ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 22

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
23 януари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 22/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 22/02

Дело C-497/16: Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Czech Republic), постъпило на 16 септември 2016 г. — Наказателно производство срещу Juraj Sokáč

2

2017/C 22/03

Дело C-499/16: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 16 септември 2016 г. — AZ, Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Дело C-500/16: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 16 септември 2016 г. — Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Дело C-509/16 P: Жалба, подадена на 26 септември 2016 г. от Francisco Javier Rosa Rodriguez срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 юли 2016 г. по дело T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Дело C-517/16: Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Полша), постъпило на 4 октомври 2016 г. — Stefan Czerwiński/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Дело C-523/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 12 октомври 2016 г. — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Дело C-533/16: Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 20 октомври 2016 г. — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Дело C-534/16: Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 20 октомври 2016 г. — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Дело C-536/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 24 октомври 2016 г. — DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Дело C-537/16: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 24 октомври 2016 г. — Garlsson Real Estate SA, в ликвидация, и др./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Дело C-546/16: Преюдициално запитване от Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Испания), постъпило на 28 октомври 2016 г. — Montte S.L./Musikene

8

2017/C 22/13

Дело C-547/16: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 28 октомври 2016 г. — Gasorba S.L., Josefa Rico Gil и Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Дело C-552/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 2 ноември 2016 година — Уинд Иновейшън 1 ЕООД в ликвидация/Директор на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика — София

9

2017/C 22/15

Дело C-553/16: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 2 ноември 2016 година — ТТЛ ЕООД/Директор на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика — София

10

2017/C 22/16

Дело C-557/16: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 4 ноември 2016 г. — Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Дело C-560/16: Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 4 ноември 2016 г. — Michael Dědouch и др./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Дело C-561/16: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 ноември 2016 г. — Saras Energía S.A./Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Дело C-565/16: Преюдициално запитване от Eirinodikeio Lerou (Гърция), постъпило на 9 ноември 2016 г. — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Дело C-567/16: Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 10 ноември 2016 г. — Merck Sharp/Designs Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Дело C-568/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Nürtingen (Германия), постъпило на 10 септември 2016 г. — Наказателно производство срещу Faiz Rasool

15

2017/C 22/22

Дело C-573/16: Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 14 ноември 2016 г. — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Дело C-575/16: Иск, предявен на 14 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Чешка република

17

2017/C 22/24

Дело C-578/16: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 17 ноември 2016 г. — C. K., H. F. и (ненавършило пълнолетие) A. S./Република Словения

17

 

Общ съд

2017/C 22/25

Дело T-279/11: Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Земеделиe — Захар — Извънредни мерки — Снабдяване на пазара на Съюза — Пазарна 2010/2011 година — Правна норма, чиято цел е да се предоставят права на частноправните субекти — Достатъчно съществено нарушение — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност — Оправдани правни очаквания — Задължение за полагане на грижа и принцип на добра администрация)

19

2017/C 22/26

Дело T-103/12: Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Селско стопанство — Захар — Извънредни мерки — Доставки на пазара на Съюза — Пазарна 2011/2012 година — Правна норма, която има за цел да се предоставят права на частноправни субекти — Достатъчно съществено нарушение — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Задължение за полагане на грижа и принцип на добра администрация)

20

2017/C 22/27

Дело T-65/14: Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран — Замразяване на средства — Ново вписване на името на жалбоподателя след отмяната на първоначалното вписване от Общия съд — Грешка при прилагане на правото — Фактическа грешка — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Пропорционалност)

21

2017/C 22/28

Дело T-89/14: Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Export Development Bank of Iran/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети срещу Иран — Замразяване на средства — Ново включване на наименованието на жалбоподателя, след като Общият съд е отменил първоначалното му включване — Грешка при прилагане на правото — Фактическа грешка — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Пропорционалност — Равно третиране)

22

2017/C 22/29

Дело T-720/14: Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Rotenberg/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи Украйна — Замразяване на средства — Ограничения за допускането на територията на държавите членки — Физически лица, подкрепящи активно или извършващи действия, подкопаващи или застрашаващи Украйна — Физическо лице, което се облагодетелства от вземащите решения в Русия, отговорни за анексията на Крим — Право на защита — Задължение за мотивиране — Явни грешки в преценката — Право на собственост — Свобода на стопанската инициатива — Право на зачитане на личния живот — Пропорционалност)

23

2017/C 22/30

Дело T-217/15: Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — По-ранно национално търговско наименование GRAND HOTEL PALLADIUM — Относително основание за отказ — Използване в процеса на търговията на знак с по-голямо значение от местното — Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

24

2017/C 22/31

Дело T-270/15: Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — ANKO/REA (Арбитражна клауза — Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, сключено по Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) — Проект ESS — Съответствие с договорните клаузи на спирането на плащанията към жалбоподателя и на условията за отмяна на същото спиране на плащанията — Лихви за забава)

24

2017/C 22/32

Дело T-458/15: Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Automobile Club di Brescia/EUIPO — Rebel Media (e-miglia) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз e-miglia — По-ранни словни марки на Европейския съюз MILLE MIGLIA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

25

2017/C 22/33

Дело T-532/15 P: Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Z/Съд на Европейския съюз (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Атестационен доклад — Безпристрастност на Съда на публичната служба — Искане за отвод на членовете на съдебния състав — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита)

26

2017/C 22/34

Дело T-545/15: Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Pi-Design/EUIPO — Société des produits Nestlé (PRESSO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация — Молба за териториално разширяване на защитата — Словна марка PRESSO — По-ранна национална словна марка PRESSO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2017/C 22/35

Дело T-561/15: Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — По-ранна словна марка на Европейския съюз UNIRIOJA — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2017/C 22/36

Дело T-578/15: Решение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — Azur Space Solar Power/EUIPO (Изображение на бели линии и тухли на черен фон) (Марка на Европейския съюз — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Фигуративна марка, представляваща изображение на бели линии и тухли на черен фон — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

28

2017/C 22/37

Дело T-614/15: Решение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — Azur Space Solar Power/EUIPO (Изображение на бели линии и тухли на черен фон) (Марка на Европейския съюз — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Фигуративна марка, представляваща изображение на бели линии и тухли на черен фон — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

28

2017/C 22/38

Дело T-617/15: Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз eSMOKING WORLD — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране)

29

2017/C 22/39

Дело T-635/15: Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз TUUM — По-ранна национална фигуративна марка THUN — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

29

2017/C 22/40

Дело T-703/15: Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз GO SPORT — По-ранни национални словни марки GO — Частичен отказ на регистрация от отдела по споровете — Закъсняло представяне на писменото становище, излагащо мотивите за обжалване — Недопустимост на жалбата, подадена пред апелативния състав — Член 60 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

30

2017/C 22/41

Дело T-735/15: Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato и Laurora (SHOP ART) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз SHOP ART — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз art — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

31

2017/C 22/42

Дело T-775/15: Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — EK/servicegroup/EUIPO (FERLI) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз FERLI — Изискване за яснота — Член 28 от Регламент (EО) № 207/2009 — Право на защита — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009)

31

2017/C 22/43

Дело T-2/16: Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка Pret A Diner — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз PRET A MANGER — По-ранна национална словна марка PRET — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

32

2017/C 22/44

Дело T-355/14: Определение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — STC/Комисия (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала с газова турбина — Отхвърляне на офертата на оферент — Оттегляне на обжалвания акт — Липса на основание за произнасяне)

33

2017/C 22/45

Дело T-383/14: Определение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Europower/Комисия (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала с газова турбина — Отхвърляне на офертата на оферент — Оттегляне на обжалвания акт — Липса на основание за произнасяне)

33

2017/C 22/46

Дело T-598/15: Определение на Общия съд от 25 ноември 2016 г. — Stichting Accolade/Комисия (Държавни помощи — Продажба на недвижими имоти на цени, за които се твърди, че са по-ниски от пазарните — Оплакване от трето лице пред Комисията — Решение, че спорната мярка не представлява помощ — Процедура по предварително разглеждане на основание член 108, параграф 2 ДФЕС, член 10, параграф 1, член 13, параграф 1 и член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999 по отношение на индивидуална помощ, за която се твърди, че е неправомерна — Жалба за отмяна, подадена от трето лице — Допустимост — Процесуална легитимация — Жалба, с която се търси защита на процесуалните права — Жалба, с която се оспорва основателността на спорната мярка — Липса на съществено засягане на конкурентното положение — Недопустимост)

34

2017/C 22/47

Дело T-128/16: Определение на Общия съд от 28 ноември 2016 г. — SureID/EUIPO (SUREID) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз SUREID — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

35

2017/C 22/48

Дело T-147/16: Определение на Общия съд от 28 ноември 2016 г. — Италия/Комисия (Неизпълнение на решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения от държава — Периодична имуществена санкция — Решение за определяне на размера на периодичната имуществена санкция — Липса на основание за произнасяне)

35

2017/C 22/49

Дело T-225/16: Определение на Общия съд от 28 ноември 2016 г. — Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словната марка на Европейския съюз Ganz schön ausgeschlafen — Марка, състояща се от рекламен лозунг — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

36

2017/C 22/50

Дело T-512/16: Определение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — ED/EUIPO (Публична служба — Срочно нает служител — Работа от разстояние — Молба за продължаване — Отказ — Жалба — Последващо признаване на инвалидност — Липса на основание за произнасяне по същество)

36

2017/C 22/51

Дело T-520/16: Определение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — ED/EUIPO (Публична служба — Срочно нает служител — Работа от разстояние — Искане з продължаване — Отказ — Обжалване — Последващо признаване на инвалидност — Липса на основание за произнасяне)

37

2017/C 22/52

Дело T-690/16: Жалба, подадена на 28 септември 2016 г. — Enrico Colombo и Giacomo Corinti/Комисия

37

2017/C 22/53

Дело T-748/16: Жалба, подадена на 22 октомври 2016 г. — QH/Парламент

38

2017/C 22/54

Дело T-783/16: Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Правителство на Гибралтар/Комисия

39

2017/C 22/55

Дело T-787/16: Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — QD/EUIPO

40

2017/C 22/56

Дело T-792/16: Жалба, подадена на 14 ноември 2016 г. — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Дело T-793/16: Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (Кутии)

41

2017/C 22/58

Дело T-794/16: Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (Опаковка за сладолед във фунийки)

42

2017/C 22/59

Дело T-799/16: Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Дело T-800/16: Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — Mayekawa Europe/Комисия

44

2017/C 22/61

Дело T-802/16: Жалба, подадена на 8 ноември 2016 г. — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Дело T-803/16: Жалба, подадена на 15 ноември 2016 г. — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Дело T-804/16: Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Дело T-805/16: Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — IPPT PAN/Комисия и REA

47

2017/C 22/65

Дело T-807/16: Жалба, подадена на 17 ноември 2016 г. — MIP Metro/EUIPO — Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Дело T-810/16: Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Дело T-817/16: Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Vans/EUIPO — Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Дело T-822/16: Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Kik Textilien und Non-Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Дело T-824/16: Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Kiosked Oy/EUIPO — VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Дело T-825/16: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. — Чешка република/EUIPO — POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Дело T-826/16: Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. — Casasnovas Bernad/Комисия

52

2017/C 22/72

Дело T-827/16: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. — QB/ЕЦБ

53

2017/C 22/73

Дело T-828/16: Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. — CRDO Torta del Casar/EUIPO — CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Дело T-829/16: Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. — Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент

55

2017/C 22/75

Дело T-830/16: Жалба, подадена на 23 ноември 2016 г. — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Дело T-831/16: Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Дело T-847/16: Жалба, подадена на 2 декември 2016 г. — Кипър/EUIPO — POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Дело T-853/16: Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Techniplan/Комисия

58

2017/C 22/79

Дело T-856/16: Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Дело T-259/16: Определение на Общия съд от 14 ноември 2016 г. — Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Дело T-284/16: Определение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Gulli/EUIPO — Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Дело T-361/16: Определение на Общия съд от 21 ноември 2016 г. — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Дело T-503/16: Определение на Общия съд от 14 ноември 2016 г. — Dulière/Комисия

60


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/1


Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

(2017/C 022/01)

Последна публикация

ОВ C 14, 16.1.2017 г.

Предишни публикации

ОВ C 6, 9.1.2017 г.

ОВ C 475, 19.12.2016 г.

ОВ C 462, 12.12.2016 г.

ОВ C 454, 5.12.2016 г.

ОВ C 441, 28.11.2016 г.

ОВ C 428, 21.11.2016 г.

Може да намерите тези текстове на адрес:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Становища

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/2


Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Czech Republic), постъпило на 16 септември 2016 г. — Наказателно производство срещу Juraj Sokáč

(Дело C-497/16)

(2017/C 022/02)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страна в главното производство

Juraj Sokáč

Преюдициален въпрос

1)

Могат ли определените в Директива 2001/83/EО (1) на Европейския парламент и на Съвета лекарствени продукти, съдържащи „включени в списък вещества“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 273/2004 (2) на Европейския парламент и на Съвета, на основание член 2, буква a) от този регламент да се считат за изключени от приложното му поле, както e обявил Съдът на Европейския съюз по съединени дела C-627/13 и C-2/14, дори след като текстът на тази разпоредба на регламента е изменен с Регламент № 1258/2013 (3) и предвид факта, че съгласно член 2, буква a) от Регламент № 111/2005 (4), изменен с Регламент № 1259/2013 (5), за лекарствените продукти, съдържащи ефедрин или псевдоефедрин, се прилага установеният от Регламент № 111/2005 режим?


(1)  ОВ 2001 L 311, стр. 67, Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3.

(2)  ОВ 2004 L 47, стр. 1. Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 183.

(3)  ОВ 2013 L 330, стр. 21.

(4)  ОВ 2005 L 22, стр. 1., Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 13, стр. 114

(5)  ОВ 2013 L 330, стр. 30.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/2


Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 16 септември 2016 г. — AZ, Minister Finansów

(Дело C-499/16)

(2017/C 022/03)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

AZ, Minister Finansów

Преюдициален въпрос

В противоречие ли е с принципа на неутралитет на ДДС и забраната за различно третиране на стоките по смисъла на член 98, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) диференцирането на ставката на ДДС за сладкарските изделия единствено в зависимост от критерия „срок на минимална трайност“ или „срок на годност“ като предвиденото в член 41, параграф 2 във връзка с позиция 32 от приложение № 3 към Закона от 11 март 2004 г. за данъка върху стоките и услугите (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U., 2011 г., бр. 177, позиция 1054, изменен)?


(1)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/3


Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 16 септември 2016 г. — Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Дело C-500/16)

(2017/C 022/04)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Преюдициален въпрос

Допускат ли закрепените в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз принципи на ефективност, лоялно сътрудничество и еквивалентност, или някой друг предвиден в правото на Съюза релевантен принцип при съобразяване с тълкуването, направено от Съда в решение от 17 януари 2013 г., BGŻ Leasing, С-224/11, EU:C:2013:15, национална разпоредба или практика в областта на данъка върху добавената стойност, които правят невъзможно връщането на надвнесена сума в резултат от събиране на дължимия ДДС в несъответствие с правото на Съюза в случаите, в които в резултат от действия на националните органи субектът е можел да се ползва от правата си само след изтичане на погасителната давност за данъчното задължение?


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/3


Жалба, подадена на 26 септември 2016 г. от Francisco Javier Rosa Rodriguez срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 юли 2016 г. по дело T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Дело C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Francisco Javier Rosa Rodriguez (представител: J. Velasco Velasco, адвокат)

Друга страна в производството: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

С определение от 8 декември 2016 г. Съдът (девети състав) отхвърли жалбата и реши г-н Rosa Rodríguez да понесе направените от него съдебни разноски.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/4


Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Полша), постъпило на 4 октомври 2016 г. — Stefan Czerwiński/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Дело C-517/16)

(2017/C 022/06)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Страни в главното производство

Жалбоподател: Stefan Czerwiński

Ответник: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Преюдициални въпроси

1)

Подлежи ли на преценка от национален административен или съдебен орган квалификацията на определено обезщетение — като отнасящо се до конкретен клон на социална сигурност, посочен в член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност — направена от държава членка в декларацията, подадена на основание член 9 от този регламент?

2)

Представлява ли срочната пенсия по Закона от 19 декември 2008 г. за срочните пенсии (Dz. U., 2015 г., позиция № 965, с последващи изменения) обезщетение за старост по смисъла на член 3, параграф 1, буква г) от Регламент № 883/2004?

3)

Изпълнява ли охранителна функция в областта на социалната сигурност, произтичаща от член 48, буква а) от […] Договора за функционирането на Европейския съюз […], изключването по отношение на предпенсионните обезщетения на правилото за сумиране на осигурителните периоди (член 66 и съображение 33 от Регламент № 883/2004)?


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/4


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 12 октомври 2016 г. — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Дело C-523/16)

(2017/C 022/07)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподател: MA.T.I. SUD SpA

Ответник: Società Centostazioni SpA

Преюдициални въпроси

1)

Въпреки че държавите членки могат да предвидят, че институтът на изпращане на указания до страните за отстраняване на нередностите със саниращо действие има възмезден характер, противоречи ли на общностното право член 38, алинея 2-bis от Законодателен декрет № 163 от 2006 г., в редакцията му в сила към момента на разглежданото обявление за обществена поръчка […], доколкото предвижда плащането на „имуществена санкция“ в размер, който трябва да бъде определен от възлагащия орган („не по-малко от един промил и не повече от един процент от стойността на обществената поръчка, но при всички положения не повече от 50 000 EUR, чието плащане се гарантира с временно обезпечение“), като се има предвид прекалено големият размер и предварително определеното естество на самата санкция, която не може да се индивидуализира в зависимост от конкретното положение, което трябва да бъде уредено, или в зависимост от тежестта на нередността, която трябва да бъде санирана?

2)

Обратно, противоречи ли същият член 38, алинея 2-bis от Законодателен декрет № 163 от 2006 г. (отново в редакцията му в сила към посочения по-горе момент) на общностното право, доколкото може да се счете, че възмездният характер на института на изпращане на указания до страните за отстраняване на нередностите противоречи на принципа за отваряне на пазара към конкуренцията във възможно най-голяма степен, на който съответства посоченият институт, като дейността, наложена на възлагащия орган в това отношение, е последица от задълженията, наложени със закон на същия този орган с оглед на обществения интерес от постигане на горепосочената цел?


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/5


Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 20 октомври 2016 г. — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

(Дело C-533/16)

(2017/C 022/08)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Страни в главното производство

Жалбоподател: Volkswagen AG

Ответник: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли Директива 2008/9 (1) и правото на възстановяване на данъка да се тълкуват в смисъл, че за упражняване на правото на възстановяване на ДДС е необходимо да са изпълнени кумулативно две условия:

i)

доставка на стоки или услуги, и

ii)

начисляване на ДДС във фактурата от страна на доставчика?

С други думи, може ли данъчнозадължено лице, на което не е бил начислен ДДС с фактура, да иска възстановяване на данъка?

2)

В съответствие ли е с принципа на пропорционалност или с принципа на данъчен неутралитет на ДДС това, че срокът за възстановяване на данъка се изчислява, считано от момент, в който не са изпълнени всички материалноправни условия за упражняване на правото на възстановяване на данъка?

3)

Трябва ли, в светлината на принципа на данъчен неутралитет, разпоредбите на член 167 и член 178, [буква] a) от Директивата за ДДС да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство и при условие че са изпълнени другите материално- и процесуалноправни условия, необходими за упражняване на правото на приспадане на данък, тези разпоредби не допускат действия на данъчните органи, с които на данъчнозадължено лице се отказва възстановяване на данъка, предявено в рамките на предвидения в Директива 2008/9 срок, когато данъкът му е фактуриран от доставчик и последният го е платил преди изтичането на преклузивния срок, предвиден в националната правна уредба?

4)

В светлината на принципа на неутралитет и на принципа на пропорционалност, които са основните принципи на общата система на ДДС, надхвърлили ли са словашките данъчни органи границите на необходимото за постигане на целта, определена в Директивата за ДДС, в случай че на данъчнозадължено лице е отказано правото на възстановяване на платения данък, поради изтичане на преклузивния срок за възстановяването, предвиден в националната правна уредба, макар че в този период от време данъчнозадълженото лице не е могло да упражни правото на възстановяване, а данъкът е бил надлежно събран и опасността от избягването на данъчно облагане или неплащане — напълно изключена?

5)

Може ли принципът на правната сигурност, принципът на защита на оправданите правни очаквания и правото на добра администрация по смисъла на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат тълкуване на разпоредбите на националната правна уредба в смисъл, че определящ за спазването на срока за възстановяване на данъка е моментът на приемане на решението на публичната администрация за възстановяване на данъка, а не моментът на упражняване на правото на възстановяване на данък от страна на данъчнозадължено лице?


(1)  Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (ОВ L 44, 2008 г., стр. 23).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/6


Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 20 октомври 2016 г. — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

(Дело C-534/16)

(2017/C 022/09)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Ответник: BB construct s.r.o.

Преюдициални въпроси

1)

Може ли да се счита, че национална административна процедура — при която фактът, че настоящият управител на юридическо лице е бил управител на друго юридическо лице, длъжник с неизплатено данъчно задължение, представлява съгласно националната правна уредба основание за налагане на данъчна гаранция в размер до 500 000 EUR — е в съответствие с целта на член 273 от Директива 2006/112/ЕО (1) на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, а именно борбата срещу измамите с данъка върху добавената стойност?

2)

Може ли да се счита, че посочената данъчна гаранция в размер до 500 000 EUR, като наложената в главното производство, не препятства свободата на стопанска инициатива, установена в член 16, не предизвиква косвено обявяването в несъстоятелност на данъчнозадълженото лице, не представлява дискриминация по смисъла на член 21, параграф 1 и не нарушава, в контекста на събирането на ДДС, принципа ne bis in idem и принципа за недопускане на прилагане с обратно действие, установен в член 49, параграфи 1 и 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз?


(1)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/7


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 24 октомври 2016 г. — DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Дело C-536/16)

(2017/C 022/10)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподател: DUEMMESGR SpA

Ответник: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Преюдициални въпроси

1)

Въпреки че държавите членки могат да предвидят, че институтът на изпращане на указания до страните за отстраняване на нередностите със саниращо действие има възмезден характер, противоречи ли на общностното право член 38, алинея 2-bis от Законодателен декрет № 163 от 2006 г., в редакцията му в сила към момента на разглежданото обявление за обществена поръчка […], доколкото предвижда плащането на „имуществена санкция“ в размер, който трябва да бъде определен от възлагащия орган („не по-малко от един промил и не повече от един процент от стойността на обществената поръчка, но при всички положения не повече от 50 000 EUR, чието плащане се гарантира с временно обезпечение“), като се има предвид прекалено големият размер и предварително определеното естество на самата санкция, която не може да се индивидуализира в зависимост от конкретното положение, което трябва да бъде уредено, или в зависимост от тежестта на нередността, която трябва да бъде санирана?

2)

Обратно, противоречи ли същият член 38, алинея 2-bis от Законодателен декрет № 163 от 2006 г. (отново в редакцията му в сила към посочения по-горе момент) на общностното право, доколкото може да се счете, че този възмезден характер на института на изпращане на указания до страните за отстраняване на нередностите противоречи на принципа за отваряне на пазара към конкуренцията във възможно най-голяма степен, на който съответства посоченият институт, като дейността, наложена на възлагащия орган в това отношение, е последица от задълженията, наложени със закон на същия този орган с оглед на обществения интерес от постигане на горепосочената цел?


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/7


Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 24 октомври 2016 г. — Garlsson Real Estate SA, в ликвидация, и др./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Дело C-537/16)

(2017/C 022/11)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Garlsson Real Estate SA, в ликвидация, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Ответник по насрещната жалба: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли разпоредбата на член 50 [от Хартата на основните права на Европейския съюз], тълкуван в светлината на член 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ, на релевантната практика на Европейския съд по правата на човека и на националната правна уредба, възможността да се проведе административно производство, което има за предмет деяние (неправомерно поведение манипулиране на пазара), за което същото лице е осъдено с влязла в сила наказателна присъда?

2)

Може ли националната юрисдикция да прилага пряко принципите на правото на ЕС, свързани с принципа „ne bis in idem“, въз основа на член 50 [от Хартата на основните права на Европейския съюз], тълкуван в светлината на член 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ, на релевантната практика на Европейския съд по правата на човека и на националната правна уредба?


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/8


Преюдициално запитване от Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Испания), постъпило на 28 октомври 2016 г. — Montte S.L./Musikene

(Дело C-546/16)

(2017/C 022/12)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Страни в главното производство

Жалбоподател: Montte S.L.

Ответник: Musikene

Преюдициални въпроси

1)

Недопустимо ли е съгласно Директива 2014/24/ЕС (1) на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО национално законодателство като член 150, параграф 4 TRLCSP (2) или практика за неговото тълкуване и прилагане, които позволяват на възлагащите органи в спецификацията за възлагане на поръчка посредством открита процедура да установяват критерии за възлагане, които се прилагат на последователни елиминаторни етапи спрямо офертите, които не достигат предварително определен минимален брой точки?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос, недопустимо ли е съгласно посочената Директива 2014/24 национално законодателство или практика за неговото тълкуване и прилагане, които използват в откритата процедура посочената система от критерии за възлагане, които се прилагат на последователни елиминаторни етапи по такъв начин, че на последния етап не са налице достатъчен брой оферти, за да се гарантира реална конкуренция?

3)

При утвърдителен отговор на втория въпрос, недопустима ли е съгласно посочената Директива 2014/24 — поради обстоятелството, че не се гарантира реална конкуренция и се заобикаля задължението поръчката да се възложи на офертата с най-добро съотношение качество/цена — клауза като разглежданата, съгласно която факторът цена се взема предвид само за оферти, получили 35 от 50 възможни точки при техническите критерии?


(1)  ОВ L 94, 2014 г., стр. 65.

(2)  Преработен текст на Закона за обществените поръчки.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/9


Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 28 октомври 2016 г. — Gasorba S.L., Josefa Rico Gil и Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Дело C-547/16)

(2017/C 022/13)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Касатори: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil и Antonio Ferrándiz González

Ответник по касационната жалба: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Преюдициални въпроси

1)

Съгласно член 16 („Еднакво прилагане на общностното право на конкуренция“) от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (1) от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора, представлява ли Решение [2006/446/ЕО] (2) на Комисията от 12 април 2006 година относно производство за прилагане на член 81 ЕО (дело COMP/B-1/38348 — Repsol C.P.P.) пречка за това националният съд да обяви споразуменията, които попадат в приложното поле на това решение, за недействителни, що се отнася до срока на изключителното снабдяване, макар че те могат да бъдат обявени за недействителни и на друго основание, например поради налагане на минимална продажна цена от доставчика на купувача (или дистрибутора)?

2)

В такъв случай може ли да се счита, че дългосрочните договори, за които се отнася решението за поемане на ангажименти, се ползват от индивидуално освобождаване по член 101, параграф 3 ДФЕС на основание на посоченото решение?


(1)  ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167.

(2)  ОВ L 176, 2006 г., стр. 104.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/9


Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 2 ноември 2016 година — „Уинд Иновейшън 1“ ЕООД в ликвидация/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

(Дело C-552/16)

(2017/C 022/14)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд София-град

Страни в главното производство

Жалбоподател:„Уинд Иновейшън 1“ ЕООД в ликвидация

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

Преюдициални въпроси

1.

Разпоредбата на член 176, алинея 2 от Директива 2006/112/ЕО (1) трябва ли да се тълкува в смисъл, че не допуска задължителна дерегистрация по ЗДДС, основана на изменение на ЗДДС към 01.01.2007г., съгласно което отпада възможността на назначения от съда ликвидатор да избере юридическото лице, за което е постановено съдебно решение за прекратяване, да остане регистрирано по ЗДДС до датата на заличаването му от търговския регистър, като вместо това регламентира прекратяването на юридическото лице-търговец със или без ликвидация като основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС?

2.

Разпоредбата на член 176, алинея 2 от Директива 2006/112/ЕО трябва ли да се тълкува в смисъл, че не допуска задължителна дерегистрация по ЗДДС, основана на изменение на ЗДДС към 01.01.2007г. в случаите, когато за задълженото лице към момента на задължителната дерегистрация по ЗДДС са налице предпоставките за повторна задължителна регистрация по ЗДДС и когато същото е страна по действащи договори и декларира, че не е прекъсвало и продължава да извършва икономическа дейност и при положение, че за да има право да приспадне данъчен кредит за наличните активи, обложени към момента на дерегистрацията и налични при повторната регистрация, данъчнозадълженото лице трябва ефективно да внесе начисления и дължимия данък при извършената задължителна регистрация? В случай, че задължителната дерегистрация при посочените условия е допустима, допуска ли се обвързването на правото на данъчен кредит за обложените при дерегистрацията активи, налични при повторната регистрация по ЗДДС, с които лицето извършва или ще извършва облагаеми доставки, с ефективното внасяне на данъка в държавния бюджет или е допустимо да се извърши прихващане между начисления данък при дерегистрацията и установения размер на данъчен кредит при повторната регистрация по ЗДДС още повече, че данъкът е изискуем от лицето, за което възниква право на приспадане на данъчен кредит?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

OB L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/10


Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 2 ноември 2016 година — „ТТЛ“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

(Дело C-553/16)

(2017/C 022/15)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател:„ТТЛ“ ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

Преюдициални въпроси

1.

Чл. 5, § 4 и чл. 12, буква „б“ от Договора за Европейския съюз допускат ли национална правна норма като чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК, която възлага на местно дружество — платец на дохода при източника задължение за заплащане на лихви за периода от датата на изтичане на срока за внасянето на данъка върху дохода до деня, когато чуждестранното лице, установено в друга държава-членка, докаже наличието на основание за прилагане на СИДДО, по която Република България е страна, включително в случаите, когато съгласно спогодбата данък не се дължи или се дължи в по-нисък размер.

2.

Чл. 49, чл. 54, чл. 63 и чл. 65, § 1 и 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз допускат ли правна норма като чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК и данъчна практика, при която от дружеството-платец на доход при източника се събират лихви за периода от датата на изтичане на срока за внасянето на данъка върху дохода до деня, когато чуждестранното лице, установено в друга държава-членка, докаже наличието на основание за прилагане на СИДДО, по която Република България е страна, включително в случаите, когато съгласно спогодбата данък не се дължи или се дължи в по-нисък размер.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/11


Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 4 ноември 2016 г. — Astellas Pharma GmbH

(Дело C-557/16)

(2017/C 022/16)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Astellas Pharma GmbH

Други страни в производството: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли член 28, параграф 5 и член 29, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба да се тълкуват в смисъл, че при предоставяне на национално разрешение за търговия с генеричен лекарствен продукт в рамките на децентрализираната процедура за получаване на разрешение съгласно член 28, параграф 3 от директивата компетентният орган на съответната държава членка не разполага със самостоятелно правомощие да провери началната дата на срока за защита на данните за референтния лекарствен продукт?

2.

Ако на първия въпрос се отговори в смисъл, че при предоставяне на национално разрешение за търговия компетентният орган на държавата членка не разполага със самостоятелно правомощие да провери началната дата на срока за защита на данните за референтния лекарствен продукт:

трябва ли все пак съд на тази държава членка при разглеждане на жалбата на титуляря на разрешението за търговия с референтния лекарствен продукт да провери началната дата на срока за защита на данните, или за съда се прилага същото ограничение както за органа на държавата членка,

как в този случай пред въпросния съд на държавата членка е защитено правото на титуляря на разрешението за търговия с референтния лекарствен продукт на ефективни правни средства за защита съгласно член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 10 от Директива 2001/83 по отношение на защитата на данните,

обхващат ли средствата за ефективна правна защита задължението на съда на държавата членка да провери дали предоставеното в други държави членки първоначално разрешение за търговия е издадено в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/83?


(1)  ОВ L 311, 2001 г., стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/12


Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 4 ноември 2016 г. — Michael Dědouch и др./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

(Дело C-560/16)

(2017/C 022/17)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Ищци: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Ответници: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 22, точка 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001 (1) от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (наричан по-нататък „Регламент „Брюксел I“) да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попада и производството за контрол на разумния характер на насрещната престация, която мажоритарният акционер дължи на предишните притежатели на дялови ценни книги като еквивалентна стойност на тези ценни книги, които са му прехвърлени в резултат на решение на общото събрание на акционерно дружество за задължително прехвърляне на останалите дялови ценни книги на посочения мажоритарен акционер (известно още като „squeeze out“), когато решението на общото събрание на акционерното дружество определя размера на разумната насрещна престация и съдебното решение, в което се признава право на престация в различен размер обвързва мажоритарния акционер и дружеството по отношение на основанието за признатото право, както и спрямо останалите притежатели на дялови ценни книги?

2)

Ако отговорът на предходния въпрос е отрицателен, трябва ли член 5, точка 1, буква а) от Регламент „Брюксел I“ да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попада и описаното в предходния въпрос производство за контрол на разумния характер на насрещната престация?

3)

Ако отговорите на двата предходни въпроса са отрицателни, трябва ли член 5, точка 3 от Регламент „Брюксел I“ да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попада и описаното в първия въпрос производство за контрол на разумния характер на насрещната престация?


(1)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/12


Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 ноември 2016 г. — Saras Energía S.A./Administración del Estado

(Дело C-561/16)

(2017/C 022/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Saras Energía S.A.

Ответник: Administración del Estado

Преюдициални въпроси

1)

Съвместима ли е с член 7, параграфи 1 и 9 от Директива 2012/27/ЕС (1) правна уредба на държава членка, установяваща национална схема за задължения за енергийна ефективност, чиито основно изпълнение представлява годишна вноска в национален фонд за енергийна ефективност, създаден в съответствие с предвиденото в член 20, параграф 4 от посочената директива?

2)

Съвместима ли е с член 7, параграф 1 и член 20, параграф 6 от Директива 2012/27/ЕС национална правна уредба, която като алтернатива на вноската в националния фонд за енергийна ефективност допуска възможност за изпълнение на задълженията за икономия на енергия чрез доказване на постигнатата икономия?

3)

При утвърдителен отговор на предходния въпрос: Съвместимо ли е с посочените член 7, параграф 1 и член 20, параграф 6 от Директивата допускането на тази алтернатива за изпълнение на задълженията за икономия на енергия, при условие че реалното ѝ съществуване зависи от приемането от правителството на нормативен акт за нейното прилагане при условията на оперативна самостоятелност?

И в същия смисъл, съвместима ли е такава правна уредба, ако правителството не предприеме действия за прилагането на посочената алтернативна възможност?

4)

Съвместима ли е с член 7, параграфи 1 и 4 от Директивата национална схема, съгласно която страни — адресати на задълженията за икономия на енергия са само предприятията за продажба на енергия на дребно, но не и [енерго]разпределителните предприятия?

5)

При утвърдителен отговор на предходния въпрос: Съвместимо ли е с цитираните параграфи на член 7 определянето на предприятията за продажба на дребно като задължени лица, без да се посочват причините, поради които енергоразпределителните предприятия не се определят като задължени страни?


(1)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 2012 г., стр. 1).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/13


Преюдициално запитване от Eirinodikeio Lerou (Гърция), постъпило на 9 ноември 2016 г. — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Дело C-565/16)

(2017/C 022/19)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Eirinodikeio Lerou (Гърция)

Страни в главното производство

Молители: Alessandro Saponaro

Kalliopi-Chloi Xylina

Преюдициален въпрос

В хипотезата, в която молба за издаване на разрешение за отказ от наследство е подадена до гръцка юрисдикция от родителите на ненавършило пълнолетие лице, чието обичайно местопребиваване е в Италия, с цел да се определи валидността на пророгацията на компетентност съгласно член 12, параграф 3, буква б) от Регламент № 2201/2003 (1): a) може ли единствено от обстоятелството, че молбата е подадена пред съда, да се установи недвусмислено приемане от страна на родителите на пророгацията на компетентност; б) в качеството си на пълноправна страна в производството, може ли прокурорът да бъде считан за една от страните в производството, които следва да приемат пророгацията на компетентност към момента на подаване на молбата; в) в интерес на детето ли е пророгацията на компетентност, като се има предвид, че самото то и неговите родители имат обичайно местопребиваване в Италия, докато постоянното пребиваване на наследодателя към момента на неговата смърт е било в Гърция, където е и наследството?


(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (ОВ , L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183)


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/14


Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 10 ноември 2016 г. — Merck Sharp/Designs Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Дело C-567/16)

(2017/C 022/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Merck Sharp

Ответник: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли съобщението за приключване на процедура, издадено от референтна държава членка съгласно член 28, параграф 4 от Директива 2001/83/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба преди изтичането на срока на действие на основния патент, да се счита за еквивалентно на издадено разрешение за пускане на пазара за целите на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 469/2009 (2) на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (кодифицирана версия) („Регламент относно СДЗ“), така че заявител на СДЗ във въпросната държава членка да има право да заяви и да получи СДЗ на основание на съобщението за приключване на процедурата?

2)

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, при описаните в първия въпрос обстоятелства, представлява ли липсата на издадено разрешение за пускане на пазара във въпросната държава членка към датата на подаване на заявката за СДЗ в тази държава недостатък, който може да бъде отстранен съгласно член 10, параграф 3 от Регламента относно СДЗ след издаването на разрешението за пускане на пазара?


(1)  ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3.

(2)  ОВ L 152, стр. 1.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/15


Преюдициално запитване от Amtsgericht Nürtingen (Германия), постъпило на 10 септември 2016 г. — Наказателно производство срещу Faiz Rasool

(Дело C-568/16)

(2017/C 022/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Nürtingen

Страни в главното производство

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли член 3, буква о) от Директивата относно платежните услуги във вътрешния пазар (Директива 2007/64/ЕО (1)) да се тълкува в смисъл, че е налице дейност по смисъла на член 3, буква о) от Директивата и следователно за нея не се изисква разрешение, ако в игрална зала, за която държавата е издала лицензия, се предоставя възможност посредством банкова карта и ПИН код да се теглят пари в брой от терминално устройство за теглене на пари в брой, което същевременно сменя и пари, като при това техническите услуги по осъществяване на връзка с банката, достъпът до средствата по сметката и изпълнението на платежните операции се предоставят от външен доставчик („оператор на мрежата“) и сумата се изплаща на клиента едва след като операторът на мрежата извърши проверка на паричната наличност по сметка и изпрати до терминалното устройство код за авторизация на платежната транзакция, докато операторът на игралната зала само зарежда с пари в брой мултифункционалното устройство за смяна на пари, а банката, обслужваща сметката на клиента, изтеглил пари в брой, заверява сметката на оператора на игралната зала със сума в размер на изтеглените пари?

2.

В случай че дейността, описана в първия въпрос, не е дейност по смисъла на член 3, буква о):

Трябва ли член 3, буква д) от Директива 2007/64/ЕО да се тълкува в смисъл, че описаната в първия въпрос възможност за теглене на пари в брой чрез въвеждане на ПИН код представлява дейност по смисъла на тази разпоредба, когато едновременно с тегленето на пари в брой се генерира ваучер на стойност от 20 EUR, който се осребрява от контролния персонал на игралната зала, за да може последният да захрани с монети даден игрален автомат?

В случай че описаната в първия и във втория въпрос дейност не представлява дейност, която по силата на член 3, буква о) и/или буква д) е изключена от приложното поле на Директивата:

3a.

Трябва ли точка 2 от приложението към Директива 2077/64/ЕО да се тълкува в смисъл, че описаната в първия и във втория въпроси дейност на оператора на игралната зала представлява платежна услуга, за която се изисква разрешение, макар операторът на игралната зала да не обслужва каквато и да била сметка на клиента, който тегли пари?

3б.

Трябва ли член 4, точка 3 от Директива 2007/64 да се тълкува в смисъл, че описаната в първия и във втория въпроси дейност на оператора на игралната зала представлява платежна услуга по смисъла на тази разпоредба, когато операторът на игралната зала предоставя безплатно услугата?

В случай че Съдът счита описаната дейност за платежна услуга, за която се изисква разрешение:

4.

Трябва ли правото на Съюза и Директивата относно платежните услуги във вътрешния пазар да се тълкуват в смисъл, че не допускат налагането на наказателноправна санкция за експлоатацията на терминални устройства за теглене на пари в брой в случай с разглежданите по настоящото дело особености, при положение че сходни терминални устройства са били експлоатирани или се експлоатират, без да е издадено разрешение в многобройни игрални зали, притежаващи издадена от държавата лицензия, както и в казина, притежаващи издадена от държавата лицензия, и в казина, които отчасти са експлоатирани и от държавата, при положение че органът, компетентен за лицензирането и осъществявания надзор, не повдига възражения?

При отрицателен отговор на четвъртия въпрос:

5.

Трябва ли Директивата относно платежните услуги и принципите на правото на Съюза за правна сигурност и правна яснота, както и член 17 от Хартата, да се тълкуват в смисъл, че в случай с разглежданите по настоящото дело особености те не допускат административна и съдебна практика, която изисква да бъдат предоставени на разпореждане на държавата („отнемане в полза на държавата“) паричните суми, получени от оператора на игралната зала, посредством предоставена от оператора на мрежата услуга от клиентите на банката, които с цел да играят на игрални автомати са изтеглили с банкова карта и ПИН код пари в брой, заредени от този оператор на игралната зала, и/или ваучери, макар всички суми, с които е заверена сметката на оператора на игралната зала, да съответстват само на онези суми, които клиентите са получили чрез автомата под формата на пари в брой и на ваучери, за да играят?


(1)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, стр. 1).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/16


Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 14 ноември 2016 г. — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-573/16)

(2017/C 022/22)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Air Berlin plc

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Преюдициални въпроси

1)

Облагането при изложените обстоятелства от страна на държава членка на описаното в запитването прехвърляне с гербов налог със ставка 1,5 % противоречи ли, заедно или поотделно, на:

1)

член 10 или член 11 от Първа директива (1);

2)

член 4 или член 5 от Втора директива; или (2); или

3)

членове 12, 43, 48, 49 или 56 от Договора за ЕО?

2)

Различен ли ще е отговорът на първия въпрос, ако прехвърлянето на акции в клирингова служба е необходимо, за да се улесни листването на съответното дружество на фондова борса в тази или друга държава членка?

3)

Различен ли ще е отговорът на първия или на втория въпрос, ако националното право на държава членка допуска оператор на клирингова служба, след получаването на одобрение от данъчните органи, да има възможност да избере прехвърлянето на акции в клиринговата служба да не бъде облагано с гербов налог, а вместо това всяка последваща продажба на акциите в рамките на клиринговата служба да се облага със SDRT [резервиран гербов налог] (при ставка 0,5 % от насрещната престация за продажбата)?

4)

Различен ли ще е отговорът на третия въпрос, ако поради структурата на избраните от съответното дружеството транзакции правото на избор не може да бъде упражнено?


(1)  Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 249, 1969 г., стр. 25; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 9).

(2)  Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 46, 2008 г., стр. 11).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/17


Иск, предявен на 14 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Чешка република

(Дело C-575/16)

(2017/C 022/23)

Език на производството: чешки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: H. Støvlbæk и K. Walkerová)

Ответник: Чешка република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да обяви, че с въвеждането на условие за гражданство за упражняване на професията на нотариус, Чешката република не е изпълнила задълженията си, следващи от член 49 ДФЕС и

да осъди Чешката република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията счита, че условието за гражданство, наложено за упражняване на професията на нотариус в чешката правна система е дискриминационно и съставлява непропорционално ограничаване на свободата на установяване. Чешката република следователно не е изпълнила задълженията си, следващи от член 49 oт Договора за функционирането на Европейския съюз.

Комисията счита, че възложените на нотариусите функции по силата на законодателството на Чешката република по естеството си не са свързани с упражняването на публична власт, поради което условието за гражданство, наложено за достъпа до професията на нотариус в чешката правна система не може да бъде оправдано с изключението, предвидено в член 51 Договора за функционирането на Европейския съюз.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/17


Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 17 ноември 2016 г. — C. K., H. F. и (ненавършило пълнолетие) A. S./Република Словения

(Дело C-578/16)

(2017/C 022/24)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподатели: C. K., H. F. и (ненавършило пълнолетие) A. S.

Ответник: Република Словения

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли тълкуването на правилата относно прилагането на дискреционната клауза по член 17, параграф 1 от Регламент „Дъблин III“, с оглед на естеството на тази разпоредба, да бъде извършено от юрисдикцията на държавата членка в качеството ѝ на последна инстанция и тези правила освобождават ли юрисдикцията, чиито решения не подлежат на обжалване, от задължението да изпрати делото на Съда по силата на член 267, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз?

При условията на евентуалност, при отрицателен отговор на предходния въпрос

2)

Достатъчна ли е преценката на обстоятелствата по силата на член 3, параграф 2 от Регламент „Дъблин III“ (в случай като разглеждания в запитването), за да отговори на изискванията по член 4 и член 19, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и член 33 от Женевската конвенция?

Във връзка с което

3)

Следва ли от тълкуването на член 17, параграф 1 от Регламент „Дъблин III“, че прилагането на дискреционната клауза от държавата членка е задължително, с цел да се осигури ефективна защита срещу нарушаване на правата по член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз в случаи като разглеждания в настоящото запитване, и че това прилагане забранява прехвърлянето на кандидата за международна закрила в компетентната държава членка, признала своята компетентност съгласно този регламент?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос

4)

Може ли дискреционната клауза по член 17, параграф 1 от Регламент „Дъблин III“ да служи за основа, позволяваща на кандидата за международна закрила или на друго лице в процедура за прехвърляне по силата на този регламент да изтъкне прилагането ѝ, на което компетентните административни и съдебни органи на държавата членка трябва да направят преценка, или дали въпросните административни и съдебни органи са длъжни служебно да установят посочените обстоятелства?


Общ съд

23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/19


Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия

(Дело T-279/11) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Земеделиe - Захар - Извънредни мерки - Снабдяване на пазара на Съюза - Пазарна 2010/2011 година - Правна норма, чиято цел е да се предоставят права на частноправните субекти - Достатъчно съществено нарушение - Регламент (ЕО) № 1234/2007 - Принцип на недопускане на дискриминация - Пропорционалност - Оправдани правни очаквания - Задължение за полагане на грижа и принцип на добра администрация))

(2017/C 022/25)

Език на производството: английски

Страни

Ищци: T & L Sugars Ltd (Лондон, Обединено кралство), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Санта Ириа де Азойа, Португалия) (представители: първоначално D. Waelbroeck, адвокат, и D. Slater, solicitor, впоследствие D. Waelbroeck)

Встъпили страни в подкрепа на ищците: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Коруши, Португалия) (представител: M. Mendes Pereira, адвокат), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Португалия) (представител: M. Mendes Pereira), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Чезена, Италия) и SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Чезена) (представители: P. Buccarelli и M. Todino, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално A. Demeneix, P. Rossi и N. Donnelly, впоследствие P. Rossi и P. Ondrůšek)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Френска република (представители: G. de Bergues, D. Colas и C. Candat), Съвет на Европейския съюз (представители: E. Sitbon и A. Westerhof Löfflerová) и Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Брюксел, Белгия) (представител: C. Pitschas, адвокат)

Предмет

Искане на основание член 268 ДФЕС за поправяне на вредата, която жалбоподателите твърдят, че са претърпели, от една страна, вследствие на приемането Регламент (ЕС) № 222/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година (ОВ L 60, 2011 г., стр. 6), Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство (ОВ L 79, 2011 г., стр. 8), Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за откриване на извънредна тарифна квота за внос на определени количества захар за пазарната 2010/2011 година (ОВ L 81, 2011 г., стр. 8) и Регламент за изпълнение (ЕC) № 393/2011 на Комисията от 19 април 2011 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 1 до 7 април 2011 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии (ОВ L 104, 2011 г., стр. 39) и, от друга страна, вследствие на отказа на Комисията да вземе необходимите мерки за възстановяване на снабдяването със сурова захар от захарна тръстика.

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

T & L Sugars Ltd и Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, от една страна, и Европейската комисия, от друга страна, понасят направените от тях съдебни разноски във връзка с възражението за недопустимост, по което е постановено решение от 6 юни 2013 г., T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия (T-279/11, EU:T:2013:299).

3)

Осъжда T & L Sugars и Sidul Açúcares да понесат, освен направените от тях съдебни разноски, и съдебните разноски на Комисията, имащи отношение към основателността на иска.

4)

Френската република и Съветът на Европейския съюз понасят направените от тях съдебни разноски, включително свързаните с възражението за недопустимост, по което е постановено решение от 6 юни 2013 г., T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия (T-279/11, EU:T:2013:299).

5)

DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR — Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA и SFIR Raffineria di Brindisi SpA, както Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 232, 6.8.2011 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/20


Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия

(Дело T-103/12) (1)

((Извъндоговорна отговорност - Селско стопанство - Захар - Извънредни мерки - Доставки на пазара на Съюза - Пазарна 2011/2012 година - Правна норма, която има за цел да се предоставят права на частноправни субекти - Достатъчно съществено нарушение - Регламент (ЕО) № 1234/2007 - Принцип на недопускане на дискриминация - Пропорционалност - Правна сигурност - Оправдани правни очаквания - Задължение за полагане на грижа и принцип на добра администрация))

(2017/C 022/26)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: T & L Sugars Ltd (Лондон, Обединено кралство), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Португалия) (представители: първоначално D. Waelbroeck, адвокат, и D. Slater, solicitor, впоследствие D. Waelbroeck)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателите: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Португалия) (представител: M. Mendes Pereira, адвокат), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Порто) (представител: M. Mendes Pereira, адвокат), Lemarco SA, (Букурещ, Румъния), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) и Zaharul Liesti SA (Lieşti) (представители: L.-I. Van de Waart и D. Gruia Dufaut, адвокати), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Италия) и SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (представители: P. Buccarelli и M. Todino, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално P. Rossi и N. Donnelly, впоследствие P. Rossi и P. Ondrůšek)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: E. Sitbon и A. Westerhof Löfflerová) и Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Брюксел, Белгия) (представител: C. Pitschas, адвокат)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за откриване на постоянна тръжна процедура за внос на захар с код по КН 1701 с намалено мито за пазарната 2011/2012 година (OВ L 318, 2011, стр. 4), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1240/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2011/2012 година (OВ L 318, 2011 г., стр. 9), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 (OВ L 327, 2011 г., стр. 60), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1308/2011 на Комисията от 14 декември 2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза през пазарната 2011/2012 година, при намалена такса за свръхпроизводство (OВ L 332, 2011 г., стр. 8), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1316/2011 на Комисията от 15 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за втората частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 (OВ L 334, 2011 г., стр. 16), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1384/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 (OВ L 343, 2011 г., стр. 33), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 27/2012 на Комисията от 12 януари 2012 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на четвъртата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 (OВ L 9, 2012 г., стр. 12), и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 57/2012 на Комисията от 23 януари 2012 година за преустановяване на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 1239/2011 (OВ L 19, 2012 г., стр. 12), и от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за поправяне на вредите, които жалбоподателите твърдят, че са претърпели в резултат от приемането на тези актове и от отказа на Комисията да вземе необходимите мерки за възстановяване на доставките на сурова захар от захарна тръстика.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда T & L Sugars Ltd и Sidul Açúcares, Unipessoal Lda да понесат освен собствените си съдебни разноски и тези на Европейската комисия.

3)

Съветът на Европейския съюз, DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR — Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA и SFIR Raffineria di Brindisi SpA, както и Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 151, 26.5.2012 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/21


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет

(Дело T-65/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки срещу Иран - Замразяване на средства - Ново вписване на името на жалбоподателя след отмяната на първоначалното вписване от Общия съд - Грешка при прилагане на правото - Фактическа грешка - Задължение за мотивиране - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Пропорционалност))

(2017/C 022/27)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bank Refah Kargaran (Техеран, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: V. Piessevaux, M. Bishop и B. Driessen)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: A. Aresu и D. Gauci)

Предмет

Главно искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна по отношение на жалбоподателя на Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, 2013 г., стр. 18) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, 2013 г., стр. 3) и евентуално искане на същото основание за отмяна по отношение на жалбоподателя на Решение 2013/661 и Регламент за изпълнение № 1154/2013, считано от 20 януари 2014 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Bank Refah Kargaran понася, освен направените от нея съдебни разноски, и съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/22


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Export Development Bank of Iran/Съвет

(Дело T-89/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, взети срещу Иран - Замразяване на средства - Ново включване на наименованието на жалбоподателя, след като Общият съд е отменил първоначалното му включване - Грешка при прилагане на правото - Фактическа грешка - Задължение за мотивиране - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита - Пропорционалност - Равно третиране))

(2017/C 022/28)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Export Development Bank of Iran (Техеран, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: V. Piessevaux и M. Bishop)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: A. Aresu и D. Gauci)

Предмет

Главно искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна по отношение на жалбоподателя на Решение 2013/661/ОВППС на Съвета от 15 ноември 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, 2013 г., стр. 18) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 306, 2013 г., стр. 3) и евентуално искане на същото основание за отмяна по отношение на жалбоподателя на Решение 2013/661 и Регламент за изпълнение № 1154/2013, считано от 20 януари 2014 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Export Development Bank of Iran понася, освен направените от него съдебни разноски, и съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 135, 5.5.2014 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/23


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Rotenberg/Съвет

(Дело T-720/14) (1)

((Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи Украйна - Замразяване на средства - Ограничения за допускането на територията на държавите членки - Физически лица, подкрепящи активно или извършващи действия, подкопаващи или застрашаващи Украйна - Физическо лице, което се облагодетелства от вземащите решения в Русия, отговорни за анексията на Крим - Право на защита - Задължение за мотивиране - Явни грешки в преценката - Право на собственост - Свобода на стопанската инициатива - Право на зачитане на личния живот - Пропорционалност))

(2017/C 022/29)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Arkady Romanovich Rotenberg (Санкт Петербург, Русия) (представители: първоначално D. Pannick, QC, M. Lester, barrister и M. O’Kane, solicitor, впоследствие D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors и Z. Al-Rikabi, barrister, накрая D. Pannick, M. Lester и Z. Al-Rikabi)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J.-P. Hix и B. Driessen)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна, от една страна, на Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 78, 2014 г., стр. 16), изменено, първо, с Решение 2014/508/ОВППС на Съвета от 30 юли 2014 г. (OВ L 226, 2014 г., стр. 23), второ, с Решение (ОВППС) 2015/432 на Съвета от 13 март 2015 г. (OВ L 70, 2015 г., стр. 47), трето, с Решение (ОВППС) 2015/1524 на Съвета от 14 септември 2015 г. (OВ L 239, 2015 г., стр. 157), и четвърто, с Решение (ОВППС) 2016/359 на Съвета от 10 март 2016 г. (OВ L 67, 2016 г., стр. 37), и от друга страна, на Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 78, 2014 г., стр. 6), приложен, първо, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 826/2014 на Съвета от 30 юли 2014 г. (OВ L 226, 2014 г., стр. 16), второ, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/427 на Съвета от 13 март 2015 г. (OВ L 70, 2015 г., стр. 1), трето, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1514 на Съвета от 14 септември 2015 г. (OВ L 239, 2015 г., стр. 30), и четвърто, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/353 на Съвета от 10 март 2016 г. (OВ L 67, 2016 г., стр. 1), доколкото тези актове засягат жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, изменено с Решение 2014/508/ОВППС на Съвета от 30 юли 2014 г. и с Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, приложен с Регламент за изпълнение (EС) № 826/2014 на Съвета от 30 юли 2014 г., в частта относно г-н Arkady Romanovich Rotenberg.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 7,12.1.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/24


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Дело T-217/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство за обявяване на недействителност - Фигуративна марка на Европейския съюз „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ - По-ранно национално търговско наименование „GRAND HOTEL PALLADIUM“ - Относително основание за отказ - Използване в процеса на търговията на знак с по-голямо значение от местното - Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/30)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ибиса, Испания) (представител: J.-B. Devaureix, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Residencial Palladium, SL (Ибиса, Испания) (представител: D. Solana Giménez, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 23 февруари 2015 г. (преписка R 2391/2013-2), свързано с производство за обявяване на недействителност със страни Residencial Palladium и Fiesta Hotels & Resorts

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Fiesta Hotels & Resorts, SL да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 205, 22.6.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/24


Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — ANKO/REA

(Дело T-270/15) (1)

((Арбитражна клауза - Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, сключено по Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) - Проект ESS - Съответствие с договорните клаузи на спирането на плащанията към жалбоподателя и на условията за отмяна на същото спиране на плащанията - Лихви за забава))

(2017/C 022/31)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Атина, Гърция) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (представители: S. Payan-Lagrou и V. Canetti, първоначално подпомагани от O. Lytra, впоследствие A. Saratsi, адвокати)

Предмет

Искане на основание член 272 ДФЕС да се установи, че с наложеното от REA спиране на изплащането на остатъка от дължимата финансова помощ на жалбоподателя във връзка с изпълнението на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства № 217951 за финансирането на проект, озаглавен „Emergency support system“, сключено по Седмата рамкова програма на Европейската комисия за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.), се нарушават договорните задължения на REA и че съответната сума трябва да бъде изплатена на жалбоподателя ведно с лихви за забава, считано от връчването на исковата молба.

Диспозитив

1)

Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) е спряла плащанията към ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias в нарушение на точка II.5, параграф 3, буква г) от общите условия, приложени към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства № 217951 за финансиране на проекта, озаглавен „Emergency support system“, сключено по Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.).

2)

Осъжда REA да заплати на ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias сума, съответстваща на междинните плащания, които не е трябвало да бъдат спирани, във връзка с участието на посоченото дружество в проекта, озаглавен „Emergency support system“, в границите на остатъка от финансовата помощ към момента на спирането на плащанията, ведно с лихви за забава, които за всеки отчетен период започват текат от изтичането на 105-дневния срок за плащане след получаването на съответните доклади, съгласно действащия в първия ден от месеца на крайния срок за плащане лихвен процент, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, увеличен с три и половина процентни пункта.

3)

Осъжда REA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 279, 24.8.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/25


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — Automobile Club di Brescia/EUIPO — Rebel Media (e-miglia)

(Дело T-458/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „e-miglia“ - По-ранни словни марки на Европейския съюз „MILLE MIGLIA“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/32)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Automobile Club di Brescia (Бреша, Италия) (представители: F. Celluprica и F. Fischetti, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: L. Rampini)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Rebel Media Ltd (Уилмслоу, Обединено кралство) (представители: P. Schotthöfer и F. Steiner, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 9 юни 2015 г. (преписка R 1990/2014-5) относно производство по възражение между Automobile Club di Brescia и Rebel Media

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Отхвърля насрещната жалба.

3)

Automobile Club di Brescia и Rebel Media Ltd понасят направените от тях съдебни разноски, както и, всяко от тях, половината от съдебните разноски на EUIPO.


(1)  ОВ C 328, 5.10.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/26


Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Z/Съд на Европейския съюз

(Дело T-532/15 P) (1)

((Обжалване - Публична служба - Длъжностни лица - Атестационен доклад - Безпристрастност на Съда на публичната служба - Искане за отвод на членовете на съдебния състав - Право на защита - Право на ефективна съдебна защита))

(2017/C 022/33)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Друга страна в производството: Съд на Европейския съюз (представители: първоначално A. Placco, впоследствие J. Inghelram и Á. Almendros Manzano)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 30 юни 2015 г., Z/Съд на Европейския съюз (F-64/13, EU:F:2015:72)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-жа Z да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/26


Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Pi-Design/EUIPO — Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Дело T-545/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Международна регистрация - Молба за териториално разширяване на защитата - Словна марка „PRESSO“ - По-ранна национална словна марка „PRESSO“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/34)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Pi-Design AG (Тринген, Швейцария) (представител: M. Apelt, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: M. Fischer)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Веве, Швейцария)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 2 юли 2015 г. (преписка R 428/2014-1), постановено в производство по възражение със страни Société des produits Nestlé и Pi-Design

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Pi-Design AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 371, 9.11.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/27


Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Дело T-561/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR“ - По-ранна словна марка на Европейския съюз „UNIRIOJA“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/35)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Испания) (представители: C. Lema Devesa и A. Porras Fernandez-Toledano, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: A. Schifko)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Universidad de la Rioja (Logroño, Испания) (представители: първоначално J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño и A. I. Alpera Plazas, avocats, впоследствие J Diez-Hochleitner Rodríguez и D Garayalde Niño)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 22 юни 2015 г. (преписка R 1914/2014-5) относно производство по възражение между Universidad de la Rioja и Universidad Internacional de la Rioja

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Universidad Internacional de la Rioja, SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 389, 29.11.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/28


Решение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — Azur Space Solar Power/EUIPO (Изображение на бели линии и тухли на черен фон)

(Дело T-578/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Посочваща Европейския съюз международна регистрация - Фигуративна марка, представляваща изображение на бели линии и тухли на черен фон - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/36)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Azur Space Solar Power GmbH (Хайлброн, Германия) (представители: J. Nicodemus и S. Stöcker, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: първоначално E. Zaera Cuadrado, впоследствие A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба против решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 27 юли 2015 г. (преписка R 2780/2014-4) относно посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративна марка, представляваща изображение на бели линии и тухли на черен фон

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Azur Space Solar Power GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 414, 14.12.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/28


Решение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — Azur Space Solar Power/EUIPO (Изображение на бели линии и тухли на черен фон)

(Дело T-614/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Посочваща Европейския съюз международна регистрация - Фигуративна марка, представляваща изображение на бели линии и тухли на черен фон - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/37)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Azur Space Solar Power GmbH (Хайлброн, Германия) (представители: J. Nicodemus и S. Stöcker, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба против решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 2 септември 2015 г. (преписка R 3233/2014-4) относно посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративна марка, представляваща изображение на бели линии и тухли на черен фон

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Azur Space Solar Power GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 38, 1.2.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/29


Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Дело T-617/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „eSMOKING WORLD“ - Абсолютни основания за отказ - Описателен характер - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Задължение за мотивиране))

(2017/C 022/38)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Chic Investments sp. z o.o. (Познан, Полша) (представител: K. Jarosiński, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Walicka)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 25 юни 2015 г. (R 3227/2014-5) относно заявка за регистрация на фигуративен знак „eSMOKING WORLD“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Chic Investments sp. z o.o. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/29


Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM)

(Дело T-635/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TUUM“ - По-ранна национална фигуративна марка „THUN“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/39)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Tuum Srl (Сан Джустино, Италия) (представител: B. Saguatti, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: L. Rampini)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Thun SpA (Болцано, Италия) (представители: L. Sergi и G. Muscas, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 3 септември 2015 г. (преписка R 2624/2014-1), постановено в производство по възражение със страни Thun и Tuum

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 3 септември 2015 г. (преписка R 2624/2014-1).

2)

Отхвърля възражението.

3)

EUIPO понася направените от нея съдебни разноски и половината от тези на Tuum Srl, както в производството пред Общия съд, така и в това пред апелативния състав.

4)

Thun SpA понася направените от него съдебни разноски и половината от тези на Tuum Srl, както в производството пред Общия съд, така и в това пред апелативния състав.


(1)  ОВ C 16, 18.1.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/30


Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT)

(Дело T-703/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „GO SPORT“ - По-ранни национални словни марки GO - Частичен отказ на регистрация от отдела по споровете - Закъсняло представяне на писменото становище, излагащо мотивите за обжалване - Недопустимост на жалбата, подадена пред апелативния състав - Член 60 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Правило 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95))

(2017/C 022/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Groupe Go Sport (Sassenage, Франция) (представители: G. Arbant и E. Henry-Mayer, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Gája)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO: Design Go Ltd (Лондон, Обединено кралство)

Предмет

Жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 22 септември 2015 г. (преписка R 569/2015-2) относно производство по възражение между Design Go и Groupe Go Sport

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Groupe Go Sport да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 48, 8.2.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/31


Решение на Общия съд от 6 декември 2016 г. — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato и Laurora (SHOP ART)

(Дело T-735/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „SHOP ART“ - По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „art“ - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2017/C 022/41)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: The Art Company B & S, SA (Кел, Испания) (представители: L. Sánchez Calderón и J. Villamor Muguerza, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Palmero Cabezas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Manifatture Daddato SpA (Барлета, Италия) (представител: D. Russo, адвокат)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO: Sabina Laurora (Трани, Италия)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 8 октомври 2015 г. (преписка R 3050/2014-1), постановено в производство по възражение със страни The Art Company B & S, от една страна, и Manifatture Daddato и г-жа Laurora, от друга страна

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 8 октомври 2015 г. (преписка R 3050/2014-1).

2)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 68, 22.2.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/31


Решение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — EK/servicegroup/EUIPO („FERLI“)

(Дело T-775/15) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за словна марка на Европейския съюз „FERLI“ - Изискване за яснота - Член 28 от Регламент (EО) № 207/2009 - Право на защита - Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009))

(2017/C 022/42)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: EK/servicegroup eG (Билефелд, Германия) (представители: T. Müller и T. A. Müller, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: S. Hanne)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 28 октомври 2015 г. (преписка R 1233/2015-4) относно заявка за регистрация на словния знак „FERLI“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда EK/servicegroup eG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 78, 28.2.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/32


Решение на Общия съд от 30 ноември 2016 г. — K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(Дело T-2/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Производство по възражение - Международна регистрация, посочваща Европейския съюз - Фигуративна марка „Pret A Diner“ - По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „PRET A MANGER“ - По-ранна национална словна марка „PRET“ - Относително основание за отказ - Реално използване на по-ранната марка - Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки - Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009))

(2017/C 022/43)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: K&K Group AG (Шам, Швейцария) (представители: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen и N. Bertram, avocats)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Pret A Manger (Europe) Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представител: M. Edenborough, QC)

Предмет

Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 29 октомври 2015 г. (преписка R 2825/2014-5), постановено в производство по възражение между Pret A Manger (Europe) и K&K Group

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда K&K Group AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 78, 29.2.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/33


Определение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — STC/Комисия

(Дело T-355/14) (1)

((Обществени поръчки за строителство - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала с газова турбина - Отхвърляне на офертата на оферент - Оттегляне на обжалвания акт - Липса на основание за произнасяне))

(2017/C 022/44)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: STC SpA (Форли, Италия) (представители: A. Marelli и G. Delucca, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално L. Di Paolo, F. Moro и L. Cappelletti, впоследствие L. Di Paolo и F. Moro)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: CPL Concordia Soc. coop. (Конкордия сула Секия, Италия) (представител: A. Penta, адвокат)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, първо, на решението на Комисията от 3 април 2014 г., с което се отхвърля направената от жалбоподателя оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка JRC IPR 2013 C04 0031 OC за изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала с газова турбина (ОВ 2013/S 137-237146) на обекта на Съвместния изследователски център (СИЦ) в Испра (Италия), второ, на решението на Комисията, с което поръчката се възлага на CPL Concordia, и на всеки друг свързан с това решение предходен или последващ акт, включително евентуалното решение за одобряване на договора и при необходимост самия договор, трето, на писмото на Комисията от 15 април 2014 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за достъп до документите, свързани с процедурата за възлагане, и, от друга страна, като главно искане, Комисията да бъде задължена да отмени възлагането на поръчката и да възложи същата на жалбоподателя, и, при условията на евентуалност, ако вредата не може да бъде поправена в натура, Комисията да бъде осъдена да обезщети жалбоподателя за претърпените вреди

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяна по настоящата жалба.

2)

Отхвърля исканията на CPL Concordia Soc. coop. като явно недопустими.

3)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски в настоящото и в обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 223, 14.7.2014 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/33


Определение на Общия съд от 1 декември 2016 г. — Europower/Комисия

(Дело T-383/14) (1)

((Обществени поръчки за строителство - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала с газова турбина - Отхвърляне на офертата на оферент - Оттегляне на обжалвания акт - Липса на основание за произнасяне))

(2017/C 022/45)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Europower SpA (Милано, Италия) (представители: G. Cocco и L. Salomoni, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално L. Cappelletti, F. Moro и L. Di Paolo, впоследствие L. Di Paolo и F. Moro)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: CPL Concordia Soc. coop. (Конкордия сула Секия, Италия) (представител: A. Penta, адвокат)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решението на Комисията от 3 април 2014 г., с което се отхвърля направената от жалбоподателя оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка JRC IPR 2013 C04 0031 OC за изграждане и поддръжка на тригенерационна електроцентрала с газова турбина (ОВ 2013/S 137-237146) на обекта на Съвместния изследователски център (СИЦ) в Испра (Италия), на решението на Комисията, с което поръчката се възлага на CPL Concordia, на всеки друг свързан, предходен или последващ акт, включително евентуалното решение за одобряване на договора и самия договор, както и на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за достъп до документите, свързани с процедурата за възлагане, и, от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за поправяне на вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по настоящата жалба.

2)

Отхвърля като явно недопустимо искането на CPL Concordia Soc. coop. за отхвърляне на искането за прекратяване на производството поради липса на основание за произнасяне по същество.

3)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и тези на Europower SpA, включително съдебните разноски в обезпечителното производство.

4)

CPL Concordia понася направените от него съдебни разноски в настоящото и в обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 235, 21.7.2014 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/34


Определение на Общия съд от 25 ноември 2016 г. — Stichting Accolade/Комисия

(Дело T-598/15) (1)

((Държавни помощи - Продажба на недвижими имоти на цени, за които се твърди, че са по-ниски от пазарните - Оплакване от трето лице пред Комисията - Решение, че спорната мярка не представлява помощ - Процедура по предварително разглеждане на основание член 108, параграф 2 ДФЕС, член 10, параграф 1, член 13, параграф 1 и член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/1999 по отношение на индивидуална помощ, за която се твърди, че е неправомерна - Жалба за отмяна, подадена от трето лице - Допустимост - Процесуална легитимация - Жалба, с която се търси защита на процесуалните права - Жалба, с която се оспорва основателността на спорната мярка - Липса на съществено засягане на конкурентното положение - Недопустимост))

(2017/C 022/46)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Stichting Accolade (Драхтен, Нидерландия) (представители: H. de Boer и J. Abma, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: P.-J. Loewenthal и S. Noë)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решение C(2015) 4411 окончателен на Комисията от 30 юни 2015 г. за държавна помощ SA.34676 (2015/NN) — Нидерландия (продажба на недвижими имоти от община Харлиген на цена, за която се твърди, че е по-ниска от пазарната), въз основа на което Комисията приема, че продажбата на терените на Ludinga Vastgoed BV не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като неоснователна.

2)

Осъжда Stichting Accolade да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 406, 7.12.2015 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/35


Определение на Общия съд от 28 ноември 2016 г. — SureID/EUIPO (SUREID)

(Дело T-128/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „SUREID“ - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание))

(2017/C 022/47)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: SureID, Inc. (Hillsboro, Орегон, Съединени американски щати) (представител: B. Brandreth, barrister)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: A. Folliard-Monguiral и S. Crabbe)

Предмет

Жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 18 януари 2016 г. (преписка R 1478/2015-4) относно заявка за регистрация на словния знак „SUREID“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда SureID, Inc. да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 175, 17.5.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/35


Определение на Общия съд от 28 ноември 2016 г. — Италия/Комисия

(Дело T-147/16) (1)

((Неизпълнение на решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения от държава - Периодична имуществена санкция - Решение за определяне на размера на периодичната имуществена санкция - Липса на основание за произнасяне))

(2017/C 022/48)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri и S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Stromsky и D. Recchia)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2016) 366 окончателен на Комисията от 28 януари 2016 г., с което в изпълнение на решение от 17 ноември 2011 г. по дело Комисия/Италия (C-496/09, EU:C:2011:740) Комисията определя размера на дължимата от Италианската република периодична имуществена санкция за полугодието от 18 ноември 2012 г. до 17 май 2013 г. и полугодието от 18 май 2013 г. до 17 ноември 2013 г.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяна по настоящата жалба.

2)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 191, 30.5.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/36


Определение на Общия съд от 28 ноември 2016 г. — Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Дело T-225/16) (1)

((Марка на Европейския съюз - Заявка за регистрация на словната марка на Европейския съюз „Ganz schön ausgeschlafen“ - Марка, състояща се от рекламен лозунг - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (EО) №o207/2009 - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание))

(2017/C 022/49)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Matratzen Concord GmbH (Кьолн, Германия) (представител: I. Selting, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: D. Hanf и A. Graul)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 24 февруари 2016 г. (преписка R 1234/2015-1) относно заявка за регистрация на словния знак „Ganz schön ausgeschlafen“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Matratzen Concord GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 232, 27.6.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/36


Определение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — ED/EUIPO

(Дело T-512/16) (1)

((Публична служба - Срочно нает служител - Работа от разстояние - Молба за продължаване - Отказ - Жалба - Последващо признаване на инвалидност - Липса на основание за произнасяне по същество))

(2017/C 022/50)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ED (Барселона, Испания) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (представители: A. Lukošiūtė, P. Saba и D. Botis)

Предмет

Искане за отмяна на основание член 270 ДФЕС на решението на EUIPO от 15 януари 2014 г., отхвърлящо молбата на жалбоподателя от 26 септември 2013 г. да му бъде разрешено да продължи да работи от разстояние от Барселона (Испания) до възстановяване на здравословното му състояние.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по същество по настоящата жалба.

2)

ED понася 1/3 от собствените си съдебни разноски.

3)

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) понася собствените си съдебни разноски, както и 2/3 от тези на ED.


(1)  ОВ C 184, 16.6.2014 г. (делото е образувано първоначално пред Съда на публичната служба на Европейския съюз под номер F-35/14 и прехвърлено на Общия съд на Европейския съюз на 1.9.2016 г.).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/37


Определение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — ED/EUIPO

(Дело T-520/16) (1)

((Публична служба - Срочно нает служител - Работа от разстояние - Искане з продължаване - Отказ - Обжалване - Последващо признаване на инвалидност - Липса на основание за произнасяне))

(2017/C 022/51)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ED (Барселона, Испания) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: A. Lukošiūtė)

Предмет

Подадено на основание член 270 ДФЕС искане за отмяна на решението на EUIPO от 15 януари 2014 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя от 26 септември 2013 г. да му бъде разрешено главно да продължи да работи от разстояние от Барселона (Испания) до оздравяването му, и на решението на председателя на EUIPO от 3 юни 2014 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателя по административен ред жалба на 7 февруари 2014 г.

Диспозитив

1)

Липсва основание за произнасяне по настоящата жалба.

2)

ED понася една трета от направените от него съдебни разноски.

3)

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) понася направените от нея съдебни разноски и две трети от разноските на ED.


(1)  ОВ C 7, 12.1.2015 г. (дело, първоначално заведено пред Съда на публичната служба на Европейския съюз под номер F-93/14 и прехвърлено на Общия съд на Европейския съюз на 1.9.2016 г).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/37


Жалба, подадена на 28 септември 2016 г. — Enrico Colombo и Giacomo Corinti/Комисия

(Дело T-690/16)

(2017/C 022/52)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Enrico Colombo SpA (Сесто Календе, Италия), Giacomo Corinti (Испра, Италия) (представители: R. Colombo и G. Turri, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени акта за възлагане, чието естество и съдържание не са известни, съобщен със записка от 20 юли 2016 г. с референтен номер Ares (2016) 371182, с който Европейската комисия, JRC — Управление на обект Испра, възлага поръчка JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC относно рамково споразумение за строителство и поддръжка на водопроводни тръби и отоплителни/охладителни подстанции в Съвместния изследователски център в Испра на избрания оферент,

да отмени записката от 20 юли 2016 г. с референтен номер Ares (2016) 371182, с която Европейската комисия, JRC — Управление на обект Испра, съобщава изхода от процедурата за възлагане на обществена поръчка,

да отмени протоколите от процедурата за възлагане на обществена поръчка от 13 май 2016 г. и 28 юни 2016 г.,

да разпореди, главно, поправянето на понесените вреди в натура, по-специално чрез обявяването на недействителността, на отмяната или на липсата на правни последици на договора, чието съдържание и естество не са известни, подписан на 19 август 2016 г. между Комисията и избрания оферент, с последваща замяна на последния,

да разпореди, при условията на евентуалност, поправяне на вредите чрез парично обезщетение в размер на 500 000,00 EUR или в друг по-голям или по-малък определен от Общия съд по справедливост размер, ведно с лихвите и паричното преизчисление на дължимото до датата на плащането.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат като основания за обжалване нарушение на членове 105 и 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (ОВ L 298, 2012 г., стр. 1), нарушение на lex specialis във връзка с въпросната обществена поръчка, нарушение на принципа на равно третиране и на справедлив съдебен процес, както и извършване в настоящия случай на злоупотреба с власт.

В това отношение се изтъква, че представената оферта от избрания оферент е трябвало да бъде изключена поради несъответствие с изискванията за правосубектност и технически способности, предвидени от lex specialis.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/38


Жалба, подадена на 22 октомври 2016 г. — QH/Парламент

(Дело T-748/16)

(2017/C 022/53)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: QH (Синт Питерс–Волюве, Белгия) (представители: N. Lhoëst и S. Michiels, lawyers)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението от 26 януари 2016 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за съдействие и, в резултат на това, да отмени решението от 12 юли 2016 г., отхвърлящо жалбата му, и да присъди на жалбоподателя обезщетение за вредите, които той твърди, че е претърпял;

да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е конфликт на интереси, нарушение на правото на защита, нарушение на принципа на състезателност, нарушение на принципа на равните процесуални възможности и нарушение на член 41, параграф 2 и на член 42 oт Хартата на основните права на Европейския съюз.

2.

Второто основание е явна грешка в преценката при определянето на разследващ, липса на независимост и безпристрастност на разследващия и нарушение на мандата на разследващия.

3.

Третото основание е нарушение на задължението за посочване на мотиви за решението за приключване на административно разследване.

4.

Четвъртото основание е нарушение на правото на добра администрация и на задължението за грижа.

5.

Петото основание е явна грешка в преценката на основанията за морален тормоз.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/39


Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Правителство на Гибралтар/Комисия

(Дело T-783/16)

(2017/C 022/54)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Правителство на Гибралтар (Гибралтар) (представители: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C. Laprévote и C. Froitzheim, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Европейската комисия от 1 октомври 2014 г. по дело за държавна помощ SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) — Корпоративно данъчно облагане в Гибралтар;

да осъди ответника да заплати съдебните и други разноски на жалбоподателя във връзка с този въпрос.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е изведено от твърдението, в обжалваното решение са допуснати фактически и правни грешки, тъй като е прието, че данъчното облагане би могло да бъде нова помощ, както и че то е необосновано.

В подкрепа на това основание жалбоподателят излага следното: първо, Комисията е допуснала грешки в правото, като не е заключила въз основа на обстоятелствата, че ако практиката относно данъчните постановления или индивидуалните данъчни решения представлява държавна помощ, те биха били съществуваща помощ; второ, че Комисията е допуснала фактически грешки, като е посочила, че раздел 42 oт Закона за данъка върху доходите от 2010 г. е правното основание на практиката на данъчните постановления; и трето, че решението е немотивирано що се отнася до твърдението, че практиката на данъчните постановления представлява нова помощ, което е в противоречие с оплакването, че практиката на данъчните постановления представлява „схема de facto“.

2.

Второто основание е изведено от твърдението, че в обжалваното решение са допуснати фактически и правни грешки и то е необосновано.

В подкрепа на това основание жалбоподателят излага следното: първо, че обстоятелствата, необходими, за да бъде обосновано продължаване на започналото разследване във връзка с държавна помощ явно липсват в този случай; второ, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката и фактическа грешка, като е приела, че данъчните постановления предоставят предимство; трето, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката и фактическа грешка, като е приела, че данъчните постановления са избирателни; четвърто, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката и фактическа грешка, като е приела, че данъчните постановления са причина за нарушаване на конкуренцията и/или оказват въздействие върху търговията в рамките на Общността; и пето, че обжалваното решение е необосновано.

3.

Третото основание е изведено от твърдението, че в обжалваното решение са допуснати правни грешки чрез отклоняване на първоначалното разследване на Комисията и изкуствено „разширяване“ на процедурата по Закона за данъка върху доходите и за данъчните постановления.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/40


Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — QD/EUIPO

(Дело T-787/16)

(2017/C 022/55)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: QD (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на EUIPO от 4 март 2016 г., с което се постановява приемането окончателно решение по молбата на жалбоподателя от 19 януари 2016 г. относно повторно продължаване на договора му, сключен на основание на член 2, буква е) от УРДС, да бъде отложено за в бъдеще в рамките на „специално производство“ и

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят излага четири основания.

1.

С първото основание се твърди, че EUIPO нарушила относимите разпоредби от Правилника и от УРДС, и по-специално член 90, параграф 1 от Правилника (във връзка с член 46 от УРДС), Приложение III към Правилника, членове 2, 8 и 53 от УРДС и член 110 от Правилника.

2.

С второто основание се твърди, че EUIPO неизпълнила задължението си за доверителност.

3.

С третото основание се твърди, че EUIPO нарушила принципа на добро управление (член 41, параграф 1, член 41, параграфи 2 и 3 от Хартата на основните права на ЕС.

4.

С четвъртото основание се твърди, че EUIPO допуснала злоупотреба с власт.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/41


Жалба, подадена на 14 ноември 2016 г. — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Дело T-792/16)

(2017/C 022/56)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: N & C Franchise Ltd (Никозия, Кипър) (представители: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia и A. Vasilogamvrou, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Eschenbach Optik GmbH (Нюрнберг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка, съдържаща словните елементи „ojo sunglasses“ — марка на Европейския съюз № 13 224 761

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: Decision of the Fifth Board of Appeal of EUIPO of 9 September 2016 in Case R 32/2016-5 решение на пети апелативен състав на EUIPO от 9 септември 2016 г. по преписка R 32/2016-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски и заплатените от жалбоподателя адвокатски възнаграждения.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/41


Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (Кутии)

(Дело T-793/16)

(2017/C 022/57)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Турция) (представител: T. Ценова, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Елка Захариева (Пловдив, България)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността „Кутии“ — промишлен дизайн на Общността № 002 343 244-0002

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 12 септември 2016 г. по преписка R 1143/2015-3

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да обяви за недействителен промишлен дизайн на Общността № 002343244-0002 „Bobo Cornet“ и

да осъди EUIPO и Елка Захариева да заплатят съдебните разноски на Solen в производството пред Общия съд и в административната фаза на производството, по-специално в производството по обявяване на недействителност и в производството по обжалване пред EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002,

нарушение на член 25, параграф 1, буква е) от Регламент № 6/2002,

нарушение на член 62 и на член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/42


Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Захариева (Опаковка за сладолед във фунийки)

(Дело T-794/16)

(2017/C 022/58)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Турция) (представител: T. Ценова, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Елка Захариева (Пловдив, България)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността „Опаковка за сладолед във фунийки“—промишлен дизайн на Общността № 002 343 244-0001

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 12 септември 2016 г. по преписка R 1144/2015-3

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да обяви за недействителен промишлен дизайн на Общността № 002343244-0001 „Bobo Cornet“ и

да осъди EUIPO и Елка Захариева да заплатят разноските на Solen в производството пред Общия съд и в административната фаза на производството, по-специално в производството по обявяване на недействителност и в производството по обжалване пред EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент № 6/2002,

Нарушение на член 25, параграф 1, буква ж) от Регламент № 6/2002,

Нарушение на член 62 от Регламент № 6/2002,

Нарушение на член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/43


Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops („MI“)

(Дело T-799/16)

(2017/C 022/59)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Xiaomi, Inc. (Пекин, Китай) (представители: T. Raab и C. Tenkhoff, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dudingen Develops, SL (Нумансия де ла Сагра, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка „MI“ — заявка за регистрация марка на Европейския съюз № 13 498 423

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 5 септември 2016 г. по преписка R 337/2016-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение в частта, в която се приема, че не е налице вероятност от объркване по отношение на:

„Електрически кабели; обвивки за електрически кабели; профили за скриване на кабели [електрически изолационни тръби]; връзки за удължаване на електрически линии; емайлирани електрически проводници; кабелни локатори; кабели за адаптери (електрически -); изолирани електрически проводници; съпротивителни проводници; жици за термодвойки; метални кабели [електрически]; кабелни конектори; измервателни кабели; съединителни кабели; канали за електрически кабели; кабелни сплайсери за електрически кабели; монтажни кабели [електрически]; изолационни тръби за електрически кабели; канали за кабели (електрически -); кутии за кабели (електрически); кабелни връзки за електрически кабели; съединители за проводници [електричество]; топлоустойчиви електрически проводници; съединителни блокове [електрически кабели]; каски за употреба при спорт; накрайници за идентифициране на електрически кабели; съединители на електрически кабели; маркери за електрокабели; минерално изолирани електрически кабели; „мъжки“ конектори за електрически кабели; гъвкави обвивки за електрически кабели; електропроводи (материали за -) [проводници, кабели]; съединителни муфи за електрически кабели; съединителни кутии за електрически жици; свързващи кутии за кабелни свръзки; апарати, инструменти и кабели за електричество; адаптори за енергия; щепсели за адаптори; съединители за адаптери (електрически -); адаптери за свързване на телефони към помощни средства за чуване; пътнически адаптори за електрически контакти“ от клас 9 и

„раници; малки раници; чанти за алпинисти“ от клас 18;

да осъди EUIPO и другата страна в производството пред апелативния състав да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/44


Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — Mayekawa Europe/Комисия

(Дело T-800/16)

(2017/C 022/60)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mayekawa Europe NV/SA (Завентем, Белгия) (представители: H. Gilliams и J. Bocken, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение на Комисията от 11 януари 2016 г. относно схемата за държавна помощ под формата на освобождаване на свръхпечалбата SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), прилагана от Кралство Белгия (1);

при условията на евентуалност, да отмени членове 2—4 от решението;

при всички обстоятелства да отмени членове 2—4 от това решение в частта им, в която: a) изискват възстановяване от образувания, различни от образуванията, на които било издадено „разпореждане за управление на свръхпечалбата“, както то е определено в самото решение и доколкото б) те изискват да бъде възстановена сума в размер на спестените данъци от бенефициента, без да допускат възможността за Белгия да вземе предвид извършена от друга данъчна администрация действителната корекция, водеща до увеличение, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят излага четири основания.

1.

С първото основание се твърди, че е допусната явна грешка в преценката, злоупотреба с власт и не са посочени достатъчно мотиви, доколкото с оспорваното решение се приема, че е налице схема за помощ.

2.

С второто основание се твърди, че е нарушен член 107 ДФЕС и задължението за мотивиране, като е допусната и явна грешка в преценката, доколкото в оспорваното решение се приема, че с твърдяната схема се предоставяло селективно предимство.

3.

С третото основание се твърди, че е нарушен член 107 ДФЕС и е допусната явна грешка в преценката, доколкото в оспорваното решение се приема, че твърдяната схема обосновава предоставянето на предимство.

4.

С четвъртото основание се твърди, че са нарушени член 107 ДФЕС, обоснованите правни очаквания и принципът на пропорционалност, като е допусната явна грешка в преценката и злоупотреба с власт и не са представени достатъчни мотиви, доколкото с оспорваното решение се разпорежда връщане на предоставената помощ от страна на Белгия.


(1)  Решение на Комисията от 11 януари 2016 г. относно схемата за държавна помощ под формата на освобождаване на допълнителната печалба SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), прилагана от Белгия (нотифицирано под номер C(2015) 9837) (OВ L260, 2016, стр. .61).


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/45


Жалба, подадена на 8 ноември 2016 г. — Endoceutics/EUIPO — Merck („FEMIBION“)

(Дело T-802/16)

(2017/C 022/61)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Endoceutics, Inc. (Квебек, Канада) (представител: M. Wahlin, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Merck KGaA (Дармщат, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „FEMIBION“ — марка на Европейския съюз № 898 924

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 юли 2016 г. по преписка R 1608/2015-1

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение частично и да отмени марката на Европейския съюз за „фармацевтични препарати за подкрепа на имунната система, за менопауза, за менструация, за лечение и управление на бременността, за превенция, лечение и управление на стреса, за превенция, лечение и управление на небалансирано в резултат на стрес или недостатъчно хранене“;

да осъди притежателя на марката на Европейския съюз да заплати съдебните разноски на жалбоподателя в производството по обжалване и в производството пред EUIPO.

Изложено основание

Нарушение на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/46


Жалба, подадена на 15 ноември 2016 г. — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma („SALMEX“)

(Дело T-803/16)

(2017/C 022/62)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Glaxo Group Ltd (Брентфорт, Обединено кралство) (представители: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Celon Pharma S.A. (Ломянки, Полша)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз в цвят светлокафяв/кафеен, със словния елемент „SALMEX“ — заявка за регистрация на марка на Европейския съюз № 9 849 191

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 31 август 2016 г. по преписка R 2108/2015-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO и другата страна да заплатят собствените си съдебни разноски, както и тези на жалбоподателя за отмяната във всеки стадий на производството по възражението и по обжалването, включително и разноските в настоящото производство.

Изложено основание

Апелативният състав е допуснал грешка, като е приел решение, противоречащо на член 8, параграф 1, буква б) oт Регламент № 207/2009, поради това, че в него неправилно се приема, че реалното използване на френската марка от жалбоподателя в производството по обявяване на недействителност не е допустима форма на използване по силата на член 15, параграф 1, буква a) oт Регламент № 207/2009 и, второ, в него неправилно се приема, че реалното използване на френската марка от жалбоподателя в производството по обявяване на недействителност не е било използване на френската марка за стоките „инхалатори“.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/46


Жалба, подадена на 16 септември 2016 г. — LG Electronics/EUIPO („Dual Edge“)

(Дело T-804/16)

(2017/C 022/63)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: LG Electronics, Inc. (Сеул, Република Корея) (представител: M. Graf, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Dual Edge“ — заявка за регистрация № 14 463 178

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 2 септември 2016 г. по преписка R 832/2016-2

Искания

Жалбоподателят иска Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/47


Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — IPPT PAN/Комисия и REA

(Дело T-805/16)

(2017/C 022/64)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Варшава, Полша) (представител: M. Le Berre, lawyer)

Ответник: Европейска комисия, Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение на Комисията;

да обяви, че Комисията е допуснала грешка, като е издала дебитно известие № 3241514040 (намалено с кредитно известие № 3233160082) и че съответстващата сума в размер на 67 984,13 EUR не се дължи от жалбоподателя;

да обяви, че Комисията и REA следва да платят на жалбоподателя по проекта SMART-NEST сума в размер на 69 623,94 EUR, ведно с лихвите, считано от датата на решението;

да обяви, че жалбоподателят не следва да плаща неустойка на Комисията във връзка с проектите KMM-NOE и BOOSTING BALTIC;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си за отмяна по член 263 ДФЕС жалбоподателят излага седем основания.

1.

Първото основание е нарушение на членове 47 и 43 oт Хартата на основните права на Европейския съюз относно достъпа до съд и до медиатора.

2.

Второто основание е нарушение на договорите за проектите KMM-NOE, BOOSTING BALTIC и SMART-NEST и на приложимото белгийско право.

3.

Третото основание е нарушение на Финансовия регламент и на делегирания финансов регламент на Комисията.

4.

Четвъртото основание е нарушение на принципа на оправданите правни очаквания.

5.

Петото основание е нарушение на принципа на недискриминация.

6.

Шестото основание е нарушение на съществени процесуални изисквания.

7.

Седмото основание е злоупотреба с власт от страна на Комисията.

В подкрепа на иска си за договорно обезщетение на основание член 272 ДФЕС, жалбоподателят посочва шест основания.

1.

Първото основание е твърдението, че жалбоподателят е изпълнил задължението си по член II.19.1 от договорите относно проектите KMM NOE и BOOSTING BALTIC.

2.

Второто основание е твърдението, че Комисията не е представила доказателства в подкрепа на жалбата си.

3.

Третото основание е твърдението, че Комисията не е доказала надлежно жалбата си.

4.

Четвъртото основание е, че Комисията не е упражнила добросъвестно договорните си права.

5.

Петото основание е твърдението, че неустойката по член II.30 е прекомерна и следва да бъде намалена по силата на член 1231 oт Белгийския граждански кодекс.

6.

Шестото основание е твърдението, че плащането е дължимо на жалбоподателя по проекта SMART-NEST, като оставащата част от възстановяването на вноската на жалбоподателя в гаранционния фонд.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/48


Жалба, подадена на 17 ноември 2016 г. — MIP Metro/EUIPO — Afnor (N & NF TRADING)

(Дело T-807/16)

(2017/C 022/65)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Дюселдорф, Германия) (представители: J.-C. Plate и R. Kaase, Rechtsanwält)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Saint-Denis, Франция)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: Международна регистрация на марката „N & NF TRADING“ с посочване на Европейския съюз — международна регистрация № 1 086 884 с посочване на Европейския съюз

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 юли 2016 г. по преписка R 1109/2015-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/49


Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

(Дело T-810/16)

(2017/C 022/66)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Вупертал, Германия) (представител: M. Graf, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Mediline“ — заявка за регистрация № 14 655 385

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 8 септември 2016 г. по преписка R 2437/2015-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/49


Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Vans/EUIPO — Deichmann (V)

(Дело T-817/16)

(2017/C 022/67)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Vans, Inc. (Уилмингтън, Делауеър, САЩ) (представител: M. Hirsch, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Deichmann SE (Essen, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз (изображение на „V“) — заявка за регистрация № 10 263 978

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 19 септември 2016 г. по преписка R 2030/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да измени обжалваното решение, като възражението се отхвърли изцяло,

при условията на евентуалност: да измени обжалваното решение като възражението се отхвърли и за стоките: „стоки от кожа и имитации на кожа, куфари и пътни чанти, чадъри, слънчобрани и бастуни, портфейли, чанти и торбички, раници, чанти за колан, куфарчета за документи, ученически чанти, ученически чанти за спорт, плажни чанти, ключодържатели, колани-портмонета, визитници“ от клас 18 и „облекло, обувки, шапки, колани, ръкавици“ от клас 25,

при условията на евентуалност спрямо предходното: да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на правило 19, параграфи 2 и 3 и правило 20, параграф 1 от Регламент № 2868/95,

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

Нарушение на член 60, параграф 1, първо изречение, член 63, параграф 2, член 75, параграф 1, първо изречение от Регламент № 207/2009, на принципа за забрана на reformatio in peius и правото на изслушване.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/50


Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Kik Textilien und Non-Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)

(Дело T-822/16)

(2017/C 022/68)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Бон, Германия) (представители: S. Körber, Rechtsanwältin и L. Pechan, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: FF Group Romania SRL (Букурещ, Румъния)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „_kix“ — фигуративна марка на Европейския съюз № 12 517 901

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 6 септември 2016 г. по преписка R 2323/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди ответника и евентуално другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски, включително направените разноски в производството пред апелативния състав.

Изложени основания

Нарушение на член 75, параграф 1 от Регламент № 207/2009;

Нарушение на член 42, параграфи 2 и 3 във връзка с член 15 от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/51


Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Kiosked Oy/EUIPO — VRT, NV van Publiek Recht („k“)

(Дело T-824/16)

(2017/C 022/69)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Kiosked Oy Ab (Еспоо, Финландия) (представител: L. Laaksonen, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: VRT, NV van Publiek Recht (Брюксел, Белгия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративна марка в черно и бяло, със словния елемент „К“ — посочваща Европейския съюз международна регистрация № 1 112 969

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 19 септември 2016 г. по преписка R 279/2016-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 21 септември 2016 г. по преписка № R0279/2016-4, да уважи възражението на VRT, NV van publiek recht и да отхвърли посочващата Европейския съюз международна регистрация № W01112969 K (fig.) (наричана по-нататък „K LOGO“) за следните услуги от клас 35 „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“ и клас 42 „дизайн и разработване на компютърен софтуер“ и да разреши регистрацията на „K LOGO“ за горепосочените услуги;

да осъди възразяващия да заплати всички разноски на жалбоподателя в производството по възражение, включително разноските за юридическо представителство, съгласно списък на разноските, представен от жалбоподателя в срока по член 85 от Регламента относно марката на Европейския съюз, а в случай, че такъв не бъде представен — съгласно приложимото законодателство.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/52


Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. — Чешка република/EUIPO — POCF („Pallas Halloumi“)

(Дело T-825/16)

(2017/C 022/70)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: S. Malynicz, QC и V. Marsland, Solicitor)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Кипър)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „Pallas Halloumi“ — заявка за регистрация № 11 180 536

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 22 септември 2016 г. по преписка R 2065/2014-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO и другата страна в производството пред апелативния състав да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/52


Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. — Casasnovas Bernad/Комисия

(Дело T-826/16)

(2017/C 022/71)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luis Javier Casasnovas Bernad (Санто Доминго, Доминиканска република) (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението от 27 септември 2016 г., с което договорът на жалбоподателя е прекратен, и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е изведено от неприложимостта на член 3, параграф 3 от решението на Комисията от 2 март 2011 г.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на 85 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, тъй като органът, оправомощен да сключва договори („ООСД“), подновил договора на жалбоподателя за неопределено време, включвайки същевременно клауза за прекратяване, свързана с настъпването на събитие, което може да се сравни с краен срок.

3.

Третото основание е изведено от неизпълнение на задължението за полагане на грижа, тъй като, първо, ООСД прекратил договора на жалбоподателя преди да се произнесе по подновяването на отпуска на жалбоподателя по лични причини, второ, ООСД съответно действал без дори да отправи до жалбоподателя първо предложение за възстановяване на работа, и, трето, ООСД не уведомил жалбоподателя дали съществуват бюджетни възможности да му бъде заплащано възнаграждение след края на неговия отпуск.

4.

Четвъртото основание е изведено от допуснато от ООСД нарушение на член 12а и член 40, параграф 1а от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/53


Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. — QB/ЕЦБ

(Дело T-827/16)

(2017/C 022/72)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: QB (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска централна банка

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

и съответно,

да отмени атестационния доклад за 2015 г. и връченото на 7 януари 2016 г. решение от 15 декември 2015 г., с което на жалбоподателя се отказва увеличаване на възнаграждението;

при необходимост, да отмени решенията от 2 май 2016 г. и 15 септември 2016 г., с които съответно се отхвърлят подадените по административен ред от жалбоподателя възражение и жалба;

да осъди ответника да поправи неимуществените вреди, оценени ex aequo et bono на 15 000 EUR, и

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е изведено от нарушение на Насоките относно атестирането и на процедурата, нарушение на правото на защита и нарушение на задължението за полагане на грижа, които ответникът допуснал с приемането на атестационния доклад за 2015 г. (наричан по-нататък „оспорваният атестационен доклад“). Жалбоподателят по-специално прави следните оплаквания:

липса на диалог и нарушение на правото на защита;

в оспорвания доклад не се посочвали начините за подобряване и не се определяли цели в съответствие с изискванията на Насоките относно атестирането, като по този начин било нарушено задължението за полагане на грижа;

ненамеса на отговорно трето лице.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на правилата относно обективността и безпристрастността и от нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), които били допуснати в оспорвания атестационния доклад.

Всъщност, според жалбоподателя, от особените обстоятелства в случая е видно, че атестиращитите лица, и по-специално вторите атестиращи, не успели да изпълнят функциите си обективно и безпристрастно.

3.

Третото основание е изведено от допусната явна грешка. Всъщност жалбоподателят представил доказателства, които лишавали от правдоподобност съдържащите се в оспорвания доклад преценки на фактите.

4.

В рамките на четвъртото основание се твърди, че в основата на решението от 15 декември 2015 г., с което на жалбоподателя се отказва увеличаване на възнаграждението, стои атестационен доклад, които бил незаконосъобразен.

5.

Петото основание е изведено от нарушение на Насоките от 2015 г. и на процедурата, както и от нарушение на член 41 от Хартата, тъй като решението от 15 декември 2015 г. не било мотивирано и жалбоподателят не бил изслушан предварително.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/54


Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. — CRDO Torta del Casar/EUIPO — CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Дело T-828/16)

(2017/C 022/73)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Испания) (представители: A. Pomares Caballero и M. Pomares Caballero, abogados)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ — заявка за регистрация № 10 486 447

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 26 септември 2016 г. по преписка R 2573/2014-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да измени обжалваното решение, като приеме, че в настоящия случай са налице предпоставките за прилагане на относителното основание за отказ на регистрация по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 13, параграф 1 от Регламент № 510/2006;

при условията на евентуалност да отмени обжалваното решение, и

във всички случаи да осъди EUIPO да заплати направените от нея съдебни разноски, както и направените от жалбоподателя (включително и разноските, направени в производството пред апелативния състав).

Изложени основания

Нарушение на член 2, параграф 2 и член 3, параграф 1 от Регламент № 510/2006 във връзка с член 13, параграф 1 от същия регламент и поради препращане в крайна сметка към член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

Нарушение на член 13, параграф 1 от Регламент № 510/2006 поради препращане към член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

Нарушение на член 75 от Регламент № 207/2009.

Нарушение на общите принципи на правната сигурност и доброто управление.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/55


Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. — Движение за Европа на нациите и свободите/Парламент

(Дело T-829/16)

(2017/C 022/74)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Движение за Европа на нациите и свободите (Париж, Франция) (представител: A. Varaut, адвокат)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение D106185 на Бюрото на Европейския парламент от 12 септември 2016 г., връчено чрез г-н [X] на 26 септември, с което направените за разлепване на плакати за кампанията „Шенген“ разходи от ДЕНС се приемат за недопустими,

да осъди Бюрото на Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първо основание: нарушение на принципа на добрата администрация, произтичащо от обстоятелството, че Бюрото на Европейския парламент не е било запознато нито с материалите от преписката, нито с възраженията на Движение за Европа на нациите и свободите („ДЕНС“).

2.

Второ основание: ответникът приема, че понятието „непряко финансиране“ на националните партии от европейските партии е неопределено понятие, което е в противоречие с правната сигурност.

3.

Трето основание: с логото на плакатите за кампанията „Шенген“ на ДЕНС (наричано по-нататък „спорното лого“) на национална територия се води кампания с изключително европейски характер, обратно на становището от ответника в решението, чиято отмяна се иска с настоящата жалба. В подкрепа на това основание, жалбоподателят изтъква основно три довода, а именно:

кампанията е ръководена единствено от ДЕНС, без одобрение или участие на националните партии,

кампанията и плакатите се отнасят до европейска проблематика, каквато е тази на споразуменията от Шенген,

следователно спорното лого не е лого на националните партии, а лого на делегациите на тези партии в Европейския парламент.

4.

Четвърто основание: ответникът приема, че спорното лого е по-малко от логото на ДЕНС. Съдебната практика и текстовете по този въпрос обаче предвиждат санкция само когато национално лого е по-голямо от европейско лого или имат един и същи размер.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/56


Жалба, подадена на 23 ноември 2016 г. — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)

(Дело T-830/16)

(2017/C 022/75)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Monolith Frost GmbH (Леополдсхьое, Германия) (представители: E. Liebich и S. Labesius, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Dovgan GmbH (Хамбург, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: марка на Европейския съюз „PLOMBIR“

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 22. September 2016 in der Sache R 1812/2015-4 решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 22 септември 2016 г. по преписка R 1812/2015-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

на основание на член 65, параграф 3 от Регламент (EО) 207/2009 да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, включително разноските, направени в производството пред апелативния състав.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009;

Нарушение на член 76, параграф 1от Регламент № 207/2009;

Нарушение на задължението за мотивиране по член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/57


Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld („ZOOM“)

(Дело T-831/16)

(2017/C 022/76)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Kabushiki Kaisha Zoom (Токио, Япония) (представител: M. de Arpe Tejero, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Leedsworld, Inc. (Ню Кенсингтън, Пенсилвания, САЩ)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „ZOOM“ — заявка за регистрация № 11 766 111

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 7 септември 2016 г. по преписка R 1235/2015-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да отхвърли изцяло марка на Европейския съюз № 11 766 111 „ZOOM“ за клас 9;

да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/57


Жалба, подадена на 2 декември 2016 г. — Кипър/EUIPO — POCF („COWBOYS HALLOUMI“)

(Дело T-847/16)

(2017/C 022/77)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Република Кипър (представители: S. Malynicz, QC, и V. Marsland, Solicitor)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Кипър)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: цветна фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „COWBOYS HALLOUMI“ – заявка за регистрация № 11 281 375

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 22 септември 2016 г. по преписка R 2781/2014-4

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/58


Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Techniplan/Комисия

(Дело T-853/16)

(2017/C 022/78)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Techniplan Srl (Рим, Италия) (представители: R. Giuffrida и A. Bonavita, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да обяви, че Европейската комисия е нарушила член 265 ДФЕС, като не е взела становище по искането, изпратено от Techniplan с официално уведомително писмо,

да наложи на Европейската комисия предвиденото в член 266 ДФЕС задължение за действие и да я осъди да заплати обезщетение за вреди за всеки ден забава на изпълнението на това задължение, както и съдебните разноски, такси и хонорари.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят е инженерно дружество, на което са възложени редица проекти в африкански държави (Контрол и надзор на работите по планиране и асфалтиране на пътя Баникоара-Канди в Бенин, контрол на работите на път RN32 Уалах-Мирингони, Коморски острови, надзор на работите по редовна поддръжка на асфалтираните пътища на Анжуан и Мофели, Коморски острови, надзор и контрол на работите по редовна поддръжка в Гранд Комор, Коморски острови, контрол и надзор на работите по изграждане на национален път № 1 Кинкала-Миндули в Конго, контрол и надзор на работите по планиране и асфалтиране на пътя Буар-Фамбеле в Централноафриканската република и надзор на работите в рамките на PA PNDS в Демократична република Конго).

В това отношение жалбоподателят посочва, че всички тези проекти са били завършени и проверени от компетентните национални органи, а съответните фактури са били изплатени и одобрени от органите на Европейската комисия, която финансира проектите. Въпреки това и съвсем неочаквано фактурите започват да се осребряват само частично. Ответникът дори налага санкция в полза на Европейския фонд за развитие, която според жалбоподателя е наложена произволно и без да е повдигнато каквото и да било конкретно възражение. По-специално самата Европейска комисия е извършила напълно произволно прихващане между вземанията на Techniplan и претендирани неуточнени задължения.

Жалбоподателят отговаря на тази мярка като изпраща официално уведомително писмо на основание член 265 ДФЕС, в което иска от Европейската комисия да издаде акт или да вземе официално становище по искането му за плащане и по действителното естество на наложените санкции.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че компетентните органи на Европейската комисия са действали в нарушение на принципите на правната сигурност и на прозрачност. Това обстоятелство засягало сериозно субективното положение на Techniplan, което се позовава на легитимните си правни очаквания да може да знае със сигурност, във всеки един момент и положение, кои са правата и задълженията му, гарантирани включително с норми, предвидени в европейския правен ред.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/59


Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Дело T-856/16)

(2017/C 022/79)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Hospitality International, Inc. (Орландо, Флорида, САЩ) (представител: I. Lázaro Betancor, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: Словна марка на Европейския съюз „LONGHORN STEAKHOUSE“ — заявка за регистрация № 13 948 682

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 12 септември 2016 г. по преписка R 2149/2015-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009;

Нарушение на принципите на равно третиране и на добра администрация.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/60


Определение на Общия съд от 14 ноември 2016 г. — Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(Дело T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Език на производството: немски

Председателят на шести състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 251, 11.7.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/60


Определение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — Gulli/EUIPO — Laverana („Lybera“)

(Дело T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Език на производството: английски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 270, 25.7.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/60


Определение на Общия съд от 21 ноември 2016 г. — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Дело T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Език на производството: английски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 314, 29.8.2016 г.


23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/60


Определение на Общия съд от 14 ноември 2016 г. — Dulière/Комисия

(Дело T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Език на производството: френски

Председателят на шести състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 129, 4.5.2013 г. (делото първоначално е заведено пред Съда на публичната служба на Европейския съюз с номер F-15/13, а на 1 септември 2016 г. е прехвърлено в Общия съд на Европейския съюз).