ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 234

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
20 юли 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 234/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 234/02

Обменен курс на еврото

2

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2017/C 234/03

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения

3


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2017/C 234/04

Известие за започване на частичeн междинeн преглед на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

6

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 234/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2017/C 234/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group) ( 1 )

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 234/01)

На 13 юли 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8550. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/2


Обменен курс на еврото (1)

19 юли 2017 година

(2017/C 234/02)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1533

JPY

японска йена

129,03

DKK

датска крона

7,4369

GBP

лира стерлинг

0,88485

SEK

шведска крона

9,5598

CHF

швейцарски франк

1,0994

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,3018

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,035

HUF

унгарски форинт

306,42

PLN

полска злота

4,2127

RON

румънска лея

4,5670

TRY

турска лира

4,0576

AUD

австралийски долар

1,4532

CAD

канадски долар

1,4540

HKD

хонконгски долар

9,0059

NZD

новозеландски долар

1,5640

SGD

сингапурски долар

1,5773

KRW

южнокорейски вон

1 294,27

ZAR

южноафрикански ранд

14,8896

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,7889

HRK

хърватска куна

7,4143

IDR

индонезийска рупия

15 359,65

MYR

малайзийски рингит

4,9436

PHP

филипинско песо

58,633

RUB

руска рубла

68,0915

THB

тайландски бат

38,751

BRL

бразилски реал

3,6432

MXN

мексиканско песо

20,1750

INR

индийска рупия

74,1515


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


Европейски надзорен орган за защита на данните

20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/3


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

(2017/C 234/03)

Настоящото становище очертава позицията на ЕНОЗД относно предложението за Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения, което има за цел да отмени и замени Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Без Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения, рамката на ЕС в тази област и в областта на защитата на данните би била непълна. Въпреки че ОРЗД (Общ регламент относно защитата на данните) е голямо постижение, ние се нуждаем от специфичен правен инструмент за защита на правото на личен живот, гарантирано от член 7 от Хартата на основните права, съществен елемент на което е поверителността на комуникациите. Поради това ЕНОЗД приветства и подкрепя предложението, чиято цел е именно такава. ЕНОЗД също така подкрепя избора на правен инструмент, т.е. регламент, който ще бъде пряко приложим и ще допринесе за по-голяма степен на хармонизация и последователност. Органът приветства амбицията да се осигури високо ниво на защита по отношение както на съдържанието, така и на метаданните, и подкрепя целта за разширяване на задълженията за поверителност, така че да обхващат по-широк кръг от услуги — включително т. нар. услуги „over the top“ (OTT), — и така отразява напредъка на технологиите. Също така той счита, че решението за предоставяне на изпълнителни правомощия единствено на органите по защита на данните и наличието на механизми за сътрудничество и съгласуваност в рамките на бъдещия Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД) ще допринесат за по-последователно и ефективно прилагане в ЕС.

В същото време ЕНОЗД изразява загриженост дали предложението в сегашния си вид може в действителност да изпълни обещанието да осигури високо ниво на защита на неприкосновеността на личния живот в електронните съобщения. Нуждаем се от нова правна рамка за неприкосновеност на личния живот, но ни трябва по-интелигентен, по-ясен и по-силен документ. Все още трябва да се направи много: сложността на правилата, така както са очертани в предложението, е обезсърчителна. Съобщенията са разделени на метаданни, данни от съдържанието, данни, излъчвани от крайни устройства. Всеки вид съобщения има право на различно ниво на поверителност и подлежи на различни изключения. Тази сложност би могла да доведе до риск от може би непредвидени пропуски в защитата.

Повечето от определенията, на които се основава предложението, ще бъдат договорени и решени в контекста на друг правен инструмент — Европейският кодекс за електронни съобщения. Днес няма правно основание за толкова тясно обвързване на двата инструмента, а конкуренцията и съсредоточените върху пазара определения в Кодекса просто не са подходящи за целта в контекста на основните права. Поради това ЕНОЗД настоява за включването на набор от необходими определения в Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения, като се вземат предвид предвижданият обхват и цели.

Необходимо е също да обърнем специално внимание на въпроса за обработката на данни от електронни съобщения от администратори, различни от доставчиците на електронни съобщителни услуги. Допълнителната защита, предлагана на данните от съобщения, би била безсмислена, ако би могла лесно да бъде заобиколена, например чрез прехвърляне на данните на трети страни. Следва също да се гарантира, че правилата за неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения не позволяват по-ниски стандарти на защита от тези, залегнали в ОРЗД. Например, съгласието следва да бъде действително, като се предлага свободен избор на потребителите, както се изисква съгласно ОРЗД. Не трябва вече да има „tracking walls“ („стени за проследяване“). Освен това новите правила трябва също да определят строги изисквания за неприкосновеност на личния живот при проектирането и по подразбиране. На последно място, в настоящото становище ЕНОЗД разглежда и други неотложни въпроси, включително ограниченията на обхвата на правата.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДИСТОРИЯ

Настоящото становище („становището“) е в отговор на искането на Европейската комисия („Комисията“) към Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), като независим надзорен и консултативен орган, да предостави становище относно Предложението за Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения (1) („предложението“). Целта на предложението е да отмени и замени Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2). Комисията поиска и становището на работната група по член 29 (WP29), в чието изготвяне ЕНОЗД взе участие като пълноправен член (3).

Настоящото становище следва нашето Предварително становище 5/2016 относно преразглеждането на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002/58/ЕО) (4), издадено на 22 юли 2016 г. ЕНОЗД може освен това да предостави допълнителни консултации на следващите етапи на законодателната процедура.

Предложението е една от основните инициативи на стратегията за цифров единен пазар (5), имаща за цел засилване на доверието и сигурността в цифровите услуги в ЕС с акцент върху гарантиране на висока степен на защита за гражданите и равнопоставени условия на конкуренция за всички участници на пазара на територията на ЕС.

Предложението си поставя за цел да се модернизира и актуализира Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации като част от по-широките усилия за осигуряване на съгласувана и хармонизирана правна рамка за защита на данните в Европа. С Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации се доуточнява и допълва Директива 95/46/ЕО (6), която ще бъде заменена с приетия неотдавна Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (7).

На първо място, в раздел 2, ЕНОЗД обобщава основните си наблюдения относно предложението, като се съсредоточава върху положителните му аспекти. На второ място, в раздел 3, той повдига останалите си основни безпокойства и дава препоръки за тяхното преодоляване. Допълнителни безпокойства и препоръки за по-нататъшно подобряване са описани в приложението към настоящото становище, в което предложението е разгледано по-подробно. Решаването на проблемите, повдигнати в настоящото становище и в приложението към него, и допълнителното усъвършенстване на текста на Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения не само биха помогнали за по-добра защита на крайните потребители и други засегнати субекти на данни, но биха въвели повече правна сигурност за всички заинтересовани страни.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЕНОЗД приветства предложението на Комисията за модернизиран, актуализиран и засилен Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения. Той изразява мнението, че съществува трайна необходимост от конкретни правила за защита на поверителността и сигурността на електронните съобщения в ЕС и за допълване и конкретизиране на изискванията на ОРЗД. Органът също така счита, че са необходими прости, целенасочени и технологично неутрални правни разпоредби, които осигуряват силна, интелигентна и ефективна защита в обозримо бъдеще.

ЕНОЗД приветства декларираната амбиция да се осигури високо ниво на защита по отношение както на данни от съдържанието, така и на метаданни, и по-специално основните положителни елементи, посочени в раздел 2.1.

Въпреки че приветства предложението, ЕНОЗД продължава да бъде загрижен относно редица разпоредби, които застрашават да подкопаят намерението на Комисията да гарантира високо ниво на защита на неприкосновеността на личния живот в електронните съобщения. По-специално ЕНОЗД има следните основни притеснения:

определенията в предложението не трябва да зависят от отделната законодателна процедура относно Директивата за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (8) (предложението за ЕКЕС),

даването на съгласие от крайния потребител трябва да бъде засилено. Трябва да се иска съгласие от лицата, които ползват услугите, независимо дали са се абонирали за тях, както и от всички страни, участващи в комуникацията. Освен това трябва да бъдат защитени субектите на данни, които не участват в комуникациите,

трябва да се гарантира, че връзката между ОРЗД и Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения не оставя празноти в защитата на личните данни. Личните данни, събрани въз основа на съгласие на крайния потребител или на друго правно основание съгласно Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения, не трябва впоследствие да бъдат допълнително обработвани извън обхвата на това съгласие или по изключение на правно основание, което иначе би могло да съществува съгласно ОРЗД, но не и съгласно Регламента за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения;

на предложението липсва амбиция по отношение на т.нар. „проследяващи стени“ („tracking walls“) (известни също като „бисквитки“ („cookie walls“)). Не трябва като условие за достъп до уебсайтове да се поставя принудителното „даване на съгласие“ от лицето да бъде проследявано в уебсайтовете. С други думи, ЕНОЗД призовава законодателите да гарантират, че съгласието се дава наистина свободно,

Предложението не гарантира, че браузърите (и други пуснати на пазара софтуерни продукти, позволяващи електронни комуникации) ще бъдат настроени по подразбиране така, че да се предотврати проследяването на дигиталните стъпки на отделните лица,

изключенията във връзка с проследяването на местоположението на крайните устройства са твърде широки и не съдържат подходящи предпазни мерки;

Предложението съдържа възможност държавите членки да въвеждат ограничения; за тези ограничения са необходими конкретни предпазни мерки.

Тези основни проблеми, заедно с препоръките за тяхното преодоляване, са очертани в настоящото становище. Извън общите ни коментари и основните безпокойства, изложени подробно в основната част на становището, ЕНОЗД предоставя и допълнителни — и понякога по-технически — коментари и препоръки относно предложението в приложение, по-специално за улесняване работата на законодателите и другите заинтересовани страни, които желаят да усъвършенстват текста по време на законодателния процес. На последно място, също така отбелязваме колко е важно законодателите да обработят това важно досие бързо, за да се гарантира, че Регламентът за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения може да влезе в сила, както е предвидено, от 25 май 2018 г. — датата, на която самият ОРЗД ще влезе в сила.

Значението на тайната на съобщенията, предвидена от член 7 от Хартата, нараства със засилване на ролята на електронните комуникации в нашето общество и икономика. Предпазните мерки, изложени в настоящото становище, ще имат важна роля за осигуряване на успеха на дългосрочните стратегическите цели на Комисията, изложени в нейната стратегия за цифров единен пазар.

Съставено в Брюксел на 24 април 2017 година.

Giovanni BUTTARELLI

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения), (COM(2017 г.) 10 оконч.), 2017/0003 (COD).

(2)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(3)  Становище 1/2017 на работната група по член 29 относно Предложението за Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения (2002/58/ЕО) (WP247), прието на 4 април 2017 г. Вж. също Становище 3/2016 на работната група по член 29 относно оценката и преразглеждането на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002/58/ЕО) (WP240), прието на 19 юли 2016 г.

(4)  Вж. https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf.

(5)  Стратегия за цифров единен пазар за Европа, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 6 май 2015 г. (COM(2015) 192 оконч.), може да се намери на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=BG.

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, (COM(2016) 590 оконч./2), 2016/0288(COD) от 12.10.2016 г.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/6


Известие за започване на частичeн междинeн преглед на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

(2017/C 234/04)

В Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за междинен преглед в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антисубсидиен регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането за преглед бе подадено от Асоциацията на егейските износители („заявителя“) от името на производителите/износителите на дъгова пъстърва в Турция („засегнатата държава“).

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на настоящия преглед, е дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)

жива, с единично тегло, равно на или по-малко от 1,2 kg, или

прясна, охладена, замразена и/или пушена:

под формата на цели риби (с глави), независимо дали с хриле, независимо дали изкормени, с единично тегло, равно на или по-малко от 1,2 kg, или

без глави, независимо дали с хриле, независимо дали изкормени, с единично тегло, равно на или по-малко от 1 kg, или

под формата на филе с единично тегло, равно на или по-малко от 400 g,

с произход от Турция и понастоящем класирана в кодове по КН ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 и ex 0305 43 00 (кодове по ТАРИК 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 и 0305430011) („продукт, предмет на прегледа“).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/309 на Комисията (2).

Заявителят твърди, че запазването на мярката по отношение на вноса на продукта, предмет на прегледа, в настоящия ѝ размер вече не е необходимо за компенсиране на подлежащото на изравняване субсидиране. В тази връзка заявителят представи достатъчно доказателства, показващи наличието на промяна в структурата и условията на изпълнение на прякото субсидиране, предоставено на производителите на база килограм произведена дъгова пъстърва. При новите условия границите за допустимост биват достигнати много по-бързо и за произведените количества над тези граници не се отпускат субсидии. Следователно тази промяна е довела до значителен спад в размера на получаваната субсидия, по-специално за едрите производители износители на продукта, предмет на прегледа.

С оглед на гореизложеното Комисията смята, че са налице достатъчно prima facie доказателства, че обстоятелствата във връзка със субсидирането са се променили съществено, като тези промени са с дълготраен характер, и поради това мерките следва да бъдат подложени на преглед.

4.   Процедура

След като установи, и след като уведоми държавите членки, че са налице достатъчно доказателства, обосноваващи започването на частичен междинен преглед, ограничен до разглеждането на субсидирането, Комисията започва преглед в съответствие с член 19 от основния регламент. Целта на прегледа е да се установи дали запазването на мерките все още е необходимо за компенсиране на подлежащото на изравняване субсидиране.

Възможно е вследствие на прегледа да се наложи да бъде изменено нивото на митото, наложено по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция.

Правителството на Турция е поканено за участие в обсъжданията.

4.1.    Процедура за определяне на необходимостта от запазване на мерките

Производителите износители (3) на продукта, предмет на прегледа, от Турция, както и органите на Турция, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

Разследване на производителите износители

Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в Турция

а)   Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура производители износители в Турция и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 27 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своето(ите) дружество(а), изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с органите на Турция, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на засегнатата държава.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Без да се засяга прилагането на член 28 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“). Без да се засяга буква б) по-долу, изравнителното мито, което може да бъде наложено върху вноса от невключените в извадката оказали съдействие производители износители, няма да превишава среднопретегления размер на субсидията, определен за включените в извадката производители износители (4).

б)   Индивидуален марж на субсидията за невключени в извадката дружества

В съответствие с член 27, параграф 3 от основния регламент невключените в извадката оказали съдействие производители износители могат да поискат от Комисията да им бъдат определени индивидуални размери на субсидията. Производителите износители, които желаят да им бъде определен индивидуален марж на субсидията, трябва да поискат въпросник и да го върнат надлежно попълнен в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Производителите износители, поискали да им бъде определен индивидуален размер на субсидията, следва обаче да имат предвид, че въпреки всичко Комисията може да реши да не определи индивидуален размер на субсидията за тях, ако например броят на производителите износители е толкова голям, че определянето на такъв марж би представлявало прекомерна тежест и би възпрепятствало навременното приключване на разследването.

4.2.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

4.3.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

4.4.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, следва да бъдат обозначени с „Limited“ (5). Всяко искане за поверително третиране трябва да бъде надлежно обосновано.

В съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: trade_trout_review@ec.europa.eu

5.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

6.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват в пълна степен правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени насрещни доводи по въпроси, свързани с разследването.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

7.   График на разследването

В съответствие с член 22, параграф 1 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

8.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/309 на Комисията от 26 февруари 2015 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция (ОВ L 56, 27.2.2015 г., стр. 12).

(3)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали директно, или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на прегледа.

(4)  В съответствие с член 15, параграф 3 от основния регламент не се вземат предвид нулевите и de minimis размери на подлежащи на изравняване субсидии, както и размерите на подлежащите на изравняване субсидии, установени при обстоятелствата, посочени в член 28 от основния регламент.

(5)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55) и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY)

Дело — кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 234/05)

1.

На 13 юли 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Ontario Teachers’Pension Plan Board (OTPP, Канада) и Alberta Investment Management Corporation (AIMCo, Канада), Borealis European Holdings (Borealis, Нидерландия) и Kuwait Investment Authority (KIA, Кувейт), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията, всяко придобиване на съвместен контрол над London City Airport (LCY, Обединеното кралство), посредством изменение на споразумението между акционерите относно LCY.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие OTPP: управление на пенсионни обезщетения и инвестиции в пенсионни схеми от името на приблизително 318 000 работещи и пенсионирани учители от провинция Онтарио.

—   за предприятие AIMCo: управител на институционални инвестиции.

—   за предприятие Borealis: изключителен управител на инфраструктура за зелена енергия за Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS) на която принадлежи и която управлява разнообразен глобален портфейл от акции и облигации, както и недвижимо имущество, инфраструктура и частни дялови инвестиции за повече от 470 000 членове и пенсионери от името на около 1 000 работодатели в Онтарио, Канада.

—   за предприятие KIA: инвеститор в световен мащаб с инвестиции във всички основни географски области и класове активи, обхващащи акции, инструменти с фиксиран доход, държавни облигации, частни дялови инвестиции и имущество.

—   за предприятие LCY: търговско летище в Лондон.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата с позоваване на M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY на следния адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/14


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 234/06)

1.

На 14 юли 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Banco Santander, S.A. (Santander, Испания) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Banco Popular Español S.A. (BPE, Испания) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Santander: активно в областта на банкови и застрахователни услуги, е дружеството майка на международна група от банкови и финансови дружества, работещи основно в други европейски държави, включително Испания, Португалия, Обединеното кралство, Латинска Америка и САЩ,

—   за предприятие BPE: дружеството майка на група, която включва следните финансови организации: Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank и Banco BPE Португалия. Също така притежава дял от предприятие BPE Targobank и WiZink. BPE предоставя банкови услуги, както и застрахователни услуги в Испания и Португалия. Акциите на BPE се търгуват на фондовите борси в Барселона, Мадрид, Билбао и Валенсия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с посочване на дело M.8553 — Santander — Banco Popular, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).