦБ

(Дело T-641/17)

(2017/C 382/70)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Claudio Ferri (Рим, Италия) (представител: A. Campagnola, avvocato)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на ищеца

Ищецът моли Общия съд да установи, че не са били изпълнени надзорните функции, активирани със съобщението от 24 март 2017 г. и след разменената кореспонденция, във връзка с която компетентната служба на ЕЦБ е счела, че не трябва да взема мерки, като е приела че въпросът касае механизмите за самозащита и задължението за надзор по отношение на приемането на критерии за контрол върху дейността на италианските банки.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът изтъква, че Европейската централна банка не е изпълнила надзорните си функции по отношение на следните аспекти:

липса на своевременно приемане на разпоредби за прилагане на Законодателен декрет № 72 от 2015 г. и прилагане на Законодателен декрет № 385 от 1993 г., за който е счетено, че продължава да се прилага по силата на друга дейност поради посочената липса на приемане от Banca d’Italia на разпоредби за прилагане.

неиздаване на разпореждане Banca d’Italia да предприеме действия за адаптиране в рамките на държавната система на правната уредба, която урежда споровете във връзка с налагането на санкции.

неупражняване на надзор за адекватността на критериите за оценка на ефикасността на банковата система, които понастоящем очевидно са определени във връзка с много сложни и силно структурирани банкови институции, като не са налице гъвкави и адекватни указания.

неправилни критерии за оценка на адекватността на дейността на Banca di Credito Cooperativo di Frascati, предвид това, че самите тези критерии очевидно са били замислени и оформени за извършване на оценка за адекватност на сложна и силно структурирана банкова система.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/57


Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Eddy’s Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

(Дело T-652/17)

(2017/C 382/71)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Eddy’s Snack Company GmbH (Людге, Германия) (представител: M. Decker, Rechtsanwältin)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Килхберг, Швейцария)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Eddy’s Snackcompany“ — заявка за регистрация № 14 363 931

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 11 юли 2017 г. по преписка R 1999/2016-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отхвърли окончателно възражението на другата страна в производството пред апелативния състав срещу заявка за регистрация № 14363931 „Eddy’s Snackcompany“ на Eddy’s Snack Company GmbH,

да задължи EUIPO да допусне до регистрация заявка за регистрация № 14363931 „Eddy’s Snackcompany“ за всички посочени стоки,

да задължи EUIPO най-малкото да допусне до регистрация заявка за регистрация № 14363931 „Eddy’s Snackcompany“ за всички посочени стоки от класове 29, 31 и 32,

да осъди другата страна в производството пред апелативния състав или EUIPO, заедно или поотделно, да заплатят разходите, таксите и хонорарите на жалбоподателя в производството пред Общия съд, както и в производствата по възражение и по обжалване пред EUIPO.

Изложени основания

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

нарушение на член 74, параграф 1 от Регламент № 207/2009.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/58


Жалба, подадена на 27 септември 2017 г. — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)

(Дело T-668/17)

(2017/C 382/72)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Maico Holding GmbH (Вилинген-Швенинген, Германия) (представител: T. Krüger и D. Deckers, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Eico A/S (Брьондерслев, Дания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка за регистрация на марка на Европейския съюз № 13 706 726

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 27 юли 2017 г. по преписка R 2089/2016-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 27 юли 2017 г., № R 2089/2016-4 Eico/Maico, и решение от 26 октомври 2016 г., № B 002528654, в производство по възражение, както и да ги измени така, че жалбата и възражението да бъдат уважени изцяло,

да осъди ответника EUIPO да заплати разноските за производството, включително разноските за производството по възражение.

Изложено основание

нарушение на член 42 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/59


Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Port autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия

(Дело T-673/17)

(2017/C 382/73)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (Лувиер, Белгия), Port autonome de Namur (Намюр, Белгия), Port autonome de Charleroi (Шарлероа, Белгия), Port autonome de Liège (Лиеж, Белгия) и Région wallonne (Жамб, Белгия) (представител: J. Vanden Eynde, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима по отношение на всеки от жалбоподателите и с оглед на това да отмени решението на Комисията под номер SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Данъчно облагане на пристанищата в Белгия [C(2017)5174 окончателен],

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

въз основа на това да отмени решението на Европейската комисия, обявяващо като държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, обстоятелството, че икономическите дейности на белгийските пристанища и в частност валонските пристанища не се облагат с корпоративен данък,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат по същество едно-единствено основание. Според жалбоподателите Комисията от самото начало е отхвърлила приложението на член 93 ДФЕС, който установява специални правила за сектор „транспорт“, и следователно по този начин пристанищата не взимат предвид волята на европейския законодател.

Преценката на Комисията не била обоснована нито от фактическа, нито от правна страна и противоречала на текста на член 1 от белгийския кодекс за корпоративното подоходно облагане (CIR) и на правомощията на публичните органи да определят неикономическите дейности от общ интерес.

Позицията на Комисията не била в съответствие и с предложението за директива от 16 март 2011 г. (COM/2011/0121 окончателен) относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), което предвижда освобождаване от корпоративен данък, дори на търговските дружества, на субсидиите, директно свързани с придобиването, изграждането или подобрението на дълготрайни активи.

Освен това, изисквайки официално от Белгия да промени данъчното си законодателство, Комисията се опитвала да надхвърли данъчните правомощия на държавите членки, като наложи данъчна хармонизация, която не попада в обхвата на компетентността ѝ по смисъла на член 113 ДФЕС. По този начин Комисията пропускала да отчете правомощията на държавите членки в областта на определянето на обществените услуги и приложното поле на прякото данъчно облагане, на задължението за осигуряване на добро функциониране на услугите от общ интерес (наричани по-нататък „УОИ“), необходими за социалното и икономическо сближаване, както и на свободата на преценка при организиране на УОИ. Всъщност европейският законодател бил предоставил на държавите членки компетентността да освобождават от данък дейностите, които те самите суверенно определят като обществена услуга.

Според жалбоподателите основните дейности на вътрешните валонски пристанища представляват УОИ, които съгласно европейското законодателство не се уреждат от правилата на конкуренцията.

Накрая, европейските критерии за определянето на дадена помощ като държавна не били налице в случая, и по-специално критерият за селективност.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/60


Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

(Дело T-674/17)

(2017/C 382/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Le Port de Bruxelles (Брюксел, Белгия), Région de Bruxelles-Capitale (Брюксел) (представител: J. Vanden Eynde, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима по отношение на всеки от жалбоподателите и с оглед на това да отмени решението на Комисията под номер SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Данъчно облагане на пристанищата в Белгия [C(2017)5174 окончателен],

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

въз основа на това да отмени решението на Европейската комисия, обявяващо като държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, обстоятелството, че икономическите дейности на белгийските пристанища и в частност валонските пристанища не се облагат с корпоративен данък,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват едно-единствено основание, което по същество е идентично или сходно с изтъкнато в рамките на дело T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/61


Определение на Общия съд от 13 септември 2017 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

(Дело T-393/16) (1)

(2017/C 382/75)

Език на производството: английски

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 364, 3.10.2016 г.


13.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/61


Определение на Общия съд от 13 септември 2017 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (DATABAY)

(Дело T-394/16) (1)

(2017/C 382/76)

Език на производството: английски

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 364, 3.10.2016 г.