ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 204

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
28 юни 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 204/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8433 — Zalando/Bestseller United/JV) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 204/03

Решение на Съвета от 26 юни 2017 година за подновяване на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

2

 

Европейска комисия

2017/C 204/04

Обменен курс на еврото

4

2017/C 204/05

Известие на Комисията относно датата на получаване на становището на Комитета за оценка на риска на Европейската агенция по химикали, с което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на глифозат на равнището на ЕС

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2017/C 204/06

Информация съгласно член 5, параграф 2 — Промяна на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. ( ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19 ) и Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006)

6


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2017/C 204/07

Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 — 2020 г. (Решение за изпълнение С(2017) 696 на Комисията)

7

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2017/C 204/08

Известие относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Европейския съюз на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република: промяна в наименованието на дружество, по отношение на което се прилага антидъмпинговата митническа ставка за невключени в извадката оказали съдействие дружества

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 204/01)

На 19 юни 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8497. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8433 — Zalando/Bestseller United/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 204/02)

На 16 юни 2017 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32017M8433. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 юни 2017 година

за подновяване на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

(2017/C 204/03)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение, и по-специално член 4 от него (1),

като взе предвид представената от правителството на Дания кандидатура,

като има предвид, че:

(1)

С решенията си от 14 юли 2015 г. (2) и 14 септември 2015 г. (3) Съветът назначи членовете на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за периода от 18 септември 2015 г. до 17 септември 2018 г.

(2)

След оставката на г-н Lars MORTENSEN в Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение се освободи едно място за член от Дания от категорията на представителите на правителствата.

(3)

Следва да бъдат назначени членове на Управителния съвет на посочения по-горе център за остатъка от настоящия мандат, който изтича на 17 септември 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посоченото по-долу лице се назначава за член на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за остатъка от мандата, който изтича на 17 септември 2018 г.:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА:

ДАНИЯ

г-жа Lise Lotte TOFT

Член 2

Настоящото решение се публикува за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2017 година.

За Съвета

Председател

J. MIZZI


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 232, 16.7.2015 г., стр. 2.

(3)  ОВ С 305, 16.9.2015 г., стр. 2.


Европейска комисия

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/4


Обменен курс на еврото (1)

27 юни 2017 година

(2017/C 204/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1278

JPY

японска йена

126,16

DKK

датска крона

7,4357

GBP

лира стерлинг

0,88370

SEK

шведска крона

9,7678

CHF

швейцарски франк

1,0883

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

9,5200

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

26,270

HUF

унгарски форинт

309,40

PLN

полска злота

4,2151

RON

румънска лея

4,5635

TRY

турска лира

3,9525

AUD

австралийски долар

1,4819

CAD

канадски долар

1,4895

HKD

хонконгски долар

8,7972

NZD

новозеландски долар

1,5431

SGD

сингапурски долар

1,5626

KRW

южнокорейски вон

1 283,79

ZAR

южноафрикански ранд

14,5572

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,6853

HRK

хърватска куна

7,4070

IDR

индонезийска рупия

15 007,64

MYR

малайзийски рингит

4,8360

PHP

филипинско песо

56,653

RUB

руска рубла

66,5530

THB

тайландски бат

38,289

BRL

бразилски реал

3,7216

MXN

мексиканско песо

20,1288

INR

индийска рупия

72,7545


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/5


Известие на Комисията относно датата на получаване на становището на Комитета за оценка на риска на Европейската агенция по химикали, с което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на глифозат на равнището на ЕС

(2017/C 204/05)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията (1) срокът на одобрението на активното вещество глифозат бе удължен до по-ранната от двете дати — 6 месеца от датата на получаване от Комисията на становището на Комитета за оценка на риска на Европейската агенция по химикали или 31 декември 2017 г.

В съображение 7 от посочения регламент Комисията посочи, че когато получи становището на Комитета за оценка на риска на Европейската агенция по химикали, тя ще оповести датата на получаването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията получи становището на Комитета за оценка на риска на Европейската агенция по химикали, с което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на глифозат на равнището на ЕС, на 15 юни 2017 г.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията от 29 юни 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 52).


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/6


Информация съгласно член 5, параграф 2

Промяна на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

(Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19) и Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006)

(2017/C 204/06)

I.1.   Наименование и адрес на ЕГТС

Регистрирано наименование: Eurorégion Aquitaine/Euskadi/Navarra

Регистрирано седалище:

I.2.   Срок на членство на новия член:

Срок на съществуване на групата: безсрочно

I.3.   Първо публикуване в ОВ: OВ S 234, 6.12.2012 г.

I.4.   Име и данни за контакт с новия член:

Communauté Forale de Navarre

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/7


Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 — 2020 г.

(Решение за изпълнение С(2017) 696 на Комисията)

(2017/C 204/07)

С настоящото генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2017 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Очакват се предложения по следните четири покани:

 

CEF-TC-2017-3: Електронно фактуриране

 

CEF-TC-2017-3: Електронен превод

 

CEF-TC-2017-3: Europeana

 

CEF-TC-2017-3: Свободен достъп до данни от обществения сектор

Общият индикативен бюджет за избраните предложения по посочените покани е 24 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 28 ноември 2017 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/8


Известие относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Европейския съюз на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република: промяна в наименованието на дружество, по отношение на което се прилага антидъмпинговата митническа ставка за невключени в извадката оказали съдействие дружества

(2017/C 204/08)

Вносът на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня („съдове и прибори за сервиране“) с произход от Китайската народна република подлежи на окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (1) („Регламент (ЕС) № 412/2013“).

Едно дружество, разположено в Китайската народна република, с допълнителен код по ТАРИК B521 (2), което изнася за Съюза съдове и прибори за сервиране, като спрямо този износ се прилага антидъмпинговата митническа ставка от 17,9 % за невключени в извадката оказали съдействие дружества, информира Комисията, че е променило наименованието си, както е посочено по-долу.

Дружеството поиска Комисията да потвърди, че промяната на наименованието не засяга правото му да се ползва от митническата ставка, прилагана за него под предишното му наименование.

Комисията разгледа предоставената информация и стигна до заключението, че промяната в наименованието по никакъв начин не засяга констатациите в Регламент (ЕС) № 412/2013.

Поради това позоваването в приложение I към Регламент (ЕС) № 412/2013 на:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

следва да се чете:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Допълнителният код по ТАРИК B521, определен преди това за Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd, се прилага за Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  ОВ L 131, 15.5.2013 г., стр. 1.

(2)  Интегрирана тарифа на Европейския съюз.