ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 104

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
3 април 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 104/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 104/02

Дело C-604/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Таван от 10 % от оборота — Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г. — Принцип за недопускане на прилагане с обратна сила — Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол — Прекомерна продължителност на производството)

2

2017/C 104/03

Дело C-609/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 31 — Задължение за мотивиране)

2

2017/C 104/04

Дело C-611/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Hansa Metallwerke AG и др./Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Таван от 10 % от оборота — Задължение за мотивиране — Защита на оправданите правни очаквания)

3

2017/C 104/05

Дело C-613/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Европейска комисия/Keramag Keramische Werke GmbH, по-рано Keramag Keramische Werke AG и др. (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Задължение за мотивиране)

3

2017/C 104/06

Дело C-614/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Masco Corp. и др./Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Единно продължено нарушение — Задължение за мотивиране)

4

2017/C 104/07

Дело C-618/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Zucchetti Rubinetteria SpA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Таван от 10 % от оборота)

5

2017/C 104/08

Дело C-619/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Mamoli Robinetteria SpA/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Таван от 10 % от оборота — Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол)

5

2017/C 104/09

Дело C-625/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy & Boch AG/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация — Единно нарушение — Доказване — Глоби — Пълен съдебен контрол — Разумен срок — Пропорционалност)

6

2017/C 104/10

Дело C-626/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy & Boch Austria GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация — Единно нарушение — Доказване — Глоби — Пълен съдебен контрол — Разумен срок — Пропорционалност)

6

2017/C 104/11

Дело C-636/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Roca Sanitario, SA/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите за 2006 г. — Задължение за мотивиране — Принцип на равно третиране — Пропорционалност — Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол)

7

2017/C 104/12

Дело C-637/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Laufen Austria AG/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Таван от 10 % от оборота — Насоки относно метода за определяне на глобите за 2006 г. — Задължение за мотивиране — Принцип на равно третиране — Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол)

7

2017/C 104/13

Дело C-638/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Roca SARL/Европейска комисия (Обжалване — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация — Насоки относно метода за определяне на глобите за 2006 г. — Принцип на равно третиране — Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол)

8

2017/C 104/14

Дело C-642/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy & Boch — Belgium/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация — Единно нарушение — Доказване — Глоби — Пълен съдебен контрол — Разумен срок — Пропорционалност)

8

2017/C 104/15

Дело C-644/13 P: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy et Boch SAS/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство — Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация — Единно нарушение — Доказване — Глоби — Пълен съдебен контрол — Разумен срок — Пропорционалност)

9

2017/C 104/16

Дело C-421/14: Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander — Испания) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Договори между продавачи или доставчици и потребители — Договори за ипотечен кредит — Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот — Преклузивен срок — Правомощия на националния съд — Сила на пресъдено нещо)

9

2017/C 104/17

Дело C-560/14: Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — M/Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2004/83/ЕО — Минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци — Молба за субсидиарна закрила — Законосъобразност на националното производство, следвано при разглеждане на молба за субсидиарна закрила, подадена след отхвърляне на молба за предоставяне на статута на бежанец — Право на изслушване — Обхват — Право на интервю — Право да се призовават и разпитват свидетели)

11

2017/C 104/18

Дело C-573/14: Решение на Съда (голям състав) от 31 януари 2017 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État, Белгия) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Убежище — Директива 2004/83/ЕО — Минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци — Член 12, параграф 2, буква в) и член 12, параграф 3 — Изключване на статута на бежанец — Понятие деяния, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации — Обхват — Член на ръководството на терористична организация — Осъждане за участие в дейността на терористична група — Конкретна преценка)

12

2017/C 104/19

Дело C-606/14 P: Решение на Съда (пети състав) от 1 февруари 2017 г. — Portovesme Srl/Европейска комисия (Обжалване — Помощ, предоставена от Италианската република в полза на Portovesme Srl — Префернциални тарифи за електроенергия — Решение, с което мярката се обявява за несъвместима с вътрешния пазар)

13

2017/C 104/20

Съединени дела C-247/15 P, C-253/15 P и C-259/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 януари 2017 г. — Макском ЕООД, Chin Haur Indonesia, PT, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Дъмпинг — Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 — Внос на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис — Разширяване по отношение на този внос на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китай — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 13 — Заобикаляне — Член 18 — Неоказване на съдействие — Доказване — Съвкупност от съвпадащи косвени доказателства)

13

2017/C 104/21

Съединени дела C-248/15 P, C-254/15 P и C-260/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 януари 2017 г. — Макском ЕООД, City Cycle Industries, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Дъмпинг — Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 — Внос на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис — Разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китай, към този внос — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 13 — Заобикаляне — Член 18 — Неоказване на съдействие — Доказване — Съвкупност от съвпадащи косвени доказателства — Противоречие в мотивите — Липса на мотиви — Нарушение на процесуалните права)

14

2017/C 104/22

Дело C-283/15: Решение на Съда (първи състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Данъчно законодателство — Данък върху доходите — Гражданин на държава членка, който получава доходи на територията на тази държава членка и на територията на трета държава и пребивава на територията на друга държава членка — Данъчно предимство, целящо да се отчете личното и семейното му положение)

15

2017/C 104/23

Дело C-373/15 P: Решение на Съда (осми състав) от 26 януари 2017 г. — Френска република/Европейска комисия, Кралство Испания (Обжалване — Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Разходи, изключени от финансиране от Европейския съюз — Регламенти (ЕО) № 1698/2005, (ЕО) № 1975/2006 и (ЕО) № 796/2004 — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Области с неблагоприятни природни условия — Проверки на място — Коефициент за гъстота на животните — Преброяване на животни)

16

2017/C 104/24

Дело C-392/15: Решение на Съда (първи състав) от 1 февруари 2017 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Нотариуси — Изискване за гражданство — Член 51 ДФЕС — Участие в упражняването на публичната власт)

16

2017/C 104/25

Дело C-430/15: Решение на Съда (първи състав) от 1 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединеното кралство) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (Преюдициално запитване — Социална сигурност — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Компонент грижа на помощта за издръжка на лица с увреждания (disability living allowance) — Осигурено за риска старост лице, което окончателно е преустановило всякаква професионална дейност — Понятия обезщетение за болест и обезщетение за инвалидност — Износимост)

17

2017/C 104/26

Дело C-441/15: Решение на Съда (осми състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Bremen — Германия) — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиции 3824 90 97 и 2106 90 92 — Прахообразен продукт, състоящ се от калциев карбонат (95 %) и от модифицирано нишесте (5 %))

18

2017/C 104/27

Дело C-506/15 P: Решение на Съда (осми състав) от 26 януари 2017 г. — Кралство Испания/Европейска комисия (Обжалване — Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Разходи, изключени от финансирането от Европейския съюз — Регламенти (ЕО) № 1698/2005, (ЕО) № 1975/2006 и (ЕО) № 796/2004 — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Области с неблагоприятни природни условия — Проверки на място — Коефициент за гъстота на животните — Преброяване на животните)

18

2017/C 104/28

Дело C-562/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris — Франция) — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU (Преюдициално запитване — Сравнителна реклама — Директива 2006/114/ЕО — Член 4 — Директива 2005/29/ЕО — Член 7 — Обективно сравняване на цените — Заблуждаващо бездействие — Реклама, в която се сравняват цените на стоки, продавани в различни по големина и по формат магазини — Законосъобразност — Съществена информация — Степен и носител на информацията)

19

2017/C 104/29

Дело C-585/15: Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Белгия) — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge (Преюдициално запитване — Захар — Налози върху производството — Изчисляване на средната загуба — Изчисляване на налозите върху производството — Регламент (ЕО) № 2267/2000 — Валидност — Регламент (ЕО) № 1993/2001 — Валидност)

20

2017/C 104/30

Дело C-21/16: Решение на Съда (девети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — Португалия) — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 131 и 138 — Условия за освобождаване от данък на вътреобщностна доставка — Система за обмен на информация за ДДС (VIES) — Липса на вписване на купувача — Отказ от освобождаване от данък — Допустимост)

21

2017/C 104/31

Дело C-144/16: Решение на Съда (шести състав) от 1 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal — Португалия) — Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações (Преюдициално запитване — Процедури за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество — Директиви 83/189/ЕИО и 98/34/ЕО — Проект на технически регламент — Уведомяване на Европейската комисия — Задължения на държавите членки — Неизпълнение — Последици)

21

2017/C 104/32

Дело C-283/16: Решение на Съда (шести състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Обединено кралство) — M. S./P. S. (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 4/2009 — Член 41, параграф 1 — Признаване и изпълнение на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка — Изпълнение на решение в държава членка — Подаване на молбата пряко до компетентния орган на държавата членка по изпълнение — Национално законодателство, съгласно което молбата трябва да бъде подадена до централния орган на държавата членка по изпълнение)

22

2017/C 104/33

Дело C-45/16 P: Определение на Съда (девети състав) от 26 януари 2017 г. — d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Арбитражна клауза — Договор Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat), сключен в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) — Предсрочно прекратяване на този договор поради нередности, допуснати при изпълнението на друг договор, сключен с Европейската комисия — Добросъвестност — Оправдани правни очаквания във връзка с липсата на предсрочно прекратяване)

23

2017/C 104/34

Дело C-53/16 P: Определение на Съда (десети състав) от 24 януари 2017 г. — Carsten René Beul/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна — Функциониране на финансовите пазари — Изисквания за извършването на задължителния одит на годишните и консолидираните финансови отчети на предприятията от обществен интерес — Регламент (ЕС) № 537/2014 — Правила за организацията и подбора на задължителните одитори и одиторските дружества от страна на предприятията от обществен интерес — Липса на лично засягане — Явна недопустимост)

23

2017/C 104/35

Дело C-566/16: Преюдициално запитване от Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 10 ноември 2016 г. — Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Дело C-593/16: Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 23 ноември 2016 г. — Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Дело C-613/16: Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 28 ноември 2016 г. — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Дело C-629/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 7 декември 2016 г. — CX

26

2017/C 104/39

Дело C-642/16: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 декември 2016 г. — Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Дело C-649/16: Преюдициално запитване от Obersten Gerichtshofs (Österreich), постъпило на 19 декември 2016 г. — Peter Valach и др../Waldviertler Sparkasse Bank AG и др.

27

2017/C 104/41

Дело C-664/16: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 21 декември 2016 г. — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Дело C-670/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Minden (Германия), постъпило на 29 декември 2016 г. — Tsegezab Mengesteab/Федерална република Германия

28

2017/C 104/43

Дело C-673/16: Преюдициално запитване от Curtea Constituțională a României (Румъния), постъпило на 30 декември 2017 г. — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Дело C-681/16: Преюдициално запитване от Landgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 27 декември 2016 г. — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Дело C-683/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln (Германия), постъпило на 27 декември 2016 г. — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

31

2017/C 104/46

Дело C-684/16: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 27 декември 2017 г. — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Дело C-2/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 2 януари 2017 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social и Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Дело C-12/17: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 10 януари 2017 г. — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Дело C-16/17: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 13 януари 2017 г. — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Дело C-27/17: Преюдициално запитване от Lietuvos apeliacinis teismas (Литва), постъпило на 19 януари 2017 г. — AB flyLAL-Lithuanian Airlines, в ликвидация/Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation A/S

35

2017/C 104/51

Дело C-34/17: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 24 януари 2017 г. — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Дело C-43/17 P: Жалба, подадена на 25 януари 2017 г. от Liam Jenkinson срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 ноември 2016 г. по дело T-602/15, Liam Jenkinson/Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Eulex Kosovo

36

2017/C 104/53

Дело C-73/17: Жалба, подадена на 9 февруари 2017 г. — Френска република/Европейски парламент

37

 

Общ съд

2017/C 104/54

Съединени дела T-14/14 и Т-87/14: Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines r и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Възражение за незаконосъобразност — Правно основание — Злоупотреба с власт — Право на защита — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност — Ne bis in idem — Сила на пресъдено нещо — Пропорционалност — Явна грешка в преценката — Основни права)

39

2017/C 104/55

Дело T-191/14: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Lubrizol France/Съвет (Обща митническа тарифа — Правна уредба за суспендиране на автономните мита за определени селскостопански и промишлени продукти — Възражение срещу съществуващите суспендирания — Еквивалентност на продуктите — Процедура за разглеждане на възраженията)

40

2017/C 104/56

Дело T-351/14: Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Construlink/EUIPO — Wit-Software (GATEWIT) („Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз GATEWIT — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз wit software — По-ранна национална фирма на дружество Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2017/C 104/57

Дело T-493/14: Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Mayer/ЕОБХ (Командирован национален експерт — Правила на ЕОБХ относно КНЕ — Решение да не се продължава командироването — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на личния живот и личната неприкосновеност — Защита на личните данни — Регламент (ЕО) № 45/2001 — Искания за установяване на обстоятелства и за даване на задължителни указания — Допълнително писмено изявление към жалбата — Изменение на исканията — Допустимост)

41

2017/C 104/58

Дело T-706/14: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Holistic Innovation Institute/REA (Научни изследвания и технологично развитие — Финансирани от Съюза проекти за научни изследвания — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.) — Проекти ZONeSEC и Inachus — Решение да се откаже участието на жалбоподателя — Жалба за отмяна и иск за отговорност)

42

2017/C 104/59

Дело T-726/14: Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Novar/EUIPO (Извъндоговорна отговорност — Доказване на съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранната марка — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Решение за отхвърляне на възражението поради липсата на доказателство за по-ранното право — Правило 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Преразглеждане на решението — Член 62, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вреда, състояща се в разноски за адвокат — Причинно-следствена връзка)

42

2017/C 104/60

Дело T-783/14: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — SolarWorld/Комисия (Дъмпинг — Субсидии — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (клетки) с произход или изпратени от Китай — Одобрение на намаление на минималната вносна цена по силата на ангажимент, приет в рамките на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура — Промишленост на Съюза — Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009)

43

2017/C 104/61

Дело T-811/14: Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Unilever/EUIPO — Technopharma (Fair & Lovely) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративната марка на Европейския съюз Fair & Lovely — По-ранни словни национални марки и марки на Бенелюкс FAIR & LOVELY — Решение по жалбата — Член 64, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Право на изслушване — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009 — Спиране на административното производство — Правило 20, параграф 7, буква в) и правило 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Оправдани правни очаквания — Злоупотреба с власт — Явни грешки в преценката)

44

2017/C 104/62

Дело T-71/15: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Jaguar Land Rover/EUIPO — Nissan Jidosha (Land Glider) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз Land Glider — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Европейския съюз LAND ROVER — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

44

2017/C 104/63

Дело T-145/15: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Румъния/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Мерки, свързани с площта — Разходи, изключени от финансиране — Фиксирани финансови корекции — Член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 — Задължение за мотивиране — Пропорционалност)

45

2017/C 104/64

Дело T-513/15: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрацията на словна марка на Европейския съюз Limbic® Map — Липса на описателен характер — Абсолютно основание за отказ — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009)

46

2017/C 104/65

Дело T-516/15: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрацията на словна марка на Европейския съюз Limbic® Types — Липса на описателен характер — Абсолютно основание за отказ — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009)

46

2017/C 104/66

Дело T-517/15: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрацията на словна марка на Европейския съюз Limbic® Sales — Липса на описателен характер — Абсолютно основание за отказ — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009)

47

2017/C 104/67

Дело T-18/16: Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — DMC/EUIPO — Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз De Giusti ORGOGLIO — По-ранна словна марка на Европейския съюз ORGOGLIO — Относително основание за отказ — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2017/C 104/68

Дело T-871/16: Жалба, подадена на 8 декември 2016 г. — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

48

2017/C 104/69

Дело T-22/17: Жалба, подадена на 16 януари 2017 г. — Португалия/Комисия

49

2017/C 104/70

Дело T-23/17: Жалба, подадена на 17 януари 2017 г. — Barnett/ЕИСК

50

2017/C 104/71

Дело T-31/17: Жалба, подадена на 20 януари 2017 г. — Португалия/Комисия

51

2017/C 104/72

Дело T-33/17: Жалба, подадена на 20 януари 2017 г. — Amicus Therapeutics UK и Amicus Therapeutics/ЕМА

51

2017/C 104/73

Дело T-37/17: Иск, предявен на 23 януари 2017 г. — Bank Tejarat/Съвет

52

2017/C 104/74

Дело T-38/17: Иск, предявен на 20 януари 2017 г. — DQ и др./Парламент

53

2017/C 104/75

Дело T-39/17: Жалба, подадена на 20 януари 2017 г. — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Комисия

54

2017/C 104/76

Дело T-50/17: Жалба, подадена на 30 януари 2017 г. — Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Дело T-60/17: Жалба, подадена на 1 януари 2017 г. — Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Дело T-64/17: Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Дело T-67/17: Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Italytrade/EUIPO — Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Дело T-68/17: Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Дело T-69/17: Жалба, подадена на 3 февруари 2017 г. — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Дело T-70/17: Жалба, подадена на 31 януари 2017 г. — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Дело T-72/17: Жалба, подадена на 3 февруари 2017 г. — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Дело T-78/17: Жалба, подадена на 30 януари 2017 г. — Jumbo Africa/EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Дело T-86/17: Жалба, подадена на 10 февруари 2017 г. — Le Pen/Парламент

61

2017/C 104/86

Дело T-87/17: Жалба, подадена на 8 февруари 2017 г. — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

62


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2017/C 104/01)

Последна публикация

ОВ C 95, 27.3.2017 г.

Предишни публикации

ОВ C 86, 20.3.2017 г.

ОВ C 78, 13.3.2017 г.

ОВ C 70, 6.3.2017 г.

ОВ C 63, 27.2.2017 г.

ОВ C 53, 20.2.2017 г.

ОВ C 46, 13.2.2017 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/2


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-604/13 P) (1)

((Обжалване - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 23, параграф 2 - Таван от 10 % от оборота - Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г. - Принцип за недопускане на прилагане с обратна сила - Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол - Прекомерна продължителност на производството))

(2017/C 104/02)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (представители: H. Janssen и T. Kapp, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre и L Malferrari, подпомагани от A. Böhlke, Rechtsanwalt), Съвет на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 24, 25.1.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/2


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA/Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-609/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 31 - Задължение за мотивиране))

(2017/C 104/03)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (представители: U. Soltész и C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre и Malferrari, подпомагани от A. Böhlke, Rechtsanwalt), Съвет на Европейския съюз

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Duravit AG, Duravit SA и Duravit BeLux SPRL/BVBA да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 71, 8.3.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/3


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Hansa Metallwerke AG и др./Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-611/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 23, параграф 2 - Таван от 10 % от оборота - Задължение за мотивиране - Защита на оправданите правни очаквания))

(2017/C 104/04)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (представители: S. Cappellari, H.-J. Hellmann и C. Malz, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: L Malferrari и R. Sauer), Съвет на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium и Hansa Austria GmbH да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/3


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Европейска комисия/Keramag Keramische Werke GmbH, по-рано Keramag Keramische Werke AG и др.

(Дело C-613/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Задължение за мотивиране))

(2017/C 104/05)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek и J. Norris-Usher)

Други страни в производството: Keramag Keramische Werke GmbH, по-рано Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA, Sanitec Europe Oy (представители: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, advokat, K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Диспозитив

1)

Отменя точки 1 и 2 от диспозитива на решение на Общия съд на Европейския съюз от 16 септември 2013 г., Keramag Keramische Werke и др./Комисия (T-379/10 и T-381/10, EU:T:2013:457).

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Отхвърля насрещната жалба.

4)

Връща делото на Общия съд на Европейския съюз за ново разглеждане, що се отнася до частта от решение на Общия съд на Европейския съюз от 16 септември 2013 г., Keramag Keramische Werke и др./Комисия (T-379/10 и T-381/10, EU:T:2013:457), която не е отменена с настоящото решение.

5)

Не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/4


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Masco Corp. и др./Европейска комисия

(Дело C-614/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Единно продължено нарушение - Задължение за мотивиране))

(2017/C 104/06)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (представители: D. Schroeder и S. Heinz, Rechtsanwälte, B. Fischer, упълномощен от J. Temple Lang, Solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: L Malferrari и F. Ronkes Agerbeek, подпомагани от B. Kennelly, barrister)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV и Hüppe BV да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 24, 25.1.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/5


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Zucchetti Rubinetteria SpA/Европейска комисия

(Дело C-618/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 23, параграф 2 - Таван от 10 % от оборота))

(2017/C 104/07)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Zucchetti Rubinetteria SpA (представители: M. Condinanzi, P. Ziotti и N. Vasile, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: L Malferrari и F. Ronkes Agerbeek)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Zucchetti Rubinetteria SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/5


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Mamoli Robinetteria SpA/Европейска комисия

(Дело C-619/13 P) (1)

((Обжалване - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Координиране на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 23, параграф 2 - Таван от 10 % от оборота - Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол))

(2017/C 104/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Mamoli Robinetteria SpA (представители: F. Capelli и M. Valcada, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: L Malferrari и F. Ronkes Agerbeek, подпомагани от F. Ruggeri Laderchi, avvocato)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Mamoli Robinetteria SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/6


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy & Boch AG/Европейска комисия

(Дело C-625/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство - Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация - Единно нарушение - Доказване - Глоби - Пълен съдебен контрол - Разумен срок - Пропорционалност))

(2017/C 104/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Villeroy & Boch AG (представители: M. Klusmann и T. Kreifels, Rechtsanwälte, подпомагани от M. S. Thomas, professeur)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: L. Malferrari, F. Castillo de la Torre и F. Ronkes Agerbeek)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Villeroy & Boch AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 39, 8.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/6


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy & Boch Austria GmbH/Европейска комисия

(Дело C-626/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство - Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация - Единно нарушение - Доказване - Глоби - Пълен съдебен контрол - Разумен срок - Пропорционалност))

(2017/C 104/10)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Villeroy & Boch Austria GmbH (представители: A Reidlinger и J. Weichbrodt, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: M. Kellerbauer, L Malferrari и F. Ronkes Agerbeek)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Villeroy & Boch Austria GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 39, 8.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/7


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Roca Sanitario, SA/Европейска комисия

(Дело C-636/13 P) (1)

((Обжалване - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Насоки относно метода за определяне на размера на глобите за 2006 г. - Задължение за мотивиране - Принцип на равно третиране - Пропорционалност - Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол))

(2017/C 104/11)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Roca Sanitario, SA (представители: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez и E. Navarro Varona, abogados)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre и F. Jimeno Fernández)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Roca Sanitario SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/7


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Laufen Austria AG/Европейска комисия

(Дело C-637/13 P) (1)

((Обжалване - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 23, параграф 2 - Таван от 10 % от оборота - Насоки относно метода за определяне на глобите за 2006 г. - Задължение за мотивиране - Принцип на равно третиране - Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол))

(2017/C 104/12)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Laufen Austria AG (представител: E. Navarro Varona, abogada)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre и F. Jimeno Fernández)

Диспозитив

1)

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз от 16 септември 2013 г., Laufen Austria/Комисия (T-411/10, EU:T:2013:443).

2)

Връща делото на Общия съд на Европейския съюз, за да се произнесе по направеното от Laufen Austria AG искане за намаляване на наложената глоба.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/8


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Roca SARL/Европейска комисия

(Дело C-638/13 P) (1)

((Обжалване - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Съгласуване на продажните цени и обмен на чувствителна търговска информация - Насоки относно метода за определяне на глобите за 2006 г. - Принцип на равно третиране - Упражняване на правомощието за пълен съдебен контрол))

(2017/C 104/13)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Roca SARL (представител: P. Vidal Martínez, abogada)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre и F. Jimeno Fernández)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Roca SARL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 52, 22.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/8


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy & Boch — Belgium/Европейска комисия

(Дело C-642/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство - Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация - Единно нарушение - Доказване - Глоби - Пълен съдебен контрол - Разумен срок - Пропорционалност))

(2017/C 104/14)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Villeroy & Boch — Belgium (представители: O. W. Brouwer и N. Lorjé, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: L Malferrari и F. Ronkes Agerbeek)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Villeroy & Boch Belgium SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/9


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. — Villeroy et Boch SAS/Европейска комисия

(Дело C-644/13 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Картели - Белгийски, германски, френски, италиански, нидерландски и австрийски пазар на оборудване за баня - Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство - Съгласуване на цените и обмен на чувствителна търговска информация - Единно нарушение - Доказване - Глоби - Пълен съдебен контрол - Разумен срок - Пропорционалност))

(2017/C 104/15)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Villeroy et Boch SAS (представител: J. Philippe, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre, L Malferrari и F. Ronkes Agerbeek)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Villeroy & Boch SAS да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 45, 15.2.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/9


Решение на Съда (първи състав) от 26 януари 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander — Испания) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García

(Дело C-421/14) (1)

((Преюдициално запитване - Директива 93/13/ЕИО - Договори между продавачи или доставчици и потребители - Договори за ипотечен кредит - Производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот - Преклузивен срок - Правомощия на националния съд - Сила на пресъдено нещо))

(2017/C 104/16)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Страни в главното производство

Жалбоподател: Banco Primus SA

Ответник: Jesús Gutiérrez García

Диспозитив

1.

Членове 6 и 7 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална преходна разпоредба като четвъртата преходна разпоредба от Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Закон 1/2013 относно мерки за засилване на защитата на ипотекарните длъжници, преструктуриране на дълга и социалния наем) от 14 май 2013 г., която предвижда за упражняването на правото на възражение срещу принудителното изпълнение на основание твърдян неравноправен характер на договорни клаузи от страна на потребителите, спрямо които е образувано принудително изпълнение върху ипотекиран имот, което обаче не е приключило преди влизането в сила на закона, предвиждащ тази разпоредба, едномесечен преклузивен срок, изчисляван от деня, следващ този на публикуването на този закон.

2.

Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална разпоредба като член 207 от Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Закон 1/2000 за Гражданския процесуален кодекс) от 7 януари 2000 г., изменен със Закон 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Закон 1/2013 относно мерки за засилване на защитата на ипотекарните длъжници, преструктуриране на дълга и социалния наем) от 14 май 2013 г., впоследствие с Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (Декрет-закон 7/2013 за спешни данъчни и бюджетни мерки за насърчаване на изследванията, развитието и иновациите) от 28 юни 2013 г., впоследствие с Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (Декрет-закон 11/2014 за спешни мерки относно несъстоятелността) от 5 септември 2014 г., която забранява на националния съд служебно да преразглежда неравноправни клаузи в договор, когато законосъобразността на всички клаузи в договора с оглед на посочената директива вече е била разгледана с влязло в сила решение.

За сметка на това при наличието на една или няколко договорни клаузи, чийто твърдян неравноправен характер все още не е разгледан при предходен съдебен контрол върху спорния договор, приключил с влязло в сила решение, Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че националната юрисдикция редовно сезирана от потребител чрез насрещно възражение, е длъжна да разгледа по искане на страните или служебно, когато разполага с необходимите за тази цел данни от фактическа и правна страна, твърдения неравноправен характер на договорните клаузи.

3.

Член 3, параграф 1 и член 4 от Директива 93/13 трябва да се тълкуват в смисъл, че:

разглеждането на твърдян неравноправен характер на клауза от договор, сключен между продавач или доставчик и потребител, налага да се определи дали тази клауза създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Това разглеждане трябва да се извърши съгласно националните правила, които намират приложение при липса на уговорка между страните, с оглед на правните средства за защита, с които разполага потребителят съгласно националното право, за да се преустанови действието на този вид клаузи, на характера на стоките или услугите, за които е сключен договорът, както и на всички обстоятелства, довели до сключването му,

когато запитващата юрисдикция счита, че дадена договорна клауза относно начина на изчисляване на редовните лихви като разглежданата в главното производство не е изразена на ясен и разбираем език по смисъла на член 4, параграф 2 от посочената директива, тя е длъжна да провери дали въпросната клауза е неравноправна по смисъла на член 3, параграф 1 от посочената директива. При това разглеждане посочената юрисдикция по-специално трябва да сравни начина на изчисляване на предвидения в тази клауза процент на редовните лихви и действително получения процент с обичайно приетия начин на изчисляване и размера на законната лихва, както и пазарния процент на лихвите към датата на сключване на разглеждания в главното производство договор при кредит със сходен размер и срок на разглеждания, и

що се отнася до преценката на националната юрисдикция относно твърдения неравноправен характер на клауза относно предсрочната изискуемост поради неизпълнение на задълженията на длъжника през ограничен период, посочената юрисдикция трябва да провери по-специално дали възможността на продавача или доставчика да обяви целия кредит за изискуем, зависи от неизпълнението от страна на потребителя на основно в съответното договорно правоотношение задължение, дали тази възможност е предвидена в случаите, в които посоченото неизпълнение е достатъчно тежко с оглед на срока на кредита и размера на задължението по него, дали тя дерогира приложимите в тази област правни норми и дали националното право предвижда подходящи и ефективни средства, позволяващи на потребителя, за когото се прилага такава клауза, да преустанови действието на посочената изискуемост на кредита.

4.

Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване от съдебната практика на разпоредба от националното право, уреждаща клаузите за предсрочна изискуемост на задължението по договор за кредит като член 693, параграф 2 LEC, която забранява на националния съд, установил неравноправния характер на такава договорна клауза, да я обяви за недействителна и да откаже да я приложи, когато на практика продавачът или доставчикът не я е приложил, но е спазил условията, предвидени във въпросната разпоредба от националното право.


(1)  ОВ C 421, 24.11.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/11


Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — M/Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General

(Дело C-560/14) (1)

((Преюдициално запитване - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Директива 2004/83/ЕО - Минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци - Молба за субсидиарна закрила - Законосъобразност на националното производство, следвано при разглеждане на молба за субсидиарна закрила, подадена след отхвърляне на молба за предоставяне на статута на бежанец - Право на изслушване - Обхват - Право на интервю - Право да се призовават и разпитват свидетели))

(2017/C 104/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: M

Ответник: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Диспозитив

1)

Правото на изслушване — приложимо в рамките на Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила — не изисква по принцип, когато национална правна уредба като разглежданата в главното производство предвижда две отделни последователни производства за разглеждането съответно на молба за получаване на статут на бежанец и на молба за субсидиарна закрила, лицето, търсещо субсидиарна закрила, да има правото на устно интервю във връзка с неговата молба и правото да призовава или разпитва свидетели по повод на това интервю.

2)

Устно интервю трябва обаче да се организира, когато поради особени обстоятелства във връзка с данните, с които разполага компетентният орган, или с личното или общото положение, в контекста на което е подадена молбата за субсидиарна закрила, то е необходимо, за да се разгледа посочената молба при пълно познаване на фактите, като запитващата юрисдикция следва да провери това.


(1)  ОВ C 81, 9.3.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/12


Решение на Съда (голям състав) от 31 януари 2017 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État, Белгия) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Дело C-573/14) (1)

((Преюдициално запитване - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие - Убежище - Директива 2004/83/ЕО - Минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци - Член 12, параграф 2, буква в) и член 12, параграф 3 - Изключване на статута на бежанец - Понятие „деяния, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации“ - Обхват - Член на ръководството на терористична организация - Осъждане за участие в дейността на терористична група - Конкретна преценка))

(2017/C 104/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Ответник: Mostafa Lounani

Диспозитив

1.

Член 12, параграф 2, буква в) от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила трябва да се тълкува в смисъл, че за да се приеме, че е налице посоченото в тази разпоредба основание за изключване на статута на бежанец, не е необходимо лицето, търсещо международна закрила, да е било осъдено за някое от терористичните престъпления, предвидени в член 1, параграф 1 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма.

2.

Член 12, параграф 2, буква в) и член 12, параграф 3 от Директива 2004/83 трябва да се тълкуват в смисъл, че участието в дейността на терористична група, за каквото е бил осъден ответникът в главното производство, може да обоснове изключване на статута на бежанец, дори когато не е установено съответното лице да е извършило, да се е опитало да извърши или да е заплашило да извърши някой от терористичните актове, посочени в резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. За целите на конкретната преценка на фактите, която позволява да се установи дали са налице сериозни основания да се счита, че дадено лице е извършило деяния, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации, подбудило е към извършването на такива деяния или е участвало в тях по какъвто и да било друг начин, са от особено значение обстоятелството, че това лице е осъдено от съдилищата на държава членка за участие в дейността на терористична група, както и констатацията, че посоченото лице е било член на ръководството на тази група, без да е необходимо да се установява, че същото лице е подбудило към извършване на терористичен акт или по какъвто и да било друг начин е участвало в такъв акт.


(1)  ОВ C 46, 9.2.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/13


Решение на Съда (пети състав) от 1 февруари 2017 г. — Portovesme Srl/Европейска комисия

(Дело C-606/14 P) (1)

((Обжалване - Помощ, предоставена от Италианската република в полза на Portovesme Srl - Префернциални тарифи за електроенергия - Решение, с което мярката се обявява за несъвместима с вътрешния пазар))

(2017/C 104/19)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Portovesme Srl (представители: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci и F. Ciulli, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: V. Di Bucci и É. Gippini Fournier)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Portovesme Srl да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 89, 16.3.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/13


Решение на Съда (четвърти състав) от 26 януари 2017 г. — „Макском“ ЕООД, Chin Haur Indonesia, PT, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

(Съединени дела C-247/15 P, C-253/15 P и C-259/15 P) (1)

((Обжалване - Дъмпинг - Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 - Внос на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис - Разширяване по отношение на този внос на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китай - Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Член 13 - Заобикаляне - Член 18 - Неоказване на съдействие - Доказване - Съвкупност от съвпадащи косвени доказателства))

(2017/C 104/20)

Език на производството: английски

Страни

(Дело C-247/15 P)

Жалбоподател:„Макском“ ЕООД (представители: L. Ruessmann, avocat, и J. Beck, solicitor)

Други страни в производството: Chin Haur Индонезия, PT (представители: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, и F.-C. Laprévote, avocat), Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile и B. Driessen, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, Rechtsanwälte), Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland и M. França)

(Дело C-253/15 P)

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland и M. França)

Други страни в производството: Chin Haur Индонезия PT (представители: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, и F.-C. Laprévote, avocat), Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile и B. Driessen, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, Rechtsanwälte), „Макском“ ЕООД (представители: L. Ruessmann, avocat, и J. Beck, solicitor)

(Дело C-259/15 P)

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile и B. Driessen, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Chin Haur Индонезия PT (представители: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, и F.-C. Laprévote, avocat), Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland и M. França), „Макском“ ЕООД (представители: L. Ruessmann, avocat, и M. J. Beck, solicitor)

Диспозитив

1)

Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 март 2015 г., Chin Haur Indonesia/Съвет (T-412/13, EU:T:2015:163).

2)

Отхвърля жалбата за отмяна, подадена от Chin Haur Indonesia PT пред Общия съд на Европейския съюз, дело T-412/13.

3)

Осъжда Chin Haur Indonesia PT да понесе, освен направените от него съдебни разноски, и съдебните разноски на „Макском“ ЕООД и Съвета на Европейския съюз в първоинстанционното производство по дело T-412/13 и в производствата по обжалване.

4)

Осъжда Chin Haur Indonesia PT да понесе съдебните разноски на Европейската комисия в производството по обжалване по дело C-253/15 P.

5)

Европейската комисия понася съдебните разноски, които е направила в производствата по обжалване по дела C-247/15 P и C-259/15 P, както и в първоинстанционното производство по дело T-412/13.


(1)  ОВ C 262, 10.8.2015 г.

ОВ C 254, 3.8.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/14


Решение на Съда (четвърти състав) от 26 януари 2017 г. — „Макском“ ЕООД, City Cycle Industries, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

(Съединени дела C-248/15 P, C-254/15 P и C-260/15 P) (1)

((Обжалване - Дъмпинг - Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 - Внос на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис - Разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китай, към този внос - Регламент (ЕО) № 1225/2009 - Член 13 - Заобикаляне - Член 18 - Неоказване на съдействие - Доказване - Съвкупност от съвпадащи косвени доказателства - Противоречие в мотивите - Липса на мотиви - Нарушение на процесуалните права))

(2017/C 104/21)

Език на производството: английски

Страни

(Дело C-248/15 P)

Жалбоподател:„Макском“ ЕООД (представители: L. Ruessmann, avocat и J. Beck, Solicitor)

Други страни в производството: City Cycle Industries (представители: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, и F.-C. Laprévote, avocat), Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile и B. Driessen, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, Rechtsanwälte) и Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland и M. França)

(Дело C-254/15 P)

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland и M. França)

Други страни в производството: City Cycle Industries (представители: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, и F.-C. Laprévote, avocat), Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile и B. Driessen, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, Rechtsanwälte) и „Макском“ ЕООД (представители: L. Ruessmann, avocat, и M. J. Beck, solicitor)

(Дело C-260/15 P)

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално S. Boelaert, впоследствие H. Marcos Fraile и B. Driessen, подпомагани от R. Bierwagen и C. Hipp, Rechtsanwälte)

Други страни в производството City Cycle Industries (представители: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, и F.-C. Laprévote, avocat), Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland и M. França) и „Макском“ ЕООД (представители: L. Ruessmann, avocat, и M. J. Beck, solicitor)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите по дела C-248/15 P, C-254/15 P и C-260/15 P.

2)

„Макском“ ЕООД, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски и тези на City Cycle Industries както в първоинстанционното производство по дело T-413/13, така и в производствата по обжалване.


(1)  ОВ C 262, 10.8.2015 г.

ОВ C 254, 3.8.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/15


Решение на Съда (първи състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-283/15) (1)

((Преюдициално запитване - Данъчно законодателство - Данък върху доходите - Гражданин на държава членка, който получава доходи на територията на тази държава членка и на територията на трета държава и пребивава на територията на друга държава членка - Данъчно предимство, целящо да се отчете личното и семейното му положение))

(2017/C 104/22)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: X

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Диспозитив

1)

Член 49 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държава членка, чието данъчно законодателство позволява да се приспадат „отрицателните доходи“, свързани с жилище, да отказва възможността за ползване на това приспадане на самостоятелно заето чуждестранно лице, когато то получава в тази държава членка 60 % от всичките си доходи и не получава в държавата членка, в която се намира жилището му, доход, който да му даде възможност да предяви там равностойно право на приспадане.

2)

Забраната, която произтича от отговора на първия въпрос, се отнася до всяка държава членка по заетостта, в която самостоятелно заето лице получава доходи, позволяващи му да предяви там равностойно право на приспадане, пропорционално на частта от тези доходи, получени във всяка от държавите членки по заетостта. В това отношение „държава членка по заетостта“ е всяка държава членка, която има правомощието да облага доходите от дейността на чуждестранно лице, получени на нейната територия, независимо от мястото, на което конкретно е упражнявана тази дейност.

3)

Обстоятелството, че съответното чуждестранно данъчнозадължено лице получава част от облагаемите си доходи не в държава членка, а в трета държава, е без значение за отговора на втория въпрос.


(1)  ОВ C 294, 7.9.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/16


Решение на Съда (осми състав) от 26 януари 2017 г. — Френска република/Европейска комисия, Кралство Испания

(Дело C-373/15 P) (1)

((Обжалване - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Разходи, изключени от финансиране от Европейския съюз - Регламенти (ЕО) № 1698/2005, (ЕО) № 1975/2006 и (ЕО) № 796/2004 - Мерки за подпомагане на развитието на селските райони - Области с неблагоприятни природни условия - Проверки на място - Коефициент за гъстота на животните - Преброяване на животни))

(2017/C 104/23)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Френска република (представители: първоначално F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas и C. Candat, впоследствие G. de Bergues, D. Colas, F. Fize и A. Daly)

Други страни в производството: Кралство Испания (представител: M. A. Sampol Pucurull), Европейска комисия, (представители: D. Bianchi и G. von Rintelen)

Диспозитив

1)

Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 30 април 2015 г., Франция/Комисия (T 259/13, непубликувано, EU:T:2015:250).

2)

Връща делото на Общия съд на Европейския съюз.

3)

Не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 294, 7.9.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/16


Решение на Съда (първи състав) от 1 февруари 2017 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-392/15) (1)

((Неизпълнение на задължения от държава членка - Член 49 ДФЕС - Свобода на установяване - Нотариуси - Изискване за гражданство - Член 51 ДФЕС - Участие в упражняването на публичната власт))

(2017/C 104/24)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: H. Støvlbæk и K. Talabér-Ritz)

Ответник: Унгария (представители: M.Z. Fehér, G. Koós и M. M. Tátrai)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Чешка република (представители: M. Smolek, J. Vláčil и D. Hadroušek)

Диспозитив

1)

Като е наложила изискване за гражданство за достъпа до професията нотариус, Унгария не е изпълнила задълженията си по член 49 ДФЕС.

2)

Осъжда Унгария да заплати съдебните разноски.

3)

Чешката република понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 302, 14.9.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/17


Решение на Съда (първи състав) от 1 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединеното кралство) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley

(Дело C-430/15) (1)

((Преюдициално запитване - Социална сигурност - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Компонент „грижа“ на помощта за издръжка на лица с увреждания (disability living allowance) - Осигурено за риска „старост“ лице, което окончателно е преустановило всякаква професионална дейност - Понятия „обезщетение за болест“ и „обезщетение за инвалидност“ - Износимост))

(2017/C 104/25)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: Secretary of State for Work and Pensions

Ответник: Tolley

Диспозитив

1)

Обезщетение като компонента „грижа“ на помощта за издръжка на лица с увреждания (disability living allowance) представлява обезщетение за болест по смисъла на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, в изменената му и актуализирана редакция съгласно Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г., изменен с Регламент (ЕО) № 307/1999 на Съвета от 8 февруари 1999 г.

2)

Член 13, параграф 2, буква е) от Регламент № 1408/71, в изменената му и актуализирана редакция съгласно Регламент № 118/97, изменен с Регламент № 307/1999, трябва да се тълкува в смисъл, че придобиването от дадено лице на права на пенсия за старост въз основа на преведените през определен период вноски към схемата за социална сигурност на държава членка допуска възможността законодателството на посочената държава членка впоследствие да престане да бъде приложимо към това лице. Националната юрисдикция трябва да определи, предвид обстоятелствата по поставения за разглеждане пред нея спор и разпоредбите на приложимото национално право, в кой момент това законодателство е престанало да бъде приложимо към посоченото лице.

3)

Член 22, параграф 1, буква б) от Регламент № 1408/71, в изменената му и актуализирана редакция съгласно Регламент № 118/97, изменен с Регламент № 307/1999, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска законодателството на компетентната държава да предвижда за ползването на помощ като разглежданата по главното производство условие за пребиваване и присъствие на територията на тази държава членка.

4)

Член 22, параграф 1, буква б) и член 22, параграф 2 от Регламент № 1408/71, в изменената му и актуализирана редакция съгласно Регламент № 118/97, изменен с Регламент № 307/1999, трябва да се тълкуват в смисъл, че лице, което се намира в положение като разглежданото по главното производство, запазва правото да получава обезщетенията, визирани в първата разпоредба, след като се е преместило да пребивава в държава членка, различна от компетентната държава, стига да е получило разрешение за тази цел.


(1)  ОВ C 320, 28.9.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/18


Решение на Съда (осми състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Bremen — Германия) — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Дело C-441/15) (1)

((Преюдициално запитване - Обща митническа тарифа - Тарифно класиране - Комбинирана номенклатура - Позиции 3824 90 97 и 2106 90 92 - Прахообразен продукт, състоящ се от калциев карбонат (95 %) и от модифицирано нишесте (5 %)))

(2017/C 104/26)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Bremen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Madaus GmbH

Ответник: Hauptzollamt Bremen

Диспозитив

Комбинираната номенклатура, включена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, в редакцията му от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г., трябва да се тълкува в смисъл, че продукт като разглеждания в главното производство, използван за производството на калциеви таблетки под формата на обикновени таблетки, на ефервесцентни таблетки и на таблетки за дъвчене, който се състои от определен химичен състав на калциев карбонат на прах и от добавено за целите на по-лесно таблетиране модифицирано нишесте и чието съдържание на нишесте е по-малко от 5 тегловни процента, следва да се класира в позиция 2106 от тази номенклатура.


(1)  ОВ C 398, 30.11.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/18


Решение на Съда (осми състав) от 26 януари 2017 г. — Кралство Испания/Европейска комисия

(Дело C-506/15 P) (1)

((Обжалване - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Разходи, изключени от финансирането от Европейския съюз - Регламенти (ЕО) № 1698/2005, (ЕО) № 1975/2006 и (ЕО) № 796/2004 - Мерки за подпомагане на развитието на селските райони - Области с неблагоприятни природни условия - Проверки на място - Коефициент за гъстота на животните - Преброяване на животните))

(2017/C 104/27)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: M. A. Sampol Pucurull)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: I. Galindo Martín и G. von Rintelen)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Френска република (представители: D. Colas и A. Daly)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

3)

Френската република понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 381, 16.11.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/19


Решение на Съда (втори състав) от 8 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris — Франция) — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Дело C-562/15) (1)

((Преюдициално запитване - Сравнителна реклама - Директива 2006/114/ЕО - Член 4 - Директива 2005/29/ЕО - Член 7 - Обективно сравняване на цените - Заблуждаващо бездействие - Реклама, в която се сравняват цените на стоки, продавани в различни по големина и по формат магазини - Законосъобразност - Съществена информация - Степен и носител на информацията))

(2017/C 104/28)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: Carrefour Hypermarchés SAS

Ответник: ITM Alimentaire International SASU

Диспозитив

Член 4, букви а) и в) от Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама, във връзка с член 7, параграфи 1—3 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“), трябва да се тълкува в смисъл, че реклама като разглежданата в главното производство — в която се сравняват цените на стоки, продавани в различни по големина или по формат магазини, когато тези магазини са част от дистрибуторски фирми, всяка една от които притежава гама от различни по големина и по формат магазини, и рекламодателят сравнява цените в по-големи или с по-висок формат магазини от дистрибуторската си фирма с такива, взети от по-малки или с по-нисък формат магазини от конкурентни дистрибуторски фирми — би могла да е недопустима по смисъла на първата от посочените разпоредби освен ако потребителите са уведомени ясно със самото рекламно съобщение, че сравнението е между цени, взети от по-големи или с по-висок формат магазини от дистрибуторската фирма на рекламодателя, и цени, взети от по-малки или с по-нисък формат магазини от конкурентни дистрибуторски фирми.

Запитващата юрисдикция следва да прецени дали такава реклама е допустима, да провери дали с оглед на обстоятелствата в конкретния случай разглежданата в главното производство реклама не нарушава изискването за обективност на сравнението и/или дали не разкрива заблуждаващ характер, от една страна, като вземе предвид как тя се възприема от средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, и от друга страна, като отчете съдържащите се в самата реклама сведения по-специално за това от какви магазини от дистрибуторската фирма на рекламодателя и от конкурентни дистрибуторски фирми са взети цените, които се сравняват, както и всички останали елементи на рекламата.


(1)  ОВ C 27, 25.1.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/20


Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Белгия) — Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge

(Дело C-585/15) (1)

((Преюдициално запитване - Захар - Налози върху производството - Изчисляване на средната загуба - Изчисляване на налозите върху производството - Регламент (ЕО) № 2267/2000 - Валидност - Регламент (ЕО) № 1993/2001 - Валидност))

(2017/C 104/29)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Raffinerie Tirlemontoise SA

Ответник: État belge

Диспозитив

1)

Член 33, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2038/1999 на Съвета от 13 септември 1999 година относно общата организация на пазарите в сектора на захарта трябва да се тълкува в смисъл, че за целите на изчисляването на средната загуба общата сума на действителните разходи, свързани с възстановяванията при износ на продукти, за които се прилага тази разпоредба, следва да се раздели на цялото изнесено количество от тези продукти, независимо дали действително са били изплатени възстановявания за това количество.

2)

Член 33, параграф 2 от посочения регламент трябва да се тълкува в смисъл, че за целите на определянето на общата сума на налозите върху производството следва да се вземе предвид средната загуба, изчислена като общата сума на действителните разходи, свързани с възстановяванията при износ на продукти, за които се прилага тази разпоредба, се раздели на цялото изнесено количество от тези продукти, независимо дали действително са били изплатени възстановявания за това количество.

3)

Регламент (ЕО) № 2267/2000 на Комисията от 12 октомври 2000 година за определяне на размера на налога върху производството и коефициента на допълнителния налог в сектора на захарта за пазарната 1999/2000 година и Регламент (ЕО) № 1993/2001 на Комисията от 11 октомври 2001 година за определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарната 2000/2001 година са невалидни.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/21


Решение на Съда (девети състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — Португалия) — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-21/16) (1)

((Преюдициално запитване - ДДС - Директива 2006/112/ЕО - Членове 131 и 138 - Условия за освобождаване от данък на вътреобщностна доставка - Система за обмен на информация за ДДС (VIES) - Липса на вписване на купувача - Отказ от освобождаване от данък - Допустимост))

(2017/C 104/30)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Euro Tyre BV

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Диспозитив

Член 131 и член 138, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат данъчна администрация на държава членка да откаже освобождаване от ДДС вътреобщностна доставка само с мотива че към момента на тази доставка купувачът, установен на територията на държавата членка по местоназначение и притежател на идентификационен номер по ДДС, валиден за операциите в тази държава, не е бил вписан в системата VIES и по отношението на него не се е прилагал режим на облагане на вътреобщностните придобивания, като в същото време не съществуват сериозни улики за наличието на измама и е установено, че материалноправните условия за освобождаване от данък са изпълнени. В такъв случай член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС, тълкуван в светлината на принципа на пропорционалност, не допуска такъв отказ и когато продавачът е знаел за наличието на обстоятелствата, с които се характеризира положението на купувача по отношение на прилагането на ДДС, но е бил убеден, че впоследствие купувачът ще бъде регистриран като вътреобщностен оператор с обратна сила.


(1)  ОВ C 118, 4.4.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/21


Решение на Съда (шести състав) от 1 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal — Португалия) — Município de Palmela/Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações

(Дело C-144/16) (1)

((Преюдициално запитване - Процедури за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество - Директиви 83/189/ЕИО и 98/34/ЕО - Проект на технически регламент - Уведомяване на Европейската комисия - Задължения на държавите членки - Неизпълнение - Последици))

(2017/C 104/31)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Страни в главното производство

Жалбоподател: Município de Palmela

Ответник: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) — Divisão de Gestão de Contraordenações

Диспозитив

Член 8, параграф 1 от Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламентите, изменена с Акта относно условията за присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция и за промените в Учредителните договори на Европейския съюз, и член 8, параграф 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество, изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че неприложимостта на технически регламент, за който не е изпратено уведомление, какъвто е член 16, параграфи 1 и 2 от Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (Правилник за условията за безопасност, които трябва да се спазват при определяне на местоположението, изграждането, проектирането и функционалната организация на площадките за игра и развлечения, на съответното оборудване и меки настилки), приложен към Decreto-Lei no 379/97 (Декрет-закон № 379/97) от 27 декември 1997 г., изменен с Decreto-Lei no 119/2009 (Декрет-закон № 119/2009) от 19 май 2009 г., се отнася само до посочения технически регламент, а не до цялото законодателство, в което той се съдържа.


(1)  ОВ C 211, 13.6.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/22


Решение на Съда (шести състав) от 9 февруари 2017 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Обединено кралство) — M. S./P. S.

(Дело C-283/16) (1)

((Преюдициално запитване - Регламент (ЕО) № 4/2009 - Член 41, параграф 1 - Признаване и изпълнение на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка - Изпълнение на решение в държава членка - Подаване на молбата пряко до компетентния орган на държавата членка по изпълнение - Национално законодателство, съгласно което молбата трябва да бъде подадена до централния орган на държавата членка по изпълнение))

(2017/C 104/32)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Страни в главното производство

Молител: M. S.

Ответник: P. S.

Диспозитив

1)

Разпоредбите на глава IV от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, и по-специално член 41, параграф 1 от него, трябва да се тълкуват в смисъл, че когато взискател на издръжка иска да бъде изпълнено в държава членка постановено в друга държава членка решение, с което са уважени исканията му, той може да подаде молба пряко пред компетентния орган на първата държава членка, например специализиран съд, и не е длъжен да подаде молба до последния чрез централния орган на държавата членка по изпълнение.

2)

Държавите членки са длъжни да осигурят пълната ефективност на правото, предвидено в член 41, параграф 1 от Регламент № 4/2009, като евентуално изменят процесуалните си норми. При всички положения националният съд трябва да приложи разпоредбите на член 41, параграф 1, като при необходимост остави без приложение разпоредбите от националното право, които са в противоречие с него, и следователно да позволи на взискателя на издръжка да подаде молба пряко до компетентния орган на държавата членка по изпълнение, макар националното право да не предвижда тази възможност.


(1)  ОВ C 279, 1.8.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/23


Определение на Съда (девети състав) от 26 януари 2017 г. — d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis/Европейска комисия

(Дело C-45/16 P) (1)

((Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Арбитражна клауза - Договор „Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)“, сключен в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) - Предсрочно прекратяване на този договор поради нередности, допуснати при изпълнението на друг договор, сключен с Европейската комисия - Добросъвестност - Оправдани правни очаквания във връзка с липсата на предсрочно прекратяване))

(2017/C 104/33)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (представител: K. Damis, dikigoros)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представител: R. Lyal)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 98, 14.3.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/23


Определение на Съда (десети състав) от 24 януари 2017 г. — Carsten René Beul/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-53/16 P) (1)

(Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник на Съда - Жалба за отмяна - Функциониране на финансовите пазари - Изисквания за извършването на задължителния одит на годишните и консолидираните финансови отчети на предприятията от обществен интерес - Регламент (ЕС) № 537/2014 - Правила за организацията и подбора на задължителните одитори и одиторските дружества от страна на предприятията от обществен интерес - Липса на лично засягане - Явна недопустимост))

(2017/C 104/34)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Carsten René Beul (представители: H.-M. Pott и T. Eckhold, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейски парламент (представители: D. Warin и P. Schonard), Съвет на Европейския съюз (представители: M. Balta и R. Wiemann)

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда г-н Carsten René Beul да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 191, 30.5.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/24


Преюдициално запитване от Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 10 ноември 2016 г. — Dávid Vámos/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Дело C-566/16)

(2017/C 104/35)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dávid Vámos

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Преюдициален въпрос

Противоречи ли на правото на Съюза национална правна уредба, в съответствие с която при последваща данъчна проверка данъчните органи могат да изключат възможността за избор на субективно освобождаване, като твърдят, че данъчнозадълженото лице разполага с тази възможност само в момента на подаване на декларацията за започване на своята облагаема дейност?


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/24


Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 23 ноември 2016 г. — Admiral Casinos & Entertainment AG/Alexander Holiczky

(Дело C-593/16)

(2017/C 104/36)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Korneuburg

Страни в главното производство

Ищец: Admiral Casinos & Entertainment AG

Ответник: Alexander Holiczky

С определение на Съда от 7 февруари 2017 г. делото бе заличено от регистъра на Съда.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/25


Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 28 ноември 2016 г. — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

(Дело C-613/16)

(2017/C 104/37)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Juhler Holding A/S

Ответник: Bundeszentralamt für Steuern

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли член 43 във връзка с член 48 ЕО (понастоящем член 49 във връзка с член 54 ДФЕС) национална данъчноправна уредба като разглежданата в главното производство, съгласно която чуждестранно дружество майка, което трайно е обособено като холдингово дружество в рамките на група, установена и активно извършваща дейност в държавата по установяването му, няма право на освобождаване от данък върху капиталовите доходи за доходите си от дивиденти,

ако в него притежават дялово участие лица, които не биха имали право на възстановяване или освобождаване, ако получаваха пряко тези доходи, и

1)

за включването на чуждестранното дружество майка в съответната структура липсват икономически или други съществени причини, или

2)

чуждестранното дружество майка реализира не повече от 10 % от общия размер на брутните си приходи през съответната стопанска година от собствена стопанска дейност (като това условие не е изпълнено в частност когато чуждестранното дружество реализира брутните си приходи от управление на активи), или

3)

чуждестранното дружество майка не участва в общия икономически обмен чрез предприятие, организирано в съответствие с неговия предмет на дейност, докато установените в страната холдингови дружества имат право на освобождаване от данък върху капиталовите доходи, независимо дали отговарят на посочените условия?

2)

Допуска ли член 5, параграф 1 във връзка с член 1, параграф 2 от Директива 90/435/ЕИО (1) национална данъчноправна уредба като разглежданата в главното производство, съгласно която чуждестранно дружество майка, което трайно е обособено като холдингово дружество в рамките на група, установена и активно извършваща дейност в държавата по установяването му, няма право на освобождаване от данък върху капиталовите доходи за доходите си от дивиденти,

ако в него притежават дялово участие лица, които не биха имали право на възстановяване или освобождаване, ако получаваха пряко тези доходи, и

1)

за включването на чуждестранното дружество майка в съответната структура липсват икономически или други съществени причини, или

2)

чуждестранното дружество майка реализира не повече от 10 % от общия размер на брутните си приходи през съответната стопанска година от собствена стопанска дейност (като това условие не е изпълнено в частност когато чуждестранното дружество реализира брутните си приходи от управление на активи), или

3)

чуждестранното дружество майка не участва в общия икономически обмен чрез предприятие, организирано в съответствие с неговия предмет на дейност, докато установените в страната холдингови дружества имат право на освобождаване от данък върху капиталовите доходи, независимо дали отговарят на посочените условия?


(1)  Директива 90/435/ЕИО от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки (ОВ L 225, 1990 г., стр. 6; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 97).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/26


Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 7 декември 2016 г. — CX

(Дело C-629/16)

(2017/C 104/38)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: CX

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Съюза, и конкретно Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (64/733/ЕИО) (ОВ L 217, 29.12.1964 г., стр. 3687/64; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 69, стр. 3), Допълнителният протокол към Споразумението за асоцииране (ОВ L 293, 29.12.1972 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 69, стр. 19) и Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция от 22 декември 1995 г. за осъществяване на заключителния етап на митническия съюз (96/142/ЕО) (ОВ L 35, 13.2.1996 г., стр. 1; публикувано на български език в ОВ L 13, 17.1.2014 г., стр. 74), национална правна уредба, която предвижда, че предприятията за товарни превози със седалище в Република Турция могат да извършват срещу заплащане международни превози на товари с моторни превозни средства за или през територията на Република Австрия само ако притежават за автомобилите си разрешителни, които се предоставят в рамките на квота, определяна с двустранна спогодба между Австрия и Турция, или ако им е издадено разрешение за случаен превоз на товари, което предполага да е налице значим обществен интерес от този случаен превоз и заявителят да е доказал, че пътуването не може да се избегне с организационни мерки, нито с избора на друг вид превозно средство?


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/26


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 декември 2016 г. — Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(Дело C-642/16)

(2017/C 104/39)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Junek Europ-Vertrieb GmbH

Ответник: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (1) да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се противопостави на по-нататъшното търгуване на медицинско изделие, внесено от друга държава членка в оригиналната си вътрешна и външна опаковка, заедно с допълнителен външен етикет, поставен от вносителя, освен ако

е установено, че използването на правото върху марка от нейния притежател, за да се противопостави на търгуването на продукта, върху който е поставен нов етикет с тази марка, би допринесло за изкуственото разделяне на пазарите между държавите членки,

е доказано, че новото етикетиране не може да засегне първоначалното състояние на продукта, който се съдържа в опаковката,

върху опаковката ясно е посочено лицето, което отново е етикетирало продукта, и името на неговия производител,

отново етикетираният продукт е представен така, че да не може да се накърни репутацията на марката и тази на притежателя; следователно етикетът не трябва да бъде дефектен, с лошо качество или в недобър вид,

преди продажбата на отново етикетирания продукт вносителят е уведомил притежателя на марката и по негово искане му е предоставил образец от този продукт?


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, ОВ L 78, стр. 1.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/27


Преюдициално запитване от Obersten Gerichtshofs (Österreich), постъпило на 19 декември 2016 г. — Peter Valach и др../Waldviertler Sparkasse Bank AG и др.

(Дело C-649/16)

(2017/C 104/40)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Obersten Gerichtshofs

Страни в главното производство

Ищци: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s., Byty A s.r.o.

Ответници: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1) (наричан по-нататък „Регламент № 1215/2012“) да се тълкува в смисъл, че иск за обезщетение за вреди на деликтно основание, който е насочен срещу членовете на комитет на кредиторите поради неправомерното им поведение при гласуването на план за оздравяване в производство по несъстоятелност и е предявен от притежателите на дружествени дялове в дружеството — длъжник в производството по несъстоятелност — като първия и втория ищец — и от дружества — изпълнители на проекти, които са в търговски отношения с длъжника в производството по несъстоятелност, като ищци № 3—7, е свързан с производство по обявяване на несъстоятелност по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) Регламент № 1215/2102 и поради това е изключен от материалното приложно поле на посочения регламент?


(1)  ОВ. L 351, стр. 1.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/27


Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 21 декември 2016 г. — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Дело C-664/16)

(2017/C 104/41)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Alba Iulia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lucrețiu Hadrian Vădan

Ответник: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли Директива 2006/112 (1) като цяло, и по-конкретно разпоредбите на членове 167, 168, 178, 179 и 273, както и принципът на пропорционалност и принципът на неутралитет, да се тълкуват в смисъл, че допускат данъчнозадължено лице, което отговаря на материалноправните условия за приспадане на ДДС, да упражни правото си на приспадане, в случай че в конкретен контекст като този в главното производство то не е в състояние да докаже сумите, заплатени по получени доставки на стоки и услуги, като представи данъчни фактури?

2)

При положителен отговор на първия въпрос, следва ли Директива 2006/112, както и принципът на пропорционалност и принципът на неутралитет, да се тълкуват в смисъл, че като допустима и адекватна мярка за определяне на обхвата на правото на приспадане може да се възприеме способ за косвена оценка (чрез съдебна експертиза), изготвена от независим оценител въз основа на обема на строителните работи/труда, произтичащ от експертизата в строителството, доколкото доставките на стоки (строителните материали) и на услуги (разходите за труд за съответните строителни работи) са извършени от регистрирани за целите на ДДС лица?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. l; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/28


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Minden (Германия), постъпило на 29 декември 2016 г. — Tsegezab Mengesteab/Федерална република Германия

(Дело C-670/16)

(2017/C 104/42)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Minden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tsegezab Mengesteab

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

1.

Може ли търсещо убежище лице да се позовава на преместването на компетентността върху молещата държава членка поради изтичане на срока за отправяне на искането за поемане на отговорност (член 21, параграф 1, трета алинея от Регламент 604/2013) (1)?

2.

При утвърдителен отговор на първия въпрос: може ли търсещо убежище лице да се позовава на преместването на компетентността и когато замолената държава членка продължава да има готовност да поеме отговорността за него?

3.

При отрицателен отговор на втория въпрос: може ли от изричното или фингирано съгласие за поемане на отговорност (член 22, параграф 7 от Регламент 604/2013) от страна на замолената държава членка да се заключи, че замолената държава членка продължава да има готовност да поеме отговорността за търсещото убежище лице?

4.

Може ли двумесечният срок по член 21, параграф 1, втора алинея от Регламент 604/2013 да изтече след изтичането на тримесечния срок по член 21, параграф 1, първа алинея от Регламент 604/2013, когато молещата държава членка оставя да измине повече от един месец след началния момент на тримесечния срок, преди да отправи запитване до базата данни Евродак?

5.

Счита ли се молбата за международна закрила за подадена по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент 604/2013 още от момента, в който за първи път е издадено удостоверение за регистрацията като търсещо убежище лице, или едва от момента, в който е изготвен доклад относно официална молба за предоставяне на убежище? По-специално:

a)

представлява ли удостоверението за регистрация като търсещо убежище лице формуляр или доклад по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент 604/2013?

б)

Кой е компетентен орган по смисъла на член 20, параграф 2 от Регламент 604/2013 — органът, който е компетентен да получи формуляра или да изготви доклада, или органът, който е компетентен да се произнесе по молбата за предоставяне на убежище?

в)

Получен ли е от компетентния орган доклад и когато този орган е бил уведомен за основното съдържание на формуляра или на доклада, или за целта трябва да му бъде предаден оригиналът или копие от доклада?

6.

Могат ли забавяния между направеното за първи път искане за убежище, респ. издаването за първи път на удостоверение за регистрацията като търсещо убежище лице, и отправянето на искане за поемане на отговорност да доведат до преместване на компетентността върху молещата държава членка по аналогия с член 21, параграф 1, трета алинея от Регламент 604/2013 или до възникване на задължението за молещата държава членка да упражни правото си да поеме отговорността, предоставено ѝ от член 17, параграф 1, първа алинея от Регламент 604/2013?

7.

При утвърдителен отговор на шестия въпрос по отношение на една от двете алтернативи: от кой момент следва да се приеме, че е налице прекомерно забавяне на отправянето на искане за поемане на отговорност?

8.

Отправено ли е в срока по член 21, параграф 1, първа алинея от Регламент 604/2013 искане за поемане на отговорност, в което молещата държава членка посочва само датата на влизане на нейна територия, както и датата на подаване на официалната молба за предоставяне на убежище, но не и датата, на която за първи път е поискано убежище, респ. датата, на която за първи път е издадено удостоверение за регистрацията като търсещо убежище лице, или такова искане е „невалидно“?


(1)  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, ОВ L 180, стр. 31.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/29


Преюдициално запитване от Curtea Constituțională a României (Румъния), постъпило на 30 декември 2017 г. — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Дело C-673/16)

(2017/C 104/43)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea Constituțională a României

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Ответници: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Преюдициални въпроси

1)

Включва ли понятието „съпруг/съпруга“, съдържащо се в член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2004/38/[ЕО] (1), във връзка с членове 7, 9, 21 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз, съпруг от същия пол на европейски гражданин, с когото гражданинът е сключил законен брак в съответствие със законодателството на държава членка, различна от приемащата държава, като съпругът на европейския гражданин не е от държава — членка на Европейския съюз?

2)

При положителен отговор на първия въпрос, изискват ли член 3, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива 2004/38/[ЕО], във връзка с членове 7, 9, 21 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз, приемащата държава да издава разрешение за пребиваване на своя територия за срок, по-дълъг от три месеца, на съпруг на европейски гражданин от същия пол?

3)

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, може ли да се приеме, че съпругът от същия пол на европейски гражданин, с когото гражданинът е сключил законен брак в съответствие със законодателството на държава членка, различна от приемащата държава, като съпругът на европейския гражданин е от държава, която не е членка на Европейския съюз, попада в обхвата на понятието „всякакви други членове на семейството […]“ по смисъла на член 3, параграф 2, буква а) от Директива 2004/38/[ЕО] или като „партньора, с когото гражданинът на Съюза има трайна връзка, което е надлежно удостоверено“ по смисъла на член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2004/38/[ЕО], със съответното задължение на приемащата държава да улеснява неговото влизане и пребиваване, дори и когато приемащата държава не признава браковете между лица от един и същи пол и не предвижда каквато и да било алтернативна форма на правно признаване от вида на регистрираното партньорство?

4)

Ако отговорът на третия въпрос е положителен, изискват ли в този случай член 3, параграф 2 и член 7, параграф 2 от Директива 2004/38/[ЕО], във връзка с членове 7, 9, 21 и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз, приемащата държава членка да издава разрешение за пребиваване на своя територия за срок, по-дълъг от три месеца, на съпруг на европейски гражданин от същия пол?


(1)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г.,стрp. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/30


Преюдициално запитване от Landgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 27 декември 2016 г. — Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group/Orifarm GmbH

(Дело C-681/16)

(2017/C 104/44)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Ответник: Orifarm GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Може ли притежателят на сертификат за допълнителна закрила, предоставен му с действие на територията на Федерална република Германия (ФРГ), като се позовава на разпоредбите на Специфичния механизъм, да предотврати вноса на продукти от присъединяващите се държави, а именно Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения, Словакия, България, Румъния и Хърватия (приложение IV към Акта за присъединяване от 2003 г., ОВ L 236, 2003 г., стр. 797, изменен в ОВ L 126, 2004 г., стр. 4 по отношение на Естония, Латвия, Литва, Полша, Словения, Унгария, Чешката република; част I, точка 1 от приложение V към Акта относно условията за присъединяване от 2005 г., ОВ L 157, 2005 г., стр. 268 по отношение на Румъния и България; приложение IV към Акта относно условията за присъединяване от 2011 г., ОВ L 112, 2012 г., стр. 60 по отношение на Хърватия) във ФРГ, когато за сертификата за допълнителна закрила е подадена заявка във ФРГ към момента, когато в присъединяващите се държави вече са съществували разпоредби относно получаването на сертификат за допълнителна закрила, но притежателят на сертификата за защита, издаден с действие на територията на ФРГ, нито е могъл да подаде заявка за такъв сертификат за допълнителна закрила, нито е било възможно да му бъде предоставен такъв сертификат в съответната присъединяваща се държава, тъй като е липсвал основен патент, представляващ условие за издаването на сертификата за закрила в присъединяващата се държава?

2)

Има ли значение за отговора на първия въпрос обстоятелството, че само към датата на подаване на заявката за основния патент, издаден с действие на територията на ФРГ, не е било възможно да се получи съответна закрила с основен патент в присъединяващата се държава, но е било възможно тя да се получи в периода до публикуването на заявката, която има за предмет патента, издаден с действие на територията на ФРГ?

3)

Може ли притежателят на сертификат за допълнителна закрила, предоставен му с действие на територията на Федерална република Германия (ФРГ), като се позовава на разпоредбите на Специфичния механизъм, да предотврати вноса на продукти от присъединяващите се държави, а именно Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения, Словакия, България, Румъния и Хърватия, когато вносът на продуктите се извършва след изтичането на срока на сертификата за допълнителна закрила, определен с първоначалното решение за издаване, но преди изтичането на удължения с шест месеца срок на действие на сертификата за закрила, предоставен му на основание на Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004? (1)

4)

Има ли значение за отговора на третия въпрос в случая на Хърватия обстоятелството, че поради присъединяването на Хърватия през 2013 г. Специфичният механизъм влиза в сила едва след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 на 26 януари 2007 г., тоест за разлика от останалите държави членки, а именно Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения, Словакия, България и Румъния, присъединили се преди 26 януари 2007 г.?


(1)  Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 (ОВ L 378, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 83).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/31


Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln (Германия), постъпило на 27 декември 2016 г. — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-683/16)

(2017/C 104/45)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1) да се тълкува в смисъл, че не допуска мерки на държава членка във водите под неин суверенитет или юрисдикция, които са необходими за изпълнение на задълженията на държавата членка съгласно член 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (2), засягат риболовните кораби на други държави членки и които изцяло забраняват професионалния морски риболов посредством достигащи дъното риболовни съоръжения и закотвени мрежи („хрилни и заплитащи мрежи“) в зони от Натура 2000?

По-специално:

a.)

Трябва ли член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета да се тълкува в смисъл, че в понятието „мерки за опазване“ попадат посочените в първия преюдициален въпрос риболовни методи?

б.)

Трябва ли член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета да се тълкува в смисъл, че понятието „риболовните кораби на други държави членки“ включва и онези риболовни кораби на друга държава членка, които плават под знамето на Федерална република Германия?

в.)

Трябва ли член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета да се тълкува в смисъл, че в понятието „отговарят на целите на съответното законодателство на Съюза“ попадат и приети от държава членка мерки, които само съдействат за целите, посочени в съответното законодателство на Съюза?

2)

Трябва ли член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета да се тълкува в смисъл, че не допуска мерки на държава членка във водите под неин суверенитет или юрисдикция, които са необходими за изпълнение на задълженията ѝ съгласно Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети?

3)

Доколкото на първия и/или втория въпрос следва да се даде отрицателен отговор: Допуска ли изключителната компетентност на Европейския съюз в опазване на морските биологични ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството съгласно член 3, параграф 1, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз приемането на посочените по-горе мерки от държавата членка?


(1)  ОВ L 354, стр. 22.

(2)  ОВ L 206, стр. 7.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/32


Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 27 декември 2017 г. — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

(Дело C-684/16)

(2017/C 104/46)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Ответник: Tetsuji Shimizu

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли член 7, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (Директива 2003/88/ЕО) (1) или член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) национална правна уредба като тази на член 7 от Bundesurlaubsgesetz [Федерален закон за отпуските] (по-нататък „BUrlG“), която предвижда като ред за ползване на правото на годишен отпуск работникът да подаде искане, в което да посочи през кое време желае да го ползва, за да може в края на референтния период правото на отпуск да не бъде загубено, без да се изплати съответното обезщетение, и която уредба по този начин не задължава работодателя да определи едностранно и задължително за работника кога да ползва отпуска си в рамките на референтния период?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Важи ли същото и когато трудовото правоотношение е между частноправни субекти?


(1)  ОВ L 299, стр. 9


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/33


Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 2 януари 2017 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Tesorería General de la Seguridad Social и Jesús Crespo Rey

(Дело C-2/17)

(2017/C 104/47)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Други страни: Tesorería General de la Seguridad Social и Jesús Crespo Rey

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли за изключени от израза „най-близката по време до тези периоди осигурителна основа в Испания“ — който се съдържа в приложение XI, [раздел „Испания“], точка 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (1) — да се считат осигурителните основи, произтичащи от прилагането на вътрешна испанска правна уредба, съгласно която завърнал се работник мигрант, чиито последни реални осигурителни вноски в Испания са надхвърляли минималните осигурителни основи, може единствено да сключи споразумение за запазване на осигуряването съобразно минимални осигурителни основи, въпреки че ако бе местен работник би имал възможността да сключи такова споразумение съобразно по-високи основи?

2)

При положителен отговор на предходния въпрос и предвид приложение XI [раздел „Испания“], точка 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., може ли за подходящи мерки за поправяне на нанесената на работника мигрант вреда да се считат вземането предвид на последните реални осигурителни вноски в Испания, като те бъдат надлежно актуализирани, и разглеждането на осигурителния период, попадащ в обхвата на споразумението за запазване на осигуряването, като неутрален период или прекъсване?


(1)  ОВ L 166, 2004 г., стр. 1.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/33


Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 10 януари 2017 г. — Maria Dicu/Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Дело C-12/17)

(2017/C 104/48)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Ищец: Maria Dicu

Ответници: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Преюдициален въпрос

Следва ли член 7 от Директива 2003/88/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че допуска разпоредба от националното законодателство, съгласно която при определянето на размера на годишния отпуск времето, през което работникът е бил в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, не се признава за престиран труд?


(1)  Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 2003 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/34


Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 13 януари 2017 г. — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-16/17)

(2017/C 104/49)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли членове 44, 45, член 132, параграф 1, буква е), членове 167, 168, 169, 178, 179, 192-A, 193, 194 и 196 от Директивата за ДДС (Директива 2006/112) (1), членове 10 и 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 (2) и принципът на пропорционалност да се тълкуват в смисъл, че не допускат португалската данъчна администрация да откаже право на приспадане на ДДС на клон на дружество, учредено съгласно германското право, при положение че:

дружеството, учредено съгласно германското право, е получило данъчен номер в Португалия за осъществяване на конкретна сделка, а именно „придобиване на дялово участие“, съответстващо на непостоянно установено чуждестранно образувание;

впоследствие в Португалия е регистриран клон на посоченото дружество, учредено съгласно германското право, и му е определен собствен данъчен номер като постоянно образувание на посоченото дружество;

след това дружеството, учредено съгласно германското право, като използва собствения си данъчен номер, сключва с друго предприятие договор за учредяване на Обединение по икономически интереси (ОИИ) за изпълнението на обществена поръчка в Португалия;

по-късно, използвайки собствения си данъчен номер, клонът сключва договор за подизпълнение с ОИИ, в който са уговорени взаимните престации между клона и ОИИ, както и това, че ОИИ трябва да фактурира на подизпълнителите направените от него разходи в договорените дялове;

в дебитните известия, издадени от ОИИ за разходите на клона, е посочен данъчният номер на обединението и върху тях е начислен ДДС;

дружеството приспада платения по дебитните известия ДДС;

активните операции на ОИИ се състоят (посредством договора за подизпълнение) от активни операции на клона и друго предприятие в състава на ОИИ, като последните два субекта фактурират на ОИИ всички приходи, които обединението е фактурирало на възложителя?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, ОВ 2006, L 347, стр. 1

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, ОВ 2011, L 77, стр. 1


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/35


Преюдициално запитване от Lietuvos apeliacinis teismas (Литва), постъпило на 19 януари 2017 г. — AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, в ликвидация/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

(Дело C-27/17)

(2017/C 104/50)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos apeliacinis teismas

Страни в главното производство

Ищец: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, в ликвидация

Ответник: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли при обстоятелствата по настоящото дело изразът „мястото, където е настъпило вредоносното събитие“ по член 5, параграф 3 от Регламент Брюксел I (1), да се разбира като мястото, на което ответниците са сключили незаконосъобразното споразумение, нарушаващо член 82, буква в) от Договора за създаването на Европейската общност (понастоящем член 102, буква в) ДФЕС), или като мястото, където са извършени действията по използване на финансовата облага, получена по силата на това споразумение, чрез прилагане на хищнически цени (кръстосано субсидиране) на едни и същи съответни пазари в конкуренция с ищеца?

2.

Може ли по настоящото дело вредата (загуба на приходи), понесена от ищеца поради посочените незаконосъобразни действия на ответниците, да се счита за вреда по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент Брюксел I?

3.

Следва ли при обстоятелствата по настоящото дело дейността на клона на Air Baltic Corporation в Република Литва да се счита за дейност на клон по смисъла на член 5, параграф 5 от Регламент Брюксел I?


(1)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ 2001 L 12, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/35


Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 24 януари 2017 г. — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

(Дело C-34/17)

(2017/C 104/51)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Ищец: Eamonn Donnellan

Ответник: Revenue Commissioners

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 14, параграфи 1 и 2 от Директива 2010/24/ЕС (1), когато High Court (Върховен съд, Ирландия) определя дали „единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки“ — издаден на 14 ноември 2012 г. от митническата служба в Патра и отнасящ се до административни санкции и глоби в размер на 1 097 505,00 EUR [възлизащи заедно с лихвите и санкциите на 1 507 971,88 EUR], наложени на 15 юли 2009 г. за контрабанда, за която се твърди, че е била извършена на 26 юли 2002 г. — подлежи на изпълнение в Ирландия:

(i)

да приложи правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес в разумен срок за гражданин на Ирландия и на Европейския съюз във връзка с искането за изпълнение [(вж. член 47 от Хартата и членове 6 и 13 от ЕКПЧ, предоставящи същите права на гражданите като членове 34, 38 и 40.3 от ирландската конституция), когато процедурата е разяснена за първи път на г-н D едва в „неофициален превод“ на английски език (официален език в Ирландия, където г-н D винаги е живял) с писмо от 29 декември 2015 . от Министерство на финансите на Република Гърция в Пирея до Irish Revenue (Данъчна администрация, Ирландия) и адвокатите на г-н D в Ирландия];

(ii)

да вземе предвид целите на Директива 2010/24/ЕС за установяване на система за взаимна помощ (съображение 20 от Директива 2010/24) и за изпълнение на задълженията за предоставяне на по-разширена помощ, произтичащи от ЕКПЧ (съображение 17 от Директива 2010/24), като правото на ефективни правни средства за защита на гражданите по член 47 от Хартата и член 13 от ЕКПЧ;

(iii)

да вземе предвид пълната ефикасност на правото на Съюза за неговите граждани [и по-специално точка 63 от [решение от 14 януари 2010 г., Kyrian/Celní úřad Tábor (C-233/08, EU:C:2010:11)]?


(1)  Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 2010 г, стр. 1)


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/36


Жалба, подадена на 25 януари 2017 г. от Liam Jenkinson срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 ноември 2016 г. по дело T-602/15, Liam Jenkinson/Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Eulex Kosovo

(Дело C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Liam Jenkinson (представители: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Други страни в производството: Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Eulex Kosovo

Искания на жалбоподателя

да се отмени определението на Общия съд от 9 ноември 2016 г. по дело T-602/15 в частта, в която отхвърля подадената от жалбоподателя жалба и го осъжда да заплати съдебните разноски в производството;

да се произнесе по съдебните разноски;

да осъди ответниците да заплатят съдебните разноски по двете производства.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят оспорва обстоятелството, че Общият съд на Съюза се обявил за компетентен единствено по спора, основан на последния срочен договор, подписан от жалбоподателя.

Освен това дори да се приеме, че мотивите на Общия съд в това отношение са правилни, а те не са, жалбоподателят оспорва обстоятелството, че Общият съд не се е произнесъл по редица негови искания, основани на спорното договорно правоотношение и следователно, на последния срочен договор. Всъщност неправомерността на обжалваното определение произтича от краткостта на мотивите, които са дотолкова сбити, че от тях не става ясно как без да анализира по същество преписката, Общият съд е успял да стигне до извода, че е компетентен единствено по свързания с последния договор спор само въз основа на наличието на арбитражна клауза, при положение, че жалбоподателят е оспорил валидността и законосъобразността на тази клауза.

Жалбоподателят оспорва и обстоятелството, че не са взети предвид всичките му доводи, свързани със следното нарушение от страна на институциите: липсата на правна рамка, която да предлага на жалбоподателя и на целия персонал на мисиите в областта на върховенството на закона, създадени от Съюза, гаранции за спазване на най-основните социални права, сред които гарантиране на правото на ефективен достъп до съд и на право на справедлив съдебен процес.

Ето защо в подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че Общият съд на Съюза е допуснал нарушение:

на европейското право, което се прилага за да се определи кой е приложимият закон по споровете в договорната област;

на разпоредбите на белгийското трудово право;

на минималните изисквания относно срочната работа, приложими на общностно ниво;

на правата, но които е посветена Хартата на основните права;

на задължението за мотивиране;

на забраната на произнасяне ultra petita.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/37


Жалба, подадена на 9 февруари 2017 г. — Френска република/Европейски парламент

(Дело C-73/17)

(2017/C 104/53)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Френска република (представители: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda и E. de Moustier)

Ответник: Европейски парламент

Искания

да се отменят дневният ред на заседанието на Европейския парламент в сряда, 30 ноември 2016 г., (документ P8_0J (2016)11-30) в частта, в която е предвидено пленарно обсъждане на одобрения от Помирителния комитет съвместен проект на общ бюджет; дневният ред на заседанието в четвъртък, 1 декември 2016 г., (документ P8_0J (2016)12-01) в частта, в която се предвижда гласуване с последващи обяснения на вот във връзка със съвместния проект на общ бюджет; законодателната резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно съвместния проект на общ бюджет (документ TS-0475/2016, P8_TA-PROV(2016)0475 в неокончателната му редакция) и актът, с който съгласно предвидената в член 314, параграф 9 ДФЕС процедура председателят на Европейския парламент обявява, че общият бюджет е окончателно приет;

да се запази действието на акта — с който председателят на Европейския парламент обявява, че общият бюджет на Съюза за финансовата 2017 г. е приет — до окончателното приемане на този бюджет със съответстващ на Договорите акт, в разумен срок след постановяване на съдебното решение, и

Европейският парламент да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.

С жалбата си френското правителство иска да бъдат отменени четири акта, приети от Европейския парламент при упражняване на бюджетните му правомощия по време на допълнителната пленарна сесия, проведена на 30 ноември и 1 декември 2016 г. в Брюксел.

2.

Първият и втория акт, чиято отмяна иска френското правителство, представляват дневния ред на заседанията на Европейския парламент в сряда, 30 ноември 2016 г., и четвъртък, 1 декември 2016 г., в частите, в които съответно се предвижда пленарно обсъждане на съвместния проект на общ бюджет за финансовата 2017 г. и гласуване с последващи обяснения на вот във връзка със съвместния проект на общ бюджет.

3.

Третият обжалван акт е законодателната резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. по съвместния проект на общия бюджет.

4.

На последно място, френското правителство иска да бъда отменен актът, с който в съответствие с член 314, параграф 9 ДФЕС председателят на Европейския парламент обявява, че общият бюджет е окончателно приет. Както следва по-специално от протокола от заседанието на Европейския парламент в четвъртък, 1 декември 2016 г., става въпрос за декларацията на председателя на Европейския парламент и за подписването от негова страна на общия бюджет след гласуването на законодателната резолюция по съвместния проект на общ бюджет.

5.

Френското правителство изтъква само едно основание, приемайки че четирите обжалвани акта трябва да бъдат отменени, тъй като с тях се нарушава Протокол № 6, приложен към Договора за ЕС и към ДФЕС, като и Протокол № 3, приложен към Договора за Евроатом, които се отнасят за определянето на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз.

6.

Всъщност, както от протоколите за седалището на институциите, така и от съдебната практика на Съда следва, че Европейският парламент не може да упражнява поверените му с член 314 ДФЕС бюджетни правомощия по време на допълнителните пленарни сесии, които се провеждат в Брюксел, а трябва да ги упражнява по време на редовните пленарни сесии, които се провеждат в Страсбург.

7.

Тъй като обаче законосъобразността на обжалвания акт на председателя на Европейския парламент се оспорва не поради крайната му цел или неговото съдържание, а единствено поради това, че е трябвало да бъде приет на редовна пленарна сесия в Страсбург, според френското правителство запазването на правното действие на този акт до приемането на съответстващ на Договорите нов акт е обосновано, предвид необходимостта от осигуряване на непрекъснатост на работата на европейската публична служба и наличието на сериозни съображения за правна сигурност.


Общ съд

3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/39


Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines r и др./Съвет

(Съединени дела T-14/14 и Т-87/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие - Замразяване на средства - Възражение за незаконосъобразност - Правно основание - Злоупотреба с власт - Право на защита - Оправдани правни очаквания - Правна сигурност - Ne bis in idem - Сила на пресъдено нещо - Пропорционалност - Явна грешка в преценката - Основни права))

(2017/C 104/54)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Техеран, Иран) и десет други страни (представители: F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, M. Lester, barrister, и M. Taher, solicitor)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bishop и V. Piessevaux)

Встъпила страна в подкрепа на ответника по дело Т-87/14: Европейска комисия (представители: D. Gauci и T. Scharf)

Предмет

По дело T-14/14, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение 2013/497/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 272, 2013 г., стр. 46), и на Регламент (ЕС) № 971/2013 на Съвета от 10 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 272, 2013 г., стр. 1), в частта им, в която тези актове се отнасят до жалбоподателите, и по дело T-87/14, от една страна, искане на основание член 277 ДФЕС за обявяване на неприложимостта на Решение 2013/497 и на Регламент № 971/2013 и от друга страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение 2013/685/ОВППС на Съвета от 26 ноември 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 316, 2013 г., стр. 46), и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2013 на Съвета от 26 ноември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 316, 2013 г., стр. 1), в частта им, в която тези актове се отнасят до жалбоподателите

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите.

2)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines и другите жалбоподатели, чиито наименования са посочени в приложение, понасят наред с направени от тях съдебни разноски и съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 71, 8.3.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/40


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Lubrizol France/Съвет

(Дело T-191/14) (1)

((Обща митническа тарифа - Правна уредба за суспендиране на автономните мита за определени селскостопански и промишлени продукти - Възражение срещу съществуващите суспендирания - Еквивалентност на продуктите - Процедура за разглеждане на възраженията))

(2017/C 104/55)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lubrizol France SAS (Руан, Франция) (представители: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, и A. Bochon, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: F. Florindo Gijón и M. Balta)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: първоначално A. Caeiros и M. Clausen, впоследствие A. Caeiros и A. Lewis)

Предмет

Искане на основание 263 ДФЕС за отмяна на членове 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 2013 г., стр. 201), доколкото с тези разпоредби жалбоподателят се лишава от ползваните от него преди това три суспендирания по кодове ТАРИК 2918 2900 80, 3811 2900 10 и 3811 9000 30

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Lubrizol France SAS понася направените от него съдебни разноски и тези на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 151, 19.5.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/40


Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Construlink/EUIPO — Wit-Software (GATEWIT)

(Дело T-351/14) (1)

((„Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „GATEWIT“ - По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „wit software“ - По-ранна национална фирма на дружество „Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 104/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Construlink — Tecnologias de Informação, SA (Лисабон, Португалия) (представители: M. Lopes Rocha и A. Bertrand, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: A. Lukošiūtė и D. Hanf)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Лисабон, Португалия) (представители: F. Teixeira Baptista и C. Tomás Pedro, avocats)

Предмет

Жалба срещу решение на първи апелативен състав на EUIPO от 6 март 2014 г. (преписка R 1059/2013-1), постановено в производство по възражение между Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel и Construlink — Tecnologias de Informação

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Construlink — Tecnologias de Informação, SA понася направените от него съдебни разноски, както и направените от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO) за целите на настоящото производство, а също и разноските, направени от Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA за целите на производството пред апелативния състав.


(1)  ОВ C 261, 11.8.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/41


Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Mayer/ЕОБХ

(Дело T-493/14) (1)

((Командирован национален експерт - Правила на ЕОБХ относно КНЕ - Решение да не се продължава командироването - Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Отказ за предоставяне на достъп - Изключение, свързано със защитата на личния живот и личната неприкосновеност - Защита на личните данни - Регламент (ЕО) № 45/2001 - Искания за установяване на обстоятелства и за даване на задължителни указания - Допълнително писмено изявление към жалбата - Изменение на исканията - Допустимост))

(2017/C 104/57)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ingrid Alice Mayer (Елванген, Германия) (представител: T. Mayer, адвокат)

Ответник: Европейски орган за безопасност на храните (представители: D. Detken, подпомаган от R. Van der Hout и A. Köhler, адвокати)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за оспорване на решенията на ЕОБХ за отхвърляне, от една страна, на искането на жалбоподателката за продължаване на командироването ѝ като национален експерт към ЕОБХ, и от друга страна, на заявлението ѝ за достъп до документите, съхранявани от ЕОБХ

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2.

Осъжда г-жа Ingrid Alice Mayer да заплати съдебните разноски, включително тези за обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 329, 22.9.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/42


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Holistic Innovation Institute/REA

(Дело T-706/14) (1)

((Научни изследвания и технологично развитие - Финансирани от Съюза проекти за научни изследвания - Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.) - Проекти „ZONeSEC“ и „Inachus“ - Решение да се откаже участието на жалбоподателя - Жалба за отмяна и иск за отговорност))

(2017/C 104/58)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Holistic Innovation Institute, SLU (Посуело де Аларкон, Испания) (представители: първоначално R. Muñiz García, впоследствие J. Marín López, адвокати)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (представители: S. Payan-Lagrou и V. Canetti, подпомагани от J. Rivas, avocat)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение от 24 юли 2014 г. на директора на REA [ARES (2014) 2461172] за прекратяване на преговорите с жалбоподателя и за отказ на участието му в европейските проекти „Inachus“ и „ZONeSEC“, и от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за присъждане на обезщетение за вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради изключването му от участие в посочените проекти и от оповестяването на някои данни за него вследствие на това решение

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Holistic Innovation Institute, SLU да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски в обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 421, 24.11.2014 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/42


Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Novar/EUIPO

(Дело T-726/14) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Доказване на съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранната марка - Международна регистрация, посочваща Европейския съюз - Решение за отхвърляне на възражението поради липсата на доказателство за по-ранното право - Правило 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2868/95 - Преразглеждане на решението - Член 62, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Вреда, състояща се в разноски за адвокат - Причинно-следствена връзка))

(2017/C 104/59)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Novar GmbH (Албщат, Германия) (представител: R. Weede, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Hanne)

Предмет

Искане на основание член 268 ДФЕС за обезщетение за имуществена вреда, която ищецът твърди, че е претърпял вследствие на разноските за адвокат, които е направил в производство по обжалване на решение на отдела по споровете, за което поддържа, че е прието в нарушение на правило 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и в нарушение на общите принципи на правото.

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Novar GmbH и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 7, 12.1.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/43


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — SolarWorld/Комисия

(Дело T-783/14) (1)

((Дъмпинг - Субсидии - Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (клетки) с произход или изпратени от Китай - Одобрение на намаление на минималната вносна цена по силата на ангажимент, приет в рамките на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура - Промишленост на Съюза - Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009))

(2017/C 104/60)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: SolarWorld AG (Бон, Германия) (представители: L. Ruessmann, адвокат, и J. Beck, solicitor)

Ответник: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche и A. Stobiecka-Kuik)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решение на Комисията, което се съдържа в писмо от 15 септември 2014 г., адресирано до Китайската търговска камера за внос и износ на машини и електронни продукти, с референтен номер Trade/H4 (2014) 3328168, относно намаление на минималната вносна цена за внос на фотоволтаични модули и клетки, произведени от китайски производители износители, за който се прилага ценови ангажимент за последното тримесечие на 2014 г., в сила от 1 октомври 2014 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда SolarWorld AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 73, 2.3.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/44


Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Unilever/EUIPO — Technopharma (Fair & Lovely)

(Дело T-811/14) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративната марка на Европейския съюз „Fair & Lovely“ - По-ранни словни национални марки и марки на Бенелюкс „FAIR & LOVELY“ - Решение по жалбата - Член 64, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Право на изслушване - Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009 - Спиране на административното производство - Правило 20, параграф 7, буква в) и правило 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 - Оправдани правни очаквания - Злоупотреба с власт - Явни грешки в преценката))

(2017/C 104/61)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Unilever NV (Ротердам, Нидерландия) (представител: A. Fox, solicitor)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: D. Hanf и A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Technopharma Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: C. Scott, barrister)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 октомври 2014 г. (преписка R 1004/2013-4), постановено в производство по възражение между Technopharma и Unilever

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 октомври 2014 г. (преписка R 1004/2013 4), постановено в производство по възражение между Technopharma и Unilever

2)

EUIPO понася направените от него съдебни разноски, както и половината от разноските на Unilever.

3)

Technopharma понася направените от него съдебни разноски и половината от разноските Unilever.


(1)  ОВ C 73, 2.3.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/44


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Jaguar Land Rover/EUIPO — Nissan Jidosha (Land Glider)

(Дело T-71/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Европейския съюз „Land Glider“ - По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Европейския съюз „LAND ROVER“ - Относително основание за отказ - Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 104/62)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Jaguar Land Rover Ltd (Ковънтри, Обединено кралство) (представител: R. Ingerl, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Garrido Otaola)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Nissan Jidosha KK (Йокохама-ши, Канагава-кен, Япония) (представител: A. Franke, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 9 декември 2014 г. (преписка R 1415/2013-4) относно производство по възражение между Jaguar Land Rover и Nissan Jidosha.

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 9 декември 2014 (преписка R 1415/2013-4).

2)

EUIPO понася, наред със собствените си съдебни разноски, и тези, направени от Jaguar Land Rover Ltd.

3)

Nissan Jidosha KK понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 118, 13.4.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/45


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Румъния/Комисия

(Дело T-145/15) (1)

((ЕФГЗ и ЕЗФРСР - Мерки, свързани с площта - Разходи, изключени от финансиране - Фиксирани финансови корекции - Член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 - Задължение за мотивиране - Пропорционалност))

(2017/C 104/63)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: първоначално R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea и T. Crainic, впоследствие R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea и T. Crainic)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Biolan и G. von Rintelen)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 на Комисия от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 16, 2015 г., стр. 33)

Диспозитив

1)

Отменя Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 на Комисията от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта, която се отнася до Румъния.

2)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от Румъния.


(1)  ОВ C 178, 1.6.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/46


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)

(Дело T-513/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за регистрацията на словна марка на Европейския съюз „Limbic® Map“ - Липса на описателен характер - Абсолютно основание за отказ - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009))

(2017/C 104/64)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Мюнхен, Германия) (представители: R. Kunze и G. Würtenberger, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: M. Fischer)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 23 юни 2015 г. (преписка R 1973/2014–1) относно заявка за регистрация на словния знак Limbic® Map като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 23 юни 2015 г. (преписка R 1973/2014–1).

2)

Осъжда EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  ОВ C 354, 26.10.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/46


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)

(Дело T-516/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за регистрацията на словна марка на Европейския съюз „Limbic® Types“ - Липса на описателен характер - Абсолютно основание за отказ - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009))

(2017/C 104/65)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Мюнхен, Германия) (представители: R. Kunze и G. Würtenberger, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: M. Fischer)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 23 юни 2015 г. (преписка R 1974/2014–1) относно заявка за регистрация на словния знак Limbic® Types като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 23 юни 2015 г. (преписка R 1974/2014–1).

2)

Осъжда EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  ОВ C 354, 26.10.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/47


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Sales)

(Дело T-517/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за регистрацията на словна марка на Европейския съюз „Limbic® Sales“ - Липса на описателен характер - Абсолютно основание за отказ - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009))

(2017/C 104/66)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Мюнхен, Германия) (представители: R. Kunze и G. Würtenberger, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: M. Fischer)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 23 юни 2015 г. (преписка R 1972/2014-1) относно заявка за регистрация на словния знак Limbic® Sales като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 23 юни 2015 г. (преписка R 1972/2014–1).

2)

Осъжда EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Gruppe Nymphenburg Consult AG.


(1)  ОВ C 354, 26.10.2015 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/47


Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — DMC/EUIPO — Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO)

(Дело T-18/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „De Giusti ORGOGLIO“ - По-ранна словна марка на Европейския съюз „ORGOGLIO“ - Относително основание за отказ - Сходство на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 104/67)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: DMC Srl (San Vendemiano, Италия) (представител: B. Osti, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: L. Rampini)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Etike’ International Srl (Baronissi, Италия) (представител: V. Fiorillo, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 5 ноември 2015 г. (преписка R 1764/2013-5) относно производство по възражение между Etike’ International и DMC.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда DMC Srl да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 90, 7.3.2016 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/48


Жалба, подадена на 8 декември 2016 г. — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

(Дело T-871/16)

(2017/C 104/68)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Амстердам, Нидерландия) (представители: Y. de Vries, lawyer)

Ответник: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да отмени решението на ответника от 17 юли 2015 г., с което отхвърля предложението на жалбоподателя в отговор на поканата за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа и въз основа на многогодишната работна програма, приета през 2014 г.,

да разпореди на ответника да приеме ново решение в съответствие с предложението на жалбоподателя, като го съобрази с решението на Общия съд, посочено в жалбата, в рамките на три месеца от датата на постановяване на решението,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от твърдяна явна грешка в преценката на предложението на жалбоподателя.

Жалбоподателят изтъква причините, поради които според него оценката на ответника за предложението на жалбоподателя, що се отнася до критериите целесъобразност, въздействие и качество, е недостатъчна.

2.

Второто основание е изведено от твърдяно нарушение на принципа на равно третиране.

Жалбоподателят изтъква причините, поради които според него ответникът е направил неподходящо разграничение между неговото предложение относно технологиите за намаляване на емисиите и подобни предложения на негови конкуренти, които са били одобрени за финансиране.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/49


Жалба, подадена на 16 януари 2017 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-22/17)

(2017/C 104/69)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão и J. Saraiva de Almeida)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2018 на Комисията от 15 ноември 2016 година (ОВ 2016, L 312, стр. 26) за изключване от финансиране на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта изключваща от финансиране сумата от 1 990 810,30 EUR за декларирани от Португалия разходи по мярката „Развитие на селските райони, инвестиции ЕЗФРСР — частни бенефициери“ за финансовите години 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на член 31, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ 2005, L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 69, стр. 202).

2.

Второто основание е изведено от липса на мотиви. Това основание се разделя в три довода.

С първия довод жалбоподателят твърди, че Комисията не е предоставила доказателство за наличието на сериозни и основателни съмнения,

С втория довод жалбоподателят твърди неприложимост към разглеждания случай на указанията, предвидени в Указания № VI/5330/97-PT от 23 декември 1997 г.,

С третия довод жалбоподателят твърди, че Комисията не е поставила спорните факти в контекста на изискванията за финансова корекция от 5 %, предвидени в Документ VI/5330/97-PT от 23 декември 1997 г.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/50


Жалба, подадена на 17 януари 2017 г. — Barnett/ЕИСК

(Дело T-23/17)

(2017/C 104/70)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Inge Barnett (Роскилде, Дания) (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

главно, да отмени решението от 21 март 2016 г. — прието в изпълнение на решение на Съда на публичната служба от 22 септември 2015 г. — с което на жалбоподателя се отказва възможността да се ползва от ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните му права;

при условията на евентуалност, Европейският икономически и социален комитет да бъде осъден да заплати на жалбоподателя сумата от 207 994,14 EUR като обезщетение на претърпените от него имуществени вреди ведно с лихви за забава, считано от датата на падежа в определения от Европейската централна банка (ЕЦБ) за основните операции по рефинансиране размер, увеличен с 3,5 пункта, както и сума във фиксиран размер от 25 000 EUR като обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди; и

при всички положения Европейският икономически и социален комитет да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първо основание: допуснато от ответника нарушение на член 266 ДФЕС, тъй като не взел предвид мотивите в решение на Съда на публичната служба от 22 септември 2015 г., Barnett/ЕИСК, (F-20/14, наричано по-нататък „решението на СПС“, EU:F:2015:107) при вземането на мерките за изпълнение. По-специално от мотивите на обжалваното решение било видно, че ответникът не използвал определените в неговите Общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) критерии, за да извърши твърдяното преразглеждане на кандидатурата на жалбоподателя. При всички положения, с обжалваното решение не се поправяла констатираната от Съда на публичната служба незаконосъобразност, а именно липсата на определяне на интереса на службата в ОРИ на ЕИСК.

2.

Второ основание: в обжалваното решение били допуснати редица явни грешки в преценката на евентуално съществуващия през 2013 г. интерес на службата.

3.

Трето основание, изтъкнато при условията на евентуалност: ЕИСК няма правомощия да приеме ново решение за предоставяне на ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права след отмяната на член 9, параграф 2 от приложение VIII към Правилника с Регламент № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 2013 г., стр. 15). В резултат на това, предвид установената незаконосъобразност в решението на СПС, жалбоподателят окончателно бил лишен от възможността да се ползва от въпросната мярка. Той съответно трябвало да получи обезщетение в пълен размер.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/51


Жалба, подадена на 20 януари 2017 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-31/17)

(2017/C 104/71)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida и A. Tavares de Almeida)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2018 на Комисията от 15 ноември 2016 година (ОВ 2016, L 312, стр. 26) за изключване от финансиране на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта, изключваща от финансиране сумата от 660 202,73 EUR за декларирани от Португалия разходи в позицията за техническа помощ по програмата POSEI за Азорските отрови за финансовите години 2012 и 2013 г.;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на член 12, буква в) от Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 година за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (ОВ 2006, L 42, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 69, стр. 202).

3.

Третото основание е изведено от липса на мотиви и нарушение на член 11 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ 2006, L 171, стр. 90; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 37).


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/51


Жалба, подадена на 20 януари 2017 г. — Amicus Therapeutics UK и Amicus Therapeutics/ЕМА

(Дело T-33/17)

(2017/C 104/72)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Amicus Therapeutics UK Ltd (Джерардс крос, Обединеното кралство) и Amicus Therapeutics, Inc. (Кренбъри, Ню Джърси, Съединените щати) (представители: L. Tsang, J. Mulryne, Solicitors, и F. Campbell, Barrister)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението, съобщено на жалбоподателите чрез ответника на 14 декември 2016 г., за разпространяване на доклада от клинично изследване AT1001-011 на основание на Регламент № 1049/2001/ЕО,

при условията на евентуалност, да се разпореди на ответника да преразгледа решението, като се предостави възможност на жалбоподателите да изразят становището си по отделни части от доклада от клиничното изследване, които следва да бъдат редактирани преди разпространяването им и

да осъди ответника да заплати на жалбоподателите други разходи и разноски във връзка с това.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е изведено от твърдението, че докладът от клиничното изследване се ползва от обща презумпция за поверителност по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001 с оглед на: (i) режима и условията на законодателството на ЕС в сектора; (ii) задължението на институциите на ЕС да приведат в действие изискванията, наложени в член 39, параграф 3 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост и (iii) значението, което следва да се отдаде на основните права на жалбоподателите на личен живот и на собственост.

2.

Второто основание е изведено от твърдението, изтъкнато при условията на евентуалност, че единственият правно допустим резултат от правилното претегляне на интересите съгласно член 4, параграф 2 от Регламент № 1049/2001, би бил решение да не се разпространява въпросния доклад от клиничното изследване с оглед на: (i) по-голямата тежест на частния интерес на жалбоподателите от неоповестяването, предвид разрушителното действие, което подобно оповестяване би имало върху основните права на собственост и стопанска инициатива и (ii) неясния и прекалено общ обществен интерес от оповестяване, като липсва достатъчно належаща обществена нужда от оповестяване.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/52


Иск, предявен на 23 януари 2017 г. — Bank Tejarat/Съвет

(Дело T-37/17)

(2017/C 104/73)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Bank Tejarat (Техеран, Иран) (представители: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, Solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla и H. Leith, Barristers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да осъди Съвета да заплати на ищеца обезщетение за вредите, които е претърпял поради ограничителните мерки, наложени от Съвета със следните актове относно ограничителни мерки срещу Иран: Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година (ОВ L 19, 2012 г., стр. 22), Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година (ОВ L 19, 2012 г., стр. 1), Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година (ОВ L 88, 2012 г., стр. 1), Регламент за изпълнение (ЕС) № 709/2012 на Съвета от 2 август 2012 година (ОВ L 208, 2012 г., стр. 2), Решение (ОВППС) 2015/556 на Съвета от 7 април 2015 година (ОВ L 92, 2015 г., стр. 101) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/549 на Съвета от 7 април 2015 година (ОВ L 92, 2015 г., стр. 12); като ищецът иска да получи обезщетение в размер на 1 494 050 000 USD за имуществени вреди и 1 000 000 EUR за неимуществени вреди, заедно с лихви върху тези суми,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.

Ищецът твърди, налагането на ограничителни мерки спрямо него от страна на Съвета представлява достатъчно сериозно нарушение на задълженията за предоставяне на права на частноправни субекти, което ангажира извъндоговорната отговорност на Европейския съюз. Това нарушение водело непосредствено до значителни имуществени и неимуществени вреди за ищеца, за които той имал право на обезщетение.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/53


Иск, предявен на 20 януари 2017 г. — DQ и др./Парламент

(Дело T-38/17)

(2017/C 104/74)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: DQ и тринадесет други страни (представители: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви настоящия иск за допустим,

да осъди ответника да заплати 92 200 EUR за причинените имуществени вреди,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски, направени в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага шест основания.

1.

Първо основание, изведено от различни грешки и пропуски, допуснати от администрацията на ответната страна и които били в основата на понесените от ищците имуществени вреди, тоест пълният размер на разходите за адвокат, направени в рамките на тяхното искане за съдействие, подадено на 24 януари 2014 г. на основание член 24, алинея 1 от Правилника за длъжностните лица.

2.

Второ основание, изведено от противоправно поведение, по-конкретно накърняваща интересите на Съюза корупция при воденето на процедурите за подбор на кандидати, в рамките на които началникът на отдела на ищците злоупотребява и се държи заплашително при ежедневното упражняване на дейността им.

3.

Трето основание, изведено от накърняването на достойнството на ищците в резултат от посоченото поведение, както и от накърняването на тяхната психическа и физическа неприкосновеност, нанесло вреди на кариерите им и на семейния им живот.

4.

Четвърто основание, изведено от претърпените от ищците причинени и настоящи имуществени вреди, които били тясно свързани със злонамереността, която Парламентът проявил спрямо тях, както и с множеството постъпки, което те е трябвало да предприемат, по-конкретно що се отнася до необходимостта да се наеме адвокат.

5.

Пето основание, изведено от липсата на реакция от страна на ръководството на ищците въпреки спешността и тежестта на изтъкнатите от тях деяния. Ищците считат по-специално, че тези обстоятелства е трябвало да провокират реакция от страна на техните началници, за да бъдат спрени:

незаконните дейности,

злоупотребите и заплашителното поведение на техния началник на отдел, както и неразумния срок на администрацията за вземане на мерки,

техните непоносими условия на труд, с което е можело да се избегне продължителна намеса на техния адвокат.

6.

Шесто основание, изведено от изключителните обстоятелства, направили необходима и дори абсолютно необходима намесата на адвокат, за да се защитят правата на ищците и да се получи реакция от страна на ОН по отношение на твърденията за търпения от тях психически и сексуален тормоз. Намесата на техния адвокат също била оправдана, за да се гарантира поверителността на техните свидетелски показания и за да се защитят те от юридически несъответствия и безотговорно отношение на началниците им, всичко това с цел да бъдат прекратени техните неприемливи условия на труд.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/54


Жалба, подадена на 20 януари 2017 г. — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Комисия

(Дело T-39/17)

(2017/C 104/75)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Брест, Франция) (представител: J. Vanden Eynde, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна, и вследствие на това,

да отмени решението на Европейската комисия от 22 ноември 2016 г. (C (2016) 7755 окончателен), с цел да уважи първоначалното искане на жалбоподателя, тоест: „Най-напред, долуподписаните желаят да получат на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията, пълното копие на въпросника и на отговорите, на които Комисията се позовава в своето Становище 2016/C 302/03, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 19 август 2016 г.“.

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е изведено от по-висшия обществен интерес от оповестяването на събраната информация. Така Комисията погрешно е приела, че жалбоподателят не е доказал подобен по-висш обществен интерес, въпреки, че същият се доказва с европейските договори, тоест член 10, параграф 3 и член 11, параграф 2 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“), а също и член 15, параграф 1 и член 298, параграф 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), както и член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

2.

Второто основание е изведено от предимството на европейските договори и на Хартата спрямо Регламент № 1049/2001. Жалбоподателят счита, че посоченият регламент, внасящ законови ограничения на принципите на прозрачност, участие и откритост, трябва да се тълкува и прилага по много ограничителен начин, като се отчита хронологията на приемането на законовите текстове и на Хартата. Така той счита, че ответникът, от една страна, не е трябвало да приложи общата презумпция, според която е налице накърняване на целите на разследването, доколкото в случая ставало въпрос за трансверсално разследване, и от друга страна, е трябвало да констатира, че държавите членки не са поискали тази защита.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на член 41, параграф 2 и член 42 от Хартата, които гарантират достъпа до документите, засягащи една от заинтересованите страни.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушението на Европейската конвенция за правата на човека, която налага равен достъп до документите в рамките на съдебен или административен спор, за да се гарантира правото на защита на заинтересованите страни, по-конкретно членове 6 и 13 от Конвенцията.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/55


Жалба, подадена на 30 януари 2017 г. — Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Дело T-50/17)

(2017/C 104/76)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Щутгарт, Германия) (представители: E. Stolz, U. Stelzenmüller и J. Weiser, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „TO CREATE REALITY“ — заявка за регистрация № 15 098 106

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 20 декември 2016 г. по преписка R 995/2016-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/55


Жалба, подадена на 1 януари 2017 г. — Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK)

(Дело T-60/17)

(2017/C 104/77)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Safe Skies LLC (Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени щати) (представител: V. Schwepler, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Travel Sentry, Inc. (Уиндърмър, Флорида, Съединени щати)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „TSA LOCK“ — марка на Европейския съюз № 4 530 168

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 24 ноември 2016 г. по преписка R 233/2016-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски, както и да осъди (евентуално) встъпилата страна да заплати разноските за административното производство пред апелативния състав,

да определи дата за провеждане на съдебно заседание, в случай, че Общият съд не може да се произнесе без провеждане на устни състезания.

Изложени основания

Нарушение на член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 52, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/56


Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

(Дело T-64/17)

(2017/C 104/78)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lions Gate Entertainment Inc. (Санта Моника, Калифорния, Съединени американски щати) (представители: C. Hall, Barrister и D. Farnsworth, Solicitor)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорен марка: словна марка на Европейския съюз „DIRTY DANCING“ — заявка за регистрация № 13 930 102

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 1 декември 2016 г. по преписка R 331/2016-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение, и

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя в производствата пред апелативния състав и пред Общия съд.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/57


Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Italytrade/EUIPO — Tpresso (tèespresso)

(Дело T-67/17)

(2017/C 104/79)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Italytrade Srl (Бари, Италия) (представител: N. Clemente, avvocato)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Tpresso SA (Цюрих, Швейцария)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител/Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „tèespresso“ — заявка за регистрация № 13 543 517

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 29 ноември 2016 г. по преписка R 959/2016-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да измени обжалваното решение, възможност, предвидена в член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 и при всички случаи съгласно действащото законодателство,

Да осъди съгласно член 134 от Процедурния правилник на Общия съд, EUIPO и евентуалните встъпили страни да заплатят съдебните разноски по настоящото производство, направени от Italytrade srl,

Да измени решението съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд, включително в частта относно разноските и да осъди EUIPO загубилите делото встъпили страни да заплатят съдебните разноски в производството пред Апелативния състав и отдела по споровете.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/57


Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)

(Дело T-68/17)

(2017/C 104/80)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Italytrade Srl (Бари, Италия) (представител: N. Clemente, avvocato)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Tpresso SA (Цюрих, Швейцария)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител/Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „teaespresso“ — заявка за регистрация № 13 543 475

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 29 ноември 2016 г. по преписка R 1099/2016-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

Да измени обжалваното решение, възможност, предвидена в член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 и при всички случаи съгласно действащото законодателство,

Да осъди съгласно член 134 от Процедурния правилник на Общия съд, EUIPO и евентуалните встъпили страни да заплатят съдебните разноски по настоящото производство, направени от Italytrade srl,

Да осъди съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд, EUIPO и загубилите делото встъпили страни да заплатят съдебните разноски в производството пред Апелативния състав и отдела по споровете.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/58


Жалба, подадена на 3 февруари 2017 г. — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Дело T-69/17)

(2017/C 104/81)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Constantin Film Produktion GmbH (Мюнхен, Германия) (представители: E. Saarmann и P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Fack Ju Göhte“ — заявка за регистрация № 13 971 163

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 1 декември 2016 г. по преписка R 2205/2015-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отмени решение № 013971163 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост от 25 септември 2015 г.,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/59


Жалба, подадена на 31 януари 2017 г. — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Дело T-70/17)

(2017/C 104/82)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: TenneT Holding BV (Арнхем, Нидерландия) (представител: K. Limperg, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ngrid Intellectual Property Ltd (Лондон, Обединено кралство)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словните елементи „NorthSeaGrid“ — заявка за регистрация № 12 223 517

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 21 ноември 2016 г. по преписка R 1607/2015-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение, и

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009;

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/59


Жалба, подадена на 3 февруари 2017 г. — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Дело T-72/17)

(2017/C 104/83)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Gabriele Schmid (Халбенрайн, Австрия) (представител: B. Kuchar, Rechtsanwältin)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Грац, Австрия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на марката „Steirisches Kürbiskernöl“ — международна регистрация № 900 100

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2017 г. по преписка R 1768/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да измени обжалваното решение и да отмени марка с международна регистрация № 900 100 за ЕС за всички стоки,

при условията на евентуалност

да отмени обжалваното решение поради недоказване на използване, придаващо отличителен характер, на международна регистрация № 900 100 и да върне преписката на EUIPO за ново разглеждане,

при всички случаи да осъди притежателят на марката да заплати разноските, които жалбоподателят е понесъл в производството пред EUIPO и по настоящото производство.

Изложени основания

Нарушение на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 51, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 55, параграф 1 от Регламент № 207/2009.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/60


Жалба, подадена на 30 януари 2017 г. — Jumbo Africa/EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Дело T-78/17)

(2017/C 104/84)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Испания) (представители: M. Buganza González и E. Torner Lasalle, abogadas)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Унтерфьоринг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „JUMBO“ — Марка на Европейския съюз № 10 492 131

Производство пред EUIPO: Производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 26 октомври 2016 г. по преписка R 227/2016-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7 от Регламент № 207/2009. По-конкретно жалбоподателят твърди, че марката „JUMBO“ не попада под нито една от забраните по параграф 1 от този член. Тази марка не е описателна за продуктите, които обозначава.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/61


Жалба, подадена на 10 февруари 2017 г. — Le Pen/Парламент

(Дело T-86/17)

(2017/C 104/85)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Франция) (представители: M. Ceccaldi и J.-P. Le Moigne, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска от Общия съд:

да отмени решението на Генералния секретар на Европейския парламент с дата 5 декември 2016 г., прието в приложение на Решение 2009/C 159/01 на Бюрото на Европейския парламент от 19 май и от 9 юли 2008 г.„за установяване на мерки по прилагане на устава на членовете на Европейския парламент“, изменено, с което се установява наличието на вземане спрямо жалбоподателката в размер на 298 497,87 EUR на основание недължимо платени суми като разходи за парламентарни сътрудници, с което се мотивира възстановяването на тази сума и се възлага на компетентния разпоредител с бюджетни средства в сътрудничество със счетоводството на институцията да я събере на основание член 68 от Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент и на членове 66, 78, 79 и 80 от Финансовия регламент („ФР“),

да отмени дебитно известие № 2016-1560 с дата от 6 декември 2016 г., уведомяващо жалбоподателката, че спрямо нея е констатирано вземане в размер от 298 497,87 EUR съгласно решението на Генералния секретар от 5 декември 2016 г. за възстановяване на недължимо платени суми за парламентарни сътрудници, прилагане на член 68 от Мерките за прилагане на Устава и на членове 66, 78, 79 и 80 от ФР,

да осъди Европейския парламент да заплати пълния размер на съдебните разноски по настоящото производство;

да осъди Европейския парламент да плати на г-жа Le Pen сумата от 50 000 EUR на основание на подлежащи на възстановяване съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателката излага дванадесет основания.

1.

Първото основание е изведено от липсата на компетентност на автора на акта. Жалбоподателката счита, че решението на Генералния секретар на Европейския парламент от 5 декември 2016 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) е от компетентността на Бюрото на Европейския парламент и че е нямало никакво основание да се делегира приемането на решението.

2.

Второто основание е изведено от липсата на мотиви, от което е опорочено обжалваното решение, въпреки че това изискване е предвидено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

3.

Третото основание е изведено от нарушението на съществени процесуални правила, доколкото обжалваното решение визира доклада от разследването, проведено от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и приключило на 26 юли 2016 г., който не е бил предаден на жалбоподателката. По този начин същата не е била изслушана и не е могла надлежно да използва средствата си за защита, тъй като Генералният секретар е отказал да ѝ съобщи доказателствата, на които се основава обжалваното решение.

4.

Четвъртото основание е изведено от липсата на лично разглеждане на преписката от Генералния секретар на Европейския парламент. Според жалбоподателката последният се задоволил да приеме като свой доклада на OLAF и не е разгледал лично положението ѝ.

5.

Петото основание е изведено от липсата на факти в подкрепа на обжалваното решение, както и на свързаното с него дебитно известие (наричани по-нататък „обжалваните актове“), доколкото приетите за установени факти са неверни.

6.

Шестото основание е изведено от прехвърлянето на тежестта на доказване. В тази връзка жалбоподателката счита, че не е длъжна да представя доказателство за работата на своята парламентарна сътрудничка, а напротив, компетентните власти са длъжни да докажат противното.

7.

Седмото основание е изведено от нарушението на принципа на пропорционалност, доколкото поисканата от жалбоподателката сума не е мотивирана чрез раздробяване, нито е посочен методът на изчисляване, и предполага, че парламентарната сътрудничка никога не е работила за жалбоподателката.

8.

Осмото основание е изведено от злоупотреба с власт, доколкото обжалваните актове са приети с цел да лишат жалбоподателката, депутат в Европейския парламент, от средствата за изпълнение на нейния мандат.

9.

Деветото основание е изведено от заобикаляне на процедурата. Според жалбоподателката, за да не се окаже принуден да ѝ предаде доклада на OLAF, с който разполагал, Генералният секретар е прехвърлил на OLAF искането за предаване на този доклад, което последната не е направила.

10.

Десетото основание е изведено от дискриминационното третиране и от наличието на fumus persecutionis, доколкото действията, свързани с настоящия спор, са насочени изключително срещу жалбоподателката и нейната партия.

11.

Единадесетото основание е изведено от накърняването на независимостта на депутат и последиците от липсата на задължителни указания. Обжалваните актове несъмнено имат за цел да попречат на свободното упражняване на парламентарния мандат на жалбоподателката, като я лишат от финансовите средства, необходими за изпълнението на нейната задача. Освен това парламентарните членове не биха могли да получават инструкции от Генералния секретар относно начина, по който да изпълняват своя мандат, под страх от финансови санкции.

12.

Дванадесетото основание е изведено от липсата на независимост на OLAF, доколкото тази организация не представя никакви гаранции за безпристрастност и честност и е зависима от Европейската комисия.


3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/62


Жалба, подадена на 8 февруари 2017 г. — Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(Дело T-87/17)

(2017/C 104/86)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Kuka Systems GmbH (Аусбург, Германия) (представители: B. Maneth и C. Huch-Hallwachs, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Matrix light“ — заявка за регистрация № 14 779 714

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 1 декември 2016 г. по преписка R 886/2016-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 207/2009,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 207/2009.