ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 461

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
10 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 461/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8230 — Nordea Bank/DNB/Relacom Management) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2016/C 461/02

Заключения на Съвета относно критериите и процеса, водещи до съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

2

 

Европейска комисия

2016/C 461/03

Обменен курс на еврото

6

2016/C 461/04

Приемане на решение на Комисията относно нотификацията от страна на Литва на изменен преходен национален план, посочена в член 32, параграф 6 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

7

 

Административна Комисия за Координация на Системите за Социална Сигурност

2016/C 461/05

Процедурен правилник от 21 октомври 2016 година на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2016/C 461/06

Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република

12

2016/C 461/07

Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република и Индия

22

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 461/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8262 — Fosun International/Tom Tailor) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

33

2016/C 461/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8317 — KKR/Calsonic Kansei) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

34

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 461/10

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

35


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.8230 — Nordea Bank/DNB/Relacom Management)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 461/01)

На 5 декември 2016 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32016M8230. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/2


ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА

относно критериите и процеса, водещи до съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (*1)

(2016/C 461/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

1.

ПОТВЪРЖДАВА първостепенния си ангажимент да продължи борбата срещу данъчните измами, укриването и избягването на данъци и срещу изпирането на пари — практики, които подкопават данъчната основа на държавите членки;

2.

СЧИТА, че координираните политически усилия в тази област на равнище ЕС и в глобален мащаб, като определянето на обективни критерии за установяване на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, са част от ефективните мерки, които ще допринесат за икономическия растеж и данъчната сигурност;

3.

ПРИПОМНЯ заключенията на Съвета от 25 май 2016 г. относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане и мерки срещу злоупотребата с данъчни спогодби, и по-специално точки 6—10 от тях;

4.

РЕШАВА, че списъкът на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, ще бъде определен от Съвета през 2017 г.;

5.

ПРИВЕТСТВА във връзка с това извършената до момента подготвителна работа от група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) и Европейската комисия;

6.

ОДОБРЯВА приложението към настоящите заключения и ОТБЕЛЯЗВА, че бъдещата работа в тази област следва да бъде съгласувана с действията в рамките на Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели и на приобщаващата рамка на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, както и да ги надгражда;

7.

ПРИЗОВАВА за високи международни стандарти за добро данъчно управление по отношение на данъчната прозрачност, справедливото данъчно облагане и мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, и по-специално във връзка с данъчната прозрачност;

8.

ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ, що се отнася до данъчната прозрачност, ангажимента на над 100 юрисдикции да прилагат общия стандарт за предоставяне на информация (CRS), и отчита текущия мониторинг от Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели и оценката на международните стандарти относно автоматичния обмен на информация и обмена на информация при поискване;

9.

ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ, що се отнася до справедливото данъчно облагане и мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, текущата работа по линия на приобщаващата рамка на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, включително работата на форума относно вредните данъчни практики, като част от тази рамка;

10.

ОТПРАВЯ ИСКАНЕ КЪМ група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) и компетентната подгрупа до януари 2017 г. да приключат работата по подбора на юрисдикциите, които да бъдат подложени на скрининг въз основа на таблицата за оценяване на Комисията, и да продължат да проучват защитни мерки на равнище ЕС, които да бъдат одобрени от Съвета, в съответствие със заключенията на Съвета от май 2016 г.


(*1)  Съветът постигна съгласие тези заключения да бъдат публикувани в Официален вестник с информационна цел.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   КРИТЕРИИ ЗА СКРИНИНГ НА ЮРИСДИКЦИИТЕ С ОГЛЕД НА СЪСТАВЯНЕТО НА СПИСЪК НА ЕС НА ЮРИСДИКЦИИТЕ, НЕОКАЗВАЩИ СЪДЕЙСТВИЕ

Изложените по-долу критерии за добро данъчно управление следва да бъдат прилагани за скрининг на юрисдикциите, с оглед на съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, в съответствие с насоките за скрининг. Изпълнението от страна на юрисдикциите на изискванията за данъчна прозрачност, справедливо данъчно облагане и прилагане на мерките за BEPS (свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби) ще се оценява кумулативно в процеса на скрининг.

Що се отнася до провеждането на скрининг в бъдеще, тези критерии при необходимост ще бъдат адаптирани от Съвета предвид развитието на международните стандарти, бъдещите рейтинги на тези стандарти и значението на трайния и бърз напредък от всички съответни юрисдикции в тези области.

1.   Критерии за данъчна прозрачност

Критерии, които дадена юрисдикция следва да покрива, за да се счита, че изпълнява изискванията за данъчна прозрачност:

1.1.

Първоначален критерий по отношение на стандарта на ОИСР за автоматичен обмен на информация (AEOI) (общ стандарт за предоставяне на информация — CRS): юрисдикцията следва да се е ангажирала и да е започнала законодателния процес за ефективно въвеждане на CRS, като първият обмен трябва да се осъществи най-късно през 2018 г. (по отношение на 2017 г.), и да разполага с договорености, позволяващи обмена на информация с всички държави членки, до края на 2017 г. или чрез подписване на Многостранното споразумение на компетентните органи, или чрез двустранни споразумения;

Бъдещ критерий по отношение на CRS, считано от 2018 г.: рейтингът на юрисдикцията от Световния форум по отношение на AEOI CRS следва да бъде най-малко „до голяма степен в съответствие“, както и

1.2.

рейтингът на юрисдикцията от Световния форум по отношение на стандарта на ОИСР за обмен на информация при поискване (EOIR) следва да бъде най-малко „до голяма степен в съответствие“, при надлежно отчитане на ускорената процедура, както и

1.3.

(за суверенните държави) юрисдикцията следва или:

i)

да е ратифицирала, да е постигнала споразумение за ратификация, да е в процес на ратификация или да се е ангажирала с влизането в сила в рамките на разумен срок на изменената Конвенция на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси или

ii)

до 31 декември 2018 г. да разполага с мрежа от действащи договорености за обмен, която да е достатъчно широка, за да обхваща всички държави членки, и действително да позволява EOIR и AEOI;

(за несуверенните юрисдикции) юрисдикцията следва или:

i)

да участва в изменената Конвенция за административна взаимопомощ по данъчни въпроси, която или вече е в сила или се очаква да влезе в сила за тази юрисдикция в рамките на разумен срок, или

ii)

да разполага с мрежа от действащи договорености за обмен, която да е достатъчно широка, за да обхваща всички държави членки, и действително да позволява EOIR и AEOI, или да е предприела необходимите стъпки за влизане в сила на такива договорености в рамките на разумен срок.

1.4.

Бъдещ критерий: с оглед на инициативата за бъдещ световен обмен на информация относно действителния собственик, аспектите, свързани с действителния собственик, ще бъдат включени на по-късен етап като четвърти критерий за прозрачност за скрининга.

До 30 юни 2019 г. следва да се прилага следното изключение:

юрисдикция би могла да бъде считана за съответстваща на изискването за данъчна прозрачност, ако отговаря най-малкото на два от критериите 1.1, 1.2 или 1.3.

Това изключение не се прилага за юрисдикциите, които са оценени като „несъответстващи“ на изискванията на критерий 1.2, или които до 30 юни 2018 г. не са били определени поне за „до голяма степен в съответствие“ с този критерий.

Държавите и юрисдикциите, които ще фигурират в изготвяния в момента от членовете на ОИСР и на Г-20 списък на юрисдикциите, неоказващи съдействие, ще бъдат разгледани за включване в списъка на ЕС, независимо дали са били подбрани за процеса на скрининг.

2.   Справедливо данъчно облагане

Критерии, които дадена юрисдикция следва да покрива, за да се счита, че изпълнява изискванията за справедливо данъчно облагане:

2.1.

юрисдикцията следва да не прилага мерки за преференциално данъчно облагане, които биха могли да се смятат за вредни съгласно критериите, определени в Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 1 декември 1997 г. относно „Кодекс за поведение при данъчното облагане на предприятията“ (1), както и

2.2.

юрисдикцията следва да не предлага улеснения за офшорни структури или договорености, насочени към привличане на печалби, които не отразяват реална икономическа дейност в юрисдикцията.

3.   Прилагане на мерки срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби

3.1.

Първоначален критерий, който дадена юрисдикция следва да покрива, за да се счита, че изпълнява изискванията за прилагане на мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби:

юрисдикцията следва да се ангажира до края на 2017 г. с договорените минимални стандарти на ОИСР относно мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби и последователното им прилагане.

3.2.

Бъдещ критерий, който дадена юрисдикция следва да покрива, за да се счита, че изпълнява изискванията за прилагане на мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби (който да се прилага след приключване на прегледите от страна на приобщаващата рамка на договорените минимални стандарти):

юрисдикцията следва да получи положителна оценка (2) за ефективното прилагане на договорените минимални стандарти на ОИСР относно мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби.

II.   НАСОКИ ЗА ПРОЦЕСА НА СКРИНИНГ НА ЮРИСДИКЦИИТЕ С ОГЛЕД НА СЪСТАВЯНЕТО НА СПИСЪК НА ЕС НА ЮРИСДИКЦИИТЕ, НЕОКАЗВАЩИ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

1.

Скринингът на съответните юрисдикции от група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) въз основа на критериите, посочени в част I от настоящото приложение, следва да започне своевременно, с цел Съветът да одобри списъка на ЕС на юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели, преди края на 2017 г.

2.

Група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия), с подкрепата на Генералния секретариат на Съвета, ще извърши и ще осъществява надзор на процеса на скрининг. Службите на Комисията ще подпомагат група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) чрез извършване на необходимата подготвителна работа за процеса на скрининг в съответствие с функциите, определени понастоящем в рамките на Кодекса за поведение за процеса на данъчно облагане на предприятията, като се обърне специално внимание на предишните и настоящите диалози с трети държави.

3.

При процеса на скрининг следва да се отчита работата, извършена в рамките на Световния форум относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели и по линия на приобщаващата рамка на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

4.

До януари 2017 г. на избраните за скрининг юрисдикции следва да бъдат изпратени писма, които да приканят тези юрисдикции да се включат в процеса, като същевременно се гарантира необходимата прозрачност на този процес.

5.

До февруари 2017 г. група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) следва по целесъобразност да посочи държави членки и/или техни експерти, или групи от държави членки и експерти, които да работят съвместно с Комисията по скрининга на съответните юрисдикции.

6.

До лятото на 2017 г. със засегнатите юрисдикции следва да бъдат осъществени писмени контакти и при необходимост двустранни дискусии, за да се ангажират впоследствие в диалог и да се проучат възможните решения на проблемите в данъчните системи на тези юрисдикции, както и за да се постигне поемането на необходимите ангажименти от тяхна страна. Група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) следва да бъде редовно информирана и да участва активно в процеса.

7.

До септември 2017 г. резултатите от двустранните дискусии и тяхното развитие следва да бъдат представени на група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия).

8.

До края на 2017 г. след необходимите подготвителни действия в рамките на група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) и при координация с Работната група на високо равнище по данъчни въпроси, Съветът следва да одобри списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие.

9.

Работата по проучването на защитни мерки на равнище ЕС, в съответствие със заключенията на Съвета от май 2016 г., следва да приключи в срок. Евентуалните защитни мерки следва да не засягат съответните области на компетентност на държавите членки, които се отнасят до прилагането на допълнителни мерки или до поддържането на национално равнище на списъци с по-широк обхват на юрисдикциите, неоказващи съдействие.

10.

Веднага след като приключи процесът на включване в списъка, следва незабавно да се изпратят писма на включените юрисдикции, неоказващи съдействие, с ясно обяснение за включването и действията, които се очакват от тяхна страна, за да бъдат извадени от списъка.

11.

Като се има предвид, че развиващите се страни може да нямат капацитета да прилагат стандартите за данъчна прозрачност и минималните стандарти относно мерките срещу свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби в същите срокове като развитите страни, тази ситуация следва да бъде надлежно отчетена в процеса на скрининг, при условие че тези юрисдикции не са приоритетни от гледна точка на финансовата дейност и нямат финансови центрове.

12.

Група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) следва да доразработи подходящи договорености относно практическите методи и условия за изпълнение на тези насоки с цел ефективно изпълнение на процеса на скрининг на юрисдикциите с оглед на съставянето на списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

13.

Освен това до януари 2017 г. група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) следва въз основа на обективни критерии да определи продължителността на разумния срок, посочен в критерий 1.3, както и обхвата на прилагане на критерий 2.2. В контекста на критерий 2.2 група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) следва да прецени дали липсата на система за корпоративно данъчно облагане или прилагането на номинална ставка за корпоративен данък, която се равнява или се приближава до нула, могат да се използват като възможен показател.

14.

Списъкът на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, следва при необходимост да се актуализира редовно от Съвета в съответствие с тези насоки въз основа на информацията, която ще бъде предоставена на разположение на Комисията и/или група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия).


(1)  ОВ C 2, 6.1.1998 г., стр. 2.

(2)  След като методологията бъде договорена, формулировката на този критерий ще бъде съответно преработена от Съвета.


Европейска комисия

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/6


Обменен курс на еврото (1)

9 декември 2016 година

(2016/C 461/03)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,0559

JPY

японска йена

121,48

DKK

датска крона

7,4369

GBP

лира стерлинг

0,83935

SEK

шведска крона

9,6910

CHF

швейцарски франк

1,0756

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,9805

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,027

HUF

унгарски форинт

314,45

PLN

полска злота

4,4454

RON

румънска лея

4,4994

TRY

турска лира

3,6707

AUD

австралийски долар

1,4141

CAD

канадски долар

1,3914

HKD

хонконгски долар

8,1934

NZD

новозеландски долар

1,4745

SGD

сингапурски долар

1,5079

KRW

южнокорейски вон

1 237,00

ZAR

южноафрикански ранд

14,5450

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,2931

HRK

хърватска куна

7,5327

IDR

индонезийска рупия

14 072,51

MYR

малайзийски рингит

4,6708

PHP

филипинско песо

52,615

RUB

руска рубла

66,6988

THB

тайландски бат

37,664

BRL

бразилски реал

3,5815

MXN

мексиканско песо

21,5825

INR

индийска рупия

71,3410


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/7


Приемане на решение на Комисията относно нотификацията от страна на Литва на изменен преходен национален план, посочена в член 32, параграф 6 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

(2016/C 461/04)

На 8 декември 2016 г. Европейската комисия прие Решение C(2016) 7891 на Комисията относно нотификацията от страна на Литва на изменен преходен национален план, посочена в член 32, параграф 6 Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (1).

Документът е достъпен чрез интернет на следния адрес: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee.


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.


Административна Комисия за Координация на Системите за Социална Сигурност

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/8


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК

от 21 октомври 2016 година

на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност

(2016/C 461/05)

КОНСУЛТАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, УЧРЕДЕН ПО СИЛАТА НА ЧЛЕН 75, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 29 АПРИЛ 2004 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

като взе предвид член 75 от Регламент (ЕО) № 883/2004,

Като взе предвид стандартния процедурен правилник за експертните групи, съдържащ се в приложение 3 към Решение C(2016) 3301 на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертните групи на Комисията,

С цел да се даде възможност на Консултативния комитет да изпълнява задачите, възложени му съгласно член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1) и член 89, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2),

като действа в съответствие с условията, определени в член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 883/2004,

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА КОНСУЛТАТИВНИЯ КОМИТЕТ С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

Член 1

Честота на заседанията, свикване и проект на дневен ред

1.   Консултативният комитет заседава най-малко веднъж годишно.

2.   Председателят съобщава на всеки един от членовете и заместник членовете датата на заседанието, поне четири седмици преди тази дата. Едновременно с това той/тя им изпраща проекта на дневен ред, който съдържа подлежащите на разглеждане въпроси. Същевременно, доколкото е възможно, той/тя предоставя на тяхно разположение всички документи, необходими за подготовката на заседанието.

3.   При спешни случаи председателят може да съкрати четириседмичния период, посочен в параграф 2, но при всяко положение ги известява най-малко две седмици предварително.

4.   Ако най-малко една трета от членовете на Консултативния комитет представят писмено заявление за свикване на Консултативния комитет, придружено от конкретни предложения във връзка с дневния ред, председателят се съобразява с искането в рамките на три седмици в съответствие с параграф 2.

5.   Проектът на дневен ред включва въпроси от компетентността на Консултативния комитет:

а)

предложени от председателя; или

б)

за които председателят е получил поне десет дни преди датата на заседанието писмено искане за включването им в проекта на дневен ред и съответна документация, изпратени от един или няколко членове. В този случай председателят трябва незабавно да доведе това искане до знанието на останалите членове и заместник членове на Консултативния комитет.

Член 2

Място на провеждане на заседанията

Като правило Консултативният комитет и работните групи, създадени съгласно член 9, провеждат заседанията си в седалището на Европейската комисия.

Член 3

Дневен ред

1.   В началото на всяко заседание Консултативният комитет одобрява дневния ред, който включва въпросите, записани в проекта на дневен ред по член 1, параграф 5, както и всички други въпроси от компетентността на Консултативния комитет, предложени от председателя.

2.   По време на заседание всеки член може да предложи включването на даден въпрос в дневния ред на следващото заседание. В началото на следващото заседание Консултативният комитет решава дали да включи предложения въпрос в дневния ред.

Член 4

Присъствие на заседания

Освен председателя и членовете, назначени в съответствие с член 75, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 883/2004, на заседанията на Консултативния комитет могат да присъстват следните лица:

а)

заместник членовете, назначени в съответствие с член 75, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 883/2004; те участват в разискванията, посочени в членове 3, 5, 6, 7 и 12, единствено ако законно заместват член на Консултативния комитет;

б)

членове на персонала на Европейската комисия, поименно определени от председателя;

в)

други експерти в областта на координацията на социалната сигурност, поканени от председателя да представят становищата си пред Консултативния комитет, включително координаторите на организациите на европейските социални партньори.

Член 5

Разисквания

1.   Счита се, че е налице необходимият кворум, когато присъстват мнозинство от членовете или от законно представляващите ги заместник членове, като се вземат предвид разпоредбите на член 7.

2.   Заседанията на Консултативния комитет не са публични. Със съгласието на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ Консултативният комитет може да реши с абсолютно мнозинство от членовете си обсъжданията да бъдат публични.

Член 6

Необходимо мнозинство, приемане на становища и предложения и писмена процедура

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2, член 12 и третата алинея на параграф 3 от настоящия член, Консултативният комитет решава с абсолютно мнозинство от действителните гласове, подадени от членовете или от законно представляващите ги заместник членове. Празните бюлетини и гласуването с „Въздържал се“ се приемат за действителни гласове. Председателят не гласува.

2.   Становищата и предложенията, упоменати в член 75, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004 като правило се представят на заседанията на Консултативния комитет.

В тях се посочват мотивите за приемането им.

Резултатите от гласуването се посочват във всяко становище или предложение, прието от Комитета. Становището или предложението се придружава от писмено изложение на позицията на малцинството, ако последното поиска това.

Становищата и предложенията се препращат на Европейската комисия, на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност и на членовете и заместник членовете на Консултативния комитет.

3.   Консултативният комитет може да приеме становище или предложение и други решения с писмена процедура, ако на предходно заседание на Консултативния комитет е било постигнато съгласие за прилагането на такава процедура.

За тази цел председателят предварително запознава членовете на Консултативния комитет с текста, който предстои да бъде приет. На членовете се дава определен срок от най-малко десет работни дни, в рамките на който те могат да заявят, че отхвърлят предложения текст или че се въздържат от гласуване. Липсата на отговор в рамките на определения срок се счита за положителен вот.

След изтичането на определения срок председателят уведомява членовете за резултата от гласуването. Становище, предложение или друго решение, получило абсолютно мнозинство от гласовете на членовете на Консултативния комитет, се счита за прието на последния ден от срока, в рамките на който членовете са били приканени да отговорят.

Член 7

Заместване на член от друго лице, което не е негов заместник

1.   Всеки член, който не е в състояние да присъства на заседание и да осигури свой заместник, който да го представлява, може да упълномощи всеки друг член или заместник член, принадлежащ към неговата категория, да гласува от негово име. Членовете, които се възползват от тази възможност, трябва преди заседанието да уведомят председателя писмено за това.

2.   Членовете и заместник членовете не могат да бъдат пълномощници на повече от едно лице от същата категория.

3.   Подаденият чрез пълномощник от същата категория глас е валиден само за заседанието, за което е било направено упълномощаването.

Член 8

Протокол на заседанието

1.   Протоколът от обсъждането на всяка точка от дневния ред и на становищата, предложенията и препоръките, съставени от Консултативния комитет, е съдържателен и изчерпателен. Протоколът се изготвя от секретариата под ръководството на председателя.

2.   Протоколът включва също списък на присъстващите, в който се посочват, когато е уместно, органите на държавите членки, организациите или други публични субекти, към които принадлежат участниците.

3.   Консултативният комитет одобрява протокола.

4.   Протоколът се представя за одобрение от Консултативния комитет само при условие че най-малко петнадесет дни преди плануваната дата на заседанието на членовете и заместник членовете е бил изпратен проект на протокола. Ако документът не е бил изпратен навреме, неговото одобрение се отлага за следващото заседание на Консултативния комитет.

5.   Предложения за изменение на проекта на протокол се подават в писмена форма, не по-късно от началото на заседанието, на което предстои да бъдат одобрени.

Член 9

Работни групи

1.   Комитетът може да създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Той може да разпуска тези работни групи, ако счете това за целесъобразно.

2.   Членовете на работните групи се определят от Консултативния комитет.

При избора на представители на профсъюзните организации и организациите на работодателите Консултативният комитет се стреми да постигне равностойно представителство в работните групи на различните заинтересовани сектори.

3.   Работните групи се председателстват от председателя на Консултативния комитет или от определено от него/нея лице.

4.   Председателят на дадена работна група може, по своя собствена инициатива или по искане на един или повече членове на работната група, да покани експерти, които да присъстват на неговите заседания.

5.   Необходимите за разискванията в рамките на дадена работна група документи се предоставят на разположение на всички членове и заместник членове на Консултативния комитет.

Член 10

Секретариат

1.   Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ изпълнява ролята на секретариат на Консултативния комитет. Под наблюдението на председателя секретариатът организира работата на Консултативния комитет и на работните групи и оказва съдействие при подготовката на проектите на становища и предложения.

2.   Кореспонденцията, предназначена за Консултативния комитет, работните групи и секретариата, се изпраща на електронния адрес, създаден за тази цел (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Член 11

Прозрачност

1.   Консултативният комитет и неговите работни групи се регистрират в Регистъра на експертните групи.

2.   Синдикатите и организациите на работодателите се регистрират в Регистъра за прозрачност.

3.   Секретариатът предоставя достъп до всички съответни документи, включително дневен ред, протоколи и мнения на участниците, или чрез регистъра на експертните групи, или чрез връзка от регистъра към специализиран уебсайт, където тази информация да може да бъде намерена. Достъпът до създадените за целта уебсайтове не е обвързан с изискване за регистриране на потребителите или с някакво друго ограничение. В частност, секретариатът публикува дневния ред и други съответни документи своевременно преди заседанието, след което публикува одобрения протокол. Изключения от публикуването се предвиждат само в случаите, при които се счита, че оповестяването на даден документ би засегнало защитата на обществени или частни интереси, както са определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (3).

4.   Заявленията за достъп до документи, съхранявани от групата, ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 12

Влизане в сила, преразглеждане и отмяна

1.   Настоящият процедурен правилник влиза в сила в деня на приемането му с абсолютно мнозинство от членовете на Консултативния комитет.

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Консултативният комитет взема решение за преразглеждане на процедурния правилник с абсолютно мнозинство от членовете си.

3.   Процедурният правилник на Консултативния комитет от 22 октомври 2010 г. се отменя, считано от датата, посочена в параграф 1.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2016 година.

Председател на Консултативния комитет

Jordi CURELL GOTOR


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 15).

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Европейска комисия

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/12


Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република

(2016/C 461/06)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока (1) на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република, в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането е подадено на 8 септември 2016 г. от Комитета за защита на промишлеността на безшевни тръби от неръждаема стомана на Европейския съюз („ESTA“ или „заявителя“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана в Съюза.

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на настоящия преглед, са безшевни тръби от неръждаема стомана (различни от тези с монтирани фитинги и подходящи за пренос на газове или течности тръби с приложение в гражданската авиация) („продуктът, предмет на прегледа“), понастоящем класирани в кодове по КН 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 и ex 7304 90 00 (кодове по ТАРИК 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 и 7304900091) и с произход от Китайската народна република („КНР“).

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011 на Съвета (3).

4.   Основания за прегледа

4.1.    Основания за прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките

Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повторно възникване на дъмпинга и до повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

4.1.1.   Твърдение за вероятност от повторно възникване на дъмпинга

Тъй като с оглед на разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент КНР (или „засегнатата държава“) се счита за държава с непазарна икономика, заявителят е определил нормална стойност за вноса от КНР въз основа на цената в няколко трети държави с пазарна икономика, а именно Съединените американски щати („САЩ“) и Република Корея. Твърдението за вероятност от повторно възникване на дъмпинга се основава на сравнение между така определените нормални стойности и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на прегледа, когато същият се продава за износ за Съюза. Твърдението за вероятност от повторно възникване на дъмпинга се основава също така на сравнение между така определените нормални стойности и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на прегледа, когато същият се продава за износ за Индия, Южна Корея и САЩ, предвид липсата понастоящем на значителни обеми на внос от КНР в Съюза.

Въз основа на посоченото по-горе сравнение, което показва наличие на дъмпинг, заявителят твърди, че съществува вероятност от повторно възникване на дъмпинга от засегнатата държава.

4.1.2.   Твърдение за вероятност от повторно възникване на вредата

Заявителят твърди, че има вероятност от повторно възникване на вредата. Във връзка с това заявителят е предоставил prima facie доказателства за това, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност сегашното равнище на вноса на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава в Съюза да нарасне поради наличието на неоползотворен капацитет на производствените съоръжения на производителите износители в КНР и поради привлекателността на пазара на Съюза предвид преобладаващите на този пазар по-високи цени.

На последно място заявителят твърди, че отстраняването на вредата се дължи преди всичко на съществуването на мерките и че всеки последващ значителен внос на дъмпингови цени от засегнатата държава по всяка вероятност ще доведе до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

5.   Процедура

След като установи след консултация с комитета, създаден в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент, че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията започва преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

При прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките ще се установи доколко е вероятно това изтичане да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга на продукта, предмет на прегледа, с произход от засегнатата държава и до продължаване или до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза.

5.1.    Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

Разследването на продължаването или повторното възникване на дъмпинга ще обхване периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. („разследван период в рамките на прегледа“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата, ще обхване периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период („разглеждан период“).

5.2.    Процедура за установяване на вероятност от повторно възникване на дъмпинга

Производителите износители (4) на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването(ията), довело(и) до действащите мерки, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.2.1.   Разследване на производителите износители

Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в КНР

Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките производители износители в КНР и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така с органите на КНР, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители ще бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на производството, продажбите или износа, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители износители, на всяко известно сдружение на производители износители и на органите на КНР.

Всички включени в извадката производители износители ще трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“). Антидъмпинговото мито, което може да бъде наложено върху вноса от невключените в извадката оказали съдействие производители износители, няма да превишава среднопретегления дъмпингов марж, определен за включените в извадката производители износители (5).

5.2.2.   Допълнителна процедура по отношение на производителите износители в засегнатата държава с непазарна икономика

Избор на трета държава с пазарна икономика

При спазване на разпоредбите на раздела, уреждащ третирането на производителите износители в засегнатата държава с непазарна икономика, и в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, в случай на внос от КНР нормалната стойност ще бъде определена въз основа на цената или на формирана стойност в трета държава с пазарна икономика.

При предишното разследване като трета държава с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност по отношение на КНР беше използван ЕС. За целите на настоящото разследване Комисията възнамерява да използва САЩ. Според информацията, с която разполага Комисията, други производители от държави с пазарна икономика може да са установени, inter alia, в Република Корея, Украйна, Япония, Норвегия и Турция. За да направи окончателен избор на третата държава с пазарна икономика, Комисията ще провери дали има действително производство и продажби на продукта, предмет на прегледа, в тези трети държави с пазарна икономика, в които според сведенията се произвежда продуктът, предмет на прегледа. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си относно избора на държавата аналог в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.2.3.   Разследване на несвързаните вносители  (6)  (7)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на прегледа, които го внасят от КНР, в това число и тези, които не са оказали съдействие при разследването, довело до действащите мерки, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка („изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на прегледа, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.3.    Процедура за установяване на вероятността от повторно възникване на вредата

За да се установи дали съществува вероятност от повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на прегледа, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.3.1.   Разследване на производителите от Съюза

Изготвяне на извадка от производители от Съюза

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка („изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се съдържа в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт, посочени в точка 5.7. по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до действащите мерки, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всички известни сдружения на производители от Съюза. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.4.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността от повторно възникване на дъмпинга и на вредата, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.5.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.6.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.7.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (8).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемистите отговори, които трябва да бъдат предоставени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща

:

TRADE-SSSPT-R657-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SSSPT-R657-INJURY@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, с дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Възможност за отправяне на искане за преглед съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящият преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките е започнат в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, заключенията от него няма да доведат до изменение на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако някоя от заинтересованите страни счита, че е обосновано извършването на преглед на мерките с оглед на евентуалното тяхно изменение, тя може да отправи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи да отправят искане за такъв преглед, който ще се проведе независимо от посочения в настоящото известие преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

10.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (9).


(1)  ОВ C 117, 2.4.2016 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1331/2011 на Съвета от 14 декември 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 6).

(4)  Производител износител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда и изнася продукта, предмет на прегледа, за пазара на Съюза, независимо дали директно, или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на прегледа.

(5)  В съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент не се взема предвид дъмпингов марж, който е равен на нула или е de minimis, както и дъмпингов марж, определен при обстоятелствата, посочени в член 18 от основния регламент.

(6)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(7)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(8)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/22


Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република и Индия

(2016/C 461/07)

Европейската комисия („Комисията“) получи жалба в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), в която се твърди, че вносът на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република (КНР) и Индия е дъмпингов и поради това причинява съществена вреда на промишлеността на Съюза.

1.   Жалба

Жалбата е подадена на 31 октомври 2016 г. от седем производители от Съюза — Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd и Fundiciones de Odena SA („жалбоподателите“), които представляват над 25 % от общото производство на някои чугунени изделия в Съюза.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продуктът, предмет на настоящото разследване, са някои изделия от чугун с пластинчат графит (сив чугун) или от сферографитен чугун (известен също като пластичен чугун) и части от тях. Изделията са от вида, използван за:

покриване на надземни или подземни системи и/или отвори към тях,

предоставяне на достъп до надземни или подземни системи и/или предоставяне на възможност за оглед на такива системи.

Изделията могат да бъдат обработени машинно, с покритие, боядисани и/или свързани с други материали, като например бетон, плочи за улична настилка или облицовъчни плочи, без това изброяване да е изчерпателно, но в тях не се включват противопожарни кранове („отливки“, или „продуктът, предмет на разследването“).

3.   Твърдение за дъмпинг

Продуктът, за който се твърди, че е предмет на дъмпинг, е продуктът, предмет на разследването, с произход от КНР и Индия („засегнатите държави“), понастоящем класиран в кодове по КН ex 7325 10 00 и ex 7325 99 10. Кодовете по КН са посочени само за информация.

Твърдението за дъмпинг от Индия се основава на сравнение между цената на вътрешния пазар и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза.

Тъй като с оглед на разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент КНР се счита за държава с непазарна икономика, жалбоподателите са установили нормална стойност за вноса от КНР на базата на цената в трета държава с пазарна икономика, а именно — Съединените американски щати (САЩ). Жалбоподателите също така са установили нормална стойност на базата на цените в Норвегия и Индия (2). Твърдението за дъмпинг се основава на сравнение между така определената нормална стойност и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза.

Въз основа на това изчислените дъмпингови маржове за засегнатите държави са значителни.

4.   Твърдение за вреда и причинно-следствена връзка

Жалбоподателите са представили доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави е нараснал като цяло в абсолютно изражение и като пазарен дял.

От представените от жалбоподателите prima facie доказателства е видно, че наред с други последствия обемът на внасяния продукт, предмет на разследването, е имал неблагоприятно отражение върху продадените количества и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което е довело до значително неблагоприятно въздействие върху общото състояние на промишлеността на Съюза.

5.   Процедура

След като информира държавите членки и установи, че жалбата е подадена от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на процедура, Комисията започва разследване в съответствие с член 5 от основния регламент.

При разследването ще се установи дали продуктът, предмет на разследването, с произход от засегнатите държави е предмет на дъмпинг и дали дъмпинговият му внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза. В случай че се стигне до заключение, че това е така, при разследването ще се провери дали налагането на мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза.

5.1.    Разследван период и разглеждан период

Разследването на дъмпинга и на вредата ще обхване периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. („разследвания период“). Тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, ще бъдат разгледани за периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

5.2.    Процедура за установяване на дъмпинг

Производителите износители (3) на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.2.1.   Разследване на производителите износители

Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в засегнатите държави

а)   Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура производители износители в КНР и Индия и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията ще се свърже също така със съответните органи в засегнатите държави, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, производителите износители може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, съответните органи в засегнатите държави и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез съответните органи в засегнатите държави, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износители, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на съответните органи в засегнатите държави.

Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“). Без да се засяга буква б) по-долу, антидъмпинговото мито, което може да бъде наложено върху вноса от невключените в извадката оказали съдействие производители износители, няма да превишава среднопретегления дъмпингов марж, определен за включените в извадката производители износители (4).

б)   Индивидуален дъмпингов марж за невключените в извадката дружества

В съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент невключените в извадката оказали съдействие производители износители могат да поискат от Комисията да им бъдат определени индивидуални дъмпингови маржове. Производителите износители, които желаят да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж, трябва да поискат въпросник и да го върнат надлежно попълнен в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго. Комисията ще провери дали може да им бъде определено индивидуално мито в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент. Производителите износители в държавата с непазарна икономика, които считат, че по отношение на производството и продажбата на продукта, предмет на разследването, за тях преобладават условия на пазарна икономика, могат да подадат надлежно подкрепено с доказателства заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („заявление за ТДПИ“), и да го върнат надлежно попълнено в сроковете, посочени в точка 5.2.2.2 по-долу.

Производителите износители, поискали да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж, следва обаче да имат предвид, че Комисията може да реши да не определя индивидуален дъмпингов марж за тях, ако например броят на производителите износители е толкова голям, че определянето на такъв марж би представлявало прекомерна тежест и би възпрепятствало навременното приключване на разследването.

5.2.2.   Допълнителна процедура по отношение на производителите износители в засегнатите държави с непазарна икономика

5.2.2.1.   Избор на трета държава с пазарна икономика

При спазване на разпоредбите, посочени в точка 5.2.2.2 по-долу, и в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент при внос от КНР нормалната стойност ще бъде определена въз основа на цената или на формирана стойност в трета държава с пазарна икономика. За тази цел Комисията ще избере подходяща трета държава с пазарна икономика. Комисията временно избра Индия. Съгласно информацията, с която разполага Комисията, някои от другите производители с пазарна икономика са Норвегия, САЩ, Турция и Иран. С цел да бъде направен окончателен подбор на третата държава с пазарна икономика Комисията ще проучи дали в третите държави с пазарна икономика, за които има данни, че има производство на продукта, предмет на разследването, действително има производство и продажби на този продукт. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си относно целесъобразността на избора на държавата аналог в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.2.2.2.   Третиране на производителите износители в засегнатата държава с непазарна икономика

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент отделните производители износители в КНР, които считат, че по отношение на производството и продажбата на продукта, предмет на разследването, за тях преобладават условия на пазарна икономика, могат да подадат надлежно подкрепено с доказателства заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („заявление за ТДПИ“). ТДПИ ще бъде предоставено, ако при оценката на заявлението за ТДПИ се установи, че са изпълнени критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент (5). Дъмпинговият марж за производителите износители, на които е предоставено ТДПИ, ще бъде изчислен — в рамките на възможното и без да се засяга възможността за използване на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент — като се използват тяхната собствена нормална стойност и експортни цени в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент.

Комисията ще изпрати формуляри за заявление за ТДПИ на всички производители износители в КНР, които са избрани да бъдат включени в извадката, на невключените в извадката оказали съдействие производители износители, които желаят да подадат заявление за определяне на индивидуален дъмпингов марж, на всяко известно сдружение на производители износители, както и на съответните органи в КНР. Комисията ще разгледа само заявленията за ТДПИ, подадени от производителите износители в КНР, които са избрани да бъдат включени в извадката, и от невключените в извадката оказали съдействие производители износители, чието искане за индивидуален дъмпингов марж е било прието.

Всички производители износители, подаващи заявление за ТДПИ, трябва да подадат попълнен формуляр за заявление за ТДПИ в срок от 21 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката или за решението да не се изготвя извадка, освен ако е посочено друго.

5.2.3.   Разследване на несвързаните вносители  (6)  (7)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на разследването, които го внасят в Съюза от засегнатите държави, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение II към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.3.    Процедура за установяване на вреда и разследване на производителите от Съюза

Установяването на вредата се основава на наличието на доказателства за това и включва обективен анализ на обема на дъмпинговия внос, на въздействието му върху цените на пазара на Съюза и на отражението на този внос върху промишлеността на Съюза. За да се установи дали е нанесена съществена вреда на промишлеността на Съюза, производителите на продукта, предмет на разследването, в Съюза се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се съдържа в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се приканват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт, посочени в точка 5.7 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на всяко известно сдружение на производители от Съюза. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

5.4.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде установено наличие на дъмпинг и произтичаща от него вреда, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали приемането на антидъмпингови мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.5.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

5.6.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

5.7.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (8).

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, поверителната информация може да не бъде взета предвид.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, налага използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Адреси на електронна поща:

по въпроси, свързани с дъмпинга

:

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-PRC@ec.europa.eu

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

по въпроси, свързани с вредата

:

TRADE-AD637-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация няма да бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

7.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията към генерална дирекция „Търговия“. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Той разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват в пълна степен правото си на защита.

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза. По принцип такова изслушване се провежда най-късно в края на четвъртата седмица след оповестяването на предварителните заключения.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   График на разследването

В съответствие с член 6, параграф 9 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. В съответствие с член 7, параграф 1 от основния регламент временни мерки може да бъдат наложени не по-късно от девет месеца от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (9).


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Според представените от жалбоподателите доводи Индия не може да се счита за подходяща държава аналог поради нарушенията на пазара вследствие на предоставяните субсидии, по-специално налагането на данък върху износа на желязна руда и политиката, предвиждаща два вида такси за железопътния превоз на желязна руда, които намаляват разходите за основната суровина за производителите на продукта, предмет на разследването. Вж. Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/387 на Комисията от 17 март 2016 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ L 73, 18.3.2016 г., стр. 1), съображение 278.

(3)  Производител износител е всяко дружество в засегнатите държави, което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали директно, или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на разследването.

(4)  В съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент не се взема предвид дъмпингов марж, който е равен на нула или е de minimis, както и дъмпингов марж, определен при обстоятелствата, посочени в член 18 от основния регламент.

(5)  По-специално производителите износители трябва да докажат, че: i) бизнес решенията се вземат и разходите се извършват в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса на държавата; ii) дружествата имат един ясен комплект основна счетоводна документация, който се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и който се прилага във всички случаи; iii) няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика; iv) законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност; и v) конвертирането на валутите се извършва по пазарни курсове.

(6)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(7)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(8)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/33


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8262 — Fosun International/Tom Tailor)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 461/08)

1.

На 24 ноември 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Fosun International Limited („Fosun“, Китай) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Tom Tailor Holding AG („Tom Tailor“, Германия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятието Fosun: дейност в областта на застраховането, банкирането, инвестициите, управлението на активи, фармацевтиката, здравеопазването, производството на стомана и минното дело, недвижимите имоти, потребителите и начина на живот;

—   за предприятието Tom Tailor: продажба на класическо и съвременно неофициално облекло за мъже, жени и деца в Германия, Австрия, Швейцария, държавите от Бенелюкс и Франция под търговските марки Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita и Bonita Men.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисия по факса (номер: +32 22964301), по електронната поща на адрес COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с позоваване на: M.8262 — Fosun International/Tom Tailor, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/34


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8317 — KKR/Calsonic Kansei)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 461/09)

1.

На 5 декември 2016 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието KKR & Co. L.P. („KKR“, САЩ) придобива косвен самостоятелен контрол над предприятието Calsonic Kansei Corporation („Calsonic Kansei“, Япония) по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

KKR е инвестиционно дружество на световно равнище, което предлага широк спектър от фондове за алтернативни активи и инвестиционни продукти в различни сектори,

Calsonic Kansei е доставчик на автомобилни части на световно равнище, предлагащ широка гама от автомобилни части, включително модул кокпит (Cockpit Module), системи за регулиране на температурата, продукти за охлаждане на двигатели, автомобилни компресори и изпускателни системи.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с посочване на референтен номер M.8317 — KKR/Calsonic Kansei, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламентът за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

10.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 461/35


Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2016/C 461/10)

Настоящата публикация предоставя право на възражение в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е НЕСЪЩЕСТВЕНО, В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД/ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

„MOGETTE DE VENDÉE“

№ ЕС: PGI-FR-02129 — 18.3.2016 г.

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Група заявител и законен интерес

Vendée Qualité - Section Mogette

Адрес: Maison de l’Agriculture

21, Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCE

Tел. +33 251368251

Факс +33 251368454

Електронна поща: contact@vendeequalite.fr

Състав и законен интерес: Производители на бял фасул, група производители, изкупвачи/сортировачи, консервни фабрики и обединени заводи в рамките на сдружение, чийто режим се регулира със закона от 1 юли 1901 г. Тъй като обединението включва всички стопански субекти със ЗГУ „Mogette de Vendée“, има законно основание за депозиране на заявление за изменение на продуктовата спецификация.

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Рубрика от продуктовата спецификация, която подлежи на изменение/изменения

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Разни: група заявител/структура за контрол/национални изисквания/географски район

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което не следва да се квалифицира като несъществено по смисъла на член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ и което не следва да се квалифицира като несъществено по смисъла на член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

5.   Изменение/изменения

Рубрика „Описание на продукта“

Характеристиките на растението се заличават, тъй като продуктът, обхванат от ЗГУ, е бобеното зърно. Описанието на бобеното зърно не е променено.

Тези характеристики съответно са заличени и от точка 3.2 от единния документ.

Описанието на „Mogette de Vendée“ фигурира в три параграфа в зависимост от това дали става дума за сухи зърна, дълбоко замразени зърна в полусухо състояние или пастьоризирани или стерилизирани „Mogette de Vendée“. Всяко описание съдържа начина на представяне и опаковане. Тази реорганизация внася повече яснота в описанието на „Mogette de Vendée“.

Няколко разпоредби са изменени:

по отношение на начина на представяне, теглото на различните одобрени опаковки за потребителя („500 g, 1 kg, 2 kg и т.н.“ и „1 kg и т.н.“) се заличава. С това редакционно изменение не се променят практиките за опаковане, тъй като предишната формулировка не е ограничаваща.

От това изменение следва заличаването на теглото на различните опаковки в точка 3.6, която става точка 3.5 от съответния единен документ.

изречението „Опаковане на едро с цел преработване или опаковане от купувачи на едро, сключили договор за партньорство“ се заличава с цел изброяване на забранените практики, а не на всички възможни. Следователно с това заличаване не се променят практиките за продажба на едро, които пак са възможни.

Същото изречение се заличава в точка 3.6, която става точка 3.5 от съответния единен документ.

изречението „всяка дейност в процеса подлежи на точно проследяване и инвентаризация, включваща датата на пакетиране, номера на използваната партида Mogette de Vendée, номера на доставката и номера на партидите на пакетираните или произведени продукти, както и съответното количество“ се заличава, тъй като тези разпоредби се съдържат в част 4 („Доказателства, че продуктът произхожда от определения географски район“).

границите на съдържанието на влажност на бобеното зърно в сухо състояние се променя от 10—16 % на 12—17 %, с цел оптимално запазване на качеството. След няколко години прилагане на продуктовата спецификация, действително се оказва, че твърде ниското съдържание на влажност (< 12 %) не е благоприятно за качеството на продукта: при граница от 10 % има повече натрошени зърна и времето за сваряване на бобените зърна се удължава; обратно, по-високото съдържание на влажност на зърното (17 %) е благоприятно за сваряването и крехката структура на бобеното зърно.

Следователно съдържанието на влажност на зърното в сухо състояние, посочено в точка 3.2 от единния документ, е между 12 и 17 %.

За зърното в полусухо състояние, изречението „съдържанието на влажност е средно 50 %“ се заличава. Съдържанието на влажност е било дадено с ориентировъчна цел, без да се счита за целево ниво. То по никакъв начин не допълва описанието на продукта.

Параграфът:

„Сензорният профил на сварените Mogette de Vendée, представен в приложение 10, подчертава конкретните характеристики на продукта:

нетвърда и леко зърнеста, сочна консистенция и нетвърда люспа,

хомогенност на зърната (едни и същи размер, форма и цвят, малко дефекти),

типичен леко сладко-солен вкус, обединяващ аромат на кестени и леки нотки на праз лук.“

се заменя със следния параграф

„Описание на пастьоризираните или стерилизираните „Mogette de Vendée“:

Зърната имат бял цвят със светложълтеникав оттенък (с нюанси).

Те могат да бъдат с леко неправилна форма поради сочната си консистенция.

Бобените зърна са консервирани в сок, който може да се консумира, приготвен само от вода (осолена или не).

Те имат сочна консистенция, хомогенна форма и размери.

Пастьоризирани „Mogette de Vendée“: представяне в запечатани тарелки или в найлонови торби или други опаковки с различно тегло.

Стерилизирани „Mogette de Vendée“: представяне в ЕПД с опаковка — стъклени буркани.“

Това изменение е резултат от работата на групата с цел по-добро дефиниране на сензорния профил на „Mogette de Vendée“. Целта е да се вземе най-важната сензорна информация. Освен това, поради реорганизацията на параграфите, новата версия включва условията на представяне.

Рубрика „Доказателство за произход“

Добавя се раздел „Водене на регистри“. В него се уточнява информацията, която следва да бъде включена в информационния лист на реколтата: сорт, дати на засаждане, беритба и/или вършитба, и предишни реколти.

Схемите за проследяване на различните продукти се заменят с таблици. По този начин представянето се опростява и става по-ясно. В една единствена таблица се описва проследяването на продукта в сухо състояние и на продукта в дълбоко замразено полусухо състояние. В друга таблица се описва проследяването на пастьоризирания продукт и на стерилизирания продукт. Тези формални изменения не оказват влияние върху средствата, използвани за осигуряване на възможност за проследяване.

С оглед на националните регулаторни промени, акронимът DLUO (краен срок за оптимално използване) се заменя с акронима DDM (минимален срок на годност).

Рубрика „Метод на производство“

Модели на живот:

За по-голяма яснота моделите на живот на културата и опаковката в сухо състояние и в дълбоко замразено полусухо състояние се заменят с опростени схеми. Двата модела на живот, касаещи приготвянето, от една страна, на пастьоризирани, а друга страна — на стерилизирани „Mogette de Vendée“, са заменени с общ модел на пастьоризиран и стерилизиран продукт.

Характеристики на парцелите:

Параграфът относно характеристиките на парцела е съкратен. Незадължителните описателни елементи са заличени, а параграфът е преформулиран, за да бъде по-разбираем.

Само цифровите елементи са запазени и в определени случаи са доуточнени. В това число:

Целевите стойности за процентното съотношение на кал и глина в почвата при избора на парцелите:

Тези целеви стойности остават непроменени за непрекия метод на прибиране на реколтата (максимум 25 % глина и минимум 35 % кал за отглеждане на „Mogette de Vendée“ в сухо състояние и максимум 35 % глина и минимум 35 % кал за отглеждане на „Mogette de Vendée“ в полусухо състояние).

Тъй като директната реколта е добавена в продуктовата спецификация за реколтата от сух фасул, са определени целеви стойности за този метод на прибиране на реколтата: максимум 35 % глина и минимум 35 % кал.

Предходна реколта (непроменена).

Изискването за гранулометричен анализ за квалификацията на парцела се заличава от продуктовата спецификация, тъй като тази разпоредба се отнася за условията и следователно за плана на контрол.

Изискването за водене на формуляр за справка и на регистър на парцели, квалифицирани с годините на бобени реколти, се заличава. Воденето на този регистър не се отнася до дадено условие за производство, а до управление на вътрешната документация на групата.

Раздел „Подготовка на почвата — тор“ се опростява; запазва се само обективният критерий за добавяне на калиев хлорид (забранява се 3 месеца преди засаждането). Точката, описваща начините за подготовка на почвата за постигане на „фина почва“, е част от добрите земеделски практики. Тя не е свързана с целева стойност и се заличава. Изречението, в което се посочва, че азотното торене е „основателно и дозата се определя от производителя съгласно метода на баланса“, се позовава на действащото законодателство и поради това се заличава.

Сеитба:

Параграф:

„Сеитбата започва от 10 май с настоящите сортове, за да се гарантира, че се извършва в достатъчно затоплена и суха земя. Осигуряването на равномерно поникване дава допълнителна гаранция за хомогенност на културата. Преди посочената дата има вероятност земята да бъде твърде студена, Mogette de Vendée ще пониква неравномерно, няма да се развива правилно и крайният продукт няма да бъде с очакваното качество. Ако не са спазени и двата критерия (температура и влажност), културата претърпява забавяне в развитието, поникването е неравномерно и в различно време. Определена е датата 20 юни, тъй като климатът в района Vendée, където есента е доста дъждовна, прави много несигурно прибирането на реколтата от октомври нататък. Периодът на сеитба е ограничен от 10 май до 20 юни.“

се заменя със:

„Сеитбата се извършва от 10 май до 20 юни. На производителя се разрешава да започне да сее преди 10 май, ако температурата на почвата на дълбочината на засаждане (между 1 и 4 см) е най-малко 12 °С“.

Тази разпоредба е по-точна и позволява сеитбата да започне преди 10 май в години, когато преди тази дата са налице съответните климатични условия.

Сортове:

Параграфът:

„Междубраншовата организация на производителите на Mogette de Vendée редовно подбира използваните сортове семена измежду наличните такива с търговско предназначение в официалния каталог на сортовете, които отговарят на критериите, изисквани по отношение на Mogette de Vendée, и отговарят на традиционния продукт Mogette de Vendée, познат в района Vendée. Списъкът на сортовете се изготвя всяка година и се разпространява сред производителите.

Междубраншовата организация на производителите прави избора си въз основа на няколко елемента:

Агрономически и технически анализ на селскостопанските специалисти, които следят производството и могат да тестват различни сортове, за да допълнят списъка, както и коментарите от наблюденията на самите производители.

Резултатите от дегустациите, проведени във вътрешен план (група от производители и производители на консерви, заедно с поканените гости) през зимата, на прибраната продукция.

Някои подбрани сортове могат да бъдат подходящи само за един от двата вида реколта и в този случай тази характеристика е посочена в списъка на междубраншовата организация на производителите.“

се заменя с по-точна процедура за избор на сортовете, която гласи следното:

„Mogette de Vendée се произвежда от стандартни семена, които:

носят маркировката „Правила и стандарти на ЕО“. Те са регистрирани в официалния френски или европейски каталог и подлежат на контрол от страна на официалните служби,

са регистрирани в списъка на сортовете, признати от групата.

Използването на селскостопански семена е забранено.

Вписването на нов сорт се извършва съгласно процедура, с която се гарантира, че:

са проверени физическите характеристики, описани в глава „Описание на продукта“ от настоящата продуктова спецификация,

след сваряване са налице следните органолептични характеристики: „сочно зърно“ и „тънка люспа“.

Нов сорт може да бъде вписан в списъка на сортовете, признати от групата, само ако:

при две пробни реколти и след становище на групата новият сорт отговаря на горепосочените критерии,

е предмет на положително становище от дегустационна комисия, наречена „комитет от експерти“.

Вече вписан сорт може да бъде изключен от списъка, ако получи отрицателно становище от дегустационна комисия, наречена „комитет от експерти“, на групата, след вземане на проби и дегустации на представителни проби.

„Комитетът от експерти“ се състои от най-малко 5 души, представляващи минимум 2 от следните 3 колегии: потребители, лица, които са развивали или развиват дейност в областта на земеделието, и ресторантьори. Крайното решение за вписване или изключване на даден сорт от списъка на признатите сортове се взема от групата. Списъкът на разрешените сортове се съхранява в централата на групата и ежегодно се предава на контролния орган.“

Целта на това изменение е да се използват само сертифицирани семена по здравословни причини.

Действително използването на сертифицирани семена е най-ефективното средство, за да се гарантира използването на семена, резистентни на болести. Това позволява, наред с всичко друго, и борба срещу бактериалния пригор. Това заболяване на фасула е особено трудно за изкореняване, то замърсява почвата в продължение на години и се предава от един парцел на друг. Ако производителите не проявяват бдителност, почвите могат много бързо да бъдат засегнати, като по този начин се компрометира реколтата и се застрашава бъдещето на фасула в района.

Освен това, използването на сертифицирани семена има пряко въздействие върху хомогенността на продукта за разлика от фермерските семена, които могат с годините да се изродят. Производителят на семена за „Mogette de Vendée“ трябва да бъде сертифициран, за да се осигурят здравословни и стабилни семена. При производството на фермерски семена рискът от израждане и здравните рискове са по-големи, като по този начин се застрашават реколтите.

Уточнява се процедурата, водеща до вписването на нов сорт: задължение за спазване на изискването за две пробни реколти, спазване на физическите и органолептичните характеристики на продукта, становище на „комитет от експерти“. Тази процедура кодифицира обичайната практика на групата.

Управление на културата:

Параграфът се заличава, тъй като не съдържа никаква целева стойност. Описаните разпоредби са част от добрите производствени практики, с изключение на документалните изисквания, които се включени в параграфа „Водене на регистри“.

Събиране и опаковане на „Mogette de Vendée“ в сухо състояние:

Методът на „директно“ прибиране на реколтата, който вече е разрешен при производството на полусухи зърна, се добавя при прибирането на реколтата от сух фасул. Техническият напредък вече позволява директно прибиране на реколтата (вършитба без фаза на беритба, а с фаза на сушене, докато растението е още в земята) за бобените зърна в сухо състояние. Преди 20 години само полусухият фасул можеше да се вършее по метода на директната вършитба. Използването на този метод за вършитба на сухи зърна би ги деформирало: сухите зърна са много крехки и директната вършитба с едновремешното оборудване би натрошила зърната. Камерата за вършитба обаче е претърпяла развитие. Преди е била къса и вършитбата се е извършвала механично без възможност за фина настройка. Сега камерата за вършитба е дълга (5 м). Растителният материал вече остава по-дълго време в машината и зърното може да се извлече внимателно, без да се увреди продуктът, като се променят стойностите на различни параметри, като например наклона на камерата. Този тип оборудване може да се съобрази със съдържанието на влага в продукта и с количеството растителност: по този начин шушулките не изсъхват напълно при фазата на сушене на място. При директно прибиране на реколтата фасулът остава средно още 6 до 10 дни в земята. Сушенето е по-постепенно и контролирано, отколкото при непрекия метод на прибиране на реколтата, когато стеблата се изваждат и се оставят на земята (когато растението е все още в земята, през нощта съдържанието на влага се възстановява). По този начин се въвежда възможността за директно прибиране на реколтата на сух фасул, като същевременно се запазва непрекият метод на прибиране на реколтата.

Разпоредбите относно преценяването на етапа на прибиране на реколтата („когато повечето зелени листа са изсъхнали и зърното е достигнало (считаното за) адекватно съдържание на влага (10—20 %)“) се заменят с по-обективна и по-лесна за контролиране разпоредба: „минимум 90 % сухи шушулки“. Тази нова формулировка не променя етапа на прибиране на реколтата.

Съдържанието на влага в зърната при получаване в цеха за събиране се променя от 10—20 % на 12—25 %, за да се вземе предвид модернизацията на техниката за сушене в цеха. Действително уточняването на параметрите за настройка на съществуващата техника позволява вече да се суши продукт, чието съдържание на влажност достига 25 % при оптимални условия за запазване качествата на зърното. Освен това от практиката се вижда, че 10 % съдържание на влага не е благоприятно за качеството на продукта. Всъщност при това съдържание на влага натрошените зърна са повече, а времето за сваряване е по-дълго. Затова долната граница за съдържанието на влага се определя на 12 %.

Изискванията за сушене се променят: съдържанието на влага, което изисква задължително сушене при граници 16 до 20 %, се заменя със съдържание на влага над 17 %, тъй като при по-високо съдържание на влага бобеното зърно се сварява по-лесно и е по-крехко.

Фазата на предварително почистване на сухото зърно вече не е задължителна. Нейното изпълнение не влияе на качеството на крайния продукт. За да се уточни забележката „много нисък процент на примеси“, се добавят специфични физически характеристики, на които трябва да отговарят партидите след сортиране: максимум 0,4 % (от масата) чужди тела, прах, други семена, растителни остатъци, зърна, негодни за консумация, и максимум 4 % (от масата) оцветени, сбръчкани, спаружени или натрошени зърна.

Прибиране и опаковане на реколтата от „Mogette de Vendée“ в полусухо състояние:

Разпоредбите за преценяването на етапа на прибиране на реколтата („Когато по-голямата част от растенията са достигнали етапа на прибиране на реколтата (…). Шушулките не трябва да бъдат прекалено зелени: етапът на прибиране на продукт в полусухо състояние да не е достигнат. Но не трябва да бъдат и твърде сухи.“) се заменят с по-конкретна разпоредба „етап, при който поне 65 % от зърната са бели“. Тази нова формулировка не променя етапа на прибиране на реколтата.

Заглавието на част 7.6 „Производство на дълбоко замразени Mogette de Vendée в полусухо състояние“ се заличава. Съдържанието на тази част е включено в част 5.4 „Събиране и опаковане на дълбоко замразени „Mogette de Vendée“ в полусухо състояние“.

Добавя се изискване за температура на продукта в полусухо състояние при получаване: тя трябва да бъде по-ниска или равна на 30 °С при получаване. Това допълнение допринася за качеството на продукта, тъй като има за цел да се гарантира, че не е започнал процес на ферментация на зърната и следователно не се е влошило тяхното качество.

Настоящият процес на измиване протича в 3 етапа: измиване/съхранение на зърното в контейнери без вода/измиване. Изискването за 2 отделни измивания, преди и след периода на съхранение, се заличава:

от една страна, за да има възможност, ако партидите го изискват, да се направят 3 или повече измивания,

от друга страна, за да се използва по-ефективен процес „без прекъсване“ на измиване и хомогенизиране на партидите.

Уточнението „първо“ измиване също се заличава.

Пълното описание на процеса по дълбоко замразяване се заменя с наименованието на метода „Продуктът е замразен по метода IQF“, чието определение фигурира в бележките под линия на продуктовата спецификация („IQF (Индивидуално бързо замразяване): производствена техника за дълбоко замразени продукти, подходяща за дребни и крехки продукти, тъй като по този начин се предотвратява слепването на отделните части.“). Името на този метод вече присъства в действащата продуктова спецификация в раздел „Национални изисквания“.

За да се уточни забележката „нисък процент на примеси“, се добавят точните физически характеристики, на които трябва да отговарят партидите след сортиране: максимум 0,4 % (от масата) чужди тела, прах, други семена, растителни остатъци, зърна, негодни за консумация, и максимум 4 % (от масата) оцветени, сбръчкани, спаружени или натрошени зърна.

Пастьоризирани и стерилизирани „Mogette de Vendée“:

Разпоредбите, свързани със сока, с който е консервиран фасулът, са преформулирани, за да бъдат по-разбираеми. В действителност, от изречението „сок, приготвен от вода и морска сол (или не)“ не става ясно кое не е задължително: наличието на сол или на морска сол. Този израз се заменя със „сок, приготвен от вода със или без морска сол“.

С оглед на законодателните и регулаторните промени, и по-специално на регламент (ЕО) № 852/2004, таблиците със стандартите за пастьоризация и стерилизация са оставени на преценката на операторите, които носят отговорност за прилагането на топлинна обработка, с която се гарантира бактериологичната стабилност на продуктите в рамките на DLC (срок на годност) или DDM (минимален срок на годност). Следните уточнения се заличават: „Температурата на пастьоризация е около 98 °С. Минималната стойност за пастьоризация е 1 000.“ и „Минималната стойност за стерилизация е 10.“

Формулировката „Времето за бланширане е от 30 до 40 минути“ се заменя с „Времето за бланширане е максимум 40 минути“. В действителност по-продължителното бланширане има отрицателно въздействие върху консистенцията на продукта, който в този случай лесно се смачква. Обратно, по-краткотрайното бланширане не засяга консистенцията на продукта, чиято сочност се осигурява от последващата топлинна обработка. Следователно, също като при пастьоризирания продукт, се запазва само максималното време за бланширане на стерилизирания продукт.

За стерилизираните продукти се уточнява, че опаковането в стъклени буркани е задължително само за продуктите, предназначени за продажба като ЕПД. И наистина, други опаковки се разрешават, когато продуктът е предназначен за търговци на едро например.

Задължението за съхранение на стерилизираните продукти на тъмно се заличава, тъй като това изискване е невъзможно да се приложи, когато те са изложени на щандовете в магазините.

Точките, засягащи общата нормативна уредба, се заличават: „След това единиците за продажба се етикетират“, „Хладилната верига се спазва до търговския обект при температура под 4 °C“, „След това бурканите се етикетират.“

Неточните забележки, които не се отнасят до някаква целева стойност, се заличават: „качеството на бланширането се проверява визуално“, „температурата на пастьоризация е около 98 °C“, „извършва се пробно варене, за да се провери съответствието с характеристиките на Mogette de Vendée“, „С пастьоризираните и стерилизираните продукти потребителят получава качествен продукт и кратко време на приготвяне. Методите запазват характеристиките на Mogette de Vendée“.

Други разпоредби, свързани с плана за контрол, се заличават: „Инвентаризацията и проследяването на партидите Mogette de Vendée се проверяват. Извършват се документални проверки, за да се провери съответствието с продуктовата спецификация в различните етапи на процеса. Фасулът, който не отговаря на горепосочените изисквания, се предлага на пазара под наименованието „Бял фасул“.“

Рубрика „Връзка с произхода“

Частта „Връзка с произхода“ е пренаписана, за да се опишат по-точно специфичните особености на района, характеристиките на продукта и причинно-следствената връзка.

Формулировката на точка 5 от единния документ е съобразена с новата версия на частта „Връзка с произхода“ в продуктовата спецификация.

Изменението на тази част е свързано с въвеждането на метода на директно прибиране на реколтата от сух фасул и се отнася до сушенето на продукта в сухо състояние на място. С включването на метода на директно прибиране на реколтата, сушенето на продукта при този тип прибиране на реколтата вече се извършва, докато растението е още в земята, вместо да се извършва само на земята. Въвеждането на нова възможност за прибиране на реколтата позволява бобените зърна да се приберат, след като се изсушат „на полето“„на земята“ (запазва се методът на индиректно прибиране на реколтата), или „докато растението е още в земята“ (добавеният метод на директно прибиране на реколтата). Реколтата от „Mogette de Vendée“, събрана по последния метод, е с цикъл за отглеждане на културата (от сеитбата до прибирането на реколтата), по-дълъг средно с 6 до 10 дни. Това обаче не променя връзката с произхода, защото тя е резултат от развитието на местните умения и подобряването на оборудването, включително оборудването за прибиране на реколтата. Това не засяга специфичните особености на продукта.

Рубрика „Етикетиране“

Следващите две изречения:

„Продуктите, обхванати от ЗГУ, се продават под наименованието Mogette de Vendée.“, и

„Маркировката „защитено географско указание“ и/или логото на Общността фигурират върху етикетите.“

се заличават от единния документ. Наименованието ЗГУ „Mogette de Vendée“ и символът ЗГУ на Европейския съюз вече са задължителни съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Рубрика „Разни“

„Група заявител“:

Името на групата заявител е актуализирано заедно с информацията за контакт:

групата заявител е „Vendée Qualité – Section Mogette“.

информацията за контакт е:

Maison de l’Agriculture

21 Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCE

Tел. +33 251368251

Факс +33 251368454

Електронна поща: contact@vendeequalite.fr

Информацията относно организацията на сектора се заличава, тъй като тя не се отнася до разпоредбите, засягащи „Mogette de Vendée“.

Рубрика „Разни“

Препратки към структурите за контрол:

Структура за контрол: в съответствие с действащите инструкции на национално равнище, целящи да хармонизират изготвянето на продуктовите спецификации, името и адресът на органа, отговарящ за сертифицирането, се заличават. В този раздел вече са поместени координатите на компетентните органи за упражняване на контрол на територията на Франция: Национален институт по произхода и качеството (INAO) и Генералната дирекция по конкуренцията, потреблението и борбата с измамите (DGCCRF). Наименованието и координатите на сертифициращия орган са на разположение на интернет страницата на INAO и в базата данни на Европейската комисия.

Рубрика „Разни“

Национални изисквания:

С оглед на националните законодателни и регулаторни промени, тази рубрика е преразгледана и изискванията са обединени около основните точки на контрол.

Рубрика „Разни“

Географски район:

Картата, представяща географския район, се заменя с опростена карта. Разпределението на различните оператори на територията се заличава, тъй като подлежи на промяна.

Представянето на общините по кантони се заменя със списък на общините (сливания, промени в името…).

При съставянето на действащата продуктова спецификация са били пропуснати три общини. Те принадлежат към три кантона, включени изцяло в географския район във вида, в който последният фигурира в регистрираното резюме.

Община Mallièvre е била пропусната в списъка на общините в кантон Mortagne-sur-Sèvre. Община Montaigu е била пропусната в списъка на общините в кантон Montaigu. Община Longève е била пропусната в списъка на общините в кантон Fontenay-le-Comte. Общините Montaigu, Mallièvre, Longèves съответно се включват в списъка на общините, фигуриращи в продуктовата спецификация. Границите на географския район на производство остават непроменени.

Обосновката относно областите, изключени от района, се заличава, тъй като не е от значение за характеризирането на географския район на наименованието.

Конкретните етапи от производството, които трябва да бъдат изпълнени в определения географски район, дефинирани в глава 3 от спецификацията относно определянето на границите на географския район и непроменени, са описани подробно в единния документ. В точка 3.4, която става точка 3.5 от единния документ, изречението „Културата на Mogette de Vendée трябва да се отглежда в географския район по ЗГУ“ се заменя с „Етапите, които трябва да се извършат в географския район, са етапите на отглеждане на „Mogette de Vendée“ до прибирането на реколтата“. Тази промяна е следствие на съгласуване със спецификациите.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„MOGETTE DE VENDÉE“

№ ЕС: PGI-FR-02129 — 18.3.2016 г.

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование(я)

„Mogette de Vendée“

2.   Държава членка или трета държава

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храна

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Mogette de Vendée е бяло бобено растение от вида Phaseolus vulgaris от сорт lingot. Реколтата се прибира в сухо състояние (напълно узрели зърна) или в полусухо състояние.

Бобеното зърно е с правилна елипсовидна, широка бъбрековидна форма, с дължина от 1 до 2 см., правоъгълна, често плоска в единия край, с дебелина равна или по-голяма от 4,5 мм.

Описание на „Mogette de Vendée“ в сухо състояние:

Сухото зърно има бял хомогенен цвят, без силно изразени вени.

Люспата е тънка и лъскава.

Съдържанието на влажност на бобените зърна в сухо състояние е между 12 % и 17 %.

Теглото на хиляда зърна е между 400 г и 650 г.

Описание на дълбоко замразени „Mogette de Vendée“ в полусухо състояние

Правилна елипсовидна, широка бъбрековидна форма, малко по-голяма от зърното в сухо състояние.

Зърното има бял до светлозелен цвят, съответстващ на етапа му на зрялост.

Люспата е гладка и лъскава.

Зърното е пресен продукт, който не се нуждае от накисване.

Зърното е достигнало физиологична зрялост, но все още не e изсушено, съдържанието на влажност е средно 50 %.

Описание на пастьоризирани или стерилизирани „Mogette de Vendée“:

Зърната имат бял цвят със светложълтеникав оттенък (с нюанси).

Те могат да бъдат с леко неправилна форма поради сочната си консистенция.

Бобените зърна са консервирани в сок, който може да се консумира, приготвен само от вода (осолена или не).

Те имат сочна консистенция, хомогенна форма и размери.

3.3.   Фураж (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

3.4.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Етапите, които трябва да се извършат в географския район, са етапите на отглеждане на „Mogette de Vendée“ до прибирането на реколтата.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася наименованието

 

Не се разрешава продажбата на едро на потребителите на „Mogette de Vendée“ в сухо състояние: представяне на продукта в единица за продажба на дребно (ЕПД): торби, мрежи или други опаковки с различно тегло.

 

Не се разрешава продажбата на едро на потребителите на дълбоко замразени „Mogette de Vendée“ в полусухо състояние: представяне на продукта в единица за продажба на дребно (ЕПД): торби или други опаковки с различно тегло.

 

Пастьоризирани „Mogette de Vendée“: представяне в запечатани тарелки или в найлонови торби.

 

Стерилизирани Mogette de Vendée: представяне в единица за продажба на дребно, с опаковка — стъклени буркани.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася наименованието

4.   Кратко описание на определението на географския район

Департамент Loire-Atlantique:

общини Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint Philbert-de-Grand-Lieu (без езерото), Touvois, Vieillevigne.

Департамент Vendée:

кантони: Aizenay, Challans (с изключение на общините Bois-de-Cené, Chateauneuf, Sallertaine), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (с изключение на общините Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond и Vix), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (с изключение на общините Angles, La Jonchère, St Benoist-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord, La Roche-sur-Yon Sud.

общини: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin.

5.   Връзка с географския район

Районът на „Mogette de Vendée“ има характерна геология, климат и човешки фактори, които представляват спецификата на тази област.

Като южно продължение на Армориканския масив, районът Vendée е предимно височинна област (70 % от общата площ на департамента) с леко хълмист релеф, който се характеризира с мрежа от жив плет — която играе ролята на преграда срещу поривите на североизточния вятър, каквито има често през пролетта. Почвите са средно дълбоки кафяви почви, най-често от вида brunisol (кафяви горски почви) или luvisols (излужени почви). Те се характеризират с добро равновесие на съдържанието на глина и кал, вследствие на което има среден полезен воден запас (между 120 и 160 мм).

Средната температура през пролетта е мека (15—16 °C през май) и с малка дневна амплитуда. През най-топлите месеци (юни-август), средните минимални температури варират от 12 до 16 °C от сушата към крайбрежието, а средните максимални варират между 22—26 °C от островите на Vendée към вътрешността на сушата. Към този особено мек и слънчев климат се добавя и достатъчно количество валежи (1 000 мм средно за областта), като общото количество за периода от юни до август е между 120 и 150 мм. Август се характеризира със слаби валежи, средно 44 мм за областта. През периода от октомври до март има значителни и редовни валежи, което позволява на почвите да възстановят водния си запас. Що се отнася до наличието на слънце в района, Vendée се характеризира с 10 % повече часове слънцегреене годишно, в сравнение с останалата част на района, т.е. от 2 000 до 2 500 часа годишно.

На тази територия, подходяща за отглеждане на бял фасул, хората са развили умения, които се предават и се подобряват от поколение на поколение, за да се произведе качествена продукция. Тази местна традиция позволява на производителите, наред с всичко друго, да се намесват в строго определени ключови етапи от управлението на културата от фасул в сухо и полусухо състояние. Първо, протоколът за подбор на сортовете чрез тестове на културата, търговията и дегустациите позволява да се гарантира и да се поддържа, година след година, автентичността на „Mogette de Vendée“. Второ, тези умения се изразяват в избора на почви, чието съдържание на глина и кал е благоприятно за отглеждането на „Mogette de Vendée“. На последно място, определянето на подходяща дата на засаждане (в достатъчно топла земя) и диагностиката на оптималната фаза за вършитба (90 % сухи шушулки за сухия фасул или 65 % бели зърна за фасула в полусухо състояние) са резултат от дълги години обработване на земята, отглеждане на културата и познаване на продукта.

„Mogette de Vendée“ е бял фасул от сорт lingot, с правилна бъбрековидна форма. Сухият краен продукт (със съдържание на влажност 12—17 %) е с бял цвят. Продуктът, набран в полусухо състояние, съчетава бели и светлозелени зърна. Люспата е тънка, гладка и лъскава, което след сваряване придава на продукта сочна консистенция и мека люспа. Зърната са изключително хомогенни по размер, форма и цвят (бели сухи зърна; бели и светлозелени полусухи зърна), както и от гледна точка на несъвършенствата (имат малко дефекти).

Спецификата на ЗГУ „Mogette de Vendée“ се основава на качеството и репутацията на продукта във времето. Идентичността на „Mogette de Vendée“ се дължи едновременно на особеностите на почвата и климата на района и на специфичната местна традиция, свързана с познаването на производството и околната среда, с която то взаимодейства. Особено сочната консистенция на „Mogette de Vendée“ и хомогенните му зърна са тясно свързани с характеристиките на почвата и климата в района със ЗГУ и уменията на мъжете и жените, които го отглеждат.

Обилните зимни дъждове позволяват на почвите в района да възстановят своите водни запаси. През пролетта наличието на тази вода и малките температурни амплитуди през деня позволяват, след като почвата достигне желаната температура (около 12 °С), поникването и равномерното развитие на всички растения. Към това се добавя умението на производителя за избора на дата, която обединява оптималните условия за сеитба. Що се отнася до наличието на живи плетове, те играят ролята на преграда срещу вятъра, за да се предотврати изсъхването на почвата и по този начин да се създадат благоприятни условия за бързо и равномерно поникване на растенията. Равномерното поникване играе ключова роля за хомогенността на продукта при прибиране на реколтата.

Почвите в района се характеризират с добро равновесие на съдържанието на глина и кал, вследствие на което има среден воден запас, който е достатъчен, за да се предпазва естествено растението от прекалено напояване. Когато природните условия не са задоволителни, умението на производителя му дава възможност да се намеси чрез напояване на културата. Редовното поливане на бобените растения, и следователно на зърното, възпрепятства увреждането и втвърдяването на клетъчните мембрани. Това играе ключова роля за покриване на критерия за сочна консистенция и хомогенност на бобените зърна.

Топлият и слънчев летен климат позволява естественото сушене на полето, или на земята (в този случай беритбата се извършва преди вършитбата), или докато растението е още в земята (при директна вършитба), като по този начин се намаляват различията в етапа на зрялост на фасула и се получава хомогенен продукт. Изборът на дата на беритба и/или вършитба е от съществено значение и този етап трябва да се изпълни, когато фасулът е достигнал съответната степен на зрялост (най-малко 90 % сухи шушулки за сухия фасул и 65 % бели зърна на фасула в полусухо състояние) и определено съдържание на влажност (между 12 и 25 % в сухо състояние; около 50 % за полусухо състояние). Само при наличието на сериозен опит и познаване на културата може да се определи тази оптимална фаза, която е последният етап, гарантиращ характеристиките на продукта.

Отглеждането на „Mogette de Vendée“ е традиционно производство, установено в рамките на своята територия. От края на XVII век, лекарите съобщават за отглеждането на културата на „фасула“ в района Vendée. „Изглежда, че именно в тази област (…) американският фасул наистина намира присъщата за него земя, (…). През последния век репутацията на фасула навярно се е разпространила в други региони на Vendée, тъй като през 1931 г. ръководството UNA препоръчва на гастрономите не само фасула от Fontenay-le-Comte, Luçon и Nalliers, в южната част на департамента, но и този от Pouzauges, в гористата част.“ (Prom’Agri, 1995; GUICHARD, O. et al., 1993).

T. Sarrazin, отговарящ за земеделието, посочва през 1930 г. във връзка с културите, отглеждани в блатистата област на Vendée: „най-важна от всички е фасулът, който заема площ от 9 000 хектара, от който местният сорт, наречен Mogette, представлява основната храна на местното селско население. Той е разпространен в целия департамент. В по-близкото минало, през 1966 г. във вестника е публикувана статия за продажбата на тази реколта: „Курсът се задържа, въпреки вноса на фасул на ниски цени, и това се дължи на качеството на производството в района Vendée, което е признато и ценено от много купувачи. (…) Производителите на фасул в района Vendée, които имат възможността да развиват дейност в привилегирован район, където производството е с ненадминато качество (…).“ (COURADETTE, 1966).

Това качество на продукта „Mogette de Vendée“ е потвърдено и от националните лидери: „В регион като Vendée, (…) имаме възможност да отглеждаме фасул, сорт lingot, която, така да се каже, е единствена по рода си. Трябва все пак да се признае, че сортът lingot от района Vendée остава абсолютно уникален за този вид фасул“, заявява г-н Wallery-Masson, председател на Националната федерация за зеленчуци в сухо състояние, в една от речите си (Зеленчуците в сухо състояние, изд. Invuflec, 1978 г.). Освен това има и брошури и етикети от периода отпреди над 20 години до днес, които възхваляват „Mogette de Vendée“, сорта lingot или фасула от Vendée; това е доказателство за динамиката около „Mogette de Vendée“, неговата търговска репутация и историята на това наименование.

Препратка към публикуваната продуктова спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  OВ L 343, 14.12.2012 г., стp. 1.