ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 340

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
11 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2017/C 340/01

Становище на Комисията от 3 октомври 2017 година относно Препоръката на Европейската централна банка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 340/02

Обменен курс на еврото

5

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2017/C 340/03

Резюме на Становище относно предложението за регламент за създаване на единен цифров портал и принципа на еднократност

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2017/C 340/04

Съобщение на френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Известие във връзка със заявлението за разширяване на концесията за мини за течни или газообразни въглеводороди, наричана концесията Нонвил (concession de Nonville) ( 1 )

10

2017/C 340/05

Известие на правителството на Република Полша във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди, в район Lelików

12

2017/C 340/06

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

14

2017/C 340/07

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

15


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 340/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8627 — GETEC/Briva/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

СТАНОВИЩА

Европейска комисия

11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/1


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2017 година

относно Препоръката на Европейската централна банка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

(2017/C 340/01)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 22 юни 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) представи Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (EЦБ/2017/18) (1). На 12 юли 2017 г. Съветът проведе консултации с Комисията по тази препоръка.

2.

Комисията е компетентна да даде становище на основание член 129, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 40.1 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ.

3.

Комисията приветства горещо инициативата на ЕЦБ да препоръча на законодателя изменение на член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, за да се даде възможност на ЕЦБ да регламентира „системите за клиринг за финансови инструменти“ за целите на паричната политика, тъй като тя допълва законодателното предложение на Комисията от 13 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (2) чрез адаптиране на правната уредба, която се прилага спрямо ЕЦБ. Това ще позволи на ЕЦБ да изпълнява пълноценно отговорностите на емитиращите централни банки съгласно гореспоменатото предложение на Комисията по отношение на системите за клиринг за финансови инструменти, изразени в евро.

2.   ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

4.

Комисията споделя становището на ЕЦБ, че централните контрагенти (ЦК) са от основно значение за Съюза и споделя становището на ЕЦБ, че централизираният клиринг се характеризира с все по-голяма трансграничност и системна важност. След приемането на Регламент (ЕС) № 648/2012 и под влиянието на фактори, свързани с пазара, от една страна, и от друга — с регулаторни фактори, обемът на дейността на ЦК в Съюза и в световен мащаб бързо разшири мащаба и обхвата си. Централизираният клиринг допринася за намаляването на системния риск благодарение на едно стабилно управление на риска от контрагента, по-голяма прозрачност и по-ефективно използване на обезпеченията. Задължителният централизиран клиринг на стандартизираните извънборсови деривативни инструменти е ангажимент, поет от лидерите на Г-20, още през 2009 г. и се прилага в Европейския съюз и в световен мащаб. Оттогава делът на стандартизираните извънборсови деривативни инструменти, които са преминали централизиран клиринг, е нараснал, като тази експанзия се очаква да продължи през следващите години с въвеждането на допълнителни задължения за клиринг за други видове инструменти и с увеличаването на доброволния клиринг от страна на контрагентите, които все още не подлежат на задължение за клиринг. Законодателното предложение на Комисията от 4 май 2017 г. за целево изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 с цел подобряване на ефективността и пропорционалността му допълнително ще стимулира ЦК да предлагат на контрагентите централизиран клиринг на деривати и да улеснят достъпа до клиринг за малките финансови и нефинансови контрагенти. Освен това клиринговите пазари са добре интегрирани в целия Съюз, но са силно концентрирани в определени класове активи и тясно взаимосвързани. Но неизбежно нарастването на дела на централизирания клиринг означава, че има по-голяма концентрация на риска в ЦК. Комисията е съгласна, че на това трябва да се обърне подобаващо внимание и вече предложи регулаторни мерки в тази връзка.

5.

Поради това Комисията изразява съгласие с ЕЦБ, че все по-голямата системна важност на ЦК би могла да породи рискове, които могат да засегнат клиринговите системи, което може да има отрицателно отражение върху нормалното функциониране на платежните системи и прилагането на единната парична политика, като в крайна сметка да бъде засегната основната цел за поддържане на ценовата стабилност.

6.

Комисията също така изразява съгласие с ЕЦБ, че оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, нотифицирано на 29 март 2017 г., изправя Съюза пред допълнително значително предизвикателство, тъй като изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 ще престанат да се прилагат за ЦК, установени там, и размерът на финансовите инструменти, изразени във валути на държавите членки, за които е извършен клиринг в трети държави, ще се увеличи съществено.

3.   КОНКРЕТНИ КОМЕНТАРИ

7.

Припомня се, че съгласно член 127, параграф 1 от ДФЕС основната цел на ЕСЦБ е да поддържа ценовата стабилност. В член 127, параграф 2 от ДФЕС се предвижда, че определянето и осъществяването на паричната политика и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи са сред основните задачи, които следва да бъдат осъществявани чрез ЕСЦБ. За тези основни задачи се припомня също в член 3, параграф 1 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Те служат на основната цел на ЕСЦБ за поддържане на ценовата стабилност; следователно тяхното упражняване трябва да допринася за постигането на ценова стабилност.

8.

В член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, озаглавен „Клиринг и платежни системи“, се предвижда, че ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с други страни. Член 22 се намира в глава IV от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ по отношение на „Парични функции и операции на ЕСЦБ“, заедно с други разпоредби, които дават възможност на ЕЦБ да изпълнява основните задачи на ЕСЦБ.

9.

Комисията разбира, че препоръчаното от ЕЦБ изменение на член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ е в контекста на решението на Общия съд по дело Обединено кралство с/у ЕЦБ, дело T-496/11 от 4 март 2015 г. (3) Общият съд постанови, че правомощието за приемане на регламенти на основание член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ е едно от средствата, предоставени на разположение на ЕЦБ, за да изпълни задачата, възложена по член 127, параграф 2 от ДФЕС, на Евросистемата за насърчаване на нормалното функциониране на платежните системи. Тази задача сама по себе си обслужва основната цел, определена в член 127, параграф 1 от ДФЕС. В същото решение Общият съд също така постанови, че изразът „клирингови и платежни системи“, използван в член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, трябва да се тълкува с оглед на задачата за насърчаване на „нормалното функциониране на платежните системи“; следователно способността на ЕЦБ, предоставена от член 22 от Устава, да приема регламенти, „гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи“, не следва да се разбира като предоставяща ѝ подобно правомощие по отношение на всички клирингови системи, включително тези за транзакциите с ценни книжа, а трябва по-скоро да се разглежда като ограничено само до системите за клиринг на плащания.

10.

С препоръката си ЕЦБ иска изменение на обхвата на член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ с цел системите за клиринг за финансови инструменти да бъдат включени в рамките на регулаторната ѝ компетентност. Тази препоръчана промяна би означавала да бъдат разширени регулаторните правомощия на ЕЦБ и ще позволи на ЕЦБ да приема регламенти относно системите за клиринг за финансови инструменти. Следва обаче да се отбележи, че в съответствие с член 34.1 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ регламенти могат да се изготвят от ЕЦБ само до степента, необходима за прилагане на член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ.

11.

Със своето законодателно предложение от 13 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 Комисията се стреми да засили отговорностите на емитиращите централни банки по отношение на ЦК, на които е дадено разрешение или са признати да осъществяват дейност в Съюза. Предложението за засилване на отговорностите на емитиращите централни банки е обусловено от потенциалните рискове при неправилно функциониране на ЦК, които биха се отразили на нормалното функциониране на платежните системи и осъществяването на единната парична политика — всяко от които е основна задача на ЕСЦБ, като в крайна сметка ще се засегне основната цел за поддържане на ценовата стабилност. Засилената роля на централните банки в ЕСЦБ по законодателното предложение на Комисията е в съответствие с основната цел на ЕСЦБ и осъществяването от страна на ЕЦБ на основните задачи на ЕСЦБ.

12.

При липсата на изрично позоваване на системите за клиринг за финансови инструменти или ЦК в Договора или в Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, от съображения за правна сигурност е от изключително значение ЕЦБ да е ясно оправомощена съгласно член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ да приема необходимите мерки по отношение на системите за клиринг за финансови инструменти, за да постигне целите на ЕСЦБ и да осъществява нейните основни задачи. Такова оправомощаване е по-специално необходимо, за да се даде възможност на ЕЦБ да изпълнява пълноценно ролята, предвидена за емитиращите централни банки в законодателното предложение на Комисията от 13 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

13.

Комисията отбелязва, че ЕЦБ е на мнение, че трябва да ѝ бъдат предоставени регулаторни правомощия (съображение 7 от Препоръка EЦБ/2017/18). В това отношение Комисията припомня, че в своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 се съдържа изискването емитиращите централни банки да участват във вземането на (обвързващи) решения по редица въпроси в процеса на предоставяне на разрешение на ЦК от Съюза или признаване на ЦК от трета държава, както и в текущия надзор на ЦК. Освен това в законодателното предложение на Комисията от 13 юни 2017 г. също така се приема като основа, че емитиращите централни банки могат да налагат допълнителни изисквания на ЦК от Съюза и на ЦК от системна важност от трети държава (ЦК от ред 2) във връзка с изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика (вж. по-специално член 21а, параграф 2 за ЦК от Съюза и член 25, параграф 2б, буква б); Член 25, буква б), точки 1 и 2 за ЦК от трета държава). Последното може да се тълкува като нещо повече от обикновения надзор от страна на емитиращите централни банки на инфраструктурите на системите за клиринг на ценни книжа и в правен смисъл може да бъде окачествено като част от регламентирането на тяхната дейност. Предвид рамката, предвидена в законодателното ѝ предложение, Комисията е на мнение, че е целесъобразно ЕЦБ да бъде оправомощена да взема решения и да приема регламенти, доколкото това е необходимо във връзка със системите за клиринг за финансови инструменти.

14.

Новите правомощия на ЕЦБ по отношение на ЦК съгласно член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ могат да взаимодействат с правомощията на другите институции, агенции и органи на Съюза въз основа на разпоредбите, свързани със създаването или функционирането на вътрешния пазар, предвидени в част III от ДФЕС, включително актове, приети от Комисията или от Съвета съгласно възложените им правомощия. Комисията счита, че е от първостепенно значение ясно да се определи и разграничи обхватът на (регулаторните) правомощия(та) на различните институции на Съюза, за да се избегне наличието на успоредни или противоречащи си правила, приложими за ЦК.

15.

Правни актове на Европейския парламент и на Съвета, приети въз основа на разпоредбите, свързани със създаването или функционирането на вътрешния пазар, предвидени в част III от ДФЕС, включително актове, приети от Комисията или от Съвета съгласно възложените им правомощия, следва да установят общата правна уредба за системите за клиринг за финансови инструменти и по-специално за разрешаването, признаването и надзора на ЦК в правото на Съюза. Макар че участието на ЕЦБ в процеса на вземане на решения по отношение на ЦК от Съюза и от трети държави и упражняването на регулаторните ѝ правомощия да налагат изисквания на ЦК във връзка с нейните основни задачи, ще бъдат изпълнявани независимо съгласно член 130 от ДФЕС, доколкото е необходимо за постигане на основната цел на ЕСЦБ, новите ѝ отговорности следва да бъдат упражнявани в съответствие с посочената по-горе обща уредба за вътрешния пазар, установена от Европейския парламент и от Съвета или от Комисията, или от Съвета, които действат въз основа на такива правомощия и следва, по целесъобразност, да спазват институционалните отговорности и процедури, предвидени в тази рамка.

16.

С оглед на тези съображения Комисията е на мнение, че препоръчаното от ЕЦБ изменение на член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ се нуждае от допълнителни разяснения и следва да бъде преформулирано, така че да се подчертае, че регулаторните правомощия и правомощията за вземане на решения на ЕЦС са насочени към постигането на целите на ЕСЦБ и осъществяването на нейните основни задачи. Освен това в изменението следва да се подчертае, че тези правомощия трябва да бъдат упражнявани съобразно актове, приети от Европейския парламент и от Съвета, въз основа на разпоредбите, свързани със създаването или функционирането на вътрешния пазар, предвидени в част III от ДФЕС, и съобразно приетите от Комисията делегирани актове и приетите от Съвета или Комисията актове за изпълнение, съгласно възложените им правомощия.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настоящото Комисията дава положително становище относно препоръката на ЕЦБ за изменение на член 22 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, при условие че бъдат направени измененията, изложени в точки 10—16 от настоящото становище.

Предложеното от Комисията изменение е представено в таблична форма в приложението към настоящото становище. Тази таблица трябва да се чете заедно с текста на настоящото становище.

Становището се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

Съставено в Страсбург на 3 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ C 212, 1.7.2017 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(3)  ECLI: EU:T:2015:133.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕ

Текст, предложен от ЕЦБ

Изменение, предложено от Комисията

Изменение

Член 22

„Член 22

Клирингови системи и платежни системи

ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи, както и клирингови системи за финансови инструменти, в рамките на Съюза и с други страни.“

„Член 22

Клирингови системи и платежни системи

22.1.   ЕЦБ и националните централни банки могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ да приеме регламенти, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с други страни.

22.2.   За постигането на целите на ЕСЦБ и за осъществяването на нейните основни задачи, ЕЦБ може да приеме регламенти относно системите за клиринг за финансови инструменти в рамките на Съюза и с други страни съобразно актове, приети от Европейския парламент и от Съвета, и съобразно мерките, приети съгласно тези актове.“


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/5


Обменен курс на еврото (1)

10 октомври 2017 година

(2017/C 340/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1797

JPY

японска йена

132,55

DKK

датска крона

7,4428

GBP

лира стерлинг

0,89410

SEK

шведска крона

9,5265

CHF

швейцарски франк

1,1522

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,3745

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,900

HUF

унгарски форинт

310,65

PLN

полска злота

4,2931

RON

румънска лея

4,5753

TRY

турска лира

4,3385

AUD

австралийски долар

1,5155

CAD

канадски долар

1,4745

HKD

хонконгски долар

9,2067

NZD

новозеландски долар

1,6688

SGD

сингапурски долар

1,6001

KRW

южнокорейски вон

1 336,25

ZAR

южноафрикански ранд

16,1484

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7609

HRK

хърватска куна

7,5035

IDR

индонезийска рупия

15 912,97

MYR

малайзийски рингит

4,9783

PHP

филипинско песо

60,728

RUB

руска рубла

68,2832

THB

тайландски бат

39,237

BRL

бразилски реал

3,7378

MXN

мексиканско песо

21,9090

INR

индийска рупия

76,9720


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски надзорен орган за защита на данните

11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/6


Резюме на Становище относно предложението за регламент за създаване на единен цифров портал и принципа на „еднократност“

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

Предложението е сред първите документи на ЕС, които изрично съдържат и прилагат принципа на „еднократност“, който има за цел да гарантира, че от гражданите и предприятията се изисква да предоставят еднократно една и съща информация на публичната администрация, която след това да може да използва вече предоставената информация. Предложението предвижда обменът на удостоверителни документи за определени трансгранични процедури (например искане за признаване на диплома) да се инициира по изрично искане на потребителя и да се извършва в техническа система, създадена от Комисията и държавите членки с вграден механизъм за предварителен преглед, осигуряващ прозрачност спрямо потребителя.

ЕНОЗД приветства предложението на Комисията за модернизиране на административните услуги и разбира нейните опасения относно въздействието, което това Предложение може да окаже върху защитата на личните данни. Становището е изготвено по конкретно искане както на Комисията, така и на Парламента. То е мотивирано и от приоритетите на естонското председателство на Съвета, които конкретно включват „цифрова Европа и свободното движение на данни“.

В допълнение към дадените конкретни препоръки за по-нататъшно подобряване на качеството на законодателството, ЕНОЗД също така желае да се възползва от тази възможност, за да направи начален преглед на основни въпроси, свързани с принципа на „еднократност“ като цяло, въпреки че много от тези опасения не са непременно породени от предложението в настоящия му вид. Те се отнасят по-специално до правното основание за обработването, ограничаването по целесъобразност и правата на субектите на данни. ЕНОЗД подчертава, че за да се гарантира успешно прилагане на принципа на „еднократност“ в целия ЕС и за да се направи възможен законосъобразният трансграничен обмен на данни, „еднократността“ трябва да се прилага съобразно съответните принципи за защита на данните.

По отношение на самото Предложение, ЕНОЗД подкрепя усилията, положени за гарантиране на това лицата да продължат да имат контрол върху личните си данни, включително с изискването за „изрично искане от потребителя“ преди каквото и да е предаване на удостоверителни документи между компетентните органи и с предлагането на възможността за потребителя да „прегледа“ удостоверителните документи, които ще се обменят. Той също така приветства измененията в Регламента за ИСВП, които потвърждават и актуализират разпоредбите относно координационния надзорен механизъм, предвиден за ИСВП, а и също така ще позволят на Европейския комитет по защита на данните („EDPB“) да се възползва от техническите възможности, предлагани от ИСВП за обмен на информация в контекста на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Становището съдържа препоръки по редица въпроси, като се акцентира върху правното основание за трансграничния обмен на удостоверителни документи, за ограничаването по целесъобразност и за обхвата на принципа на „еднократност“, както и върху практическите опасения, свързани с контрола на потребителите. Основните препоръки включват изясняване на това, че Предложението не предвижда правно основание за използване на техническата система за обмен на информация за цели, различни от предвидените в четирите изброени директиви или предвидени по друг начин по приложимото право на ЕС или на националното законодателство, и че Предложението не цели да се въвежда ограничение на принципа за ограничаването по целесъобразност съгласно ОРЗД; както и изясняване на редица въпроси, свързани с практическото прилагане на контрола от потребителите. По отношение на измененията в Регламента за ИСВП, ЕНОЗД препоръчва добавянето на ОРЗД в Приложението към Регламента за ИСВП, за да се позволи потенциалното използване на ИСВП за целите на защитата на данните.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДИСТОРИЯ

На 2 май 2017 г. Европейската комисия („Комисията“) прие Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (1) („Предложение“).

Целта на предложението е да се улесни трансграничната дейност на гражданите и предприятията, като им се предостави лесен за ползване достъп до информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, които са им необходими за упражняване на техните права на вътрешния пазар. В това отношение Предложението представлява важна инициатива по пътя на Комисията за изграждане на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар, както и на Единен цифров пазар (2).

Членове 4 до 6 от Предложението очертават „услугите на портала“, предлагани от единния цифров портал. Те отразяват заглавието на самото Предложение и включват:

достъп до информация

достъп до процедури

достъп до услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми.

Също така следва да се отбележи, че Предложението, в своя член 36, има за цел да измени няколко разпоредби на Регламент (ЕС) № 1024/2012 („Регламент за ИСВП“) (3), който създава правното основание за функционирането на Информационната система за вътрешния пазар („ИСВП“) (4).

Предложението е сред първите документи на ЕС, които изрично се отнасят до принципа на „еднократност“ (5) и го прилагат. Предложението съдържа понятието за еднократност и ползите от него, като обяснява, че „от гражданите и предприятията не следва да се изисква да предоставят една и съща информация на публичните органи повече от веднъж за целите на трансграничния обмен на удостоверителни документи“ (6). В Предложението се предвижда обменът на удостоверителни документи за конкретни процедури да се инициира по искане на потребителя и той да се извършва чрез техническата система, създадена от Комисията и държавите членки (7) (за повече подробности вж. раздел 3 по-долу).

Настоящото становище е в отговор на искане от страна на Комисията и последващо отделно искане на Европейския парламент („Парламента“) към Европейския надзорен орган по защита на данните („ЕНОЗД“), като независим надзорен орган, да даде становище по предложението. ЕНОЗД приветства факта, че и двете институции се консултират с него. Становището бе изготвено след неформални консултации на Комисията с ЕНОЗД преди приемането на Предложението.

ЕНОЗД отбелязва и приветства предложението на Комисията за модернизиране на административните услуги, като улесни наличността, качеството и достъпността на информацията в целия Европейски съюз. Той също така подчертава по-специално, че принципът на „еднократност“ може да допринесе за постигането на тези цели, при спазване на приложимото законодателство за защита на данните и съблюдаване на основните права на гражданите.

ЕНОЗД разбира загрижеността на Комисията и Парламента относно въздействието, което настоящото Предложение може да окаже върху защитата на личните данни. Той приветства факта, че много от неговите неформални коментари са взети под внимание. По-специално, той подкрепя:

положените усилия да се гарантира, че гражданите запазват контрол върху личните си данни, включително с изискването за „изрично искане на потребителя“ преди всяко предаване на удостоверителни документи на компетентните органи (член 12, параграфи 4 и с предлагането на възможност за потребителя да „прегледа“ удостоверителните документи, които ще се обменят (член 12, параграф 2, буква д);

положените усилия за определяне на материалния обхват на прилагане на принципа на „еднократност“ (член 12, параграф 1); и

изричното изискване за използване на анонимни и/или съвкупни данни за събиране на съответна обратна информация от потребителите и статистически данни (членове 21—23);

освен това приветства предложеното изменение на Регламента за ИСВП, което потвърждава и актуализира разпоредбите относно механизма за координиран надзор, предвиден за ИСВП, с цел да се гарантира последователен и съгласуван подход (член 36, параграф 6, буква б);

накрая, следва да се приветстват и по-общите разпоредби, показващи ангажимент за гарантиране на зачитането на основните права на гражданите, включително правото на защита на лични данни, като тези в съображения 43 и 44 и член 29.

Целта на настоящото становище е да направи конкретни препоръки за преодоляване на оставащите опасения относно защитата на данните и по този начин да подобри допълнително качеството на законодателството (вж. Раздел 3 по-долу). От горепосочените три услуги в портала настоящото становище ще акцентира върху „достъп до процедури“ (член 5) и по-специално върху разпоредбите, свързани с „трансграничния обмен на удостоверителни документи между компетентните органи“ съгласно член 12, тъй като те са най-важни за защитата на личните данни. Останалата част от Предложението (включително неговите разпоредби относно достъпа до информация и достъпа до услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми) поражда по-малко загриженост. Освен това ЕНОЗД накратко коментира някои изменения на Регламента за ИСВП.

В допълнение, ЕНОЗД желае да се възползва от възможността, за да направи начален преглед на основни въпроси, свързани с принципа на „еднократност“ като цяло, въпреки че много от тези опасения не са непременно подкрепени от Предложението в настоящия му вид (вж. раздел 2 по-долу).

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЕНОЗД приветства предложението на Комисията за модернизиране на административните услуги чрез улесняване на наличността, качеството и достъпността на информацията в целия Европейски съюз и високо оценява консултациите и опасенията на Комисията и Парламента относно въздействието, което настоящото Предложение може да окаже върху защитата на личните данни.

В допълнение към отправянето на конкретни препоръки за по-нататъшно подобряване на качеството на законодателството, той също така желае да се възползва от възможността, за да направи начален преглед на основни въпроси, свързани с принципа на „еднократност“ като цяло, въпреки че много от тези опасения не са непременно породени от Предложението в настоящия му вид. Те се отнасят по-специално до:

правното основание за обработката,

ограничаването по целесъобразност

и правата на субектите на данни.

ЕНОЗД подчертава, че за да се гарантира успешното прилагане на „еднократност“ за целия ЕС и за да се даде възможност за законосъобразен трансграничен обмен на данни, еднократността трябва да се прилага съобразно съответните принципи за защита на данните.

По отношение на самото Предложение ЕНОЗД подкрепя:

положените усилия да се гарантира, че гражданите запазват контрол върху личните си данни, включително с изискването за „изрично искане на потребителя“ преди всяко предаване на удостоверителни документи на компетентните органи (член 12, параграф 4) и с предлагането на възможност за потребителя да „прегледа“ удостоверителните документи, които ще се обменят (член 12, параграф 2, буква д);

положените усилия за определяне на материалния обхват на прилагане на принципа на „еднократност“ (член 12, параграф 1);

освен това приветства предложеното изменение на Регламента за ИСВП, което потвърждава и актуализира разпоредбите относно механизма за координиран надзор, предвиден за ИСВП, с цел да се гарантира последователен и съгласуван подход (член 36, параграф 6, буква б);

той също така приветства включването на органите на ЕС в определението за участници в ИСВП в Предложението, което може да помогне на Европейския комитет за защита на данните („EDPB“) да се възползва от техническите възможности, предлагани от ИСВП за обмен на информация.

По отношение на правното основание за обработването, ЕНОЗД препоръчва да се добавят едно или повече съображения, за да се уточни, че:

самото Предложение не предвижда правно основание за обмен на удостоверителни документи и че какъвто и да е обмен на удостоверителни документи по член 12, параграф 1 трябва да има съответно правно основание някъде другаде, например в четирите директиви, изброени в член 12, параграф 1, в приложимите разпоредби на ЕС или в националното законодателство;

правното основание за използването на техническата система, посочена в член 12 за обмен на удостоверителни документи, е изпълнение на задача от обществен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД; и че

потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на личните им данни в техническата система съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД.

По отношение ограничаването по целесъобразност, ЕНОЗД препоръчва да се добавят едно или повече съображения, за да се уточни, че:

Предложението не съдържа правно основание за използване на техническата система за обмен на информация за цели, различни от тези, предвидени в четирите изброени директиви или предвидени по друг начин в приложимото законодателство на ЕС или в националното законодателство;

Предложението по никакъв начин няма за цел да предвиди ограничение на принципа за ограничаване по целесъобразност съгласно член 6, параграф 4 и член 23, параграф 1 от ОРЗД.

По отношение понятието „изрично искане“, ЕНОЗД препоръчва Предложението да изясни (за предпочитане в разпоредба по същество):

какво прави искането „изрично“ и колко конкретно трябва да бъде искането;

дали искането може да бъде подадено чрез техническата система, посочена в член 12, параграф 1;

какви са последиците, ако потребителят реши да не прави „изрично искане“, и

дали такова искане може да бъде оттеглено. (За конкретни препоръки вижте раздел 3.3 по-горе).

По отношение на въпроса с „прегледа“, ЕНОЗД препоръчва:

Предложението да поясни какви са възможностите за избор на потребителя, който се възползва от възможността да „прегледа“ данните, които ще се обменят;

по-специално член 12, параграф 2, буква д) следва да поясни, че на потребителя се предоставя възможност за преглед своевременно, преди удостоверителните документи да бъдат достъпни за получателя; както и да може да оттегля искането за обмен на удостоверителни документи (вж. също и нашите съответни препоръки относно „изричните искания“);

например това може да бъде направено, като се добавят следните думи в края на изречението в член 12, параграф 2, буква д): „преди той да бъде достъпен за отправилия искането орган, като може да оттегли искането по всяко време“).

По отношение на определянето на удостоверителните документи и обхвата на включените онлайн процедури ЕНОЗД препоръчва:

замяна на препратката към член 2, параграф 2, буква б) в член 3, параграф 4 с препратка към член 12, параграф 1 или намиране на друго законодателно решение, което би довело до подобен ефект;

ЕНОЗД подчертава също така, че приветства положените в Предложението усилия за ограничаване на обмена на информация до онлайн процедурите, изброени в приложение II, и до четирите изрично посочени директиви;

поради това той препоръчва обхватът на Предложението да остане ясно определен и да продължи да включва приложение II и препращането към четирите конкретно изброени директиви.

Накрая, ЕНОЗД препоръчва:

добавяне на ОРЗД към приложението на Регламента за ИСВП, за да се позволи потенциалното използване на ИСВП за целите на защитата на данните; и

добавяне на надзорни органи за защита на данните към списъка на службите за оказване на съдействие и решаване на проблеми, изброени в приложение III.

Съставено в Брюксел на 1 август 2017 година.

Giovanni BUTTARELLI

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, COM (2017) 256 окончателен, 2017/0086 (COD) (наричано по-долу „Предложението“).

(2)  Обяснителен меморандум към Предложението, стр. 2.

(3)  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

(4)  Вж. също становище на ЕНОЗД от 22 ноември 2011 г. относно предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („ИСВП“) на разположение на https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_en.pdf.

(5)  Вж. също член 14 от Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативната рамка на европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент … [Регламент за ЕЕКУ], COM (2016) 823 окончателен, 2016/0402 (COD).

(6)  Съображение 28 от Предложението.

(7)  Член 12, параграф 1 и 4 от Предложението.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/10


Съобщение на френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди (1)

Известие във връзка със заявлението за разширяване на концесията за мини за течни или газообразни въглеводороди, наричана „концесията Нонвил“ (concession de Nonville)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 340/04)

Със заявление от 16 декември 2016 г., допълнено на 13 март 2017 г., дружеството BridgeOil SAS (49 rue Arsène et Louis Lambert, 86100 Châtellerault, France) поиска разширяване на предоставената му концесия за мини за конвенционални течни или газообразни въглеводороди, наричана „концесията Нонвил“, разположена на територията на общините Darvault, Nemours, Nonville и Treuzy-Levelay en Seine-et-Marne.

Периметърът на това разширение от около 12,71 km2 е определен от отсечките от правите, свързващи посочените по-долу точки:

Точка

Меридиан по мрежата NTF, минаващ през Париж

Меридиан по мрежата RGF93, минаващ през Гринуич

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

A

0,450 g

53,670 g

2°44′30″

48°18′10″

B

0,470 g

53,670 g

2°45′34″

48°18′10″

C

0,470 g

53,680 g

2°45′34″

48°18′43″

D

0,510 g

53,680 g

2°47′44″

48°18′43″

E

0,510 g

53,650 g

2°47′44″

48°17′06″

F

0,500 g

53,650 g

2°47′12″

48°17′06″

G

0,500 g

53,627 g

2°47′12″

48°15′51″

H

0,485 g

53,627 g

2°46′23″

48°15′51″

I

0,485 g

53,622 g

2°46′23″

48°15′35″

J

0,470 g

53,622 g

2°45′34″

48°15′35″

K

0,470 g

53,624 g

2°45′34″

48°15′42″

L

0,466 g

53,624 g

2°45′21″

48°15′42″

M

0,466 g

53,627 g

2°45′21″

48°15′51″

N

0,429 g

53,627 g

2°43′22″

48°15′51″

O

0,429 g

53,634 g

2°43′22″

48°16′14″

P

0,421 g

53,634 g

2°42′56″

48°16′14″

Q

0,421 g

53,646 g

2°42′56″

48°16′53″

R

0,428 g

53,646 g

2°43′18″

48°16′53″

S

0,428 g

53,649 g

2°43′18″

48°17′03″

T

0,432 g

53,649 g

2°43′31″

48°17′03″

U

0,432 g

53,653 g

2°43′31″

48°17′16″

V

0,435 g

53,653 g

2°43′41″

48°17′16″

W

0,435 g

53,655 g

2°43′41″

48°17′22″

X

0,450 g

53,655 g

2°44′30″

48°17′22″

Подаване на заявленията и критерии за предоставяне на разрешение

Подателите на първоначалното заявление и на конкурентните заявления трябва да отговарят на необходимите условия за предоставяне на разрешение, определени в членове 4 и 5 от Указ № 2006-648 от 2 юни 2006 г. относно правата за миннодобивни работи и правата за подземно съхраняване (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.).

Заинтересованите дружества могат да подадат конкурентни заявления в срок от деветдесет дни от датата на публикуване на настоящото известие, по реда и условията, обобщени в „Известието относно придобиването на разрешения за минен добив на въглеводороди във Франция“, публикувано в Официален вестник на Европейските общности С 374, 30.12.1994 г., стр. 11, и определени с цитирания по-горе указ.

Конкурентните заявления се подават в Министерството на екологичния и солидарен преход на посочения по-долу адрес. Решенията във връзка с първоначално постъпилото заявление и конкурентните заявления ще бъдат взети не по-късно от 27 януари 2020 г.

Условия и изисквания за упражняването на дейността и нейното прекратяване

Подателите на заявления се приканват да се запознаят с разпоредбите на членове L161-1 и L161-2 от Кодекса за минното дело и Указ № 2006-649 от 2 юни 2006 г. относно миннодобивните работи, подземното съхраняване и инспекцията по мините и подземното съхраняване (Официален вестник на Френската република от 3 юни 2006 г.)

Всякакви допълнителни разяснения могат да бъдат получени от Министерството на екологичния и солидарен преход, по-конкретно от Службата за проучване на подземните енергийни ресурси (Bureau des ressources énergétiques du sous-sol, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, France, тел. +33 140819527).

Гореупоменатите нормативни разпоредби са достъпни на уебсайта Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.


11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/12


Известие на правителството на Република Полша във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди, в район „Lelików“

(2017/C 340/05)

Предмет на процедурата е предоставянето на концесия за търсене или проучване в находището на природен газ „Lelików“, което се намира на територията на общините Cieszków и Milicz в Долносилезийското воеводство.

Название

Координати по система PL-1992 г.

X

Y

Lelików

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

Предложенията трябва да обхващат същия район.

Предложенията за предоставяне на концесия се изпращат до седалището на Министерството на околната среда най-късно до 12:00 часа централноевропейско време (CET/CEST) на последния ден от 91-дневния срок, който започва да тече от датата, следваща датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Получените предложения ще се оценяват според следните критерии:

а)

предложена технология за извършване на работите (40 %);

б)

технически и финансови възможности на оферента (50 %);

в)

предложен размер на заплащането за правото на ползване върху подземни богатства (10 %).

Минималният размер на заплащането за правото на ползване върху подземни богатства за район „Lelików“ е:

1.

в случай на търсене на находища на природен газ:

през тригодишния базов период: 10 000,00 PLN годишно;

за четвъртата и петата година от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 10 000,00 PLN годишно;

за шестата и следващите години от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 10 000,00 PLN годишно;

2.

в случай на проучване на находища на природен газ:

през тригодишния базов период: 20 000,00 PLN годишно;

за четвъртата и петата година от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 20 000,00 PLN годишно;

за шестата и следващите години от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 20 000,00 PLN годишно;

3.

в случай на търсене и проучване на находища на природен газ:

през петгодишния базов период: 30 000,00 PLN годишно;

за шестата, седмата и осмата година от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 30 000,00 PLN годишно;

за деветата и следващите години от срока на договора за право на ползване върху подземни богатства: 30 000,00 PLN годишно.

Процедурата по сравнение на предложенията ще се извърши в срок от 6 месеца след приключване на етапа на подаване на предложения. Участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено за резултатите.

Предложенията трябва да са изготвени на полски език.

Компетентният по концесиите орган ще предостави на участника, спечелил процедурата по сравнение на предложенията, концесия за търсене или проучване на находища на природен газ, след като вземе предвид становището на съответните органи, и ще сключи с него договор за право на ползване върху подземни богатства.

За да може да извършва търсене или проучване на находища на въглеводороди на територията на Република Полша, предприятието трябва да притежава както право на ползване върху подземни богатства, така и концесия.

Предложенията се изпращат на адрес:

Ministerstwo Środowiska (Министерство на околната среда)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Отдел „Геология и концесии за геоложки дейности“)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Информация може да се получи от:

уебсайта на Министерството на околната среда: www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Отдел „Геология и концесии за геоложки дейности“)

Ministerstwo Środowiska (Министерство на околната среда)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Тел. +48 223692449,

факс +48 223692460

Електронна поща: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/14


Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 340/06)

Държава членка

Испания

Маршрут

Гран Канария — Тенерифе Юг

Гран Канария — Ел Йеро

Тенерифе Север — Ла Гомера

Гран Канария — Ла Гомера

Дата, от която маршрутите със задължение за обществена услуга са отново отворени за въздушни превозвачи на Общността

1 август 2018 г.

Адрес, на който може да бъде получен текстът и друга информация и/или документация, свързана със задълженията за предоставяне на обществена услуга

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Тел. +34 915977505

Факс: +34 915978643

Имейл: osp.dgac@fomento.es

От 1 август 2018 г. маршрутите със задължение за обществена услуга може да бъдат експлоатирани на базата на свободен конкурентен достъп. В случай, че никой въздушен превозвач не представи програма за обслужване в съответствие с наложеното задължение за обществена услуга, достъпът ще бъде ограничен само до един единствен въздушен превозвач, избран чрез съответната процедура на публичен търг в съответствие с член 16, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.


11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/15


Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 340/07)

Държава членка

Испания

Маршрут

Алмериа — Севиля

Дата, от която маршрутите със задължение за обществена услуга са отново отворени за въздушни превозвачи на Общността

1 август 2018 г.

Адрес, на който може да бъде получен текстът и друга информация и/или документация, свързана със задълженията за предоставяне на обществена услуга

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Тел. +34 915977505

Факс: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

От 1 август 2018 г. маршрутът със задължение за обществена услуга може да бъде експлоатиран на базата на свободен конкурентен достъп. В случай, че никой въздушен превозвач не представи програма за обслужване в съответствие с наложеното задължение за обществена услуга, достъпът ще бъде ограничен само до един единствен въздушен превозвач, избран чрез съответната процедура на публичен търг в съответствие с член 16, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

11.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 340/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8627 — GETEC/Briva/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 340/08)

1.

На 3 октомври 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

GETEC Wärme und Effizienz AG („GETEC“, Германия), под контрола на EQT Fund Management SАRL (Люксембург) и GETEC Energy Holding GmbH (Германия),

Briva Group B.V. („Briva“, Нидерландия), под контрола на Ten Brinke Group B.V. (Нидерландия),

Съвместно предприятие („JV“, Германия).

GETEC и Briva придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие JV.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции и договор за управление или всякакви други средства в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие GETEC: извършване на обществени поръчки за енергийни услуги в Германия,

—   за предприятие Briva: разработване на проекти, строителство, продажба или отдаване под наем на жилищни, търговски и индустриални недвижими имоти основно на стратегически инвеститори в Германия и Нидерландия.

Предприятие JV ще се занимава с проектиране, разработване, експлоатация и поддръжка на системи за производство и разпределение на енергия, с извършване на обществени поръчки за енергийни услуги за сгради, пригодени към индивидуалните нужди на клиентите, с мерки за увеличаване на енергийната ефективност и разработване на нови бизнес модели.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8627 — GETEC/Briva/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс: +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.